ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦIЇ, МЕТРОЛОГIЇ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ

Н А К А З
м.Київ

вiд 13.09.96 N 379


Про затвердження Правил обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
4 жовтня 1996 р. за N 570/1595

Iз змiнами, внесеними згiдно з Наказами
Держстандарту
N 458 вiд 31.10.96
N 968 вiд 10.12.98

(По тексту Правил замiнено слово "сiрчанистої" на "сiрчистої" згiдно з Наказом Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 липня 1996 року N 851 "Про подальше вдосконалення контролю за якiстю лiкеро-горiлчаних виробiв, що iмпортуються в Україну", НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити "Правила обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв", що додаються.

     2. Директорам територiальних центрiв стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї:

     - довести затвердженi Правила до зацiкавлених пiдприємств, органiзацiй та установ, а також суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi;

     - iнформувати щомiсячно Держстандарт України про кiлькiсть виданих сертифiкатiв.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України - Верещагу Є.М.

Перший заступник Голови Держстандарту України Ю.Рубан

 

Затверджено
наказом Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї
вiд 13 вересня 1996 року N 379

Правила обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв

1. Загальнi положення

     1.1. Правила обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв (далi - Правила) встановлюють порядок та вимоги до проведення обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв iз вмiстом етилового спирту понад 1,2 вiдсотка (далi - продукцiя) в державнiй системi сертифiкацiї УкрСЕПРО (далi - Система).

(Пункт 1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     1.2. Вимоги цього документу є обов'язковими для органiв з сертифiкацiї харчових продуктiв i продовольчої сировини, що акредитованi в Системi, а також для пiдприємств незалежно вiд форм власностi, в тому числi iноземних, якi виробляють або постачають продукцiю.

     1.3. Використанi в документi поняття, термiни та їх визначення вiдповiдають ДСТУ 2462-94 "Сертифiкацiя. Основнi поняття. Термiни та визначення".

     1.4. Об'єктами сертифiкацiї в Системi є продукцiя, що:

     - вироблена в Українi;

     - ввозиться в Україну i позначена виробником як така, що вiдповiдає чинним в Українi нормативним документам;

     - ввозиться в Україну i не позначена виробником як така, що вiдповiдає чинним в Українi нормативним документам, але може бути iдентифiкована як така, що повинна вiдповiдати чинному в Українi нормативному документу на аналогiчну продукцiю;

     - ввозиться в Україну i не позначена виробником як така, що вiдповiдає чинним в Українi нормативним документам, i не може бути iдентифiкована як така, що повинна вiдповiдати чинному в Українi нормативному документу, але має позитивний висновок санiтарно-гiгiєнiчної експертизи Мiнiстерства охорони здоров'я України.

     1.5. Обов'язкова сертифiкацiя продукцiї в Системi здiйснюється на вiдповiднiсть обов'язковим вимогам нормативних документiв, чинних в Українi, щодо безпеки життя, здоров'я людей та охорони довкiлля.

     1.6. Рiшення про проведення обов'язкової сертифiкацiї всiх видiв алкогольної iмпортної продукцiї в Системi має прийматись акредитованим органом iз сертифiкацiї вiдповiдно до Законiв України "Про державне регулювання виробництва i торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї", "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.98 N 1809 "Про додатковi заходи щодо недопущення iмпорту неякiсних лiкеро-горiлчаних виробiв", цих Правил та Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України N 1211 вiд 04.11.97 та Порядку проведення робiт iз сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва, що виготовляється серiйно, затвердженого наказом Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї вiд 18 серпня 1998 року N 633.

(Пункт 1.6 в редакцiї Наказу Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     1.7. Вартiсть усiх робiт, пов'язаних з обов'язковою сертифiкацiєю продукцiї, визначається в договорi мiж замовником та виконавцем.

(Пункт 1.7 в редакцiї Наказу Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     1.8. Порядок проведення сертифiкацiї продукцiї складається з:

     - подання заявки на сертифiкацiю;

     - розгляду та прийняття рiшення за заявкою iз зазначенням схеми (моделi) сертифiкацiї;

     - атестацiї виробництва продукцiї, що сертифiкується, або аналiзу функцiонування сертифiкованої системи якостi, якщо це передбачено схемою сертифiкацiї;

     - вiдбору, iдентифiкацiї та випробування зразкiв продукцiї;

     - аналiзу одержаних результатiв, прийняття рiшення про можливiсть видачi сертифiката вiдповiдностi та укладення лiцензiйної угоди;

     - оформлення акта про зберiгання зразка-свiдка сертифiкованої продукцiї;

     - видачi сертифiката вiдповiдностi, надання лiцензiї та занесення сертифiкованої продукцiї до Реєстру Системи;

     - визнання сертифiката або iнших документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть iмпортної продукцiї вимогам чинних в Українi нормативних документiв i виданi на цю продукцiю за кордоном;

     - технiчного нагляду за сертифiкованою продукцiєю пiд час її виробництва;

     - iнформацiї про результати робiт з сертифiкацiї продукцiї.

2. Порядок сертифiкацiї

     2.1. Подання заявки на сертифiкацiю.

     2.1.1. Для проведення сертифiкацiї продукцiї в Системi заявник подає до акредитованого органу з сертифiкацiї продукцiї (далi - орган з сертифiкацiї) - заявку (додаток N 1), атестат виробництва для вiтчизняної продукцiї та для iмпортних лiкеро-горiлчаних виробiв. У заявцi зазначається орiєнтовна кiлькiсть копiй сертифiкатiв вiдповiдностi, якi потрiбнi заявнику.

(Пункт 2.1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказами Держстандарту N 458 вiд 31.10.96, N 968 вiд 10.12.98)

     2.1.2. Якщо заявка подається громадянином - суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, в реквiзитi "назва пiдприємства-виробника, постачальника (далi - заявник), адреса, код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (далi - ЄДРПОУ)" робиться запис: "Виробник, що мешкає за адресою: ..." чи "Постачальник, що мешкає за адресою: ...". Якщо код ЄДРПОУ в цьому разi неможливо зазначити, замiсть нього зазначається номер i дата видачi документа, що засвiдчує право громадянина займатися пiдприємницькою дiяльнiстю.

     2.1.3. Якщо заявник не в змозi заповнити реквiзити "назва та позначення нормативного документа виробника, позначення та назви нормативних документiв, назва акредитованої в Системi випробувальної лабораторiї...", цi реквiзити заповнює орган з сертифiкацiї продукцiї, до якого подано заявку.

     2.1.4. Якщо на сертифiкацiю заявляється iмпортна продукцiя, як така, що не може бути класифiкована за нормативними документами (стандартами), чинними в Українi, то в графi "назва та позначення нормативного документа виробника" зазначається N та дата видачi висновку державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи Мiнiстерства охорони здоров'я України, оформленого згiдно з вимогами Закону України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини".

