Сертификация товаров

ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ТЕХНIЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ

      Основними документами, що встановлюють порядок пiдтвердження вiдповiдностi технiчним регламентам окремих видiв товарiв, є:

     Технiчний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукцiї або пов'язанi з ними процеси та методи виробництва, включаючи вiдповiднi адмiнiстративнi положення, додержання яких є обов'язковим. Вiн може також включати або виключно стосуватися вимог до термiнологiї, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тiй мiрi, в якiй вони застосовуються до продукцiї, процесу або методу виробництва.
     Оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що заданi вимоги, якi стосуються продукцiї, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконанi.
     Пiдтвердження вiдповiдностi - видача документа про вiдповiднiсть, яка ґрунтується на прийнятому пiсля критичного огляду рiшеннi про те, що виконання заданих вимог було доведене (стаття 1 Закону України вiд 15.01.2015 N 124-VIII).

     Документом, що пiдтверджує повноваження суб'єкта господарювання як уповноваженого представника в розумiннi Законiв України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", є будь-який документ (у тому числi зовнiшньоекономiчний договiр), який мiстить письмове доручення виробника продукцiї певному суб'єкту господарювання дiяти вiд iменi такого виробника та пiд його вiдповiдальнiсть щодо декларування вiдповiдностi продукцiї та виконання деяких iнших обов'язкiв, передбачених законодавством України для виробника. (лист Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 05.10.2017 N 3432-04/35373-3).

     Статтею 37 Закону України вiд 02.12.2010 N 2735-VI передбачено, що пiд час контролю продукцiї органи доходiв i зборiв проводять документальнi перевiрки та вибiрковi обстеження зразкiв продукцiї на таких пiдставах:
     1) згiдно iз секторальними планами ринкового нагляду;
     2) у разi одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, iнформацiї про таку продукцiю;
     3) за повiдомленнями органiв ринкового нагляду про продукцiю, що не вiдповiдає встановленим вимогам, наданими вiдповiдно до частин восьмої i дев'ятої цiєї статтi.

      Медичнi вироби
      В Українi щодо медичних виробiв дiють наступнi технiчнi регламенти:

     На медичнi вироби (крiм тих, що виготовленi на замовлення або призначенi для клiнiчних дослiджень), що вважаються такими, що вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, перед введенням їх в обiг повинно бути нанесено маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, який застосовується вiдповiдно до правил та умов нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015 N 1184.

     Введення в обiг та/або в експлуатацiю медичних виробiв дозволяється тiльки в разi, коли вони повнiстю вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, за умови належного постачання, встановлення, технiчного обслуговування та застосування їх за призначенням. Вiдповiднiсть вимогам Технiчних регламентiв пiдтверджується декларацiєю про вiдповiднiсть та/або сертифiкатом вiдповiдностi.

     Законом України вiд 07.12. 2017 N 2245-VIII викладено у новiй редакцiї абзац другий пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 роздiлу V Податкового кодексу України, а саме, починаючи з 01.01.2018, ставку податку у розмiрi 7%  встановлено на операцiї з постачання на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, а також медичних виробiв, якi вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть, та дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi.

     У разi якщо при здiйсненнi операцiй з постачання на митнiй територiї України та/або ввезення на митну територiю України медичних виробiв не дотримано вищезазначену умову, операцiї з постачання таких медичних виробiв та їх ввезення на митну територiю України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%. (лист Державної фiскальної служби України вiд 05.02.2018 N 3375/7/99-99-15-03-02-17)

