Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
Київ

30.04.2004 N 310


Про проведення експерименту по спрощенню митних процедур при перемiщенi через митний кордон України не пiдакцизних товарiв, без оформлення попереднiх повiдомлень та попереднiх декларацiй, за умови застосування процедури МДП

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 30 липня 2004 року N 553,
вiд 05 сiчня 2005 року N 4

     На виконання Указу Президента України вiд 24.10.2003 N 1209/2003 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi дiяльностi митної служби України" та для спрощення митних процедур при перемiщеннi товарiв через митний кордон України з метою гармонiзацiї технологiй митного контролю з вiдповiдними технологiями європейських держав наказую:

     1. Провести з 01.05.04 по 01.06.04 експеримент по спрощенню митних процедур при перемiщенi через митний кордон України не пiдакцизних товарiв без оформлення попереднiх повiдомлень та попереднiх декларацiй за умови застосування процедури МДП.

     2. Затвердити Тимчасовий Порядок здiйснення контролю за доставкою у митницi призначення товарiв, що ввозяться на митну територiю України автомобiльним транспортом iз застосуванням процедури МДП, що додається.

     3. Дiю тимчасового порядку розповсюдити на товари, якi ввозяться на митну територiю України виключно через такi пункти пропуску на державному кордонi:

     1) "Ягодин - Дорохуськ" (Ягодинська митниця);

     2) "Шегенi - Медика" (Галицька митниця);

     3) "Кракiвець - Корчова" (Галицька митниця);

     4) "Рава-Руська - Хребенне, Верхрата" (Рава-Руська митниця);

     5) "Чоп (Тиса) - Захонь" (Чопська митниця);

     6) "Ужгород - Вишнє Нємецьке" (Карпатська регiональна митниця).

Дiю Тимчасового порядку також поширити на товари, якi ввозяться на митну територiю України автотранспортними засобами, що перемiщуються поїздами комбiнованого транспорту.

(пункт 3 доповнено абзацом восьмим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 30.07.2004 р. N 553)

     4. Начальникам Карпатської регiональної, Чопської, Ягодинської, Галицької, Рава-Руської митниць забезпечити вжиття дiєвих заходiв для проведення експерименту, визначити окремi смуги руху у межах зон митного контролю вказаних пунктiв пропуску для транспортних засобiв, що слiдують в порядку визначеному цим експериментом.

     5. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома особового складу та iнформувати суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi шляхом висвiтлення його на наочних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митних органiв i в пунктах пропуску через державний кордон України.

     6. Начальнику Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Макаренко А.В.) забезпечити технiчне супроводження проведення експерименту.

     7. Начальнику Управлiння органiзацiї контролю за перемiщенням вантажiв (Мальнов В.С.), за результатами проведення експерименту в строк до 10.06.04 подати пропозицiї Головi Служби.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
30.04.04 N 310

Тимчасовий Порядок
здiйснення контролю за доставкою у митницi призначення товарiв, що ввозяться на митну територiю України автомобiльним транспортом iз застосуванням процедури МДП

1. Загальнi положення

     1.1. Тимчасовий Порядок здiйснення контролю за доставкою у митницi призначення товарiв, що ввозяться на митну територiю України автомобiльним транспортом iз застосуванням процедури МДП (далi - Порядок) розроблено на виконання Указу Президента України вiд 24.10.2003 N 1209/2003 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi дiяльностi митної служби України" та для спрощення митних процедур при перемiщеннi товарiв через митний кордон України з метою гармонiзацiї технологiй митного контролю з вiдповiдними технологiями європейських держав.

     1.2. Дiя Порядку поширюється на товари, якi ввозяться на митну територiю України автомобiльним транспортом iз застосуванням процедури МДП i на якi одержувачем (уповноваженою ним особою) не заявлено до митного оформлення попередню декларацiю або попереднє повiдомлення.

     1.3. Дiя порядку не поширюється:

     1.3.1. На пiдакцизнi товари.

     1.3.2. На товари, що ввозяться на адресу суб'єктiв зсвнiшньоекономiчної дiяльностi до яких застосовано санкцiї передбаченi ст. 37 Закону України "Про зовiнiшньоекономiчну дiяльнiсть" вiд 16.04.91 N 959-XII.

