ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.12.2003р. N 11/5-10-18577-ЕП

 

ТЕРМIНОВО! Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Iнформацiйно - аналiтичного митного управлiння


Стосовно деяких питань митного оформлення товарiв вiдповiдно до положень Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
 листом Державної митної служби України 
вiд 2 сiчня 2004 року N 11/3-10-2-ЕП

     В зв'язку з набранням чинностi Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV надаємо роз'яснення.

     I. Заповнення граф вантажних митних декларацiй (далi - ВМД) при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митних режимiв, визначених статтею 185 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV здiйснюється у порядку, встановленому наказами Держмитслужби вiд 18.04.2002 N 207 "Про внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї та до класифiкаторiв", зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 29..05.2002 за N 462/6750, та вiд 14.10.2002 N 555 "Про внесення змiн та доповнень до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi та Порядку використання формуляра-специфiкацiї форми МД-8", зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 31.10.2002 за N 860/7148.

     При цьому рекомендуємо врахувати такi особливостi заповнення окремих граф ВМД у вiдповiдних митних режимах.

     1. При вивезеннi продуктiв переробки за межi митної територiї України та заповненнi ВМД вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї (наказ Держмитслужби вiд 18.04.2002 N 207), (далi - Iнструкцiя) та пункту 2.1 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї (наказ Держмитслужби вiд 14.10.2002 N 555), (далi - Порядок) перед описом товару у графi 31 ВМД вчиняється запис "Продукти переробки".

     2. При заповненнi граф ВМД вiдповiдно до митного режиму переробки за межами митної територiї України згiдно з Iнструкцiєю та пунктом 2.1 Порядку, заповнення граф 1, 9, 37, 44, 48 має такi особливостi.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "61", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що надала органу державної податкової адмiнiстрацiї та/або митному органу письмове зобов'язання щодо ввезення готової продукцiї (продуктiв переробки) в установлений перiод.

     Графа 37 "Процедура"

     Проставляється згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 6-значний код процедури перемiщення товарiв. При цьому, останнi двi цифри:

     при вивезеннi товарiв для переробки (у тому числi для операцiй з давальницькою сировиною) - "45";

     при вивезеннi товарiв для обробки (монтажу, збирання, монтування, налагодження) - "44";

     при вивезеннi товарiв для ремонту (у тому числi вiдновлення та регулювання) - "36".

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     У графi пiд кодом документа "9201" зазначаються реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї Заяви про надання дозволу на розмiщення товарiв у митний режим переробки.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається кiнцевий строк увезення на митну територiю України продуктiв переробки.

     3. При заповненнi граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму експорту при вивезеннi залишкiв переробки або поверненнi не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв iноземного замовника перед описом товару у графi 31 зазначається "Повернення залишкiв переробки" або "Повернення не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв iноземного замовника".

     4. При заповненнi граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму реекспорту згiдно з Iнструкцiєю та пунктом 2.1 Порядку, заповнення граф 1, 40 має такi особливостi.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "11", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ"

     Зазначаються вiдомостi про ВМД, на пiдставi якої товари, що реекспортуються, при ввезеннi на митну територiю України були розмiщенi в певний митний режим.

     5. При ввезеннi продуктiв переробки на митну територiю України та заповненнi ВМД вiдповiдно до пункту 3.1 Порядку перед описом товару у графi 31 вчиняється запис "Продукти переробки".

     6. При заповненнi граф ВМД вiдповiдно до митного режиму переробки на митнiй територiї України згiдно з Iнструкцiєю та пунктом 3.1 Порядку, заповнення граф 1, 9, 37, 44, 48 має такi особливостi.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "51", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що надала органу державної податкової адмiнiстрацiї та/або митному органу письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукцiї (продуктiв переробки) в установлений перiод.

     Графа 37 "Процедура"

     Проставляється згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 6-значний код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму. При цьому, останнi двi цифри:

     при переробцi (у тому числi для операцiй з давальницькою сировиною) - "45";

     при обробцi товарiв (монтажi, збираннi, монтуваннi, налагодженнi) - "44";

     при ремонтi товарiв (у тому числi вiдновленнi та регулюваннi) - "36".

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     У графi пiд кодом документа "9201" зазначаються реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї Заяви про надання дозволу на розмiщення товарiв у митний режим переробки.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається кiнцевий строк вивезення продуктiв переробки.

     7. При заповненнi граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму iмпорту при ввезеннi залишкiв переробки або поверненнi не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв українського замовника перед описом товару зазначається "Повернення залишкiв переробки" або "Повернення не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв українського замовника".

     8. При заповненнi граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму реiмпорту згiдно з Iнструкцiєю та пунктом 3.1 Порядку, заповнення граф 1, 37, 40 має такi особливостi.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "41", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 37 "Процедура"

     Зазначається згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 6-значний код процедури такого перемiщення.

     Першi двi цифри - код митного режиму реiмпорту "41".

