ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 17 лютого 2009 року N 79


Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Правлiння Нацiонального банку України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 березня 2009 р. за N 237/16253


     Вiдповiдно до статтi 56 Закону України "Про Нацiональний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України до вимог пункту 2.33 Порядку подання нормативно-правових актiв на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України та проведення їх державної реєстрацiї, затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 12.04.2005 N 34/5 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.04.2005 за N 381/10661, Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Правлiння Нацiонального банку України згiдно з перелiком, що додається.

     2. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

В. о. Голови А. В. Шаповалов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 17 лютого 2009 р. N 79
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 березня 2009 р. за N 237/16253

Перелiк постанов Правлiння Нацiонального банку України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.06.95 N 149 "Про затвердження "Iнструкцiї про органiзацiю роботи з готiвкового обiгу установами банкiв України".

     2. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.06.95 N 168 "Про застосування штрафних санкцiй регiональними управлiннями Нацiонального банку України".

     3. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.09.95 N 243 "Про затвердження Порядку надання лiцензiй Нацiонального банку України на право здiйснення комерцiйними банками операцiй з валютними цiнностями".

     4. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.12.95 N 329 "Про затвердження нової редакцiї Положення "Про порядок надання резидентам України iндивiдуальних лiцензiй та свiдоцтв про реєстрацiю на одержання кредитiв в iноземнiй валютi вiд iноземних кредиторiв".

     5. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 26.01.96 N 15 "Про нормативнi документи, що регламентують функцiонування ринку державних цiнних паперiв".

     6. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.02.96 N 39 "Вимоги до формування уповноваженими банками статутного фонду та власних коштiв".

     7. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 25.03.96 N 68 "Про затвердження "Правил здiйснення конверсiйних операцiй з готiвковою iноземною валютою уповноваженими банками".

     8. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.03.96 N 77 "Про затвердження положень "Про порядок створення i реєстрацiї комерцiйних банкiв" та "Про порядок лiцензування банкiв в Українi".

     9. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.03.96 N 79 "Про затвердження "Порядку здiйснення обмiну купюр iноземної валюти".

     10. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.03.96 N 80 "Про затвердження "Правил органiзацiї бухгалтерської та статистичної звiтностi в банках України".

     11. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.05.96 N 121 "Про затвердження нової редакцiї Iнструкцiї N 3 "Про порядок вiдкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахункiв в установах банкiв".

     12. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.07.96 N 182 "Про внесення змiн та доповнень до положень "Про порядок створення i реєстрацiї комерцiйних банкiв" i "Про порядок лiцензування банкiв в Українi".

     13. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.08.96 N 204 "Про затвердження Iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в господарському оборотi України".

     14. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.10.96 N 261 "Про затвердження Порядку безспiрного стягнення та безакцептного списання коштiв з рахункiв в iноземнiй валютi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (крiм банкiв) на територiї України".

     15. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.11.96 N 301 "Про затвердження Положення "Про порядок проведення зовнiшнього аудиту юридичних осiб-акцiонерiв (учасникiв) комерцiйних банкiв у процесi перевiрки правильностi формування статутних фондiв комерцiйних банкiв".

     16. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.12.96 N 316 "Про затвердження змiн та доповнень до окремих нормативних актiв Нацiонального банку України".

     17. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 26.12.96 N 333 "Про затвердження нормативних актiв Нацiонального банку України i внесення змiн та доповнень до чинних нормативних актiв Нацiонального банку України".

     18. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.96 N 348 "Про затвердження змiн та доповнень до деяких нормативних актiв Нацiонального банку України з питань безготiвкових розрахункiв".

     19. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.07.97 N 212 "Про затвердження Положення про порядок застосування ст. 16 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 р. "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 02.09.97 за N 370/2174.

     20. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 25.09.97 N 316 "Про затвердження Правил бухгалтерського облiку процентних та комiсiйних доходiв i витрат банкiв та внесення змiн i доповнень до окремих нормативних актiв Нацiонального банку України".

     21. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.09.97 N 323 "Про затвердження "Положення про порядок формування i використання резерву для вiдшкодування можливих втрат за позиками комерцiйних банкiв".

     22. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.11.97 N 385 "Про ситуацiю на грошово-кредитному ринку".

     23. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.12.97 N 436 "Про затвердження "Правил органiзацiї фiнансової та статистичної звiтностi банкiв України".