     1.3.3. На товари, якi ввозяться перевiзниками, що мали грубi або неодноразовi порушення митних правил.

     1.3.4. На товари сума обов'язкових митних платежiв по яких перевищує максимальний розмiр гарантiї по книжцi МДП.

     1.3.5. На товари щодо яких є iнформацiя про можливу їх недоставку до митницi призначення.

     1.3.6. На товари на якi не подано необхiднi товаросупровiднi документи для визначення їх якiсних, кiлькiсних та вартiсних характеристик.

     1.4. В разi якщо на товари, якi перемiщуються через кордон оформлено ПД або ПП, їх пропуск на митну територiю України та контроль за доставкою до митницi призначення здiйснюється у вiдповiдностi до вимог наказiв Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення" та вiд 28.02.03 N 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв".

     1.5. Термiни, що вживаються у цьому Положеннi:

     1.5.1. "Митниця вiдправлення" - визначений для проведення експерименту митний орган України, з якого для всiєї кiлькостi товарiв починається перемiщення.

     1.5.2. "Митниця призначення" - будь-який митний орган України, де закiнчується перемiщення товарiв.

     1.5.3. "Партiя товарiв" - товари, що вiдправляються на адресу одного одержувача за одним транспортним документом вiдповiдно до транспортних правил.

     1.5.4. "Перевiзник" - особа, зареєстрована як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, яка в установленому законом порядку, з використанням належних їй або найманих нею транспортних засобiв, перемiщує товари через митний кордон України або здiйснює перевезення товарiв, що перебувають пiд митним контролем, мiж митними органами на територiї України.

     1.5.5. "Товари" - будь-яке рухоме майно, а також транспортнi засоби, за винятком транспортних засобiв, що використовуються виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України.

     1.5.6. "Оператор" - Український державний центр транспортного сервiсу "Лiски" (далi - УДЦТС "Лiски") - структурний пiдроздiл Укрзалiзницi, який згiдно з договором перевезення iз замовником цього перевезення товарiв виступає вiдправником з України та одержувачем в Українi поїзда комбiнованого транспорту та контролює його перемiщення залiзницею.

(пункт 1.5 доповнено пiдпунктом 1.5.6 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 30.07.2004 р. N 553)

1.5.7. "Поїзд комбiнованого транспорту" - прискорений поїзд для перевезення товарiв пiд митним контролем в автотранспортних засобах та великотоннажних контейнерах на спецiалiзованих залiзничних платформах.

(пункт 1.5 доповнено пiдпунктом 1.5.7 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 30.07.2004 р. N 553)

     1.6. Митницi вiдправлення встановлюють термiн доставлення товарiв у вiдповiдностi до вимог наказу Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення".

     1.7. Процедура продовження термiну доставки товарiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог наказу Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення" за виключенням внесення вiдмiток про продовження термiну доставки до ЄАIС Держмитслужби.

2. Порядок оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України

     2.1. Товари, що ввозяться на митну територiю України, направляються з пункту пропуску через державний кордон, у митницю, в зонi дiяльностi якої розташований власник (одержувач) товарiв для митного оформлення. Обов'язковою умовою для пропуску товарiв на митну територiю України є наявнiсть в ЄАIС Держмитслужби картки акредитацiї суб'єкта ЗЕД на адресу якого слiдують товари.

     2.2. При направленнi товарiв у митницю призначення митницею вiдправлення за допомогою програмно-iнформацiйного комплексу "Контроль за перемiщенням вантажiв при iмпортi", дослiдну експлуатацiю якого розпочато у вiдповiдностi до вимог наказу Держмитслужби вiд 29.01.99 N 52 "Про введення до дослiдної експлуатацiї програмно-iнформацiйного комплексу "Контроль за перемiщенням вантажiв при iмпортi"", формується повiдомлення про внутрiшнє транзитне перемiщення (далi - ПВТП). ПВТП формується на кожну партiю товарiв окремо.

