КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 15 червня 1999 р. N 1042


Про внесення змiн i доповнень до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю

     На виконання Указiв Президента України вiд 4 лютого 1999 р. N 121 "Питання вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами, експортного контролю та вiйськово-промислової полiтики" та вiд 26 березня 1999 р. N 283 "Про внесення змiн i доповнень до Указiв Президента України вiд 28 грудня 1996 року N 1279 i вiд 13 лютого 1998 року N 117" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю змiни i доповнення, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 1997 р. N 1199 "Про Урядову комiсiю з полiтики експортного контролю" та вiд 29 сiчня 1999 р. N 107 "Питання Урядової комiсiї з полiтики експортного контролю" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 5, ст. 161).

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 30

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 червня 1999 р. N 1042

ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1995 р. N 563 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом виробiв ракетної технiки, а також обладнання, матерiалiв i технологiй, що використовуються у створеннi ракетної зброї" (ЗП України, 1995 р., N 11, ст. 261):

     назву постанови та пункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

"Про затвердження Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї

     1. Затвердити Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї (додається);

     2. Державнiй службi експортного контролю забезпечити органiзацiю державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї";

     у Положеннi про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом виробiв ракетної технiки, а також обладнання, матерiалiв i технологiй, що використовуються у створеннi ракетної зброї, затвердженому постановою:

     1) назву Положення та пункти 1, 2, 5, 6, 8, 9, 20, 22 i 23 викласти в такiй редакцiї:

"Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї

     1. Це Положення визначає особливостi здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами виробiв ракетної технiки, а також обладнання, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї.

     Загальний порядок здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, встановлено Положенням про державний експортний контроль в Українi, затвердженим Указом Президента України вiд 13 лютого 1998 р. N 117, iз змiнами i доповненнями, внесеними Указом Президента України вiд 26 березня 1999 р. N 283.

     2. Для цiлей цього Положення термiни "товари", "товари вiйськового призначення", "товари подвiйного використання", "мiжнароднi передачi товарiв", "експорт", "реекспорт", "iмпорт", "транзит" та iншi вживаються у значеннях, наведених у Положеннi про державний експортний контроль в Українi, затвердженому Указом Президента України вiд 13 лютого 1998 р. N 117, iз змiнами i доповненнями, внесеними Указом Президента України вiд 26 березня 1999 р. N 283";

     "5. Товари, мiжнароднi передачi яких контролюються згiдно з цим Положенням, перелiчено в Списку товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї (далi - Список), що додається.

     Список складається з товарiв двох категорiй:

     до категорiї I належать закiнченi ракетнi системи (включаючи балiстичнi ракети, ракети - носiї космiчних апаратiв та дослiдницькi ракети), безпiлотнi лiтальнi апарати (включаючи крилатi ракети, радiокерованi лiтаки - мiшенi та радiокерованi розвiдувальнi лiтаки), здатнi доставляти корисне навантаження вагою не менш як 500 кг на дальнiсть не менш як 300 км, а також окремi закiнченi пiдсистеми, спецiально призначенi виробничi потужностi, виробниче обладнання i технологiї для них;

     до категорiї II належать закiнченi ракетнi системи (включаючи балiстичнi ракети, ракети - носiї космiчних апаратiв та дослiдницькi ракети), безпiлотнi лiтальнi апарати (включаючи крилатi ракети, радiокерованi лiтаки-мiшенi та радiокерованi розвiдувальнi лiтаки), якi не включенi до категорiї I, i якi мають максимальну дальнiсть польоту не менш як 300 км, спецiально розробленi пiдсистеми, вироби, вузли, компоненти, обладнання, матерiали, програмне забезпечення i технологiї, що використовуються або можуть бути використанi в ракетних системах, вiднесених до категорiй I i II товарiв, а також спецiально призначенi виробничi потужностi, виробниче i контрольно-випробувальне обладнання та технологiї для них.

     6. Пiд час проведення експертизи заяв щодо експорту закiнчених ракетних систем та безпiлотних лiтальних апаратiв, вiднесених до категорiй I i II товарiв Списку, а також окремих видiв виробiв, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй, що використовуються або можуть бути використанi в таких системах, враховується спiввiдношення мiж дальнiстю польоту та корисним навантаженням.

