ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

вiд 18 серпня 2008 року N 908


Про затвердження Порядку надання громадянами митному органу фiнансової гарантiї шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України та транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України та її повернення

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 жовтня 2008 р. за N 984/15675


     Вiдповiдно до статтi 254 Митного кодексу України, статей 10 та 12 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального банку України вiд 26.05.2006 N 753 "Про схвалення Концепцiї поширення безготiвкових розрахункiв з використанням спецiальних платiжних засобiв" наказую:

     1. Затвердити Порядок надання громадянами митному органу фiнансової гарантiї шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України та транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України та її повернення, що додається.

     2. Управлiнню бухгалтерського облiку та звiтностi (Околiта М. В.) та Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.) протягом 45 днiв з дня державної реєстрацiї цього наказу розробити вiдповiдне програмне забезпечення щодо унесення громадянами грошової застави та її повернення й забезпечити запровадження в митних органах.

     4. Начальникам митниць iнформувати громадян про вимоги цього наказу, у тому числi шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi й у пунктах пропуску через державний кордон України.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А. Є.

Голова Державної митної служби України В. I. Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Виконуючий обов'язки Мiнiстра фiнансiв В. М. Матвiйчук
В. о. голови Державного казначейства України О. С. Даневич
В. о. Голови Нацiонального банку України А. В. Шаповалов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 18 серпня 2008 р. N 908
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 жовтня 2008 р. за N 984/15675

Порядок надання громадянами митному органу фiнансової гарантiї шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України та транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України та її повернення

     Цей Порядок визначає механiзм надання громадянами митному органу фiнансової гарантiї шляхом унесення грошової застави у випадках, передбачених законодавством, а також її повернення.

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок застосовується у разi ввезення на митну територiю України:

     товарiв, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територiю України пiд зобов'язання про їх зворотне вивезення, сумарна митна вартiсть яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподiльного товару незалежно вiд митної вартостi та ваги;

     транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України громадянами-резидентами, за винятком транспортних засобiв, якi зареєстрованi постiйно у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, що пiдтверджується вiдповiдним документом про право власностi на такий транспортний засiб;

     транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України громадянами-нерезидентами, за винятком транспортних засобiв, що постiйно зареєстрованi у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав;

     транспортних засобiв (крiм транспортних засобiв за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi), що тимчасово ввозяться громадянами-резидентами на митну територiю України пiд письмове зобов'язання про зворотне вивезення.

     1.2. У цьому Порядку термiни:

     "вiльний обiг", "громадяни", "нерезиденти", "пропуск товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України", "резиденти", "товари", "уповноважена особа" вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексi України;

     "тимчасове ввезення на митну територiю України", "транспортнi засоби" вживаються в значеннях, наведених у Законi України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України";

     "транзит" уживається в значеннi, наведеному в Правилах митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України вiд 17.11.2005 N 1118, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 25.11.2005 за N 1428/11708;

     "грошова застава", "доплата" вживаються в значеннях, наведених у Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України, Державної митної служби України вiд 24.01.2006 N 25/44, зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2006 за N 64/11938.

     Iншi термiни вживаються в таких значеннях:

     зобов'язання громадянина - засвiдчене в установленому порядку митним органом зобов'язання громадянина про:

     вивезення транспортних засобiв, увезених на митну територiю України з метою транзиту;

     зворотне вивезення товарiв, що тимчасово ввозяться ним на митну територiю України;

     митниця вiдправлення - митний орган, з якого починається перемiщення товарiв та/або транспортних засобiв через територiю України;

     митниця призначення - митний орган, де закiнчується перемiщення товарiв та/або транспортних засобiв через територiю України;

     оперативний пiдроздiл митного органу - пiдроздiл, який здiйснює митний контроль та митне оформлення товарiв та/або транспортних засобiв, у тому числi оформлення унiфiкованої митної квитанцiї МД-1 (далi - квитанцiя МД-1);

     передоплата - попереднє грошове забезпечення, а саме кошти громадянина, якi вiн за власним рiшенням перераховує на визначенi рахунки митницi вiдправлення в рахунок забезпечення майбутнього виконання зобов'язання.