Наказ Держстандарту № 610 від 19.10.2000
Про внесення змiн до Правил обов'язкової сертифiкацiї нафти та нафтопродуктiв, затверджених наказом Держстандарту України вiд 16.01.97 N 19
Постанова КМУ № 1672 від 08.11.2000
Про внесення змін до пункту 3 Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні
Наказ Держстандарту № 590 від 10.10.2000
Про внесення змiн до Правил обов'язкової сертифiкацiї засобiв обчислювальної технiки, затверджених наказом Держстандарту України вiд 25.06.97 N 366
Наказ Держстандарту № 591 від 10.10.2000
Про внесення змiн до Правил обов'язкової сертифiкацiї електропобутового та аналогiчного обладнання i комплектувальних виробiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-4766-ЕП від 07.12.2000
Про перелiк лабораторiй, яким надано право видавати сертифiкати якостi вiдповiдно до вимог ст. 9 Закону України "Про металобрухт"
Закон України ВР № 2114-III від 16.11.2000
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (щодо операцiй з металобрухтом)
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-4912-ЕП від 15.12.2000
Про перелiк лабораторiй, яким надано право видавати сертифiкати якостi вiдповiдно до вимог ст. 9 Закону України "Про металобрухт"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-4946-ЕП від 19.12.2000
Про перелiк лабораторiй, яким надано право видавати сертифiкати якостi вiдповiдно до вимог ст. 9 Закону України "Про металобрухт"
Наказ Держстандарту № 701/701 від 07.12.2000
Щодо Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-5040-ЕП від 22.12.2000
Про внесення змiн до Закону України "Про металобрухт"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-5119-ЕП від 27.12.2000
Про доведення спiльного наказу Держстандарту та Держмитслужби вiд 07.12.2000 N 701/701
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-5184-ЕП від 29.12.2000
Про перелiк лабораторiй, яким надано право видавати сертифiкати якостi вiдповiдно до вимог ст. 9 Закону України "Про металобрухт"
Закон України ВР № 2134-III від 07.12.2000
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi
Наказ Мінтрансу № 611 від 03.11.2000
Про затвердження Правил сертифiкацiї типу авiацiйної технiки (роздiли A, B, C, D, E частини 21 Авiацiйних правил України "Процедури сертифiкацiї авiацiйної технiки")
Постанова КМУ № 1095 від 03.10.1997
Про сертифiкацiю авiацiйної технiки та її компонентiв
Наказ Держстандарту № 302 від 06.05.2000
Щодо усунення дублювання функцiй державного контролю i нагляду мiж територiальними органами Держстандарту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10-373-ЕП від 30.01.2001
Про перелiк лабораторiй, яким надано право видавати сертифiкати якостi вiдповiдно до вимог ст. 9 Закону України "Про металобрухт"
Наказ Держстандарту № 29 від 24.01.2001
Про внесення змiн до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i до Термiнiв уведення обов'язкової сертифiкацiї окремих видiв продукцiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/10-653-ЕП від 14.02.2001
Про перелiк лабораторiй, яким надано право видавати сертифiкати якостi
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/10-725-ЕП від 19.02.2001
Щодо митного оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв з брухту та вiдходiв кольорових металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/10-877-ЕП від 26.02.2001
Щодо митного оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв з брухту та вiдходiв кольорових металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/10-1034-ЕП від 01.03.2001
Щодо митного оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв з брухту та вiдходiв кольорових металiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 50/51 від 06.02.2001
Про внесення змiн до нормативно-правових актiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/10-1068-ЕП від 05.03.2001
Про доведення спiльного наказу Державного комiтету промислової полiтики України i Державної митної служби України вiд 06.02.2001 N 50/51
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/10-1070-ЕП від 05.03.2001
Щодо митного оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв з брухту та вiдходiв кольорових металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-1268-ЕП від 15.03.2001
Щодо митного оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв з брухту та вiдходiв кольорових металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/10-1255-ЕП від 14.03.2001
Про митне оформлення товарiв з кодами за ТН ЗЕД 2619 i 2620
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/10-1421-ЕП від 22.03.2001
Щодо митного оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв з брухту та вiдходiв кольорових металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-1513-ЕП від 28.03.2001
Щодо оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв з брухту та вiдходiв кольорових металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-1628-ЕП від 03.04.2001
Щодо оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв з брухту та вiдходiв кольорових металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-2022-ЕП від 19.04.2001
Щодо митного оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв з брухту та вiдходiв кольорових металiв
Рішення Держпідприємництва (до 2011) № 17-107/02 від 23.02.2001
Про необхiднiсть усунення порушень вимог Указу Президента України вiд 03.02.98 N 79/98 Держстандартом, Державною митною службою України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-2649-ЕП від 25.05.2001
Щодо митного оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв з брухту та вiдходiв кольорових металiв
Закон України ВР № 2408-III від 17.05.2001
Про стандартизацiю
Закон України ВР № 2406-III від 17.05.2001
Про пiдтвердження вiдповiдностi
Закон України ВР № 2407-III від 17.05.2001
Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi
Наказ Держстандарту № 218 від 07.05.2001
Про створення комiсiї з апеляцiй з питань сертифiкацiї Держстандарту України
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-2985-ЕП від 13.06.2001
Щодо митного оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв з брухту та вiдходiв кольорових металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/10-3305-ЕП від 04.07.2001
Про митне оформлення експорту вiдходiв виробництва та обробки чорних i кольорових металiв
Лист Держстандарту № 3-3/8-3333 від 23.05.2001
Щодо сертифiкацiї ДТЗ
Постанова КМУ № 800 від 11.07.2001
Про утворення Українського інституту якості
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/10-3528-ЕП від 17.07.2001
Щодо митного оформлення операцiй з експорту сплавiв i зливкiв з брухту та вiдходiв кольорових металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/10-3812-ЕП від 01.08.2001
Щодо пiдприємств, сертифiкованих на вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв ISO серiї 9002
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-4102-ЕП від 22.08.2001
Щодо митного оформлення операцiй з експорту брухту i вiдходiв чорних металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-4184-ЕП від 28.08.2001
Щодо пiдприємств, сертифiкованих на вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв ISO серiї 9002
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-4226-ЕП від 31.08.2001
Щодо пiдприємств, сертифiкованих на вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв ISO серiї 9002
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-4604-ЕП від 28.09.2001
Щодо пiдприємств, сертифiкованих на вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв ISO серiї 9002
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-4748-ЕП від 08.10.2001
Щодо пiдприємств, сертифiкованих на вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв ISO серiї 9002
Постанова КМУ № 1405 від 26.10.2001
Про вдосконалення порядку цiноутворення на метрологiчнi роботи
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-5128-ЕП від 02.11.2001
Щодо пiдприємств, сертифiкованих на вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв ISO серiї 9002

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.