     Якщо вирiб, вiднесений до категорiї I товарiв Списку, включено до будь-якої системи ракетного комплексу, не вiднесеної до категорiї 1 товарiв Списку, то ця система буде вважатися такою, що належить до категорiї I товарiв Списку, крiм випадкiв, коли включений до системи вирiб не може бути вилучений чи вiдокремлений вiд неї або коли його неможливо вiдтворити.

     Експорт товарiв, включених до Списку, а також iнших товарiв, що можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї (незалежно вiд того чи згаданi вони у Списку, чи нi), не допускається, якщо за результатами експертизи в галузi експортного контролю встановлено, що вони призначенi для використання у системах доставки зброї масового знищення.

     Експорт спецiально спроектованого обладнання, призначеного для розроблення та виробництва товарiв, включених до категорiї I товарiв Списку, як правило, не допускається, за винятком випадкiв, передбачених керiвними принципами мiжнародного режиму контролю за ракетними технологiями.

     Вiдомостi стосовно експорту та iмпорту окремих категорiй товарiв подаються Держекспортконтролем через МЗС до мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна, в установленому порядку, термiни i формах";

     "8. Проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв, якi використовуються у створеннi ракетної зброї, до будь-яких держав або товарiв, що можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї, до держав, щодо яких встановлено обмеження на поставки таких товарiв, а також подання Держекспортконтролю звiту про їх пiдсумки здiйснюються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до вимог Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 1998 р. N 125 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810).

     9. Експорт товарiв провадиться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi за умови одержання вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю";

     "20. Iмпорт та тимчасове ввезення на митну територiю України товарiв, зазначених у Списку, здiйснюється без дозволу Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством України, за винятком товарiв, спецiально призначених для вiйськового використання, якi iмпортуються або тимчасово ввозяться на митну територiю України за умови одержання суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдного дозволу (висновку) Держекспортконтролю в порядку, встановленому для товарiв вiйськового призначення";

     "22. Транзит через територiю України товарiв, включених до категорiї I товарiв Списку, та товарiв, спецiально призначених для вiйськового використання, здiйснюється за умови одержання суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземним суб'єктом господарської дiяльностi позитивного висновку Держекспортконтролю.

     23. Для одержання висновку про можливiсть транзиту товарiв суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземний суб'єкт господарської дiяльностi надсилає до Держекспортконтролю лист iз стислим викладом мети звернення, до якого додає такi документи:

     заяву за типовою формою у трьох примiрниках;

     посвiдчену копiю експортної лiцензiї держави експортера;

     iншi документи (посвiдченi копiї сертифiката кiнцевого споживача, iмпортного сертифiката тощо) залежно вiд категорiї товару та держави одержувача товару на вимогу Держекспортконтролю";

     2) доповнити пункт 7 абзацом такого змiсту:

     "Пiд час укладення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення експорту технологiй, у тому числi як результатiв вiдповiдних науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та iнших видiв робiт, до їх змiсту в обов'язковому порядку вносяться положення про охорону прав iнтелектуальної власностi експортера або положення, що визначають обсяги i порядок переходу права цiєї власностi до iншої особи";

     3) у пунктi 14:

     абзаци другий, третiй i четвертий виключити;

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Дозвiл Держекспортконтролю на право здiйснення експорту будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає право на передачу тому самому iмпортеру (кiнцевому споживачевi) комплекту технiчної документацiї (технiчних даних), необхiдної для налагодження, експлуатацiї та використання цього виробу за цiльовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом";

     4) у пунктi 18:

     в абзацах першому та четвертому слова "Експертно-технiчним комiтетом при Кабiнетi Мiнiстрiв України" виключити;

     в абзацi третьому слова "Урядової комiсiї з експортного контролю" замiнити словами "Голови Держекспортконтролю";

     5) у текстi Положення слова "Урядова комiсiя з експортного контролю" та "Експертно-технiчний комiтет при Кабiнетi Мiнiстрiв України" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держекспортконтроль" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "що використовуються у створеннi ракетної зброї", "що використовуються у створеннi ракет", "якi використовуються у створеннi ракет" замiнити словами "що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї";

     6) у додатку до Положення:

     назву додатка викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї

СПИСОК
товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї
";

     позначку "*" та виноску з позначкою "*" виключити.

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 1996 р. N 302 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї" (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 268):

     у пунктi 2 слова "Урядовiй комiсiї з експортного контролю" замiнити словами "Державнiй службi експортного контролю";

     у Положеннi про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї, затвердженому постановою:

     1) пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Це Положення визначає особливостi здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї.