     24. Пункти 3 та 6 Змiн, що вносяться до деяких нормативних актiв Нацiонального банку України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.01.98 N 24 "Про внесення змiн до деяких нормативних актiв Нацiонального банку України", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 13.02.98 за N 99/2539.

     25. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.01.98 N 26 "Про виконання Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України, що передбачають безспiрне списання (стягнення) коштiв з рахункiв юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у банках", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 16.02.98 за N 104/2544.

     26. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.02.98 N 65 "Про затвердження Положення про органiзацiю торгiвлi банкiвськими металами на валютному ринку України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 11.03.98 за N 162/2602.

     27. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.03.98 N 79 "Про внесення змiн та доповнень до деяких нормативних актiв", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 17.03.98 за N 175/2615.

     28. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.04.98 N 140 "Про внесення змiн до дiючих нормативних актiв Нацiонального банку України та визнання окремих iз них такими, що втратили чиннiсть", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 21.05.98 за N 340/2780.

     29. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.04.98 N 141 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок регулювання та аналiз дiяльностi комерцiйних банкiв", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 15.05.98 за N 323/2763.

     30. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.04.98 N 150 "Про затвердження Правил здiйснення операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 30.06.98 за N 407/2847.

     31. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.05.98 N 181 "Про затвердження Положення про порядок видачi банкам лiцензiї на здiйснення банкiвських операцiй", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 10.06.98 за N 373/2813.

     32. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.07.98 N 281 "Про затвердження Положення про порядок створення i реєстрацiї комерцiйних банкiв", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 01.09.98 за N 541/2981.

     33. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 03.08.98 N 298 "Про затвердження Положення про проведення аукцiону з розмiщення облiгацiй внутрiшньої державної позики за попереднiми та остаточними заявками i умовами".

     34. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.08.98 N 333 "Про внесення змiн i доповнень до Положення про порядок формування банкiвською системою України обов'язкових резервiв".

     35. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.09.98 N 358 "Про Порядок формування коригуючих проводок, що здiйснюються комерцiйними банками України з метою забезпечення реальної фiнансової звiтностi".

     36. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 18.09.98 N 379 "Про виконання установами банкiв доручень пiдприємств та розрахункових документiв на безспiрне списання (стягнення) коштiв", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 21.09.98 за N 584/3024.

     37. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.09.98 N 392 "Про внесення змiн i доповнень до Положення про порядок видачi банкам лiцензiї на здiйснення банкiвських операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.05.98 N 181", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 28.09.98 за N 606/3046.

     38. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 08.10.98 N 414 "Про затвердження Положення про мiжбанкiвськi розрахунки в Українi".

     39. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 09.11.98 N 468 "Про авторизацiю операцiй банкiвських платiжних карток", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 26.11.98 за N 754/3194.

     40. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 09.11.98 N 469 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок вiдкриття та функцiонування кодованих рахункiв фiзичних осiб (резидентiв i нерезидентiв) у iноземнiй валютi та нацiональнiй валютi України та Iнструкцiї про порядок закриття дiючих анонiмних валютних рахункiв фiзичних осiб (резидентiв i нерезидентiв) або трансформацiї цих рахункiв у iншi рахунки", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 23.11.98 за N 746/3186.

     41. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.12.98 N 513 "Про деякi питання регулювання грошово-кредитного ринку".

     42. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.12.98 N 524 "Про окремi питання, пов'язанi з регулюванням дiяльностi комерцiйних банкiв", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 05.01.99 за N 5/3298.

     43. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.12.98 N 542 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок навчання та атестацiї фахiвцiв з дилiнгових операцiй на валютних ринках", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 02.03.99 за N 129/3422.

     44. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 26.01.99 N 33 "Про затвердження Положення про порядок випуску та обiг депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України".

     45. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.05.99 N 40 "Про внесення змiн до деяких нормативних актiв Нацiонального банку України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.99 за N 94/3387.

     46. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 03.02.99 N 46 "Про подальше упорядкування та введення єдиних тарифiв за використання засобiв захисту та iнших послуг, що надаються регiональними управлiннями Нацiонального банку України з питань захисту електронної банкiвської iнформацiї".

     47. Пункти 3 та 4 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.02.99 N 56 "Про внесення змiн до дiючих нормативних актiв Нацiонального банку України", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26.02.99 за N 119/3412.

