КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 квiтня 2015 р. N 184


Про затвердження порядкiв видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення i ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатацiї радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв спецiального призначення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 лютого 2019 року N 311

     Вiдповiдно до частини третьої статтi 29 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення;

     Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатацiї радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв спецiального призначення.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 квiтня 2015 р. N 184

ПОРЯДОК
видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення

     1. Цей Порядок визначає процедуру видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення для пропуску через митний кордон України та їх митного оформлення (далi - дозвiл).

     2. Дозвiл видається за формою згiдно з додатком 1 Генеральним штабом Збройних Сил спецiальним користувачам радiочастотного ресурсу України та суб'єктам господарювання, що здiйснюють ввезення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення на територiю України в iнтересах спецiальних користувачiв, за перелiком згiдно з додатком 2 до цього Порядку.

     3. Радiочастотний орган спецiального користувача радiочастотного ресурсу України, який планує або для якого планується ввезення з-за кордону на територiю України радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення (далi - заявник), в установленому порядку звертається до Генерального штабу Збройних Сил iз заявою про видачу дозволу.

     4. Заява про видачу дозволу реєструється у Генеральному штабi Збройних Сил в день її надходження. Пiсля надходження заяви про видачу дозволу перевiряється належнiсть заявлених типiв радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення до таких, що можуть застосовуватися на територiї України.

     5. Рiшення про видачу дозволу чи вiдмову в його видачi приймається протягом десяти робочих днiв з дня надходження заяви.

     6. Вiдмова у видачi, переоформлення дозволу, видача його дублiката здiйснюються вiдповiдно до вимог статтi 41 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     7. Один примiрник дозволу видається заявнику, а другий примiрник зберiгається у Генеральному штабi Збройних Сил.

     8. Пункт 8 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019р. N 311)

     9. Внесення будь-яких змiн у виданий заявнику дозвiл не допускається.

     10. Не допускається видача дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згiдно iз законодавством, або ввозяться з територiї держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом.

(Порядок доповнено пунктом 10 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019р. N 311)

 

Додаток 1
до Порядку видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення

ДОЗВIЛ
на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення

вiд ___ ________ 20__ р. N _____

 
(найменування спецiального користувача або
 
суб'єкта господарювання, що здiйснює ввезення)
 
(адреса, контактний телефон)

 

Генеральний штаб Збройних Сил дозволяє  
(найменування спецiального
  ввезти в Україну
користувача або суб'єкта господарювання, що здiйснює ввезення)
таке обладнання:
 
(характеристика обладнання, яке ввозиться, та кiлькiсть)
 
Дозвiл дiйсний до ___ ____________ 20__ р.
     
(найменування посади особи, що видала дозвiл) (пiдпис)
МП
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

 

Додаток 2
до Порядку видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення

ПЕРЕЛIК
радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, якi ввозяться з-за кордону за наявностi дозволу

Код товару згiдно з УКТЗЕД Найменування товару (радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв)
8517 Телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку; iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528
8525 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери
8526 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування
8527 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником
8528 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення
8529 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528
8531 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 квiтня 2015 р. N 184

ПОРЯДОК
ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатацiї радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв спецiального призначення

     1. Цей Порядок визначає особливостi ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатацiї радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення спецiальними користувачами радiочастотного ресурсу України (далi - спецiальний користувач).

     2. Дiя цього Порядку поширюється на спецiальних користувачiв, а також на суб'єктiв господарювання в частинi, що стосується ввезення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення в iнтересах спецiальних користувачiв.

     3. Ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення здiйснюється на пiдставi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019р. N 311)

     4. Пункт 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019р. N 311)

     5. Пункт 5 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019р. N 311)

     6. Реквiзити дозволу на ввезення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення зазначаються у попереднiй митнiй декларацiї.

(пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019р. N 311)

     7. Пункт 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019р. N 311)

     8. Пункт 8 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019р. N 311)

     9. Придбання, встановлення та експлуатацiя радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення спецiальними користувачами здiйснюються за умови належностi заявлених типiв радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення до таких, що можуть застосовуватися на територiї України.

     10. У разi коли заявленi типи радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, що плануються до придбання, не належать до таких, що можуть застосовуватися на територiї України, радiочастотний орган спецiального користувача звертається в установленому порядку до Генерального штабу Збройних Сил.

     11. Встановлення, монтаж конкретних радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення здiйснюються вiдповiдно до визначених умов на пiдставi висновку щодо електромагнiтної сумiсностi.

     12. Для отримання висновку щодо електромагнiтної сумiсностi спецiальний користувач звертається до Генерального штабу Збройних Сил iз заявою про видачу висновку.

     13. Порядок видачi висновку щодо електромагнiтної сумiсностi для радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення визначається Генеральним штабом Збройних Сил.

     14. Експлуатацiя радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення здiйснюється на пiдставi дозволiв на експлуатацiю.

     15. Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення надається на пiдставi висновку щодо електромагнiтної сумiсностi.

     16. Експлуатацiя радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення спецiальними користувачами повинна здiйснюватись вiдповiдно до умов експлуатацiї радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, зазначених у дозволi на експлуатацiю радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення.

     Порушення спецiальними користувачами умов експлуатацiї радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, визначених у дозволi на експлуатацiю радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, не допускається.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.