     Загальний порядок здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, встановлено Положенням про державний експортний контроль в Українi, затвердженим Указом Президента України вiд 13 лютого 1998 р. N 117, iз змiнами i доповненнями, внесеними Указом Президента України вiд 26 березня 1999 р. N 283";

     2) у пунктi 2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Для цiлей цього Положення термiни "товари", "товари подвiйного використання", "мiжнароднi передачi товарiв", "експорт", "реекспорт", "iмпорт", "транзит" та iншi вживаються у значеннях, наведених у Положеннi про державний експортний контроль в Українi, затвердженому Указом Президента України вiд 13 лютого 1998 р. N 117, iз змiнами i доповненнями, внесеними Указом Президента України вiд 26 березня 1999 р. N 283. У цьому Положеннi також використовуються такi термiни";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Iншi термiни вживаються у значеннях, наведених у додатку до цього Положення";

     3) у пунктi 4:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Експорт товарiв, включених до Списку, а також будь-яких iнших товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї (незалежно вiд того згаданi вони у Списку, чи нi), не допускається, якщо за результатами експертизи в галузi експортного контролю встановлено, що вони можуть бути використанi у дiяльностi, пов'язанiй з ядерними вибуховими пристроями, або у дiяльностi ядерного паливного циклу, не поставленiй пiд гарантiї МАГАТЕ";

     доповнити пункт абзацами такого змiсту:

     "Переговори, пов'язанi з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї, до держав, щодо яких встановлено обмеження на поставки таких товарiв, а також подання Держекспортконтролю звiту про їх пiдсумки здiйснюються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 1998 р. N 125 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810).

     Вiдомостi про експорт та iмпорт окремих категорiй товарiв подаються Держекспортконтролем через МЗС мiжнародним органiзацiям, членом яких є Україна, в установленому порядку, термiни i формах";

     4) в абзацi першому пункту 7 слово "разового" виключити;

     5) доповнити пункт 8 абзацом такого змiсту:

     "Пiд час укладення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення експорту технологiй, у тому числi як результатiв вiдповiдних науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та iнших видiв робiт, до їх змiсту в обов'язковому порядку вносяться положення про охорону прав iнтелектуальної власностi експортера або положення, що визначають обсяги i порядок переходу права цiєї власностi до iншої особи";

     6) абзац третiй пункту 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Дозвiл Держекспортконтролю на право здiйснення експорту будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає право на передачу тому самому iмпортеру (кiнцевому споживачевi) комплекту технiчної документацiї (технiчних даних), необхiдної для налагодження, експлуатацiї та використання цього виробу за цiльовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом";

     7) у пунктi 24 слово "разового" виключити;

     8) у пунктах 24, 25, 26 слово "дозволу" замiнити словами "позитивного висновку";

     9) в абзацi третьому пункту 25 слова "країни походження" замiнити словами "держави експортера";

     10) у текстi Положення слова "Урядова комiсiя з експортного контролю" та "Експертно-технiчний комiтет при Кабiнетi Мiнiстрiв України" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держекспортконтроль" у вiдповiдному вiдмiнку;

     11) виноску до пунктiв 1.2.1. - 1.2.4. у додатку до Положення викласти в редакцiї:

     "* Товари, iмпорт i транзит яких здiйснюються за дозволом (позитивним висновком) Держекспортконтролю".

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 1996 р. N 1005 "Про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом окремих видiв виробiв, обладнання, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй, що можуть використовуватися для створення озброєння, вiйськової чи спецiальної технiки", iз змiнами i доповненнями, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 1998 р. N 1320 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 34, ст. 1283):

     у пунктi 2 слова "Урядовiй комiсiї з полiтики експортного контролю" замiнити словами "Державнiй службi експортного контролю";

     у Положеннi про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом окремих видiв виробiв, обладнання, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй, що можуть використовуватися для створення озброєння, вiйськової чи спецiальної технiки, затвердженому постановою:

     1) пункти 2, 6 i 39 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Для цiлей цього Положення термiни "товари", "товари подвiйного використання", "мiжнароднi передачi товарiв", "експорт", "реекспорт", "iмпорт", "транзит" та iншi вживаються у значеннях, наведених у Положеннi про державний експортний контроль в Українi, затвердженому Указом Президента України вiд 13 лютого 1998 р. N 117, iз змiнами i доповненнями внесеними Указом Президента України вiд 26 березня 1999 р. N 283";