     У випадку коли пiсля ввезення на митну територiю України товари були розмiщенi вiдповiдно до iншого митного режиму, у другому пiдроздiлi цiєї графи вказується код такого митного режиму. В iнших випадках у другому пiдроздiлi графи 37 ВМД проставляється код "00".

     Останнi двi цифри - код особливостi перемiщення товарiв вiдповiдно до роздiлу 2 Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Графа 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ"

     Зазначаються вiдомостi про ВМД, за якою товари, що реiмпортуються, були оформленi вiдповiдно до митного режиму експорту. У випадку, коли пiсля ввезення на митну територiю України товари були розмiщенi вiдповiдно до iншого митного режиму, додатково зазначаються вiдомостi про ВМД, згiдно з якою здiйснювалось таке розмiщення.

     9. При заповненнi граф вантажної митної декларацiї у разi вивезення товарiв зi спецiальної митної зони за межi митної територiї України згiдно з Iнструкцiєю та п. 2.1 Порядку, заповнення граф 1, 2, 15, 15а, 29 має такi особливостi.

     Графа 1 "Тип декларацiї

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "10", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про суб'єкта СЕЗ - вiдправника вiдповiдно до товаротранспортних документiв.

     Графи 15, 15а "Країна вiдправлення", "Код країни вiдправлення"

     Графи заповнюються при декларуваннi товарiв, якi були ввезенi на територiю спецiальних митних зон i вивозяться з цiєї територiї за межi України без переробки або обробки. У графах зазначаються назва та код країни, з якої товари були вiдправленi в спецiальну митну зону, згiдно з Класифiкатором країн свiту.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування митного органу та його код (5 знакiв), а за наявностi код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), через який товари будуть вивозитись за межi митної територiї України.

     10. При заповненнi граф вантажної митної декларацiї при ввезеннi товарiв на територiю спецiальної митної зони з-за меж митної територiї України згiдно з Iнструкцiєю та п.3.1 Порядку, заповнення граф 1, 8, 29 має такi особливостi.

     Графа 1 "Тип декларацiї

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "71", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про суб'єкта СЕЗ - одержувача товарiв вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування й код митного органу (5 знакiв), а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон, через який товари були ввезенi на митну територiю України. При оформленнi товарiв у режим вiльної митної зони пiсля перебування в режимi митного складу графа не заповнюється.

     11. При заповненнi граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму знищення або руйнування вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: А, В, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54. Графи 7 i D заповнюються iнспектором митницi.

     Заповнення граф D, 1, 44, 48, 49, 50 має такi особливостi.

     Графа D

     Додатково до вiдомостей, що вносяться до цiєї графи, вчиняється запис "Товар знищено" або "Товар зруйновано", який засвiдчується пiдписом та ОНП посадової особи митницi, на яку покладено функцiї кiнцевого контролю за проведенням знищення або руйнування товарiв.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму - "76", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     У графi пiд кодом документу "6110" зазначаються реквiзити дозвiльних документiв iнших державних контрольних органiв на проведення знищення (руйнування) товарiв.

     Пiд кодом "9202" зазначаються реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї заяви власника товарiв та iнших предметiв або уповноваженої ним особи про застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, що перебувають пiд митним контролем.

     Пiд кодом "9009" пiсля завершення операцiї зi знищення або руйнування товарiв додатково вносяться вiдомостi про номер та дату складення акта про знищення (руйнування) товарiв.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     В графi зазначається дата до якої власник має заявити у вiдповiдний митний режим вiдходи (залишки), що утворились при знищеннi або руйнуваннi товарiв.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на митному лiцензiйному складi або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання.

     Графа 50 "Довiритель"

     Зазначаються вiдомостi (назва, мiсцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер телефону) про власника товарiв чи вповноважену особу, якi iнiцiювали проведення операцiї зi знищення або руйнування товарiв.

     На зворотному боцi кожного основного аркуша ВМД наводиться письмове зобов'язання керiвника пiдприємства - власника товарiв або вповноваженої особи про подання вантажної митної декларацiї на вiдходи (залишки), якщо вони утворилися в результатi знищення або руйнування:

"Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта, посада)
ознайомлений зi змiстом статей _____________________________ Митного кодексу України й зобов'язуюся задекларувати вiдходи (залишки), якщо вони утворяться, у встановлений строк.
  ".
(пiдпис, дата)

     Таке зобов'язання завiряється вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу.

     12. При заповненнi граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму вiдмови на користь держави вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: А, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 54. Графи 7 i D заповнюються iнспектором митницi.

     Заповнення граф 1, 49 має такi особливостi.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму - "75", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Пiд кодом документа "9203" - реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї заяви власника товарiв та iнших предметiв або уповноваженої ним особи про надання дозволу на помiщення товарiв, що перебувають пiд митним контролем, у митний режим вiдмови на користь держави.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на митному лiцензiйному складi або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання у випадках, установлених Держмитслужбою України".

