ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.01.2000 р. N 21/1-175-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     З метою запобiгання випадкiв ухилення суб'єктiв ЗЕД вiд сплати податкiв у повному обсязi та вiд установлених заходiв нетарифного регулювання з причини неправильного декларування iмпортованих товарiв вжити наступнi заходи:

     1. На пiдставi аналiзу iмпортованих товарiв, що оформлюються в зонi дiяльностi митницi, та з урахуванням установлених чинними нормативно-правовими актами заходiв тарифного та нетарифного регулювання, визначити перелiк товарiв, якi мають бути вiднесенi до товарiв групи ризику. Товари групи ризику - товари, пiд назвою та класифiкацiйним кодом яких заявлялись (декларувались) митницi iншi товари з метою ухилення вiд сплати податкiв у повному обсязi та вiд дотримання установлених вимог нетарифного регулювання .

     Орiєнтовний перелiк товарiв групи ризику додається.

     2. З урахуванням затвердженої на митницях технологiї митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв (п.2.1. наказу Держмитслужби вiд 30.12.98р. N 828), запровадити на митницях спецiальнi заходи посилення контролю за митним оформленням товарiв групи ризику, визначених вiдповiдно до п.1.

     Спецiальнi заходи митного оформлення товарiв групи ризику мають мiстити порядок проведення, на рiвнi оперативних пiдроздiлiв, вiдповiдних процедур митного контролю та митного оформлення таких товарiв. Сiецiальними заходами митного контролю та митного оформлення вказаних товарiв можуть бути: обов'язковий митний огляд товару зi складанням Акту митного огляду, в якому вказуються вiдомостi про товар, потрiбнi для його класифiкацiї; вiдбiр зразкiв товару та проведення їх дослiдження в митнiй лабораторiї; залучення вiддiлу тарифiв та митної вартостi митницi до визначення класифiкацiйного питання тощо.

     Про встановлений регiональною митницею (митницею) перелiк товарiв групи ризику та запровадженi заходи митного оформлення таких товарiв повiдомити Управлiння з верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв Держмитслужби до 7 лютого 2000 року (тел/факс 247-27-70, поштова скринька електронної пошти УDMS Kants upr verifikatsijiФ).

Додаток: згадане на 2 арк.

Заступник Голови Служби О.П.Шейко

 

Орiєнтовний пaрелiк товарiв групи ризику

Код ТН ЗЕД товару Назва товару
0303 79 990 iнша риба некондицiйна для годiвлi хутрових звiрiв
1301 Шеллак; природнi камедi, смоли, гуммiсмоли та бальзами.
1302 Соки та екстракти рослиннi; пектиновi речовини, пектинати та пектати, агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або не видозмiненi
1516 20 990 Тiльки рослиннi жири та олiї та їх фракцiї для виготовлення харчових продуктiв в упаковцi чистою вагою понад 1 кг.
1517 90 990 Тiльки сумiшi рослинних жирiв для виготовлення харчових продуктiв
2204 30 Сoсла винограднi
3208 10 100
3208 10 900
Тiльки лаки на основi складних полiефiрiв меблевi, полiвiнiлацетальнi (ВЛ), фенолформальдегiднi (ФЛ), пентафталевi (ПФ174; ПФ-283), глiфталевi (ГФ-95), полiефiрнi(ПЕ-934)
3208 90 990 Тiльки лаки на основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв
3209 10 000 Тiльки фарби на основi акрилових та вiнiлових полiмерiв
3302 Сумiшi духмяних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), якi отриманi на основi однiєї та бiльше таких речовин, якi використовуються в якостi промислової сировини
3923 29 900 Тiльки пакети з багатошарової плiвки для пакування харчових продуктiв
4011 20 000 Шини пневматичнi гумовi новi для автобусiв або вантажних автомобiлiв
4011 91 000
4011 99 000
Шини пневматичнi гумовi новi
4806 10 000 Пергамент рослинний
4901 99 000 Тiльки науково - технiчна лiтература та технiчна документацiя
5205 Тiльки пряжа трикотажна з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38.
5210 Тканини бавовнянi, якi мiстять по масi менше 85 % бавовни з додаванням в основному або виключно хiмiчних волокон, з поверхневою щiльнiстю не бiльше 200 г/кв.м.
5212 Тканини бавовнянi iншi.
5510 - 5511 Пряжа з штучних та хiмiчних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не упакована для продажу вроздрiб.
5512 - 5516 Тканини з штучних та хiмiчних штапельних волокон.
5603 Нетканi матерiали, просоченi або не просоченi, c покриттям або без покриття, дубльованi або не дубльованi
6907 Плити для брукування i плитки облицювальнi для пiдлоги, печей або стiн, керамiчнi, не глазурованi i подiбнi виробi на основi або без неї
8418 10 900 Комбiнованi холодильники-морозильники з роздiльними зовнiшнiми дверцятами
8450 11 900 Повнiстю автоматичнi машини пральнi, iншi машини з вбудованим центробiжним aiджимним
8450 12 000 пристроєм, ємнiстю бiльш як 6 кг сухої бiлизни але не бiльше 10 кг сухої бiлизни;
8450 20 000 машини ємнiстю aiльше 10 кг сухої бiлизни
8473 30 000 Тiльки частини до комп'ютерiв
8543 80 900 Iншi машини електричнi та апаратура спецiалiзованого призначення, в iншому мiсцi не пойменованi, iншi
8544 20 Кабелi коаксiальнi та iншi коаксiальнi провiдники електричного струму (крiм кабелiв для колективних та iндивiдуальних телевiзiйних антен)
8702 Автомобiлi призначенi для перевезення не менше 10 чоловiк (включаючи водiя)
8704 Автомобiлi вантажнi
8705 Автомобiлi спецiального призначення, крiм тих, що використовуються для перевезення пасажирiв чи вантажiв (автомобiлi технiчної допомоги, автокрани, пожежнi aвтомобiлi, автобетономiшалки, aвтомашини для прибирання дорiг, автомобiлi з розпилюючими iристроями, автомайстернi, aвтомобiлi з рентгенiвським обладнанням)
8706 Шасi c двигунами для автомобiлiв, якi класифiкуються в товарних позицiях з 8701 по 8705
8707 Кузови (включаючи кабiни) для автомобiлiв, якi класифiкуються в товарних позицiях з 8701 по 8705
9019 Тiльки аппаратура aля механотерапiї; апарати масажнi, апаратура для психологiчних тестiв на професiйну придатнiсть; апаратура для озонової, кисневої та аерозольної терапiї, штучного дихання та iнша терапевтична апаратура для лiкування розладiв дихання
97 Вироби мистецтва, предмети для колекцiонування та антикварiат У випадку декларування товару як частин або запасних частин товарiв, обов'язково звертається увага на той факт, чи не вiдповiдає характер вантажу готовому виробу, який надходить у розiбраному або недоукомплектованому станi.
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.