     "6. Переговори, пов'язанi з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв подвiйного використання до держав, щодо яких встановленi обмеження на поставки таких товарiв, а також подання Держекспортконтролю звiту про їх пiдсумки здiйснюються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 1998 р. N 125 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810)";

     "39. Транзит iноземних товарiв через територiю України здiйснюється без дозволу Держекспортконтролю у загальному порядку, встановленому законодавством";

     2) у пунктi 4:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдомостi про експорт та iмпорт окремих категорiй товарiв подаються Держекспортконтролем через МЗС мiжнародним органiзацiям, членом яких є Україна, в установленому порядку, термiни i формах";

     абзац третiй виключити;

     3) пункт 5 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Пiд час укладення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення експорту технологiй, у тому числi як результатiв вiдповiдних науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та iнших видiв робiт, до їх змiсту в обов'язковому порядку вносяться положення про охорону прав iнтелектуальної власностi експортера або положення, що визначають обсяги i порядок переходу права цiєї власностi до iншої особи";

     4) абзац третiй пункту 7 пiсля слова "дозволу" доповнити словами "(позитивного висновку)", а слово "транзиту" виключити;

     5) у пунктi 9:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "9. Експорт товарiв подвiйного використання та iмпорт окремих видiв цих товарiв здiйснюються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на пiдставi дозволiв Держекспортконтролю";

     абзаци другий, третiй та четвертий виключити;

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Дозвiл Держекспортконтролю на право здiйснення експорту будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає право на передачу тому самому iмпортеру (кiнцевому споживачевi) комплекту технiчної документацiї (технiчних даних), необхiдної для налагодження, експлуатацiї та використання цього виробу за цiльовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом";

     6) у пунктi 10:

     в абзацi першому слова "незалежно вiд способiв їх транспортування" виключити;

     абзац другий виключити;

     7) пункти 11, 20, 23, 26 i 40 виключити;

     8) у пунктi 21:

     в абзацi першому слово "разового" виключити; абзац третiй i п'ятий виключити; .

     9) у пунктi 27 слова "повного змiсту" замiнити словами "анотованого викладу";

     10) у пунктi 33 абзаци третiй та шостий виключити;

     11) роздiли VI, VII, VIII та IX виключити;

     12) у додатку до Положення пункти 5.А.2., 5.D.2. i 5.Е.2. помiтити позначкою "*" та доповнити вiдповiднi сторiнки додатку виноскою такого змiсту:

     "* Товари, iмпорт яких здiйснюється за дозволом Держекспортконтролю".

     4. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 1997 р. N 384 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом товарiв, що можуть бути використанi у створеннi хiмiчної, бактерiологiчної (бiологiчної) та токсинної зброї" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 18, с. 72; 1998 р., N 33, ст. 1244):

     у пунктi 2 слова "Урядовiй комiсiї з полiтики експортного контролю" замiнити словами "Державнiй службi експортного контролю";

     у Положеннi про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом товарiв, що можуть бути використанi у створеннi хiмiчної, бактерiологiчної (бiологiчної) та токсинної зброї, затвердженому постановою:

     1) у пунктi 2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Для цiлей цього Положення термiни "товари", "товари подвiйного використання", "мiжнароднi передачi товарiв", "експорт", "реекспорт", "iмпорт", "транзит" та iншi вживаються у значеннях, наведених у Положеннi про державний експортний контроль в Українi, затвердженому Указом Президента України вiд 13 лютого 1998 р. N 117, iз змiнами i доповненнями, внесеними Указом Президента України вiд 26 березня 1999 р. N 283. У цьому Положеннi також використовуються такi термiни";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в додатку до цього Положення";

     2) пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Переговори, пов'язанi з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв, що можуть бути використанi у створеннi хiмiчної, бактерiологiчної (бiологiчної) та токсинної зброї, до держав, щодо яких встановлено обмеження на поставки таких товарiв, а також подання Держекспортконтролю звiту про їх пiдсумки здiйснюються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 1998 р. N 125 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810)";

     3) пункт 10 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Пiд час укладення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення експорту технологiй, у тому числi як результатiв вiдповiдних науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та iнших видiв робiт, до їх змiсту в обов'язковому порядку вносяться положення про охорону прав iнтелектуальної власностi експортера або положення, що визначають обсяги i порядок переходу права цiєї власностi до iншої особи";

