Документ скасований: Наказ № 140 від 20.06.2019

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
IВАНО-ФРАНКIВСЬКА МИТНИЦЯ ДФС

НАКАЗ
Iвано-Франкiвськ

10.04.2019 N 88


Про затвердження Органiзацiйних заходiв, направлених на посилення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв

     Вiдповiдно до вимог глави 52 Митного кодексу України та пунктiв 2.2.4.1, 2.3.52, 2.3.53, 2.3.54 Положення про вiддiл адмiнiстрування митних платежiв Iвано-Франкiвської митницi ДФС, з метою забезпечення дiєвого контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, уникнення подвiйного контролю при митному оформлення товарiв та вдосконаленням роботи пiдроздiлiв митного оформлення, наказую:

     1. Затвердити Органiзацiйнi заходи, направленi на посилення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв "групи ризику" при здiйсненнi митного оформлення товарiв у режимi "iмпорт" (далi Заходи), що додаються.

     2. При проведеннi контролю визначення митної вартостi вважати товарами "групи ризику" товари, що iмпортуються зi справлянням митних платежiв та вiдповiдають умовам, наведеним у Заходах.

     3. Вiдповiдальнiсть за здiйснення Заходiв контролю за митним оформленням товарiв покласти на начальникiв митних постiв митницi.

     4. З метою здiйснення вiдповiдних заходiв контролю при здiйсненнi митного оформлення, завiдувачу сектора iнформацiйних технологiй Братаху Ю.I. забезпечити внесення змiн до Довiдникiв програмного iнформацiйного комплексу АСМО "Iнспектор" щодо перелiку товарiв згiдно iз Заходами.

     5. Визнати такими, що втратили чиннiсть накази Iвано-Франкiвської митницi ДФС вiд 18.07.2017 N 134 "Про затвердження Органiзацiйних заходiв, направлених на посилення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв", та вiд 27.03.2018 N 43 "Про внесення змiн до наказу Iвано-Франкiвської митницi ДФС вiд 18.07.2017 N 134".

     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник митницi В. ВАТАМАНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Iвано-Франкiвської митницi ДФС
10/04/2019 N 88

Органiзацiйнi заходи, направленi на посилення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв "групи ризику" при здiйсненнi митного оформлення товарiв у режимi "iмпорт"

Код товару згiдно УКТ ЗЕД Опис товару Змiст заходу
8426 Пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани; ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном: Потребує проведення митного огляду iз складанням Акту огляду та фотографуванням. Фотографiї в електронному виглядi в обов'язковому порядку приєднуються до митної декларацiї. Витребовування у iмпортера технiчної документацiї та технiчних паспортiв на товар.
Запит до ВАМП та МТР для прийняття Рiшення про визначення митної вартостi або здiйснення погодження.
8427 Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно - розвантажувальним обладнанням Потребує проведення митного огляду iз складанням Акту огляду та фотографуванням. Фотографiї в електронному виглядi в обов'язковому порядку приєднуються до митної декларацiї. Витребовування у iмпортера технiчної документацiї та технiчних паспортiв на товар.
Запит до ВАМП та МТР для прийняття Рiшення про визначення митної вартостi або здiйснення погодження.
8429 Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, однокiвшовi навантажувачi, машини трамбувальнi та дорожнi котки Потребує проведення митного огляду iз складанням Акту огляду та фотографуванням. Фотографiї в електронному виглядi в обов'язковому порядку приєднуються до митної декларацiї. Витребовування у iмпортера технiчної документацiї та технiчних паспортiв на товар.
Запит до ВАМП та МТР для прийняття Рiшення про визначення митної вартостi або здiйснення погодження.
8465 Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхiв, скрiпок, склеювання та iнших видiв складання) для обробки дерева, пробки, кiстки, ебонiту, твердих пластмас або аналогiчних твердих матерiалiв Потребує проведення митного огляду iз складанням Акту огляду та фотографуванням. Фотографiї в електронному виглядi в обов'язковому порядку приєднуються до митної декларацiї. Витребовування у iмпортера технiчної документацiї та технiчних паспортiв на товар.
Запит до ВАМП та МТР для прийняття Рiшення про визначення митної вартостi або здiйснення погодження.
8701 Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709) Потребує проведення митного огляду iз складанням Акту огляду та фотографуванням. Фотографiї в електронному виглядi в обов'язковому порядку приєднуються до митної декларацiї. Витребовування у iмпортера технiчної документацiї та технiчних паспортiв на товар.
Запит до ВАМП та МТР для прийняття Рiшення про визначення митної вартостi або здiйснення погодження.
8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя Потребує проведення митного огляду iз складанням Акту огляду та фотографуванням. Фотографiї в електронному виглядi в обов'язковому порядку приєднуються до митної декларацiї. Витребовування у iмпортера технiчної документацiї та технiчних паспортiв на товар.
Запит до ВАМП та МТР для прийняття Рiшення про визначення митної вартостi або здiйснення погодження.
8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв Потребує проведення митного огляду iз складанням Акту огляду та фотографуванням. Фотографiї в електронному виглядi в обов'язковому порядку приєднуються до митної декларацiї. Витребовування у iмпортера технiчної документацiї та технiчних паспортiв на товар.
Запит до ВАМП та МТР для прийняття Рiшення про визначення митної вартостi або здiйснення погодження.
8705 Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi -майстернi, радiологiчнi автомобiлi) Потребує проведення митного огляду iз складанням Акту огляду та фотографуванням. Фотографiї в електронному виглядi в обов'язковому порядку приєднуються до митної декларацiї. Витребовування у iмпортера технiчної документацiї та технiчних паспортiв на товар.
Запит до ВАМП та МТР для прийняття Рiшення про визначення митної вартостi або здiйснення погодження.
8707 Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705 Потребує проведення митного огляду iз складанням Акту огляду та фотографуванням. Фотографiї в електронному виглядi в обов'язковому порядку приєднуються до митної декларацiї. Витребовування у iмпортера технiчної документацiї та технiчних паспортiв на товар.
Запит до ВАМП та МТР для прийняття Рiшення про визначення митної вартостi або здiйснення погодження.
8716 Причепи та напiвпричепи для всiх транспортних засобiв Потребує проведення митного огляду iз складанням Акту огляду та фотографуванням. Фотографiї в електронному виглядi в обов'язковому порядку приєднуються до митної декларацiї. Витребовування у iмпортера технiчної документацiї та технiчних паспортiв на товар.
Запит до ВАМП та МТР для прийняття Рiшення про визначення митної вартостi або здiйснення погодження.
 
Начальник вiддiлу адмiнiстрування митних платежiв та митно-тарифного регулювання
О. АФАНАСЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.