(Пункт 2.1.4 в редакцiї Наказу Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     2.1.5. Якщо на сертифiкацiю заявляється iмпортна продукцiя, не позначена як така, що вiдповiдає вимогам стандартiв, чинних в Українi, в реквiзитi заявки "назва продукцiї, код ОКП, код ТН ЗЕД для iмпортної продукцiї" код ОКП i код ТН ЗЕД не зазначаються. Заявником зазначається тiльки назва продукцiї.

(Пункт 2.1.5 в редакцiї Наказу Держстандарту N 458 вiд 31.10.96)

     2.2. Розгляд та прийняття рiшення за заявкою iз зазначенням схеми (моделi) сертифiкацiї.

     2.2.1. Заявку розглядає орган з сертифiкацiї, який:

     - реєструє заявку в журналi облiку i заводить окрему справу про сертифiкацiю продукцiї пiдприємства-виробника (включно iноземного), в якiй надалi зберiгається все листування i внутрiшнi документи органу з сертифiкацiї стосовно будь-якої продукцiї цього виробника;

     - проводить експертизу заявки щодо правильностi заповнення реквiзитiв, наявностi документiв, передбачених пунктами 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4., 2.1.5. цих Правил;

     - визначає схему (модель) сертифiкацiї продукцiї за поданою заявкою, необхiднiсть попереднього обстеження виробництва i атестацiї виробництва чи аналiзу функцiонування сертифiкованої системи якостi;

     - визначає акредитованi в Системi випробувальнi лабораторiї, якi мають провести випробування продукцiї за заявкою, кiлькiсть зразкiв для випробувань, правила їх вiдбирання, органiзацiю, що здiйснюватиме технiчний нагляд, а також узгодженi термiни проведення окремих видiв робiт з сертифiкацiї та їхню вартiсть;

     - визначає перелiк необхiдних додаткових документiв, якi повинен подати заявник для проведення сертифiкацiї за заявкою;

     - за прийнятою формою укладає фiнансовий договiр з заявником;

     - приймає рiшення за заявкою (додаток N 2).

     2.2.2. Орган з сертифiкацiї направляє заявнику та випробувальнiй(ним) лабораторiї(ям) рiшення за заявкою. Термiн розгляду заявки та прийняття рiшення за нею не повинен перевищувати 15 днiв вiд її реєстрацiї. Копiя пiдписаного рiшення за заявкою зберiгається у справi про сертифiкацiю.

     2.3. Правила вибору схеми (моделi) сертифiкацiї продукцiї.

     2.3.1. Схема (модель) сертифiкацiї заявленої продукцiї визначається органом з сертифiкацiї за узгодженням з заявником до початку робiт з сертифiкацiї. Вибiр схеми (моделi) здiйснюється вiдповiдно до пункту 2 додатка N 2 i залежить вiд виду продукцiї, її кiлькостi, стану виробництва та iнших вихiдних даних.

     2.3.2. Для сертифiкацiї продукцiї, що iмпортується в Україну, застосовуються слiдуючi схеми (моделi):

     1) сертифiкацiя кожної партiї, що ввозиться:

     - подання заявки на сертифiкацiю;

     - оформлення договiрних документiв;

     - прийняття рiшення за заявкою;

     - вiдбiр та iдентифiкацiя зразкiв;

     - проведення сертифiкацiйних випробовувань;

     - аналiз результатiв робiт та видача сертифiката з термiном дiї до закiнчення строку придатностi продукцiї до споживання;

     2) сертифiкацiя з обстеженням виробництва;

     3) сертифiкацiя з атестацiєю виробництва;

     4) сертифiкацiя з оцiнкою системи якостi.

     Порядок сертифiкацiї продукцiї iноземних виробництв за схемами з обстеженням виробництв, атестацiєю виробництв та сертифiкацiєю систем якостi встановлений наказом Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї вiд 2 серпня 1996 року N 329, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 16.08.96 N 458/1483.

(Змiни до пункту 2.3.2 див. Наказ Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     2.4. Правила вiдбору зразкiв для випробувань, iдентифiкацiї продукцiї та приймання зразкiв випробувальною лабораторiєю.

     2.4.1. Вiдбiр зразкiв продукцiї для випробувань здiйснює орган з сертифiкацiї або за його дорученням iнша незалежна вiд виробника органiзацiя.

     2.4.2. Кiлькiсть зразкiв продукцiї для випробувань (кiлькiсть паковань, загальна маса, точкова маса, кiлькiсть i розмiщення точок вiдбору) вiдбирається органом з сертифiкацiї у вiдповiдностi з вимогами мiжнародних, державних стандартiв на цю продукцiю. За вiдсутностi стандартiв, правила вiдбору зразкiв та їхня кiлькiсть встановлюються органом з сертифiкацiї в залежностi вiд обсягiв випуску (партiї) за погодженням з заявником.

     2.4.3. Вiдбiр зразкiв представником органу з сертифiкацiї проводиться виключно в присутностi представника виробника (постачальника) i оформляється актом вiдбору зразкiв (проб) (додаток N 3) iз зазначенням таких вiдомостей:

     - мiсце та дата вiдбору зразкiв;

     - назва продукцiї; назва виробника продукцiї;

     - розмiр партiї продукцiї; дата виготовлення або граничнi дати виготовлення партiї;

     - характеристика та маса продукцiї в споживчому пакованнi; термiн реалiзацiї продукцiї;

     - кiлькiсть зразкiв для випробувань та зразкiв-свiдкiв для зберiгання.

     Акт оформляється в трьох примiрниках i пiдписується представником органiзацiї, що проводить вiдбiр, та представником пiдприємства-виробника (постачальника). Один примiрник залишається у виробника (постачальника), другий направляється iз зразками-свiдками в орган з сертифiкацiї для зберiгання, третiй - направляється iз зразками для випробувань в акредитовану випробувальну лабораторiю, яка зазначена в рiшеннi за заявкою.

     Вiдiбранi зразки для випробувань та зберiгання маркують та пломбують.

     2.4.4. Пiдприємство-виробник (постачальник) передає вiдiбранi для випробувань та зберiгання зразки продукцiї у випробувальну лабораторiю та орган з сертифiкацiї за свої кошти.

     2.4.5. Iдентифiкацiя продукцiї проводиться органом iз сертифiкацiї на пiдставi результатiв випробувань, проведених акредитованою випробувальною лабораторiєю за пп.2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.9.1.-2.4.9.7.

(Пункт 2.4.5 в редакцiї Наказу Держстандарту N 458 вiд 31.10.96)

     2.4.6. Iдентифiкацiя продукцiї, в тому числi iмпортної, повинна проводитись з урахуванням вимог Правил роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, що затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 липня 1996 року N 854.