     48. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 18.03.99 N 129 "Про затвердження Порядку встановлення i використання офiцiйного обмiнного курсу гривнi до iноземних валют".

     49. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.03.99 N 135 "Про органiзацiю розрахункiв за банкiвськими платiжними картками", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 07.04.99 за N 217/3510.

     50. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.03.99 N 141 "Про внесення змiн i доповнень до окремих нормативних документiв Нацiонального банку України з питань валютного регулювання".

     51. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.99 N 156 "Про затвердження змiн та доповнень до Положення про застосування Нацiональним банком України заходiв впливу до комерцiйних банкiв за порушення банкiвського законодавства", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 22.04.99 за N 250/3543.

     52. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.99 N 157 "Про затвердження Положення про порядок формування i використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi комерцiйних банкiв".

     53. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.04.99 N 174 "Про затвердження Тимчасових правил одержання валюти за переказами з-за кордону в євро та за чеками у євро", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 24.04.99 за N 257/3550.

     54. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.04.99 N 186 "Про затвердження Положення про технiчний порядок проведення аукцiонiв з розмiщення облiгацiй внутрiшньої державної позики".

     55. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 11.05.99 N 225 "Про Положення про регiональне управлiння Нацiонального банку України".

     56. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.06.99 N 311 "Про затвердження Правил реєстрацiї прямих кореспондентських рахункiв Нацiональним банком України".

     57. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.07.99 N 322 "Про затвердження Правил залучення до охорони установ банкiв IV - V категорiй охорони суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi отримали лiцензiї на надання охоронних послуг", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 21.07.99 за N 490/3783.

     58. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.09.99 N 455 "Про внесення змiн i доповнень до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 01.10.99 за N 666/3959.

     59. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.10.99 N 499 "Про затвердження Положення про депозитний сертифiкат Нацiонального банку України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 28.10.99 за N 734/4027.

     60. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.10.99 N 516 "Про внесення змiн i доповнень до Положення про порядок видачi банкам лiцензiї на здiйснення банкiвських операцiй", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 11.11.99 за N 774/4067.

     61. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 25.10.99 N 518 "Про затвердження Порядку надання дозволу на врахування залучених коштiв на умовах субординованого боргу до капiталу банку i внесення змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання та аналiз дiяльностi комерцiйних банкiв", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 15.11.99 за N 786/4079.

     62. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 26.10.99 N 520 "Про надання мiкрокредитiв за рахунок коштiв кредитної лiнiї Європейського банку реконструкцiї та розвитку", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 24.11.99 за N 812/4105.

     63. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.99 N 573 "Про затвердження Змiн до Положення про застосування Нацiональним банком України заходiв впливу до комерцiйних банкiв за порушення банкiвського законодавства", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 31.12.99 за N 928/4221.

     64. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.99 N 585 "Про деякi питання валютного регулювання", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 17.12.99 за N 877/4170.

     65. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.12.99 N 601 "Про внесення змiн до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з питань кредитування в iноземнiй валютi", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2000 за N 4/4225.

     66. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.12.99 N 602 "Про затвердження Положення про порядок реєстрацiї договорiв, якi передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими вiд нерезидентiв кредитами, позиками в iноземнiй валютi", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2000 за N 15/4236.

     67. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.02.2000 N 47 "Про затвердження Положення про порядок установлення офiцiйних (облiкових) курсiв банкiвських металiв", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 27.03.2001 за N 276/5467.

     68. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.03.2000 N 91 "Про затвердження Положення про депозитний сертифiкат Нацiонального банку України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 23.03.2000 за N 185/4406.

     69. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 09.03.2000 N 94 "Про затвердження Положення про порядок накладення штрафiв на керiвникiв банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ у разi невиконання ними законних вимог Нацiонального банку України щодо усунення порушень банкiвського законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 28.03.2000 за N 189/4410.

     70. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.03.2000 N 116 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення установами банкiвської системи операцiй на ринку облiгацiй внутрiшньої державної позики", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 07.04.2000 за N 217/4438.

     71. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 26.05.2000 N 215 "Про затвердження Положення про застосування Нацiональним банком України до банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ заходiв впливу за порушення банкiвського законодавства та внесення змiн до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 03.07.2000 за N 381/4602.

     72. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 08.06.2000 N 234 "Про вдосконалення бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 07.07.2000 за N 400/4621.