     При формуваннi ПВТП до ЄАIС Держмитслужби посадовою особою пункту пропуску заносяться наступнi вiдомостi:

     - вiдправник (найменування фiрми);

     - загальна вартiсть товарiв;

     - загальна кiлькiсть мiсць;

     - номер ПВТП;

     - номери транспортних засобiв;

     - серiя та номер книжки МДП;

     - номер сторiнки книжки МДП;

     - найменування пiдприємства - перевiзника;

     - адреса перевiзника;

     - ПIБ водiя;

     - номер печатки iнспектора;

     - номер посвiдчення;

     - пароль;

     - контрольна дата доставки по ПВТП;

     - товари по пропуску (загальна назва товарiв, чотиризначний код товару згiдно з УКТЗЕД, вартiсть, кiлькiсть мiсць, вага брутто);

(Абзац сiмнадцятий пункту 2.2 зi змiнами та доповненнями згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 05 сiчня 2005 року N 4)

     - реквiзити товаросупровiдних документiв;

     - мiсце прибуття автотранспорту (в митницi призначення).

     Якщо в складi однiєї партiї товарiв перемiщуються рiзнорiднi товари, то iнформацiя про них визначається за наявними товаротранспортними та iншими товаросупровiдними документами (CMR, рахунком-фактурою тощо), при цьому товари групуються на рiвнi чотиризначного коду згiдно з УКТЗЕД. Iнформацiя про товари кожної групи вноситься до електронної копiї ПВТП окремо.

(Пункт 2.2 доповнено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 05 сiчня 2005 року N 4)

     2.3. Мiсце прибуття визначається за iнформацiєю наданою перевiзником, а в разi її вiдсутностi посадовою особою митницi вiдправлення, вiдповiдно до акредитацiї суб'єкта - отримувача з числа мiсць прибуття, визначених наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 N 721 "Про визначення Перелiку мiсць прибуття автотранспорту".

     2.4. Пiсля цього з ЄАIС Держмитслужби робиться витяг електронної копiї ПВТП в трьох примiрниках. Особа, яка приймає заявленi товари до перевезення, пiд особистий пiдпис в усiх примiрниках ПВТП бере зобов'язання доставити цi товари у митницю призначення в термiн встановлений митницею вiдправлення та у визначене мiсце прибуття.

     2.5. ПВТП реєструється у митницi вiдправлення в окремому журналi (структуру порядкового номеру ПВТП наведено в додатку 1).

     2.6. На всiх примiрниках ПВТП проставляється штамп "Пiд митним контролем/iмпорт". Вiдомостi, внесенi у ПВТП, завiряються особистою номерною печаткою посадової особи митницi вiдправлення.

     2.7. Перший та другий примiрники ПВТП видаються перевiзнику для доставлення разом з товарами у митницю призначення, третiй примiрник разом з примiрниками товаросупровiдних документiв (або їх копiями, завiреними ОНП ) - залишається на контролi у митницi вiдправлення.

     2.8. При надходженнi товарiв до митницi призначення у визначений митницею вiдправлення строк доставки (або ранiше) посадова особа цiєї митницi перевiряє вiдповiднiсть товарiв вiдомостям про них, зазначеним в електроннiй копiї ПВТП, вилучає примiрники ПВТП у перевiзника та проставляє в усiх товаросупровiдних документах штамп "Пiд митним контролем".

     2.9. Перший примiрник ПВТП засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митницi призначення та записом "Товари надiйшли" i видається перевiзнику як пiдтвердження виконання ним наданих митному органу зобов'язань щодо доставки товарiв.

     2.10. В електроннiй копiї ПВТП, яка мiститься в ЄАIС Держмитслужби, у строк, що не перевищує чотирьох годин iз зафiксованого в реєстрi (вiдповiдно до наказу Державної митної служби України вiд 15.11.99 N 721 "Про визначення Перелiку мiсць прибуття автотранспорту") моменту надходження товарiв в мiсце прибуття, посадова особа робить вiдмiтку про надходження товарiв в митницю призначення.

     2.11. Iнформацiя про доставку товарiв по книжцi МДП заноситься до ЄАIС Держмитслужби (яка в подальшому надсилається до системи Seif TIR) у вiдповiдностi до вимог наказу Держмитслужби вiд 06.04.98 N 181 "Про впровадження системи електронного обмiну даних книжок МДП" зi змiнами внесеними наказом Держмитслужби вiд 08.01.03 N 7 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 06.04.98 N 181".

     2.12. Товари перебувають пiд митним контролем митницi призначення до моменту завершення повного їх митного оформлення згiдно iз заявленим митним режимом.