2. Порядок унесення грошової застави

     2.1. Грошова застава вноситься:

     у нацiональнiй валютi України - громадянами - резидентами та громадянами - нерезидентами;

     в iноземнiй валютi - громадянами - нерезидентами в разi вiдсутностi пункту обмiну iноземної валюти.

     Використання нерезидентами готiвкової iноземної валюти як засобу платежу здiйснюється вiдповiдно до Правил використання готiвкової iноземної валюти на територiї України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.05.2007 N 200, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 18.06.2007 за N 656/13923.

     2.2. Грошова застава через банк уноситься громадянином або його вповноваженою особою у готiвковiй або безготiвковiй формi на рахунок митницi вiдправлення вiдповiдно до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України, Державної митної служби України вiд 24.01.2006 N 25/44, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2006 за N 64/11938, до/або на момент митного оформлення товарiв та/або транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, а саме: у нацiональнiй валютi в безготiвковiй формi - на рахунки, вiдкритi на iм'я митних органiв в Головному управлiннi Державного казначейства України у мiстi Києвi за балансовим рахунком 3734 "Депозитнi рахунки органiв стягнення"; в iноземнiй валютi, готiвкою в нацiональнiй валютi - на рахунки 2603 "Розподiльчi рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi", вiдкритi на iм'я митних органiв в банку.

     У разi вiдсутностi вiддiлень уповноваженого банку в пунктах пропуску через митний кордон України грошова застава може бути внесена готiвкою до каси митницi вiдправлення або прийнята посадовою особою митного органу, якою пiсля закiнчення змiни має бути передана до каси митного органу.

     2.3. Сума коштiв, унесених як грошова застава, еквiвалентна сумi передбачених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що сплачуються при митному оформленнi товарiв у вiльний обiг на територiї України.

     2.4. Для обчислення суми грошової застави ставки податкiв i зборiв перераховуються за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком України на дату оформлення квитанцiї МД-1.

     2.5. Прийняття митницею вiдправлення грошової застави здiйснюється iз застосуванням квитанцiї МД-1 згiдно з Порядком застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 04.01.2005 N 1, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2005 за N 66/10346.

     2.6. При уточненнi суми грошової застави доплата може бути внесена громадянином або вповноваженою особою на вiдповiдний рахунок митного органу через уповноважений банк, а в разi його вiдсутностi - до каси митного органу.

     2.7. Протягом чотирьох годин вiдповiдальна особа оперативного пiдроздiлу, визначена керiвником митного органу, на рахунок якого внесено грошову заставу, розмiщує в базi Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби (далi - ЄАIС Держмитслужби) повiдомлення про внесення громадянином грошової застави (далi - Повiдомлення про внесення грошової застави), форму якого наведено в додатку 1 до цього Порядку.

     У разi вiдсутностi зв'язку з ЄАIС Держмитслужби передання електронної копiї Повiдомлення про внесення грошової застави здiйснюється одразу пiсля поновлення зв'язку з ЄАIС Держмитслужби.

     2.8. Контроль за наявнiстю в базi ЄАIС Держмитслужби Повiдомлення про внесення грошової застави здiйснює посадова особа митницi призначення, визначена керiвником митного органу.

     2.9. Сума грошової застави зберiгається на вiдповiдному рахунку митницi вiдправлення до настання дати повернення або забезпечення стягнення у встановленому порядку.

3. Порядок повернення грошової застави

     3.1. За умови виконання громадянином наданого митному органу зобов'язання грошова застава повертається громадяниновi (уповноваженiй ним особi) або за його заявою залишається на вiдповiдному рахунку митницi вiдправлення як передоплата для забезпечення виконання майбутнiх зобов'язань.

     Контроль за виконанням громадянами таких зобов'язань здiйснює вiдповiдний оперативний пiдроздiл митницi вiдправлення.

