МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

16.11.2018 N 553


Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України живих тварин та їхнього репродуктивного матерiалу, харчових продуктiв тваринного походження, кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
04 квiтня 2019 р. за N 346/33317

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства економiки України
вiд 31 грудня 2021 року N 1194-21

     Вiдповiдно до пункту 4 частини першої статтi 6 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", абзацу п'ятого частини першої статтi 6 Закону України "Про ветеринарну медицину", пункту 8 Положення про Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2015 року N 1119 (iз змiнами), наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     1) Вимоги щодо ввезення на митну територiю України живих тварин та їхнього репродуктивного матерiалу;

     2) Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Державного департаменту ветеринарної медицини, Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 14 червня 2004 року N 71 "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо iмпорту в Українi об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 23 червня 2004 року за N 768/9367 (iз змiнами).

     3. Департаменту аграрної полiтики та сiльського господарства забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Цей наказ набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра М. Мартинюка.

Заступник Мiнiстра з питань європейської iнтеграцiї О. Трофiмцева
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної фiскальної служби України О. Власов
Голова Державної регуляторної служби України К. Ляпiна
Голова Державної служби України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв В. I. Лапа
Заступник Мiнiстра з питань європейської iнтеграцiї О. Стефанишина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
16 листопада 2018 року N 553
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
04 квiтня 2019 р. за N 346/33317

ВИМОГИ
щодо ввезення на митну територiю України живих тварин та їхнього репродуктивного матерiалу

I. Загальнi положення

     1. Цi Вимоги поширюються на вiдносини мiж операторами потужностей (об'єктiв), компетентним органом, країнами-експортерами / країнами походження, державними ветеринарними iнспекторами та особами, вiдповiдальними за ввезення на митну територiю України живих тварин та їхнього репродуктивного матерiалу.

     2. У цих Вимогах термiни вживаються у таких значеннях:

     власник домашнiх тварин - фiзична особа, зазначена як власник в iдентифiкацiйному документi, що супроводжує домашнiх тварин пiд час їх некомерцiйного перемiщення;

     декоративнi гiдробiонти - воднi тварини, що утримуються, вирощуються або реалiзовуються виключно для декоративних цiлей;

     добовий молодняк - свiйська птиця вiком до 72 годин, що не пiддавалась годуванню, та мускуснi качки (Cairina moschata) або їх помiсi вiком до 72 годин, що пiддавались або не пiддавались годуванню;

     забiйнi тварини - тварини, призначенi для забою;

     зграя - птахи з однаковим ветеринарно-санiтарним статусом, якi утримуються в одному примiщеннi або в одному вiдгородженому мiсцi та складають одну епiдемiологiчну одиницю; для свiйської птицi це визначення включає свiйську птицю, яка знаходиться у одному примiщеннi зi спiльним повiтряним простором;

     iнкубаторiй (iнкубацiйний цех) - господарство, в якому здiйснюється iнкубацiя яєць, виведення та постачання добового молодняка свiйської птицi;

     iнкубацiйнi яйця - яйця, вiдкладенi свiйською птицею та призначенi для iнкубацiї;

     компетентний орган - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини. Термiн "компетентний орган" для iншої країни означає ветеринарну адмiнiстрацiю, визначену Законом України "Про ветеринарну медицину";

     користувальнi тварини - неплемiннi тварини, якi використовуються для отримання продукцiї з них;

     мiкрочип (транспондер) - пасивний радiотехнiчний iдентифiкацiйний пристрiй, доступний лише для зчитування iнформацiї;

     некомерцiйне перемiщення домашнiх тварин - будь-яке перемiщення домашнiх тварин, яке здiйснюється без мети продажу або iншої передачi права власностi на цих тварин;

     племiнна свiйська птиця - свiйська птиця вiком вiд 72 годин, яка призначена для виробництва iнкубацiйних яєць;

     продуктивна свiйська птиця - свiйська птиця вiком вiд 72 годин, яка вирощується для виробництва м'яса та/або яєць, що призначенi для споживання людиною та/або для поповнення поголiв'я диких тварин;

     свiйська птиця - кури, iндики, цесарки, качки, гуси, перепели, голуби, фазани, курiпки та безкiльовi (страусоподiбнi) (ratitae), яких розводять та утримують в неволi для племiнних цiлей та/або виробництва м'яса або яєць, призначених для споживання людиною, та/або поповнення поголiв'я диких тварин;

     уповноважена особа (для некомерцiйного перемiщення домашнiх тварин) - фiзична особа, яка на пiдставi договору або належно оформленого доручення, виданого власником домашнiх тварин, має право на здiйснення їх некомерцiйного перемiщення вiд iменi власника цих тварин;

     центр збору тварин - потужнiсть (об'єкт), затверджена компетентним органом країни походження для збору живих тварин, якi походять бiльш нiж з одного господарства;

     цирк - подорожуюча виставка або ярмарок, що складається iз однiєї чи бiльше тварин;

     яйця, вiльнi вiд специфiчних патогенiв (SPF), - iнкубацiйнi яйця, отриманi вiд зграй курей, вiльних вiд специфiчних патогенiв, якi призначенi для дiагностичного, дослiдного та фармацевтичного використання.

     Iншi термiни вживають у значеннях, наведених у Законах України "Про ветеринарну медицину", "Про аквакультуру", "Про племiнну справу в тваринництвi", "Про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин". Термiн "країна походження" визначено в порядку, встановленому Митним кодексом України. Термiни "домашнi тварини" та "експериментальна тварина" вжито у значеннях, наведених у Законi України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження".

     3. Ввезення на митну територiю України живих тварин (крiм домашнiх, спортивних, експериментальних, циркових тварин, а також тварин, призначених для виставок та розважальних цiлей), їхнього репродуктивного матерiалу можливе iз потужностей (об'єктiв), щодо яких встановлено вiдповiднiсть законодавству України за результатами:

     1) iнспектування такої потужностi (об'єкта), проведеного компетентним органом України у порядку, встановленому законодавством України; або

     2) здiйснення оцiнки ефективностi компетентного органу країни-експортера, проведеної компетентним органом України вiдповiдно до вимог законодавства України; або

     3) у разi, якщо iз такою країною укладено договiр про еквiвалентнiсть.

     4. При ввезеннi живих тварин та їхнього репродуктивного матерiалу на митну територiю України мають виконуватись вимоги, встановленi у роздiлах II - III цих Вимог, а також такi:

     1) живi тварини повиннi бути iдентифiкованими, зокрема велика i дрiбна рогата худоба, конi, свинi, собаки та коти - мати повсюдну iдентифiкацiю та облiк в iндивiдуальному порядку за допомогою неповторюваного iдентифiкатора; свiйська птиця, птахи, бджоли, комахи, риби, ракоподiбнi, молюски, жаби, амфiбiї та рептилiї - колективну iдентифiкацiю за епiдемiологiчною одиницею або групою належностi за допомогою неповторюваного групового iдентифiкатора;

     2) живi тварини не повиннi бути призначенi для забою в рамках програми боротьби з iнфекцiйними хворобами тварин;

     3) жуйнi тварини не повиннi отримувати кормiв тваринного походження, що мiстять тваринний бiлок жуйних тварин;

     4) племiннi, користувальнi та забiйнi тварини не повиннi отримувати:

     стильбенiв, тиреостатичних речовин;

     естрогенних, андрогенних, гестагенних речовин або b-агонiстiв для iнших цiлей, нiж терапевтичнi чи зоотехнiчнi;

     5) транспортнi засоби, за допомогою яких здiйснюються перевезення живих тварин, мають бути сконструйованими у спосiб, що забезпечує уникнення можливостi висипання/виливання екскрементiв, матерiалу пiдстилки чи корму з транспортного засобу пiд час перевезення цих тварин. Перед завантаженням тварин транспортнi засоби мають бути очищеними та продезiнфiкованими вiдповiдно до вимог законодавства країни-експортера / країни походження;

     6) поводження з живими тваринами перед завантаженням, пiд час завантаження та транспортування має вiдповiдати вимогам законодавства України про благополуччя тварин або еквiвалентним вимогам;

     7) сперма/ембрiони/ооцити мають бути отриманими, переробленими та зберiгатись вiдповiдно до вимог законодавства України або вiдповiдно до вимог МЕБ;

     8) у спермi/ембрiонах/ооцитах не допускається наявнiсть патогенних i токсикогенних мiкроорганiзмiв та клiтин кровi;

     9) до мiжнародних ветеринарних сертифiкатiв, якi супроводжують вантажi зi спермою/ембрiонами/ооцитами, додається специфiкацiя, що має мiстити такi данi:

     порода, кличка, iдентифiкацiйний номер тварини-донора;

     число, мiсяць та рiк взяття сперми/ембрiонiв/ооцитiв;

     кiлькiсть канiстр у спецiальних контейнерах (посудинах);

     кiлькiсть серiй i доз в однiй канiстрi;

     сперма/ембрiони/ооцити мають перевозитись в опломбованих та нових/стерильних контейнерах.

     Пломбування контейнерiв має проводитись пiд контролем (наглядом) державного ветеринарного iнспектора країни-експортера / країни походження.

     5. Перед вiдправленням на митну територiю України такi види живих тварин мають утримуватись на карантинi у спецiально пiдготовлених для цього примiщеннях пiд контролем (наглядом) державного ветеринарного iнспектора країни-експортера / країни походження:

     1) племiнна та користувальна велика рогата худоба (ВРХ) - протягом щонайменше останнiх 28 днiв перед вiдправленням на митну територiю України;

     2) племiннi та користувальнi вiвцi, кози, свинi, конi, спортивнi конi, парнокопитнi тварини (Artiodactyla) (за винятком племiнних та користувальних ВРХ (включаючи роди Bubalus та Bison та їх помiсi), овець (Ovis aries), кiз (Capra hircus), свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae)), а також тварини, що належать до родини носорогових (Rhinocerotidae) та слонових (Elephantidae), дикi тварини, що належать до родин свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae) i тапiрових, сумчастi тварини, тварини ряду хижих, рептилiї, гризуни, їжаки, гiмнури, тенрековi, кажани, крилани, мурахоїди, лiнивцi, броненосцi, дамани та зайцi - протягом щонайменше останнiх 30 днiв перед вiдправленням на митну територiю України.

     У перiод карантинування державним ветеринарним iнспектором країни-експортера / країни походження здiйснюється клiнiчний огляд тварин та проводяться дiагностичнi дослiдження, вiдповiдно до роздiлу II цих Вимог.

     6. Вимоги пункту 5 цього роздiлу не застосовуються до домашнiх тварин, призначених для некомерцiйного перемiщення.

     7. Вантажi з живими тваринами та репродуктивним матерiалом, що ввозяться на митну територiю України, повиннi супроводжуватись оригiналами мiжнародних ветеринарних сертифiкатiв.

     8. Пiд час погодження з компетентним органом країни-експортера форм мiжнародних ветеринарних сертифiкатiв компетентний орган України на пiдставi аналiзу ризикiв може прийняти рiшення про встановлення вимог, вiдмiнних вiд тих, що визначенi у роздiлах II - III цих Вимог, якщо країна-експортер не вiдповiдає окремим вимогам роздiлiв II - III цих Вимог або якщо роздiлами II - III цих Вимог не встановлено вимоги до окремих видiв живих тварин чи репродуктивного матерiалу.

     9. Компетентний орган України за результатами аналiзу ризикiв приймає рiшення, визначене пунктом 8 цього роздiлу за умови, що компетентним органом країни-експортера надано належнi письмовi гарантiї щодо вiдповiдностi (еквiвалентностi) її системи державного контролю законодавству України, та за результатами оцiнки ефективностi компетентного органу країни-експортера, проведеної вiдповiдно до вимог законодавства України, компетентним органом України встановлено вiдповiднiсть (еквiвалентнiсть) системи державного контролю країни-експортера законодавству України.

     10. Вантажi з живими тваринами та їхнiм репродуктивним матерiалом, що ввозяться на митну територiю України, пiдлягають державному ветеринарно-санiтарному контролю на державному кордонi України та транспортi.

     11. За результатами державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi, вiдповiдно до вимог законодавства України:

     1) забiйнi тварини направляються безпосередньо до бiйнi призначення, де вони мають бути забитi протягом п'яти робочих днiв;

     2) живi тварини, що не є забiйними, та репродуктивний матерiал (у випадку iнкубацiйних яєць свiйської птицi) мають бути направленi на карантинування на територiї України, що встановлено у роздiлах II - III цих Вимог.

II. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України живих тварин

1. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України племiнної та користувальної ВРХ

     1. До ввезення на митну територiю України допускається клiнiчно здорова племiнна та користувальна ВРХ (включаючи роди Bubalus i Bison та їх помiсi), що не є вагiтними самками, для яких минуло 90 % чи бiльше часу вiд очiкуваного перiоду вагiтностi, або самками, якi дали потомство протягом тижня, що передував вiдправленню, невакцинована проти ящуру, бруцельозу, чуми ВРХ, везикулярного стоматиту, лихоманки долини Рiфт, заразного вузликового дерматиту ВРХ, контагiозної плевропневмонiї ВРХ, епiзоотичної геморогiчної хвороби, лептоспiрозу, та яка щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдає таким вимогам:

     1) губчастоподiбна енцефалопатiя ВРХ - племiнна та користувальна ВРХ походить iз територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною або зоною iз незначним/контрольованим/невизначеним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ. Ввезення на митну територiю України племiнної та користувальної ВРХ, яка походить iз територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною або зоною з невизначеним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, можливе у випадку проведення компетентним органом України iнспектування потужностi (об'єкта) походження зазначених тварин або проведення компетентним органом України оцiнки ефективностi компетентного органу країни-експортера, а також у разi виконання таких вимог:

     на територiї зазначеної країни або зони має дiяти заборона на годування тварин м'ясокiстковим борошном та шкварками, отриманими з жуйних тварин, вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     племiнна та користувальна ВРХ iдентифiкована у спосiб, що дозволяє встановити їх матiр, господарство (стадо) походження;

     племiнна та користувальна ВРХ не контактувала з ВРХ, зараженою губчастоподiбною енцефалопатiєю ВРХ; ВРХ, яка протягом першого року життя утримувалась з тваринами, зараженими губчастоподiбною енцефалопатiєю ВРХ, та щодо якої за результатами епiзоотичного розслiдування було встановлено факт споживання одного й того самого потенцiйно забрудненого корму впродовж зазначеного перiоду; ВРХ, що належить до цього стада та яка народжена на дату фiксацiї випадкiв губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, ВРХ вiком до одного року, якщо результати епiзоотичного розслiдування є недостовiрними;

     племiнна та користувальна ВРХ має бути народженою пiсля щонайменше двох рокiв з дати введення заборони на годування жуйних тварин м'ясокiстковим борошном та шкварками, що отриманi з жуйних тварин, вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ або пiсля дати народження останньої тварини, зараженої губчастоподiбною енцефалопатiєю ВРХ та пiсля дати введення заборони на годування жуйних тварин м'ясокiстковим борошном та шкварками, що отриманi з жуйних тварин, вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     2) ящур - з моменту народження або впродовж щонайменше останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням племiнна та користувальна ВРХ утримувалась на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї;

     3) контагiозна плевропневмонiя ВРХ - з моменту народження або впродовж останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням племiнна та користувальна ВРХ утримувалась на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльною вiд контагiозної плевропневмонiї ВРХ;

     4) чума ВРХ, епiзоотична геморогiчна хвороба, лихоманка долини Рiфт - з моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням племiнна та користувальна ВРХ утримувалась на територiї країни або зони, де протягом останнiх 12 мiсяцiв:

     не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, епiзоотичної геморогiчної хвороби, лихоманки долини Рiфт;

     не проводилась вакцинацiя проти чуми ВРХ, епiзоотичної геморогiчної хвороби, лихоманки долини Рiфт;

     5) везикулярний стоматит - з моменту народження або впродовж останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням племiнна та користувальна ВРХ утримувалась на територiї країни або зони, де впродовж останнiх шести мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв везикулярного стоматиту та впродовж останнiх 12 мiсяцiв не проводилось вакцинацiї проти цього захворювання;

     6) чума дрiбних жуйних - з моменту народження або протягом щонайменше останнього 21 дня перед вiдправленням племiнна та користувальна ВРХ утримувалась на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльною вiд чуми дрiбних жуйних;

     7) заразний вузликовий дерматит ВРХ - племiнна та користувальна ВРХ походить з територiї країни або зони, де за результатами клiнiчного, вiрусологiчного та серологiчного нагляду впродовж двох останнiх рокiв не було зафiксовано випадкiв заразного вузликового дерматиту ВРХ та протягом зазначеного перiоду не проводилась вакцинацiя проти цього захворювання;

     8) блутанг - щодо племiнної та користувальної ВРХ мають виконуватись такi вимоги:

     племiнна та користувальна ВРХ походить з територiї країни або зони, де протягом останнiх 24 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв блутангу; або

     племiнна та користувальна ВРХ походить з територiї країни чи зони, де протягом останнiх 24 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв блутангу, а щодо зазначених тварин проведено серологiчне дослiдження з негативними результатами на визначення антитiл до групи блутангу, двiчi - на зразках кровi, вiдiбраних не ранiше нiж через 28 днiв вiд початку карантину; другий вiдбiр зразкiв кровi має здiйснюватися не ранiше нiж через 28 днiв пiсля надходження в господарство; або

     племiнна та користувальна ВРХ вакцинована iнактивованими вакцинами протягом щонайменше останнiх 60 днiв перед вiдправленням на територiю України проти усiх серотипiв блутангу, якi вiдповiдно до результатiв програми монiторингу блутангу наявнi у вихiднiй популяцiї на територiї iз радiусом 150 кiлометрiв навколо господарства походження ВРХ, тварини на момент вiдправлення мають перебувати в iмунному перiодi, що визначений iнструкцiєю до вакцини;

     9) лейкоз ВРХ - племiнна та користувальна ВРХ походить з територiї країни/зони/компартмента/стада, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд лейкозу ВРХ, та протягом 30 днiв перед вiдправленням тварини пiддавались дiагностичному дослiдженню на лейкоз ВРХ iз негативними результатами;

     10) бруцельоз - племiнна та користувальна ВРХ походить або з територiї країни чи зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд бруцельозу без вакцинацiї, або зi стада, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд бруцельозу без вакцинацiї, та в якому протягом 30 днiв перед вiдправленням усi статевозрiлi тварини пiддавались дослiдженню на бруцельоз iз негативними результатами;

     11) туберкульоз ВРХ - племiнна та користувальна ВРХ походить зi стада, що є вiльним вiд туберкульозу ВРХ вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ, та, у випадку племiнної та користувальної ВРХ старше шести тижнiв, протягом 30 днiв перед вiдправленням пiддавалась туберкулiновiй пробi на туберкульоз ВРХ iз негативними результатами;

     12) iнфекцiйний ринотрахеїт - племiнна та користувальна ВРХ походить зi стада, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд iнфекцiйного ринотрахеїту, або пiд час утримання на карантинi пiддавалась дiагностичним дослiдженням iз негативними результатами щодо iнфекцiйного ринотрахеїту, якi були проведенi на пробах кровi, вiдiбраних двiчi з iнтервалом щонайменше в 21 день;

     13) сказ - з моменту народження або впродовж щонайменше останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням племiнна та користувальна ВРХ утримувалась у господарствi, в якому впродовж зазначеного перiоду не було зафiксовано випадкiв сказу, i не була вакцинована проти сказу;

     14) сибiрка - племiнна та користувальна ВРХ походить з господарства, щодо якого протягом останнiх 30 днiв компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень стосовно сибiрки, та ВРХ не контактувала з тваринами, якi походять з господарств, що не вiдповiдають вимогам цього пiдпункту;

     15) лептоспiроз - протягом останнiх 30 днiв перед вiдправленням племiнна та користувальна ВРХ пiддавалась дiагностичним дослiдженням щодо лептоспiрозу з негативними результатами або двократнiй обробцi антибактерiальними препаратами, якi застосовуються для лiкування лептоспiрозу.

     2. З моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням племiнна та користувальна ВРХ має утримуватись в країнi/зонi/компартментi походження.

     3. З моменту народження або протягом останнiх 40 днiв перед вiдправленням племiнна та користувальна ВРХ має утримуватись в господарствi походження.

     4. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пунктi 1 цiєї глави, мають проводитись в кiлькостi не менше 10 % та становити не менше 10 тварин з кожного господарства за результатами оцiнки ризикiв (для партiї, що становить менше 11 тварин - 100 %). Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пiдпунктi 10 пункту 1 цiєї глави, мають проводитись щодо 100 % тварин у партiї. Дiагностичнi дослiдження мають проводитись пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

     5. Iз господарства походження племiнна та користувальна ВРХ повинна бути безпосередньо направленою на митну територiю України або до центру збору тварин. Центр збору тварин має знаходитись на територiї країни/зони/компартмента, що вiдповiдає вимогам пункту 1 цiєї глави.

     6. З моменту вiдправлення з господарства походження або центру збору тварин та до моменту ввезення на митну територiю України племiнна та користувальна ВРХ не повинна:

     1) контактувати з парнокопитними тваринами, що не вiдповiдають вимогам пункту 1 цiєї глави;

     2) утримуватись у мiсцi, в якому та в радiусi 10 км навколо якого протягом останнiх 30 днiв були зафiксованi випадки ящуру, чуми ВРХ, лихоманки долини Рiфт, заразного вузликового дерматиту ВРХ, контагiозної плевропневмонiї ВРХ, епiзоотичної геморогiчної хвороби, везикулярного стоматиту та блутангу.

     7. Протягом 24 годин перед вiдправленням племiнна та користувальна ВРХ має пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави, i придатнiсть тварин для транспортування до мiсця призначення.

     8. Захворювання, визначенi пунктом 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

     9. Племiнна та користувальна ВРХ перед вiдправленням пiддається профiлактичнiй дегельмiнтизацiї та обробцi проти ектопаразитiв.

     10. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України, племiнна та користувальна ВРХ (усе поголiв'я) помiщується на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України проводять дiагностичнi дослiдження в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини на бруцельоз, туберкульоз ВРХ, лейкоз, лептоспiроз, блутанг та iншi захворювання, щодо яких законодавством встановлено вимогу проведення дiагностичних дослiджень.

     За результатами дiагностичних дослiджень строк карантину може бути продовжено рiшенням головного державного ветеринарного iнспектора вiдповiдної територiї, де тварини помiщуються на карантин.

2. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України забiйної великої рогатої худоби i забiйних овець та кiз

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi забiйнi ВРХ, вiвцi та кози, що не є вагiтними самками, для яких минуло 90 % чи бiльше часу вiд очiкуваного перiоду вагiтностi, або самками, якi дали потомство протягом тижня, що передував вiдправленню, невакцинованi проти ящуру, бруцельозу, чуми ВРХ, лихоманки долини Рiфт, епiзоотичної геморогiчної хвороби, везикулярного стоматиту, лептоспiрозу, та якi щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдають таким вимогам:

     1) губчастоподiбна енцефалопатiя ВРХ - забiйна ВРХ походить з територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною або зоною iз незначним/контрольованим/невизначеним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ. Ввезення на митну територiю України забiйної ВРХ, що походить з територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною або зоною iз невизначеним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, можливе у випадку проведення компетентним органом України iнспектування потужностi (об'єкта) походження зазначених тварин або проведення компетентним органом України оцiнки ефективностi компетентного органу країни-експортера, а також у разi виконання таких вимог:

     на територiї зазначеної країни або зони має дiяти заборона на годування тварин м'ясокiстковим борошном та шкварками, отриманими з жуйних тварин, вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     забiйна ВРХ iдентифiкована у спосiб, що дозволяє встановити їх матiр, господарство (стадо) походження;

     забiйна ВРХ не контактувала з такими тваринами: ВРХ, зараженою губчастоподiбною енцефалопатiєю ВРХ; ВРХ, яка протягом першого року життя утримувалась з тваринами, зараженими губчастоподiбною енцефалопатiєю ВРХ, та щодо якої за результатами епiзоотичного розслiдування було встановлено факт споживання одного й того самого потенцiйно забрудненого корму протягом зазначеного перiоду; ВРХ, що належить до цього стада та яка народжена на дату фiксацiї випадкiв губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ; ВРХ вiком до одного року, якщо результати епiзоотичного розслiдування є недостовiрними;

     якщо на територiї зазначеної країни були зафiксованi ендимiчнi випадки губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, призначена до ввезення на митну територiю України забiйна ВРХ має бути народженою пiсля щонайменше двох рокiв з дати введення заборони на годування жуйних тварин м'ясокiстковим борошном та шкварками, що отриманi з жуйних тварин, вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ або пiсля дати народження останньої тварини, зараженої губчастоподiбною енцефалопатiєю ВРХ, та пiсля дати введення заборони на годування жуйних тварин м'ясокiстковим борошном та шкварками, що отриманi з жуйних тварин, вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     2) скрепi овець - забiйнi вiвцi та кози походять з територiї країни або зони, де:

     дiє програма монiторингу та нагляду щодо скрепi овець;

     тварини, зараженi скрепi овець, забитi та повнiстю знищенi;

     протягом щонайменше останнiх семи рокiв дiє заборона на годування овець та кiз м'ясокiстковим борошном або шкварками, отриманими з жуйних тварин;

     3) ящур - з моменту народження або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед вiдправленням забiйнi ВРХ, вiвцi та кози утримувались на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї;

     4) контагiозна плевропневмонiя ВРХ - з моменту народження або протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням забiйна ВРХ утримувалась на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд контагiозної плевропневмонiї ВРХ;

     5) вiспа овець та кiз - з моменту народження або протягом щонайменше останнього 21 дня забiйнi вiвцi та кози утримувались на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльною вiд вiспи овець та кiз;

     6) чума дрiбних жуйних - з моменту народження або протягом щонайменше останнього, 21-го, дня перед вiдправленням забiйнi ВРХ, вiвцi та кози утримувались на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльною вiд чуми дрiбних жуйних;

     7) заразний вузликовий дерматит ВРХ - забiйна ВРХ походить з територiї країни, де за результатами клiнiчного, вiрусологiчного та серологiчного нагляду впродовж двох останнiх рокiв не було зафiксовано випадкiв заразного вузликового дерматиту ВРХ, та протягом зазначеного перiоду не проводилось вакцинацiї проти цього захворювання;

     8) блутанг - щодо забiйних ВРХ, овець та кiз мають виконуватись такi вимоги:

     забiйнi ВРХ, вiвцi та кози походять з територiї країни або зони, де протягом останнiх 24 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв блутангу; або

     забiйнi ВРХ, вiвцi та кози, вакцинованi iнактивованими вакцинами протягом щонайменше останнiх 60 днiв перед вiдправленням на територiю України проти усiх серотипiв блутангу, якi вiдповiдно до результатiв програми монiторингу блутангу наявнi у вихiднiй популяцiї на територiї iз радiусом 150 кiлометрiв навколо господарства походження зазначених тварин, та тварини на момент вiдправлення мають перебувати в iмунному перiодi, що визначений iнструкцiєю до вакцини;

     9) бруцельоз - забiйнi ВРХ, вiвцi та кози походять з територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд бруцельозу без вакцинацiї, або зi стада, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд бруцельозу без вакцинацiї та в якому протягом 30 днiв перед вiдправленням усi статевозрiлi тварини пiддавались дослiдженню на бруцельоз iз негативними результатами;

     10) туберкульоз ВРХ - забiйна ВРХ не була вибракуваною в рамках програми боротьби з туберкульозом ВРХ та:

     протягом 30 днiв перед вiдправленням (у випадку забiйної ВРХ старше шести тижнiв) пiддавалась дiагностичним дослiдженням, якi показали вiдсутнiсть iнфекцiї туберкульозу ВРХ; або

     походить зi стада, що є вiльним вiд туберкульозу ВРХ вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     11) iнфекцiйний ринотрахеїт - забiйна ВРХ походить зi стада, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд iнфекцiйного ринотрахеїту, або пiд час утримання на карантинi пiддавалась дiагностичним дослiдженням iз негативними результатами щодо iнфекцiйного ринотрахеїту, що були проведенi на пробах кровi, вiдiбраних двiчi з iнтервалом щонайменше в 21 день;

     12) сказ - з моменту народження або протягом щонайменше останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням тварини утримувались у господарствi, в якому впродовж останнiх шести мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв сказу та якi не були вакцинованi проти сказу;

     13) сибiрка - забiйнi ВРХ, вiвцi та кози походять з господарства, щодо якого протягом останнiх 30 днiв компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень стосовно сибiрки, та не контактували з тваринами, якi походять з господарств, що не вiдповiдають вимогам цього пiдпункту;

     14) iнфекцiйна плевропневмонiя кiз - з моменту народження або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед вiдправленням забiйнi кози утримувались на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльною вiд iнфекцiйної плевропневмонiї кiз;

     15) чума ВРХ, епiзоотична геморогiчна хвороба, лихоманка долини Рiфт - з моменту народження або протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням забiйнi ВРХ, вiвцi та кози утримувались на територiї країни або зони, де впродовж останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, епiзоотичної геморогiчної хвороби, лихоманки долини Рiфт та протягом зазначеного перiоду не проводилось вакцинацiї проти цих хвороб;

     16) везикулярний стоматит - з моменту народження або протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням забiйнi ВРХ, вiвцi та кози утримувались на територiї країни або зони, де впродовж останнiх шести мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв/спалахiв везикулярного стоматиту та де протягом останнiх 12 мiсяцiв не проводилось вакцинацiї проти цього захворювання;

     17) лептоспiроз - протягом 30 днiв перед вiдправленням забiйнi ВРХ, вiвцi та кози пiддавались дiагностичним дослiдженням на лептоспiроз з негативними результатами.

     2. Забiйнi ВРХ, вiвцi та кози з моменту народження або протягом трьох останнiх мiсяцiв перед вiдправленням утримувались в країнi/зонi/компартментi походження.

     3. Забiйнi ВРХ, вiвцi та кози з моменту народження або протягом останнiх 40 днiв перед вiдправленням утримувались в господарствi походження.

     4. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пунктi 1 цiєї глави, мають проводитись в кiлькостi не менше 10 % та становити не менше 10 тварин з кожного господарства за результатами оцiнки ризикiв (для партiї, що становить менше 11 тварин - 100 %). Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пiдпунктi 9 пункту 1 цiєї глави, мають проводитись щодо 100 % тварин у партiї. Дiагностичнi дослiдження мають проводитись пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

     5. Iз господарства походження забiйних ВРХ, овець та кiз безпосередньо направляють на митну територiю України або до центру збору тварин. Центр збору тварин має знаходитись на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдають вимогам пункту 1 цiєї глави.

     6. З моменту вiдправлення з господарства походження або центру збору тварин та до моменту ввезення на митну територiю України забiйнi ВРХ, вiвцi та кози не повиннi:

     1) контактувати з парнокопитними тваринами, що не вiдповiдають вимогам пункту 1 цiєї глави;

     2) утримуватись у мiсцi, в якому та в радiусi 10 км навколо якого протягом останнiх 30 днiв були зафiксованi випадки:

     для забiйної ВРХ - ящуру, чуми ВРХ, лихоманки долини Рiфт, заразного вузликового дерматиту ВРХ, контагiозної плевропневмонiї ВРХ, епiзоотичної геморогiчної хвороби, везикулярного стоматиту та блутангу;

     для забiйних овець та кiз - ящуру, чуми ВРХ, лихоманки долини Рiфт, чуми дрiбних жуйних, вiспи овець та кiз, iнфекцiйної плевропневмонiї кiз, везикулярного стоматиту та блутангу.

     7. Протягом 24 годин перед вiдправленням забiйнi ВРХ, вiвцi та кози мають пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави.