     II. Роздiл II втратив чиннiсть

(згiдно з листом Державної митної служби України вiд 02.01.2004 р. N 11/3-10-2-ЕП)

     III. Вiдповiдно до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.12.2003 N 1909 "Про митний контроль i митне оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України" Держмитслужбi, Мiнпаливенерго необхiдно привести в мiсячний строк пiсля набрання чинностi цiєю постановою власнi нормативнi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою. Вiдповiдно до пункту 4 зазначеної постанови вона набирає чинностi з 01.01.2004.

     Вiдповiдно до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.12.2003 N 1958 "Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктiв, етилену i амiаку, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом" Держмитслужбi, Мiнпаливенерго необхiдно привести в мiсячний строк власнi нормативнi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

     Враховуючи викладене, до реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України порядку заповнення граф перiодичної митної декларацiї, вважаємо за можливе здiйснювати декларування природного газу, нафти, нафтопродуктiв, етилену i амiаку, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом, та електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України лiнiями електропередач, за загальною ВМД вiдповiдно до положень Порядку митного контролю та митного оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України лiнiями електропередачi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 17.08.98 N 510 (зареєстровано у Мiнiстерствi юстицiї 01.12.98 за N 767/3207), Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 17.08.98 N 511 (зареєстровано у Мiнiстерствi юстицiї 01.12.98 за N 768/3208), Порядку митного контролю та митного оформлення нафти, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 17.08.98 N 512 (зареєстровано у Мiнiстерствi юстицiї 01.12.98 за N 768/3209), Порядку митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 17.08.98 N 513 (зареєстровано у Мiнiстерствi юстицiї 01.12.98 за N 770/3210) та Порядку митного контролю та митного оформлення амiаку, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 03.08.2001 N 536 (зареєстровано у Мiнiстерствi юстицiї 25.09.2001 за N 840/6031).

     IV. До закiнчення термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, оформлених до 01.01.2004, з такими товарами мають бути вчиненi дiї, передбаченi статтею 71 Митного кодексу України вiд 12.12.91 N 1970-XII. При цьому по вiдношенню до таких товарiв допускається змiна митного режиму у вiдповiдностi до статтi 186 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV до закiнчення зазначених термiнiв тимчасового ввезення (вивезення).

     Форма заяви про надання дозволу на перемiщення товарiв через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення додається.

     V. У випадках, встановлених пунктами 1.5, 1.6, 1.7 Порядку, при декларуваннi товарiв застосовується одна ВМД на кiлька партiй та декiлька ВМД на одну партiю товарiв.

     Додаток: на 2 арк.

Заступник Голови Служби М. Iванюк

 

Форма заяви про надання дозволу на перемiщення товарiв через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)

Начальнику
 
(назва митного органу)
  
ЗАЯВА
про надання дозволу на перемiщення товарiв через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)
Пiдприємство   ,
(повна назва пiдприємства)
код за ЄДРПОУ   ,
адреса:   , телефон   ,
банкiвськi реквiзити:  
  ,
(назва банку, код за ЄДРПОУ, адреса)
р/р   МФО   ,
в/р   МФО   ,
облiкова картка N   вiд "   "   200   р.,

вiдповiдно до статтi 207 Митного кодексу України та пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1855 просить надати дозвiл на перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) з метою

  таких товарiв:
N
з/п
Назва товару Кiлькiсть товару/ одиниця вимiру або вага (кг) Фактурна вартiсть (у валютi України)
       
       
       
       
  
Додатковi вiдомостi:
зовнiшньоекономiчний договiр (запрошення на виставку тощо)
  вiд   N   ,
характер угоди   ,
митний орган на кордонi   ,
вид транспорту   ,
захiд гарантування додержання митного режиму   ,
наявнiсть коштiв на депозитному рахунку митного органу:
N
з/п
Номер платiжного документа Сума
сплати
     
  
Документи, що додаються:
N
з/п
Назва документа Номер Дата
       
       
       
       
       
       
       
  
Зобов'язання

    Зобов'язуюся до закiнчення строку тимчасового ввезення (вивезення) здiйснити зворотне вивезення (увезення) зазначених вище товарiв або заявити про змiну митного режиму, що допускається щодо цих товарiв з додержанням вимог Митного кодексу України та iнших законодавчих актiв України, i надати митному органу передбаченi законодавством України документи й вiдомостi, потрiбнi для проведення митного контролю й митного оформлення товарiв.
    Про вiдповiдальнiсть згiдно зi статтями 330, 331, 336, 338, 340, 343, 348, 354, 355 Митного кодексу України попереджений.

Керiвник пiдприємства       
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Головний бухгалтер    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

"____"_____________200__ р. М.П.

Тимчасове ввезення (вивезення)
ДОЗВОЛЕНО
"___"____________200__ р.

 

 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи митного органу)

М.П.

Тимчасове ввезення (вивезення)
ЗАБОРОНЕНО
"___"____________200__ р.

 

 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи митного органу)

М.П.

Причини вiдмови
 
 
 
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.