     3.2. Як пiдтвердження виконання громадянином зобов'язання митний орган, який здiйснює пропуск товарiв та/або транспортних засобiв за межi митної територiї України, за фактом їх митного оформлення складає Акт про пiдтвердження вивезення товарiв та/або транспортних засобiв (далi - Акт про пiдтвердження) за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

     Акт про пiдтвердження складається у двох примiрниках. Перший примiрник залишається у справах митного органу, який здiйснює пропуск товарiв та/або транспортних засобiв за межi митної територiї України, другий - видається громадянину.

     Акт про пiдтвердження складається посадовою особою митницi, яка здiйснила митне оформлення, пiдписується нею, а також керiвником оперативного пiдроздiлу (його заступником) i посадовими особами цього пiдроздiлу. Пiдпис посадової особи, яка складає Акт про пiдтвердження, засвiдчується вiдбитком її особистої номерної печатки.

     3.3. Повернення грошової застави здiйснюється у готiвковiй або безготiвковiй формi вiдповiдно до Порядку повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.07.2007 N 618, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.09.2007 за N 1097/14364, на пiдставi письмової заяви громадянина, до якої додаються другий примiрник квитанцiї МД-1, який пiдтверджує внесення вiдповiдних сум грошової застави, та Акт про пiдтвердження.

     Заява складається у довiльнiй формi з обов'язковим зазначенням способу повернення:

     готiвкою - для виплати коштiв громадянам, якщо такi кошти вносилися готiвкою;

     безготiвково - з обов'язковим зазначенням реквiзитiв банкiвського рахунку громадянина.

     3.4. Повернення громадяниновi або вповноваженiй ним особi грошової застави, унесеної готiвкою в нацiональнiй валютi України, здiйснюється митницею призначення через вiддiлення уповноваженого банку або касу митницi.

     3.5. Вiдповiдна посадова особа митницi призначення для забезпечення контролю за поверненням грошової застави перевiряє наявнiсть в ЄАIС Держмитслужби Повiдомлення про внесення грошової застави. У разi його вiдсутностi митниця призначення в оперативному порядку з'ясовує з митницею вiдправлення питання щодо внесення грошової застави. Для пiдтвердження факту внесення грошової застави митниця вiдправлення надсилає iншими каналами зв'язку митницi призначення копiю Повiдомлення про внесення грошової застави.

     Зняття Повiдомлення про внесення грошової застави з контролю здiйснюється митницею призначення пiсля повернення грошової застави шляхом унесення до вiдповiдної електронної копiї Повiдомлення про внесення грошової застави, яке мiститься в базi ЄАIС Держмитслужби, вiдмiтки про повернення грошової застави.

     Митниця призначення пiсля повернення грошової застави громадяниновi або вповноваженiй ним особi не пiзнiше наступного робочого дня надсилає митницi вiдправлення повiдомлення про необхiднiсть перерахування грошової застави, форму якого наведено в додатку 3 до цього Порядку.

     У разi вiдсутностi коштiв на вiдповiдному рахунку митницi призначення зазначене повiдомлення надсилається негайно.

     На пiдставi цього повiдомлення митниця вiдправлення не пiзнiше трьох банкiвських днiв перераховує митницi призначення вiдповiдну суму грошової застави.

     3.6. У разi повернення грошової застави через касу митниця призначення, зазначена в Повiдомленнi про внесення грошової застави, заздалегiдь робить заявку до вповноваженого банку на замовлення необхiдних для цього коштiв.

     Керiвник митницi призначення на дату очiкуваного вивезення товарiв та/або транспортних засобiв повинен забезпечити доставку сум грошової застави до вiдповiдного мiжнародного пункту пропуску через митний кордон України та подальше їх зберiгання.

     Суми грошової застави видаються посадовою особою служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi вiдповiднiй посадовiй особi оперативного пiдроздiлу, з якою укладено договiр про матерiальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

     Пiсля закiнчення змiни посадова особа оперативного пiдроздiлу подає до служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi звiт про використання цих коштiв. Якщо закiнчення змiни припадає на вихiдний або святковий день, то вищезазначений звiт подається в перший робочий день, наступний за звiтним. Якщо кошти, якi були заявленi з метою повернення громадянам сум грошової застави, не використанi за призначенням, то вони повиннi бути повернутi в касу митного органу не пiзнiше наступного робочого дня.

