Документ скасований: Наказ КРМ № 890 від 30.12.1999

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДОРУЧЕННЯ
м.Київ

14 травня 1999 р. N 62


Про введення в дiю "Технологiчної схеми митного оформлення ПП (попереднього повiдомлення) у КРМ"

     На доручення наказу Держмитслужби України N 771 вiд 08.12.98 р., наказiв ДМСУ N 178 вiд 23.03.99 р. та N 179 вiд 23.04.99 р., наказiв ДМСУ N 240 вiд 24.04.99 р., N 253 вiд 30.04.99 р., а також наказiв Київської регiональної митницi вiд 30.03.99р. N 192 вiд 30.03.99р.,
N 18 вiд 30.03.99 i N 250 вiд 19.04.99 р.

     З метою забзпечення чiткого котролю та належного митного оформлення, ДОРУЧАЮ:

     1. Ввести в дiю з 17.05.1999 р. "Технологичну схему митного оформлення ПП (попереднього повiдомлення) у КРМ".

     2. Начальникам оперативних пiдроздiлiв провести позачерговi заняття з iнспекторським складом.

     3. Затвердити перелiк номерiв, якi присвоюються ПП (попереднього повiдомлення) та закрiпити їх за вiдповiдальними пiдроздiлами ( додаток N 5).

     4. Начальникам транзитно-вантажних вiддiлiв, начальнику ВКДВ забезпечити формування бази оформленних ПП.

     5. Контроль за виконанням даного доручення покладаю на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.

     6. Загальний контроль залишаю за собою.

Заступник начальника
Київської регiолальної митницi

О.М. Ольховик

 

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
     ПП (попереднього повiдомлення) у Київськiй регiональнiй митницi

Загальнi положення.

     Умовою перемiщення через митний кордон України товарiв згiдно вимог наказiв Держмитслужби України є попереднє повiдомлення (надалi ПП ).

     Оформлення ПП проводиться в транзитно-вантажному вiддiлi (ТВВ) за мiсцем облiку суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     При перемiщеннi товарiв через митний кордон України для зберiгання на митних лiцензiцних складах ( МЛС ) оформления ПП проводиться в ТВВ, який здiйснює контроль за дiяльнiстю МЛС, без надання листiв-узгоджень.

     Листи-узгодження, наданi iншими митницями України для здiйснення оформлення ПП та ВМД у Київськiй регiональнiй митницi, оформлюються вiдповiдно до технологiчних схем КРМ

     При перемiщеннi товарiв через Чорноморську регiональну митницю для суб'єктiв ЗЕД взятих на облiк в транзiтно-вантажних вiддiлах КРМ, оформлення ПП проводиться в ТВВ-3.

     Мiсцем надходження транспортних засобiв та доставляння вантажiв є зона митного контролю (ЗМК) при ТВВ за мiсцем оформлення ПП.

     Оформлення ПП здiйснюється суб'єктом ЗЕД, на адресу якого будуть надходити вантажi, або за його дорученням пiдприємством, що здiйснює декларування на пiдставi договору згiдно наказу ДМСУ N 340 вiд 22.07.97 р., або транспортно-експедицiйними органiзацiями, зареєстрованими у м. Київi, на адресу яких згiдно гр. 13 CMR, слiдує вантаж.

Дана технологiя включає в себе такi
етапи митного оформлення

     1. Оформлення ПП ( Попереднього повiдомлення ) у транзитновантажному вiддiлi.

     2. Взяти на контроль ПП у вiддiлi контролю за доставкою вантажiв.

     3. Зняття з контрлю ПП.

     4. Анулювання ПП.

     1. Оформлення ПП ( попереднього повiдомлення ) у транзитно-вантажному вiддiлi.

     1.1. При зверненнi суб'єкта ЗЕД або уповноваженої особи до транзитно-вантажного вiддiлу з метою митного оформлення попереднього повiдомлення, iнснектором ТВВ, вiдповiдальним за проведення оформлення ПП, здiйснюються наступнi заходи, а саме:
перевiряються наступнi документи:

 • Картка взяття на облiк у ТВВ (згiдно наказу ДМСУ N 237 вiд 10.05.96 р.);

 • Документи про надання брокерських послуг;

 • Договiр на транспортно-експедицiйну дiяльнiсть;

 • Два примiрника ПП з однiєї ксерокопiєю ПП та ел. копiї на дискетi;

     1.2. Перевiряє правильнiсть заповнення ПП та його електронної копiї;

     1.3. Заносить електронну копiю ПП до електронної бази даних вiддiлу;

     1.4. Перевiряється наявнiсть (вiдсутнiсть) боргiв згiдно технологiчних схем ТВВ.

