Сертификация товаров

ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ТЕХНIЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ

      Основними документами, що встановлюють порядок пiдтвердження вiдповiдностi технiчним регламентам окремих видiв товарiв, є:

     Технiчний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукцiї або пов'язанi з ними процеси та методи виробництва, включаючи вiдповiднi адмiнiстративнi положення, додержання яких є обов'язковим. Вiн може також включати або виключно стосуватися вимог до термiнологiї, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тiй мiрi, в якiй вони застосовуються до продукцiї, процесу або методу виробництва.
     Оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що заданi вимоги, якi стосуються продукцiї, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконанi.
     Пiдтвердження вiдповiдностi - видача документа про вiдповiднiсть, яка ґрунтується на прийнятому пiсля критичного огляду рiшеннi про те, що виконання заданих вимог було доведене (стаття 1 Закону України вiд 15.01.2015 N 124-VIII).

     Документом, що пiдтверджує повноваження суб'єкта господарювання як уповноваженого представника в розумiннi Законiв України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", є будь-який документ (у тому числi зовнiшньоекономiчний договiр), який мiстить письмове доручення виробника продукцiї певному суб'єкту господарювання дiяти вiд iменi такого виробника та пiд його вiдповiдальнiсть щодо декларування вiдповiдностi продукцiї та виконання деяких iнших обов'язкiв, передбачених законодавством України для виробника. (лист Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 05.10.2017 N 3432-04/35373-3).

     Статтею 37 Закону України вiд 02.12.2010 N 2735-VI передбачено, що пiд час контролю продукцiї органи доходiв i зборiв проводять документальнi перевiрки та вибiрковi обстеження зразкiв продукцiї на таких пiдставах:
     1) згiдно iз секторальними планами ринкового нагляду;
     2) у разi одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, iнформацiї про таку продукцiю;
     3) за повiдомленнями органiв ринкового нагляду про продукцiю, що не вiдповiдає встановленим вимогам, наданими вiдповiдно до частин восьмої i дев'ятої цiєї статтi.

      Медичнi вироби
      В Українi щодо медичних виробiв дiють наступнi технiчнi регламенти:

     На медичнi вироби (крiм тих, що виготовленi на замовлення або призначенi для клiнiчних дослiджень), що вважаються такими, що вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, перед введенням їх в обiг повинно бути нанесено маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, який застосовується вiдповiдно до правил та умов нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015 N 1184.

     Введення в обiг та/або в експлуатацiю медичних виробiв дозволяється тiльки в разi, коли вони повнiстю вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, за умови належного постачання, встановлення, технiчного обслуговування та застосування їх за призначенням. Вiдповiднiсть вимогам Технiчних регламентiв пiдтверджується декларацiєю про вiдповiднiсть та/або сертифiкатом вiдповiдностi.

     Законом України вiд 07.12. 2017 N 2245-VIII викладено у новiй редакцiї абзац другий пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 роздiлу V Податкового кодексу України, а саме, починаючи з 01.01.2018, ставку податку у розмiрi 7%  встановлено на операцiї з постачання на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, а також медичних виробiв, якi вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть, та дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi.

     У разi якщо при здiйсненнi операцiй з постачання на митнiй територiї України та/або ввезення на митну територiю України медичних виробiв не дотримано вищезазначену умову, операцiї з постачання таких медичних виробiв та їх ввезення на митну територiю України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%. (лист Державної фiскальної служби України вiд 05.02.2018 N 3375/7/99-99-15-03-02-17)