     8. Захворювання, визначенi пунктом 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

3. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України племiнних i користувальних овець та кiз

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi племiннi i користувальнi вiвцi та кози, що не є вагiтними самками, для яких минуло 90 % чи бiльше часу вiд очiкуваного перiоду вагiтностi, або самками, якi дали потомство протягом тижня, що передував вiдправленню, невакцинованi проти ящуру, бруцельозу, чуми ВРХ, лихоманки долини Рiфт, чуми дрiбних жуйних, вiспи овець та кiз, контагiозної плевропневмонiї, епiзоотичної геморогiчної хвороби, везикулярного стоматиту, лептоспiрозу, та якi щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдають таким вимогам:

     1) скрепi овець - племiннi та користувальнi вiвцi та кози походять з господарства, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд скрепi овець;

     2) вiспа овець та кiз - з моменту народження або протягом щонайменше останнього 21 дня перед вiдправленням племiннi та користувальнi вiвцi та кози утримувались на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльною вiд вiспи овець та кiз;

     3) чума дрiбних жуйних - племiннi та користувальнi вiвцi та кози утримувались на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд чуми дрiбних жуйних, з моменту народження або протягом щонайменше останнього 21 дня перед вiдправленням;

     4) ящур - з моменту народження або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi вiвцi та кози утримувались на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї;

     5) iнфекцiйна плевропневмонiя кiз - з моменту народження або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi вiвцi та кози утримувались на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльною вiд iнфекцiйної плевропневмонiї кiз;

     6) блутанг - щодо племiнних та користувальних овець та кiз мають виконуватись такi вимоги:

     племiннi i користувальнi вiвцi та кози походять з територiї країни або зони, де протягом останнiх 24 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв блутангу; або

     племiннi i користувальнi вiвцi та кози походять з територiї країни або зони, де впродовж останнiх 24 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв блутангу, а щодо зазначених тварин проведено серологiчне дослiдження з негативними результатами на визначення антитiл до групи блутангу, що проведено двiчi на зразках кровi, вiдiбраних не ранiше нiж через 28 днiв вiд початку карантину; другий вiдбiр зразкiв кровi має здiйснюватися не ранiше нiж через 28 днiв пiсля надходження тварин в господарство; або

     племiннi i користувальнi вiвцi та кози вакцинованi iнактивованими вакцинами протягом щонайменше останнiх 60 днiв перед вiдправленням на територiю України проти усiх серотипiв блутангу, якi вiдповiдно до результатiв програми монiторингу блутангу наявнi у вихiднiй популяцiї на територiї iз радiусом 150 кiлометрiв навколо господарства походження племiнних i користувальних овець та кiз, а тварини на момент вiдправлення мають перебувати в iмунному перiодi, що визначений iнструкцiєю до вакцини;

     7) iнфекцiйний епiдидимiт (Brucella ovis) - племiннi i користувальнi вiвцi (за винятком кастрованих самцiв) походять зi стада, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд iнфекцiйного епiдидимiту, а племiннi i користувальнi вiвцi, старшi шести мiсяцiв, протягом 30 днiв перед вiдправленням пiддавались дiагностичним дослiдженням на iнфекцiйний епiдидимiт з негативними результатами;

     8) Медi-Вiсна, артрит-енцефалiт - племiннi i користувальнi вiвцi та кози походять зi стада, де впродовж трьох останнiх рокiв у жодної тварини не було дiагностовано (клiнiчно та серологiчно) Медi-Вiсни / артриту-енцефалiту, та протягом зазначеного перiоду в стадо не вводились вiвцi та кози, що походять зi стад iз нижчим ветеринарно-санiтарним статусом, або тварини старшi одного року протягом 30 днiв перед вiдправленням пiддавались дiагностичним дослiдженням на Медi-Вiсну, артрит-енцефалiт з негативними результатами;

     9) бруцельоз (Brucella melitensis) - племiннi i користувальнi вiвцi та кози походять з територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд бруцельозу без вакцинацiї, або зi стада, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд бруцельозу без вакцинацiї та в якому протягом 30 днiв перед вiдправленням усi статевозрiлi тварини пiддавались дослiдженню на бруцельоз iз негативними результатами;

     10) сказ - з моменту народження або протягом щонайменше останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням племiннi i користувальнi вiвцi та кози утримувались у господарствi, в якому впродовж зазначеного перiоду не було зафiксовано випадкiв сказу та в якому вони не були вакцинованi проти сказу;

     11) сибiрка - племiннi i користувальнi вiвцi та кози походять з господарства, щодо якого протягом останнiх 30 днiв компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень стосовно сибiрки, та не контактували з тваринами, якi походять з господарств, що не вiдповiдають вимогам цього пiдпункту;

     12) чума ВРХ, епiзоотична геморогiчна хвороба, лихоманка долини Рiфт - з моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням племiннi i користувальнi вiвцi та кози утримувались на територiї країни або зони, де впродовж останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв/спалахiв чуми ВРХ, епiзоотичної геморогiчної хвороби лихоманки долини Рiфт та протягом зазначеного перiоду не проводилось вакцинацiї проти цих хвороб;

     13) везикулярний стоматит - з моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням племiннi i користувальнi вiвцi та кози утримувались на територiї країни або зони, де впродовж останнiх шести мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв/спалахiв везикулярного стоматиту, та протягом останнiх 12 мiсяцiв не проводилось вакцинацiї проти цього захворювання;

     14) лептоспiроз - протягом 30 днiв перед вiдправленням племiннi i користувальнi вiвцi та кози пiддавались дiагностичним дослiдженням на лептоспiроз з негативними результатами або пiддавались двократнiй обробцi антибактерiальними препаратами, якi застосовуються для лiкування лептоспiрозу;

     15) паратуберкульоз (Para tuberculosis Caseous), лiмфаденiт - племiннi i користувальнi вiвцi та кози походять з господарства, щодо якого компетентним органом країни походження протягом останнiх 12 мiсяцiв не було клiнiчно зафiксовано випадкiв зазначених хвороб, та не контактували з тваринами, якi походять з господарств, що не вiдповiдають вимогам цього пiдпункту;

     16) аденоматоз легень - племiннi i користувальнi вiвцi та кози походять iз господарства, щодо якого компетентним органом країни походження не було клiнiчно зафiксовано випадкiв аденоматозу легень протягом трьох останнiх рокiв, та не контактували з тваринами, якi походять з господарств, що не вiдповiдають вимогам цього пiдпункту.

     2. З моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням племiннi i користувальнi вiвцi та кози утримувались в країнi/зонi/компартментi походження.

     3. З моменту народження або протягом останнiх 40 днiв перед вiдправленням племiннi i користувальнi вiвцi та кози утримувались в господарствi походження.

     4. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пунктi 1 цiєї глави, мають проводитись в кiлькостi не менше 10 % та становити не менше 10 тварин з кожного господарства за результатами оцiнки ризикiв (для партiї, що становить менше 11 тварин - 100 %). Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пiдпунктi 9 пункту 1 цiєї глави, мають проводитись щодо 100 % тварин у партiї. Дiагностичнi дослiдження мають проводитись пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

     5. Протягом 24 годин перед вiдправленням племiннi i користувальнi вiвцi та кози мають пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави, i придатнiсть тварин для транспортування до мiсця призначення.

     6. Iз господарства походження племiннi i користувальнi вiвцi та кози безпосередньо направляються на митну територiю України або до центру збору тварин. Центр збору тварин має знаходитись на територiї країни/зони/компартмента, що вiдповiдає вимогам пункту 1 цiєї глави.

     7. З моменту вiдправлення з господарства походження або центру збору тварин та до моменту ввезення на митну територiю України племiннi i користувальнi вiвцi та кози не повиннi:

     1) контактувати з парнокопитними тваринами, що не вiдповiдають вимогам пункту 1 цiєї глави;

     2) утримуватись у мiсцi, в якому та в радiусi 10 км навколо якого протягом останнiх 30 днiв були зафiксованi випадки ящуру, чуми ВРХ, лихоманки долини Рiфт, чуми дрiбних жуйних, вiспи овець та кiз, iнфекцiйної плевропневмонiї кiз, епiзоотичної геморогiчної хвороби, везикулярного стоматиту, блутангу.

     8. Захворювання, визначенi пунктом 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

     9. Племiннi i користувальнi вiвцi та кози перед вiдправленням мають пiддаватись профiлактичнiй дегельмiнтизацiї та обробцi проти ектопаразитiв.

     10. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України усi тварини помiщуються на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України проводять дiагностичнi дослiдження в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини на бруцельоз, iнфекцiйний епiдидимiт, блутанг, лептоспiроз та iншi захворювання, щодо яких законодавством встановлено вимогу проведення дiагностичних дослiджень.

     За результатами дiагностичних дослiджень строк карантину може бути продовжено рiшенням головного державного ветеринарного iнспектора вiдповiдної територiї, де тварини помiщуються на карантин.

4. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України племiнних та користувальних свиней

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi племiннi та користувальнi свинi, що не є вагiтними самками, для яких минуло 90 % чи бiльше часу вiд очiкуваного перiоду вагiтностi, або самками, якi дали потомство протягом тижня, що передував вiдправленню, невакцинованi проти везикулярної хвороби свиней, везикулярної екзантеми, чуми ВРХ, везикулярного стоматиту, ящуру, хвороби Ауєскi, лептоспiрозу, та якi щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдають таким вимогам:

     1) африканська чума свиней - з моменту народження або протягом щонайменше останнiх 40 днiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi свинi утримувались на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд африканської чуми свиней;

     2) ящур - з моменту народження або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi свинi утримувались на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї;

     3) класична чума свиней - з моменту народження або протягом щонайменше останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi свинi утримувались на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд класичної чуми свиней;

     4) хвороба Ауєскi - племiннi та користувальнi свинi походять:

     з територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд хвороби Ауєскi; або

     з господарств, якi вiдповiдно до нацiональної програми контролю визнанi вiльними вiд хвороби Ауєскi та пiд час карантинування пiддавались дiагностичному дослiдженню в кiлькостi 100 % за 21 день перед вiдправленням iз негативними результатами;

     5) бруцельоз - щодо племiнних та користувальних свиней має виконуватись одна з таких вимог:

     племiннi та користувальнi свинi походять зi стада, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд бруцельозу; або

     племiннi та користувальнi свинi походять зi стада, у якому статистично-репрезентативнi зразки, вiдiбранi вiд свиней протягом 30 днiв перед вiдправленням, пiддавались дiагностичним дослiдженням на бруцельоз з негативними результатами; або

     пiд час утримання на карантинi племiннi та користувальнi свинi пiддавались дiагностичним дослiдженням на бруцельоз з негативними результатами;

     6) сказ - з моменту народження або протягом щонайменше останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi свинi утримувались у господарствi, в якому впродовж зазначеного перiоду не було зафiксовано випадкiв сказу;

     7) сибiрка - племiннi та користувальнi свинi походять з господарства, щодо якого протягом останнiх 30 днiв компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень стосовно сибiрки, та не контактували з тваринами, якi походять з господарств, що не вiдповiдають вимогам цього пiдпункту;

     8) везикулярна хвороба свиней, везикулярна екзантема, чума ВРХ - з моменту народження або впродовж останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi свинi мають утримуватись на територiї країни або зони, де впродовж останнiх 12 мiсяцiв:

     не було зафiксовано випадкiв цих хвороб;

     не проводилося вакцинацiй проти зазначених хвороб та було заборонено iмпорт свiйських парнокопитих тварин, вакцинованих проти цих хвороб;

     9) везикулярний стоматит - з моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi свинi мають утримуватись на територiї країни або зони, де:

     упродовж останнiх шести мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв везикулярного стоматиту;

     протягом останнiх 12 мiсяцiв не проводилося вакцинацiй проти везикулярного стоматиту та було заборонено iмпорт свiйських парнокопитих тварин, вакцинованих проти цього захворювання;

     10) лептоспiроз - протягом 30 днiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi свинi повиннi пiддаватись дiагностичним дослiдженням на лептоспiроз з негативними результатами або пiддавались двократнiй обробцi антибактерiальними препаратами, якi застосовуються для лiкування лептоспiрозу.

     2. Племiннi та користувальнi свинi з моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням утримувались в країнi/зонi/компартментi походження та не контактували з парнокопитими тваринами, iмпортованими на цю територiю за останнi 30 днiв;

     3. Племiннi та користувальнi свинi з моменту народження або протягом останнiх 40 днiв перед вiдправленням утримувались у господарствi походження.

     4. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пунктi 1 цiєї глави, мають проводитись в кiлькостi не менше 10 % та становити не менше 10 тварин з кожного господарства за результатами оцiнки ризикiв (для партiї, що становить менше 11 тварин - 100 %). Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пiдпунктi 4 пункту 1 цiєї глави, мають проводитись щодо 100 % тварин у партiї. Дiагностичнi дослiдження мають проводитись пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

     5. Протягом 24 годин перед вiдправленням племiннi та користувальнi свинi повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави, i придатнiсть тварин для транспортування до мiсця призначення.

     6. Iз господарства походження племiнних та користувальних свиней безпосередньо направляють на митну територiю України або до центру збору тварин. Центр збору тварин має знаходитись на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдають вимогам пункту 1 цiєї глави.

     7. З моменту вiдправлення iз господарства походження або центру збору тварин i до моменту ввезення на митну територiю України племiннi та користувальнi свинi не повиннi:

     1) контактувати з парнокопитними тваринами, що не вiдповiдають вимогам пункту 1 цiєї глави;

     2) утримуватись у мiсцi, в якому та в радiусi 10 км навколо якого протягом останнiх 40 днiв були зафiксованi випадки ящуру, чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней, везикулярної екзантеми, везикулярного стоматиту.

     8. Захворювання, визначеннi пунктом 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

     9. Перед вiдправленням племiннi та користувальнi свинi повиннi пiддаватись профiлактичнiй дегельмiнтизацiї й обробцi проти ектопаразитiв.

     10. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України усi тварини помiщуються на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України проводять дiагностичнi дослiдження в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини на класичну чуму свиней, бруцельоз, лептоспiроз та iншi захворювання, щодо яких законодавством встановлено вимогу проведення дiагностичних дослiджень.

     За результатами дiагностичних дослiджень строк карантину може бути продовжено рiшенням головного державного ветеринарного iнспектора вiдповiдної територiї, де тварини помiщуються на карантин.

5. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України забiйних свиней

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi забiйнi свинi, що не є вагiтними самками, для яких минуло 90 % чи бiльше часу вiд очiкуваного перiоду вагiтностi, або самками, якi дали потомство протягом тижня, що передував вiдправленню, невакцинованi проти везикулярної хвороби свиней, везикулярної екзантеми, чуми ВРХ, везикулярного стоматиту, ящуру, хвороби Ауєскi, та якi щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдають таким вимогам:

     1) африканська чума свиней - з моменту народження або протягом щонайменше 40 днiв перед вiдправленням забiйнi свинi утримувались на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд африканської чуми свиней;

     2) ящур - з моменту народження або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед вiдправленням забiйнi свинi утримувались на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї;

     3) класична чума свиней - з моменту народження або протягом щонайменше останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням забiйнi свинi утримувались на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд класичної чуми свиней;

     4) хвороба Ауєскi - забiйнi свинi походять з територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд хвороби Ауєскi;

     5) бруцельоз - забiйнi свинi походять зi стада, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд бруцельозу, або усi статевозрiлi забiйнi свинi за 30 днiв перед вiдправленням пiддавались дiагностичним дослiдженням щодо бруцельозу з негативними результатами;

     6) сказ - з моменту народження або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед вiдправленням забiйнi свинi утримувались у господарствi, в якому впродовж останнiх шести мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв сказу;

     7) сибiрка - забiйнi свинi походять з господарства, щодо якого протягом останнiх 30 днiв компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень стосовно сибiрки, та не контактували з тваринами, якi походять з господарств, що не вiдповiдають вимогам цього пiдпункту;

     8) везикулярна хвороба свиней, везикулярна екзантема, чума ВРХ - з моменту народження або протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням забiйнi свинi утримувались на територiї країни або зони, де:

     упродовж останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв зазначених захворювань;

     протягом останнiх 12 мiсяцiв не проводилося вакцинацiй проти цих хвороб та було заборонено iмпорт свiйських парнокопитих тварин, вакцинованих проти цих хвороб;

     9) везикулярний стоматит - з моменту народження або протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням забiйнi свинi утримувались на територiї країни або зони, де:

     упродовж останнiх шести мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв везикулярного стоматиту;

     протягом останнiх 12 мiсяцiв не проводилося вакцинацiй проти везикулярного стоматиту та було заборонено iмпорт свiйських парнокопитих тварин, вакцинованих проти цього захворювання.

     2. Забiйнi свинi з моменту народження або протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням утримувались в країнi/зонi/компартментi походження та не контактували з парнокопитими тваринами, iмпортованими на цю територiю за останнi 30 днiв.

     3. Забiйнi свинi з моменту народження або протягом останнiх 40 днiв перед вiдправленням утримувались у господарствi походження.

     4. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пiдпунктi 5 пункту 1 цiєї глави, мають проводитись щодо 100 % тварин у партiї та пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

     5. Протягом 24 годин перед вiдправленням забiйнi свинi повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави, i придатнiсть тварин для транспортування до мiсця призначення.

     6. Iз господарства походження забiйних свиней безпосередньо направляють на митну територiю України або до центру збору тварин. Центр збору тварин має знаходитись на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдають вимогам пункту 1 цiєї глави.

     7. З моменту вiдправлення з господарства походження або центру збору тварин та до моменту ввезення на митну територiю України забiйнi свинi не повиннi: контактувати з парнокопитними тваринами, що не вiдповiдають вимогам пункту 1 цiєї глави й утримувались у мiсцi, в якому та в радiусi 10 км навколо якого протягом останнiх 40 днiв були зафiксованi випадки ящуру, чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней, везикулярної екзантеми, везикулярного стоматиту.

     8. Захворювання, визначенi пунктом 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

6. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України племiнних та користувальних коней

     1. До ввезення на митну територiю України допускається здоровий племiнний молодняк i дорослi конi, якi не є вагiтними самками, для яких минуло 90 % чи бiльше часу вiд очiкуваного перiоду вагiтностi, або самками, якi дали потомство впродовж тижня, що передував вiдправленню, невакцинованi проти венесуельського енцефаломiєлiту (протягом 60 днiв до вiдправлення), африканської чуми коней (упродовж 40 днiв до вiдправлення), лептоспiрозу, та якi щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдають таким вимогам:

     1) парувальна хвороба - з моменту народження або протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi конi утримувались на територiї країни, яка впродовж щонайменше останнiх шести мiсяцiв є вiльною вiд парувальної хвороби вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     2) африканська чума коней - з моменту народження або протягом щонайменше останнiх 40 днiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi конi утримувались на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд африканської чуми коней, та не перевозились транзитом через iнфiковану зону пiд час транспортування до мiсця завантаження або впродовж усього транзиту через iнфiковану зону були захищенi вiд мокрецiв роду Culicoides;

     3) венесуельський енцефаломiєлiт - протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi конi не перебували на територiї країни, де впродовж двох останнiх рокiв були зафiксованi випадки венесуельського енцефаломiєлiту;

     4) сап - протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням або з моменту народження (у випадку коней, вiком не старше трьох мiсяцiв) племiннi та користувальнi конi утримувались на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльною вiд сапу;

     5) вiрусний артерiїт - щодо племiнних та користувальних коней повинна виконуватись одна з таких вимог:

     конi утримувались у господарствi, де у тварин упродовж 28 днiв перед вiдправленням не спостерiгалось симптомiв вiрусного артерiїту, та: пiддавались дiагностичним дослiдженням щодо вiрусного артерiїту на пробi кровi, вiдiбраної один раз, протягом 21 дня перед вiдправленням iз негативними результатами або двiчi - на пробах, узятих щонайменше з 14-денним iнтервалом упродовж 28 днiв перед вiдправленням, дослiдження яких показало стабiльнiсть чи зниження титру антитiл; або коней регулярно вакцинували проти цiєї хвороби згiдно з iнструкцiєю до вакцини; або

     пiд час утримання на карантинi конi пiддавались дiагностичним дослiдженням щодо цього захворювання, а результати таких дослiджень показали вiдсутнiсть у тварин ознак вiрусного артерiїту;

     6) пiроплазмоз (бабезiя Кабаллi, теллярiя Еквi) - племiннi та користувальнi конi протягом 30 днiв перед вiдправленням пiддавались дiагностичним дослiдженням щодо пiроплазмозу з негативними результатами й утримувались вiльними вiд клiщiв;

     7) грип коней - племiннi та користувальнi конi протягом щонайменше 21 дня перед вiдправленням утримувались на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд грипу коней, або в мiсцях утримання конi не мали клiнiчних ознак грипу коней протягом 21 дня перед вiдправленням та були iмунiзованi вакциною згiдно з iнструкцiєю до вакцини та вiдповiдно до вимог МЕБ (iнформацiя про проведення вакцинацiї має мiститись в мiжнародному ветеринарному сертифiкатi);

     8) iнфекцiйний енцефаломiєлiт коней захiдного i схiдного типу - у день вiдправлення i протягом трьох мiсяцiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi конi не мали клiнiчних ознак iнфекцiйного енцефаломiєлiту коней захiдного i схiдного типу та:

     упродовж трьох мiсяцiв перед вiдправленням утримувались у господарствi, де протягом зазначеного перiоду не було зафiксовано випадкiв iнфекцiйного енцефаломiєлiту коней захiдного та схiдного типiв; або

     пiддавались вакцинацiї не менш нiж за 15 днiв та не бiльш нiж за один рiк до вiдправлення;

     9) iнфекцiйна анемiя - племiннi та користувальнi конi утримувались у господарствi, де не було зафiксовано випадкiв iнфекцiйної анемiї впродовж трьох мiсяцiв перед вiдправленням та впродовж 30 днiв перед вiдправленням були дослiдженi на iнфекцiйну анемiю iз негативними результатами;

     10) ринопневмонiя - протягом 21 дня перед вiдправленням племiннi та користувальнi конi утримувались на територiї господарства, де впродовж зазначеного перiоду не було зафiксовано випадкiв вiрусу ринопневмонiї;

     11) сказ - з моменту народження або протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi конi утримувались у господарствi, в якому впродовж останнього мiсяця перед вiдправленням не було зафiксовано випадкiв сказу;

     12) сибiрка - племiннi та користувальнi конi походять з господарства, щодо якого протягом останнiх 15 днiв з моменту останнього зафiксованого випадку сибiрки не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, i не контактували з конями, якi походять з господарства, що не вiдповiдає вимогам цього пiдпункту;

     13) контагiозний метрит коней - племiннi та користувальнi конi не мали прямого контакту iз цим захворюванням шляхом злучки iз зараженою твариною або непрямого контакту через заражене господарство та протягом 30 днiв перед вiдправленням пiддавались дiагностичним дослiдженням щодо контагiозного метриту коней iз негативними результатами;

     14) лептоспiроз - племiннi та користувальнi конi протягом 30 днiв перед вiдправленням пiддавались дiагностичним дослiдженням щодо лептоспiрозу з негативними результатами або пiддавались двократнiй обробцi антибактерiальними препаратами, якi застосовуються для лiкування лептоспiрозу.

     2. З моменту народження або протягом трьох останнiх мiсяцiв перед вiдправленням племiннi та користувальнi конi утримувались у господарствi походження.

     3. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пунктi 1 цiєї глави, мають проводитись в кiлькостi не менше 10 % та становити не менше 10 тварин з кожного господарства за результатами оцiнки ризикiв (для партiї, що становить менше 11 тварин, - 100 %).

     Дiагностичнi дослiдження мають проводитись пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

     4. Захворювання, визначенi пунктом 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

     5. Племiннi та користувальнi конi перед вiдправленням повиннi пiддаватись профiлактичнiй дегельмiнтизацiї й обробцi проти ектопаразитiв.

     6. Протягом 24 годин перед вiдправленням племiннi та користувальнi конi повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави, i придатнiсть тварин для транспортування до мiсця призначення.

     7. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України племiннi i користувальнi конi помiщуються на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України проводять дiагностичнi дослiдження в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини на сап, iнфекцiйну анемiю, парувальну хворобу, контагiозний метрит, вiрусний артерiїт, лептоспiроз та iншi захворювання, щодо яких законодавством встановлена вимога проведення дiагностичних дослiджень.

     За результатами дiагностичних дослiджень строк карантину може бути продовжено рiшенням головного державного ветеринарного iнспектора вiдповiдної територiї, де тварини помiщуються на карантин.

7. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України забiйних коней

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi забiйнi конi, невакцинованi проти венесуельського енцефаломiєлiту (протягом 60 днiв перед вiдправленням), африканської чуми коней (упродовж 40 днiв перед вiдправленням), та якi щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдають таким вимогам:

     1) парувальна хвороба - з моменту народження або протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням забiйнi конi утримувались на територiї країни, яка впродовж не менше шести останнiх мiсяцiв є вiльною вiд парувальної хвороби вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     2) африканська чума коней - з моменту народження або протягом щонайменше останнiх 40 днiв перед вiдправленням забiйнi конi утримувались на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд африканської чуми коней, та не перевозились транзитом через iнфiковану зону пiд час транспортування до мiсця завантаження або впродовж усього транзиту через iнфiковану зону були захищенi вiд мокрецiв роду Culicoides;

     3) венесуельський енцефаломiєлiт - протягом останнiх трьох мiсяцiв забiйнi конi не перебували на територiї будь-якої країни, де впродовж двох останнiх рокiв були зафiксованi випадки венесуельського енцефаломiєлiту;

     4) сап - протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням або з моменту народження (у випадку коней, вiком не старше шести мiсяцiв) забiйнi конi утримувались на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльною вiд сапу;

     5) вiрусний артерiїт - вiдповiдно до вимог пiдпункту 5 пункту 1 глави 6 цього роздiлу;

     6) пiроплазмоз (бабезiя Кабаллi, теллярiя Еквi) - протягом 30 днiв перед вiдправленням забiйнi конi пiддавались дiагностичним дослiдженням щодо пiроплазмозу з негативними результатами та утримувались вiльними вiд клiщiв;

     7) грип коней - забiйнi конi у день вiдправлення не мали ознак грипу коней;

     8) iнфекцiйна анемiя - забiйнi конi утримувались у господарствi, де не було зафiксовано випадкiв iнфекцiйної анемiї протягом трьох останнiх мiсяцiв перед вiдправленням i в день вiдправлення та впродовж 48 годин перед вiдправленням забiйнi конi не мали клiнiчних ознак iнфекцiйної анемiї;

     9) iнфекцiйний енцефаломiєлiт коней захiдного та схiдного типiв - у день вiдправлення i протягом трьох мiсяцiв перед вiдправленням забiйнi конi не мали клiнiчних ознак iнфекцiйного енцефаломiєлiту коней захiдного та схiдного типiв та:

     упродовж трьох мiсяцiв перед вiдправленням утримувались в господарствi, де не було зафiксовано випадкiв iнфекцiйного енцефаломiєлiту коней захiдного та схiдного типiв; або

     утримувались на карантинi та пiд час карантину i транспортування до мiсця завантаження конi були захищенi вiд комах-переносникiв захворювання; або

     пiддавались вакцинацiї не менш нiж за 15 днiв та не бiльш нiж за один рiк до вiдправлення;

     10) ринопневмонiя - протягом 21 дня перед вiдправленням забiйнi конi утримувались у господарствi, де впродовж зазначеного перiоду не було зафiксовано випадкiв вiрусу ринопневмонiї;

     11) сказ - з моменту народження або протягом останнiх трьох мiсяцiв перед вiдправленням забiйнi конi утримувались у господарствi, в якому впродовж останнiх шести мiсяцiв перiоду не було зафiксовано випадкiв сказу;

     12) сибiрка - забiйнi конi походять з господарства, щодо якого не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень протягом останнiх 15 днiв з моменту останнього випадку сибiрки, та не контактували з конями, якi походять з господарства, що не вiдповiдає вимогам цього пiдпункту.

     2. З моменту народження або протягом щонайменше останнiх 90 днiв перед вiдправленням забiйнi конi утримувались у господарствi в країнi-експортерi.

     3. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пунктi 1 цiєї глави, мають проводитись в кiлькостi не менше 10 % та становити не менше 10 тварин з кожного господарства за результатами оцiнки ризикiв (для партiї, що становить менше 11 тварин, - 100 %). Дiагностичнi дослiдження мають проводитись пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

     4. Захворювання, визначенi пунктом 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

     5. Протягом 24 годин перед вiдправленням забiйнi конi повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави, i придатнiсть тварин для транспортування до мiсця призначення.

8. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України племiнної та продуктивної свiйської птицi

     1. До ввезення на митну територiю України допускається клiнiчно здорова племiнна та продуктивна свiйська птиця (далi - свiйська птиця).

     2. З моменту виведення або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед вiдправленням на митну територiю України свiйська птиця повинна утримуватись на територiї країни/зони/компартмента походження.

     3. Свiйська птиця повинна походити з територiї країни/зони/компартмента, якi на дату видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката є вiльними вiд хвороби Ньюкасла вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ i де впроваджено програму контролю щодо грипу птицi та якi є вiльними вiд:

     1) високопатогенного i низькопатогенного грипу птицi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ; або

     2) високопатогенного грипу птицi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ та свiйська птиця утримувалась у господарствi:

     де протягом останнiх 30 днiв перед вiдправленням не було зафiксовано випадкiв низькопатогенного грипу птицi;

     що знаходиться та територiї, щодо якої компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних зi спалахами низькопатогенного грипу птицi, та в радiусi 1 км навколо якого впродовж останнiх 30 днiв перед вiдправленням не було зафiксовано низькопатогенного грипу птицi в жодному господарствi;

     що не мало епiдемiологiчних зв'язкiв з господарством, в якому було виявлено вiрус низькопатогенного грипу птицi протягом останнiх 30 днiв перед вiдправленням.

     4. Свiйська птиця з моменту виведення або впродовж щонайменше останнiх шести тижнiв безпосередньо перед вiдправленням повинна утримуватись у господарствi, щодо якого на момент вiдправлення вантажу компетентним органом країни походження не було встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, та у межах радiусу 10 км навколо якого (включаючи територiю сусiдньої держави) не було зафiксовано випадкiв високопатогенного грипу птицi чи хвороби Ньюкасла протягом щонайменше останнiх 30 днiв.

     5. Свiйська птиця походить зi зграї, яка:

     1) не ранiше нiж за 24 години до завантаження пiддавалась обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, результати якого показали вiдсутнiсть будь-яких ознак захворювань, до яких є сприйнятливою свiйська птиця;

     2) пiдлягала програмi контролю щодо Salmonella:

     для курей: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Pullorum, S. Gallinarum;

     для iндичок: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella arizonae, Salmonella Pullorum;

     для цесарок, перепелiв, фазанiв, курiпок, гусей, качок: Salmonella Pullorum та S. Gallinarum;

     у рамках таких програм контролю щодо зграї не було виявлено збудникiв Salmonella або пiдстав пiдозрювати про наявнiсть Salmonella;

     3) пiддавалась програмi контролю щодо Mycoplasma:

     для курей: M. Gallisepticum;

     для iндичок: M. meleagridis та M. Gallisepticum;

     у рамках таких програм контролю щодо зграй не було виявлено збудникiв Mycoplasma або пiдстав пiдозрювати про наявнiсть Mycoplasma;

     4) не пiддавалась вакцинацiї проти грипу птицi.

     6. Щодо зграї походження свiйської птицi виду Gallus gallus та iндичок запроваджено програму контролю сальмонельозу, у рамках якої:

     1) зграя походження пiддавалась дiагностичним дослiдженням щодо Sallmonella та Mycoplasma;

     2) у зграї не було виявлено збудникiв Sallmonella та Mycoplasma.

     7. Для племiнної та продуктивної свiйської птицi, вiдмiнної вiд свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних), - якщо вакцина проти хвороби Ньюкасла не вiдповiдає вимогам пункту 12 цiєї глави, проте є дозволеною для використання на територiї країни/зони/компартмента походження, свiйська птиця:

     1) не пiддавалась вакцинацiї такими вакцинами протягом щонайменше останнiх 12 мiсяцiв;

     2) походить зi зграй, якi пройшли тест iзолювання вiрусу хвороби Ньюкасла, що був проведений в акредитованiй лабораторiї не ранiше нiж за 14 днiв до моменту вiдправлення шляхом довiльного вiдбору зразкiв у виглядi мазкiв з клоаки не менше 60 птахiв з кожної зграї, та у яких не було виявлено пташиних парамiксовiрусiв з iндексом iнтрацеребральної патогенностi (ICPI) не бiльше 0,4;

     3) упродовж 60 днiв перед вiдправленням не контактувала зi свiйською птицею, яка не вiдповiдає вимогам пiдпунктiв 1 - 2 цього пункту;

     4) утримувалась в iзоляцiї пiд наглядом державного ветеринарного iнспектора країни походження у господарствi походження протягом 14 днiв, визначених пiдпунктом 2 цього пункту.

     8. Для племiнної та продуктивної свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних), що походить з країн Африки чи Азiї:

     1) протягом щонайменше 21 дня перед вiдправленням свiйська птиця ряду безкiльових (страусоподiбних) утримувалася в iзоляцiї у середовищi, захищеному вiд клiщiв, згiдно iз затвердженою програмою контролю за гризунами; або

     2) перед перемiщенням до середовища, захищеного вiд клiщiв, свiйська птиця ряду безкiльових (страусоподiбних) пройшла обробку, достатню для знищення усiх клiщiв; або

     3) пiсля перебування впродовж 14 днiв у середовищi, захищеному вiд клiщiв, свiйська птиця ряду безкiльових (страусоподiбних) була пiддана порiвняльному тесту ELISA на антитiла до конго-кримської геморагiчної лихоманки, та уся свiйська птиця ряду безкiльових (страусоподiбних), що утримувалась в iзоляцiї, мала негативнi результати цього тесту.

     9. На дату видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката свiйська птиця пiддавалась обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, результати якого показали вiдсутнiсть клiнiчних ознак будь-якого захворювання або будь-яких пiдстав пiдозрювати про наявнiсть захворювань свiйської птицi.

     10. З моменту виведення або протягом щонайменше останнiх шести тижнiв перед вiдправленням свiйська птиця не контактувала зi свiйською птицею iз нижчим ветеринарно-санiтарним статусом та пернатою дичиною.

     11. У випадку проведення вакцинацiї свiйської птицi застосовувались лише вакцини, затвердженi компетентним органом країни походження. Iнформацiя щодо вакцини та дати проведення такої вакцинацiї має мiститись у мiжнародному ветеринарному сертифiкатi.

     12. Якщо свiйська птиця пiддавалась вакцинацiї проти хвороби Ньюкасла, вакцина має вiдповiдати таким вимогам:

     1) вакцина проти хвороби Ньюкасла має бути зареєстрована (затверджена) компетентним органом країни походження, а iмпорт, виробництво та введення в обiг вакцини мають здiйснюватися пiд контролем компетентного органу країни походження;

     2) живi вакцини проти хвороби Ньюкасла мають бути виготовленi зi штаму вiрусу хвороби Ньюкасла, вихiдний вакцинний вiрус якого пройшов перевiрку та показав iндекс iнтрацеребральної патогенностi (ICPI):

     менше 0,4, якщо кожнiй свiйськiй птицi пiд час тесту ICPI давалося не менше 107 EID 50; або

     менше 0,5, якщо кожнiй свiйськiй птицi пiд час тесту ICPI давалося не менше 108 EID 50.

     13. Хвороба Ньюкасла, високопатогенний та низькопатогенний грип птицi повиннi входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому термiновому повiдомленню на усiй територiї країни походження.

     14. Свiйська птиця має перевозитись у ящиках/контейнерах або клiтках, якi:

     1) мiстять лише свiйську птицю одного виду, категорiї та типу, яка походить з одного господарства;

     2) мiстять номер дозволу господарства походження;

     3) закритi у спосiб, що унеможливлює пiдмiну вмiсту.