     1.5. При вiдсутностi зауважень на зворотньому боцi ВСIХ примiрникiв ПП проставляє вiдтиск штампа "пiд митним контролем", i присвоює реєстрацiйний номер на примiрниках ПП i в електронної копiї у гр.7.

     1.6. Реєструє ПП в "Журналi реєстрацiї ПП в ТВВ" (додаток 6).

     1.7. Один примiрник ПП повертається особi, яка його подає. Другий залишається у ТВВ для поставлення на контроль i зберiгається у окремiй тецi вiддiлу. ПП видаються декларанту вантажу пiд його особистий пiдпис у "Журналi реєстрацiї ПП на оформлення в ТВВ".

     1.8. Iнспектор вiддiлу не пiзнiше 4-х годин з моменту оформлення ПП передає iнформацiю у виглядi файлiв-посилок електронних копiй ВМД типу ПП до ВКДВ на поштову скриньку "******".

     1.9. Кожен робочий день з 17.00 до 18.00 години (п'ятниця з 16.00 до 17.00 години) ксерокопiї оформлених ПП по реєстрах в 2-х прим. (додаток 1) за пiдписами вiдповiдального iнспектора та начальника ТВВ або його заступника передається у вiддiл контролю за доставкою вантажiв.

2. Взяття на контроль ПП у вiддiлi контролю за доставкою вантажiв

     2.1. Пiсля отримання iнформацiї в електронному виглядi вiдповiдальний iнспектор ВКДВ по ел. поштi гуртує та вiдправляє файли-посилки до IАМУ на поштову скриньку "*****".

     2.2. При отриманнi ксерокопiї примiрника ПП група iнспекторiв ВКДВ контролю iмпортних вантажiв проводить наступнi дiї:

 • Форматно-логiчний контроль;

 • Пiдтверджує електронну копiю ПП у центральної бази даних ДМСУ.

     2.3. При надходженнi реєстру у двох примiрниках оформлених ПП та ксерокопiї примiрника ПП в паперовому видi, перший примiрник реєстру оформлених ПП пiдписується i передається вiдповiдальному iнспектору ТВВ, решта документiв залишається у справах вiддiлу КДВ.

     3. Митне оформлення вантажiв у ТВВ та зняття з контролю ПП.

     3.1. При надходженнi вантажу в ЗМК при ТВВ за мiсцем оформлення ПП диспетчером ЗМК пропускається автотранспортний засiб до зони вiдстою i виписується перепустка (додаток 2).

     3.2. Представник пiдпрiємства або особа уповноважена на отримання вантажу надає iнспектору вiддiлу наступнi документи:

 • Картку облiку суб'єкта ЗЕД.

 • Документи про надання брокерських послуг.

 • Товаро-супровiднi документи.

 • ПП з вiдмiткою прикордонної митницi та ранiше оформленою ПП.

 • Перепустку.

     3.3. Iнспектор ТВВ перевiряє наявнiсть АЗ у ЗМК i проставляє штамп "Пiд митним контролем" на перепустцi та на зворотi примiрникiв ПП i робить запис наступного змiсту "Вантаж надiйшов, дата i пiдпис".

     3.4. Вiдповiдальний iн. вiддiлу, не пiзнiше 4-х годин пiсля доставки вантажу засобами електронної пошти, iнформує вiддил контролю КРМ (форма реєстру наведена у додатку 3) про надходження вантажу по ПП у зону дiяльностi КРМ.

     Iнспектор вiддiлу контролю в оперативному режимi передає вищезгадану iнформацiю до центральної бази даних IАМУ (про надходження вантажу).

     3.5. При митному оформленнi ввезених з використанням ПП товарiв вiдповiдно до зазначеного митного режиму iнспектор ТВВ митницi призначення на зворотному боцi примiрника ПП, зазначає номер вiдповiдної вантажної митної декларацiї та проставляє поряд з ранiше проставленими вiдтисками штампа "Пiд митним контролем" вiдтиск особистої номерної печатки. Вилучає у суб'єкта ЗЕД ранiше оформлене ПП.

     3.5.1. Перший примiрник ПП (який був оформлений на першому етапi i залишився у ТВВ) залишається у ТВВ з вiдмiтками, що вантаж надiйшов та оформлено i пiдшивається до ВМД оформленої у вiдповiдний митний режим.

     3.5.2. Примiрник ПП з вiдмiтками прикордонної митницi повертається суб'єкту ЗЕД (перевiзнику) як свiдчення здiцсненого перемiщення.

     3.5.3. Двiчi на тиждень (по середах та п'ятницях) документи контролю доставки i ранiше оформлений примiрник ПП , вилучений у представника ЗЕД , передається оперативнимй пiдроздiлами до вiддiлу кошролю за доставкою вантажiв по реєстрах (форма реєстру наведена у додаку 4) вiдповiдно до умов п.п 2.3.

