ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.04.2002 р. N 11/1-09-3998-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     З метою забезпечення виконання норм постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390 та до внесення змiн в дiючi нормативноправовi акти пропуск через митний кордон України окремих видiв товарiв, перелiк яких затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.1997 N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв", здiйснювати за умови подання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi попередньої вантажної митної декларацiiї з внесенням митних платежiв, у порядку, визначеному наказом Держмитслужби України вiд 04.05.1998 N 267 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.05.1998 за N 339/2779.

     Пропуск через митний кордон України окремих видiв товарiв, перелiк яких затверджено наказом Держмитслужби України вiд 27.07.1998 N 436, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 12.08.1998 за N 506/2946, перемiщення яких здiйснюється залежно вiд транспорту, крiм залiзничного, здiйснювати у порядку, визначеному наказом Держмитслужби України вiд 04.05.1998 N 267 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.05.1998 за N 339/2779.

     У разi обрання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi заходiв забезпечення доставки товарiв до митниць призначення, передбачених пунктом 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390, їх застосування здiйснювати у порядку затвердженому наказами Держмитслужби, Комiтету у справах нагляду за страховою дiяльнiстю, Мiнiстерства транспорту, Мiнiстерства фiнансiв вiд 25.07.1996 N 342/82/244/154-Б, Держмитслужби i МВС вiд 25.07.1996 N 344/510, Держмитслужби вiд 21.11.2001 N 755.

Голова Служби М.Каленський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.