     2.4.7. Пляшки (iнша тара) з продукцiєю повиннi мати марки акцизного збору, а також чiтке маркування українською мовою згiдно з чинним законодавством.

(Пункт 2.4.7 в редакцiї Наказу Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)
(Пункт 2.4.7.1 вилучено на пiдставi Наказу Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     2.4.7.1. За вiдсутностi зазначеної iнформацiї на етикетцi чи маркуваннi iмпортної продукцiї заявник надає лист, що мiстить iнформацiю, вказану в пунктi 2.4.7. цих Правил, пiдтверджену пiдприємством-виробником в перекладi, завiреному належним чином.

     2.4.8. Не пiдлягає iдентифiкацiї продукцiя у пляшках (iншiй тарi) без марок акцизного збору, без етикеток, чiткого маркування, без iнформацiї, зазначеної в пунктi 2.4.7. цих Правил, з наявними ознаками бою (трiщини, сколювання шийки, пошкодження закоркування тощо), у негерметично закоркованих пляшках, з наявнiстю стороннiх i завислих частинок або каламутi, осаду (крiм колекцiйних та марочних вин), з термiном придатностi, що вичерпаний бiльше, нiж на одну третину.

(Пункт 2.4.8 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     2.4.9. Iдентифiкацiя продукцiї у випробувальнiй лабораторiї повинна включати перевiрку органолептичних та фiзико-хiмiчних показникiв на вiдповiднiсть вимогам стандартiв або iнших нормативних документiв (далi - НД) України чи країни-виробника, в тому числi:

     2.4.9.1. Iдентифiкацiя вин виноградних проводиться на вiдповiднiсть вимогам ГСТУ 202.002-96 "Вина виноградные. Общие технические условия". За органолептичними показниками вина винограднi повиннi вiдповiдати вимогам пункту 4.2.1 ГСТУ 202.002-96, а за фiзико-хiмiчними показниками (мiцнiсть та вмiст цукру) - вимогам пункту 4.2.2, 4.2.3 ГСТУ 202.002-96 або вимогам НД України чи країни-виробника.

(Пункт 2.4.9.1 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     2.4.9.2. Iдентифiкацiя вин плодових проводиться на вiдповiднiсть вимогам ГОСТ 28616-90 "Вина плодовые. Общие технические условия". За органолептичними показниками вина плодовi повиннi вiдповiдати вимогам пункту 2.2.1. ГОСТ 28616-90, а за фiзико-хiмiчними (мiцнiсть та вмiст цукру) - вимогам пункту 2.2.2. ГОСТ 28616-90 або вимогам НД України чи країни-виробника.

     2.4.9.3. Iдентифiкацiя вин iгристих (шампанських) проводиться на вiдповiднiсть вимогам ГОСТ 28685-90 "Вина игристые. Общие технические условия". За органолептичними показниками вина iгристi повиннi вiдповiдати вимогам пункту 2.2.1. ГОСТ 28685-90.

     2.4.9.4. Iдентифiкацiя вин виноградних шипучих проводиться на вiдповiднiсть вимогам РСТ УРСР 773-90 "Вина винограднi шипучi. Технiчнi умови" або ГСТУ 202.004-98 "Вина винограднi газованi. Загальнi технiчнi умови". За органолептичними показниками вина винограднi шипучi повиннi вiдповiдати вимогам пункту 2.2.1. РСТ УРСР 773-90 або пункту 3.2.1 ГСТУ 202.004-98.

(Пункт 2.4.9.4 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     2.4.9.5. Iдентифiкацiя горiлок та горiлок особливих проводиться на вiдповiднiсть вимогам ГОСТ 12712-80 "Водки и водки особые". За органолептичними показниками горiлки та горiлки особливi повиннi вiдповiдати вимогам пункту 1.4. ГОСТ 12712-80, а за фiзико-хiмiчними (мiцнiсть, лужнiсть) - вимогам пункту 1.5. ГОСТ 12712-80.

     2.4.9.6. Iдентифiкацiя виробiв лiкеро-горiлчаних проводиться на вiдповiднiсть вимогам ГОСТ 7190-93 "Изделия ликеро-водочные. Общие технические условия". За органолептичними показниками лiкеро-горiлчанi вироби повиннi вiдповiдати вимогам пунктiв 3.2.2. та 3.2.3. ГОСТ 7190-93, а за фiзико-хiмiчними (мiцнiсть, загальний екстракт та цукор) - вимогам пункту 3.2.4. ГОСТ 7190-93 або вимогам НД України чи країни-виробника.

     2.4.9.7. Iдентифiкацiя брендi (коньякiв) проводиться на вiдповiднiсть вимогам ГОСТ 13741-91 "Коньяки. Общие технические условия". За органолептичними показниками брендi (коньяки) повиннi вiдповiдати вимогам пункту 2.2.1. ГОСТ 13741-91, а за фiзико-хiмiчними (мiцнiсть, вмiст цукру) - вимогам п.2.2.2. ГОСТ 13741-91.

     2.4.10. За результатами iдентифiкацiї представник органу з сертифiкацiї разом з заявником чи уповноваженою особою заявника складають акт iдентифiкацiї, передбачений додатками N 4 або N 5.

(Пункт 2.4.10 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держстандарту N 458 вiд 31.10.96)

     2.4.11. Продукцiя чи зразки продукцiї, що не пройшли iдентифiкацiю, сертифiкацiї не пiдлягають.

     2.4.12. Загальнi вiдомостi про представленi зразки (дата, назва продукцiї, кiлькiсть, назва заявника та його адреса, прiзвище особи, що представила зразки тощо) заносяться в спецiальний "Журнал облiку зразкiв", що ведеться в лабораторiї. У разi необхiдностi зразки позначаються номерами, етикетками або iншим чином, про що робиться запис у журналi.

     2.4.13. Та частина продукцiї, що використана для iдентифiкацiї за органолептичними характеристиками та фiзико-хiмiчними показниками, пiдлягає списанню або поверненню заявнику. Списання (або повернення використаних зразкiв) засвiдчується пiдписами представника заявника i вiдповiдальної особи лабораторiї в графi про списання у "Журналi облiку зразкiв". Залишкова частина представленої на випробування продукцiї приймається випробувальною лабораторiєю на вiдповiдальне зберiгання до закiнчення випробувань i в залежностi вiд їх результатiв або повертається пiд розписку заявнику або зберiгається випробувальною лабораторiєю як зразок-свiдок сертифiкованої продукцiї. Термiн зберiгання зразка-свiдка не повинен перевищувати гарантованого термiну придатностi продукцiї до споживання.

     2.4.14. Скляна тара повертається заявнику пiд розписку безпосередньо пiсля приймання зразкiв чи пiсля узгодженого термiну її зберiгання лабораторiєю.