     2.13. Пiсля завершення митного оформлення на другому примiрнику ПВТП зазначається номер ВМД, який засвiдчується вiдбитком ОНП посадової особи, що здiйснила митне оформлення. До графи 44 (роздiл 0 "Митнi документи", резервна позицiя "0101") цiєї ВМД обов'язково повинен бути внесений номер вiдповiдного ПВТП. Надалi другий примiрник ПВТП передається до вiддiлу контролю за доставкою вантажiв.

     2.14. Iнформацiя про оформлення товарiв вноситься до ЄАIС Держмитслужби України ("повне завершення перемiщення") протягом доби вiд дати завершення митного оформлення цих товарiв згiдно iз заявленим митним режимом.

     2.15. Контроль за виконанням перевiзниками зобов'язання по доставленню товарiв у митницю призначення здiйснюється митницями вiдправлення. Пiдставою для зняття з контролю ПВТП є, внесена митницею призначення, вiдмiтка в ЄАIС Держмитслужби про доставку товарiв.

     2.16. При не пiдтвердженнi митницею призначення на протязi п'яти днiв з моменту вичерпання строку доставлення товарiв, митниця вiдправлення направляє засобами електронного зв'язку запит до митницi призначення для з'ясування факту доставки/ недоставки товарiв.

     2.17. В разi пiдтвердження факту недоставки товарiв справа про порушення митних правил заводиться вiдповiдно до пункту 1.10. наказу Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення".

3. Порядок оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України автотранспортними засобами, якi перемiщуються поїздами комбiнованого транспорту

     3.1. При направленнi товарiв у митницю призначення митницею вiдправлення за допомогою програмно-iнформацiйного комплексу "Контроль за перемiщенням вантажiв при iмпортi", дослiдну експлуатацiю якого розпочато у вiдповiдностi до вимог наказу Держмитслужби вiд 29.01.99 N 52 "Про введення до дослiдної експлуатацiї програмно-iнформацiйного комплексу "Контроль за перемiщенням вантажiв при iмпортi", формується ПВТП окремо на кожний автотранспортний засiб.

     При формуваннi ПВТП до ЄАIС Держмитслужби посадовою особою пункту пропуску заносяться наступнi вiдомостi:

     - вiдправник (вiдомостi, зазначенi в графi 1 мiжнародної залiзничної накладної (СМГС));

     - загальна вартiсть товарiв (проставляється "0");

     - загальна кiлькiсть мiсць;

     - номер ПВТП;

     - номери транспортних засобiв (номер автотранспортного засобу та номер залiзничної платформи);

     - серiя та номер книжки МДП;

     - номер сторiнки книжки МДП (проставляється "0");

     - найменування пiдприємства - перевiзника (УДЦТС "Лiски");

     - адреса перевiзника (02092, Україна, Київ-92, вул. Довбуша, 22);

     - П. I. Б. перевiзника (особи, уповноваженої оператором);

     - номер печатки iнспектора;

     - номер посвiдчення;

     - пароль;

     - контрольна дата доставки по ПВТП;

     - товари по пропуску (загальна назва товарiв, чотиризначний код товару згiдно з УКТЗЕД, вартiсть, кiлькiсть мiсць, вага брутто по кожнiй партiї товарiв окремо);

(Абзац сiмнадцятий пункту 3.1 зi змiнами та доповненнями згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 05 сiчня 2005 року N 4)

     - реквiзити товаросупровiдних документiв (реквiзити залiзничної накладної);

     - мiсце прибуття (в митницi призначення).

     Якщо в складi однiєї партiї товарiв перемiщуються рiзнорiднi товари, то iнформацiя про них визначається за наявними товаротранспортними та iншими товаросупровiдними документами (CMR, рахунком-фактурою тощо), при цьому товари групуються на рiвнi чотиризначного коду згiдно з УКТЗЕД. Iнформацiя про товари кожної групи вноситься до електронної копiї ПВТП окремо.

(Пункт 3.1 доповнено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 05 сiчня 2005 року N 4)

     3.2. Мiсцем прибуття визначається станцiя, де закiнчується залiзнична частина перевезення.