     Служба фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi митного органу, який здiйснюватиме повернення сум грошової застави, повинна встановити вiдповiдний лiмiт каси.

     На вихiднi та святковi днi начальник митного органу повинен забезпечити мiжнароднi пункти пропуску через митний кордон України вiдповiдними коштами, заздалегiдь замовленими в банку, та їх зберiгання.

     3.7. Повернення грошової застави в iноземнiй валютi здiйснюється виключно митним органом, на рахунок якого вона була внесена, на пiдставi документiв, визначених у пунктi 3.3 цього Порядку.

     3.8. У разi втрати чи повного псування ввезених тимчасово або з метою транзиту товарiв та/або транспортних засобiв унаслiдок форс-мажорних обставин (дiй надзвичайних або непереборних обставин чи подiй), що пiдтверджується вiдповiдними документами, строки, передбаченi зобов'язаннями громадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або вповноваженiй ним особi.

     Грошова застава повертається громадяниновi або вповноваженiй ним особi митницею вiдправлення за умови наявностi оригiналiв документiв, що пiдтверджують факт настання форс-мажорних обставин, та другого примiрника квитанцiї МД-1.

     3.9. У разi порушення зобов'язання громадянина такий громадянин несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України. У цьому разi грошова застава застосовується для забезпечення стягнення й зараховується до Державного бюджету України в установленому порядку за вiдповiдними кодами бюджетної класифiкацiї.

     3.10. Контроль за своєчасними розрахунками мiж митними органами з вiдновлення/перерахування грошової застави покладається на начальникiв служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi - головних бухгалтерiв митних органiв.

4. Сплата та повернення грошової застави iз застосуванням платiжних карток

     4.1. Громадянин або вповноважена особа можуть унести грошову заставу на вiдповiдний банкiвський рахунок митного органу з використанням платiжних карток.

     4.2. На бажання громадянина або вповноваженої особи внести суму грошової застави з використанням платiжної картки посадова особа митницi вiдправлення здiйснює вiдповiднi розрахунки та заповнює повiдомлення для уповноваженого банку, форма якого встановлена Порядком застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 04.01.2005 N 1, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2005 за N 66/10346.

     Зазначене повiдомлення громадянин або вповноважена особа подає працiвниковi вповноваженого банку з платiжною карткою та паспортом або iншим документом, що засвiдчує особу.

     4.3. На пiдставi повiдомлення для уповноваженого банку з вiдмiткою "Сплачено", засвiдченою особистим пiдписом працiвника цього банку, квитанцiї (слiпа) цього самого банку про перерахування громадянином зазначених у повiдомленнi коштiв на вiдповiдний банкiвський балансовий рахунок митного органу посадова особа митницi оформлює квитанцiю МД-1 щодо внесення громадянином грошової застави.

     4.4. Iнформацiя щодо прийнятих платежiв iз застосуванням платiжних карток щоденно подається уповноваженим банком до митного органу.

     4.5. Авторизацiя та розрахунки сум грошової застави, унесеної з використанням платiжної картки, здiйснюються винятково в нацiональнiй валютi України.

     4.6. Повернення грошової застави, сплаченої з використанням платiжної картки, здiйснюється з дотриманням вимог глави 3 цього Порядку. При цьому для зарахування грошової застави на картковий рахунок громадянина в заявi обов'язково зазначається додаткова iнформацiя щодо номера карткового рахунку, реквiзитiв банку тощо.

5. Облiк сум грошової застави

     5.1. Облiк руху сум грошової застави ведеться посадовою особою служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi митного органу в журналi облiку сум грошової застави в електронному виглядi та на паперових носiях, форму якого наведено в додатку 4 до цього Порядку.

     Заповнення в електронному виглядi граф 1 - 7 журналу облiку сум грошової застави здiйснює вiдповiдний оперативний пiдроздiл митного органу.

     Журнал облiку сум грошової застави на паперових носiях повинен бути пронумерований, прошнурований, скрiплений пiдписами начальника митного органу та начальника служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi - головного бухгалтера, а також гербовою печаткою.