     73. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.06.2000 N 239 "Про затвердження Положення про проведення аукцiону з розмiщення облiгацiй внутрiшньої державної позики за попереднiми та остаточними заявками й умовами", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 05.07.2000 за N 390/4611.

     74. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.07.2000 N 283 "Про затвердження Iнструкцiї про перемiщення валюти України, iноземної валюти, банкiвських металiв, платiжних документiв, iнших банкiвських документiв i платiжних карток через митний кордон України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 28.07.2000 за N 452/4673.

     75. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.12.2000 N 470 "Про внесення змiн до Положення про порядок видачi банкам лiцензiї на здiйснення банкiвських операцiй", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2000 за N 940/5161.

     76. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.01.2001 N 18 "Про затвердження Правил здiйснення переказiв iноземної валюти за межi України за дорученням фiзичних осiб та одержання фiзичними особами в Українi переказаної їм iз-за кордону iноземної валюти та про внесення змiн до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 02.02.2001 за N 99/5290.

     77. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.03.2001 N 134 "Про затвердження Iнструкцiї про вимоги з органiзацiї охорони установ банкiв України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 12.04.2001 за N 338/5529.

     78. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.07.2001 N 259 "Про затвердження Правил проведення перевiрок пунктiв обмiну iноземної валюти на територiї України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 23.07.2001 за N 622/5813.

     79. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 18.07.2001 N 282 "Про затвердження Змiн до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй комерцiйних банкiв з векселями", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 02.08.2001 за N 658/5849.

     80. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.07.2001 N 305 "Про затвердження Правил надання фiзичним i юридичним особам - резидентам (крiм уповноважених банкiв України) i нерезидентам iндивiдуальних лiцензiй та спецiальних дозволiв на перемiщення валюти України, iноземної валюти, платiжних документiв (iменних, дорожнiх чекiв), банкiвських металiв через митний кордон України та внесення змiн до Iнструкцiї про перемiщення валюти України, iноземної валюти, банкiвських металiв, платiжних документiв, iнших банкiвських документiв i платiжних карток через митний кордон України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 22.08.2001 за N 735/5926.

     81. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.10.2001 N 416 "Про затвердження Положення про примусове списання (стягнення) та договiрне списання коштiв в iноземнiй валютi з рахункiв платникiв (крiм банкiв) на територiї України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 26.10.2001 за N 908/6099.

     82. Пункт 1.8 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.12.2001 N 495 "Про приведення у вiдповiднiсть до законодавства про судочинство нормативно-правових актiв Нацiонального банку України", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 10.12.2001 за N 1022/6213.

     83. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.12.2001 N 509 "Про затвердження Тимчасового положення про здiйснення обмiну нацiональних валют країн - членiв Європейського валютного союзу на євро", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 17.12.2001 за N 1044/6235.

     84. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 26.12.2001 N 545 "Про затвердження Iнструкцiї про складання рiчного фiнансового звiту банкiв України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 11.01.2002 за N 26/6314.

     85. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.01.2002 N 38 "Про затвердження Положення про порядок подання до Нацiонального банку України аудиторського звiту та висновку за результатами перевiрки рiчної фiнансової звiтностi банку", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 06.03.2002 за N 231/6519.

     86. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.02.2002 N 61 "Про затвердження Положення про депозитарну дiяльнiсть Нацiонального банку України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 07.03.2002 за N 240/6528.

     87. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 03.06.2002 N 203 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок вiдображення в бухгалтерському облiку банками України поточних i вiдстрочених податкових зобов'язань та податкових активiв", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 17.06.2002 за N 509/6797.

     88. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.08.2002 N 283 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок кредитування (рефiнансування) Нацiональним банком України банкiв, якi здiйснюють довгострокове кредитування", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 09.08.2002 за N 643/6931.

     89. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.09.2002 N 352 "Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних перевiрок щодо дотримання банками та фiнансовими установами вимог валютного законодавства України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 09.10.2002 за N 818/7106.

     90. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.02.2003 N 55 "Про внесення змiн до окремих нормативно-правових актiв Нацiонального банку України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 17.02.2003 за N 126/7447.

     91. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004 N 268 "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з питань здiйснення операцiй з використанням платiжних карток", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 06.07.2004 за N 840/9439.

     92. Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.06.2005 N 221 "Про затвердження Правил ведення аналiтичного облiку в банках України", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 06.07.2005 за N 719/10999.

Директор Юридичного департаменту В. В. Пасiчник
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.