Документ скасований: Наказ № 7/34 від 31.01.2011

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2006 N 92/669


Про затвердження Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвлi спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 жовтня 2006 р. за N 1170/13044


     Вiдповiдно до статтi 8, пункту 13 статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження перелiку органiв лiцензування" та з метою забезпечення захисту прав громадян i безпеки держави наказуємо:

     1. Затвердити Лiцензiйнi умови провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвлi спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї (далi - Лiцензiйнi умови), що додаються.

     2. Управлiнню лiцензування Держпiдприємництва України (О.Б.Iванченко) та Науково-технiчному управлiнню Служби безпеки України (О.I.Сиров) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Науково-технiчному управлiнню Служби безпеки України (О.I.Сиров) забезпечити публiкацiю цього наказу в засобах масової iнформацiї.

     4. Наказ Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва й Служби безпеки України вiд 29.01.2001 N 17/17 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвлi спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї", зареєстрований Мiнiстерством юстицiї України 08.02.2001 за N 122/5313, визнати таким, що втратив чиннiсть.

     5. Цей наказ набуває чинностi через 60 днiв пiсля його державної реєстрацiї.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва Ващенка К.О. та заступника Голови Служби безпеки України Куркiна М.В.

Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва А.Дашкевич
Голова Служби безпеки України I.Дрiжчаний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Служби безпеки України
10.10.2006 N 92/669
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 жовтня 2006 р. за N 1170/13044

ЛIЦЕНЗIЙНI УМОВИ
провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвлi спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї

1. Загальнi положення

     1.1. Цi Лiцензiйнi умови розробленi вiдповiдно до Законiв України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", "Про державну таємницю", "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", статтi 1 Указу Президента України вiд 13.04.2001 N 256 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку", Постанови Верховної Ради України вiд 17.06.92 N 2471-XII "Про право власностi на окремi види майна", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.10.2001 N 1450 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалiзацiї та придбання спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2001 N 756 "Про затвердження перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi", iнших актiв законодавства України i встановлюють квалiфiкацiйнi, органiзацiйнi, технологiчнi та iншi вимоги, обов'язковi для виконання суб'єктами господарювання при провадженнi господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвлi спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї.

     1.2. У цих Лiцензiйних умовах термiни вживаються в такому значеннi:

     спецiальнi технiчнi засоби для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншi засоби негласного отримання iнформацiї (СТЗ) - технiчнi засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та iншi вироби, спецiально розробленi, виготовленi, пристосованi для негласного отримання iнформацiї, або технiчнi засоби, запрограмованi з цiєю самою метою з використанням спецiального програмного забезпечення;

     розроблення СТЗ - стадiї робiт до серiйного виробництва, такi як проектування, проектне дослiдження, аналiз проектiв, проектнi концепцiї, складання та випробування прототипiв, схеми дослiдного виробництва, технiчна документацiя, процес передачi технiчної документацiї у виробництво, конструктивне виконання конфiгурацiї, конструктивне виконання складання, макетування;

     виготовлення СТЗ - дiяльнiсть, пов'язана з випуском СТЗ, яка передбачає всi стадiї технологiчного процесу зi створення зразкiв СТЗ вiдповiдно до розробленої технiчної та нормативно-технiчної документацiї, приймання результатiв робiт з проведенням заходiв щодо оцiнки якостi та пiдтвердження вiдповiдностi;

     торгiвля СТЗ - будь-якi операцiї, що здiйснюються за договорами поставки СТЗ вiдповiдно до Цивiльного кодексу України.

     1.3. До СТЗ вiдносяться:

     спецiальнi технiчнi засоби для негласного отримання, реєстрацiї аудiоiнформацiї;

     спецiальнi технiчнi засоби негласного вiзуального спостереження i фото-, теле- та вiдеодокументування;

     спецiальнi технiчнi засоби для негласного отримання, реєстрацiї iнформацiї з телекомунiкацiйних мереж;

     спецiальнi технiчнi засоби негласного контролю поштових повiдомлень i вiдправлень;

     спецiальнi технiчнi засоби негласного обстеження предметiв i документiв;

     спецiальнi технiчнi засоби негласного проникнення у примiщення, транспортнi засоби, iншi об'єкти, а також негласного обстеження примiщень, транспортних засобiв та iнших об'єктiв;

     спецiальнi технiчнi засоби негласного контролю за перемiщенням транспортних засобiв та iнших об'єктiв;

     спецiальнi технiчнi засоби негласного отримання (змiни, знищення) iнформацiї з технiчних засобiв її зберiгання, обробки та передачi.