     2.4.15. Сертифiкацiйнi випробування алкогольних напоїв проводяться за показниками безпеки.

     2.5. Атестацiя виробництва.

     2.5.1. Порядок здiйснення атестацiї виробництва продукцiї визначає орган з сертифiкацiї продукцiї вiдповiдно до Порядку проведення атестацiї виробництва спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, затвердженого наказом Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї вiд 29 лютого 1996 року N 85 та зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 12 червня 1996 року N 291/1316. Атестацiї виробництва може за рiшенням органу з сертифiкацiї передувати попереднє обстеження виробництва.

     2.5.2. Атестацiя виробництва лiкеро-горiлчаних виробiв у Системi проводиться згiдно з вимогами ДСТУ 3414-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Атестацiя виробництва. Порядок здiйснення".

     До складу комiсiї з атестацiї виробництва алкогольних виробiв обов'язково залучається представник Держспецмонополiї України.

(Пункт 2.5 доповнено пiдпунктом 2.5.2 згiдно з Наказом Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     2.5.3. Атестацiя виробництва лiкеро-горiлчаних виробiв згiдно з Порядком проведення атестацiї виробництва спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, затвердженим наказом Держстандарту України вiд 29.02.96 N 85, та змiнами до нього, внесеними наказом Держстандарту України вiд 20.08.96 N 348, здiйснюється лише з метою отримання лiцензiї новоствореними в Українi пiдприємствами.

(Пункт 2.5 доповнено пiдпунктом 2.5.3 згiдно з Наказом Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     2.6. Сертифiкацiя системи якостi.

     2.6.1. Сертифiкацiю системи якостi пiдприємства-виробника продукцiї здiйснює орган з сертифiкацiї систем якостi виключно за бажанням заявника.

     2.6.2. За наявностi у заявника сертифiката на систему якостi, що поширюється на виробництво продукцiї, представленої на сертифiкацiю, заявник додає до заявки копiю цього сертифiката.

     2.6.3. Орган з сертифiкацiї пiсля одержання заявки, копiї сертифiката на систему якостi та документального пiдтвердження задовiльного функцiонування її на пiдприємствi i позитивних результатiв їх аналiзу визначає схему (модель) сертифiкацiї з сертифiкованою системою якостi.

     2.7. Випробування зразкiв продукцiї.

     2.7.1. Випробування зразкiв продукцiї проводять виключно акредитованi в Системi випробувальнi лабораторiї, що визначенi органом з сертифiкацiї в рiшеннi за заявкою.

     Самостiйне прийняття випробувальною лабораторiєю рiшень про проведення випробувань зразкiв з метою сертифiкацiї продукцiї не допускається.

     2.7.2. Зразки продукцiї повиннi випробуватись на вiдповiднiсть усiм вимогам чинних в Українi нормативних документiв, що зазначенi в рiшеннi за заявкою, а саме:

     - вина винограднi щодо вмiсту вiльної та загальної сiрчистої кислоти мають вiдповiдати пункту 4.2.5 ГСТУ 202.002-96, а щодо вмiсту токсичних елементiв - вимогам пункту 4.2.7 ГСТУ 202.002-96.

(Абзац другий пункту 2.7.2 в редакцiї Наказу Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     - вина плодовi щодо вмiсту вiльної та загальної сiрчистої кислоти повиннi вiдповiдати вимогам пункту 2.2.6. ГОСТ 28616-90, а щодо вмiсту токсичних елементiв - вимогам пункту 2.2.8. ГОСТ 28616-90 та пункту 8.3. МБТ 5061-89;

     - вина iгристi (шампанське) щодо вмiсту вiльної та загальної сiрчистої кислоти повиннi вiдповiдати вимогам пункту 2.2.2. ГОСТ 28685-90, а щодо вмiсту токсичних елементiв - вимогам пункту 2.2.3. ГОСТ 28685-90 та пункту 8.3. МБТ 5061-89;

     - вина винограднi шипучi щодо вмiсту вiльної та загальної сiрчистої кислоти та токсичних елементiв повиннi вiдповiдати вимогам пунктiв 2.2.5. та 2.2.6. РСТ УРСР 773-90 або пунктiв 3.2.6 та 3.2.8 ГСТУ 202.004-98;

(Абзац п'ятий пункту 2.7.2 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     - горiлки та горiлки особливi щодо вмiсту альдегiдiв, сивушних олiй та метилового спирту повиннi вiдповiдати вимогам пункту 1.5. ГОСТ 12712-80, а щодо вмiсту токсичних елементiв - вимогам пункту 8.3. МБТ-5061-89;

     - лiкеро-горiлчанi вироби щодо вмiсту токсичних елементiв повиннi вiдповiдати вимогам пункту 3.2.7. ГОСТ 7190-93;

     - брендi (коньяки) щодо вмiсту метилового спирту повиннi вiдповiдати вимогам пункту 2.2.2. ГОСТ 13741-91, а щодо вмiсту токсичних елементiв - вимогам пункту 2.2.3. ГОСТ 13741-91 та пункту 8.3. МБТ-5061-89;

     - iншi алкогольнi напої щодо вмiсту токсичних елементiв - вимогам пункту 8.3 МБТ 5061-89 та НД на продукцiю.

     2.7.3. За результатами випробувань випробувальна лабораторiя подає до органу з сертифiкацiї протокол випробувань продукцiї. Протокол повинен бути пiдписаний особою, вiдповiдальною за випробування та затверджений керiвником акредитованої випробувальної лабораторiї. Якщо випробування проводились у випробувальнiй лабораторiї, що акредитована в Системi тiльки на технiчну компетентнiсть, протокол випробувань повинен бути пiдписаний також представником органу з сертифiкацiї, який за дорученням органу з сертифiкацiї брав участь у випробуваннях.

     2.7.3.1. Використанi зразки продукцiї, що в повному обсязi випробуванi за показниками безпеки, списують або повертають заявнику.

     2.7.4. Протокол випробувань мiстить:

     - посилання на позначення та назву нормативних документiв на методи випробувань;

     - графу "Вимоги нормативного документа до продукцiї", в якiй записують конкретну визначену нормативним документом норму точно за встановленою ним формою запису;

     - графу "Результати вимiрювань (випробувань)", в якiй зазначають числовий результат вимiрювань.

     Примiтка. Записи на зразок "Вiдповiдає", "В нормi" чи "Не виявлено" не допускаються для показникiв, що пiдлягають вимiрюванню. У разi, якщо результат вимiрювань (випробувань) нижче межi чутливостi застосованого приладу чи методу вимiрювань (випробувань), в зазначенiй графi робиться запис: "Менше нiж..." i наводиться визначене числове значення межi чутливостi приладу або методу вимiрювань (випробувань).