     3.3. Пiсля цього з ЄАIС Держмитслужби робиться витяг електронної копiї ПВТП в трьох примiрниках. Особа, яка приймає заявленi товари до перевезення (особа, уповноважена оператором), пiд особистий пiдпис в усiх примiрниках ПВТП бере зобов'язання доставити цi товари у митницю призначення в термiн, встановлений митницею вiдправлення та у визначене мiсце прибуття.

     3.4. ПВТП реєструється у митницi вiдправлення в окремому журналi (структуру порядкового номера ПВТП наведено в додатку 1).

     3.5. На всiх примiрниках ПВТП проставляється штамп "Пiд митним контролем / iмпорт". Вiдомостi, внесенi у ПВТП, завiряються особистою номерною печаткою посадової особи митницi вiдправлення.

     3.6. Перший та другий примiрники ПВТП видаються уповноваженiй особi оператора для доставлення разом з товарами у митницю призначення, третiй примiрник разом з примiрниками товаросупровiдних документiв (або їх копiями, завiреними ОНП) - залишається на контролi у митницi вiдправлення.

     3.7. При надходженнi товарiв до митницi призначення у визначений митницею вiдправлення строк доставки (або ранiше) посадова особа цiєї митницi перевiряє вiдповiднiсть товарiв вiдомостям про них, зазначеним в електроннiй копiї ПВТП, вилучає примiрники ПВТП у перевiзника та проставляє в усiх товаросупровiдних документах штамп "Пiд митним контролем".

     3.8. Перший примiрник ПВТП засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митницi призначення та записом "Товари надiйшли" i видається уповноваженiй особi оператора як пiдтвердження виконання ним наданих митному органу зобов'язань щодо доставки товарiв. В електроннiй копiї ПВТП, яка мiститься в ЄАIС Держмитслужби, посадова особа митницi призначення робить вiдмiтку про надходження товарiв.

     3.9. Контроль за доставкою товарiв пiсля закiнчення залiзничної частини перемiщення здiйснюється з використанням наступного ПВТП в порядку, викладеному в главi 2 цього Тимчасового порядку (в разi якщо на товари, якi перемiщуються через кордон, оформлено ПД або ПП, їх пропуск на митну територiю України та контроль за доставкою до митницi призначення здiйснюється у вiдповiдностi до вимог наказiв Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення" та вiд 28.02.2003 N 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв").

     3.10. На другому примiрнику ПВТП, оформленого митницею вiдправлення поїзда комбiнованого транспорту, записуються номери ПВТП, ПД або ПП, на пiдставi яких товари направлено до митниць призначення пiсля закiнчення залiзничної частини перемiщення. Запис засвiдчується вiдбитком ОНП посадової особи, що здiйснила митне оформлення цих ПВТП, ПД або ПП. Надалi другий примiрник ПВТП, оформленого митницею вiдправлення поїзда комбiнованого транспорту, передається до вiддiлу контролю за доставкою вантажiв.

     3.11. До електронної копiї ПВТП, оформленого митницею вiдправлення поїзда комбiнованого транспорту, вноситься вiдмiтка про "повне завершення перемiщення". При цьому до електронної копiї ПВТП обов'язково вносяться номери ПВТП, ПД або ПП на пiдставi яких товари направлено до митниць призначення пiсля закiнчення залiзничної частини перемiщення. Вiдмiтка про "повне завершення перемiщення" вноситься до ЄАIС Держмитслужби протягом доби вiд дати оформлення згаданих ПВТП, ПД або ПП.

     3.12. Контроль за виконанням перевiзниками зобов'язання по доставленню товарiв у митницю призначення здiйснюється митницями вiдправлення. Пiдставою для зняття з контролю ПВТП є внесена митницею призначення вiдмiтка в ЄАIС Держмитслужби про доставку товарiв.

     3.13. При непiдтвердженнi митницею призначення протягом п'яти днiв з моменту вичерпання строку доставлення товарiв митниця вiдправлення направляє засобами електронного зв'язку запит до митницi призначення для з'ясування факту доставки/недоставки товарiв.

     3.14. В разi пiдтвердження факту недоставки товарiв справа про порушення митних правил заводиться вiдповiдно до пункту 1.10 наказу Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення".

(Тимчасовий порядок доповнено главою 3 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 30.07.2004 р. N 553)
  
Директор Департаменту органiзацiї митного контролю
С.М.Сьомка
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.