     4) абзац четвертий пункту 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Дозвiл Держекспортконтролю на право здiйснення експорту будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає право на передачу тому самому iмпортеру (кiнцевому споживачевi) комплекту технiчної документацiї (технiчних даних), необхiдної для налагодження, експлуатацiї та використання цього виробу за цiльовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом";

     5) у пунктi 31:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї: "посвiдчену копiю експортної лiцензiї держави експортера";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "iншi документи (посвiдченi копiї сертифiката кiнцевого споживача, iмпортного сертифiката тощо) залежно вiд категорiї товару та держави одержувача товару на вимогу Держекспортконтролю".

     5. У Положеннi про порядок проведення експертизи в галузi експортного контролю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 767 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, с. 70):

     1) абзац шостий пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "орган експортного контролю - Державна служба експортного контролю (далi - Держекспортконтроль)";

     2) у пунктах 6 та 13 слова "Урядова комiсiя з полiтики експортного контролю" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держекспортконтроль" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у пунктах 7 i 14 слова "Урядова комiсiя з полiтики експортного контролю" в усiх вiдмiнках замiнити словами" Комiсiя з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами" у вiдповiдному вiдмiнку;

     4) в абзацах першому i другому пункту 12 слова "Урядовою комiсiєю з полiтики експортного контролю" та "цiєю Комiсiєю" замiнити словом "Держекспортконтролем";

     5) в абзацi дванадцятому пункту 13 слова "реєстрацiйне посвiдчення" в усiх вiдмiнках замiнити словами "свiдоцтво про реєстрацiю" у вiдповiдному вiдмiнку.

     6. У Положеннi про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1997 р. N 1358 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 50, с. 50):

     1) пункти 1, 11 i 13 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Це Положення визначає особливостi здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення.

     Загальний порядок здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, встановлено Положенням про державний експортний контроль в Українi, затвердженим Указом Президента України вiд 13 лютого 1998 р. N 117, iз змiнами i доповненнями, внесеними Указом Президента України вiд 26 березня 1999 р. N 283";

     "11. Реєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, яким надано Кабiнетом Мiнiстрiв України повноваження на право здiйснення експорту чи iмпорту товарiв, а також суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють iншi мiжнароднi передачi товарiв, проводиться в порядку, що встановлюється Держекспортконтролем.

     Заяви на одержання дозволiв чи висновкiв на право здiйснення вiдповiдних мiжнародних передач товарiв розглядаються пiсля реєстрацiї Держекспортконтролем суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi";

     "13. Переговори, пов'язанi з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення до будь-яких держав, а також подання Держекспортконтролю звiту про їх пiдсумки здiйснюються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 1998 р. N 125 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810)";

     2) у пунктi 2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Для цiлей цього Положення термiни "товари", "товари подвiйного використання", "мiжнароднi передачi товарiв", "експорт", "реекспорт", "iмпорт", "транзит" та iншi вживаються у значеннях, наведених у Положеннi про державний експортний контроль в Українi, затвердженому Указом Президента України вiд 13 лютого 1998 р. N 117, iз змiнами i доповненнями, внесеними Указом Президента України вiд 26 березня 1999 р. N 283. У цьому Положеннi також використовуються такi термiни";

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в загальних примiтках додатка до цього Положення";

     абзаци дев'ятий - сiмнадцятий виключити;

     3) абзац другий пункту 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдомостi про експорт та iмпорт окремих категорiй товарiв подаються Держекспортконтролем через МЗС мiжнародним органiзацiям, членом яких є Україна, в установленому порядку, термiни i формах";

     4) пункт 9 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Дозвiл Держекспортконтролю на право здiйснення експорту будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає право на передачу тому самому iмпортеру (кiнцевому споживачевi) комплекту технiчної документацiї (технiчних даних), необхiдної для налагодження, експлуатацiї та використання цього виробу за цiльовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом";

     5) пункт 16 доповнити абзацом такого змiсту;

     "Пiд час укладення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення експорту технологiй, у тому числi як результатiв вiдповiдних науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та iнших видiв робiт, до їх змiсту в обов'язковому порядку вносяться положення про охорону прав iнтелектуальної власностi експортера або положення, що визначають обсяги i порядок переходу права цiєї власностi до iншої особи";