     3.6. Iнформацiя про зняття з контролю ПП в оперативному порядку передається до ЦБД ДМСУ.

     3.7. Оформлення товарiв у вiдповiдний митний режим та виїзд з ЗМК автотранспортних засобiв здийснюються згiдно встановлених схем КРМ, затверджених начальником митницi.

4. Анулювання ПП.

     4.1. При необхiдностi анулювання ПП суб'єкт пiдприємницької дiяльностi подає на iм'я начальнiка митницi вiдповiдну мотивовану заяву, в якiй вказує такi вiдомостi:

 • вiдомостi про вантаж;

 • номер та дату оформлення ПП;

 • транзитно-вантажний вiддiл Київської регiональної митницi, в якому початково здiйснювалось оформлення ПП;

 • до заяви додаються 1-й примiрник ПП, залшився на руках у суб'єкта ЗЕД.

     4.2. Заява подається в першу чергу до вiддiлу контролю за доставкою вантажiв Київської регiональної митницi (пр-т, Повiтрофлотський,53/2), який проводить такi дiї:

     4.2.1. Перевiряє за електронною базою даних факт перетину чи неперетину вантажем митного кордону;

     4.2.2. Вiдповiдно до результатiв запиту бази iнспектор вiддiлу конролю за доставкою вантажiв робить такi помiтки:

     "Вантаж за ПП N......вiд .......митний кордон України не перетинав.

     Анулювання ПП можливе";

     "Вантаж за ПП N ..........вiд ............ ввезений на митну територiю України.

     Анулювання ПП не можливе",

     якi завiряє пiдписом, начальника ВКДВ та вiдбитком штампа, що застосовується у вiддiлi контролю за доставкою вантажiв. В справах вiддiлу залишається ксерокопiя заяви про анулювання, яка зберiгається в окремої тецi вiддiлу.

     4.2.3. При пiдтвердженнi факту неперетину вантажем митного кордону України вiддiл контролю одразу вносять, в електронну базу даних ДМСУ iнформацiю про подання заяви на анулювання ПП, пiсля чого ПП стає недоступною для прнкордонних митниць.

     4.3. При одержаннi згоди ВКДВ та анулювання ПП суб'єкт ЗЕД подає заяву з вiдмiтками ВКДВ керiвництву митницi для надання вiдповiдної резолюцiї. Пiсля розгляду заяви керiвництвом митницi заява поступає в загальний вiддiл митницi, де вона реєструється, при цьому оригiнал заяви повертається заявнику, а ксерокопiя зареєстрованої заяви передається загальним вiддiлом до вiдповiдного ТВВ, де пiдшивається разом з примiрником ПП.

     4.4. Пiсля того, як копiя заяви про анулювання ПП, зареєстрована у загальному вiддiлi КРМ, надiйшла у ТВВ, iнспектор ТВВ робить помiтки в реєстрацiйному журналi про анулювання даної ПП, а у графi "А" робить запис "Анульовано за заявою вiд_____ N ____" i зазначається дата реєстрацiї та вхiдний реєстрацiйний номер заяви). Заява та примiрник ПП по реєстрах передаються до вiддiлу контролю (по середах та п'ятницях) де, зберiгаються в окремiй тецi.

     4.5. По закiнченнi п'ятиденного термiну з моменту вiдмiтки про подання заяви на анулювання до ЦБД ДМСУ, iнспектор вiддiлу контролю за доставкою вантажiв проводить анулювання ПП у ЦБД ДМСУ.

Додаток N 5

Розподiл номерiв попереднiх повiдомлень
по вiддiлах на 1999 р.

Вiддiл Iмпорт
ТВВ-1
ТВВ-2
ТВВ-З
ТВВ-4
ТВВ-5
ТВВ-6
ТВВ-7
ТВВ-8
ТВВ-9
ТВВ-10
1-25000
25001-50000
50001-75000
75001-100000
100001-125000
125001-150000
150001-175000
175001-200000
200001-225000
225001-250000

 

Додаток 6

 

Перший етап - постановка ПП на контроль Другий етап -
N
зп
Дата N ПП Отримувач
Код ЗУКПО
П.I.Б. та
пiдпис
декларанта
N ПМК
та П.I.Б
iнспектора
Дата Номер
ТТД
TIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Прибуття вантажу Третiй етап - зняття з контролю
Номер
ОНП
прикорд.
митницi
Номер штампу
та ПIБ iнсп.,
що прийняв
вантаж пiд
контроль
Документ
про зняття
вантажу
з контролю
Номер ОНП
ПIБ
iнспектора
Примiтка
11 12 13 14 15
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.