     15. Транспортнi засоби, якими здiйснюється перевезення свiйської птицi, мають бути очищеними та продезiнфiкованими вiдповiдно до вимог законодавства країни походження та сконструйованими у спосiб, що забезпечує:

     1) можливiсть вiзуального контролю вантажу;

     2) проведення очистки та дезiнфекцiї;

     3) запобiгання випаданню екскрементiв та зведення до мiнiмуму втрати пiр'я пiд час перевезення.

     16. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України свiйська птиця має утримуватися у господарствi призначення:

     1) протягом шести тижнiв з дати її прибуття (за рiшенням головного державного ветеринарного iнспектора вiдповiдної територiї, на якiй свiйська птиця помiщується на карантин, цей перiод може бути скорочений до трьох тижнiв за умови, що дiагностичнi дослiдження зразкiв, вiдiбраних вiд свiйської птицi, проведенi зi сприятливими (негативними) результатами); або

     2) до дати забою (якщо свiйська птиця забивається до закiнчення зазначеного вище шеститижневого перiоду).

     17. Протягом перiодiв, визначених пунктом 16 цiєї глави, щодо свiйської птицi проводяться дiагностичнi дослiдження пiд контролем компетентного органу України в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини на грип птицi, хворобу Ньюкасла, сальмонельоз, мiкоплазмоз.

9. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України добового молодняка свiйської птицi

     1. До ввезення на митну територiю України допускається клiнiчно здоровий добовий молодняк свiйської птицi.

     2. Добовий молодняк повинен походити з територiї країни/зони/компартмента, якi на дату видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката є вiльними вiд хвороби Ньюкасла вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ, де впроваджено програму контролю щодо грипу птицi, та є вiльними вiд:

     1) високопатогенного i низькопатогенного грипу птицi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ; або

     2) високопатогенного грипу птицi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ; добовий молодняк походить вiд батькiвських зграй, якi утримувались у господарствi:

     де протягом останнiх 30 днiв перед збором яєць, вiд яких отримано добовий молодняк, не було зафiксовано випадкiв низькопатогенного грипу птицi;

     що знаходиться на територiї, щодо якої компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних зi спалахами ньзькопатогенного грипу птицi, та в радiусi 1 км навколо якого впродовж 30 днiв перед збором яєць, що вiд них отримано добовий молодняк, не було зафiксовано низькопатогенного грипу птицi в жодному господарствi;

     що не мало епiдемiологiчних зв'язкiв iз господарством, в якому було зафiксовано низькопатогенний грип птицi протягом останнiх 30 днiв перед збором яєць, що вiд них отримано добовий молодняк.

     3. Добовий молодняк виведено у господарствi (iнкубаторiї), затвердженому компетентним органом країни походження:

     1) щодо якого на момент вiдправлення добового молодняка компетентним органом країни походження не було встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень;

     2) у межах радiусу 10 км навколо якого (включаючи територiю сусiдньої держави) не було зафiксовано спалахiв високопатогенного вiрусу грипу птицi або хвороби Ньюкасла протягом щонайменше останнiх 30 днiв.

     4. Добовий молодняк виведено зi зграй:

     1) якi упродовж щонайменше останнiх шести тижнiв перед вiдправленням утримувались у господарствi, затвердженому компетентним органом країни походження;

     2) щодо яких у день вiдправлення iнкубацiйних яєць компетентним органом країни походження не було встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень;

     3) для добового молодняка свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних) - утримувались у господарствi, що знаходиться на територiї країни/зони/компартмента походження, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд хвороби Ньюкасла;

     4) для добового молодняка свiйської птицi, вiдмiнної вiд свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних), - пiддавались програмi контролю щодо:

     для курей: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Pullorum, S. Gallinarum;

     для iндичок: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella arizonae, Salmonella Pullorum;

     для цесарок, перепелiв, фазанiв, курiпок, гусей, качок: Salmonella Pullorum та S. Gallinarum;

     у рамках таких програм контролю щодо зграї не було виявлено збудникiв Salmonella або пiдстав пiдозрювати про наявнiсть Salmonella;

     5) пiддавались програмi контролю щодо Mycoplasma:

     для курей: M. Gallisepticum;

     для iндичок: M. meleagridis та M. Gallisepticum;

     у рамках таких програм контролю щодо зграй не було виявлено збудникiв Mycoplasma або пiдстав пiдозрювати про наявнiсть Mycoplasma.

     5. Добовий молодняк виведено з яєць, якi до моменту вiдправлення в iнкубаторiй були маркованi та продезiнфiкованi вiдповiдно до вимог законодавства країни походження.

     6. Для добового молодняка, отриманого вiд свiйської птицi виду Gallus gallus та iндичок, - щодо зграї походження запроваджено програму контролю сальмонельозу, в рамках якої:

     1) зграя походження пiддавалась дiагностичним дослiдженням на Sallmonella та Mycoplasma;

     2) у зграї не було виявлено збудникiв Sallmonella та Mycoplasma.

     7. Для добового молодняка свiйської птицi, вiдмiнної вiд свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних), - якщо вакцина проти хвороби Ньюкасла не вiдповiдає вимогам пункту 12 глави 8 цього роздiлу, проте є дозволеною на територiї країни/зони/компартмента походження, племiнна свiйська птиця, вiд якої отримано добовий молодняк:

     1) не пiддавалась вакцинацiї такими вакцинами протягом щонайменше останнiх 12 мiсяцiв;

     2) походить зi зграй, якi пройшли тест iзолювання вiрусу хвороби Ньюкасла, що його було проведено акредитованою лабораторiєю не ранiше нiж за 14 днiв до моменту вiдправлення шляхом довiльного вiдбору зразкiв у виглядi мазкiв з клоаки не менше 60 птахiв з кожної зграї, та у яких не було виявлено пташиних парамiксовiрусiв з iндексом iнтрацеребральної патогенностi (ICPI) не бiльше 0,4;

     3) протягом 60 днiв перед вiдправленням не контактувала зi свiйською птицею, яка не вiдповiдає вимогам пiдпунктiв 1 - 2 цього пункту;

     4) утримувалась в iзоляцiї пiд наглядом державного ветеринарного iнспектора країни походження у господарствi походження впродовж 14 днiв, визначених пiдпунктом 2 цього пункту.

     8. У день вiдправлення добовий молодняк пiддавався огляду державним ветеринарним iнспектором країни походження, результати якого показали вiдсутнiсть у добового молодняка клiнiчних ознак будь-якої хвороби або пiдстав пiдозрювати про наявнiсть хвороби.

     9. Iнкубацiйнi яйця, вiд яких отримано добовий молодняк, не контактували в iнкубаторiї та пiд час транспортування з яйцями або свiйською птицею iз нижчим ветеринарно-санiтарним статусом.

     10. У випадку проведення вакцинацiї щодо батькiвських зграй застосовувались лише затвердженi до використання вакцини. Iнформацiя щодо вакцини та дати проведення такої вакцинацiї має мiститись у мiжнародному ветеринарному сертифiкатi.

     11. Хвороба Ньюкасла, високопатогенний та низькопатогенний грип птицi мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому термiновому повiдомленню на усiй територiї країни походження.

     12. Добовий молодняк повинен транспортуватись в чистих одноразових ящиках/контейнерах, якi використовуються вперше та:

     1) мiстять лише добовий молодняк одного виду, категорiї та типу i який походить з одного господарства;

     2) закритi у спосiб, що унеможливлює пiдмiну вмiсту;

     3) на яких нанесено таку iнформацiю:

     назва країни/зони/компартмента походження вантажу з добовим молодняком;

     вид, до якого належить добовий молодняк;

     кiлькiсть добового молодняка;

     категорiя i тип виробництва, для якого призначений добовий молодняк;

     найменування, адреса та номер дозволу виробничої потужностi (об'єкта) (для добового молодняка свiйської птицi, вiдмiнної вiд свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних));

     найменування, адреса та номер дозволу племiнної потужностi (об'єкта) (для добового молодняка свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних));

     номер дозволу господарства походження;

     дата вiдправлення (для добового молодняка свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних));

     назва країни призначення.

     13. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України добовий молодняк повинен утримуватися у господарствi призначення протягом шести тижнiв з дати його прибуття (цей перiод може бути скорочено до трьох тижнiв за умови, що дiагностичнi дослiдження вiдiбраних вiд добового молодняка зразкiв проведенi зi сприятливими (негативними) результатами) або до дати забою (якщо добовий молодняк забивається до закiнчення зазначеного вище шеститижневого перiоду).

     14. Упродовж перiодiв, визначених пунктом 13 цiєї глави, щодо добового молодняка проводяться дiагностичнi дослiдження пiд контролем компетентного органу України в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини на грип птицi, хворобу Ньюкасла, сальмонельоз та мiкоплазмоз.

10. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України свiйської птицi, призначеної для забою або поповнення поголiв'я диких тварин

     1. До ввезення на митну територiю України допускається клiнiчно здорова свiйська птиця, вiдмiнна вiд свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних), що призначена для забою або поповнення поголiв'я диких тварин, та свiйська птиця ряду безкiльових (страусоподiбних), що призначена для забою (далi - свiйська птиця).

     2. Протягом щонайменше шести тижнiв перед вiдправленням на митну територiю України або з моменту виведення (для свiйської птицi, що не досягла шеститижневого вiку) свiйська птиця повинна утримуватись на територiї країни/зони/компартмента походження.

     3. Свiйська птиця повинна походити з територiї країни/зони/компартмента, що на дату видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката є вiльними вiд хвороби Ньюкасла вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ i на територiї яких впроваджено програму контролю грипу птицi, та якi є вiльними:

     1) вiд високопатогенного та низькопатогенного грипу птицi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ; або

     2) вiд високопатогенного грипу птицi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ та де свiйська птиця утримувалась у господарствi:

     в якому протягом останнiх 30 днiв перед вiдправленням не було зафiксовано випадкiв низькопатогенного грипу птицi;

     що знаходиться та територiї, щодо якої компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних зi спалахами низькопатогенного грипу птицi, та в радiусi 1 км навколо якого впродовж останнiх 30 днiв перед вiдправленням не було зафiксовано низькопатогенного грипу птицi в жодному господарствi;

     що не мало епiдемiологiчних зв'язкiв з господарством, в якому було зафiксовано вiрус низькопатогенного грипу птицi протягом останнiх 30 днiв перед вiдправленням.

     4. Свiйська птиця повинна походити зi зграї:

     1) щодо якої не проводилась вакцинацiя проти грипу птицi;

     2) яка на дату видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката пiддавалась обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження та результати якого показали вiдсутнiсть клiнiчних ознак будь-якої хвороби або пiдстав пiдозрювати про її наявнiсть.

     5. З моменту виведення або протягом щонайменше останнiх 30 днiв свiйська птиця повинна утримуватись у господарствi походження, щодо якого компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, та у межах радiусу 10 км навколо якого (включаючи територiю сусiдньої держави) не було зафiксовано спалахiв високопатогенного грипу птицi або хвороби Ньюкасла впродовж щонайменше останнiх 30 днiв.

     6. З моменту виведення або протягом щонайменше останнiх 30 днiв свiйська птиця не контактувала з пернатою дичиною та свiйською птицею iз нижчим ветеринарно-санiтарним статусом.

     7. Для свiйської птицi виду Gallus gallus та iндичок:

     1) щодо зграї походження запроваджено програму контролю сальмонельозу, в рамках якої:

     зграя походження пiддавалась дiагностичним дослiдженням на Sallmonella;

     у зграї не було виявлено збудникiв Sallmonella.

     2) у мiжнародному ветеринарному сертифiкатi зазначається iнформацiя щодо протимiкробних препаратiв, якщо вони застосовувались протягом трьох останнiх тижнiв перед вiдправленням з причин, не пов'язаних iз програмою контролю сальмонельозу.

     8. Для свiйської птицi, вiдмiнної вiд свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних), що призначена для забою та поповнення поголiв'я диких тварин, - якщо вакцина проти хвороби Ньюкасла не вiдповiдає вимогам пункту 12 глави 8 цього роздiлу, проте є дозволеною для використання на територiї країни/зони/компартмента походження, свiйська птиця:

     1) не пiддавалась вакцинацiї такими вакцинами впродовж щонайменше останнiх 12 мiсяцiв;

     2) повинна походити зi зграй, що пройшли тест iзолювання вiрусу хвороби Ньюкасла, який було проведено акредитованою лабораторiєю не ранiше нiж за 14 днiв до моменту вiдправлення шляхом довiльного вiдбору зразкiв у виглядi мазкiв з клоаки не менше 60 птахiв з кожної зграї, та у яких не було виявлено пташиних парамiксовiрусiв з iндексом iнтрацеребральної патогенностi (ICPI) не бiльше 0,4;

     3) протягом 60 днiв перед вiдправленням не повинна контактувати зi свiйською птицею, яка не вiдповiдає вимогам пiдпунктiв 1 - 2 цього пункту;

     4) утримувалась в iзоляцiї пiд наглядом державного ветеринарного iнспектора країни походження у господарствi походження впродовж 14 днiв, визначених пiдпунктом 2 цього пункту.

     9. У випадку проведення вакцинацiї застосовувались лише вакцини, затвердженi компетентним органом країни походження. Iнформацiя щодо вакцини та дати проведення такої вакцинацiї має мiститись у мiжнародному ветеринарному сертифiкатi.

     10. Хвороба Ньюкасла, високопатогенний та низькопатогенний грип птицi мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому термiновому повiдомленню на усiй територiї країни походження.

     11. Свiйська птиця повинна перевозитись у ящиках/контейнерах або клiтках, якi закритi у спосiб, що унеможливлює пiдмiну вмiсту, й мiстять лише свiйську птицю одного виду, категорiї та типу, i яка походить з одного господарства.

     12. Транспортнi засоби, якими здiйснюється перевезення свiйської птицi, мають бути очищенi i продезiнфiкованi вiдповiдно до вимог законодавства країни походження й сконструйованi у спосiб, що забезпечує можливiсть вiзуального контролю вантажу, проведення очистки та дезiнфекцiї, запобiгання будь-яких випадiв екскрементiв i зведення до мiнiмуму втрати пiр'я пiд час перевезення.

     13. Поводження зi свiйською птицею перед завантаженням, пiд час завантаження та транспортування повинно вiдповiдати вимогам законодавства України про благополуччя тварин.

11. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України племiнних та користувальних кролiв

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi племiннi та користувальнi кролi (далi - кролi), якi щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдають таким вимогам:

     1) мiксоматоз - з моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням кролi утримувались у господарствi, де впродовж зазначеного перiоду не було зафiксовано випадкiв мiксоматозу;

     2) вiрусна геморогiчна хвороба кролiв:

     для племiнних та забiйних кролiв - з моменту народження або протягом щонайменше останнiх 60 днiв перед вiдправленням кролi утримувались на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин є вiльною вiд вiрусної геморогiчної хвороби кролiв;

     для добових племiнних кролiв - кролi походять вiд самок, якi впродовж щонайменше останнiх 60 днiв утримувались на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльною вiд вiрусної геморогiчної хвороби кролiв;

     3) туляремiя - кролi походять з господарств або територiї, стосовно яких протягом останнiх 40 днiв компетентним органом країни походження не було встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо туляремiї;

     4) сказ - з моменту народження або впродовж останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням кролi утримувались у господарствi, в якому протягом останнiх двох мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв сказу.

     2. Упродовж 24 годин перед вiдправленням кролi повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження повиннi показати вiдсутнiсть захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави, i придатнiсть тварин для транспортування до мiсця призначення.

     3. Захворювання, визначенi пунктом 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

     4. Кролi перед вiдправленням повиннi пiддаватись профiлактичнiй дегельмiнтизацiї та обробцi проти ектопаразитiв.

     5. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України усi тварини помiщуються на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України проводять дiагностичнi дослiдження в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини на захворювання, щодо яких законодавством передбачено вимогу проведення дiагностичних дослiджень.

12. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України об'єктiв аквакультури

     1. Об'єкти аквакультури протягом 72 годин перед завантаженням мають пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни-експортера / країни походження, а результати зазначеного обстеження мають показати вiдсутнiсть клiнiчних ознак захворювань.

     2. Щодо об'єктiв аквакультури компетентним органом країни-експортера / країни походження не має бути встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних iз нез'ясованими випадками пiдвищення рiвня смертностi серед об'єктiв аквакультури.

     3. Об'єкти аквакультури повиннi походити з господарств, якi знаходяться пiд наглядом компетентного органу країни-експортера / країни походження.

     4. Перед вiдправленням вантажi з молюсками повиннi пiддаватись вiзуальному огляду державним ветеринарним iнспектором країни-експортера / країни походження, а результати зазначеного обстеження мають показати вiдсутнiсть у вантажi видiв молюскiв, якi не зазначенi в мiжнародному ветеринарному сертифiкатi.

     5. Об'єкти аквакультури, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ є сприйнятливими до епiзоотичного некрозу гематопоетичної тканини (EHN), вiрусiв Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, синдрому Таура, жовтоголового захворювання, вiрусної геморагiчної септицемiї форелi (VHS), iнфекцiйного некрозу гематопоетичної тканини лососевих (IHN), вiрусної анемiї лососевих (ISAV), вiрусу герпесу Коi (KHVD), iнфекцiї Marteilia refringens, iнфекцiї Bonamia ostreae, захворювання бiлих плям (WSD), повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) об'єкти аквакультури повиннi походити з територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ є вiльними вiд епiзоотичного некрозу гематопоетичної тканини (EHN), вiрусiв Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, синдрому Таура, жовтоголового захворювання, вiрусної геморагiчної септицемiї форелi (VHS), iнфекцiйного некрозу гематопоетичної тканини лососевих (IHN), вiрусної анемiї лососевих (ISAV), вiрусу герпесу Коi (KHVD), iнфекцiї Marteilia refringens, iнфекцiї Bonamia ostreae, захворювання бiлих плям (WSD);

     2) iмпорт об'єктiв аквакультури на територiю зазначеної країни або зони здiйснюється виключно з територiй, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ є вiльними вiд хвороб, визначених пiдпунктом 1 цього пункту;

     3) об'єкти аквакультури не повиннi бути вакцинованi проти хвороб, визначених пiдпунктом 1 цього пункту.

     6. Якщо щодо диких об'єктiв аквакультури не виконуються вимоги, встановленi пунктом 5 цiєї глави, дикi об'єкти аквакультури повиннi пiддаватись карантинуванню вiдповiдно до таких вимог:

     1) риба повинна утримуватись на карантинi протягом щонайменше останнiх 60 днiв перед вiдправленням, ракоподiбнi - упродовж щонайменше останнiх 40 днiв перед вiдправленням, молюски - протягом щонайменше останнiх 90 днiв перед вiдправленням;

     2) пiд час карантинування щодо об'єктiв аквакультури мають проводитись дiагностичнi дослiдження iз негативними результатами щодо захворювань, зазначених в пунктi 5 цiєї глави;

     3) компетентний орган країни-експортера / країни походження має здiйснювати iнспектування умов карантинування щонайменше на початку та в кiнцi перiоду карантинування кожного вантажу з дикими об'єктами аквакультури.

     7. Хвороби об'єктiв аквакультури та їх вектори зазначено в додатку до цих Вимог.

     8. Об'єкти аквакультури, якi вiдповiдно до додатку цих Вимог є векторами гематопоетичної тканини (EHN), вiрусiв Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, синдрому Таура, жовтоголового захворювання, вiрусної геморагiчної септицемiї форелi (VHS), iнфекцiйного некрозу гематопоетичної тканини лососевих (IHN), вiрусної анемiї лососевих (ISAV), вiрусу герпесу Коi (KHVD), iнфекцiї Marteilia refringens, iнфекцiї Bonamia ostreae, захворювання бiлих плям (WSD), повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) об'єкти аквакультури повиннi походити з територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу водних тварин МЕБ є вiльними вiд гематопоетичної тканини (EHN), вiрусiв Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, синдрому Таура, жовтоголового захворювання, вiрусної геморагiчної септицемiї форелi (VHS), iнфекцiйного некрозу гематопоетичної тканини лососевих (IHN), вiрусної анемiї лососевих (ISAV), вiрусу герпесу Коi (KHVD), iнфекцiї Marteilia refringens, iнфекцiї Bonamia ostreae, захворювання бiлих плям (WSD):

     2) iмпорт об'єктiв аквакультури на територiю зазначеної країни або зони здiйснюється виключно з територiй, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ є вiльними вiд хвороб, визначених пiдпунктом 1 цього пункту;

     3) об'єкти аквакультури не повиннi бути вакцинованi проти хвороб, зазначених в додатку до цих Вимог.

     9. Якщо щодо об'єктiв аквакультури не виконуються вимоги, встановленi пунктом 8 цiєї глави, об'єкти аквакультури повиннi пiддаватись карантинуванню вiдповiдно до таких вимог:

     1) строк карантинування має складати щонайменше 30 днiв;

     2) вода, що використовується для утримання об'єктiв аквакультури, має змiнюватись щонайменше один раз в день;

     3) компетентний орган країни-експортера / країни походження має здiйснювати iнспектування умов карантинування щонайменше на початку та в кiнцi перiоду карантинування кожного вантажу з об'єктами аквакультури.

     10. Об'єкти аквакультури, якi є сприйнятливими до весняної веремiї коропiв (SVC), бактерiальної хвороби нирок (BKD), iнфекцiйного вiрусу некрозу пiдшлункової залози (IPN) та iнфекцiї Gyrodactylus salaris (SG), повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) об'єкти аквакультури не повиннi бути вакцинованi проти весняної веремiї коропiв (SVC), бактерiальної хвороби нирок (BKD), iнфекцiйного вiрусу некрозу пiдшлункової залози (IPN), iнфекцiї Gyrodactylus salaris (SG) та походять з територiї країни або зони:

     де весняна веремiя коропiв (SVC), бактерiальна хвороба нирок (BKD), iнфекцiйний вiрус некрозу пiдшлункової залози (IPN) та iнфекцiя Gyrodactylus salaris (SG) входять до перелiку хвороб, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню;

     де iмпорт об'єктiв аквакультури на територiю зазначеної країни або зони здiйснюється вiдповiдно до вимог цього пункту;

     якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ є вiльними вiд весняної веремiї коропiв (SVC) та iнфекцiї Gyrodactylus salaris; та/або

     2) у разi диких об'єктiв аквакультури, сприйнятливих до весняної веремiї коропiв (SVC), iнфекцiйного вiрусу некрозу пiдшлункової залози (IPN) та бактерiальної хвороби нирок (BKD), - пiддавались карантинуванню вiдповiдно до вимог пункту 6 цiєї глави; та/або

     3) у разi об'єктiв аквакультури, сприйнятливих до iнфекцiї Gyrodactylus salaris (SG), протягом щонайменше останнiх 14 днiв перед вiдправленням безперервно утримувались у водi iз солонiстю щонайменше 25 частин на 1000 та впродовж зазначеного перiоду не було введено iнших гiдробiонтiв, сприйнятливих до iнфекцiї Gyrodactylus salaris (SG); та/або

     4) у разi iкри риби-чотириочки, сприйнятливої до Gyrodactylus salaris (SG), обробленi методами, достатнiми для знищення iнфекцiї Gyrodactylus salaris (SG).

     11. Об'єкти аквакультури повиннi перевозитись в умовах (включаючи якiсть води), якi не чинять шкiдливого впливу на стан їх здоров'я.

     12. Транспортнi контейнери та/або судна перед завантаженням мають бути очищеними, продезiнфiкованими чи використовуватись вперше.

     13. Вантажi з об'єктами аквакультури мають бути чiтко iдентифiкованi шляхом нанесення на зовнiшню частину контейнера або, у випадку судна, шляхом зазначення у супровiдних комерцiйних документах такої iнформацiї:

     назва, ISO код країни / зони походження;

     назва, ISO код країни / зони призначення;

     мiсце походження (найменування, адреса та номер затвердження потужностi (об'єкта));

     мiсце завантаження (адреса та номер затвердження потужностi (об'єкта));

     дата та час вiдправлення вантажу;

     iнформацiя щодо транспортного засобу (вид / iдентифiкацiя / документальнi посилання (назва, номер та дата видачi транспортних документiв));

     прикордонний iнспекцiйний пост в Українi;

     iнформацiя щодо виду об'єктiв аквакультури ("дикий вилов" / "риба" / "молюски" / "ракоподiбнi") та їх призначеного використання.

13. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України декоративних гiдробiонтiв, призначених для утримання в закритих умовах

     1. Декоративнi гiдробiонти протягом 72 годин перед завантаженням повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни-експортера / країни походження, а результати зазначеного обстеження мають показати вiдсутнiсть клiнiчних ознак захворювань.

     2. Щодо декоративних гiдробiонтiв компетентним органом країни-експортера / країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних iз нез'ясованими випадками пiдвищення рiвня смертностi серед гiдробiонтiв.

     3. Декоративнi гiдробiонти повиннi походити з територiї країни або зони, яка вiдповiдає зазначеним нижче вимогам:

     1) країна або зона вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ є вiльною вiд епiзоотичного некрозу гематопоетичної тканини (EHN), вiрусiв Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, синдрому Таура, жовтоголового захворювання, вiрусної геморагiчної септицемiї форелi (VHS), iнфекцiйного некрозу гематопоетичної тканини лососевих (IHN), вiрусної анемiї лососевих (ISAV), вiрусу герпесу Коi (KHVD), iнфекцiї Marteilia refringens, iнфекцiї Bonamia ostreae, захворювання бiлих плям (WSD), весняної веремiї коропiв (SVC), бактерiальної хвороби нирок (BKD), iнфекцiйного вiрусу некрозу пiдшлункової залози (IPN), iнфекцiї Gyrodactylus salaris (SG);

     2) iмпорт декоративних гiдробiонтiв на територiю зазначеної країни або зони здiйснюється виключно з територiй, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ є вiльними вiд хвороб, визначених пiдпунктом 1 цього пункту.

     4. Декоративнi гiдробiонти не повиннi бути вакцинованi проти хвороб, визначених пiдпунктом 1 пункту 3 цiєї глави.

     5. Вимоги пунктiв 3 - 4 цiєї глави застосовуються виключно до сприйнятливих видiв гiдробiонтiв вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ.

     6. Якщо щодо диких декоративних гiдробiонтiв не виконуються вимоги, встановленi пунктами 3 - 4 цiєї глави, то цi гiдробiонти повиннi пiддаватись карантинуванню вiдповiдно до зазначених нижче вимог (виключно для сприйнятливих видiв декоративних гiдробiонтiв вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ):

     1) риба повинна утримуватись на карантинi протягом щонайменше останнiх 60 днiв перед вiдправленням, ракоподiбнi - упродовж щонайменше останнiх 40 днiв перед вiдправленням, молюски - протягом щонайменше останнiх 90 днiв перед вiдправленням;

     2) пiд час карантинування щодо декоративних гiдробiонтiв повиннi проводитись дiагностичнi дослiдження iз негативними результатами щодо захворювань, зазначених в пунктi 3 цiєї глави;

     3) компетентний орган країни-експортера / країни походження має здiйснювати iнспектування умов карантинування щонайменше на початку та в кiнцi перiоду карантинування кожного вантажу з декоративними гiдробiонтами.

     7. Декоративнi гiдробiонти повиннi перевозитись в умовах (включаючи якiсть води), якi не чинять шкiдливого впливу на стан їх здоров'я.

     8. Транспортнi контейнери мають бути очищенi та продезiнфiкованi або використовуватись вперше.

     9. Вантажi з декоративними гiдробiонтами мають бути чiтко iдентифiкованi шляхом нанесення на зовнiшню частину контейнера етикетки, на якiй наведена така iнформацiя:

     назва, ISO код країни / зони походження;

     назва, ISO код країни / зони призначення;

     мiсце походження (найменування, адреса та номер затвердження потужностi (об'єкта));

     мiсце завантаження (адреса та номер затвердження потужностi (об'єкта));

     дата та час вiдправлення вантажу;

     iнформацiя щодо транспортного засобу (вид / iдентифiкацiя / документальнi посилання (назва, номер та дата видачi транспортних документiв));

     прикордонний iнспекцiйний пост в Українi;

     напис "Декоративна риба / молюски / ракоподiбнi призначенi для закритих декоративних потужностей (об'єктiв) на територiї України" або "Декоративна риба / молюски / ракоподiбнi призначенi для карантину на територiї України".

14. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України бджолиних та джмелиних маток (Apis mellifera та Bombus spp.), джмелиних колонiй (Bombus spp.)

     1. Бджолинi та джмелинi матки (Apis mellifera та Bombus spp.) повиннi походити:

     1) iз територiї країни або зони, де американський гнилець, малий внутрiшньовуликовий жук та тропiлелапсоз входять до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню в рамках двосторонньої торгiвлi;

     2) iз територiї, щодо якої компетентним органом країни-експортера / країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних iз американським гнильцем, та на якiй протягом останнiх 30 днiв, що передували видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката, не було зафiксовано випадкiв цього захворювання, а якщо на такiй територiї попередньо фiксувались випадки американського гнильця, усi вулики, що знаходились в радiусi 3 км, упродовж 30 днiв з моменту фiксацiї першого випадку цього захворювання пiддавались огляду та спаленню;

     3) iз вуликiв (роїв) або з колонiй (у випадку джмелiв), зразки стiльникiв яких протягом останнiх 30 днiв пiддавались дiагностичним дослiдженням на американський гнилець iз негативними результатами, якi проводились вiдповiдно до вимог МЕБ;

     4) iз територiї, що її радiус становить не менше 100 км, яка не є зараженою малим внутрiшньовуликовим жуком та тропiлелапсозом, та щодо якої компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних iз малим внутрiшньовуликовим жуком та тропiлелапсозом;

     5) iз вуликiв (роїв) або з колонiй (у випадку джмелiв), якi безпосередньо перед вiдправленням пiддавались обстеженню компетентним органом країни походження, а результати такого обстеження показали вiдсутнiсть клiнiчних ознак захворювань бджiл та джмелiв.

     2. Джмелинi колонiї (Bombus spp.) повиннi:

     1) бути вирощенi й утримуватись у середовищi, що знаходиться пiд контролем та наглядом компетентного органу країни походження;

     2) походити з господарства, яке безпосередньо перед вiдправленням пiддавалось обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження показали вiдсутнiсть ознак захворювань бджiл та джмелiв.

     3. Вантажi iз бджолиними/джмелиними матками мають складатися з клiток, кожна з яких мiстить одну бджолину/джмелину матку та невелику кiлькiсть супровiдних особин (до 20 особин на одну бджолину/джмелину матку). Вантажi iз джмелиними колонiями мають складатися з контейнерiв, кожен з яких має мiстити колонiї джмелiв, кiлькiсть яких не перевищує 200 дорослих особин на одну колонiю.

     4. Бджолинi/джмелинi матки, джмелинi колонiї безпосередньо перед вiдправленням повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть американського гнильця, малого внутрiшньовуликового жука (у тому числi його яєць та личинок), тропiлелапсозу та iнших захворювань, до яких є сприйнятливими бджоли або джмелi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.

     5. Пакувальний матерiал, контейнери, супровiднi матерiали (продукти) та корми не контактували iз зараженими бджолами, джмелями та вуликами з розплодом.

     6. Пакувальний матерiал, контейнери, супровiднi матерiали (продукти) мають пiддаватись профiлактичнiй дезiнфекцiї i дезакаризацiї перед заселенням бджолиних та джмелиних маток, джмелиних колонiй.

     7. Транспортнi засоби, якими здiйснюються перевезення бджолиних та джмелиних маток, джмелиних колонiй, мають бути очищенi й продезiнфiкованi вiдповiдно до вимог законодавства країни походження.

     8. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України:

     1) вантажi iз бджолиними та джмелиними матками направляються безпосередньо до потужностi (об'єкта) призначення, де мають знаходитись пiд наглядом компетентного органу України. Перед введенням до мiсцевих колонiй бджолинi та джмелинi матки помiщаються у новi клiтки. Супровiднi особини, клiтки та iншi супровiднi матерiали (продукти) направляються до державної або уповноваженої лабораторiї ветеринарної медицини, де пiдлягають дослiдженню на наявнiсть малого внутрiшньовуликового жука (у тому числi його яєць i личинок) та тропiлелапсозу. Пiсля завершення дiагностичних дослiджень супровiднi особини, клiтки та iншi супровiднi матерiали (продукти) мають бути знищенi;

     2) вантажi iз джмелиними колонiями направляються безпосередньо до потужностi (об'єкта) призначення. Джмелинi колонiї можуть залишатись у контейнерах, в яких вони iмпортувались до України, до завершення життєвого циклу колонiї. Контейнери та супровiднi продукти (матерiали) мають бути знищенi лише пiсля завершення життєвого циклу останньої колонiї.

15. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України тварин, що належать до ряду парнокопитних (Artiodactyla) (за винятком племiнної та користувальної ВРХ (включаючи роди Bubalus та Bison та їх помiсi), овець (Ovis aries), кiз (Capra hircus), свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae)), а також до родини носорогових (Rhinocerotidae) та слонових (Elephantidae)

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi тварини, що належать до ряду парнокопитних (Artiodactyla) (за винятком племiнної та користувальної ВРХ (включаючи роди Bubalus та Bison та їх помiсi), овець (Ovis aries), кiз (Capra hircus), свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae)), а також до родини носорогових (Rhinocerotidae) та слонових (Elephantidae) (далi - парнокопитнi, носороговi, слоновi).

     2. Парнокопитнi, носороговi та слоновi походять з господарства, щодо якого компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних iз:

     бруцельозом та туберкульозом - протягом останнiх 42 днiв перед вiдправленням;

     сибiркою - упродовж останнiх 30 днiв перед вiдправленням;

     сказом - протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням.

     3. Парнокопитнi, носороговi та слоновi не контактували з тваринами, що походять iз господарств, якi не вiдповiдають вимогам пункту 2 цiєї глави.

     4. Парнокопитнi, носороговi та слоновi не отримували:

     стильбенiв або тиреостатичних речовин;

     естрогенних, андрогенних, гестагенних речовин або b-агонiстiв для цiлей, не пов'язаних iз терапевтичними чи зоотехнiчними.