     6) абзац другий пункту 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Дозвiл Держекспортконтролю на експорт окремих категорiй товарiв до держав, щодо яких iснують частковi обмеження мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна або щодо яких проводиться вiдповiдна нацiональна полiтика, надається в установленому порядку за погодженням з МЗС i Комiсiєю з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами";

     7) у пунктi 22 слова "або Урядової комiсiї з полiтики експортного "контролю" виключити;

     8) у пунктi 29:

     в абзацi четвертому слова "держави походження товарiв" замiнити "словами "держави експортера";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "iншi документи (посвiдченi копiї сертифiката кiнцевого споживача, iмпортного сертифiката тощо) залежно вiд категорiї товару та держави одержувача товару на вимогу Держекспортконтролю";

     9) пункт 32 виключити;

     10) у додатку до Положення:

     а) у пунктi ML5:

     абзац перший пiсля слiв "супутнi системи" доповнити словами "контрольно-вимiрювальна апаратура";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "c. Апаратура протидiї для виробiв, якi пiдлягають контролю згiдно з пiдпунктами "а" чи "b" пункту ML5. Код товару за ТН ЗЕД - з 8471, 8526, 8527, 9013, 9014";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "d. Контрольно-вимiрювальна апаратура, спецiально розроблена для обладнання, яке пiдлягає контролю згiдно з пiдпунктами "а" чи "b" пункту ML5. Код товару за ТН ЗЕД - з 8471, 8526, 8527, 9015, 9044";

     б) абзац перший пункту ML7 викласти в такiй редакцiї:

     "Хiмiчнi або бiологiчнi токсичнi речовини, "сльозоточивi гази", радiоактивнi матерiали, вiдповiдне обладнання, компоненти, матерiали i "технологiї";

     в) у пунктi ML15:

     примiтку 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Згiдно з пунктом ML15 не пiдлягають контролю "електронно-оптичнi перетворювачi для посилення яскравостi зображення першого поколiння" або обладнання, спецiально призначене для взаємодiї з "електронно-оптичними перетворювачами для посилення яскравостi зображення першого поколiння";

     доповнити пункт особливою примiткою такого змiсту:

     "Особлива примiтка. Пiд час розгляду використання "електронно-оптичних перетворювачiв для посилення яскравостi зображення першого поколiння у вiйськовiй сферi" необхiдно враховувати вимоги пунктiв ML1, ML2 i пiдпункту "а" пункту ML5";

     г) доповнити пункт ML19 абзацом такого змiсту:

     "f. Системи незатухаючого коливання або iмпульснi "лазери", спецiально спроектованi для впливу на неозброєне око або на цiлi з приладами захисту зору. Код товару за ТН ЗЕД - з 8541, 9013".

     7. У Положеннi про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 1998 р. N 125 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810):

     1) у пунктi 2:

     виноску до абзацу третього викласти в такiй редакцiї:

     "* Список товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю (додаток до Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1997 р. N 1358 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 50, с. 50)";

     виноску до абзацу сьомого викласти в такiй редакцiї:

     "* Товари подвiйного використання перелiчуються у:

     Списку товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї (додаток до Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1995 р. N 563 (ЗП України, 1995 р., N 11, ст. 261);

     Списку ядерних матерiалiв, технологiй, обладнання, установок, спецiальних неядерних матерiалiв, а також обладнання, матерiалiв i технологiй подвiйного використання, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї (додаток до Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 1996 р. N 302 (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 268);

     Списку товарiв подвiйного використання (додаток до Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом окремих видiв виробiв, обладнання, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй, що можуть використовуватися для створення озброєння, вiйськової чи спецiальної технiки, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 1996 р. N 1005 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р N 34 ст. 1283);

     Списку хiмiкатiв, обладнання та технологiй, що можуть бути використанi у створеннi хiмiчної зброї, та Списку збудникiв захворювань (патогенiв) людини, тварин i рослин, їх генетичне змiнених форм, фрагментiв генетичного матерiалу та обладнання i технологiй, якi можуть бути використанi у створеннi бактерiологiчної (бiологiчної) та токсинної зброї (додатки 1 i 2 до Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом товарiв, що можуть бути використанi у створеннi хiмiчної, бактерiологiчної (бiологiчної) та токсинної зброї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 1997 р. N 384 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 18, с. 72; 1998 р., N 33, ст. 1244)";

     2) у пунктi 14 слова "Урядовою комiсiєю з полiтики експортного контролю" замiнити словами "Комiсiєю з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами";

     3) пункт 16 викласти в такiй редакцiї:

     "16. У разi коли за пiдсумками переговорiв укладено зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi не пiзнiше нiж у 15-денний термiн подає Держекспортконтролю звiт про пiдсумки переговорiв, до якого додає:

     копiю укладеного зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     iншi документи на вимогу Держекспортконтролю.