     1.4. Спiрнi питання щодо належностi до спецiальних технiчних засобiв конкретного технiчного засобу, який розробляється, виготовляється i реалiзується суб'єктом господарювання, вирiшуються експертно-технiчною комiсiєю Служби безпеки України.

     1.5. Орган лiцензування видає лiцензiї на провадження таких видiв робiт:

     розроблення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї;

     виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї;

     торгiвля спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими технiчними засобами негласного отримання iнформацiї.

     1.6. Розроблення, виготовлення СТЗ, торгiвля ними можливi лише для потреб державних органiв, пiдроздiли яких здiйснюють оперативно-розшукову, розвiдувальну та контррозвiдувальну дiяльнiсть (далi - державнi замовники), а також мiжнародних правоохоронних органiзацiй, спецiальних служб та правоохоронних органiв iноземних держав (далi - iноземнi замовники).

     Контроль за якiстю виготовлення СТЗ на всiх стадiях їх розроблення, виробництва, доробки, монтажу та поставок державним замовникам, своєчасним їх виконанням здiйснюється в установленому порядку вiйськовим представництвом державного замовника.

     1.7. Розроблення i виготовлення СТЗ здiйснюються виключно на пiдставi технiчного завдання та вiдповiдно до технiчної документацiї, якi затверджуються державним (iноземним) замовником та погоджуються органом лiцензування.

     У разi проведення в iнiцiативному порядку лiцензiатом науково-дослiдних робiт щодо розроблення СТЗ умови їх проведення та технiчне завдання погоджуються органом лiцензування.

     Виготовлення СТЗ та торгiвля ними здiйснюються на пiдставi вiдповiдних договорiв з їх замовниками.

     1.8. Розроблення, виготовлення та торгiвля СТЗ для потреб iноземних замовникiв здiйснюються в установленому порядку на пiдставi погоджених з органом лiцензування договорiв.

2. Органiзацiя лiцензування господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення СТЗ, торгiвлi ними

     2.1. Видача, переоформлення, анулювання лiцензiй, видача дублiкатiв лiцензiй, прийняття рiшень про визнання лiцензiй недiйсними, формування i ведення лiцензiйних справ, здiйснення контролю за додержанням лiцензiатами Лiцензiйних умов, видача розпоряджень про усунення порушень Лiцензiйних умов, анулювання лiцензiй здiйснюються Службою безпеки України в порядку, визначеному Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

     2.2. Суб'єкт господарювання, який має намiр провадити господарську дiяльнiсть з розроблення, виготовлення СТЗ, торгiвлi ними, подає заяву про видачу лiцензiї (додаток 1) до:

     Центрального управлiння Служби безпеки України, якщо суб'єктом господарювання державну реєстрацiю здiйснено в м. Києвi або Київськiй областi;

     Головного управлiння Служби безпеки України в Автономнiй Республiцi Крим або управлiння Служби безпеки України в областi, чи Управлiння Служби безпеки України в мiстi Севастополi (залежно вiд мiсця проведення державної реєстрацiї).

3. Умови провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв, торгiвлi спецiальними технiчними засобами

     3.1. В установчих документах суб'єкта господарювання повинно бути передбачено провадження дiяльностi з розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвлi спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї.

