Документ скасований: Наказ КРМ № 26 від 19.01.2001

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Київ

02 червня 1999р. N 369


     На виконання наказу Держмитслужби України вiд З0.12.98 р. N 828 "Про затвердження Типової технологiї митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв",

     НАКАЗУЮ:

     1. Начальникам ТВВ , М/П, ВМС опрацювати з iнспекторським складом пiдроздiлiв "Тимчасовий порядок митного оформлення вантажiв в ТВВ", та прийняти залiк.

     2.Ввести в дiю даний "Тимчасовий порядок..." з 28.05.99 р.

     3. Вважати таким, що втратив чиннiсть наказ КРМ N 348 вiд 26.05.99 р.

     4. Контроль за виконанням наказу покладаю на начальникiв вiдповiдних вiддiлiв.

     5. Загальний контрояь залишаю за собою.

Додаток на 8 арк.

Начальник Київської
регiональної митницi

О.I. Симонов

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Начальник Київської
регiональної митницi
Симонов О.I.
01-06-99р.

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
МИТНОГО ОФОРМЛНННЯ ВАНТАЖIВ В ТВВ.

     Цей Тимчасовнй порядок розроблено на виконання Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.09.97 N 574 "Положення про вантажну митну декларацiю", наказу Держмитслужби вiд 09.07.97р. N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", наказу Держмитслужби вiд 30.06.98р. N 380 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввеззення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi", наказу Держмитслужби вiд 30.12.98р. N 828 " Про затвердження Типової технологiї митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв", з метою вдосконалення процесу митного оформлення вантажiв, встановлює порядок взаємодiї пiдроздiлiв Київської регiональної митницi мiж собою та передбачає наступнi етапи проведення митного оформлення вантажiв:

     Етап I. Контроль надхлдження коштiв на рахунок КРМ.

     Етап II. Перевiрка ВМД i документiв в ТВВ.

     Етап III. Перевiрка ВМД i документiв, контроль нарахування митних платежiв у вiддiлi митних доходiв та платежiв.

     Етап IV. Перевiрка ВМД i документiв у вiддiлi iнфорнацiйноаналiтичної роботи та митної статистики.

     Етап V. Завершення митного оформлення вантажу.

I етап.

     1.1. Коптроль надходження коштiв на рахунок Київської регiональної митницi

     Перевiрка надходження коштiв на рахунок Київської регiональної митницi iз застосуванням платiжного доручення, здiйснюється у вiддiлi митних доходiв та платежiв iнспекторським складом, вiдповiдальним за проведення такої перевiрки згiдно своїх функцiональних обов'язкiв. Уповноваженим iнспектором вiддiлу проводяться:

     - контроль надходження коштiв за випискою банку;

     - проставлення вiдбитку штампу "Київська регiональна митниця. Для перевiрки надходження коштiв", дати надходження коштiв, посади, прiзвища та особистого пiдпису на лицевiй сторонi платiжного доручення;

     - повернення оригiналу платiжного доручення декларанту.

II етап.
Перевiрка документiв iнспектором ТВВ.

     При зверненi суб'єкта ЗЕД инспектор проводить:

     2.1. перевiрку повноважень брокера або декларанта (наявнiсть лiцензiї на здiйснення митної брокерської дiяльностi, свiдоцтва митнпого брокера, довiренностi,тощо);

     3.2. перевiрку акедитацiї в КРМ вiдправника(отримувача) вантажу (суб'єкта ЗЕД);

     2.3 перевiрку виконання зобов'язань за гарантiйними листами пiдприємств (тимчасове ввезення/вивезення майна), по доставленню вантажiв, по сплатi митних зборiв, в т.ч. по товарах та майну, що знаходяться пiд митним контролем та потребують остаточного митного оформлення;

     2.4. при оформленнi вантажiв на якi попередньо було складено ВМД типу АД/ПД перевiряється наявнiсть iнформацiї про умовне зняття з контролю в секторi контролю за оформленням АД/ПД;

     2.5. перевiрку на наявнiсть/вiдсутнiсть застосованих МЗЕЗiТ спецiальних санкцiй (iндивiдуальний режим лiцензування, призупинення ЗЕД).

     2.6. перевiрку на борги по Київськiй регiональнiй митницi;

     2.7. при наявностi заборгованностi на зверненнi (ВМД , листзаява на оформлення вантажу вартiстю до 100 $) робиться вiдповiдний запис з направленням до керiвництва вiддiлу;

     2.8. реєструє звернення в журналi реєстрацiї;

     2.9. перевiрку наявностi необхiдного для митного оформлення пакету документiв:

 • картка облiку в ТВВ, або лист-узгодження з iншою митницею;

 • вантажна митна декларацiя форми МД-2, МД-З (лист- заяву на оформлення вантажу вартiстю до 100 USD);

 • договiр (контракт, специфiкацiя, пакувальний лист);

 • рахунок-фактура, iнвойс або iнший документ, що пiдтверджує вартiсть (при необхiдностi надається переклад цих локументiв на українську мову);

 • товаро-транспортпi документи на вантаж;