     5. Парнокопитнi, носороговi та слоновi походять iз територiї країни або зони, якi на дату видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї та де:

     1) не було зафiксовано випадкiв:

     блутангу - упродовж останнiх 24 мiсяцiв перед вiдправленням;

     чуми ВРХ, лихоманки долини Рiфт, контагiозної плевропневмонiї ВРХ, заразного вузликового дерматиту ВРХ, чуми дрiбних жуйних, вiспи овець та кiз, контагiозної плевропневмонiї кiз, геморагiчної септецимiї - протягом останнiх 12 мiсяцiв перед вiдправленням;

     везикулярного стоматиту - упродовж останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням;

     2) протягом останнiх 12 мiсяцiв перед вiдправленням не проводилась вакцинацiя проти чуми ВРХ, лихоманки долини Рiфт, контагiозної плевропневмонiї ВРХ, заразного вузликового дерматиту ВРХ, чуми дрiбних жуйних, вiспи овець та кiз, контагiозної плевропневмонiї кiз, геморагiчної септецимiї та впродовж останнiх 24 мiсяцiв перед вiдправленням не проводилась вакцинацiя проти блутангу;

     3) заборонено iмпорт парнокопитних тварин, вакцинованих проти ящуру та iнших захворювань, визначених пiдпунктом 2 цього пункту.

     6. Парнокопитнi, носороговi та слоновi утримувались на територiї, визначенiй пунктом 5 цiєї глави, з моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням та не контактували з парнокопитними тваринами, iмпортованими на цю територiю за останнi шiсть мiсяцiв.

     7. Парнокопитнi, носороговi та слоновi з моменту народження або впродовж останнiх 40 днiв перед вiдправленням утримувались у господарствi походження або у центрi збору тварин:

     1) в яких та в радiусi 150 км навколо яких не було зафiксовано випадкiв блутангу та геморагiчної септицимiї впродовж останнiх 60 днiв перед вiдправленням;

     2) в яких та в радiусi 10 км навколо яких протягом останнiх 40 днiв перед вiдправленням не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, лихоманки долини Рiфт, контагiозної плевропневмонiї ВРХ, заразного вузликового дерматиту ВРХ, чуми дрiбних жуйних, вiспи овець та кiз, контагiозної плевропневмонiї кiз, везикулярного стоматиту.

     8. Парнокопитнi, носороговi та слоновi не були вакцинованi проти захворювань, визначених пунктом 5 цiєї глави, бруцельозу та туберкульозу, а також:

     1) походять зi стада, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд бруцельозу, або протягом останнiх 30 днiв перед вiдправленням були пiдданi тесту на реакцiю аглютинацiї, який показав кiлькiсть бруцел нижчу 30 МО аглютинацiї на мл, або є кастрованими самцями будь-якого вiку;

     2) походять зi стада, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ вважається вiльним вiд туберкульозу ВРХ, або мали негативну реакцiю при тестуваннi за допомогою внутрiшньошкiрної туберкулiнової проби, що була проведена впродовж останнiх 30 днiв перед вiдправленням.

     9. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пунктi 8 цiєї глави, мають проводитись в кiлькостi не менше 10 % та становити не менше 10 тварин iз кожного господарства за результатами оцiнки ризикiв (для партiї, що становить менше 11 тварин, - 100 %). Дiагностичнi дослiдження мають проводитись пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

     10. У мiсцi походження та у мiсцi завантаження (господарство / центр збору тварин) у парнокопитних, носорогових та слонових не було клiнiчно зафiксовано:

     iнфекцiйної агалактiї овець та кiз (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides великої колонiї) - протягом останнiх шести мiсяцiв;

     паратуберкульозу та казеозного лiмфаденiту - упродовж останнiх 12 мiсяцiв;

     аденоматозу легенiв - протягом трьох останнiх рокiв;

     Медi-Вiсни, артриту-енцефалiту - упродовж трьох останнiх рокiв перед вiдправленням або протягом останнiх 12 мiсяцiв перед вiдправленням за умови, що всi iнфiкованi тварини були забитi, а iншi тварини мали в подальшому негативну реакцiю на два тести, проведенi з iнтервалом у шiсть мiсяцiв;

     iнфекцiйного ринотрахеїту - упродовж останнiх 12 мiсяцiв перед вiдправленням, а тварини не повиннi бути вакцинованi проти iнфекцiйного ринотрахеїту.

     11. Протягом трьох останнiх рокiв перед вiдправленням щодо парнокопитних, носорогових та слонових не зафiксовано ознак бруцельозу чи туберкульозу.

     12. З моменту вiдправлення з господарства чи центру збору тварин i до моменту ввезення на митну територiю України парнокопитнi, носороговi та слоновi:

     не контактували з iншими парнокопитними тваринами з нижчим ветеринарно-санiтарним статусом;

     не знаходились у мiсцi, в якому та в радiусi 10 км навколо якого впродовж останнiх 30 днiв було зафiксовано випадки захворювань, що визначенi пунктом 5 цiєї глави.

     13. Протягом 24 годин перед вiдправленням парнокопитнi, носороговi та слоновi повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, визначених пунктами 2 та 5 цiєї глави, i придатнiсть тварин для транспортування до мiсця призначення.

     14. Захворювання, визначенi пунктами 2 та 5 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

     15. Парнокопитнi, носороговi та слоновi перед вiдправленням повиннi пiддаватись профiлактичнiй дегельмiнтизацiї й обробцi проти ектопаразитiв.

     16. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України усi тварини помiщуються на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України проводять дiагностичнi дослiдження в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини на бруцельоз, туберкульоз, блутанг та iншi захворювання, щодо яких законодавством встановлено вимогу проведення дiагностичних дослiджень.

     За результатами дiагностичних дослiджень строк карантину може бути продовжено рiшенням головного державного ветеринарного iнспектора вiдповiдної територiї, де тварини помiщуються на карантин.

16. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України диких тварин, що належать до родин свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae) та тапiрових (Tapiridae)

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi дикi тварини, що належать до родин свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae) та тапiрових (Tapiridae) (далi - свиневi, таясовi та тапiровi).

     2. Свиневi, таясовi та тапiровi повиннi походити з господарства, щодо якого компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних iз:

     бруцельозом - протягом останнiх 42 днiв перед вiдправленням;

     сибiркою - упродовж останнiх 30 днiв перед вiдправленням;

     сказом - протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням.

     3. Свиневi, таясовi та тапiровi не повиннi контактувати з тваринами, що походять з господарств, якi не вiдповiдають вимогам пункту 2 цiєї глави.

     4. Свиневi, таясовi та тапiровi не отримували:

     стильбенiв та тиреостатичних речовин;

     естрогенних, андрогенних, гестагенних речовин або b-агонiстiв для цiлей iнших, нiж терапевтичнi чи зоотехнiчнi.

     5. Свиневi, таясовi та тапiровi повиннi походити з територiї країни або зони, якi на дату видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї, i де:

     1) не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та везикулярної екзантеми - упродовж останнiх 12 мiсяцiв перед вiдправленням та везикулярного стоматиту - протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням;

     2) упродовж останнiх 12 мiсяцiв перед вiдправленням не проводилась вакцинацiя проти чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней, везикулярної екзантеми та везикулярного стоматиту;

     3) заборонено iмпорт парнокопитних тварин, вакцинованих проти ящуру та захворювань, визначених пiдпунктом 2 цього пункту.

     6. Свиневi, таясовi та тапiровi повиннi утримуватись на територiї, визначенiй пунктом 5 цiєї глави, з моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням та не контактувати з парнокопитними тваринами, iмпортованими на цю територiю за останнi шiсть мiсяцiв.

     7. Свиневi, таясовi та тапiровi з моменту народження або впродовж останнiх 40 днiв перед вiдправленням на митну територiю України повиннi утримуватись у господарствi походження або у центрi збору тварин, в яких та в радiусi 10 км навколо яких не було зафiксовано випадкiв захворювань, визначених пунктом 5 цiєї глави.

     8. Свиневi, таясовi та тапiровi протягом останнiх 30 днiв перед вiдправленням:

     1) пройшли з негативним результатом дослiдження на негативний буферний антиген Brucella;

     2) пiддавались тесту на виявлення антитiл до везикулярної хвороби свиней та тесту на виявлення антитiл до класичної чуми свиней iз негативними результатами;

     3) пiддавались твердофазному iмуноферментному аналiзу на виявлення gl-антитiла на сироватцi, взятiй щонайменше через 21 день пiсля карантинування, iз негативними результатами щодо усiх тварин, якi перебували на карантинi.

     9. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пунктi 8 цiєї глави, мають проводитись в кiлькостi не менше 10 % та становити не менше 10 тварин з кожного господарства за результатами оцiнки ризикiв (для партiї, що становить менше 11 тварин, - 100 %). Дiагностичнi дослiдження мають проводитись пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

     10. Свиневi, таясовi та тапiровi повиннi походити iз господарства, щодо якого компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних iз нацiональною програмою боротьби з бруцельозом та хворобою Тешена.

     11. Протягом останнiх 12 мiсяцiв перед вiдправленням у господарствi походження та центрi збору тварин, а також у радiусi 5 км навколо них не було зафiксовано клiнiчних, серологiчних або патологiчних ознак хвороби Ауєскi.

     12. Свиневi, таясовi та тапiровi не повиннi бути вакцинованi проти хвороби Ауєскi, контактувати з тваринами, вакцинованими проти цього захворювання; стадо походження свиневих, таясових та тапiрових не пiддавалось вакцинацiї проти хвороби Ауєскi впродовж останнiх 12 мiсяцiв.

     13. З моменту вiдправлення з господарства походження або центру збору тварин та до моменту ввезення на митну територiю України свиневi, таясовi та тапiровi не повиннi контактувати з парнокопитними тваринами з нижчим ветеринарно-санiтарним статусом i знаходитись у мiсцi, в якому та в радiусi 10 км навколо якого протягом останнiх 40 днiв були зафiксованi випадки захворювань, що визначенi пунктом 5 цiєї глави.

     14. Протягом 24 годин перед вiдправленням свиневi, таясовi та тапiровi повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, визначених пунктами 2 та 5 цiєї глави, i придатнiсть тварин для транспортування до мiсця призначення.

     15. Захворювання, визначенi пунктами 2 та 5 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

     16. Свиневi, таясовi та тапiровi перед вiдправленням повиннi пiддаватись профiлактичнiй дегельмiнтизацiї та обробцi проти ектопаразитiв.

     17. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України усi тварини помiщуються на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України проводять дiагностичнi дослiдження в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини на бруцельоз, туберкульоз, класичну чуму свиней, африканську чуму свиней та iншi захворювання, щодо яких законодавством встановлено вимогу проведення дiагностичних дослiджень.

     За результатами дiагностичних дослiджень строк карантину може бути продовжено рiшенням головного державного ветеринарного iнспектора вiдповiдної територiї, де тварини помiщуються на карантин.

17. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України приматiв

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi примати.

     2. Примати, що походять з навколишнього середовища, непiдконтрольного компетентним органом країни походження, повиннi пiддаватись карантинуванню на карантиннiй базi країни походження протягом щонайменше 12 тижнiв та впродовж цього перiоду:

     1) примати повиннi пiддаватись щоденному огляду на предмет можливих ознак захворювань та за необхiдностi - клiнiчному огляду;

     2) примати, що загинули пiд час карантину, повиннi бути дослiдженi лабораторно або патолого-анатомiчно на заразнi хвороби, а причина захворювання чи смертi приматiв має бути виявлена до моменту виведення з карантину групи, до якої належать цi тварини;

     3) примати повиннi пiддаватись дiагностичним дослiдженням за допомогою методiв та у порядку, встановленому Кодексом здоров'я наземних тварин МЕБ щодо наступних захворювань та/або iнфекцiй:

     ектопаразити та ендопаразити - усi види приматiв;

     туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) - дрiбнi примати (iгрунки, тамарини), лемури, мавпи Нового свiту, мавпи Старого свiту, гiбони, гомiнiди;

     iншi бактерiологiчнi збудники (Salmonella, Shigella та Yersinia та iн.) - усi види приматiв;

     вiрус гепатиту B - гiбони та гомiнiди.

     3. Дрiбнi примати (iгрунки, тамарини), якi походять з розплiдникiв, що перебувають пiд ветеринарним наглядом, повиннi:

     1) бути народженими в розплiднику походження або утримуватись в такому розплiднику протягом щонайменше двох рокiв;

     2) походити з розплiдника, який знаходиться пiд постiйним ветеринарним наглядом та щодо якого впроваджено програму нагляду, що включає проведення мiкробiологiчних, паразитологiчних та паталого-анатомiчних аналiзiв;

     3) утримуватись у примiщеннях та вольєрах, де впродовж двох останнiх рокiв перед вiдправленням не було зафiксовано випадкiв туберкульозу;

     4) протягом 30 днiв перед вiдправленням утримуватись на карантиннiй базi, де впродовж цього перiоду:

     тварини повиннi пiддаватись щоденному огляду на предмет можливих ознак захворювань та, за необхiдностi, клiнiчному огляду;

     тварини, що загинули пiд час карантину, повиннi пiддаватись дослiдженню лабораторно або патолого-анатомiчно на заразнi хвороби;

     тварини повиннi пiддаватись дiагностичним дослiдженням за допомогою методiв та у порядку, встановленому Кодексом здоров'я наземних тварин МЕБ, щодо наступних захворювань та/або iнфекцiй: бактерiологiчнi збудники (Salmonella, Shigella, Yersinia та iн.) - усi види приматiв; ектопаразити та ендопаразити - усi види приматiв.

     4. Iншi примати, якi походять з розплiдникiв, що перебувають пiд ветеринарним наглядом, повиннi:

     1) бути народженими в розплiднику походження або утримуватись в такому розплiднику протягом щонайменше двох рокiв;

     2) походити з розплiдника, який знаходиться пiд постiйним ветеринарним наглядом та щодо якого впроваджено програму нагляду, що включає проведення мiкробiологiчних, паразитологiчних та паталого-анатомiчних аналiзiв;

     3) утримуватись у примiщеннях та вольєрах, де впродовж двох останнiх рокiв перед вiдправленням не було зафiксовано випадкiв туберкульозу;

     4) походити iз розплiдника, де протягом двох останнiх рокiв перед вiдправленням не було зафiксовано випадкiв туберкульозу чи будь-якого iншого захворювання, до якого є сприйнятливими примати;

     5) упродовж 30 днiв перед вiдправленням утримуватись на карантиннiй базi, де протягом цього перiоду:

     тварини повиннi пiддаватись щоденному огляду на предмет наявностi ознак захворювань та, за необхiдностi, клiнiчному огляду;

     тварини, що загинули пiд час карантину, повиннi пiддаватись дослiдженню лабораторно або патолого-анатомiчно на заразнi хвороби;

     тварини повиннi пiддаватись дiагностичним дослiдженням за допомогою методiв та у порядку, встановленому Кодексом здоров'я наземних тварин МЕБ, щодо наступних захворювань та/або iнфекцiй: бактерiологiчнi збудники (Salmonella, Shigella, Yersinia та iн.) - усi види приматiв; ектопаразити та ендопаразити - усi види приматiв; туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) - усi види приматiв.

     5. Упродовж 24 годин перед вiдправленням примати пiддаються обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни-експортера / країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть у тварин клiнiчних iнфекцiйних захворювань i придатнiсть цих тварин для транспортування.

     6. До вiдправлення допускаються лише примати, якi пiддавались дiагностичним дослiдженням, визначеним пунктами 2 - 4 цiєї глави, iз негативними результатами.

     7. До ввезення на митну територiю України не допускаються примати, призначенi для утримання в якостi домашнiх тварин.

     8. Примати перед вiдправленням повиннi пiддаватись профiлактичнiй дегельмiнтизацiї та обробцi проти ектопаразитiв.

     9. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України усi тварини помiщуються на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України проводять дiагностичнi дослiдження в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини на туберкульоз та iншi захворювання, щодо яких законодавством встановлено вимогу проведення дiагностичних дослiджень.

     За результатами дiагностичних дослiджень строк карантину може бути продовжено рiшенням головного державного ветеринарного iнспектора вiдповiдної територiї, де тварини помiщуються на карантин.

18. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України сумчастих тварин

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi сумчастi тварини (далi - сумчастi), якi вiдповiдають таким вимогам:

     1) з моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням сумчастi утримувались на територiї країни або зони походження та у господарствi походження;

     2) сумчастi, що належать до родини кенгурових, упродовж останнiх 40 днiв перед вiдправленням пiддавались дiагностичним дослiдженням на туберкульоз iз негативними результатами;

     3) сумчастi походять з господарства, де не було зафiксовано клiнiчних ознак таких захворювань: сибiрки - протягом останнiх 30 днiв, сказу - упродовж останнiх шести мiсяцiв, туберкульозу - протягом останнiх трьох рокiв;

     4) упродовж 40 днiв перед вiдправленням сумчастi (щонайменше двiчi) пiддавались обробцi проти внутрiшнiх та зовнiшнiх паразитiв.

     2. Захворювання, визначенi пiдпунктом 3 пункту 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

     3. Протягом 24 годин перед вiдправленням сумчастi пiддаються обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, визначених пiдпунктом 3 пункту 1 цiєї глави, та придатнiсть тварин для транспортування до мiсця призначення.

     4. Сумчастi перед вiдправленням повиннi пiддаватись профiлактичнiй дегельмiнтизацiї.

     5. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України усi тварини помiщуються на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини проводять дiагностичнi дослiдження, щодо яких законодавством встановлено вимогу проведення дiагностичних дослiджень.

19. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України тварин ряду хижих

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi тварини ряду хижих (собаки, коти, шакали, лисицi, вовки, ведмедi, ракуни, носухи, панди, видри, ласки, куницi, тхори, борсуки, скунси, норки, генети (єноти), лiнзанги, мангусти, гiєни, пуми, гепарди, леви, тигри, леопарди) (далi - хижi), якi вiдповiдають таким вимогам:

     1) з моменту народження або протягом щонайменше останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням хижi утримувались:

     на територiї країни або зони походження, де сказ входить до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому термiновому повiдомленню;

     у господарствi походження, в якому та в радiусi 30 км навколо якого не було зафiксовано випадкiв сказу впродовж щонайменше останнiх шести мiсяцiв.

     2) щодо хижих має виконуватись одна з таких вимог:

     тварини були дослiдженi на реакцiю нейтралiзацiї вiрусу сказу з негативним результатом в уповноваженiй лабораторiї країни походження та того ж дня пiддавались вакцинацiї iнактивованою вакциною проти сказу, що мiстить принаймнi одну мiжнародну антигенну одиницю, пiсля чого в уповноваженiй лабораторiї країни походження було повторно проведено титрування нейтралiзуючих антитiл проти сказу з використанням зразка, взятого принаймнi за 30 днiв пiсля вакцинацiї, але не ранiше чотирьох мiсяцiв до вiдправлення, в результатi якого встановлено щонайменше 0,5 МО/мл антитiл у сироватцi кровi (результати лабораторних дослiджень мають додаватись або мiститись в мiжнародному ветеринарному сертифiкатi); або

     щодо тварин, ревакцинованих згiдно з iнструкцiєю до вакцини, було проведено титрування нейтралiзуючих антитiл проти сказу в уповноваженiй лабораторiї країни походження, в результатi якого встановлено щонайменше 0,5 МО/мл антитiл у сироватцi кровi через 30 днiв пiсля ревакцинацiї (результати дiагностичних дослiджень мають додаватись до мiжнародного ветеринарного сертифiката);

     3) протягом щонайменше останнiх шести мiсяцiв хижi не контактували з iншими тваринами з нижчим ветеринарно-санiтарним статусом;

     4) упродовж останнiх 40 днiв перед вiдправленням хижi (щонайменше двiчi) пiддавались обробцi проти внутрiшнiх та зовнiшнiх паразитiв;

     5) протягом 24 годин перед вiдправленням хижi повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, до яких є сприйнятливими цi тварини, та їх придатнiсть для транспортування до мiсця призначення.

     2. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордоннi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України усi тварини помiщуються на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини проводять дiагностичнi дослiдження, щодо яких законодавством встановлено вимогу проведення дiагностичних дослiджень.

20. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України рептилiй

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi рептилiї, якi вiдповiдають таким вимогам:

     1) з моменту народження або протягом 21 дня перед вiдправленням рептилiї утримувались у господарствi походження, щодо якого компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень на перемiщення тварин;

     2) упродовж 24 годин перед вiдправленням рептилiї повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть пошкоджень шкiрних покривiв та захворювань, до яких є сприйнятливими цi тварини, а також їх придатнiсть для транспортування до мiсця призначення.

     2. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України усi тварини помiщуються на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини проводять дiагностичнi дослiдження, щодо яких законодавством встановлено вимогу проведення дiагностичних дослiджень.

21. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України гризунiв, їжакiв, гiмнурiв, тенрекових, кажанiв, криланiв, мурахоїдiв, лiнивцiв, броненосцiв та даманiв

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi гризуни, їжаки, гiмнури, тенрековi, кажани, крилани, мурахоїди, лiнивцi, броненосцi та дамани, якi вiдповiдають таким вимогам:

     1) тварини походять з територiї країни або зони, де сказ входить до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому термiновому повiдомленню;

     2) з моменту народження або протягом щонайменше останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням на митну територiю України тварини утримувались у господарствi походження, де впродовж зазначеного перiоду не було зафiксовано випадкiв сказу;

     3) протягом останнiх 30 днiв перед вiдправленням гризуни повиннi пiддаватись дiагностичним дослiдженням щодо лептоспiрозу з негативними результатами або двократнiй обробцi антибактерiальними препаратами, якi застосовуються для лiкування лептоспiрозу;

     4) упродовж 24 годин перед вiдправленням тварини повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, до яких є сприйнятливими цi тварини, та їх придатнiсть для транспортування до мiсця призначення;

     5) тварини перед вiдправленням повиннi пiддаватись профiлактичнiй дегельмiнтизацiї та обробцi проти ектопаразитiв.

     2. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України усi тварини помiщуються на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини проводять дiагностичнi дослiдження, щодо яких законодавством встановлено вимогу проведення дiагностичних дослiджень.

22. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України зайцiв

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi зайцi, якi вiдповiдають таким вимогам:

     1) з моменту народження або протягом щонайменше останнiх шести мiсяцiв перед вiдправленням зайцi утримувались у господарствi походження, де протягом зазначеного вище перiоду не було зафiксовано випадкiв сказу i жодна тварина, що утримувалась у господарствi походження зайцiв, упродовж зазначеного перiоду не мала клiнiчних ознак мiксоматозу;

     2) зайцi походять з територiї країни або зони, де сказ входить до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому термiновому повiдомленню;

     3) протягом 24 годин перед вiдправленням тварини пiддаються обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, до яких є сприйнятливими цi тварини, а також їх придатнiсть для транспортування до мiсця призначення;

     4) зайцi перед вiдправленням повиннi пiддаватись профiлактичнiй дегельмiнтизацiї та обробцi проти ектопаразитiв.

     2. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України усi тварини помiщуються на карантин строком на 30 днiв у спецiально пiдготовленi для цього примiщення. У зазначений перiод пiд контролем компетентного органу України в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини проводять дiагностичнi дослiдження, щодо яких законодавством встановлено вимогу проведення дiагностичних дослiджень.

23. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України птахiв, вiдмiнних вiд свiйської птицi, та їх добового молодняка

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi птахи, вiдмiннi вiд свiйської птицi, та їх добовий молодняк (далi - птахи), якi щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдають таким вимогам:

     1) для усiх птахiв:

     грип птицi, хвороба Ньюкасла - з моменту виведення або протягом щонайменше 21 дня перед вiдправленням птахи утримувались в iзольованих примiщеннях, затверджених компетентним органом країни-експортера / країни походження, а пiд час iзоляцiї у тварин були вiдсутнi будь-якi клiнiчнi ознаки грипу птицi; упродовж 14 днiв до вiдправлення статистично-репрезентативнi зразки, вiдiбранi вiд птахiв, пiддавались дiагностичному дослiдженню на грип птицi / хворобу Ньюкасла з негативними результатами;

     2) для добового молодняка:

     грип птицi, хвороба Ньюкасла - добовий молодняк було виведено та утримувано в iзольованих примiщеннях, затверджених компетентним органом країни-експортера / країни походження, а батькiвськi зграї добового молодняка пiддавались дiагностичним дослiдженням щодо грипу птицi / хвороби Ньюкасла iз негативними результатами;

     3) для папугових (Psittacidae):

     орнiтоз (хламiдiоз) птицi - протягом 45 днiв перед вiдправленням птахи утримувались пiд ветеринарним наглядом та пiддавались обробцi проти орнiтозу (хламiдiозу) птицi за допомогою хлортетрациклiну.

     2. У випадку проведення вакцинацiї птахiв та/або їх добового молодняка застосовувались лише вакцини, затвердженi до використання компетентним органом країни-експортера / країни походження. Iнформацiя щодо вакцини та дати проведення такої вакцинацiї має мiститись у мiжнародному ветеринарному сертифiкатi.

     3. Хвороба Ньюкасла та грип птицi мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому термiновому повiдомленню на усiй територiї країни-експортера / країни походження.

     4. Птахи та/або їх добовий молодняк повиннi перевозитись у нових або стерилiзованих контейнерах.

     5. Поводження з птахами та їх добовим молодняком перед завантаженням, пiд час завантаження та транспортування має вiдповiдати вимогам законодавства України про благополуччя тварин.

     6. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України птахи та/або добовий молодняк повиннi утримуватись в господарствi призначення:

     1) протягом шести тижнiв з дати їх прибуття (цей перiод може бути скорочено до трьох тижнiв за умови, що дiагностичнi дослiдження вiдiбраних зразкiв мають негативнi результати); або

     2) до дати забою (якщо птахи та/або добовий молодняк забивають до закiнчення зазначеного вище шеститижневого перiоду).

     7. Упродовж перiодiв, визначених пунктом 6 цiєї глави, щодо птахiв та/або добового молодняка проводять дiагностичнi дослiдження пiд контролем компетентного органу України в державнiй або уповноваженiй лабораторiї ветеринарної медицини на грип птицi та хворобу Ньюкасла.

24. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України домашнiх тварин, призначених для некомерцiйного перемiщення

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi домашнi тварини (собаки (Canis lupus familiaris), коти (Felis silvestris catus), тхори (фретки) (Mustela putorius furo), безхребетнi (за винятком бджiл, джмелiв, молюскiв i ракоподiбних), декоративнi гiдробiонти, амфiбiї, рептилiї, птахи (за винятком свiйської птицi), гризуни та кролi (за винятком гризунiв та кролiв, призначених для виробництва харчових продуктiв), призначенi для некомерцiйного перемiщення (далi - домашнi тварини), якi супроводжуються i знаходяться пiд вiдповiдальнiстю їх власника або уповноваженої особи, та вiдповiдають вимогам пунктiв 2 - 5 цiєї глави.

     2. Для котiв (Felis silvestris catus), собак (Canis lupus familiaris) та тхорiв (фреток) (Mustela putorius furo) (далi - коти, собаки та тхори (фретки)):

     1) якщо коти, собаки та тхори (фретки) перевозяться в кiлькостi бiльше п'яти, щодо них мають виконуватись такi вимоги:

     тварини повиннi бути старшi шести мiсяцiв;

     тварини призначенi для участi у конкурсах, виставках i спортивних заходах або у тренуваннi для цих заходiв, де власник та/або уповноважена особа надає письмове пiдтвердження, що тварини зареєстрованi для участi в таких заходах або зареєстрованi в об'єднаннi, що органiзовує такi заходи;

     2) коти, собаки та тхори (фретки), не старшi 12 тижнiв, жодного разу не пiддавались вакцинацiї проти сказу;

     3) коти, собаки та тхори (фретки), старшi 12 тижнiв:

     пiдданi вакцинацiї проти сказу (вакцинацiя має проводитись вiдповiдно до вимог МЕБ, з моменту проведення первинної вакцинацiї проти сказу минув щонайменше 21 день, усi наступнi вакцинацiї проводилися протягом строку дiї попередньої вакцини);

     не пiзнiше нiж за три мiсяцi та не ранiше нiж за 12 мiсяцiв перед вiдправленням тварини пiддавались дослiдженню на наявнiсть антитiл проти сказу iз позитивними результатами (дослiдження має проводитись вiдповiдно до вимог МЕБ, вмiст нейтралiзуючих антитiл має становити не менше 0,5 МО/мл);

(абзац третiй пiдпункту 3 пункту 2 глави 24 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 31.12.2021р. N 1194-21)

     не потребують повторних дослiджень на наявнiсть антитiл до вiрусу сказу пiдданi вакцинацiї проти сказу тварини за умови отримання позитивних результатiв, визначених абзацом третiм цього пiдпункту, та дотримання вимоги проведення вакцинацiй протягом строку дiї попередньої вакцини;

(пiдпункт 3 пункту 2 глави 24 роздiлу II доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 31.12.2021р. N 1194-21)

     4) коти, собаки та тхори (фретки), визначенi пiдпунктом 2 цього пункту, та коти, собаки та тхори (фретки) у вiцi вiд 12 до 16 тижнiв, якi пiддавались вакцинацiї проти сказу, що проведена вiдповiдно до вимог МЕБ, проте з моменту проведення первинної вакцинацiї яких не минув щонайменше 21 день, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     з моменту народження та до моменту некомерцiйного перемiщення коти, собаки та тхори (фретки) не мали контактiв з дикими тваринами, що є сприйнятливими до сказу; або

     їх материнськi самки, вiд яких вони не вiдлученi, перед тим як дати потомство, пiддавались вакцинацiї проти сказу, яка була проведена вiдповiдно до вимог МЕБ;

     5) якщо собаки пiдданi попереднiй обробцi проти Echinococcus granulosus, вiдповiдна iнформацiя має мiститись у мiжнародному ветеринарному сертифiкатi.

     3. Домашнi птахи з моменту виведення або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед ввезенням на митну територiю України повиннi утримуватись на територiї:

     1) країни, яка на дату видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката є вiльною вiд хвороби Ньюкасла та грипу птицi, або

     2) зони/компартмента, якi на дату видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката є вiльними вiд хвороби Ньюкасла i грипу птицi, та:

     домашнi птахи впродовж 30 днiв перед вiдправленням повиннi утримуватись в iзоляцiї у мiсцi вiдправлення; або

     протягом щонайменше десяти днiв перед вiдправленням домашнi птахи повиннi утримуватись в iзоляцiї та пiддаватись тесту на виявлення антигена або геному грипу птицi вiдповiдно до вимог МЕБ iз використанням зразка, вiдiбраного не ранiше нiж на третiй день утримання в iзоляцiї.

     4. Упродовж останнiх 30 днiв перед вiдправленням гризуни пiддавались дiагностичним дослiдженням щодо лептоспiрозу з негативними результатами або двократнiй обробцi антибактерiальними препаратами, якi застосовуються для лiкування лептоспiрозу.

     5. Коти, собаки та тхори (фретки) повиннi бути iдентифiкованi за допомогою мiкрочипа (транспондера) або чiткого татуювання за умови, що татуювання нанесено до 03 липня 2011 року. Мiкрочип (транспондер) має вiдповiдати вимогам стандарту ISO 11784:1996 (ДСТУ ISO 11784:2012) та пiддаватись зчитуванню за допомогою зчитувальних технологiй, що вiдповiдають вимогам стандарту ISO 11785:1996 (ДСТУ ISO 11785:2012).

25. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України циркових тварин, тварин, призначених для виставок та розважальних цiлей, а також експериментальних тварин

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi цирковi тварини та тварини, призначенi для виставок та розважальних цiлей, якi вiдповiдають таким вимогам:

     1) тварини вiдправляються з потужностей (об'єктiв), щодо яких компетентним органом країни-експортера не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних iз захворюваннями, до яких є сприйнятливими вiдповiднi види тварин;

     2) тварини повиннi вiдповiдати вимогам щодо здоров'я, передбаченим главами 1 - 24 цього роздiлу для вiдповiдних видiв тварин;

     3) ВРХ та тварини родини верблюжих повиннi пiддаватись щорiчному дiагностичному дослiдженню на бруцельоз та туберкульоз iз негативними результатами;

     4) вiвцi та кози повиннi пiддаватись щорiчному дiагностичному дослiдженню на бруцельоз iз негативними результатами;

     5) голуби повиннi пiддаватись щорiчнiй вакцинацiї проти хвороби Ньюкасла;

     6) протягом щонайменше 15 днiв перед вiдправленням тварини повиннi утримуватись у спосiб, що забезпечує уникнення прямого та непрямого контакту з iншими тваринами;

     7) упродовж 10 днiв перед вiдправленням тварини повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни-експортера, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, до яких є сприйнятливими вiдповiднi види тварин.

     2. До ввезення на митну територiю України допускаються експериментальнi гризуни, якi вiдповiдають таким вимогам:

     1) на момент видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката гризуни не повиннi мати клiнiчних ознак хвороб;

     2) гризуни повиннi бути вiльнi вiд специфiчної патогенної мiкрофлори (SPF) вiдповiдно до рекомендацiй Федерацiї Європейських наукових асоцiацiй з лабораторних тварин (FELASA);

     3) гризуни повиннi бути народженi та вирощенi на потужностi (об'єктi), затвердженiй компетентним органом країни-експортера / країни походження;

     4) гризуни повиннi транспортуватись в нових, чистих та продезiнфiкованих ящиках (коробках), а корми, вода та пiдстилки, що використовуються пiд час транспортування гризунiв, мають забезпечувати пiдтримання зазначеними гризунами статусу вiльних вiд специфiчної патогенної мiкрофлори (SPF).

     3. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України цирковi тварини, тварини, призначенi для виставок та розважальних цiлей, а також експериментальнi тварини знаходяться пiд наглядом компетентного органу України та утримуються у спосiб, що забезпечує уникнення прямого та непрямого контакту з iншими тваринами. Забороняється використання експериментальних тварин для цiлей iнших, нiж проведення наукових дослiджень та експериментiв.

26. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України спортивних коней (коней, призначених для мiжнародних змагань)

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються клiнiчно здоровi спортивнi конi.

     2. Спортивнi конi повиннi ввозитись iз територiї країни, де в рамках двосторонньої торгiвлi обов'язковому повiдомленню пiдлягають такi захворювання: африканська чума коней, парувальна хвороба, сап, енцефаломiєлiт коней (всiх типiв, включаючи венесуельський енцефаломiєлiт коней), iнфекцiйна анемiя, везикулярний стоматит, сказ, сибiрка.

     3. Протягом 24 годин перед вiдправленням спортивнi конi повиннi пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни-експортера, а результати такого обстеження мають показати вiдсутнiсть захворювань, до яких є сприйнятливими конi вiдповiдно до вимог МЕБ.

     4. Упродовж останнiх 40 днiв перед вiдправленням спортивнi конi повиннi утримуватись у господарствi пiд ветеринарним наглядом.

     5. Спортивнi конi повиннi ввозитись iз територiї країни або зони, де:

     1) протягом двох останнiх рокiв не було зафiксовано випадкiв венесуельського енцефаломiєлiту коней;

     2) упродовж останнiх шести мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв парувальної хвороби коней, сапу;

     3) протягом останнiх шести мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв везикулярного стоматиту або впродовж 10 днiв до вiдправлення спортивнi конi дослiджувались на реакцiю нейтралiзацiї вiрусу везикулярного стоматиту з негативними результатами у розведеннi 1:12;

     4) у випадку некастрованих самцiв вiком понад 180 днiв протягом останнiх шести мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв вiрусного артерiїту коней; або:

     некастрованi самцi дослiджувались на зразках кровi, вiдiбраних упродовж 21 дня до вiдправлення, на реакцiю нейтралiзацiї вiрусу вiрусного артерiїту коней з негативним результатом у розведеннi 1:4 або алiквотна проба сперми некастрованих самцiв, вiдiбрана протягом 21 дня до вiдправлення, дослiджувалась iз негативними результатами за допомогою тесту на iзоляцiю вiрусу вiрусного артерiїту коней; або

     некастрованi самцi були пiдданi вакцинацiї проти вiрусного артерiїту коней.

     Проведення вакцинацiї має здiйснюватись пiд контролем державного ветеринарного iнспектора країни-експортера / країни походження за допомогою вакцин, затверджених компетентним органом країни-експортера / країни походження.

     6. Спортивнi конi повиннi:

     1) експортуватись iз територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд африканської чуми коней;

     2) бути iмунiзованi вакциною проти грипу коней згiдно з iнструкцiєю до вакцини та вiдповiдно до вимог МЕБ (iнформацiя про проведення вакцинацiї має мiститись у мiжнародному ветеринарному сертифiкатi).

     7. Спортивнi конi походять з господарства, щодо якого компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень.

     8. Перiод ветеринарно-санiтарних обмежень, визначених пунктом 7 цiєї глави, визначається у такий спосiб:

     1) якщо не усi тварини господарства, сприйнятливi до вiдповiдних видiв захворювань, були забитi, а примiщення - продезiнфiкованими, перiод ветеринарно-санiтарних обмежень має становити щонайменше:

     у випадку сапу - шiсть мiсяцiв вiд дати забою заражених тварин родини конячих;

     у випадку енцефаломiєлiту коней будь-якого типу, включаючи венесуельський енцефаломiєлiт коней, - шiсть мiсяцiв вiд дати забою заражених тварин родини конячих;

     у випадку iнфекцiйної анемiї - до дати, на яку зараженi тварини були забитi, а iншi тварини мали негативну реакцiю на два тести Коггiнса, що проведенi з промiжком у три мiсяцi;

     у випадку везикулярного стоматиту - шiсть мiсяцiв вiд дати останнього зафiксованого випадку везикулярного стоматиту;

     у випадку сказу - один мiсяць вiд дати останнього зафiксованого випадку сказу;

     у випадку сибiрки - 15 днiв вiд дати останнього зафiксованого випадку сибiрки;

     2) якщо усi тварини господарства, сприйнятливi до вiдповiдних видiв захворювань, були забитi, а примiщення продезiнфiкованi, перiод ветеринарно-санiтарних обмежень має становити щонайменше 30 днiв, а у випадку сибiрки - 15 днiв, починаючи вiд дати, коли тварини були забитi, а примiщення - продезiнфiкованi.

     9. Протягом останнiх 15 днiв перед вiдправленням спортивнi конi не повиннi контактувати з конями, зараженими iнфекцiйними хворобами.

     10. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України спортивнi конi знаходяться пiд наглядом компетентного органу України i, за винятком перiоду участi у спортивних змаганнях, утримуються у спосiб, що забезпечує уникнення прямого та непрямого контакту з iншими тваринами.

     11. Строк перебування спортивних коней на територiї України не має перевищувати 90 днiв вiд дня завершення проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi.

III. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України репродуктивного матерiалу

1. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України сперми, ембрiонiв та ооцитiв ВРХ

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються сперма, ембрiони та ооцити ВРХ, якi щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдають таким вимогам:

     1) ящур:

     тварини-донори сперми утримувались у центрi штучного осiменiння, де у жодної тварини не фiксувались ознаки ящуру, i протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед збором сперми тварини-донори сперми утримувались на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї, та (у випадку iмпорту замороженої сперми) тварини-донори сперми не мали клiнiчних ознак ящуру впродовж 30 днiв пiсля збору сперми;

     тварини-донори ембрiонiв, отриманих in vitro, протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед збором ембрiонiв утримувались на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї;

     2) чума ВРХ - сперма та ембрiони, отриманi in vitro / in vivo, зiбранi на територiї країни, де впродовж останнiх 12 мiсяцiв перед збором сперми та ембрiонiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ;

     3) чума дрiбних жуйних:

     тварини-донори сперми протягом щонайменше 21 дня перед збором сперми утримувались на територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд чуми дрiбних жуйних, та впродовж 21 дня пiсля збору сперми не мали клiнiчних ознак цього захворювання;

     тварини-донори ембрiонiв протягом щонайменше 21 дня перед збором ембрiонiв утримувались на територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд чуми дрiбних жуйних;

     4) бруцельоз:

     тварини-донори сперми не пiддавались вакцинацiї проти бруцельозу та: утримувались в центрi штучного осiменiння, що вiдповiдає вимогам Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ, або кожнi шiсть мiсяцiв тварини пiддавались дiагностичним дослiдження на бруцельоз iз негативними результатами та утримувались в стадi, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд бруцельозу;

     тварини-донори ембрiонiв не були вакцинованi проти бруцельозу впродовж останнiх трьох рокiв i: утримувались на територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд бруцельозу, чи утримувались у господарствi, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд бруцельозу, та кожнi шiсть мiсяцiв тварини пiддавались дiагностичним дослiдженням на бруцельоз iз негативними результатами;

     5) туберкульоз ВРХ:

     тварини-донори сперми утримувались в центрi штучного осiменiння, що знаходиться на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд туберкульозу ВРХ, та до такого центру штучного осiменiння вводяться лише тварини, що походить зi стада, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд туберкульозу ВРХ, або кожного року тварини-донори сперми пiддавались туберкулiновiй пробi на туберкульоз ВРХ iз негативними результатами й утримувались в стадi, що є вiльним вiд туберкульозу ВРХ вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     тварини-донори ембрiонiв/ооцитiв протягом 24 годин до збору ембрiонiв/ооцитiв не мали ознак туберкульозу ВРХ i: походять зi стада, що є вiльним вiд туберкульозу ВРХ вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ та знаходяться на територiї країни/зони/компартмента, що є вiльними вiд туберкульозу ВРХ вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ, або утримувались в стадi, що є вiльним вiд туберкульозу ВРХ вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ, та були iзольованi у господарствi походження впродовж 30 днiв перед збором ембрiонiв/ооцитiв, де пiддавались туберкулiновiй пробi на туберкульоз ВРХ iз негативними результатами;

     6) лейкоз ВРХ:

     тварини - донори сперми на момент збору сперми утримувались у стадi, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд лейкозу ВРХ;

     у випадку тварин-донорiв, молодших двох рокiв, якi походять вiд єдиноутробних самок, пiддавались серологiчним дослiдженням на лейкоз ВРХ iз негативними результатами; або

     тварини - донори сперми двiчi пiддавались дiагностичному дослiдженню щодо лейкозу ВРХ iз негативними результатами (перше дослiдження проводилось не ранiше 30 днiв до збору сперми, друге - через 90 днiв пiсля збору сперми);

     7) контагiозна плевропневмонiя ВРХ - тварини - донори сперми/отриманих in vivo або in vitro ембрiонiв та ооцитiв з моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв утримувались на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд контагiозної плевропневмонiї ВРХ;

     8) iнфекцiйний ринотрахеїт:

     тварини-донори сперми, що призначена для ввезення в Україну у свiжому станi, утримувались у стадi, яке на момент збору сперми було вiльним вiд iнфекцiйного ринотрахеїту вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     тварини-донори сперми, що призначена для ввезення в Україну у замороженому станi, утримувались у стадi, яке на момент збору сперми було вiльним вiд iнфекцiйного ринотрахеїту вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ, або утримувались iзольованими в перiод збору сперми та протягом 30 днiв пiсля збору сперми, а також пiддавались дiагностичним дослiдженням щодо iнфекцiйного ринотрахеїту з негативними результатами (дослiдження мають проводитись на пробi кровi, що була узята щонайменше через 21 день пiсля збору сперми), або якщо серологiчний статус тварини-донора невiдомий чи такий статус є позитивним, алiквотна частина кожного збору сперми пiддавалась дослiдженню щодо видiлення вiрусу або ПЛР-тесту, що проводились вiдповiдно до вимог МЕБ;

     9) заразний вузликовий дерматит ВРХ - тварини-донори сперми/ембрiонiв упродовж щонайменше останнiх 28 днiв перед збором сперми/ембрiонiв утримувались на територiї країни або зони, де за результатами клiнiчного, вiрусологiчного та серологiчного нагляду протягом двох останнiх рокiв не було зафiксовано випадкiв заразного вузликового дерматиту ВРХ та впродовж зазначеного перiоду не проводилось вакцинацiї проти цього захворювання;

     10) блутанг - тварини-донори сперми/ембрiонiв, отриманих in vitro:

     протягом щонайменше 60 днiв до початку та пiд час збору сперми/ембрiонiв утримувались в країнi або зонi, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд блутангу; або

     пiддавались серологiчному дослiдженню щодо визначення антитiл до групи блутангу з негативними результатами (таке дослiдження проводилось вiдповiдно до вимог МЕБ у перiод мiж 28 та 60 днем пiсля останнього збору сперми/ембрiонiв у межах однiєї партiї); або

     тварини - донори сперми пiддавались серологiчним дослiдженням на виявлення збудника хвороби з негативними результатами (таке дослiдження проводилось вiдповiдно до вимог МЕБ на основi зразкiв кровi, вiдiбраних на початку та в кiнцi збору сперми i принаймнi кожнi сiм днiв (тест на видiлення вiрусiв) або кожнi 28 днiв (ПЛР-тест) пiд час збору сперми в межах однiєї партiї); або

     тварини - донори ембрiонiв пройшли дослiдження зразкiв кровi на визначення збудника з негативними результатами вiдповiдно до вимог МЕБ (для ембрiонiв, отриманих in vitro);

     11) лептоспiроз - сперма походить з господарства, де впродовж останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв лептоспiрозу та протягом 30 днiв перед збором сперми тварини - донори сперми пiддавались дiагностичним дослiдженням на лептоспiроз iз негативними результатами.

     2. Захворювання, визначенi пунктом 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

     3. Тварини-донори сперми/ембрiонiв/ооцитiв повиннi:

     мати iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер, який дає можливiсть визначити їх походження;

     у день збору сперми/ембрiонiв/ооцитiв не мати клiнiчних ознак захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави.

     4. Сперма, що використовується для заплiднення ооцитiв, має вiдповiдати вимогам пункту 1 цiєї глави.

     5. Тварини-донори сперми/ембрiонiв/ооцитiв не отримували кормiв тваринного походження, при виготовленнi яких використовувалися тканини жуйних тварин.

     6. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пунктi 1 цiєї глави, мають проводитися пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

2. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України сперми, ембрiонiв та ооцитiв овець та кiз

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються сперма, ембрiони й ооцити овець та кiз, якi щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдають таким вимогам:

     1) ящур - тварини-донори сперми утримувались у центрi штучного осiменiння, де у жодної тварини не фiксувались ознаки ящуру, i протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед збором сперми цi тварини утримувались на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї, та (у випадку замороженої сперми) не мали клiнiчних ознак ящуру впродовж 30 днiв пiсля збору сперми;

     2) вiспа овець та кiз - на момент збору сперми тварини - донори сперми утримувались на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльною вiд вiспи овець та кiз, i протягом 21 дня пiсля збору сперми у цих тварин були вiдсутнi клiнiчнi ознаки вiспи овець та кiз;

     3) чума дрiбних жуйних:

     тварини - донори сперми впродовж щонайменше 21 дня перед збором сперми утримувались на територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд чуми дрiбних жуйних, i протягом 21 дня пiсля збору сперми не мали клiнiчних ознак цього захворювання;

     тварини - донори ембрiонiв упродовж щонайменше 21 дня перед збором ембрiонiв утримувались на територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд чуми дрiбних жуйних;

     4) контагiозна плевропневмонiя кiз - тварини-донори ембрiонiв/ооцитiв на момент збору ембрiонiв/ооцитiв утримувались на територiї країни, яка вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльною вiд контагiозної плевропневмонiї кiз;

     5) iнфекцiйний епiдидимiт (Brucella ovis) - тварини - донори сперми походять зi стада, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд iнфекцiйного епiдидимiту, i протягом 60 днiв перед вiдправленням утримувались у господарствi / центрi штучного осiменiння, де у жодної тварини не було зафiксовано ознак цього захворювання, та впродовж 30 днiв до збору сперми тварини-донори пiддавались дiагностичним дослiдженням щодо iнфекцiйного епiдидимiту з негативними результатами;

     6) бруцельоз:

     тварини-донори сперми не пiддавались вакцинацiї проти бруцельозу та: утримувались в центрi штучного осiменiння, що вiдповiдає вимогам Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ, або кожнi шiсть мiсяцiв пiддавались дiагностичним дослiдженням на бруцельоз iз негативними результатами й утримувались у стадi, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд бруцельозу;

     тварини-донори ембрiонiв не були вакцинованi проти бруцельозу протягом останнiх трьох рокiв i: утримувались на територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд бруцельозу чи утримувались у господарствi, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд бруцельозу, та кожнi шiсть мiсяцiв тварини пiддавались дiагностичним дослiдженням на бруцельоз iз негативними результатами;

     7) блутанг - тварини-донори сперми/ембрiонiв, отриманих in vivo:

     упродовж щонайменше 60 днiв до початку та пiд час збору сперми/ембрiонiв утримувались в країнi або зонi, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд блутангу; або

     пiддавались серологiчному дослiдженню на визначення антитiл до групи блутангу з негативними результатами (таке дослiдження проводилось вiдповiдно до вимог МЕБ у перiод мiж 28 та 60 днем пiсля останнього збору сперми/ембрiонiв у межах однiєї партiї); або

     тварини-донори сперми пiддавались серологiчним дослiдженням на виявлення збудника хвороби з негативними результатами (таке дослiдження дало негативний результат i проводилось вiдповiдно до вимог МЕБ на основi зразкiв кровi, вiдiбраних на початку й наприкiнцi збору сперми, i принаймнi кожнi сiм днiв (тест на видiлення вiрусiв) або кожнi 28 днiв (ПЛР-тест) пiд час збору сперми в межах однiєї партiї); або

     тварини-донори ембрiонiв пройшли дослiдження зразкiв кровi на визначення збудника з негативними результатами вiдповiдно до вимог МЕБ;

     8) чума ВРХ - сперма/ембрiони/ооцити зiбранi на територiї країни, де протягом останнiх 12 мiсяцiв перед збором сперми/ембрiонiв/ооцитiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ;

     9) лептоспiроз - сперма походить з господарства, де впродовж останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв лептоспiрозу та протягом 30 днiв перед збором сперми тварини - донори сперми пiддавались дiагностичним дослiдженням на лептоспiроз iз негативними результатами.

     2. Захворювання, визначенi пунктом 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

     3. Тварини-донори сперми/ембрiонiв/ооцитiв повиннi:

     мати iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер, що дає можливiсть визначити самицю, яка їх народила, та господарство їх походження;

     у день збору сперми/ембрiонiв/ооцитiв не мати клiнiчних ознак захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави.

     4. Сперма, що використовується для заплiднення ооцитiв, має вiдповiдати вимогам пункту 1 цiєї глави.

     5. Тварини-донори сперми/ембрiонiв/ооцитiв не отримували кормiв тваринного походження, при виготовленнi яких використовувалися тканини жуйних тварин.

     6. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пунктi 1 цiєї глави, мають проводитись пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

3. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України сперми та ембрiонiв свиней

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються сперма та ембрiони свиней, якi щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдають таким вимогам:

     1) африканська чума свиней - тварини-донори сперми/ембрiонiв, отриманих in vivo, протягом щонайменше 40 днiв перед збором сперми/ембрiонiв утримувались на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд африканської чуми свиней;

     2) ящур - тварини - донори сперми утримувались у центрi штучного осiменiння, де у жодної тварини не фiксувались ознаки ящуру, та:

     упродовж щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед збором сперми тварини - донори сперми утримувались на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї;

     тварини - донори сперми (у випадку замороженої сперми) не мали клiнiчних ознак ящуру протягом 30 днiв пiсля збору сперми;

     3) класична чума свиней - упродовж щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед збором сперми тварини - донори сперми утримувались на територiї країни/зони/компартмента, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд класичної чуми свиней;

     4) хвороба Ауєскi - на момент збору сперми та перед збором ембрiонiв, отриманих in vivo, тварини-донори утримувались у господарствi або центрi штучного осiменiння, що знаходились на територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд хвороби Ауєскi;

     5) бруцельоз:

     тварини - донори сперми не пiддавались вакцинацiї проти бруцельозу та:

     утримувались у центрi штучного осiменiння, що вiдповiдає вимогам Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ; або

     кожнi шiсть мiсяцiв тварини пiддавались дiагностичним дослiдженням на бруцельоз iз негативними результатами й утримувались у стадi, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд бруцельозу;

     тварини-донори ембрiонiв не були вакцинованi проти бруцельозу протягом останнiх трьох рокiв i:

     утримувались в господарствi, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд бруцельозу, та кожнi шiсть мiсяцiв тварини пiддавались дiагностичним дослiдженням на бруцельоз iз негативними результатами;

     6) лептоспiроз - сперма походить з господарства, де впродовж останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв лептоспiрозу та впродовж 30 днiв перед збором сперми тварини - донори сперми пiддавались дiагностичним дослiдженням на лептоспiроз iз негативними результатами.

     2. Захворювання, визначенi пунктом 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню на усiй територiї країни походження в рамках двосторонньої торгiвлi.

     3. Тварини-донори сперми/ембрiонiв повиннi:

     мати iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер, який дає можливiсть визначити їх походження;

     у день збору сперми/ембрiонiв не мати клiнiчних ознак захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави.

     4. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пунктi 1 цiєї глави, мають проводитись пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

4. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України сперми, ембрiонiв, ооцитiв коней

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються сперма, ембрiони та ооцити коней, якi щодо зазначених нижче захворювань вiдповiдають таким вимогам:

     1) парувальна хвороба - тварини - донори сперми з моменту народження або протягом останнiх шести мiсяцiв перед збором сперми утримувались на територiї країни, яка впродовж щонайменше останнiх шести мiсяцiв є вiльною вiд парувальної хвороби вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     2) африканська чума коней - тварини-донори сперми/ембрiонiв/ооцитiв, отриманих in vivo, у день збору сперми/ембрiонiв/ооцитiв та наступнi 40 днiв не мали клiнiчних ознак африканської чуми коней i:

     не пiддавались iмунiзацiї проти африканської чуми коней живою вакциною протягом щонайменше 40 днiв перед збором сперми/ембрiонiв/ооцитiв; або

     упродовж 40 днiв до початку та пiд час збору сперми/емрiонiв/ооцитiв утримувались на територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд африканської чуми коней; або

     знаходились у центрi штучного осiменiння чи в центрi збору ембрiонiв/ооцитiв, де вiдсутня африканська чума коней, i були захищенi вiд збудникiв цього захворювання пiд час збору сперми/ембрiонiв/ооцитiв та пiддавались серологiчному дослiдженню (iз негативними результатами) на предмет антитiл до вiрусної групи африканської чуми коней на пробi кровi, вiдiбраної не ранiше 28 i не пiзнiше 90 днiв пiсля дати останнього збору сперми/ембрiонiв/ооцитiв чи пiддавались дослiдженню щодо iдентифiкацiї збудника з негативними результатами (таке дослiдження проводилось на пробах кровi, вiдiбраних на початку та наприкiнцi перiоду збору сперми/ембрiонiв/ооцитiв, а також протягом кожних наступних семи днiв);

     3) вiрусний артерiїт:

     тварини - донори сперми впродовж 28 днiв перед збором сперми утримувались у господарствi, де у всiх тварин протягом зазначеного перiоду були вiдсутнi ознаки вiрусного артерiїту, i:

     перебуваючи у вiцi вiд шести до дев'яти мiсяцiв пiддалися дослiдженню щодо вiрусного артерiїту з негативними результатами (у випадку отримання позитивних результатiв було проведено повторне дослiдження через 14 днiв, яке показало стабiльнiсть або зниження титру антитiл, i безпосередньо пiсля проведення такого дослiдження були вакцинованi проти вiрусного артереїту та в подальшому пiддавались регулярним вакцинацiям згiдно з iнструкцiєю до вакцини); або

     були iзольованi та в першi сiм днiв iзоляцiї пiддалися дослiдженню на вiрусний артерiїт на пробi кровi з негативними результатами й безпосередньо пiсля проведення зазначених дiагностичних дослiджень були вакцинованi проти вiрусного артерiїту з наступною iзоляцiєю вiд iнших непарнокопитних упродовж 21-денного поствакцинального перiоду та в подальшому пiддавались регулярним вакцинацiям згiдно з iнструкцiєю до вакцини; або

     пiддались дослiдженню на вiрусний артерiїт з негативними результатами (дiагностичне дослiдження проводилось на пробi кровi, взятої протягом 14 днiв перед збором сперми) та були iзольованi вiд iнших непарнокопитних з вiдмiнним ветеринарно-санiтарним статусом упродовж 14 днiв перед узяттям проби кровi до завершення збору сперми; або

     пiддались дослiдженню щодо вiрусного артерiїту, яке було проведено на однiй пробi кровi з позитивним результатом, пiсля чого: або в шестимiсячний перiод перед збором сперми були спаренi з двома кобилами, яких пiддали дворазовому дослiдженню щодо вiрусного артерiїту з негативними результатами та яке було проведено на пробах кровi, вiдiбраних в день злучки для першого дослiдження i через 28 днiв пiсля неї; або сперма, зiбрана протягом шести мiсяцiв перед збором сперми, призначеної для експорту, пiддавалась дослiдженню на вiрусний артерiїт з негативним результатом; або сперма, зiбрана впродовж шести мiсяцiв пiсля дати дослiдження проби кровi, була дослiджена на вiрусний артерiїт iз негативними результатами, пiсля чого конi пiддались вакцинацiї та регулярним повторним вакцинацiям; або

     пiсля заморожування сперми (для замороженої сперми) пiддавались: або дослiдженню на вiрусний артерiїт, яке було проведено з негативними результатами на єдинiй пробi кровi, взятої не ранiше 14 днiв та не пiзнiше 12 мiсяцiв пiсля збору сперми, призначеної для експорту; або дослiдженню на вiрусний артерiїт, яке було проведено з негативними результатами на алiквотнiй частцi сперми, вiдiбраної безпосередньо перед заморожуванням, чи алiквотнiй частцi сперми, вiдiбраної мiж 14 i 30 днями перед збором сперми, призначеної для експорту;

     тварини - донори ембрiонiв, отриманих in vivo, утримувались на територiї господарства, в якому протягом 28 днiв, що передували збору ембрiонiв, жодна з тварин не мала ознак вiрусного артерiїту:

     пiддавались дослiдженню на вiрусний артерiїт з негативними результатами (дiагностичне дослiдження проводилось на пробi кровi, вiдiбраної або один раз упродовж 21 дня перед збором ембрiонiв, або двiчi на пробах, взятих щонайменше iз 14-денним iнтервалом протягом 28 днiв перед збором, яке показало стабiльнiсть чи зниження титру антитiл) або регулярнiй вакцинацiї проти вiрусного артерiїту згiдно з iнструкцiєю до вакцини; або

     утримувались на карантинi впродовж 28 днiв перед збором ембрiонiв та протягом зазначеного вище перiоду не мали ознак вiрусного артерiїту;

     4) лептоспiроз - сперма походить з господарства, де впродовж останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв лептоспiрозу та протягом 30 днiв перед збором сперми тварини-донори пiддавались дiагностичним дослiдженням на лептоспiроз з негативними результатами.

     2. Захворювання, визначенi пунктом 1 цiєї глави, мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому повiдомленню в рамках двосторонньої торгiвлi.

     3. Тварини-донори сперми/ембрiонiв/ооцитiв повиннi:

     мати iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер, який дає можливiсть визначити їх походження;

     у день збору сперми/ембрiонiв/ооцитiв не мати клiнiчних ознак захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави.

     4. Сперма, що використовується для заплiднення ооцитiв, має вiдповiдати вимогам пункту 1 цiєї глави.

     5. Дiагностичнi дослiдження, зазначенi в пунктi 1 цiєї глави, мають проводитись пiд контролем компетентного органу країни походження вiдповiдно до вимог МЕБ.

5. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України iнкубацiйних яєць, отриманих вiд свiйської птицi, вiдмiнної вiд свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних), та iнкубацiйних яєць, отриманих вiд свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних)

     1. Iнкубацiйнi яйця мають походити вiд зграй, якi протягом щонайменше трьох мiсяцiв утримувались на територiї країни/зони/компартмента походження iнкубацiйних яєць.

     2. Iнкубацiйнi яйця мають походити з територiї країни/зони/компартмента, якi на дату видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката є вiльними вiд хвороби Ньюкасла вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ, де впроваджено програму контролю щодо грипу птицi, та якi є вiльними:

     1) вiд високопатогенного та низькопатогенного грипу птицi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ; або

     2) вiд високопатогенного грипу птицi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ, а iнкубацiйнi яйця походять вiд батькiвських зграй, що утримувались у господарствi:

     де протягом останнiх 30 днiв перед збором яєць не було зафiксовано випадкiв низькопатогенного грипу птицi;

     що знаходиться на територiї, щодо якої компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних зi спалахами ньзькопатогенного грипу птицi, та в радiусi 1 км навколо якого впродовж 30 днiв перед збором яєць не було зафiксовано випадкiв низькопатогенного грипу птицi в жодному господарствi;

     яке не мало епiдемiологiчних зв'язкiв iз господарством, де було зафiксовано низькопатогенний грип птицi протягом останнiх 30 днiв перед збором яєць.

     3. Iнкубацiйнi яйця отримано вiд батькiвських зграй, якi:

     1) на дату видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката пiддавались обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, а результати цього обстеження показали вiдсутнiсть клiнiчних ознак будь-якої хвороби чи пiдстав пiдозрювати про їх наявнiсть;

     2) упродовж щонайменше шести тижнiв перед вiдправленням утримувались на територiї господарства, затвердженого компетентним органом країни походження, i:

     щодо якого компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень;

     у межах радiусу 10 км навколо якого (включаючи територiю сусiдньої держави) не було зафiксовано випадкiв високопатогенного грипу птицi чи хвороби Ньюкасла протягом щонайменше останнiх 30 днiв;

     3) упродовж щонайменше шести тижнiв перед вiдправленням не контактували з пернатою дичиною та свiйською птицею iз нижчим ветеринарно-санiтарним статусом;

     4) пiддавались програмi контролю (для iнкубацiйних яєць, отриманих вiд свiйської птицi, вiдмiнної вiд свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних)):

     для курей: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Pullorum, S. Gallinarum;

     для iндичок: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella arizonae, Salmonella Pullorum;

     для цесарок, перепелiв, фазанiв, курiпок, гусей, качок: Salmonella Pullorum та S. Gallinarum, а у рамках таких програм контролю стосовно зграї не було виявлено збудникiв Salmonella чи пiдстав пiдозрювати про наявнiсть Salmonella;

     5) пiддавались програмi контролю щодо Mycoplasma:

     для курей: M. Gallisepticum;

     для iндичок: M. meleagridis та M. Gallisepticum, а у рамках таких програм контролю стосовно зграй не було виявлено збудникiв Mycoplasma чи пiдстав пiдозрювати про наявнiсть Mycoplasma.

     4. Для iнкубацiйних яєць, отриманих вiд свiйської птицi виду Gallus gallus та iндичок, - щодо зграї походження запроваджено програму контролю сальмонельозу та в рамках такої програми:

     зграя походження пiддавалась дiагностичним дослiдженням щодо Sallmonella та Mycoplasma;

     щодо зграй не було виявлено збудникiв Sallmonella та Mycoplasma.

     5. Для iнкубацiйних яєць свiйської птицi, вiдмiнної вiд свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних), - якщо вакцина проти хвороби Ньюкасла не вiдповiдає вимогам пункту 12 глави 8 роздiлу II цих Вимог, проте є дозволеною для використання компетентним органом країни/зони/компартмента походження, свiйська птиця, вiд якої отримано iнкубацiйнi яйця:

     1) не пiддавалась вакцинацiї такими вакцинами протягом щонайменше останнiх 12 мiсяцiв;

     2) походить зi зграй, що пройшли тест iзолювання вiрусу хвороби Ньюкасла, який було проведено акредитованою лабораторiєю не ранiше нiж за 14 днiв до моменту вiдправлення шляхом довiльного вiдбору зразкiв у виглядi мазкiв з клоаки не менше 60 птахiв з кожної зграї, та у яких не було виявлено пташиних парамiксовiрусiв з iндексом iнтрацеребральної патогенностi (ICPI) не бiльше 0,4;

     3) упродовж 60 днiв перед вiдправленням не контактувала зi свiйською птицею, яка не вiдповiдає вимогам пiдпунктiв 1 - 2 цього пункту;

     4) утримувалась на карантинi пiд наглядом державного ветеринарного iнспектора країни походження у господарствi походження протягом 14 днiв, визначених пiдпунктом 2 цього пункту.

     6. Iнкубацiйнi яйця мають:

     1) пiддаватись дезiнфекцiї вiдповiдно до вимог законодавства країни походження;

     2) бути iндивiдуально-маркованими iз зазначенням номера дозволу господарства походження;

     3) на дату видачi мiжнародного ветеринарного сертифiката пiддаватись обстеженню державним ветеринарним iнспектором країни походження, результати якого мають показати вiдсутнiсть ознак будь-якої хвороби або пiдстав пiдозрювати про їх наявнiсть.

     7. У випадку проведення вакцинацiї батькiвських зграй застосовували лише вакцини, затвердженi компетентним органом країни походження. Iнформацiя щодо вакцини та дати проведення такої вакцинацiї має мiститись у мiжнародному ветеринарному сертифiкатi.

     8. Хвороба Ньюкасла, високопатогенний та низькопатогенний грип птицi мають входити до перелiку захворювань, якi пiдлягають обов'язковому термiновому повiдомленню на усiй територiї країни походження.

     9. Iнкубацiйнi яйця транспортуються в очищених одноразових ящиках/тарах, якi використовуються вперше, i:

     якi мiстять лише iнкубацiйнi яйця одного виду, категорiї та типу, що походять з одного господарства, закритi у спосiб, що унеможливлює пiдмiну вмiсту;

     на якi нанесено таку iнформацiю:

     слово "iнкубацiйний";

     назва країни/зони/компартмента походження;

     види вiдповiдної свiйської птицi;

     кiлькiсть iнкубацiйних яєць;

     категорiя i тип виробництва, для якого призначенi iнкубацiйнi яйця;

     найменування, адреса та номер дозволу виробничої потужностi (об'єкта) (для iнкубацiйних яєць свiйської птицi, вiдмiнної вiд свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних));

     найменування, адреса та номер дозволу племiнної потужностi (об'єкта) (для iнкубацiйних яєць свiйської птицi ряду безкiльових (стаусоподiбних));

     номер дозволу господарства походження;

     дата вiдправлення (для iнкубацiйних яєць свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних));

     назва країни призначення.

     10. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного ветеринарно-санiтарного контролю на державному кордонi України та транспортi вiдповiдно до вимог законодавства України iнкубацiйнi яйця пiдлягають iнкубуванню в окремих iнкубаторах.

     11. Птиця, яка була виведена з iмпортованих iнкубацiйних яєць, повинна протягом щонайменше тритижневого перiоду вiд дати виведення утримуватися у господарствi, до якого птицю було надiслано пiсля виведення (якщо iнкубацiйнi яйця були введеннi до господарства, де вже були присутнi iншi iнкубацiйнi яйця, тритижневий перiод розпочинається вiд дати введення останнього iмпортованого iнкубацiйного яйця).

6. Вимоги щодо ввезення на митну територiю України яєць, вiльних вiд специфiчних патогенiв (SPF)

     1. До ввезення на митну територiю України допускаються яйця, вiльнi вiд специфiчних патогенiв (SPF) вiдповiдно до вимог Мiжнародної фармакопеї чи Європейської фармакопеї.