     До документiв, укладених iноземною мовою, додаються їх офiцiйнi переклади";

     4) додаток до Положення викласти в редакцiї, що додається.

     8. У Положеннi про порядок надання суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 р. N 838 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 839):

     1) виноску до пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "* Список товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю (додаток до Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1997 р. N 1358 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 50, с. 50)";

     2) у пунктi 4:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "iмпорт та тимчасове ввезення, вивезення запасних частин i технологiй для ремонту чи модернiзацiї виробiв вiйськового призначення пiдприємствами (установами, органiзацiями), якi є виробниками таких товарiв або здiйснюють їх ремонт чи модернiзацiю";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "експорту навчального i допомiжного спецiалiзованого обладнання та приладдя, запасних частин i технологiй до виробiв вiйськового призначення, ранiше поставлених пiдприємствами (установами, органiзацiями) України iноземному споживачу, а також послуг, пов'язаних з їх технiчним обслуговуванням, ремонтом, випробуваннями тощо, у разi коли вони здiйснюються суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який був постачальником цих виробiв";

     3) в абзацi першому пункту 9 слова "або Урядової комiсiї з полiтики експортного контролю" виключити;

     4) в абзацi першому пункту 10 слова "конкретнi види" замiнити словами "найменування категорiй";

     5) абзац перший пункту 12 доповнити словами "i Комiсiєю з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами";

     6) пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13. Вимоги пунктiв 6 - 11 та абзацiв другого - четвертого пункту 12 цього Положення не поширюються на випадки надання суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi повноважень на право здiйснення експорту продукцiї власного виробництва та iмпорту продукцiї для власного виробництва у рамках виконання мiжнародних договорiв про вiйськово-технiчне спiвробiтництво, виробничу або науково-технiчну кооперацiю в галузi вiйськово-технiчного спiвробiтництва, а також у рамках державного оборонного замовлення.

     Надання суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi повноважень у рамках виконання мiжнародних договорiв про вiйськово-технiчне спiвробiтництво, виробничу або науково-технiчну кооперацiю в галузi вiйськово-технiчного спiвробiтництва, а також у рамках державного оборонного замовлення здiйснюється шляхом пiдготовки та подання Кабiнетовi Мiнiстрiв України мiнiстерством, iншим центральним органом виконавчої влади, вiдповiдальним за виконання конкретного мiжнародного договору чи державного оборонного замовлення, проекту вiдповiдної постанови, до якого додаються перелiки категорiй товарiв i список суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi - виконавцiв робiт у рамках цього мiжнародного договору чи державного оборонного замовлення, узгодженого в установленому порядку з МЗЕЗторгом, Мiнекономiки, Мiноборони, Держекспортконтролем, МЗС, СБУ, Комiсiєю з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами, та прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдного рiшення";

     7) у текстi Положення слова "Урядова комiсiя з полiтики експортного контролю" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Комiсiя з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами" у вiдповiдному вiдмiнку.

 

Додаток
до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 червня 1999 р. N 1042)

ПЕРЕЛIК
держав - учасниць мiжнародних режимiв експортного контролю

Країна РКРТ ГЯП АГ ВД
Австралiя
Австрiя
Аргентина
Бразилiя    
Бельгiя
Болгарiя    
Велика Британiя
Грецiя
Данiя
Iзраїль +      
Iсландiя    
Iрландiя
Iспанiя
Iталiя
Канада
Китай +      
Корея (Пiвденна)    
Латвiя      
Люксембург
Нiдерланди
Нiмеччина
Нова Зеландiя
Норвегiя
Польща
Португалiя
ПАР    
Росiя  
Румунiя +  
Словаччина +
США
Туреччина    
Угорщина
Україна  
Фiнляндiя
Францiя
Чехiя
Швейцарiя
Швецiя
Японiя

____________
• - країни - учасницi режимiв.

+ - країни, якi зобов'язалися дотримуватися керiвних принципiв РКРТ.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.