     5.2. У разi здiйснення громадянином передоплати сум грошової застави посадова особа служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi пiсля отримання щоденної виписки з вiдповiдного рахунку заносить iнформацiю про суму, дату та номер документа, за яким унесено кошти, до картки аналiтичного облiку в розрiзi громадян (далi - картка - особовий рахунок), форма якої наведена в додатку 5 до цього Порядку. Зазначена iнформацiя передається до оперативних пiдроздiлiв, якi ведуть журнал облiку сум грошової застави.

     5.3. Аналогiчно ведеться облiк сум грошової застави, якi за заявою громадянина залишаються на вiдповiдному рахунку митного органу для забезпечення виконання ним майбутнiх зобов'язань.

     При цьому картка - особовий рахунок вiдкривається пiсля надходження до ЄАIС Держмитслужби повiдомлення про залишення суми грошової застави в рахунок майбутнiх платежiв.

     5.4. Сума передоплати грошової застави перебуває на вiдповiдному рахунку митного органу протягом строку, визначеного законодавством України. По закiнченнi цього строку кошти перераховуються до Державного бюджету України.

     5.5. У разi невиконання громадянином зобов'язання у визначений строк керiвник оперативного пiдроздiлу митного органу, на рахунок якого була внесена грошова застава, повiдомляє про це посадову особу служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi не пiзнiше наступного робочого дня з моменту порушення зобов'язання. Форма повiдомлення про невиконання зобов'язання наведена в додатку 6 до цього Порядку.

     На пiдставi такого повiдомлення посадова особа служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi митного органу протягом трьох банкiвських днiв здiйснює перерахування вiдповiдних сум грошової застави до Державного бюджету України за вiдповiдними кодами бюджетної класифiкацiї у встановленому порядку.

     5.6. Вiдображення операцiй з грошовою заставою у бухгалтерському облiку здiйснюється за кореспонденцiєю субрахункiв, наведених в Iнструкцiї про кореспонденцiю субрахункiв бухгалтерського облiку для вiдображення основних господарських операцiй бюджетних установ, затвердженiй наказом Державного казначейства України вiд 10.07.2000 N 61, зареєстрованiй в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2000 за N 497/4718.

Начальник Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi - головний бухгалтер М. В. Околiта

 

Додаток 1
до Порядку надання громадянами митному органу фiнансової гарантiї шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України та транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України та її повернення
Форма
 
(найменування та код митного органу, на рахунок якого внесено грошову заставу)
 
(реквiзити банку/органу Держказначейства, у якому вiдкритi рахунки на iм'я митного органу)

Повiдомлення про внесення грошової застави
N _____ вiд ____________ 200_ р.

Прийнято вiд  
(прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) громадянина)
 
(громадянство громадянина та його мiсце проживання)
суму грошової застави  
(сума цифрами та словами)
квитанцiя МД-1 серiя   N   вiд   ,
(дата)
мiжнародний пункт пропуску, через який повинен здiйснюватися випуск товарiв та/або транспортних засобiв, i митний орган, у зонi якого вiн розташований,
 
дата очiкуваного вивезення товарiв та/або транспортних засобiв  
номер особистої номерної печатки
 
(дата)
Начальник митного органу  
Начальник служби - головний бухгалтер  
Грошова застава повернута    
(найменування митного органу) (дата)
сума грошової застави  
(сума цифрами та словами)
квитанцiя МД-1 серiя   N   вiд  
(дата)
Грошова застава в сумi   залишена на рахунку митницi вiдправлення
(сума цифрами та словами)
для забезпечення виконання майбутнiх зобов'язань  
(дата)

 

Додаток 2
до Порядку надання громадянами митному органу фiнансової гарантiї шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України та транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України та її повернення
Форма

Акт про пiдтвердження
вивезення товарiв та/або транспортних засобiв N _____

вiд ____________ 200 _ р.  
(найменування митного органу)
Ми, нижчеперелiченi посадовi особи митного органу,
 
(посади, прiзвища, iнiцiали)
 
 
  ,
склали цей акт (у двох примiрниках) про те, що
 
(найменування товарiв та/або транспортних засобiв)
 