     2. Яйця, вiльнi вiд специфiчних патогенiв (SPF), мають походити вiд зграй курей, якi:

     1) є вiльними вiд специфiчних патогенiв, результати дiагностичних i клiнiчних дослiджень, що необхiднi для надання такого статусу, є задовiльними, включаючи негативнi результати на грип птицi та хворобу Ньюкасла, що були проведенi протягом останнiх 30 днiв перед вiдправленням яєць;

     2) пiддавались клiнiчному обстеженню щонайменше раз на тиждень, а результати таких обстежень показали вiдсутнiсть клiнiчних ознак будь-якої хвороби чи пiдстав пiдозрювати про її наявнiсть;

     3) упродовж щонайменше останнiх шести тижнiв утримувались у господарствi, затвердженому компетентним органом країни походження i щодо якого компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень;

     4) упродовж щонайменше останнiх шести тижнiв не контактували зi свiйською птицею iз нижчим ветеринарно-санiтарним статусом або з пернатою дичиною.

     3. Яйця, вiльнi вiд специфiчних патогенiв (SPF), мають бути маркованими за допомогою кольорових чорнил iз зазначенням iдентифiкацiйного номера.

     4. Яйця, вiльнi вiд специфiчних патогенiв (SPF), мають перевозитись у чистих герметичних одноразових ящиках/тарах, якi використовуються вперше та якi:

     мiстять лише яйця, якi походять з одного господарства;

     запечатанi у спосiб, що унеможливлює пiдмiну вмiсту;

     чiтко маркованi iз зазначенням такої iнформацiї:

     назва, ISO код країни/зони/компартмента походження;

     "яйця, вiльнi вiд специфiчних патогенiв (SPF), лише для дiагностичного, дослiдного та фармацевтичного використання";

     найменування, адреса та номер дозволу господарства виробництва;

     назва країни призначення.

Генеральний директор Директорату безпечностi та якостi харчової продукцiї М. Мороз

 

Додаток
до Вимог щодо ввезення на митну територiю України живих тварин та їхнього репродуктивного матерiалу
(пункт 7 глави 12 роздiлу II)

ХВОРОБИ ОБ'ЄКТIВ АКВАКУЛЬТУРИ ТА ЇХ ВЕКТОРИ

Назва хвороби Види об'єктiв аквакультури, що є векторами хвороби* Умови щодо мiсця походження об'єктiв аквакультури Умови щодо мiсця призначення об'єктiв аквакультури
1 2 3 4
Епiзоотичний некроз гематопоетичної тканини (EHN) Товстолобик строкатий (Aristichthys nobilis), карась золотистий (Carassius auratus), карась звичайний (C. carassius), короп звичайний та парчевий короп (Cyprinus carpio), товстолобик бiлий (Hypophtalmichthys molitrix), ялець (Leuciscus spp), плiтка звичайна (Rutilus rutilus), краснопiрка звичайна (Scardinius erythrophthalmus), лин (Tinca tinca) Вiдсутнi Вiдсутнi
Вiрус Bonamia exitiosa Португальська устриця (Crassostrea angulata), гiгантська устриця далекосхiдна (Crassostrea gigas), вiргiнська устриця (Crassostrea virginica) Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами вiрусу Bonamia exitiosa, якщо вони походять iз господарства (ферми), де присутнi види, сприйнятливi до цього захворювання Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами вiрусу Bonamia exitiosa, якщо вони призначенi для господарств (ферм), де утримуються види, сприйнятливi до цього захворювання
Вiрус Perkinsus marinus Омар європейський (Homarus gammarus), морськi краби (Brachyura spp.), австралiйський прiсноводний рак (Cherax destructor), гiгантська прiсноводна креветка (Macrobrachium rosenbergii), лангусти (Palinurus spp.), краб-плавунець (Portunus puber), чорний краб (Scylla serrata), iндiйська креветка (Penaeus indicus), креветка курума (Penaeus japonicus), креветка королiвська (Penaeus kerathurus), голубi тигровi креветки (Penaeus stylirostris), бiлi тихоокеанськi креветки (Penaeus vannamei) Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами вiрусу Perkinsus marinus, якщо вони походять iз господарства (ферми), де присутнi види, сприйнятливi до цього захворювання Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами вiрусу Perkinsus marinus, якщо вони призначенi для господарств (ферм), де утримуються види, сприйнятливi до цього захворювання
Вiрус Mikrocytos mackini Вiдсутнi Не застосовуються Не застосовуються
Синдром Таура Морськi мушлi (Atrina spp.), букцинум звичайний (Buccinum undatum), португальська устриця (Crassostrea angulata), серцевидка їстiвна (Cerastoderma edule), гiгантська устриця далекосхiдна (Crassostrea gigas), вiргiнська устриця (Crassostrea virginica), донакс обрiзаний (Donax trunculus), морське вушко Ханна (Haliotis discus hannai), морськi вушка (Haliotis tuberculata), лiторина (Littorina littorea), венерка (Mercenaria mercenaria), венерка схiдна (Meretrix lusoria), мiя (Mya arenaria), голуба мiдiя (Mytilus edulis), мiдiя середземноморська (Mytilus galloprovincialis), восьминiг звичайний (Octopus vulgaris), устриця європейська (Ostrea edulis), великий гребiнець (Pecten maximus), морський гребiнець (Ruditapes decussatus), морський гребiнець схiдний (Ruditapes philippinarum), каракатиця звичайна (Sepia officinalis), стромбус (Strombus spp.), венерка європейська (Venerupis aurea), венерка (Venerupis pullastra), молюск бородавчастий (Venus verrucosa), омар європейський (Homarus gammarus), морськi краби (Brachyura spp.), австралiйський прiсноводний рак (Cherax destructor), гiгантська прiсноводна креветка (Macrobrachium rosenbergii), лангусти (Palinurus spp), краб-плавунець (Portunus puber), чорний краб (Scylla serrata), iндiйська креветка (Penaeus indicus), креветка курума (Penaeus japonicus), креветка королiвська (Penaeus kerathurus). Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами жовтоголового захворювання, якщо вони походять iз господарства (ферми), де присутнi види, сприйнятливi до цього захворювання Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами жовтоголового захворювання, якщо вони призначенi для господарств (ферм), де утримуються види, сприйнятливi до цього захворювання
Жовтоголове захворювання Морськi мушлi (Atrina spp.), букцинум звичайний (Buccinum undatum), португальська устриця (Crassostrea angulata), серцевидка їстiвна (Cerastoderma edule), гiгантська устриця далекосхiдна (Crassostrea gigas), вiргiнська устриця (Crassostrea virginica), донакс обрiзаний (Donax trunculus), морське вушко Ханна (Haliotis discus hannai), морськi вушка (Haliotis tuberculata), лiторина (Littorina littorea), венерка (Mercenaria mercenaria), венерка схiдна (Meretrix lusoria), мiя (Mya arenaria), голуба мiдiя (Mytilus edulis), мiдiя середземноморська (Mytilus galloprovincialis), восьминiг звичайний (Octopus vulgaris), устриця європейська (Ostrea edulis), великий гребiнець (Pecten maximus), морський гребiнець (Ruditapes decussatus), морський гребiнець схiдний (Ruditapes philippinarum), каракатиця звичайна (Sepia officinalis), стромбус (Strombus spp.), венерка європейська (Venerupis aurea), венерка (Venerupis pullastra), молюск бородавчастий (Venus verrucosa) Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами жовтоголового захворювання, якщо вони походять iз господарства (ферми), де присутнi види, сприйнятливi до цього захворювання Вiдсутнi
Вiрусна геморагiчна септицемiя форелi (VHS) Белуга (Huso huso), осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii), стерлядь (Acipenser ruthenus), севрюга (Acipenser stellatus), осетер атлантичний (Acipenser sturio), осетер сибiрський (Acipenser Baerii) Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами вiрусної геморагiчної септицемiї форелi (VHS), якщо вони походять iз господарства (ферми) або зони рiчкового вилову, де присутнi види, сприйнятливi до цього захворювання Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами вiрусної геморагiчної септицемiї форелi (VHS), якщо вони призначенi для господарств (ферм), де утримуються види, сприйнятливi до цього захворювання
Товстолобик строкатий (Aristichthys nobilis), карась золотистий (Carassius auratus), карась звичайний (C. carassius), короп звичайний та парчевий короп (Cyprinus carpio), товстолобик бiлий (Hypophtalmichthys molitrix), ялець (Leuciscus spp), плiтка звичайна (Rutilus rutilus), краснопiрка звичайна (Scardinius erythrophthalmus), лин (Tinca tinca), кларiй нiльський (Clarias gariepinus), щука звичайна (Esox lucius), сомовi (Ictalurus spp.), сомик чорний (Ameiurus melas), сом канальний плямистий (Ictalurus punctatus), пангасiус (Pangasius pangasius), судак звичайний (Sander lucioperca), сом звичайний (Silurus glanis), лаврак (сiбас) (Dicentrarchus labrax), окунь гiбридно-смугастий (Morone chrysops x M. saxatilis), лобань (Mugil cephalus), червоний горбиль (Sciaenops ocellatus), горбань срiблястий (Argyrosomus regius), свiтлий горбань (Umbrina cirrosa), тунець (Thunnus spp.), тунець блакитний (Thunnus thynnus), бiлий групер (Epinephelus aeneus), бурий групер (Epinephelus marginatus), морський язик (Solea senegalensis), солiя (морський язик звичайний) (Solea solea), пагель червоний (Pagellus erythrinus), зубань звичайний (Dentex dentex), спар золотистий (Sparus aurata), сарг (морський карась великий) (Diplodus sargus), червоний морський лящ (Pagellus bogaraveo), пагр червоний (Pagrus major), зубарик (морський карась гостроносий) (Diplodus puntazzo), морський карась звичайний (Diplodus vulgaris), золотистий пагр (Pagrus pagrus), талапiї (Oreochromis) Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами вiрусної геморагiчної септицемiї форелi (VHS), якщо вони походять iз господарства (ферми), де присутнi види, сприйнятливi до цього захворювання Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами вiрусної геморагiчної септицемiї форелi (VHS), якщо вони призначенi для господарств (ферм), де утримуються види, сприйнятливi до цього захворювання
Iнфекцiйний некроз гематопоетичної тканини лососевих (IHN) Белуга (Huso huso), осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii), стерлядь (Acipenser ruthenus), севрюга (Acipenser stellatus), осетер атлантичний (Acipenser sturio), осетер сибiрський (Acipenser Baerii)
Товстолобик строкатий (Aristichthys nobilis), карась золотистий (Carassius auratus), карась звичайний (C. carassius), короп звичайний та парчевий короп (Cyprinus carpio), товстолобик бiлий (Hypophtalmichthys molitrix), ялець (Leuciscus spp), плiтка звичайна (Rutilus rutilus), краснопiрка звичайна (Scardinius erythrophthalmus), лин (Tinca tinca)
Кларiй нiльський (Clarias gariepinus), сомовi (Ictalurus spp.), сомик чорний (Ameiurus melas), сом канальний плямистий (Ictalurus punctatus), пангасiус (Pangasius pangasius), судак звичайний (Sander lucioperca), сом звичайний (Silurus glanis)
Палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus), глось (рiчкова камбала) (Platichthys flesus), трiска атлантична (пiвнiчна) (Gadus morhua), пiкша (Melanogrammus aeglefinus)
Рак широкопалий (Astacus astacus), американський сигнальний рак (Pacifastacus leniusculus), червоний флоридський рак (Procambarus clarkii)
Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами iнфекцiйного некрозу гематопоетичної тканини лососевих (IHN), якщо вони походять iз господарства (ферми), де присутнi види, сприйнятливi до цього захворювання Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами iнфекцiйного некрозу гематопоетичної тканини лососевих (IHN), якщо вони призначенi для господарств (ферм), де утримуються види, сприйнятливi до цього захворювання
Вiрус герпесу коi (KHVD) Вiдсутнi Не застосовуються Не застосовуються
Вiрусна анемiя лососевих (ISAV) Вiдсутнi Не застосовуються Не застосовуються
Iнфекцiя Marteilia refringens Серцевидка їстiвна (Cerastoderma edule), донакс обрiзаний (Donax trunculus), мiя (Mya arenaria), венерка (Mercenaria mercenaria), венерка схiдна (Meretrix lusoria), морський гребiнець (Ruditapes decussatus), морський гребiнець схiдний (Ruditapes philippinarum), венерка європейська (Venerupis aurea), венерка (Venerupis pullastra), молюск бородавчастий (Venus verrucosa) Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами iнфекцiї Marteilia refringens, якщо вони походять iз господарства (ферми), де присутнi види, сприйнятливi до цього захворювання Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами iнфекцiї Marteilia refringens, якщо вони призначенi для господарств (ферм), де утримуються види, сприйнятливi до цього захворювання
Iнфекцiя Bonamia ostreae Серцевидка їстiвна (Cerastoderma edule), донакс обрiзаний (Donax trunculus), мiя (Mya arenaria), венерка (Mercenaria mercenaria), венерка схiдна (Meretrix lusoria), морський гребiнець (Ruditapes decussatus), морський гребiнець схiдний (Ruditapes philippinarum), венерка європейська (Venerupis aurea), венерка (Venerupis pullastra), молюск бородавчастий (Venus verrucosa), великий гребiнець (Pecten maximus) Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами iнфекцiї Bonamia ostreae, якщо вони походять iз господарства (ферми), де присутнi види, сприйнятливi до цього захворювання Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами iнфекцiї Bonamia ostreae, якщо вони призначенi для господарств (ферм), де утримуються види, сприйнятливi до цього захворювання
Захворювання бiлих плям (WSD) Морськi мушлi (Atrina spp.), букцинум звичайний (Buccinum undatum), португальська устриця (Crassostrea angulata), серцевидка їстiвна (Cerastoderma edule), гiгантська устриця далекосхiдна (Crassostrea gigas), вiргiнська устриця (Crassostrea virginica), донакс обрiзаний (Donax trunculus), морське вушко Ханна (Haliotis discus hannai), морськi вушка (Haliotis tuberculata), лiторина (Littorina littorea), венерка (Mercenaria mercenaria), венерка схiдна (Meretrix lusoria), мiя (Mya arenaria), голуба мiдiя (Mytilus edulis), мiдiя середземноморська (Mytilus galloprovincialis), восьминiг звичайний (Octopus vulgaris), устриця європейська (Ostrea edulis), великий гребiнець (Pecten maximus), морський гребiнець (Ruditapes decussatus), морський гребiнець схiдний (Ruditapes philippinarum), каракатиця звичайна (Sepia officinalis), стромбус (Strombus spp.), венерка європейська (Venerupis aurea), венерка (Venerupis pullastra), молюск бородавчастий (Venus verrucosa) Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами захворювання бiлих плям (WSD), якщо вони походять iз господарства (ферми), де присутнi види, сприйнятливi до цього захворювання Об'єкти аквакультури, визначенi у графi 2, можуть вважатись векторами захворювання бiлих плям (WSD), якщо вони призначенi для господарств (ферм), де утримуються види, сприйнятливi до цього захворювання

____________
     * Види об'єктiв аквакультури, зазначенi у графi 2, є векторами хвороб, зазначених у графi 1, у випадку виконання додаткових умов, зазначених у графах 3 та 4.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
16 листопада 2018 року N 553
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
04 квiтня 2019 р. за N 347/33318

ВИМОГИ
щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки

I. Загальнi положення

     1. Цi Вимоги поширюються на вiдносини мiж операторами ринку, компетентним органом, країнами-експортерами / країнами походження, державними ветеринарними iнспекторами та особами, вiдповiдальними за ввезення на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки.

     2. У цих Вимогах термiни вживаються у таких значеннях:

     виробничi (дослiднi) зразки - побiчнi продукти тваринного походження або продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, що призначенi для дослiджень (випробовувань) чи аналiзiв, проведення виробничих процесiв, включаючи: переробку побiчних продуктiв тваринного походження або продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, виробництво кормiв та iнших продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, тестування пристроїв чи виробничого обладнання;

     герметичний контейнер - контейнер, сконструйований у спосiб, що забезпечує запобiгання проникненню мiкроорганiзмiв;

     гiдролiзований бiлок, не призначений для споживання людиною, - полiпептиди, пептиди, амiнокислоти та їх сумiшi, отриманi в результатi гiдролiзу побiчних продуктiв тваринного походження;

     дублення - оброблення шкiри з використанням рослинних дубильних речовин, солей хрому чи iнших речовин (солi алюмiнiю, залiза, кремнiю, альдегiдiв, хiнонiв), а також iнших синтетичних дубильних речовин;

     жаб'ячi лапки - задня частина тiл тварин, що належать до виду RNA родини Ranidae, роздiлена поперечним розрiзом поза переднiми кiнцiвками, випатрана й очищена вiд шкiри;

     желатин - природний розчинний бiлок, гелеутворюючий або негелеутворюючий, отриманий у результатi часткового гiдролiзу колагену, виробленого з кiсток, шкiр, шкур, сухожиль та м'язiв тварин;

     живi двостулковi молюски - молюски iз фiльтрувальним типом живлення, якi мають двостулкову мушлю;

     жувальнi предмети - продукти, призначенi для жування домашнiми тваринами, виготовленi з недубленої шкiри та шкур копитних тварин або з iншої сировини тваринного походження;

     зайцеподiбнi - кролi, зайцi та iншi гризуни;

     колаген - протеїновий продукт, отриманий iз кiсток, шкiр, шкур та сухожиль тварин;

     консервованi корми для домашнiх тварин - корми для домашнiх тварин, пiдданi термiчнiй обробцi та запакованi в герметичнi контейнери;

     корми для домашнiх тварин - корми, призначенi для годування домашнiх тварин, i жувальнi предмети, якi складаються з побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження;

     кормовий ланцюг - послiдовнiсть процесiв, пов'язаних iз виробництвом, переробкою, реалiзацiєю кормiв вiд стадiї їх первинного виробництва до стадiї споживання тваринами;

     кормовi матерiали - продукти рослинного або тваринного походження у їхньому природному станi, свiжi чи консервованi, i продукти їх промислової переробки, а також органiчнi та неорганiчнi речовини, що мiстять кормовi добавки або не мiстять їх, якi призначенi для годування тварин безпосередньо або пiсля переробки, для використання у приготуваннi кормових сумiшей чи як носiї для премiксiв;

     м'яснi напiвфабрикати - свiже м'ясо, включаючи м'ясо, подрiбнене на шматочки, до якого додано харчовi продукти, спецiї чи добавки, або яке оброблене у спосiб, що є недостатнiм для модифiкацiї внутрiшньої структури м'язового волокна м'яса, що призводить до втрати характеристик, властивих свiжому м'ясу;

     м'яснi продукти - переробленi продукти, отриманi в результатi переробки м'яса або в результатi подальшої переробки цих перероблених продуктiв у спосiб, який забезпечує вiдсутнiсть характеристик свiжого м'яса пiд час розрiзання такого продукту;

     м'ясо механiчного обвалювання (ММО) - продукт, отриманий шляхом вiддiлення м'яса вiд м'ясоносних кiсток пiсля обвалювання або вiддiлення м'яса вiд туш птицi з використанням механiчних засобiв, що призводить до втрати або змiни структури м'язових волокон;

     молозиво - рiдина, що видiляється молочними залозами тварин протягом перiоду до 3 - 5 днiв пiсля пологiв, з великим вмiстом антитiл та мiнеральних речовин (видiлення молозива передує початку видiлення молока);

     необроблена щетина свиней - щетина свиней, яка не пiддана виробничому промиванню, не отримана в результатi дублення або не пiддана будь-якому iншому методу обробки, що забезпечує вiдсутнiсть будь-якого неприйнятного ризику;

     обробленi шлунки, мiхури та кишки - очищенi шлунки, мiхури та кишки, що пiдданi солiнню, нагрiванню або висушуванню;

     пасiка - один або кiлька вуликiв, що становлять одну епiзоотичну одиницю;

     перероблений тваринний бiлок, не призначений для споживання людиною, - тваринний бiлок, який пiддано переробцi з метою безпосереднього застосування як кормового матерiалу або для будь-якого iншого використання в кормах, включаючи корми для домашнiх тварин, або для використання в органiчних добривах чи покращувачах ґрунту. Цей термiн не включає продукти кровi, молоко, продукти на основi молока, продукти, отриманi з молока, молозиво, продукти на основi молозива, шлам iз центрифуги або сепаратора, желатин, гiдролiзований бiлок i двокальцiйфосфат, яйця та яйцепродукти, включаючи яєчнi шкаралупи, трикальцiйфосфат i колаген;

     переробленi харчовi продукти тваринного походження - м'яснi продукти, молочнi продукти, яєчнi продукти, переробленi рибнi продукти, топленi жири, шкварки, желатин, колаген, обробленi шлунки, мiхури та кишки;

     пiдготовленi рибнi продукти - непереробленi рибнi продукти, що пiдданi процесам, якi впливають на їх анатомiчну цiлiснiсть (потрошiння, вiддiлення голови, нарiзання на шматки, вiддiлення фiле, подрiбнення);

     побiчнi продукти бджiльництва - мед, бджолиний вiск, маточне молочко, прополiс, пилок, не призначенi для споживання людиною;

     побiчнi харчовi продукти - свiже м'ясо, включно з нутрощами та кров'ю, за винятком м'яса тушi;

     подрiбнене (сiчене) м'ясо - м'ясо, вiддiлене вiд кiсток та подрiбнене на фрагменти з вмiстом солi менше нiж 1 %;

     потужнiсть з переробки диких тварин - будь-яка потужнiсть, де дикi тварини та їх м'ясо обробляють з метою введення їх в обiг;

     продукти кровi - продукти, отриманi з кровi або її фракцiй (за винятком кров'яного борошна), якi включають висушену, заморожену, рiдку плазму, цiльну висушену кров, висушенi, замороженi, рiдкi еритроцити або їх фракцiї та сумiшi;

     продукти на основi молозива - продукти переробки молозива або подальшої переробки таких продуктiв;

     риб'ячий жир, не призначений для споживання людиною, - жир, отриманий у результатi переробки водних тварин або риби, призначених для споживання людиною, якi передбачено оператором ринку для цiлей iнших, нiж споживання людиною;

     рибне борошно - перероблений тваринний бiлок, отриманий з водних тварин (за винятком морських ссавцiв);

     рибнi продукти - дикi або вирощенi на фермi морськi чи прiсноводнi тварини (за винятком живих двостулкових молюскiв, живих голкошкiрих, живих кишковопорожнинних, живих морських черевоногих, а також ссавцiв, рептилiй та жаб), включаючи їх їстiвнi форми, частини та продукти, що отриманi iз них;

     свiже м'ясо - м'ясо, що не пiддане жоднiй обробцi, крiм охолодження, заморожування чи швидкого заморожування, а також м'ясо у вакуумнiй упаковцi або запаковане у контрольовану атмосферу;

     свiжi рибнi продукти - непереробленi рибнi продукти, цiлi чи пiдготовленi, включаючи продукти, запакованi у вакуумнiй упаковцi, або контрольовану атмосферу, що не пiдданi жоднiй обробцi, крiм охолодження;

     свiйськi тварини - тварини, у тому числi об'єкти аквакультури, якi утримуються людиною;

     сирий корм для домашнiх тварин - корм для домашнiх тварин, який не пiддано жодному iншому процесу обробки, окрiм охолодження або замороження;

     смаковi (сенсорнi) iнгредiєнти, не призначенi для споживання людиною, - рiдкi або висушенi продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, що використовуються для посилення смакових якостей кормiв для домашнiх тварин;

     топленi жири, не призначенi для споживання людиною, - жири, отриманi в результатi переробки побiчних продуктiв тваринного походження або харчових продуктiв, якi призначаються оператором ринку для цiлей iнших, нiж споживання людиною;

     туша - тiло забитої тварини до, пiд час, та пiсля знiмання шкiри, скоблiння, нутрування, вiдокремлювання голови, нiг та хвоста;

     шкварки - залишки, що мiстять бiлок, отриманi в процесi топлення жиру пiсля часткового вiддiлення жиру та води;

     яєчнi продукти - продукти переробки яєць, яєчних компонентiв, яєчних сумiшей чи продукти їх подальшої переробки;

     яйця, призначенi для споживання людиною, - яйця в шкаралупi (за винятком розбитих, iнкубацiйних та приготовлених яєць), отриманi вiд птахiв, вирощених на фермi, якi є придатними для безпосереднього споживання людиною або для приготування яєчних продуктiв.

     Iншi термiни вжито в значеннях, наведених у Законах України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв", "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", "Про молоко та молочнi продукти", "Про побiчнi продукти тваринного походження, не призначенi для споживання людиною". Термiн "домашнi тварини" вжито в значеннi, наведеному в Законi України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження". Термiн "країна походження" визначено в порядку, встановленому Митним кодексом України.

     3. Харчовi продукти тваринного походження, корми, сiно, солома, а також побiчнi продукти тваринного походження та продукти їх оброблення, переробки, визначенi роздiлами II - IV цих Вимог (далi - пiдконтрольнi об'єкти), можуть ввозитися на митну територiю України, якщо вони походять з країни чи її окремої територiї (зони або компартмента) та з потужностi, якi внесено до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктiв на митну територiю України вiдповiдно до вимог законодавства про державний контроль.

     4. При ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження мають виконуватись вимоги, встановленi у роздiлах II - III цих Вимог, а також такi:

     1) харчовi продукти тваринного походження мають бути виробленi на потужностях, де запроваджено постiйно дiючi процедури, що базуються на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (НАССР);

     2) органолептичнi, мiкробiологiчнi, хiмiко-токсикологiчнi, радiологiчнi та iншi показники безпечностi харчових продуктiв тваринного походження мають вiдповiдати вимогам законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв або еквiвалентним вимогам;

     3) виробництво, зберiгання та перевезення харчових продуктiв тваринного походження має вiдповiдати гiгiєнiчним вимогам законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв або еквiвалентним вимогам;

     4) матерiали, якi використовуються для пакування харчових продуктiв тваринного походження, включаючи первинне пакування, мають вiдповiдати гiгiєнiчним вимогам законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв або еквiвалентним вимогам;

     5) перед завантаженням транспортнi засоби, якими здiйснюються перевезення харчових продуктiв тваринного походження, мають бути очищеними та продезiнфiкованими вiдповiдно до вимог законодавства країни-експортера / країни походження;

     6) для свiжого м'яса, визначеного главами 1 - 9 роздiлу III цих Вимог:

     свiже м'ясо має бути отримане iз тварин, поводження з якими до забою та пiд час забою вiдповiдає вимогам законодавства України про благополуччя тварин або еквiвалентним вимогам;

     за результатами передзабiйного та пiслязабiйного огляду, проведеного державним ветеринарним iнспектором країни походження, свiже м'ясо має бути визнане придатним для споживання людиною;

     свiже м'ясо має бути отриманим та приготовленим не контактуючи з м'ясом, що не задовольняє вимог цього пункту та вимог, встановлених главами 1 - 9 роздiлу III цих Вимог;

     7) пiсля виробництва подрiбнене (сiчене) м'ясо, визначене главами 1 - 3 роздiлу III цих Вимог, та м'яснi напiвфабрикати, визначенi главою 11 роздiлу III цих Вимог, мають бути замороженими до температури в товщi не вище -18° C.

     5. Корми, сiно, солома, а також побiчнi продукти тваринного походження та продукти їх оброблення, переробки, що призначенi для ввезення (пересилання) на митну територiю України, мають вiдповiдати вимогам, встановленим у роздiлi IV цих Вимог, а також:

     1) якщо побiчнi продукти тваринного походження, призначенi для годування жуйних, мiстять молоко або молочнi продукти, отриманi вiд овець або кiз, цi вiвцi та кози з моменту народження або протягом останнiх трьох рокiв мають безперервно утримуватися у господарствi, щодо якого не було встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних iз трансмiсивною губчастоподiбною енцефалопатiєю, та щодо якого протягом останнiх трьох рокiв виконувались такi вимоги:

     господарство пiддавалось регулярному iнспектуванню державним ветеринарним iнспектором країни-експортера / країни походження;

     у господарствi не було зафiксовано випадкiв скрепi овець або, у разi фiксування випадкiв цього захворювання, всi тварини, щодо яких було встановлено наявнiсть скрепi овець, були забитi та знищенi (за винятком племiнних баранiв з генотипом ARR/ARR i племiнних овець, якi мають щонайменше одну алель ARR i не мають жодної алелi VRQ);

     вiвцi та кози, за винятком овець, якi мають генотип прiону ARR/ARR, можуть вводитись у господарство лише у випадку, якщо походять з господарства, яке вiдповiдає зазначеним вище вимогам;

     2) кiнцевий продукт з моменту переробки має зберiгатись у спосiб, що забезпечує уникнення забруднення або зараження продукту збудниками захворювань, що можуть передаватись людям чи тваринам;

     3) побiчнi продукти тваринного походження та продукти їх оброблення, переробки, зазначенi в главах 1 - 2, 4 - 9, 11 - 13, 18, 20, 22 - 25, 32 роздiлу IV цих Вимог не мають мiстити або бути отриманими:

     iз ризикового матерiалу чи м'яса механiчного обвалювання (ММО) iз кiсток ВРХ, кiз або овець, а тварини, з яких отримано тваринний бiлок, не пiддавались забою пiсля оглушення за допомогою газу, введеного в порожнину черепа, або пiсля оглушення методом розривання тканин центральної нервової системи за допомогою довгастого iнструменту у формi стрижня, що вводиться в порожнину черепа; або

     з матерiалу, вiдмiнного вiд матерiалу, отриманого з ВРХ, кiз або овець, якi були народженi, вирощенi та забитi на територiї країни чи зони з незначним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатї ВРХ вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.

     6. Вантажi з пiдконтрольними об'єктами, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, мають супроводжуватись оригiналами мiжнародних сертифiкатiв, форму яких встановлено законодавством чи узгоджено компетентним органом України з вiдповiдним органом країни-експортера / країни походження, та iнших документiв, якi вимагаються згiдно iз законом, а також оригiналами загального ветеринарного документа на ввезення.

     7. Пiд час узгодження форм мiжнародних сертифiкатiв компетентний орган України на пiдставi оцiнки ризикiв може прийняти рiшення про встановлення вимог до пiдконтрольних об'єктiв, вiдмiнних вiд тих, що визначенi у роздiлах II - IV цих Вимог, якщо країна-експортер не задовольняє окремих вимог роздiлiв II - IV цих Вимог та/або якщо роздiлами II - IV цих Вимог не встановлено вимог до окремих видiв пiдконтрольних об'єктiв.

     8. Компетентний орган України за результатами оцiнки ризикiв приймає рiшення, визначене пунктом 7 цього роздiлу за умови, що компетентним органом країни-експортера надано належнi письмовi гарантiї щодо вiдповiдностi (еквiвалентностi) її системи державного контролю законодавству України, та за результатами державного контролю, здiйсненого компетентним органом України у країнi-експортерi вiдповiдно до вимог законодавства про державний контроль, компетентним органом України визнано вiдповiднiсть (еквiвалентнiсть) системи державного контролю країни-експортера законодавству України.

     9. Якщо iнше не передбачено законодавством, вантажi з пiдконтрольними об'єктами, якi ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, пiдлягають заходам державного контролю, що здiйснюються державним ветеринарним iнспектором у формi перевiрок на призначеному прикордонному iнспекцiйному посту.

II. Вимоги щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ у разi ввезення (пересилання) на митну територiю України окремих видiв харчових продуктiв тваринного походження

     1. Зазначенi нижче харчовi продукти тваринного походження, отриманi з ВРХ, овець або кiз, мають ввозитись (пересилатись) на митну територiю України з територiї країни або зони з незначним/контрольованим/невизначеним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ:

     свiже м'ясо;

     подрiбнене (сiчене) м'ясо;

     м'ясо механiчного обвалювання (ММО);

     м'яснi напiвфабрикати;

     м'яснi продукти;

     топленi твариннi жири;

     шкварки;

     желатин, вiдмiнний вiд желатину, отриманого зi шкiр та шкур;

     колаген, вiдмiнний вiд колагену, отриманого зi шкiр та шкур;

     обробленi шлунки, мiхури та кишки.

     2. У разi ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, зазначених у пунктi 1 цього роздiлу, з країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною або зоною з незначним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ:

     1) ВРХ, вiвцi або кози, з яких отримано вiдповiднi харчовi продукти тваринного походження, були пiдданi передзабiйному та пiслязабiйному огляду;

     2) харчовi продукти тваринного походження не мають мiстити та бути отриманими з ризикового матерiалу;

     3) якщо ВРХ, iз якої отримано вiдповiднi харчовi продукти тваринного походження, походить з територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною або зоною з контрольованим або невизначеним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, тушi, напiвтушi або напiвтушi, розрiзанi не бiльш нiж на три цiлi шматки та четвертини, що отриманi з ВРХ, не мають мiстити iншого ризикового матерiалу, нiж хребетний стовп, включаючи дорзальний корiнцевий ганглiй.

     Такi тушi або цiлi шматки туш ВРХ, що мiстять хребетний стовп, мають бути iдентифiкованi за допомогою чiткої червоної стрiчки, нанесеної на етикетку. У загальному ветеринарному документi на ввезення зазначенню пiдлягає iнформацiя щодо кiлькостi туш та цiлих шматкiв туш ВРХ, з яких має бути видалено хребетний стовп;

     4) харчовi продукти тваринного походження не мають мiстити та бути отриманими з м'яса механiчного обвалювання (ММО), отриманого з кiсток ВРХ, овець або кiз. Зазначена вимога не поширюється на харчовi продукти тваринного походження, отриманi з ВРХ, овець або кiз, якi були народженi, вирощенi та забитi на територiї країни чи зони, що вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною або зоною iз незначним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, та де не було зафiксовано ендемiчних випадкiв губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ;

     5) ВРХ, вiвцi та кози, з яких отримано харчовi продукти тваринного походження, не були забитi пiсля оглушення шляхом введення газу в порожнину черепа та не були вбитi в такий спосiб або не були забитi пiсля оглушення шляхом розривання тканин центральної нервової системи з використанням довгастого iнструмента у формi стрижня, який вводиться в порожнину черепа.