     2.7.5. Поданий протокол випробувань розглядається вiдповiдним органом з сертифiкацiї з метою визначення:

     - вiдповiдностi номенклатури перевiрених показникiв до номенклатури показникiв, зазначених у рiшеннi за заявкою:

     - вiдповiдностi вимогам, що встановленi пунктами 2.7.3. i 2.7.4. цих Правил;

     - вiдповiдностi застосованих методiв та засобiв випробувань до вимог нормативного документа на методи випробувань.

     До розгляду поданого протоколу не повиннi залучатися посадовi особи органу з сертифiкацiї, якi безпосередньо брали участь у випробуваннях продукцiї як представники органу.

     За позитивних результатiв розгляду протоколу та iнших робiт, що передбаченi в рiшеннi за заявкою, орган з сертифiкацiї видає сертифiкат вiдповiдностi та iншi документи, передбаченi Системою. Термiн дiї сертифiката на партiю продукцiї не повинен перевищувати гарантованого термiну придатностi продукцiї до споживання.

     В разi негативних результатiв сертифiкацiйних випробувань замовнику видається "Припис" за формою, наведеною в додатку N 6.

     2.7.6. Якщо за заявкою, наведеною в рiшеннi, схемою (моделлю) сертифiкацiї передбачена атестацiя виробництва чи використання сертифiкованої системи якостi, орган з сертифiкацiї за позитивних результатiв цiєї роботи (як зазначено у пунктах 2.5. i 2.6. цих Правил) приймає рiшення про термiн дiї сертифiката вiдповiдностi, що видається заявнику.

     Термiн дiї сертифiката у цьому разi не повинен перевищувати термiну дiї атестата виробництва чи сертифiката системи якостi.

     Пiд час оформлення сертифiката вiдповiдностi в реквiзитi "Сертифiкат поширюється на ..." робиться запис: "Серiйно виготовлену продукцiю з урахуванням термiну її придатностi до споживання".

     2.8. Пломбування (опечатання) та зберiгання зразка-свiдка сертифiкованої продукцiї.

     2.8.1. Зразок-свiдок сертифiкованої продукцiї - вiдiбраний за встановленими в Системi правилами зразок серiйної продукцiї, на яку виданий в установленому порядку сертифiкат вiдповiдностi. Зразок-свiдок зберiгається органом з сертифiкацiї або за рiшенням органу - акредитованою випробувальною лабораторiєю чи iншою органiзацiєю на випадок необхiдностi повторення випробувань для пiдтвердження показникiв продукцiї, вирiшення арбiтражних або iнших суперечливих проблем.

     2.8.2. Пломбування зразка-свiдка сертифiкованої продукцiї здiйснює вiдповiдальна особа органу з сертифiкацiї або за рiшенням органу - вiдповiдальна особа випробувальної лабораторiї, яка проводила випробування з метою сертифiкацiї, за позитивним рiшенням органу з сертифiкацiї щодо можливостi видачi сертифiката вiдповiдностi на продукцiю за заявкою.

     Повiдомлення про необхiднiсть пломбування зразка-свiдка випробувальнiй лабораторiї направляє орган з сертифiкацiї, який розглядає поданi результати проведених робiт з сертифiкацiї.

     2.8.3. Пломбування зразка-свiдка здiйснюється методом, що виключає пiдмiну, замiну чи доступ до продукцiї без руйнування пломби випробувальної лабораторiї.

     2.8.4. Вiдомостi про пломбування зразка-свiдка зазначаються в "Актi про пломбування та зберiгання зразка-свiдка продукцiї за заявкою N ___ на сертифiкацiю продукцiї" за формою наведеною в додатку N 7.

     2.8.5. Зразки-свiдки зберiгаються органом з сертифiкацiї або за його дорученням - випробувальною лабораторiєю за її згодою чи заявником.

     Питання про мiсце зберiгання зразкiв-свiдкiв продукцiї вирiшується в будь-якому разi органом з сертифiкацiї продукцiї.

     2.8.5.1. Зразки-свiдки повертаються заявнику пiсля закiнчення термiну дiї сертифiката вiдповiдностi що оформляється окремим документом (актом, розпискою).

     2.8.6. Акт про пломбування та зберiгання зразка-свiдка продукцiї за умови заповнення усiх передбачених реквiзитiв, пiдписiв та печаток подається на затвердження керiвнику органу з сертифiкацiї до одержання заявником сертифiката на продукцiю.

     Один примiрник затвердженого акта зберiгається органом з сертифiкацiї в справi про сертифiкацiю продукцiї пiдприємства-виробника (пiдприємства-заявника). Другий примiрник затвердженого акта передається в органiзацiю, яка зберiгає зразок-свiдок.

     2.9. Оформлення сертифiката вiдповiдностi та його реєстрацiя в Реєстрi Системи.

     2.9.1. Оформлення сертифiката вiдповiдностi та його реєстрацiю в Реєстрi Системи здiйснює орган з сертифiкацiї, що розглядав результати робiт з сертифiкацiї продукцiї за заявкою.

     2.9.2. За позитивних висновкiв розгляду результатiв робiт з сертифiкацiї заявнику видається оригiнал сертифiката вiдповiдностi.

     2.9.3. Заповнення реквiзитiв, передбачених сертифiкатом, є обов'язковим.

     Реквiзит "код ТН ЗЕД" заповнюється за результатами iдентифiкацiї продукцiї i визначення на їх пiдставi коду за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi (першi чотири знаки).

(Абзац другий пункту 2.9.3 в редакцiї Наказу Держстандарту N 458 вiд 31.10.96)

     У разi, коли заходи, що передбаченi в реквiзитах форм сертифiкатiв, не проводились, в реквiзитi робиться запис: "не проводилось", "не маркується", "не наноситься".

     В сертифiкатi вiдповiдностi, що видається на партiю продукцiї, зазначаються вiдомостi про розмiр партiї, дату виготовлення продукцiї, кiнцевий термiн реалiзацiї та номер i дату документа, за яким ця партiя ввезена в Україну.

     2.9.4. На зворотньому боцi форми (бланка) сертифiката для вiтчизняної продукцiї зазначаються вiдомостi щодо:

     - назви органiзацiї державної санiтарно-епiдемiологiчної служби Мiнiстерства охорони здоров'я України, яка дала дозвiл виробнику на виготовлення i реалiзацiю продукцiї в Українi;

     - реєстрацiйного номера дозволу i дати його видачi. Якщо дозвiл надано листом, зазначають вихiдний номер i дату реєстрацiї листа. Якщо дозвiл надано пiдписанням акта приймальних випробувань продукцiї, наводять дату i мiсце пiдписання акта та прiзвище i iнiцiали уповноваженої особи Мiнiстерства охорони здоров'я, яка пiдписала акт, та її посаду;

     у реквiзитi "атестацiя виробництва" зазначається реєстрацiйний номер атестата виробництва в Реєстрi Системи.

