ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Р О З'Я С Н Е Н Н Я
м.Київ

вiд 01.10.99


Деякi питання митного оформлення виставкових товарiв

     Органiзатором виставки (ярмарку) згiдно Тимчасового порядку митного режиму тимчасового ввезення, затвердженого наказом ДМСУ вiд 16 грудня 1998 року N 784 (далi - Порядку) може виступати українське пiдприємство, установа, органiзацiя будь-якої форми власностi, зареєстрованi в Українi як юридичнi особи вiдповiдно до законодавства України, а також громадяни, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю без створення юридичної особи, що займаються проведенням виставок.

     Органiзатор мiжнародної виставки завчасно подає митницi по мiсцю проведення виставки письмову заяву, в якiй зазначаються такi вiдомостi:

 • мета, час i мiсце проведення виставки, юридична адреса i телефони органiзатора мiжнародної виставки, номери рахункiв у банку, iнша iнформацiя (на вимогу митницi), що може бути використана при подальшому митному оформленнi виставкових товарiв;

 • про осiб (учасникiв виставки), вiдповiдальних за зворотне вивезення товарiв, а саме: юридична адреса i телефони, про рахунки в банку, номери телефонiв осiб, вiдповiдальних за проведення виставки;

 • найменування, приблизнi кiлькiсть та вартiсть товарiв, що будуть оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення;

 • приблизна кiлькiсть представницьких та рекламних товарiв, що будуть ввезенi на митну територiю України i витраченi (визначається та обгрунтовується в заявi до митницi органiзатором (учасником) виставки);

     Слiд зазначити, що отримувачем виставкових товарiв, тобто особою вiдповiдальною за зворотнє вивезення товарiв, може виступати лише особа-резидент, тобто або органiзатор виставки, або зареєстрована в Українi органiзацiя, що приймає участь у виставцi, як представник iноземної компанiї (далi - представник). У випадку, якщо мiсце проведення виставки та мiсце реєстрацiї представника знаходяться в зонах дiяльностi рiзних митниць, то даний Порядок передбачає два варiанти:

     1. Виставковi товари можуть бути оформленими у митному вiдношеннi по мiсцю акредитацiї представника, але при цьому перемiщення цих товарiв до мiсця проведення виставки вiдбувається по узгодженню iз митницею по мiсцю проведення виставки (далi - митниця призначення). Для цього необхiдно завчасно оформити лист-узгодження митницi призначення i представити його митницi, в якiй акредитований представник.

     2. Виставковi товари можуть бути оформленi безпосередньо на митницi призначення, але в цьому випадку представник бере вiдкрiплення на митницi по мiсцю акредитацiї i реєструється на митницi призначення, пiсля чого проводить митне оформлення згiдно встановлених правил.

Перетин кордону

     Не слiд забувати, що перетин митного кордону України регламентується наказом ДМСУ вiд 08.12.98 N 771. Зокрема в тiй частинi, що всi товари, що ввозяться на територiю України суб'єкти ЗЕД, перетинають кордон за умови оформлення одного з наступних документiв:

     1. Попереднє повiдомлення (далi - ПП);

     2. Попередня декларацiя (далi - ПД);

     3. Акцизна декларацiя (далi - АД).

     Акцизна декларацiя оформлюється у випадку, якщо ввезенi товари належать до перелiку пiдакцизних товарiв. Цей перелiк регламентується постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 23 сiчня 1997 р. N 52.

     Попередня декларацiя оформлюється у випадку, коли ввезенi товари належать до перелiку товарiв, що пiдлягають обов'язковому попередньому декларуванню. Даний перелiк регламентується наказом Державної митної служби України вiд 27 липня 1998 року N 436.

     У всiх iнших випадках оформлюється Попереднє повiдомлення.