 • iншi документи передбаченi чинним законодавством України, необхiднi для митного оформлення;

та здiйснює перевiрку:

 • Правильностi заповнення ВМД у вiдповiдностi Наказу ДМСУ N 380 вiд 30.06.98р.;

 • Зовнiшньо-економiчного контракту (вiдповiднiсть вимогам наказу МЗЕЗiТ N 75 вiд 05.10.95р.,) та його звiрку з вiдомос тями, зазначеними у ВМД;

 • Документiв щодо нетарифних методiв регулювання, вiдповiдно заявленного режиму (лiцензiї, картки реєстрацiї контрактiв в МЗЕЗiТ, сертифiкати якостi, дозволи iнших державих органiв у разi необхiдностi), звiрку цих документiв з вiдомостями, заявленими у ВМД;

 • Правильностi заповнення товаро-супровiдних документiв (iнвойсiв, накладних, СМR та iншi) та їх звiрення видомостями, зазначеними у ВМД (листi-заявi на оформлення вантажу до 100 USD), у випадках неможливостi однозначної класифiкацiї вантажу по наданим документам, виникнення сумнiвiв, щодо правильностi визначення митної вартостi, неможливостi остаточного визначення країни походження товару iнспектор робить вiдповiдний запис на зворотньому боцi 1-го аркуша ВМД та направляє документи керiвництву ТВВ для узгодження питання напрявлення документiв для додаткової перевiрки у вiддiл тарифiв та вартостi КРМ (ЦМЛ ДМСУ);

 • Наявностi ознак порушення митних правил. При їх виявленнi доповiдає керiвництву ТВВ для прийняття рiшення щодо можливостi подальшого митного оформлення, при вiдсутностi ознак контрабанди або порушення митних правил, але неможливостi митного оформлення з приводу вiдсутностi необхiдних документiв оформлюється картка вiдмови в митному оформленнi, яка реєструється в вiдповiдному журналi;

     ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ З ОБОВ'ЯЗКОВИМ ПРЕД'ЯВЛЕННЯМ РЕЄСТРУ ДОКУМЕНТIВ ЗАВIРЕННОМУ ПЕЧАТКОЮ СУБ'ЄКТА ЗЕД ТА МИТНОГО БРОКЕРА.

     2.10. при вiдсутностi заборгованностей присвоює номер ВМД та реєструє у вiдповiдному журналi;

     2.11. Проставляє штамп "Пiд митним контролем" у ВМД (листi до 100 USD) та на ТСД (при експортi).

Етап III.
Перевiрка ВМД i документiв, контроль нарахування митних платежiв у вiддiлi митних доходiв та платежiв.

     Контроль здiйснення митних платежiв суб'єктами ЗЕД проводить група вiддiлу митних платежiв та доходiв при ТВВ.

     Iнспектор групи ВМП та Д приймає ВМД для контролю за умови наявностi:

 • картка облiку в ТВВ;

 • повного комплекту документiв необхiдного для митного оформлення, згiдно реєстра.

     Iнспектор групи ВМП та Д при ТВВ:

     4.1. Проводить перевiрку :

 • заборгованостi по сплатi митних платежiв, податкiв та пред'явлених звiтних документiв;

 • банкiвських реквiзитiв учасника ЗЕД , пiдприємства , що здiйснює декларування на пiдставi договору у ВМД та представлених документах;

 • надходження коштiв на депозитний рахунок митницi;

 • правильностi застосування валютного курсу;

 • правильностi визначення митної вартостi;

 • правильностi визначення країни походження товару (згiдно представлених документiв);

 • пiдстави для надання пiльг та преференцiй i правильнiсть їх застосування;

 • перевiрка правильностi нарахування митних платежiв;

 • у разi необхiдностi визначення митної вартостi товару, коду ТН ЗЕД, верифiкацiї сертифiкату походження товару, iнспектор групи митних доходiв та платежiв оперативного пiдроздiлу направляє пакет документiв, до вiддiлу тарифiв та митної вартостi Київської регiональної митницi з вiдповiдним надписом на зворотнiй сторонi ВМД "Направляється до вiддiлу тарифiв та митної вартостi"

 • вiдповiдностi даних, заявлених у графах ВМД, контроль за правильнiстю заповнення яких покладено на ВМП та Д згiдно з "Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв з застосуванням ВМД у ВМП" наказ N 138 вiд 09.03.99р.;

     4.2. У разi вiдмови у митному оформленнi, картка вiдмови оформлюється керiвництвом вiддiлу митних доходiв та платежiв за умови наявностi на зворотньому боцi ВМД причин вiдмови, засвiдчених пiдписами iнспектора та старшого Групи.

     4.3. При вiдсутностi зауважень, списує кошти по п/д, що фiксуеться у гр. С ВМД, проставляє номерний штамп "Сплачено", дату та засвiдчує пiдписом на всiх аркушах ВМД;

     4.4. Направляє ВМД разом з iншим документами для подальшого митного оформлення.

IV Етап.
Перевiрка ВМД i документiв у вiддiлi iнформацiйно аналiтичної роботи та митної статистики.