(Пункт 2.9.4 доповнено абзацом згiдно з Наказом Держстандарту N 968 вiд 10.12.98)

     2.9.5. Реєстрацiйний номер сертифiката в Реєстрi Системи одержує вiд Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї уповноважена особа органу з сертифiкацiї.

     2.9.6. Копiя виданого сертифiката зберiгається органом з сертифiкацiї в справi (комплектi документiв) про сертифiкацiю продукцiї заявника. Другий екземпляр копiї подається до Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.

     2.10. Визнання сертифiкатiв чи iнших документiв, якi пiдтверджують вiдповiднiсть iмпортної продукцiї вимогам чинних в Українi нормативних документiв i виданi на цю продукцiю за кордоном.

     2.10.1. Визнанню в Системi пiдлягають сертифiкати та протоколи випробувань продукцiї, виданi уповноваженими органами iнших держав (далi - iноземний сертифiкат), за умови дотримання сукупностi таких правил:

     1) з нацiональним органом з сертифiкацiї тiєї країни, з якої походить продукцiя, що ввозиться в Україну, Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї укладена двостороння угода про взаємне визнання результатiв робiт з сертифiкацiї;

     2) iноземний сертифiкат, виданий в державнiй системi сертифiкацiї тiєї країни, з якої походить i в якiй виготовлена продукцiя, що ввозиться в Україну;

     3) продукцiя, що ввозиться в Україну, може бути iдентифiкована за супровiдною документацiєю (маркування, етикетка тощо) як така, що виготовлена за мiждержавними (ГОСТ) або iншими нормативними документами, що є чинними в Українi;

     4) представленi або зазначенi в iноземному сертифiкатi документи, що передбаченi п.2.1.4. цих Правил;

     5) номенклатура усiх обов'язкових вимог до продукцiї, якi зазначенi в iноземному сертифiкатi, i норми цих вимог повнiстю вiдповiдають номенклатурi обов'язкових вимог i нормам, чинним в Українi.

     2.11. Технiчний нагляд за сертифiкованою продукцiєю пiд час її виробництва.

     2.11.1. Технiчний нагляд за сертифiкованою продукцiєю пiд час її виробництва здiйснює орган з сертифiкацiї чи за його дорученням iнша органiзацiя у разi, коли сертифiкат вiдповiдностi видано пiдприємству-виробнику на вiдповiдний термiн i надане право самостiйно застосовувати його до кожної одиницi виготовленої продукцiї.

     2.11.2. Технiчний нагляд проводиться шляхом перiодичних контрольних випробувань зразкiв(проб) продукцiї, що вiдбираються у виробника чи в торговельних органiзацiях, а також в залежностi вiд схеми (моделi) сертифiкацiї:

     - перiодичного технiчного нагляду за атестованим виробництвом сертифiкованої продукцiї;

     - перiодичної оцiнки ефективностi функцiонування сертифiкованої системи якостi у виробника.

     2.11.3. Перiодичнiсть контрольних випробувань, їх обсяг та порядок проведення, змiст та перiодичнiсть проведення технiчного нагляду за атестованим виробництвом, перiодичнiсть оцiнки ефективностi функцiонування системи якостi встановлює орган з сертифiкацiї в кожному конкретному випадку.

     2.11.4. За результатами технiчного нагляду виконавець складає i подає до органу з сертифiкацiї звiт iз зазначенням, за наявностi невiдповiдностей встановленим вимогам, можливих причин та коригувальних заходiв, що пропонуються.

     2.11.5. Орган з сертифiкацiї може прийняти рiшення про проведення додаткових випробувань та(чи) перевiрок залежно вiд iнформацiї про стан сертифiкованої продукцiї, яка надходить вiд споживачiв i контролюючих органiв.

     2.11.6. Орган з сертифiкацiї може тимчасово припинити або зупинити дiю сертифiката у разi:

     - виявлення невiдповiдностi продукцiї вимогам, що встановленi пiд час сертифiкацiї;

     - порушення вимог технологiї виготовлення, правил приймання, методiв контролю та випробувань, маркування продукцiї тощо;

     - змiни виробником нормативних документiв, методiв випробувань, складу тощо, якi можуть вплинути на вiдповiднiсть сертифiкованої продукцiї встановленим вимогам, без попереднього узгодження з органом з сертифiкацiї.

     2.11.7. Рiшення про тимчасове припинення дiї сертифiката вiдповiдностi може бути скасоване у тому разi, якщо проведенням коригувальних заходiв виробник може усунути невiдповiдностi та причини їх виникнення в мiсячний термiн i без проведення випробувань в акредитованiй випробувальнiй лабораторiї пiдтвердити вiдповiднiсть продукцiї встановленим вимогам. За iнших умов зупиняється дiя сертифiката в установленому порядку.

     2.11.8. Коригувальнi заходи здiйснюються виробником продукцiї негайно пiсля одержання вiдповiдного рiшення вiдповiдного органу з сертифiкацiї. Контроль за виконанням коригувальних заходiв здiйснюють за дорученням органу з сертифiкацiї, як правило, територiальнi органи Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.

     Усi витрати щодо здiйснення коригувальних заходiв та контролю за їх виконанням несе виробник сертифiкованої продукцiї.

     2.11.9. Коригувальнi заходи вважаються успiшно виконаними, якщо:

     - здiйснено необхiднi змiни виробничого процесу, що виключають виготовлення продукцiї, яка вимагатиме повторного проведення коригувальних заходiв;

     - невiдповiдна продукцiя вилучена iз складiв, оптових баз, закладiв торгiвлi, у споживачiв, доопрацьована або знищена чи проведенi iншi дiї, якi забезпечують належну ефективнiсть вжитих заходiв.

     2.11.10. Повiдомлення про успiшне завершення коригувальних заходiв з рекомендацiєю про вiдновлення дiї сертифiката надсилається органiзацiєю, що контролює, до органу з сертифiкацiї, який приймає вiдповiдне рiшення.

3. Розгляд спiрних питань

     3.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рiшення про вiдмову видачi сертифiката вiдповiдностi чи про зупинення дiї сертифiката, вiн повинен подати письмово заяву до органу з сертифiкацiї не пiзнiше нiж через один мiсяць пiсля одержання повiдомлення про прийняте рiшення. Подання заяви не припиняє дiї прийнятого рiшення.

     3.2. Заява розглядається вiдповiдним органом з сертифiкацiї в десятиденний строк з дня її надходження.