     Головна вiдмiннiсть мiж цими документами полягає у тому, що при оформленнi ПД та АД суб'єкту ЗЕД необхiдно сплатити всi платежi (мита, ПДВ, митнi збори та акцизний збiр для АД) фактично ще до того, як товар перетинає кордон. При оформленнi ПП платежi не нараховуються i не сплачуються. Цi заходи спрямованi на посилення контролю за доставленням вантажiв до митниць призначення. Отже, незважаючи на те, що для режиму тимчасового ввезення не передбачено сплату вищезазначених платежiв, до того моменту, коли на митницi призначення буде оформлено вантажну митну декларацiю вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення, необхiднi платежi вносяться отримувачем вантажу пiд час оформлення ПД або АД на депозитний рахунок митницi. Пiсля оформлення вантажу на митницi призначення вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення, за заявою отримувача вантажу, кошти або повертаються суб'єкту ЗЕД в триденний термiн, або зараховуються в рахунок майбутнiх його митних платежiв. Щоправда, в даному випадку iснує альтернатива: при ввезеннi товарiв за попередньою вантажною митною декларацiєю, декларацiю можна оформити без сплати належних платежiв але з наданням фiнансових гарантiй незалежним фiнансовим посередником. Це питання регламентується Положенням про надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю, затвердженим наказом Державної митної служби України вiд 29 липня 1998 року N 447. Згiдно положення, незалежний фiнансовий посередник - уповноважена Держмитслужбою юридична особа, зареєстрована в Українi у формi повного або командитного товариства. Даний механiзм розроблявся переважно для митного режиму транзиту через територiю України, але жодним документом, в тому числi i означеним положенням, не заборонено застосовувати надання фiнансових гарантiй при тимчасовому ввезеннi товарiв. Для того, щоб скористатися цим варiантом, необхiдно надiслати запит до Держмитслужби про офiцiйно уповноважених незалежних фiнансових посередникiв (НФП), i далi вести переговори з останнiми.

     Слiд зазначити, що пiсля оформлення одного з документiв: ПП, ПД, або АД, iнформацiя вноситься до бази даних IАМУ протягом чотирьох годин, отже вже через чотири години пiсля оформлення такого документу вантаж може перетинати кордон, але на кордонi у перевiзника (експедитора) обов'язково при цьому повинна бути iнформацiя про номер та дату оформлення ПП, ПД, або АД. Ця iнформацiя вноситься до товаро-супровiдних документiв. Вантаж при цьому скеровується до митницi призначення для оформлення.

Оформлення на митницi призначення

     Пiд час митного оформлення виставкових товарiв на митницi визначення, отримувач вантажу подає до митницi наступнi документи:

 • вантажну митну декларацiю (ВМД);

 • документи, що пiдтверджують сплату встановлених чинним законодавством платежiв;

 • копiю письмової заяви органiзатора мiжнародної виставки з резолюцiєю начальника митницi;

 • зобов'язання особи не реалiзовувати товари, оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення, без дозволу митницi i вiдповiдного митного оформлення та вивезти або заявити їх для вiльного використання в установлений термiн;

 • договiр (контракт, запрошення тощо) щодо участi у мiжнароднiй виставцi;

 • дозвiльнi документи, установленi чинним законодавством;

 • товаросупровiднi та комерцiйнi документи (рахунки-фактури, пакувальнi листи тощо).

     ВМД оформлюється на бланках суворої звiтностi форм МД-2 (основний аркуш), МД-3 або МД-8 (додатковi аркушi) в залежностi вiд кiлькостi найменувань продукцiї. Цим професiйно займаються митнi брокери, але, згiдно встановлених правил, оформлювати ВМД може сам суб'єкт ЗЕД. Для цього необхiдно отримати на митницi бланки декларацiй МД-2, МД-3, МД-8 необхiдної форми у необхiднiй кiлькостi. Бланки видаються за попереднiми заявками суб'єктiв ЗЕД на безоплатнiй основi. На митницi також можна отримати безкоштовно програмне забезпечення, необхiдне для заповнення ВМД. Саме заповнення ВМД регламентується наказами ДМСУ N 307 вiд 09.07.97 та N 380 вiд 30.06.98 р. При цьому за основний аркуш (МД-2) сплачується митний збiр у розмiрi 30 доларiв США по курсу НБУ на день оформлення ВМД, за кожний додатковий аркуш (МД-3 або МД-8) - 15 доларiв США. Форма МД-8 застосовується замiсть МД-3 у випадку, якщо ввозиться п'ять i бiльше найменувань товарiв.

     Пiсля оформлення всiх документiв митниця призначення надає дозвiл на тимчасове перебування товарiв та митнiй територiї України на термiн проведення виставки, враховуючи час, необхiдний на транспортування, монтаж, демонтаж тощо. До закiнчення термiну тимчасового ввезення товари мають бути:

 • вивезенi за межi митної територiї України;

 • або заявленi митницi з метою вiльного використання;

 • або переданi митницi з метою передачi у власнiсть держави;

 • або переданi митницi для зберiгання;

 • або знищенi пiд контролем митницi, якщо такi товари та iншi предмети не можуть бути використанi як вироби чи матерiали.

     Слiд також зазначити, що витратнi матерiали та товар, що витрачається або може витрачатися в рекламних, презентацiйних та iнших цiлях, пiдлягають митному оформленню у вiльне використання (вiдповiдно до митного режиму iмпорту) згiдно iз чинним законодавством.

Начальник прес-центру Захiдної регiональної митницi Сергiй Гунько

"Митна газета" N 1999

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.