Сделки, контракты, взаиморасчёты

УГОДИ, КОНТРАКТИ, ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

     Пiд зовнiшньоекономiчною угодою розумiється сукупнiсть взаємних зобов'язань українських та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, спрямованих на реалiзацiю зовнiшньоекономiчних планiв таких суб'єктiв.

     З основними видами угод, що використовуються в Українi, можна ознайомитися в Класифiкаторi характерiв угод. Документом, що пiдтверджує участь суб'єкта в зовнiшньоекономiчнiй угодi, є зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) - домовленiсть двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов'язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.

     Основним документом, що встановив вимоги до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та право, яке застосовується до них, є Закон України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (стаття 6). Наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 06.09.2001 N 201 затверджено Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), яке застосовується при укладаннi договорiв купiвлi/продажу товарiв (надання послуг, виконання робiт) та товарообмiнних договорiв мiж українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та iноземними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi.

     Спiльною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального банку України вiд 21.06.95 N 444 суб'єктам пiдприємницької дiяльностi України рекомендовано застосовувати при укладаннi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) типовi платiжнi умови договорiв (контрактiв) та типовi форми захисних застережень до договорiв (контрактiв), що передбачають розрахунки в iноземнiй валютi.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-12147-ЕП від 10.12.2002
Про призупинення дiї висновку про вiдповiднiсть окремих товарних бiрж
Постанова КМУ № 61 від 18.01.2003
Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцiєю, що скасовує вимогу легалiзацiї iноземних офiцiйних документiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-12074 від 18.12.1997
Лист ДМКУ № 11/6-6219 від 21.08.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2826-ЕП від 20.11.1998
Лист ДМКУ № 05/3295 від 26.10.1995
Лист ДМКУ № 11/3-3327 від 03.08.1995
Лист ДМКУ № 11/3-5944 від 28.12.1995
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-3688 від 15.04.1998
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.98 р. N 315
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-620 від 20.01.1998
Щодо змiн банкiвських реквiзитiв суб'єктiв ЗЕД
Лист Держпідприємництва (до 2011) № 1-221/1116 від 27.02.2003
Щодо списання дебiторської заборгованостi у сферi ЗЕД
Лист ДПАУ № 36/2/15-2116 від 30.01.2003
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-20/34 від 27.01.2003
Постанова КМУ № 704 від 15.05.2003
Про внесення змiн до Типового договору (контракту) на реалiзацiю iнвестицiйного проекту на територiї прiоритетного розвитку, в спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi
Роз'яснення ВАСУ № 02-5/111 від 12.03.1999
Про деякi питання практики вирiшення спорiв, пов'язаних з визнанням угод недiйсними
Рішення КСУ № 16-рп/98 від 26.11.1998
У справi за конституцiйним зверненням ВАТ "Лубнифарм" щодо офiцiйного тлумачення положень частини другої статтi 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"
Постанова ВАСУ від 29.02.2000
Про затвердження роз'яснень президiї Вищого арбiтражного суду України з питань практики застосування законодавства
Роз'яснення ВАСУ № 02-5/467 від 18.04.2001
Про внесення змiн i доповнень та визнання таким, що втратило чиннiсть, деяких роз'яснень президiї Вищого арбiтражного суду України
Роз'яснення № 04-5/491 від 26.04.2002
Про внесення змiн i доповнень до роз'яснення президiї Вищого арбiтражного суду України вiд 12.03.99 N 02-5/111
Роз'яснення ВАСУ № 02-5/601 від 24.12.1999
Про внесення змiн до деяких роз'яснень президiї Вищого арбiтражного суду України
Роз'яснення ВАСУ № 02-5/618 від 06.11.2000
Про внесення змiн до деяких роз'яснень президiї Вищого арбiтражного суду України
Роз'яснення ВАСУ № 02-5/81 від 21.02.2000
Про зупинення дiї пункту 9.4 роз'яснення президiї ВАСУ вiд 12.03.99 N 02-5/111 "Про деякi питання практики вирiшення спорiв, пов'язаних з визнанням угод недiйсними"
Лист Мінекономіки (до 2011) № 8319/374 від 30.05.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-8231-ЕП від 28.05.2003
Щодо доведення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.03 N 704
Постанова ВСУ від 17.12.2002
Постанова КМУ № 315 від 17.03.1998
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України з питань спецiального режиму експорту
Лист ДПАУ № 1908/6/12-0116 від 14.03.2003
Лист ДПАУ № 7687/6/12-0116 від 30.11.2001
Закон України ВР № 898-IV від 05.06.2003
Про iпотеку
Закон України ВР № 979-IV від 19.06.2003
Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати
Закон України ВР № 980-IV від 19.06.2003
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
Постанова КМУ № 1632 від 15.10.2003
Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 травня 2002 р. N 700
Наказ № 653 від 11.11.2003
Про Порядок погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з нафтою та нафтопродуктами
Наказ НКАУ № 142 від 09.07.2003
Про затвердження Правил пiдготовки та узгодження зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в сферi космiчної дiяльностi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 58 від 30.01.2004
Про втрату чинностi наказами
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-22/657 від 16.10.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/1-15-38/2458-ЕП від 02.03.2004
Про посилення контролю за виконанням господарських договорiв
Закон України ВР № 1414-IV від 03.02.2004
Про внесення змiн до деяких законiв України з метою стимулювання концесiйної дiяльностi
Постанова КМУ № 362 від 24.03.2004
Про затвердження Порядку зарахування у 2004 роцi коштiв, що надiйдуть до державного бюджету у рахунок погашення заборгованостi за кредитами, наданими для закупiвлi сiльськогосптехнiки iноземного виробництва
Постанова КМУ № 410 від 31.03.2004
Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрацiї iпотек
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-22/604 від 19.09.2003
Лист № 26-02-06/25-3889 від 12.05.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/12-29/6390-ЕП від 20.05.2004
Наказ Мінфіну № 83 від 06.04.1998
Про порядок укладення угод щодо надання послуг (виконання робiт) та придбання матерiальних цiнностей у суб'єктiв господарювання, оплата яких проводиться за рахунок бюджетних коштiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 366 від 19.05.2004
Про затвердження Порядку закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти в митних органах, спецiалiзованих митних установах i органiзацiя
Лист ДПАУ № 8780/7/12-0117 від 17.05.2004
Про дiю Конвенцiї, що скасовує вимогу легалiзацiї iноземних офiцiйних документiв
Лист Мінюсту № 26-38-290 від 09.07.2004
Лист НБУ № 25-111/1222-7344 від 22.07.2004
Про визнання на територiї України iноземних офiцiйних документiв
Постанова КМУ № 984 від 28.07.2004
Про доповнення додатка 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 21 червня 1995 р. N 444
Лист ДПАУ № 2510/6/15-1316 від 02.04.2004
Про розгляд листа

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.