     3.2. Для провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення СТЗ, торгiвлi ними суб'єкт господарювання повинен мати:

     внутрiшнє положення, пiдписане керiвником суб'єкта господарювання, у якому визначено коло (пiдроздiли) осiб, якi безпосередньо здiйснюють лiцензовану дiяльнiсть, з їх органiзацiйно-штатною структурою;

     штатних або найнятих за трудовими угодами спецiалiстiв, якi безпосередньо здiйснюють дiяльнiсть з розроблення, виготовлення СТЗ, торгiвлi ними i мають вищу або середньо спецiальну освiту вiдповiдного професiйного спрямування;

     примiщення, виробничi площi, атестованi вiдповiдно до вимог чинних нормативно-правових документiв про забезпечення захисту вiдомостей, що становлять державну таємницю;

     обладнання та устаткування, необхiдне для забезпечення технологiчного процесу розробки та (або) виготовлення СТЗ вiдповiдно до технiчного завдання та (або) конструкторської документацiї;

     письмову домовленiсть про спiвробiтництво з питань розробки, виготовлення та постачання СТЗ суб'єкта господарської дiяльностi з державними (iноземними) замовниками;

     внутрiшнiй нормативний документ про порядок маркування СТЗ;

     внутрiшнiй нормативний документ про порядок облiку, зберiгання та передачу замовниковi СТЗ, а також порядок облiку (реєстрацiї) технiчної документацiї;

     функцiональнi обов'язки осiб, якi безпосередньо здiйснюють лiцензовану дiяльнiсть, затвердженi керiвництвом суб'єкта господарювання та доведенi до вiдома (пiд розпис) до безпосереднiх виконавцiв робiт.

     3.3. До виконання замовлення з розроблення, виготовлення СТЗ можуть залучатися спiввиконавцi, що мають вiдповiднi лiцензiї та визначаються державними замовниками.

     3.4. СТЗ повиннi перебувати на облiку пiд час розробки, виготовлення, зберiгання, а також проведення їх випробувань.

     3.5. Лiцензiат передає СТЗ замовнику або його представниковi за наявностi в останнього довiреностi, яка засвiдчена гербовою печаткою, за встановленою формою.

     3.6. Приймання (передавання) СТЗ здiйснюється за накладними, актами про приймання-передавання та iншою супровiдною документацiєю з обов'язковою перевiркою цiлiсностi упакування та пломб.

     3.7. СТЗ знiмаються лiцензiатом з облiку пiсля їх передачi державному або iноземному замовнику, знищення, витрачання на випробуваннях та дослiдних роботах, умонтування в iншi технiчнi засоби.

     Пiдставами для зняття СТЗ з облiку є:

     накладна (акт приймання-передавання) з пiдписом державного або iноземного замовника, засвiдчена його печаткою, або довiренiсть на одержання СТЗ;

     акт про витрачення СТЗ на випробуваннях, пiд час проведення дослiдних та iнших робiт, умонтування в iншi СТЗ;

     акт про знищення СТЗ.

     3.8. Знищення СТЗ, технiчної документацiї, а також залишкiв виробництва (вузли, компоненти), з яких можливо встановити їх кiнцеве призначення i параметри, здiйснюється у випадках:

     - вибракування пiд час виготовлення чи випробувань;

     - мотивованої вiдмови державного (iноземного) замовника вiд отримання виготовлених зразкiв;

     - у разi анулювання лiцензiї.

     Вiдбiр (вибракування) для знищення спецiальних технiчних засобiв та їх знищення здiйснюються спецiально створеною лiцензiатом комiсiєю у складi не менше трьох фахiвцiв iз залученням представника органу лiцензування.

     За результатами знищення складається вiдповiдний акт у двох примiрниках, який затверджується керiвником лiцензiата. Другий примiрник акта надсилається до органу лiцензування не пiзнiше десяти робочих днiв з дати складання акта.

     3.9. Перевiрка наявностi спецiальних технiчних засобiв проводиться один раз на рiк за станом на 31 грудня поточного року комiсiєю, яка призначається керiвником лiцензiата, та оформляється актом у 10-денний термiн.

     3.10. Лiцензiат щокварталу, до 15 числа наступного за звiтнiм кварталом мiсяця, подає до органу лiцензування вiдомостi щодо виконання iснуючих та укладання нових договорiв з державними та iноземними замовниками СТЗ (додаток 2) за станом на останнiй день кварталу.

     3.11. Для провадження дiяльностi з розроблення, виготовлення СТЗ та торгiвлi ними суб'єкт господарювання повинен мати спецiальний дозвiл на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею.