Контроль у вiддiлi iнформацiйно-аналiтичної роботи та статистики.

     Iнспектор групи ВМС:

     3.1. Перевiряє:

 • магнiтнi носiї iнформацiї на наявнiсть вiрусiв;

 • правилььнiсть заповнення ВМД;

 • остаточну перевiрку на наявнiсть/вiдсутнiсть застосованих МЗЕЗiТ спецiальних санкцiй (iндивiдуальний режим лiцензування, призупинення ЗЕД); - вiдповiднiсть даних, заявлених у ВМД, з даними на електроннiй копiї (всi графи); 3.2. При вiдсутностi зауважень проставляє штамп "Вiддiл статстики N____", вносить вiдомостi у базу даних Київської регiональної митницi та робить на ВМД вiдмiтку про реєстрацiю номеру електронної копiї.

V етап.
3авершення митного оформлення.

Догляд вантажiв.

     5.1. Мiсцем проведення митного догляду вантажiв та транспортних засобiв, якi надходять або вiдправляються за межi України юридичними особами, якi розташованi в зонi дiяльностi ТВВ Київської регiональної митницi, а також за листами - узгодженнями з iнших вiддiлiв КРМ та митниць - є зона митного контролю, надалi ЗМК (ст. 23 Митного Кодексу України).

     Розмiри ЗМК встановлюються митним органом при узгодженнi з власником територiї на якiй вона знаходиться (за мiсцем розташування ТВВ, територiя МЛС, складськi примiщення для зберiгання вантажiв пiд митним контролем, iншi територiї пристосованi для догляду митних вантажiв).

     5.2. При надходженнi транспортного засобу до ЗМК ТВВ, черговим по ЗМК здiйснюються наступнi процедури:

 • вiзуальна перевiрка документiв;

 • загальний огляд т/з (перевiрка непошкодженостi тенту, контрольного шнура, митного забезпечення),

 • догляд вантажу, вантаажного вiдсiку т/з, перевiрка вiдповiдностi вантажу даним, заявленим в товаро-супровiдних документах (ТТН, СМR, рахунок-фактура, книжка МДП, провiзна вiдомiсть) та ВМД.

     5.3. При наявностi зауважень або виявленнi ознак порушення митних правил за ст. 110-118 МКУ черговим iнспектором ЗМК складається протокол про порушення митних правил з виконанням вимог ст. 122 МК України, наказу ДМСУ N 794 вiд 21.12.98 р., наказу КРМ N 90З вiд 29.12.98 р. Т/з, в якому були виявленi ознаки порушення митних правил, пiдлягає накладенню митного забезпечення та направляється до майданчику вiдстою т/з або на митий склад при узгодженнi з керiвництвом вiддiлу. Дiї iнспектора групи догляду в даному випадку проводяться при обов'язковiй, присутностi iнспектора ВКБ та ПМП.

     5.4. В разi, коли це передбачено технологiчними схемами по КРМ, складається акт митного догляду.

     5.5. При здiйсненнi догляду можуть застосовуватись технiчнi засоби митного контролю.

     5.6. У разi необхiдностi додаткового контролю (ветеринарного, фiтосанiтарного, екологiчного, iнш.) до ЗМК допускаються представники вiдповiдних служб.

     5.7. У надзвичайних обставинах старший доглядової групи термiново сповiщає начальника вiддiлу або особу, яка його замiщує.

     5.8. По завершеннi митного догляду та при умовi вiдсутностi зауважень iнспектори вiддiлу та ВБКБ , що здiйснили догляд, на зворотньому боцi першого примiрника ВМД роблять запис:

     "ДОГЛЯНУТО, 3АЯВЛЕНОМУ ВIДПОВIДАЄ" , просгавляють вiдбиток ОНП i особистi пiдписи.

     5.9. Пiсля проведення необхiдних заходiв митного контролю iнспектор групи догляду попереджає представника пiдприємства, органiзацiї, що вантаж до завершення митного оформлення знаходиться пiд митним контролем та про вiдповiдальнiсть згiдно ст. 111, 112 МК України.

Остаточне митне оформлення.

     1. У ВМД (листi до 100 USD), товаросупровiдних доументах та iнших документах проставляються вiдбитки особистої номерної печатки та пiдпис iнспектора (гр.Д).

     2. Розподiл екземплярiв ВМД проводиться у вiдповiдностi наказу ДМСУ вiд 30.12.98р. N 828.

     3. Комплект документiв згiдно реєстру, завiреного ОНП iнспектора який проводив остаточне митне оформлення, вилучається для зберiгання у вантажному вiддiлi.

     4. Митному брокеру (декларанту) пiд особистий пiдпис видається оформлена ВМД та вiдповiднi документи.

     ПРИ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННI ВАНТАЖIВ, ЩОДО ЯКИХ НЕОБХIДНЕ ЗДIЙСНЕННЯ ДОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ, ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ТЕХНОЛОГIЧНI СХЕМИ ЗАТВЕРДЖЕНI ВIДПОВIДНИМИ НАКАЗАМИ КРМ.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.