     3.3. До заяви додаються такi документи:

     - листування iз спiрного питання мiж виробником, випробувальною лабораторiєю, територiальним органом Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, органом з сертифiкацiї;

     - вiдповiднi матерiали випробувань, перевiрки, нагляду;

     - зразок-свiдок продукцiї;

     - технiчна документацiя на продукцiю (за необхiдностi).

     3.4. Кожна iз сторiн має право запросити експерта з випробувальної лабораторiї для надання пояснень.

     3.5. Спiрнi питання розглядаються конфiденцiйно.

     3.6. Рiшення вiдносно поданої заяви може вмiщувати одну iз таких рекомендацiй:

     - видати чи визнати сертифiкат вiдповiдностi;

     - вiдмовити у видачi чи визнаннi сертифiката вiдповiдностi;

     - пiдтвердити зупинення дiї сертифiката вiдповiдностi;

     - вiдновити дiю сертифiката вiдповiдностi.

     3.7. Рiшення надсилається заявнику протягом трьох днiв пiсля проведення засiдання. Якщо на думку органу з сертифiкацiї, що вирiшував спiрне питання, необхiдне прийняття заходiв щодо стандартiв та iнших нормативних документiв на продукцiю, використовуваних пiд час сертифiкацiї, то вiн формулює вiдповiднi пропозицiї i направляє їх до Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.

     3.8. У разi незгоди з рiшенням заявник має право звернутися до Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї протягом десяти днiв з дня одержання рiшення.

 

Додаток N 1
до Правил обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв

Назва органу з сертифiкацiї продукцiї, адреса
 

Заявка
на проведення сертифiкацiї продукцiї в Системi УкрСЕПРО

    1.  
(назва пiдприємства-виготовлювача, постачальника (надалi - заявник), адреса, код ЄДРПОУ*)
в особi  
(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника та його посада)
заявляє, що  
(назва продукцiї, код ОКП, код ТН ЗЕД для iмпортної
 
продукцiї)
виготовлена у виглядi партiї в кiлькостi,   ,
(шт., т., м3, i т.iн.)
випускається серiйно** за  
(назва та позначення нормативного
 
документа виробника)
вiдповiдає вимогам  
(позначення та назва нормативних документiв)

i просить провести сертифiкацiю цiєї продукцiї на вiдповiднiсть вимогам наведених нормативних документiв за правилами Системи УкрСЕПРО.

    2. Випробування з метою сертифiкацiї прошу провести в  
 
(назва акредитованої в Системi УкрСЕПРО випробувальної лабораторiї
 
та її адреса. В разi вiдсутностi вiдомостей, цей пункт не
 
наводиться)
 

    3. Заявник зобов'язується:
    - виконувати усi вимоги сертифiкацiї;
    - забезпечувати стабiльнiсть показникiв (характеристик) продукцiї, що пiдтвердженi сертифiкатом вiдповiдностi;
    - сплатити всi витрати на проведення сертифiкацiї.

    4. Додатковi вiдомостi  
 
    Керiвник пiдприємства    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
    Головний бухгалтер    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
Печатка Дата

______________
     * Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України.
     ** Вноситься потрiбне.

 

Додаток N 2
до Правил обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв

Назва органу з сертифiкацiї продукцiї, адреса
 

Рiшення
за заявкою

    Розглянувши заявку  
(назва пiдприємства-виробника чи постачальника
 
продукцiї)
вiд   на сертифiкацiю  
(дата)
 
(назва продукцiї, код ОКП, код ТН ЗЕД для iмпортної продукцiї)
    Повiдомляємо:

    1. Сертифiкацiя буде проведена на вiдповiднiсть продукцiї вимогам

 
(позначення та назва нормативних документiв)

    2. Схема (модель) сертифiкацiї мiститиме (непотрiбне викреслити):
    - попереднє обстеження виробництва;
    - атестацiю виробництва продукцiї, що сертифiкується;
    - аналiз ефективностi функцiонування сертифiкованої системи якостi продукцiї, що подається на сертифiкацiю;
    - вiдбирання зразкiв продукцiї для випробувань;
    - випробування зразкiв продукцiї з метою сертифiкацiї;
    - технiчний нагляд за виробництвом сертифiкованої продукцiї.

    3. Попереднє обстеження виробництва* буде проведене в перiод

з   по  
(дата) (дата)
 
(назва та адреса органiзацiї, що проводитиме обстеження)

    4. Атестацiя виробництва* продукцiї, що сертифiкується, буде проведена в перiод

з   по  
(дата) (дата)
 
(назва та адреса органiзацiї, що проводитиме атестацiю)

    5. Аналiз ефективностi функцiонування сертифiкованої системи якостi* продукцiї, що сертифiкується, буде проведено в перiод

з   по  
(дата) (дата)
 
(назва та адреса органiзацiї, що проводитиме аналiз)

    6. Вiдбирання зразкiв продукцiї для випробувань* буде проведено в перiод

з   по  
(дата) (дата)
 
(назва та адреса органiзацiї, що проводитиме вiдбирання зразкiв)

    7. Випробування продукцiї з метою сертифiкацiї будуть проведенi

з   по  
(дата) (дата)
 
(назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторiї)

    8. Технiчний нагляд* за виробництвом сертифiкованої продукцiї здiйснюватиме

 
(назва органiзацiї та її адреса)

    Перiодичнiсть проведення та форми технiчного нагляду будуть повiдомленi додатково.

    9. Для проведення робiт з сертифiкацiї органу з сертифiкацiї продукцiї необхiдно подати такi нормативнi документи та технiчну документацiю*:

 
(позначення та назва нормативного та технiчного
 
документа)
 

    10. Роботи проводяться на пiдставi господарського договору

вiд   N  
     Керiвник органу з сертифiкацiї продукцiї
        
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
Печатка Дата

______________
     * Пункт включається у разi необхiдностi.

 

Додаток N 3
до Правил обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв
 

Акт
вiдбору зразкiв (проб)

вiд _____________ 19___ р.

На  
(найменування пiдприємства, мiсця вiдбору зразкiв(проб)
мною(нами)  
(посада, прiзвище, iнiцiали)
в присутностi  
(посада, прiзвище, iнiцiали представника заявника)
вiдiбрано зразки (проби) продукцiї, заявленої на сертифiкацiю:
Назва
продукцiї
Виробник
(пiдпри-
ємство,
країна)
Одиниця
вимiру
Розмiр
партiї
Дата виготов-
лення
та термiн
реалiзацiї
Кiлькiсть чи маса
вiдiбраних зразкiв(проб)
Для випро-
бувань
Для зразка-
свiдка
1 2 3 4 5 6 7
Транспортнi документи  
(товаро-транспортна накладна, рахунок-фактура
 
та iнше)
Вiдiбранi зразки (проби) направлено на випробування  
 
(найменування лабораторiї)
контрольнi запечатано, опломбовано, N акта опломбування  

Вiдвантаження та продаж продукцiї, вiд якої вiдiбрано зразки(проби) до одержання сертифiката вiдповiдностi забороняється.
Зразки пiддаються руйнуванню при випробуваннях, що означає їх утилiзацiю.
Заявник забирає зразки-свiдки пiсля закiнчення термiну дiї сертифiката вiдповiдностi з вiдмiткою в журналi облiку зберiгання зразкiв-свiдкiв.