Лист Мінпромполітики № 14/3-4-2760 від 25.12.2002
Щодо операцiй з металобрухтом
Лист Мінпромполітики № 14/3-4-2761 від 25.12.2002
Щодо операцiй з металобрухтом
Лист Мінпромполітики № 14/3-4-2776 від 27.12.2002
Щодо операцiй з металобрухтом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-538 від 15.01.2003
Щодо повторної акредитацiї лабораторiй на право проведення вимiрювань хiмiчного складу кольорових металiв i сплавiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10234 від 21.11.2000
Про доведення постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1672
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-1266 від 14.02.2000
Про доведення наказу Комітету України з питань стандартизації, метрології та сертифікації від 29.12.99 N 418
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-4191-ЕП від 03.11.2000
Щодо митного оформлення експорту брухту кольорових металів
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10-4726 від 29.05.2002
Про доведення наказу Держстандарту
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/475 від 09.07.2001
Про доведення наказів Держкомстандарту України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-7598 від 23.08.2000
Щодо внесення доповнень до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-647-ЕП від 03.04.1998
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 50/149 від 12.05.2004
Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Лист Мінпромполітики № 14/5-2-1319 від 18.06.2004
Щодо операцiй з металобрухтом
Лист Мінпромполітики № 14/5-2-2222 від 11.11.2004
Щодо операцiй з металобрухтом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-2425-ЕП від 19.02.2003
Щодо митного контролю та митного оформлення відходів та брухту чорних металів
Постанова КМУ № 191 від 24.02.2003
Про внесення змiни до пункту 2 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/864 від 20.12.2001
Про доведення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.11.2001 N 1599
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/865 від 20.12.2001
Про доведення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 N 1671
Закон України ВР № 540-IV від 20.02.2003
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
Закон України ВР № 544-IV від 20.02.2003
Про внесення змiн до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил та вiдповiдальнiсть за їх порушення"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-4274-ЕП від 21.03.2003
Про внесення змiни до пункту 2 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-5015 від 25.06.2001
Щодо сертифiкацiї транспортних засобiв
Наказ Держстандарту № 19 від 16.01.1997
Про затвердження Правил обов'язкової сертифiкацiї нафти та нафтопродуктiв
Наказ Держстандарту № 379 від 13.09.1996
Про затвердження Правил обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-6692-ЕП від 30.04.2003
Про анулювання сертифiката на систему управлiння якостi виробництва металопродукцiї
Постанова КМУ № 268 від 25.05.1992
Питання Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї
Постанова КМУ № 462 від 05.07.1994
Питання Державного комiтету по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї
Лист Держспоживстандарту № 3-10/8-2941 від 07.05.2003
Про сертифiкацiю обладнання для кабельного телебачення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-7156-ЕП від 12.05.2003
Про ввезення алкогольних напоїв
Наказ Мінагрополітики № 124 від 05.05.2003
Про забезпечення сертифiкацiї насiння i садивного матерiалу сiльськогосподарських рослин
Наказ № 51 від 07.04.2003
Про затвердження Порядку видачi сертифiкатiв про затвердження конструкцiй упаковок i радiоактивних матерiалiв, спецiальних умов та деяких перевезень НП 306.5.06/2.071-2003
Наказ Держспоживстандарту № 80 від 13.05.2003
Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок здiйснення державного нагляду за додержанням стандартiв, норм i правил
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-2212-ЕП від 27.06.2002
Про припинення дiї сертифiката
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-587-ЕП від 15.01.2003
Про порядок зберiгання на складах пiдприємства мисливської, спортивної зброї та боєприпасiв до неї
Лист Держспоживстандарту № 3-3/8-3047 від 12.05.2003
Щодо випробувань паперової продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-4746 від 27.05.2000
Про перелiк лабораторiй, яким надано право видавати сертифiкати якостi вiдповiдно до вимог ст. 9 Закону України "Про металобрухт"
Лист ДМСУ (до 2012) № 1-4/20-4738|11/2-10-10705-ЕП від 16.07.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-10-10747-ЕП від 16.07.2003
Про зупинення дiї сертифiката вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-10813-ЕП від 17.07.2003
Стосовно митного оформлення сiльськогосподарської продукцiї
Лист Держпідприємництва (до 2011) № 2873 від 13.05.2003
Постанова КМУ № 1337 від 21.08.2003
Про утворення Українського науково-дослiдного i навчального центру проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi
Постанова КМУ № 1361 від 27.08.2003
Про внесення змiн до пункту 2 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-13127-ЕП від 08.09.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-13129-ЕП від 08.09.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-13618-ЕП від 18.09.2003
До листа Держмитслужби вiд 15.09.03 N 11/2-10-13442-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-13685-ЕП від 20.09.2003
Щодо митного контролю та митного оформлення вiдходiв та брухту чорних металiв
Постанова КМУ № 1585 від 07.10.2003
Про затвердження Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 271 від 02.10.2003
Про органiзацiю роботи Мiнiстерства економiки щодо надання уповноваження органам iз сертифiкацiї на проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-14543-ЕП від 09.10.2003
Щодо митного контролю та митного оформлення вiдходiв та брухту чорних металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-15048-ЕП від 20.10.2003
Про надання сертифiкату вiдповiдностi

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.