оформленi в митному вiдношеннi як такi, що вивезенi за межi митної територiї України.
Грошову заставу прийнято за квитанцiєю МД-1 серiя   N   вiд  
(дата)
____________________
пiдпис
____________________
пiдпис
____________________
пiдпис
____________________
пiдпис
__________________________________
(iнiцiали, прiзвище)
__________________________________
(iнiцiали, прiзвище)
__________________________________
(iнiцiали, прiзвище)
__________________________________
(iнiцiали, прiзвище)
М. П. (мiсце для вiдбитка особистої номерної печатки посадової особи, яка склала цей Акт)

 

Додаток 3
до Порядку надання громадянами митному органу фiнансової гарантiї шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України та транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України та її повернення
Форма
Начальнику
______________________ митницi

Повiдомлення про необхiднiсть перерахування грошової застави митницi призначення
N _____ вiд ____________ 200_ р.

Найменування митного органу, на рахунок якого внесено грошову заставу,  
 
кому повернуто грошову заставу  
(прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) громадянина)
 
(у разi отримання уповноваженою особою робиться додаткова позначка "за довiренiстю")
На пiдставi чого здiйснено повернення:
квитанцiя МД-1 серiя   N   вiд  
(дата)
Акт про пiдтвердження вивезення товарiв та/або
транспортних засобiв N _________ дата ____________
прiзвище, iм'я, по батьковi громадянина, на
iм'я якого оформлено квитанцiю МД-1  
грошова застава в сумi  
(сума цифрами та словами)
пiдлягає перерахуванню
 
(найменування та код митного органу, яким повертається або повернута громадянину грошова застава)
 
(реквiзити банку/органу Держказначейства, у якому вiдкритi рахунки на iм'я митного органу)
Начальник митного органу  
Начальник служби - головний бухгалтер  

 

Додаток 4
до Порядку надання громадянами митному органу фiнансової гарантiї шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України та транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України та її повернення
Форма

Журнал облiку сум грошової застави

N з/п Повiдомлення про внесення грошової застави Прiзвище, iнiцiали громадянина Квитанцiя МД-1 (серiя, номер, дата), iнший документ Дата очiкуваного вивезення товарiв та/або транспортних засобiв, найменування митницi призначення Вид валюти (грн, долари США, iнше) Рух коштiв грошової застави Примiтка
номер, дата сума, грн акт про пiдтвердження вивезення товарiв та/або транспортних засобiв (номер, дата) повернуто громадянину дата повiдомлення про невиконання зобов'язання перераховано до Держбюджету
номер документа, дата сума, грн номер документа, дата сума, грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
                           

 

Додаток 5
до Порядку надання громадянами митному органу фiнансової гарантiї шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України та транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України та її повернення
Форма

Картка - особовий рахунок громадянина

Прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) громадянина  
Iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi)  
Мiсце проживання громадянина  
Номер карткового рахунку, реквiзити банку  
Залишок коштiв згiдно iз заявою громадянина для забезпечення виконання майбутнiх зобов'язань Рух коштiв грошової застави Залишок коштiв Примiтка
надiйшла сума передоплати повернуто коштiв перераховано коштiв до Державного бюджету
за станом на дата заяви, сума, грн номер документа, дата сума, грн номер документа, дата сума, грн номер документа, дата сума, грн за станом на сума, грн
                     
                     

 

Додаток 6
до Порядку надання громадянами митному органу фiнансової гарантiї шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України та транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України та її повернення
Форма
Начальнику служби - головному
бухгалтеру
___________________________ митницi

Повiдомлення про невиконання зобов'язання
вiд ____________ 200_ р.

Громадянином  
(прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi)) не виконано зобов'язання про зворотне вивезення товарiв та/або транспортних засобiв (необхiдне пiдкреслити)
Дата очiкуваного вивезення  "____"               200  р.
Грошова застава, унесена на рахунок митного органу за квитанцiєю МД-1
серiя   N   вiд  
(дата)
у загальнiй сумi   ,
(цифрами та словами)
пiдлягає перерахуванню до Державного бюджету України.
Керiвник оперативного пiдроздiлу    
(iнiцiали, прiзвище) (дата)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.