Зразки(проби) вiдiбрано
     
(посада) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)
     
(посада) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)
Представник  
(пiдприємство-заявник)
     
(посада) (пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

 

Додаток N 4
до Правил обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв
Мiсце Дата
 

Акт

iдентифiкацiї   ,
(назва продукцiї)
що випускається  
(назва пiдприємства та мiсце його розташування)
    Представник органу з сертифiкацiї  
 
(назва органу з сертифiкацiї, посада, мiсце роботи, прiзвище, iм'я
 
та по батьковi)
та уповноважений представник заявника  
(назва пiдприємства)
 
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi)
склала цей акт як свiдоцтво того, що   ,
(назва продукцiї)
яка (який, яке) випускається за  
(позначення та назва нормативного
 
документа на продукцiю)
вiдповiдає вимогам щодо складу вихiдної сировини, визначеного  
  ,
(назва затвердженого технiчного або технологiчного документа)
технологiї виготовлення, визначеної  
(назва технологiчного
  ,
документа)
умов виробництва, визначених  
(назва документа,
  ,
що визначає санiтарно-гiгiєнiчнi умови виготовлення продукцiї)

методiв приймання, контролю та випробувань, маркування, пакування, зберiгання i транспортування, визначених

 
(позначення та назви
 
нормативних документiв)
 
Органолептичнi характеристики  
(назва продукцiї)
перевiряються з перiодичнiстю __________ раз(и) на рiк.
Вiдiбранi та опечатанi (опломбованi) зразки  
(назва продукцiї)

iдентифiкованi i можуть бути представленi на випробування з метою сертифiкацiї.

    Представник органу з сертифiкацiї    
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)
    Представник заявника    
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

 

Додаток N 5
до Правил обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв
Мiсце Дата
 

Акт

iдентифiкацiї   ,
(назва продукцiї)
що випускається  
(назва пiдприємства та мiсце його розташування)
    Представник(и)  
 
(органу з сертифiкацiї,
 
посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)
та уповноважений представник заявника  
 
(назва пiдприємства, посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)

склали цей акт як свiдоцтво про те, що вiдiбранi зразки продукцiї за зовнiшнiм виглядом (маркування i пакування) вiдповiдають вимогам, передбаченим законодавством України.

За органолептичними характеристиками   ,
(перерахувати перевiренi
 
характеристики)
фiзико-хiмiчними показниками  
(перерахувати перевiренi показники)
продукцiя iдентифiкована як   ,
i повинна вiдповiдати вимогам  
(назва нормативного документа)
за показниками безпеки.

    Вiдiбранi зразки продукцiї iдентифiкованi i можуть бути переданi на випробування з метою сертифiкацiї. Зразки продукцiї, що пройшли випробування за органолептичними характеристиками та фiзико-хiмiчними показниками поверненi заявнику.

    Представник(и) органу з сертифiкацiї    
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)
   
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)
    Представник заявника    
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

 

Додаток N 6
до Правил обов'язкової сертифiкацiї алкогольних напоїв

Назва органу з сертифiкацiї продукцiї, адреса
Керiвнику (громадянину)  
(назва пiдприємства, органiзацiї
 
установи або прiзвище, iнiцiали громадянина-пiдприємця, адреса)

Припис
вiд __________ 19___ р.
N ______
Виданий на пiдставi протоколу випробувань
вiд _________ 19___ р.
N ________
При перевiрцi  
(найменування перевiреної продукцiї)
 
на вiдповiднiсть вимогам  
(позначення та назва нормативних
 
документiв)
 
встановлено, що перевiрена партiя продукцiї  
(N партiї, марка
 
виробу, обсяг партiї у натуральному виглядi та вартiсть у оптових
 
цiнах)
 
що ввезена в Україну за  
(назва, та дата видачi супровiдного
  ,
документа)

не вiдповiдає вимогам вказаних нормативних документiв за такими параметрами

  .
(найменування параметрiв, показникiв, характеристик)

    На пiдставi Закону України "Про захист прав споживачiв" та Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.93 N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил та вiдповiдальнiсть за їх порушення" реалiзацiя вказаної партiї продукцiї, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
    За реалiзацiю зазначеної партiї продукцiї без дозволу пiдприємець сплачує штраф у вiдповiдностi з чинним законодавством України.
    Продукцiя повинна бути:
    - утилiзована;
    - вивезена за межi України;
    - пiддана промисловiй переробцi пiд наглядом представникiв Державного: комiтету України у справах захисту прав споживачiв, Державного митного комiтету України та органу з сертифiкацiї продукцiї та систем якостi, у термiн до ____

    Керiвник органу з сертифiкацiї продукцiї    
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)
Печатка Дата

 

(Додаток N 6 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Держстандарту N 458 вiд 31.10.96)

 

Додаток N 7
до Правил обов'язкової сертифiкацiї алкогольних виробiв
Затверджую
Керiвник органу з сертифiкацiї
 
(назва органу з сертифiкацiї
 
продукцiї)
 
(прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)
"____"________________ 19__ р.
 

Акт
про пломбування та зберiгання зразка-свiдка продукцiї за заявкою N ___ на сертифiкацiю продукцiї

Зразок-свiдок продукцiї  
(назва продукцiї, заводський
  ,
або умовний номер зразка, дата виготовлення)
що виготовлений   ,
(назва пiдприємства-виробника продукцiї)
вiдповiдає зразкам цiєї продукцiї, якi пiддавались випробуванням з метою сертифiкацiї в
 
(назва випробувальної лабораторiї,
 
дата проведення випробувань)
опломбований
 
(назва випробувальної лабораторiї)
печаткою з зображенням
 
(прiзвища та iнiцiали, посада особи,
 
виконала пломбування)
(дiйсне зображення
печатки лабораторiї)
Пiдпис   Дата  
Розмiщений (переданий) для зберiгання в
 
(назва органiзацiї, що забезпечує зберiгання зразка-свiдка
 
продукцiї)
на термiн до   .
(дата закiнчення дiї сертифiката на продукцiю)
Вiдповiдальний за зберiгання  
(прiзвище, iнiцiали та посада особи,
  .
яка вiдповiдає за зберiгання зразка-свiдка продукцiї)
Керiвник органiзацiї, яка забезпечує зберiгання зразка-свiдка
     
(посада, прiзвище та iнiцiали) (пiдпис) (дата)

     Печатка

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.