     3.12. Фахiвцi, якi беруть участь у здiйсненнi робiт з розроблення, виготовлення СТЗ та торгiвлi ними, повиннi мати вiдповiдний допуск до державної таємницi.

Начальник Управлiння лiцензування Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва О.Iванченко
Начальник Науково-технiчного управлiння Служби безпеки України О.Сиров

 

Додаток 1
до пункту 2.2 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвлi спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про видачу лiцензiї

    Заявник  
(повне найменування юридичної особи, прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи; посада,
 
прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника (для юридичної особи), серiя, номер паспорта, ким i коли виданий
 
(для фiзичної особи); поштовий iндекс, мiсцезнаходження (для юридичної особи), мiсце проживання (для
 
фiзичної особи) та мiсце знаходження територiально вiдокремлених пiдроздiлiв юридичної особи, за якими провадиться господарська дiяльнiсть, органiзацiйно-правова форма)
 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи, iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв)
поточний рахунок N   , МФО   у
 
(повне найменування банкiвської установи)

просить видати лiцензiю на провадження таких видiв робiт (згiдно з пунктом 1.5 Лiцензiйних умов): (указати необхiдне)

     - розроблення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї;

     - виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї;

     - торгiвля спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими технiчними засобами негласного отримання iнформацiї.

     З Лiцензiйними умовами провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвлi спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї ознайомлений i зобов'язуюся їх дотримуватися.

     Додатки, усього на ___ арк.:

     1. Копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або копiя довiдки про внесення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, засвiдчена нотарiально або органом, який видав оригiнал документа, на ___ арк.

     2. Засвiдченi в установленому порядку копiї установчих документiв (для юридичної особи), на ___ арк.

     3. Вiдомостi за пiдписом заявника - суб'єкта господарської дiяльностi про матерiально-технiчне оснащення та органiзацiйно-технiчнi можливостi заявника для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi, на ___ арк.

     4. Вiдомостi щодо спецiального дозволу на провадження виду господарської дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею (копiя спецiального дозволу), на ___ арк.

     5. Засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують рiвень освiти i квалiфiкацiї спiвробiтникiв суб'єкта господарської дiяльностi, якi беруть участь у провадженнi вiдповiдного виду господарської дiяльностi, на ___ арк.

     6. Вiдомостi про спецiалiстiв (прiзвище, iм'я та по батьковi, посада, форма допуску до вiдомостей, що становлять державну таємницю) та їх квалiфiкацiю, якi займаються господарською дiяльнiстю суб'єкта господарської дiяльностi, та його територiально вiдокремлених пiдроздiлiв, на ___ арк.

     7. Засвiдчена в установленому порядку копiя письмової домовленостi про спiвробiтництво суб'єктiв господарської дiяльностi з оперативним пiдроздiлом, який провадить оперативно-розшукову дiяльнiсть, у разi отримання суб'єктом господарської дiяльностi вiдповiдної лiцензiї, на ___ арк.

Пiдпис заявника    
(прiзвище та iнiцiали)
М. П. "___" _____________ 200_ року
 
Начальник Управлiння лiцензування Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва
О. Iванченко
Начальник Науково-технiчного управлiння Служби безпеки України О. Сиров

 

Додаток 2
до пункту 3.10 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвлi спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї

ВIДОМОСТI
щодо виконання iснуючих та укладання нових договорiв з державними та iноземними замовниками СТЗ

за ______ квартал 20__ р.

N
з/п
Замовник СТЗ (назва договiрного документа, дата його прийняття, iндекс) Стан виконання Призначення, найменування (шифр) СТЗ Кiлькiсть СТЗ (реалiзовано/ зберiгається), шт. (заводськi номери) Пiдстава для зняття з облiку (найменування, номер, дата документа) Примiтка
1 2 3 4 5 6 7
             

Керiвник суб'єкта господарювання
(для юридичної особи) або фiзична
особа - суб'єкт пiдприємницької
дiяльностi

Начальник Управлiння лiцензування Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва О. Iванченко
Начальник Науково-технiчного управлiння Служби безпеки України О. Сиров
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.