     Ця вимога не поширюється на харчовi продукти тваринного походження, що отриманi з ВРХ, овець або кiз, якi були народженi, вирощенi та забитi на територiї країни чи зони, що вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною або зоною iз незначним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ;

     6) якщо ВРХ, вiвцi або кози, з яких отримано харчовi продукти тваринного походження, походять з територiї країни чи зони, що вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною або зоною з невизначеним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ:

     зазначенi тварини не отримували в якостi корму м'ясо-кiсткового борошна або шкварок вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     виробництво та поводження iз харчовими продуктами тваринного походження має забезпечити такi умови, щоб зазначенi харчовi продукти не мiстили або не були забрудненi нервовими або лiмфатичними тканинами, оголеними пiд час процесу вiддiлення м'яса вiд кiсток.

     3. У разi ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, зазначених у пунктi 1 цього роздiлу, iз країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною чи зоною з контрольованим ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ:

     1) ВРХ, вiвцi або кози, з яких отримано харчовi продукти тваринного походження:

     були пiдданi передзабiйному та пiслязабiйному огляду;

     не були забитi пiсля оглушення шляхом розривання тканин центральної нервової системи з використанням довгастого iнструмента у формi стрижня, введеного в порожнину черепа, або за допомогою газу, введеного в порожнину черепа;

     2) харчовi продукти тваринного походження не мiстять та не є отриманими з ризикового матерiалу або з м'яса механiчного обвалювання (ММО), отриманого iз кiсток ВРХ, овець або кiз. Зазначена вимога не поширюється на тушi, напiвтушi або напiвтушi, розрiзанi не бiльш нiж на три цiлi шматки та четвертини, що отриманi з ВРХ, якi можуть мiстити хребетний стовп, включаючи дорзальний корiнцевий ганглiй;

     3) тушi або цiлi шматки туш ВРХ, з яких має бути видалено хребетний стовп, мають бути iдентифiкованi за допомогою чiткої червоної стрiчки, нанесеної на етикетку. У загальному ветеринарному документi на ввезення має зазначатись iнформацiя щодо кiлькостi туш та цiлих шматкiв туш ВРХ, з яких має бути видалено хребетний стовп;

     4) у випадку ввезення (пересилання) на митну територiю України оброблених кишок, сировина для виробництва яких отримана на територiї країни або зони, що вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною або зоною з незначним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, вiвцi, кози або ВРХ, з яких отримано сировину, мають бути народженi, вирощенi та забитi на територiї країни чи зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною або зоною з незначним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, та бути пiдданi передзабiйному та пiслязабiйному огляду;

     5) у випадку ввезення (пересилання) на митну територiю України оброблених кишок, сировина для виробництва яких отримана на територiї країни або зони, де було зафiксовано ендемiчнi випадки губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ:

     тварини, з яких отримано сировину, були народженi пiсля дати введення заборони на годування жуйних тварин м'ясо-кiстковим борошном та шкварками, отриманими iз жуйних тварин; або

     обробленi кишки не мiстять та не є отриманими з ризикового матерiалу.

     4. У разi ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, зазначених у пунктi 1 цього роздiлу, iз країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною чи зоною з невизначеним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ:

     1) ВРХ, вiвцi або кози, з яких отримано харчовi продукти тваринного походження:

     не отримували в якостi корму м'ясо-кiсткового борошна або шкварок, отриманих iз жуйних тварин, вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     пiддавались передзабiйному та пiслязабiйному огляду;

     не були забитi пiсля оглушення шляхом розривання тканин центральної нервової системи з використанням довгастого iнструмента у формi стрижня, введеного в порожнину черепа, чи за допомогою газу, введеного в порожнину черепа;

     2) харчовi продукти тваринного походження не мають мiстити та бути отриманими з ризикового матерiалу, нервових i лiмфатичних тканин, оголених пiд час вiддiлення м'яса вiд кiсток, та м'яса механiчного обвалювання (ММО), отриманого iз кiсток ВРХ, овець або кiз. Зазначена вимога не поширюється на тушi, напiвтушi або напiвтушi, розрiзанi не бiльш нiж на три цiлi шматки та четвертини, отриманi з ВРХ, якi можуть мiстити хребетний стовп, включаючи дорзальний корiнцевий ганглiй;

     3) тушi або цiлi шматки туш ВРХ, з яких має бути видалено хребетний стовп, мають бути iдентифiкованi за допомогою чiткої червоної стрiчки, нанесеної на етикетку. У загальному ветеринарному документi на ввезення має зазначатись iнформацiя щодо кiлькостi туш та цiлих шматкiв туш ВРХ, з яких має бути видалено хребетний стовп;

     4) у випадку ввезення (пересилання) на митну територiю України оброблених кишок, сировину для виробництва яких отримано на територiї країни або зони, що вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною чи зоною з незначним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, вiвцi, кози або ВРХ, з яких отримано сировину, мають бути народженi, вирощенi та забитi на територiї країни чи зони, що вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є країною або зоною з незначним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, та бути пiдданi передзабiйному та пiслязабiйному огляду;

     5) у випадку ввезення (пересилання) на митну територiю України оброблених кишок, сировина для виробництва яких отримана на територiї країни або зони, де було зафiксовано ендемiчнi випадки губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ:

     тварини, з яких отримано сировину, були народженi пiсля дати введення заборони на годування жуйних тварин м'ясо-кiстковим борошном та шкварками, отриманими iз жуйних тварин; або

     обробленi кишки не мiстять та не є отриманими з ризикового матерiалу.

III. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження

1. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України свiжого м'яса свiйської ВРХ (включаючи види Bubalus, Bison та їх помiсi), призначеного для споживання людиною

     1. Свiже м'ясо (включаючи подрiбнене (сiчене) м'ясо) свiйської ВРХ (включаючи види Bubalus, Bison та їх помiсi) має бути отриманим на територiї країни або зони, якi на дату видачi мiжнародного сертифiката:

     1) є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру i де протягом останнiх 12 мiсяцiв перед видачею мiжнародного сертифiката не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та не проводилась вакцинацiя проти чуми ВРХ. У разi проведення на територiї зазначеної країни або зони вакцинацiї свiйської ВРХ проти ящуру мають застосовуватися лише вакцини, затвердженi компетентним органом країни походження, а iнформацiя щодо проведення такої вакцинацiї має мiститись у мiжнародному сертифiкатi;

     2) внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйської ВРХ на митну територiю України.

     2. Свiже м'ясо отримане зi свiйської ВРХ, яка:

     1) утримувалась на територiї країни або зони, визначених пунктом 1 цiєї глави, з моменту народження чи впродовж щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед забоєм або була iмпортована з територiї країни чи зони, що на дату iмпорту було внесено до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйської ВРХ на митну територiю України;

     2) походить з господарства, де утримуються лише тварини, невакцинованi проти чуми ВРХ, та яке вiдповiдає таким вимогам:

     протягом останнiх 30 днiв у господарствi й у радiусi 10 км навколо якого не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та ящуру або щодо якого компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, а впродовж останнiх 60 днiв у цьому господарствi й у господарствах, що знаходяться в радiусi 25 км навколо нього, не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ i ящуру; або

     щодо господарства компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, а протягом останнiх 12 мiсяцiв у зазначеному господарствi й у господарствах, що знаходяться в радiусi 10 км навколо нього, не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ i ящуру;

     упродовж останнiх трьох мiсяцiв до господарства не було введено тварин iз територiй, щодо яких компетентним органом України встановлено обмеження або заборону ввозити на митну територiю України свiйську ВРХ;

     у господарствi утримуються лише iдентифiкованi тварини;

     господарство пiддається регулярному ветеринарному iнспектуванню;

     3) протягом щонайменше останнiх 40 днiв перед вiдправленням на бiйню утримувалась у господарствi, визначеному пiдпунктом 2 цього пункту;

     4) упродовж трьох мiсяцiв перед забоєм пiддавалась внутрiшньошкiрнiй туберкулiновiй пробi з негативними результатами. Зазначена вимога не поширюється на свiйську ВРХ, яка походить з територiї країни, зони та стада, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд туберкульозу ВРХ;

     5) перевозилась зi своїх господарств у транспортних засобах на бiйню без контакту з iншою ВРХ, яка не задовольняє вимог цiєї глави, а протягом 24 годин перед забоєм пiддавалась передзабiйному огляду, результати якого показали вiдсутнiсть ознак чуми ВРХ та ящуру;

     6) не була забита ранiше дати внесення країни або зони походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйської ВРХ на митну територiю України, або впродовж перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту такого м'яса з цiєї країни чи зони.

     3. Свiже м'ясо має бути отримане на потужностi, в якiй i в радiусi 10 км навколо якої протягом останнiх 30 днiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та ящуру.

     4. Тушi або частини туш мають мiстити позначку придатностi. Запаковане свiже м'ясо має мiстити iдентифiкацiйну позначку.

2. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України свiжого м'яса свiйських овець (Ovis aries) та кiз (Capra hircus), призначеного для споживання людиною

     1. Свiже м'ясо (включаючи подрiбнене (сiчене) м'ясо) свiйських овець (Ovis aries) та кiз (Capra hircus) має бути отримане на територiї країни або зони, якi на дату видачi мiжнародного сертифiката вiдповiдають таким вимогам:

     1) є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру, де протягом останнiх 12 мiсяцiв перед видачею мiжнародного сертифiката не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та не проводилась вакцинацiя проти цiєї хвороби. У разi проведення на територiї зазначеної країни або зони вакцинацiї овець та кiз проти ящуру застосовувались лише вакцини, затвердженi компетентним органом країни походження. Iнформацiя щодо проведення такої вакцинацiї має мiститись у мiжнародному сертифiкатi;

     2) внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйських овець та кiз на митну територiю України.

     2. Свiже м'ясо має бути отримане зi свiйських овець та кiз, якi:

     1) утримувались на територiї країни чи зони, що визначенi пунктом 1 цiєї глави, з моменту народження або впродовж щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед забоєм або були iмпортованi з територiї країни чи зони, що на дату iмпорту внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйських овець та кiз на митну територiю України;

     2) походять з господарства, де утримуються лише тварини, не вакцинованi проти чуми ВРХ, i яке вiдповiдає таким вимогам:

     щодо господарства протягом останнiх шести тижнiв компетентним органом країни походження не встановлено обмежувальних заходiв, пов'язаних зi спалахами бруцельозу овець та кiз;

     у господарствi та в радiусi 10 км навколо якого впродовж останнiх 30 днiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та ящуру або щодо господарства компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень i протягом останнiх 90 днiв у господарствi й у радiусi 50 км навколо якого не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та ящуру;

     3) упродовж щонайменше останнiх 40 днiв перед вiдправленням на бiйню утримувались у господарствi, визначеному пiдпунктом 2 цього пункту;

     4) перевозились зi своїх господарств на бiйню без контакту з iншими тваринами, якi не задовольняють вимог цiєї глави, i протягом 24 годин перед забоєм пiддавались передзабiйному огляду, результати якого показали вiдсутнiсть ознак чуми ВРХ та ящуру;

     5) не були забитi ранiше дати внесення країни або зони походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйських овець та кiз на митну територiю України й упродовж перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту такого м'яса iз цiєї країни чи зони.

     3. Свiже м'ясо має бути отримане на потужностi, в якiй i в радiусi 10 км навколо якої протягом останнiх 30 днiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та ящуру.

     4. Тушi та частини туш мають мiстити позначку придатностi. Запаковане свiже м'ясо має мiстити iдентифiкацiйну позначку.

3. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України свiжого м'яса свiйських свиней (Sus scrofa), призначеного для споживання людиною

     1. Свiже м'ясо (включаючи подрiбнене (сiчене) м'ясо) свiйських свиней (Sus scrofa) має бути отримане на територiї країни або зони, якi:

     1) є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру та де на дату видачi мiжнародного сертифiката:

     протягом останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней;

     упродовж останнiх 12 мiсяцiв не проводилась вакцинацiя проти чуми ВРХ, класичної чуми свиней, африканської чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та заборонено iмпорт свiйських свиней, вакцинованих проти зазначених захворювань;

     2) внесено до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйських свиней на митну територiю України.

     2. Свiже м'ясо має бути отримане iз тварин, якi:

     1) утримувались на територiї країни чи зони, що визначенi пунктом 1 цiєї глави, з моменту народження або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед забоєм або були iмпортованi з територiї країни чи зони, що на дату iмпорту внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйських свиней на митну територiю України;

     2) походять з господарства:

     де утримуються тварини, не вакцинованi проти чуми ВРХ, класичної чуми свиней, африканської чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та ящуру;

     у якому та в радiусi 10 км навколо якого впродовж останнiх 40 днiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та ящуру;

     щодо якого компетентним органом країни походження протягом останнiх шести тижнiв не встановлено обмежувальних заходiв, пов'язаних зi спалахами бруцельозу свиней;

     3) з моменту народження утримувались в умовах iзоляцiї вiд диких парнокопитних тварин;

     4) перевозились iз господарств у транспортних засобах на бiйню без контакту з iншими тваринами, якi не задовольняють вимог цiєї глави, та якi впродовж 24 годин перед забоєм пiддавались передзабiйному огляду, результати якого показали вiдсутнiсть у цих тварин африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та ящуру;

     5) не були забитi ранiше дати внесення країни або зони походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйських свиней на митну територiю України та протягом перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту такого м'яса iз цiєї країни або зони.

     3. Свiже м'ясо має вiдповiдати таким вимогам:

     1) бути отриманим на потужностi, в якiй та в радiусi 10 км навколо якої впродовж останнiх 40 днiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та ящуру;

     2) бути дослiджене на трихiнельоз iз негативним результатом або бути обробленим методами, якi забезпечують повне знищення трихiнел;

     3) тушi та частини туш мають мiстити позначку придатностi. Запаковане свiже м'ясо має мiстити iдентифiкацiйну позначку.

4. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України свiжого м'яса свiйських непарнокопитних тварин (Equus caballus, Equus asinus та їх помiсi), призначеного для споживання людиною

     1. Свiже м'ясо (за винятком подрiбненого (сiченого) м'яса) свiйських непарнокопитних тварин (Equus caballus, Equus asinus та їх помiсi) має бути отриманим на територiї країни або зони, що внесено до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйських непарнокопитних тварин на митну територiю України.

     2. Свiже м'ясо має бути отриманим iз тварин, якi:

     1) утримувались на територiї країни чи зони, визначених пунктом 1 цiєї глави, з моменту народження або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед забоєм або були iмпортованi на такi територiї з територiї країни чи зони, що на дату такого iмпорту внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйських непарнокопитних тварин на митну територiю України;

     2) не були забитi ранiше дати внесення країни або зони походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйських непарнокопитних тварин на митну територiю України, та впродовж перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту такого м'яса iз цiєї країни;

     3) були забитi на бiйнi, в якiй та в радiусi 10 км навколо якої протягом останнiх 40 днiв не було зафiксовано випадкiв африканської чуми коней та сапу.

     3. Свiже м'ясо має бути дослiдженим на трихiнельоз iз негативним результатом.

     4. Тушi та частини туш мають мiстити позначку придатностi. Запаковане свiже м'ясо має мiстити iдентифiкацiйну позначку.

5. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України свiжого м'яса свiйської птицi, яка не належить до свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних), призначеного для споживання людиною

     1. Свiже м'ясо (за винятком подрiбненого (сiченого м'яса) та м'яса механiчного обвалювання (ММО)) свiйської птицi, яка не вiдноситься до свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних), має бути отриманим на територiї країни/зони/компартмента, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйської птицi, яка не вiдноситься до свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних), на митну територiю України, та якi на дату видачi мiжнародного сертифiката є вiльними вiд високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.

     2. Свiже м'ясо має бути отриманим зi свiйської птицi, яка:

     1) з моменту виведення утримувалась на територiї країни/зони/компартмента, що визначенi пунктом 1 цiєї глави, або була iмпортована на такi територiї як добовий молодняк, племiнна та продуктивна свiйська птиця, свiйська птиця, призначена для забою чи поповнення поголiв'я диких тварин, iз територiї країни/зони/компартмента, щодо яких вiдсутня заборона на ввезення в Україну зазначених категорiй птицi, та за умови, що зазначений iмпорт здiйснено вiдповiдно до вимог, якi, щонайменше, є еквiвалентнi вимогам законодавства України;

     2) походить з господарства, щодо якого компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, та в радiусi 10 км навколо якого (включаючи територiю сусiдньої держави) не було зафiксовано випадкiв високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла протягом щонайменше останнiх 30 днiв;

     3) не була забита в рамках програми боротьби iз захворюваннями свiйської птицi та ранiше дати внесення країни/зони/компартмента походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйської птицi, яка не належить до свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних) на митну територiю України, або впродовж перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту свiжого м'яса свiйської птицi iз цiєї країни/зони/компартмента;

     4) пiд час транспортування на бiйню не контактувала зi свiйською птицею, iнфiкованою високопатогенним грипом птицi та/або хворобою Ньюкасла;

     5) забита на бiйнi, щодо якої на момент забою компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних зi спалахами високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла, i в радiусi 10 км навколо якої (включаючи територiю сусiдньої держави) не було зафiксовано випадкiв високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла протягом щонайменше останнiх 30 днiв;

     6) не була вакцинована вакцинами, якi вироблено з вихiдного вакцинного вiрусу хвороби Ньюкасла, що має вищу патогеннiсть, нiж штам вiрусу зi зниженою вiрулентнiстю.

     3. Свiже м'ясо має мiстити iдентифiкацiйну позначку.

6. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України свiжого м'яса свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних), призначеного для споживання людиною

     1. Свiже м'ясо (за винятком подрiбненого (сiченого м'яса) та м'яса механiчного обвалювання (ММО)) свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних) має бути отриманим на територiї країни/зони/компартмента, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйської птицi ряду безкiльових (страусоподiбних) на митну територiю України i якi на дату видачi мiжнародного сертифiката є вiльними вiд високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.

     2. Господарство походження страусоподiбних, з яких отримано свiже м'ясо, має вiдповiдати таким вимогам:

     1) пiддаватись регулярному ветеринарному iнспектуванню з метою виявлення захворювань, що можуть передаватись людинi чи тваринам;

     2) компетентним органом країни походження не має бути встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень стосовно захворювань страусоподiбних та/або iнших видiв птицi;

     3) у господарствi та в радiусi 10 км навколо нього (включаючи територiю сусiдньої держави) не має бути зафiксовано спалахiв високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла протягом щонайменше останнiх 30 днiв.

     3. Свiже м'ясо має бути отриманим зi страусоподiбних, якi впродовж щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед забоєм або з моменту виведення безперервно утримувались на територiї країни/зони/компартмента, що визначенi пунктом 1 цiєї глави, i якi:

     1) пiд час транспортування на бiйню не контактували зi страусоподiбними та/або iншими видами птицi, що iнфiкованi високопатогенним грипом птицi або хворобою Ньюкасла;

     2) забитi на бiйнi, щодо якої на момент забою не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних зi спалахом високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла, й у радiусi 10 км навколо якої (включаючи територiю сусiдньої держави) не було зафiксовано спалахiв високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла протягом щонайменше останнiх 30 днiв.

     4. У випадку ввезення (пересилання) на митну територiю України свiжого м'яса, з якого видалено кiстки та шкiру та яке отримане зi страусодiбних, що походять з країн Африки та Азiї, щодо страусоподiбних мають виконуватись такi вимоги:

     1) упродовж щонайменше 14 днiв перед забоєм страусоподiбнi утримувались в iзоляцiї, що забезпечує захист вiд клiщiв;

     2) перед помiщенням в iзоляцiю страусоподiбнi пiддавались огляду щодо наявностi клiщiв або обробцi, достатнiй для знищення клiщiв (обробка має проводитись у спосiб, який не викликає появи у м'ясi птицi залишкiв, що пiдлягають встановленню пiд час здiйснення заходiв державного контролю);

     3) пiсля прибуття на бiйню кожна партiя пiддавалась огляду, результати якого показали вiдсутнiсть у страусоподiбних клiщiв.

     5. До ввезення (пересилання) на митну територiю України не допускається свiже м'ясо страусоподiбних, якi були забитi у рамках програми боротьби iз хворобами страусоподiбних та iнших видiв птицi або на територiї країни/зони/компартмента, щодо яких на дату здiйснення забою Україною встановлено обмежувальнi заходи щодо iмпорту м'яса страусоподiбних iз цiєї країни/зони/компартмента.

     6. Свiже м'ясо має мiстити iдентифiкацiйну позначку.

7. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України свiжого м'яса свiйських кролiв, призначеного для споживання людиною

     1. Свiже м'ясо має бути отриманим зi свiйських кролiв, якi:

     1) забитi на територiї країни чи зони, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйських кролiв на митну територiю України, та де тварини утримувались протягом щонайменше останнiх шести тижнiв перед забоєм або з моменту народження;

     2) походять з господарств або територiй, стосовно яких упродовж останнiх 40 днiв компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо туляремiї, мiксоматозу, геморагiчної хвороби кролiв;

     3) не були забитi в рамках програми боротьби iз захворюваннями кролiв;

     4) пiд час транспортування на бiйню не контактували з кролями, зараженими туляремiєю, мiксоматозом, геморагiчною хворобою кролiв;

     5) пiд час забою, розбирання, зберiгання чи транспортування не контактували з кролями або м'ясом, що мають нижчий ветеринарно-санiтарний статус.

     2. Свiже м'ясо має мiстити iдентифiкацiйну позначку.

8. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України свiжого м'яса диких тварин, вирощених на фермi, призначеного для споживання людиною

     1. Свiже м'ясо парнокопитних тварин (за винятком ВРХ (включаючи види Bubalus, Bison та їх помiсi), овець (Ovis aries), кiз (Capra hircus), свиней (Suidae) та пекарiєвих (Tayassuidae)), а також тварин родини носорогових (Rhinocerotidae) i слонових (Elephantidae) (далi - свiже м'ясо парнокопитних, носорогових та слонових) має бути отриманим на територiї країни або зони, якi:

     1) внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса диких тварин, вирощених на фермi, на митну територiю України;

     2) на дату видачi мiжнародного сертифiката є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру та де протягом останнiх 12 мiсяцiв, що передували видачi мiжнародного сертифiката, не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, а впродовж цього самого перiоду не проводилась вакцинацiя проти чуми ВРХ.

     2. Свiже м'ясо парнокопитних, носорогових та слонових має бути отримане iз тварин, щодо яких виконуються такi вимоги:

     1) тварини утримувались на територiї країни чи зони, визначених пунктом 1 цiєї глави, з моменту народження або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед забоєм або були iмпортованi на такi територiї з територiї країни чи зони, що на дату такого iмпорту внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин, вирощених на фермi, на митну територiю України;

     2) тварини походять з господарства, що вiдповiдає таким вимогам:

     у господарствi не утримують тварин, пiдданих вакцинацiї проти чуми ВРХ;

     господарство пiддається регулярному ветеринарному iнспектуванню;

     щодо господарства компетентним органом країни походження впродовж останнiх шести тижнiв не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо бруцельозу;

     протягом останнiх 30 днiв у господарствi та в радiусi 10 км навколо нього не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та ящуру або щодо господарства компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, а впродовж останнiх 90 днiв у господарствi та в радiусi 50 км навколо нього не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та ящуру;

     3) тварини утримувались у господарствi походження протягом останнiх 40 днiв перед вiдправленням на бiйню;

     4) тварини:

     перевозились iз господарств у транспортних засобах, очищених i продезiнфiкованих перед завантаженням, на затверджену бiйню без контакту з iншими тваринами з нижчим ветеринарно-санiтарним статусом i впродовж 24 годин перед забоєм пiддавались передзабiйному огляду, результати якого показали вiдсутнiсть у цих тварин чуми ВРХ та ящуру, i не були забитi ранiше дати внесення країни або зони походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин, вирощених на фермi, на митну територiю України, та/або протягом перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту такого м'яса iз цiєї країни або зони; або

     були забитi у господарствi походження за умови, що такий забiй дозволено державним ветеринарним iнспектором країни походження, яким видається письмове пiдтвердження, що:

     транспортування тварин на бiйню становило б невиправданий ризик для стану здоров'я тварин або осiб, що їх транспортують;

     господарство, за результатами iнспектування, затверджене компетентним органом країни походження для забою диких тварин;

     упродовж 24 годин перед забоєм тварини пiддавались передзабiйному огляду, результати якого показали вiдсутнiсть у цих тварин чуми ВРХ та ящуру;

     тварини не були забитi ранiше дати внесення країни або зони походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин, вирощених на фермi, на митну територiю України, та/або протягом перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту такого м'яса iз цiєї країни або зони;

     знекровлення тварин проведено вiдповiдно до вимог законодавства країни походження;

     забитi тварини були оббiлованi впродовж трьох годин з моменту забою;

     тушi тварин транспортованi до бiйнi й у випадку, якщо пройшло бiльше однiєї години iз часу забою, на момент прибуття на бiйню температура у транспортному засобi, що використовувався для перевезення, має становити вiд 0° C до + 4° C;

     5) тварини з моменту народження або протягом трьох останнiх мiсяцiв утримувались iзольованими вiд диких парнокопитних тварин.

     3. Свiже м'ясо парнокопитних, носорогових та слонових має бути отриманим на потужностi, в якiй та в радiусi 10 км навколо якої впродовж останнiх 30 днiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та ящуру.

     4. Свiже м'ясо диких свиней (Suidae), пекарiєвих (Tayassuidae), тапiрових (Tapiridae), вирощених на фермi, має бути отриманим на територiї країни або зони, щодо яких виконуються такi вимоги:

     1) країна або зона є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру;

     2) країна або зона внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин, вирощених на фермi, на митну територiю України;

     3) на дату видачi мiжнародного сертифiката на територiї країни або зони дiє заборона щодо iмпорту свiйських тварин, вакцинованих проти чуми ВРХ, класичної чуми свиней, африканської чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та ящуру;

     4) на територiї країни або зони протягом останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та не проводилась вакцинацiя проти чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней.

     5. Свiже м'ясо диких свиней (Suidae), пекарiєвих (Tayassuidae), тапiрових (Tapiridae), вирощених на фермi, має бути отриманим iз тварин, якi:

     1) утримувались на територiї країни чи зони, що визначенi пунктом 4 цiєї глави, з моменту народження або протягом щонайменше трьох останнiх мiсяцiв перед забоєм чи були iмпортованi на такi територiї з територiї країни або зони, що на дату такого iмпорту внесенi до реєстру країн, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин, вирощених на фермi, на митну територiю України;

     2) з моменту народження утримувались в умовах iзоляцiї вiд диких парнокопитних тварин;

     3) походять з господарства:

     де не утримуються тварини, вакцинованi проти чуми ВРХ, класичної чуми свиней, африканської чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та ящуру;

     у якому та в радiусi 10 км навколо якого впродовж останнiх 40 днiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та ящуру;

     яке пiддається регулярному ветеринарному iнспектуванню з метою дiагностування захворювань, що передаються людинi або тваринам, та щодо якого протягом останнiх шести тижнiв не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень стосовно бруцельозу свиней;

     4) перевозились iз господарств у транспортних засобах, очищених i продезiнфiкованих перед завантаженням, на бiйню без контакту з iншими тваринами з нижчим ветеринарно-санiтарним статусом i впродовж 24 годин перед забоєм пiддавались передзабiйному огляду, результати якого показали вiдсутнiсть у цих тварин чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та ящуру, i не були забитi ранiше дати внесення країни або зони походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин, вирощених на фермi, на митну територiю України та/або протягом перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту такого м'яса iз цiєї країни чи зони; або

     були забитi у господарствi походження за умови, що такий забiй дозволено державним ветеринарним iнспектором країни походження, яким видається письмове пiдтвердження про те, що:

     транспортування тварин на бiйню становило б невиправданий ризик для стану здоров'я тварин чи осiб, що їх транспортують;

     господарство за результатами iнспектування затверджене компетентним органом країни походження для забою диких тварин;

     упродовж 24 годин перед забоєм тварини пiддавались передзабiйному огляду, результати якого показали вiдсутнiсть у цих тварин чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та ящуру;

     тварини не були забитi ранiше дати внесення країни або зони походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин, вирощених на фермi, на митну територiю України та/або протягом перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту такого м'яса iз цiєї країни чи зони;

     знекровлення тварин проведено з дотриманням вимог законодавства країни походження;

     забитi тварини були оббiлованi впродовж трьох годин з моменту забою;

     тушi тварин транспортованi до бiйнi й у випадку, якщо пройшло бiльше однiєї години iз часу забою, на момент прибуття у транспортному засобi, що використовувався для перевезення, температура становила вiд 0° C до + 4° C.

     6. Свiже м'ясо диких свиней (Suidae), пекарiєвих (Tayassuidae), тапiрових (Tapiridae), вирощених на фермi, має бути:

     1) отриманим на потужностi, в якiй та в радiусi 10 км навколо якої протягом останнiх 40 днiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та ящуру;

     2) дослiдженим на трихiнельоз iз негативним результатом.

     7. Тушi або частини туш мають мiстити позначку придатностi. Запаковане свiже м'ясо має мiстити iдентифiкацiйну позначку.

9. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України свiжого м'яса диких тварин, призначеного для споживання людиною

     1. Свiже м'ясо диких кролiв та зайцiв має вiдповiдати таким вимогам:

     1) бути отриманим з диких кролiв та зайцiв, якi були забитi на територiї країни або зони, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса диких кролiв i зайцiв на митну територiю України, та де в районi забою впродовж останнiх 40 днiв компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо мiксоматозу, геморогiчної хвороби кролiв та туляремiї, i якi протягом 12 годин пiсля забою були направленi в центр збору тварин або потужнiсть з переробки диких тварин для охолодження, а на момент видалення нутрощiв та зняття шкiри з тварин стосовно центру збору тварин або потужностi з переробки диких тварин компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо захворювань, до яких є сприйнятливими дикi кролi та зайцi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     2) пiсля зняття шкiри та потрошiння диких кролiв та зайцiв, з яких безпосередньо пiсля їх забою не було знято шкiру та не видалено нутрощiв, якомога швидше має бути охолодженим до температури +4° C або нижче та не пiддаватись заморожуванню чи глибокому заморожуванню, а перiод охолодження не може перевищувати 15 днiв, що передують очiкуванiй датi iмпорту зазначеного свiжого м'яса; репрезентативний зразок туш пiддається ветеринарному iнспектуванню й усе м'ясо отримане з дотриманням гiгiєнiчних вимог, що вiдповiдають вимогам законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв або еквiвалентним вимогам.

     2. Свiже м'ясо диких наземних ссавцiв, якi не вiдносяться до диких зайцеподiбних та копитних, має вiдповiдати таким вимогам:

     1) бути отриманим з диких наземних ссавцiв, якi не належать до диких зайцеподiбних i копитних, що були забитi на територiї країни або зони, якi внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин на митну територiю України, i де в районi забою протягом останнiх 30 днiв компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо захворювань, до яких є сприйнятливими зазначенi тварини вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ;

     2) упродовж 12 годин пiсля забою тварини, визначенi пiдпунктом 1 цього пункту, мають бути направленi до центру збору тварин або на потужнiсть з переробки диких тварин для охолодження, а на момент видалення нутрощiв та зняття шкiри з тварин щодо центру збору тварин або потужностi з переробки диких тварин компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо захворювань, до яких є сприйнятливими вiдповiднi види тварин вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.

     3. Свiже м'ясо (за винятком подрiбненого (сiченого) м'яса та побiчних харчових продуктiв), отримане з парнокопитних тварин (за винятком ВРХ (включаючи види Bubalus, Bison та їх помiсi), овець (Ovis aries), кiз (Capra hircus), свиней (Suidae) та пекарiєвих (Tayassuidae)), а також iз тварин родини носорогових (Rhinocerotidae) i слонових (Elephantidae) повинне вiдповiдати таким вимогам:

     1) бути отриманим на територiї країни або зони, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин на митну територiю України та щодо яких на дату видачi мiжнародного сертифiката мають виконуватись такi вимоги:

     країна або зона є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру;

     на територiї країни або зони протягом останнiх 12 мiсяцiв, що передували видачi мiжнародного сертифiката, компетентним органом країни походження не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та впродовж цього самого перiоду не проводилось вакцинацiї проти чуми ВРХ;

     2) дикi тварини, з яких отримане свiже м'ясо, не були забитi ранiше дати внесення країни або зони походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин на митну територiю України та/або протягом перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту такого м'яса iз цiєї країни чи зони;

     3) дикi тварини, з яких отримано свiже м'ясо, були забитi в межах територiї, визначеної пiдпунктом 1 цього пункту, а такий забiй було здiйснено:

     на вiдстанi, що перевищує 20 км вiд кордонiв країни або її окремої територiї, яка впродовж зазначеного вище перiоду не внесена до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин на митну територiю України;

     на територiї, де протягом останнiх 60 днiв компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних iз чумою ВРХ та ящуром;

     4) безпосередньо пiсля забою тварини були направленi для охолодження на потужнiсть з переробки диких тварин, в якiй та в радiусi 10 км навколо якої впродовж останнiх 30 днiв компетентним органом країни походження не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та ящуру;

     5) перед зняттям шкiри зберiгалось та оброблялось окремо вiд iнших харчових продуктiв, не пiддавалось замороженню, а пiсля зняття шкiри пiддавалось пiслязабiйному огляду.

     4. Свiже м'ясо (за винятком подрiбненого (сiченого) м'яса та побiчних харчових продуктiв) диких свиней (Suidae), пекарiєвих (Tayassuidae), тапiрових (Tapiridae), має вiдповiдати таким вимогам:

     1) бути отриманим на територiї країни або зони, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин на митну територiю України та щодо яких на дату видачi мiжнародного сертифiката виконуються такi вимоги:

     країна або зона є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру;

     на територiї країни або зони протягом останнiх 12 мiсяцiв компетентним органом країни походження не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та впродовж зазначеного перiоду не проводилось вакцинацiї проти цих захворювань;

     на територiї країни або зони заборонено iмпорт свiйських свиней, вакцинованих проти чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та ящуру;

     2) дикi тварини, з яких отримано свiже м'ясо, не були забитi ранiше дати внесення країни або зони походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин на митну територiю України, та/або протягом перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту такого м'яса iз цiєї країни чи зони;

     3) дикi тварини, з яких отримано свiже м'ясо, були забитi в межах територiї, визначеної пiдпунктом 1 цього пункту, а такий забiй було

     на вiдстанi, що перевищує 20 км вiд кордонiв країни або зони, якi не внесенi до реєстру країн та потужностей i з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин на митну територiю України;

     на територiї, де протягом останнiх 60 днiв компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних iз чумою ВРХ, африканською чумою свиней, класичною чумою свиней, везикулярною хворобою свиней та ящуром;

     4) упродовж 12 годин пiсля забою тушi тварин було направлено для охолодження на потужнiсть з переробки диких тварин, в якiй та в радiусi 10 км навколо якої протягом останнiх 40 днiв компетентним органом країни походження не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, везикулярної хвороби свиней та ящуру;

     5) перед зняттям шкiри зберiгалось та оброблялось окремо вiд iнших харчових продуктiв, не пiддавалось замороженню, а пiсля зняття шкiри пiддавалось пiслязабiйному огляду.

     5. Свiже м'ясо (за винятком подрiбненого (сiченого) м'яса та побiчних харчових продуктiв) диких непарнокопитних тварин пiдроду Hippotigris (зебра) має вiдповiдати таким вимогам:

     1) бути отриманим на територiї країни або зони, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса диких непарнокопитних тварин пiдроду Hippotigris (зебра) на митну територiю України;

     2) дикi тварини, з яких отримано свiже м'ясо, не були забитi ранiше дати внесення країни або зони походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса диких непарнокопитних тварин пiдроду Hippotigris (зебра) на митну територiю України, та/або протягом перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту такого м'яса з цiєї країни або зони;

     3) бути отриманим з диких тварин, якi протягом 12 годин пiсля забою були направленi для охолодження на потужнiсть з переробки диких тварин, в якiй та в радiусi 10 км навколо якої впродовж останнiх 40 днiв компетентним органом країни походження не було зафiксовано випадкiв африканської чуми коней та сапу;

     4) бути отриманим та приготованим, не контактуючи з iншим м'ясом, що не задовольняє вимог цього пункту.

     6. Свiже м'ясо пернатої дичини (за винятком подрiбненого (сiченого) м'яса та м'яса механiчного обвалювання (ММО)) має вiдповiдати таким вимогам:

     1) бути отриманим з пернатої дичини, яка була забита на територiї країни/зони/компартмента, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса пернатої дичини на митну територiю України, i щодо яких протягом останнiх 30 днiв компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень, пов'язаних зi спалахами високопатогенного грипу птицi та хворобою Ньюкасла, й упродовж 12 годин пiсля забою була направлена в центр збору тварин або на потужнiсть з переробки диких тварин з метою охолодження;

     2) на момент видалення нутрощiв та зняття шкiри з пернатої дичини щодо центру збору тварин або потужностi з переробки диких тварин компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла;

     3) перната дичина, з якої отримано свiже м'ясо, не була забита ранiше дати внесення країни/зони/компартмента походження до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса пернатої дичини на митну територiю України, та/або протягом перiоду застосування Україною обмежувальних заходiв щодо iмпорту такого м'яса iз зазначеної країни/зони/компартмента;

     4) пiсля зняття шкiри та потрошiння пернатої дичини, з якої безпосередньо пiсля її забою не було знято шкiру та не видалено нутрощiв, якомога швидше має бути охолодженим до температури +4° C або нижче та не пiддаватись заморожуванню чи глибокому заморожуванню, а перiод охолодження не може перевищувати 15 днiв, що передують очiкуванiй датi iмпорту зазначеного свiжого м'яса; репрезентативний зразок туш має пiддаватись ветеринарному iнспектуванню, а свiже м'ясо отримане з дотриманням гiгiєнiчних вимог, що вiдповiдають вимогам законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв або еквiвалентним вимогам.

     7. Свiже м'ясо диких тварин має бути iдентифiковане шляхом нанесення вiдповiдно до вимог законодавства України:

     1) для свiжого м'яса диких кролiв та зайцiв - iдентифiкацiйної позначки;

     2) для свiжого м'яса диких наземних ссавцiв, вiдмiнних вiд диких зайцеподiбних та копитних, - позначки придатностi або iдентифiкацiйної позначки;

     3) для свiжого м'яса (за винятком подрiбненого (сiченого) м'яса та побiчних харчових продуктiв), отриманого з парнокопитних тварин (за винятком ВРХ (включаючи види Bubalus, Bison та їх помiсi), овець (Ovis aries), кiз (Capra hircus), свиней (Suidae) та пекарiєвих (Tayassuidae)), а також iз тварин родини носорогових (Rhinocerotidae) i слонових (Elephantidae), - позначки придатностi на тушi чи частинах тушi, або iдентифiкацiйної позначки на упаковцi (для запакованого м'яса);

     4) для свiжого м'яса (за винятком подрiбненого (сiченого) м'яса та побiчних харчових продуктiв) диких свиней (Suidae), пекарiєвих (Tayassuidae), тапiрових (Tapiridae) та свiжого м'яса (за винятком подрiбненого (сiченого) м'яса та побiчних харчових продуктiв) диких непарнокопитних тварин пiдроду Hippotigris (зебра) - позначки придатностi на тушi чи частинах тушi, або iдентифiкацiйної позначки на упаковцi (для запакованого м'яса);

     5) для свiжого м'яса пернатої дичини - iдентифiкацiйної позначки.

     8. Свiже м'ясо, визначене пунктами 2 - 5 цiєї глави, має бути дослiдженим на трихiнельоз iз негативним результатом.

     Зазначена вимога стосується виключно видiв тварин, сприйнятливих до трихiнельозу.

10. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України м'ясних продуктiв, оброблених шлункiв, мiхурiв та кишок, призначених для споживання людиною

     1. Якщо м'яснi продукти, обробленi шлунки, мiхури та кишки виробленi зi свiжого м'яса, отриманого зi свiйських тварин (BPX (Bubalus bubalis, Bison bison та їх помiсi), вiвцi (Ovis aries), кози (Capra hircus), конi (Equus caballus, Equus asinus та їх помiсi), свинi (Sus scrofa)), а також iз диких тварин, вирощених на фермi (за винятком свиневих та непарнокопитних), диких тварин (за винятком свиневих та непарнокопитних), диких свиневих та непарнокопитних, зазначене свiже м'ясо має бути пiддане обробцi, що забезпечує вiдсутнiсть ознак сирого м'яса при розрiзаннi кiнцевого продукту (обробка категорiї "А") та вiдповiдати вимогам для свiжого м'яса вiдповiдних видiв тварин, що встановленi главами 1 - 4, 8 - 9 цього роздiлу.

     2. Якщо м'яснi продукти, обробленi шлунки, мiхури та кишки виробленi зi свiжого м'яса свiйської птицi або пернатої дичини, зазначене свiже м'ясо має вiдповiдати таким вимогам:

     1) бути пiдданим обробцi, що забезпечує вiдсутнiсть ознак сирого м'яса при розрiзаннi кiнцевого продукту (обробка категорiї "А") та вiдповiдає вимогам для свiжого м'яса вiдповiдних видiв тварин, що встановленi главами 5 - 6, 9 цього роздiлу; або

     2) походити з країни/зони/компартмента, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса свiйської птицi / пернатої дичини на митну територiю України, i з господарства або територiї (у випадку пернатої дичини), щодо яких та в радiусi 10 км навколо яких (включаючи територiю сусiдньої держави) протягом щонайменше останнiх 30 днiв компетентним органом країни походження зазначеного м'яса не було зафiксовано випадкiв високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла або свiже м'ясо пiддане одному з таких методiв обробки:

     обробка категорiї "B" - обробка в герметично закритому контейнерi, що забезпечує досягнення показника Fо, який є рiвний або вищий трьох;

     обробка категорiї "C" - обробка, упродовж якої мiнiмальна температура у товщi м'яса та/або шлункiв, мiхурiв i кишок має становити 80° C;

     обробка категорiї "D" - обробка, протягом якої мiнiмальна температура у товщi м'яса та/або шлункiв, мiхурiв i кишок має становити 70° C; або щодо сирої шинки - природна ферментацiя має вiдбуватися впродовж не менше дев'яти мiсяцiв i має становити: величина Aw - не бiльше 0,93, величина pH - не бiльше 6,0.

     3. Якщо м'яснi продукти, обробленi шлунки, мiхури та кишки отриманi зi свiжого м'яса зайцеподiбних та iнших наземних ссавцiв, зазначене свiже м'ясо має:

     1) вiдповiдати вимогам для свiжого м'яса вiдповiдних видiв тварин, що встановленi главами 7 та 9 цього роздiлу;

     2) походити з господарств:

     щодо яких компетентним органом країни походження зазначеного свiжого м'яса не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень стосовно захворювань, до яких є сприйнятливими вiдповiднi види тварин;

     у радiусi 10 км навколо яких протягом щонайменше останнiх 30 днiв компетентним органом країни походження зазначеного свiжого м'яса не було зафiксовано випадкiв захворювань, до яких є сприйнятливими вiдповiднi види тварин.

     4. М'яснi продукти, обробленi шлунки, мiхури та кишки, що отриманi з ВРХ, овець або кiз, мають вiдповiдати вимогам щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, що встановленi роздiлом II цих Вимог.

     5. Сировина, що використовується для виробництва м'ясних продуктiв, оброблених шлункiв, мiхурiв та кишок, має задовольняти гiгiєнiчнi вимоги, встановленi законодавством України для виробництва м'яса вiдповiдних видiв тварин.

     6. Для виробництва м'ясних продуктiв не можуть використовуватись: генiтальнi органи самцiв i самиць (крiм сiм'яникiв), сечовi органи (крiм нирок та сечового мiхура), хрящi гортанi, трахеї та часточковi бронхи, очi й повiки, зовнiшнi слуховi проходи, рогова тканина; для свiйської птицi - голова (крiм гребеня, вух та борiдки), стравохiд, воло, кишки та генiтальнi органи.

     7. Якщо м'яснi продукти, обробленi шлунки, мiхури та кишки виробленi iз сировини, отриманої з м'яса свiйських свиней, свiже м'ясо має бути дослiдженим на трихiнельоз iз негативним результатом або бути обробленим методами, якi забезпечують повне знищення трихiнел.

     8. Якщо м'яснi продукти, обробленi шлунки, мiхури та кишки виробленi iз сировини, отриманої з конини або диких кабанiв, свiже м'ясо має бути дослiдженим на трихiнельоз iз негативним результатом.

     9. М'яснi продукти, обробленi шлунки, мiхури та кишки мають мiстити iдентифiкацiйну позначку та бути отриманими виключно з тварин, забитих на бiйнях, затверджених компетентним органом країни-експортера / країни походження.

11. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України м'ясних напiвфабрикатiв, призначених для споживання людиною

     1. М'яснi напiвфабрикати мають складатися з м'яса, отриманого з тварин, визначених главою 10 цього роздiлу, якi походять з територiї країни/зони/компартмента, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв тварин на митну територiю України.

     2. М'яснi напiвфабрикати, отриманi з ВРХ, овець або кiз, мають вiдповiдати вимогам щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, що встановленi роздiлом II цих Вимог.

     3. Якщо м'яснi напiвфабрикати виробленi iз сировини, отриманої з м'яса свiйських свиней, свiже м'ясо має бути дослiдженим на трихiнельоз iз негативним результатом або бути обробленим методами, що забезпечують повне знищення трихiнел.

     4. Якщо м'яснi напiвфабрикати виробленi iз сировини, отриманої з м'яса конини або диких кабанiв, свiже м'ясо має бути дослiдженим на трихiнельоз iз негативним результатом.

     5. М'яснi напiвфабрикати мають бути виробленi з м'яса, отриманого з тварин, поводження з якими до забою та пiд час забою вiдповiдає вимогам законодавства України про благополуччя тварин або еквiвалентним вимогам.

     6. М'яснi напiвфабрикати виробляються, зберiгаються та транспортуються з дотриманням гiгiєнiчних вимог, що вiдповiдають вимогам законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв або еквiвалентним вимогам.

     7. М'яснi напiвфабрикати мають мiстити iдентифiкацiйну позначку та бути отриманими виключно зi свiжого м'яса тварин, забитих на бiйнях, затверджених компетентним органом країни-експортера / країни походження.

12. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України композитних продуктiв, призначених для споживання людиною

     1. Щодо композитних продуктiв, якi мiстять м'яснi продукти, обробленi шлунки, мiхури та кишки у будь-якiй кiлькостi, мають виконуватись такi вимоги:

     1) м'яснi продукти, обробленi шлунки, мiхури та кишки мають вiдповiдати вимогам глави 10 цього роздiлу;

     2) країною або зоною походження м'ясних продуктiв, оброблених шлункiв, мiхурiв та кишок має бути країна-експортер композитних продуктiв, її окрема територiя (зона) або країна чи зона, внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) м'ясних продуктiв, оброблених шлункiв, мiхурiв та кишок, пiдданих обробцi категорiї "А" вiдповiдно до вимог глави 10 цього роздiлу, на митну територiю України за умови, якщо країну чи зону, де вироблено композитний продукт, також внесено до такого реєстру; потужнiстю походження м'ясних продуктiв, оброблених шлункiв, мiхурiв та кишок має бути потужнiсть, внесена до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) м'ясних продуктiв, оброблених шлункiв, мiхурiв та кишок на митну територiю України;

     3) м'яснi продукти, обробленi шлунки, мiхури та кишки, отриманi з ВРХ, овець або кiз, мають вiдповiдати вимогам щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ, що встановленi роздiлом II цих Вимог.

     2. Щодо композитних продуктiв, якi мiстять переробленi молочнi продукти, що складають половину чи бiльше композитного продукту або мiстять молочнi продукти, що не придатнi до тривалого зберiгання у будь-якiй кiлькостi, мають виконуватись такi вимоги:

     1) країною або зоною походження молочних продуктiв має бути країна-експортер, її окрема територiя (зона) або країна чи зона, внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) молока та молочних продуктiв на митну територiю України, за умови, якщо країну чи зону, де вироблено композитний продукт, також внесено до такого реєстру; потужнiстю походження молочних продуктiв має бути потужнiсть, внесена до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) молока та молочних продуктiв на митну територiю України;

     2) для виробництва молочних продуктiв має використовуватись молоко, отримане вiд тварин, якi пiддаються регулярному ветеринарному iнспектуванню та утримуються у господарствах, стосовно яких компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо ящуру та чуми ВРХ;

     3) молоко, визначене пiдпунктом 2 цього пункту, отримане вiд корiв, овець, кiз або буйволиць, має пiддаватись таким видам обробки:

     пастеризацiї, що включає одиничну термiчну обробку з тепловим впливом, яка, щонайменше, еквiвалентна пастеризацiї за температури не нижче 72° C протягом 15 с та, де це необхiдно, достатня для забезпечення негативної реакцiї в тестi для визначення лужної фосфатази, проведеному безпосередньо пiсля термiчної обробки; або

     процесу стерилiзацiї, достатнього для досягнення показника Fо, що є рiвний або вищий трьох; або

     ультрависокiй температурнiй обробцi (УВТ) за температури не нижче 135° C у поєднаннi з необхiдною часовою витримкою; або

     високотемпературнiй короткочаснiй пастеризацiї молока за температури 72° C упродовж 15 с чи методу обробки, що за ефектом еквiвалентний пастеризацiї й застосовується до молока з рiвнем pH менше 7,0 та, де це необхiдно, достатнiй для забезпечення негативної реакцiї в тестi для визначення лужної фосфатази; або

     високотемпературнiй короткочаснiй пастеризацiї за температури 72° C протягом 15 с чи методу обробки, що за ефектом еквiвалентний пастеризацiї й застосовується двiчi до молока з рiвнем pH, що є рiвний або вищий 7,0, та, де це необхiдно, достатнiй для забезпечення негативної реакцiї в тестi для визначення лужної фосфатази, проведеному безпосередньо пiсля зниження pH до рiвня 6 упродовж однiєї години або додаткового нагрiвання до температури 72° C чи вище у поєднаннi з висушуванням;

     4) молоко, визначене пiдпунктом 2 цього пункту, отримане вiд тварин, вiдмiнних вiд корiв, овець, кiз або буйволиць, має пiддаватись таким видам обробки: процесу стерилiзацiї, достатньому для досягнення показника Fо, що є рiвний або вищий трьох, або ультрависокiй температурнiй обробцi (УВТ) за температури не нижче 135° C у поєднаннi з необхiдною часовою витримкою.

     3. Щодо композитних продуктiв, якi мiстять переробленi рибнi продукти, що складають половину чи бiльше композитного продукту, мають виконуватись такi вимоги:

     1) країною або зоною походження перероблених рибних продуктiв має бути країна чи зона, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) рибних продуктiв на митну територiю України;

     2) потужнiстю походження перероблених рибних продуктiв має бути потужнiсть, внесена до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) рибних продуктiв на митну територiю України.

     4. У разi композитних продуктiв, якi мiстять переробленi яєчнi продукти, що складають половину чи бiльше композитного продукту, - яєчнi продукти, якi входять до складу зазначених композитних продуктiв, мають бути виробленi з яєць, отриманих на потужностях, де протягом щонайменше останнiх 30 днiв перед збором яєць компетентним органом країни походження яєць не було зафiксовано випадкiв високопатогенного грипу птицi та виконувались такi вимоги:

     1) яєчнi продукти виготовлялись iз яєць, отриманих на потужностях, де впродовж щонайменше останнiх 30 днiв у радiусi 10 км (включаючи територiю сусiдньої держави) не було зафiксовано спалахiв високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла; або

     2) яєчнi продукти пiддавались таким видам обробки:

     рiдкий яєчний бiлок пiддавався обробцi температурою 55,6° C протягом 870 с або температурою 56,7° C упродовж 232 с; або

     жовток iз додаванням 10 % солi пiддавався обробцi температурою 62,2° C протягом 138 с; або

     сухий яєчний бiлок пiддавався обробцi температурою 67° C упродовж 20 годин або температурою 54,4° C протягом 513 годин; або

     цiлi яйця пiддавались обробцi температурою 60° C упродовж 188 с, або були повнiстю приготованi, а сумiшi iз цiлих яєць пiддавались обробцi температурою 60° C протягом 188 с чи температурою 61,1° C упродовж 94 с.

13. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України кишкових оболонок тваринного походження, призначених для споживання людиною

     1. До ввезення (пересилання) на митну територiю України допускаються кишковi оболонки тваринного походження, якi очищенi, вискобленi та пiдданi одному з таких видiв обробки:

     1) солiнню хлоридом натрiю (NaCl) протягом 30 днiв;

     2) вибiленню;

     3) висушенню пiсля вискоблення.

     2. Щодо кишкових оболонок тваринного походження оператором ринку мають застосовуватись заходи, достатнi для недопущення повторного зараження продукту пiсля його обробки.

14. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України сирого молока та молочних продуктiв, призначених для споживання людиною

     1. Сире молоко має бути отриманим вiд тварин, якi:

     1) походять зi стад, де протягом останнiх 20 днiв перед доїнням не було зафiксовано випадкiв сибiрки;

     2) утримуються на територiї країни чи зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру;

     3) утримуються в стадi, яке вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльним вiд туберкульозу ВРХ;

     4) упродовж щонайменше 21 дня перед доїнням утримувались на територiї країни чи зони, що вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд чуми дрiбних жуйних.

     2. Сире молоко має походити:

     1) з територiї країни чи зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд бруцельозу та лихоманки долини Рiфт;

     2) з територiї країни/зони/стада, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд лейкозу;

     3) з територiї країни чи зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд заразного вузликового дерматиту, або бути пiдданим пастеризацiї чи iншому методу обробки, що за ефектом є еквiвалентним пастеризацiї.

     3. Сире молоко має вiдповiдати вимогам законодавства України або еквiвалентним вимогам щодо кiлькостi мiкроорганiзмiв i соматичних клiтин, залишкiв антибiотикiв, максимальних рiвнiв забруднюючих речовин, вмiсту пестицидiв та ветеринарних препаратiв антибактерiальної дiї.

     4. Сире молоко має бути отриманим, зiбраним, охолодженим та транспортуватись iз дотриманням гiгiєнiчних вимог, що вiдповiдають вимогам законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв або еквiвалентним вимогам.

     5. Молочнi продукти мають бути виробленi iз сирого молока, яке вiдповiдає вимогам пунктiв 1 - 4 цiєї глави.

     6. Молочний продукт пiддано або вироблено iз сирого молока, яке було пiддано пастеризацiї шляхом разової термообробки з ефектом нагрiвання, щонайменше, еквiвалентним рiвню, що забезпечується процесом пастеризацiї за температури 72° C протягом щонайменше 15 с та, у вiдповiдних випадках, достатнiм для забезпечення негативної реакцiї тесту на визначення активностi лужної фосфатази безпосередньо пiсля термообробки.

15. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України молозива та продуктiв на основi молозива, призначених для споживання людиною

     1. Молозиво, отримане вiд корiв, овець, кiз та буйволиць, має вiдповiдати таким вимогам:

     1) тварини, вiд яких отримано молозиво:

     перебувають пiд контролем компетентного органу країни походження та пiддаються регулярному ветеринарному iнспектуванню;

     походять з територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру та де протягом останнiх 12 мiсяцiв перед видачею мiжнародного сертифiката не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ;

     утримуються у господарствах, стосовно яких компетентним органом країни походження не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо ящуру та чуми ВРХ;

     2) має бути отриманим, збиратись, охолоджуватись, зберiгатись та транспортуватись iз дотриманням вимог законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв або еквiвалентних вимог;

     3) має вiдповiдати вимогам законодавства України або еквiвалентним вимогам щодо максимальних рiвнiв забруднюючих речовин, вмiсту пестицидiв та ветеринарних препаратiв антибактерiальної дiї.

     2. Продукти на основi молозива мають бути виробленi з молозива, що вiдповiдає вимогам пункту 1 цiєї глави.

16. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України яєчних продуктiв, призначених для споживання людиною

     1. Яєчнi продукти мають бути виготовленi з яєць, отриманих на потужностях, де:

     1) упродовж щонайменше останнiх 30 днiв перед збором яєць компетентним органом країни походження не було зафiксовано випадкiв високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла;

     2) протягом щонайменше останнiх 30 днiв у радiусi 10 км (включаючи територiю сусiдньої держави) не було зафiксовано випадкiв високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла.

     2. У разi невиконання вимог пiдпункту 2 пункту 1 цiєї глави яєчнi продукти мають пiддаватись таким видам обробки:

     1) для знищення вiрусу високопатогенного грипу птицi:

     рiдкий яєчний бiлок пiддається обробцi температурою 55,6° C упродовж 870 с чи температурою 56,7° C протягом 232 с; або

     жовток iз додаванням 10 % солi пiддається обробцi температурою 62,2° C упродовж 138 с; або

     сухий яєчний бiлок пiддається обробцi температурою 67° C упродовж 20 годин чи температурою 54,4° C упродовж 513 годин; або

     цiлi яйця пiддаються обробцi температурою 60° C протягом 188 с чи повнiстю приготованi; або

     сумiшi iз цiлих яєць пiддаються обробцi температурою 60° C упродовж 188 с чи температурою 61,1° C протягом 94 с або повнiстю приготованi;

     2) для знищення вiрусу хвороби Ньюкасла:

     рiдкий яєчний бiлок пiддається обробцi температурою 55° C упродовж 2278 с, температурою 57° C протягом 986 с чи температурою 59° C упродовж 301 с; або

     жовток iз додаванням 10 % солi пiддається обробцi температурою 55° C протягом 176 с; або

     сухий яєчний бiлок пiддається обробцi температурою 57° C упродовж 50,4 годин; або

     цiлi яйця пiддаються обробцi температурою 55° C протягом 2521 с, температурою 57° C упродовж 1 596 с чи температурою 59° C протягом 674 с або повнiстю приготованi.

     3. Сировина, що використовується для виробництва яєчних продуктiв, має вiдповiдати гiгiєнiчним вимогам, встановленим законодавством України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв або еквiвалентним вимогам.

     4. Яєчнi продукти мають мiстити iдентифiкацiйну позначку.

17. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України яєць, призначених для споживання людиною

     1. Яйця свiйської птицi мають бути отриманi на потужностях, де впродовж останнiх 30 днiв перед збором яєць та до моменту видачi мiжнародного сертифiката компетентним органом країни походження не було зафiксовано випадкiв високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла.

     2. Забороняються до ввезення (пересилання) на митну територiю України яйця, якi походять зi зграй курей-несучок:

     1) стосовно яких встановлено наявнiсть Salmonella spp.;

     2) з невизначеним ветеринарно-санiтарним статусом, щодо яких iснує пiдозра наявностi Salmonella spp. та не впроваджено програму контролю сальмонельозу, яка вiдповiдає вимогам законодавства України щодо програми контролю сальмонельозу птицi або еквiвалентним вимогам.

     3. Маркування яєць, призначених для споживання людиною, має здiйснюватися вiдповiдно до вимог законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв або еквiвалентних вимог.

18. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України рибних продуктiв, призначених для споживання людиною

     1. Рибнi продукти мають бути отриманi з риби, ракоподiбних чи молюскiв, якi походять з територiї країни, зони або компартмента, що вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ є вiльними вiд епiзоотичного некрозу гематопоетичної тканини (EHN), жовтоголового захворювання, синдрому Таура, вiрусної геморагiчної септицемiї (VHS), iнфекцiйного некрозу гематопоетичної тканини (IHN), вiрусної анемiї лососевих (ISAV), вiрусу герпесу Коi (KHVD), захворювання бiлих плям (WSD). Зазначену вимогу застосовують виключно до сприйнятливих видiв вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ.

     2. Рибнi продукти мають зберiгатись iз дотриманням таких температурних режимiв:

     1) свiжi рибнi продукти, розмороженi непереробленi рибнi продукти, приготованi й охолодженi рибнi продукти з ракоподiбних та молюскiв мають зберiгатись за температури, наближеної до температури танення льоду;

     2) замороженi рибнi продукти мають утримуватися за температури не вище -18° C у всiх частинах продукту;

     3) цiла риба, заморожена у сольовому розчинi та призначена для виробництва консервованих харчових продуктiв, може зберiгатися за температури не вище -9° C;

     4) рибнi продукти, що зберiгаються живими, мають утримуватися за температури й у спосiб, якi не чинять негативного впливу на їх життєдiяльнiсть та показники якостi.

     3. Рибнi продукти мають мiстити iдентифiкацiйну позначку.

     4. До ввезення (пересилання) на митну територiю України не допускаються рибнi продукти:

     1) рiвень вмiсту гiстамiну у яких перевищує максимально допустимi межi, встановленi законодавством України;

     2) рiвень вмiсту летючої основи азоту (TVB-N) та азоту триметиламiну (TMA-N) у яких (для неперероблених рибних продуктiв) перевищує максимально допустимi межi, встановленi законодавством України;

     3) зараженi життєздатними паразитами, що є небезпечними для здоров'я;

     4) виробленi з отруйних видiв риб, якi належать до родин Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae та Canthigasteridae;

     5) мiстять сiгуатоксин або паралiтичнi токсини.

     5. Свiжi, пiдготовленi, замороженi або переробленi рибнi продукти, отриманi з водних тварин, що належать до родини Gempylidae, зокрема Ruvettus pretiosus та Lepidocybium flavobrunneum, можуть бути дозволеними для ввезення (пересилання) на митну територiю України лише запакованими i за наявностi маркування, що мiстить iнформацiю для споживача щодо методiв приготування таких рибних продуктiв та про ризик, пов'язаний з вмiстом речовин, якi мають потенцiйно шкiдливi гастроентерологiчнi наслiдки.

     6. Вимоги пункту 1 цiєї глави не поширюються на такi рибнi продукти:

     термостерилiзованi герметично запакованi рибнi продукти;

     пастеризованi рибнi продукти, пiдданi термообробцi за температури та часу, що забезпечують iнактивацiю вiрусiв захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави;

     потрошена риба механiчного сушiння (риба, пiддана термообробцi за температури та часу, що забезпечують iнактивацiю вiрусiв захворювань, визначених пунктом 1 цiєї глави);

     риб'ячий жир / жир, отриманий з ракоподiбних;

     риб'яче борошно / борошно, отримане з ракоподiбних;

     риб'яча шкiра;

     хiтин, отриманий хiмiчним способом.

19. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України живих двостулкових молюскiв, живих голкошкiрих, живих кишковопорожнинних та живих морських черевоногих

     1. Живi двостулковi молюски, живi голкошкiрi, живi кишковопорожниннi та живi морськi черевоногi мають походити з територiї країни чи зони, що вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ є вiльними вiд герпевiрусу морського вушка, вiрусiв Bonamia exitiosa, Bonamia ostreae, Marteilia refringens, Perkinsus marinus, Perkinsus olseni та Xenohaliotis californiensis. Зазначену вимогу застосовують виключно до сприйнятливих видiв вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я водних тварин МЕБ.

     2. Живi двостулковi молюски, живi голкошкiрi, живi кишковопорожниннi та живi морськi черевоногi не мають мiстити морських бiотоксинiв у загальних кiлькостях (вимiрюються в усьому тiлi або у будь-якiй окремiй їстiвнiй частинi), що перевищують такi межi:

     для Паралiтичної Отрути Молюскiв (PSP) - 800 мiкрограмiв на кiлограм;

     для Амнестичної Отрути Молюскiв (ASP) - 20 мiлiграмiв домоєвої кислоти на кiлограм;

     для окадаєвої кислоти, дiнофiзiзтоксинiв i пектенотоксинiв разом - 160 мiкрограмiв еквiвалентiв окадаєвої кислоти на кiлограм;

     для єсотоксинiв - 3,75 мiлiграмiв еквiвалента єсотоксину на кiлограм;

     для азаспiрасидiв - 160 мiкрограмiв еквiвалентiв азаспiрасиду на кiлограм.

     3. Збирання й первинна обробка живих двостулкових молюскiв, живих голкошкiрих, живих кишковопорожнинних та живих морських черевоногих мають вiдповiдати вимогам законодавства України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв або еквiвалентним вимогам.

     4. Живi двостулковi молюски, живi голкошкiрi, живi кишковопорожниннi та живi морськi черевоногi мають мiстити iдентифiкацiйну позначку. Етикетка, прикрiплена до упаковки iз живими двостулковими молюсками, живими голкошкiрими, живими кишковопорожнинними та живими морськими черевоногими, має мiстити таку iнформацiю:

     загальноприйнята та наукова назва виду;

     число та мiсяць пакування;

     мiнiмальний строк придатностi, що може бути замiнений написом "На момент реалiзацiї цi тварини мають залишатись живими".

     5. Умови перевезення живих двостулкових молюскiв, живих голкошкiрих, живих кишковопорожнинних та живих морських черевоногих мають забезпечувати зберiгання ознак їх життєдiяльностi, запобiгати їх забрудненню i зниженню якостi.

20. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України жаб'ячих лапок та равликiв, призначених для споживання людиною

     1. До ввезення (пересилання) на митну територiю України допускаються охолодженi, замороженi, приготованi жаб'ячi лапки та равлики (наземнi черевоногi, що належать до видiв Helix pomatia Linne, Helix aspersa Muller, Helix lucorum та родини Achatinidae), виробленi iз сировини, що вiдповiдає зазначеним нижче вимогам:

     1) жаби та равлики пiдданi органолептичному огляду шляхом вiдбору зразкiв, за результатами якого встановлено вiдсутнiсть ризику для життя та здоров'я людини;

     2) печiнково-пiдшлункова залоза равликiв, щодо якої встановлено наявнiсть небезпечного фактора, має бути видалена;

     3) пiсля завершення процесу приготування жаб'ячi лапки промивають питною водою та охолоджують до температури, наближеної до температури танення льоду, заморожують або переробляють.

21. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України желатину та колагену, призначених для споживання людиною, а також сировини для їх виробництва

     1. Сировина для виробництва желатину та колагену може бути отриманою виключно iз:

     1) кiсток (за винятком ризикового матерiалу), шкiри та шкур свiйських жуйних тварин, шкiри свиней i свiйської птицi, сухожилля та м'язiв, отриманих iз тварин, якi були забитi на бiйнi й тушi яких внаслiдок передзабiйного та пiслязабiйного огляду визнанi придатними для споживання людиною; та/або

     2) шкiр та шкур, отриманих вiд забитих диких тварин, тушi яких за результатами пiслязабiйного огляду визнанi придатними для споживання людиною; та/або

     3) шкiр та кiсток риби.

     2. Забороняється ввезення (пересилання) на митну територiю України в якостi сировини для виробництва желатину та колагену шкiр та шкур, що пiддавалися будь-якому процесу дублення (незалежно вiд того, чи цей процес було завершено).

     3. Сировина для виробництва желатину та колагену, що не була пiддана методу обробки, крiм охолодження, заморожування або швидкого заморожування, має походити з потужностей, затверджених компетентним органом країни походження.

     4. Для виробництва желатину та колагену допускається використання такої обробленої сировини:

     1) кiсток, вiдмiнних вiд ризикового матерiалу, що походять з потужностей, якi знаходяться пiд контролем компетентного органу країни походження та якi пiдданi одному iз зазначених нижче методiв обробки:

     подрiбнення на частки, приблизний розмiр яких становить 15 мм, i знежирення гарячою водою за температури не нижче 70° C протягом не менше 30 хв, не менше 80° C упродовж не менше 15 хв або не менше 90° C протягом не менше 10 хв та подальше промивання й сушiння впродовж щонайменше 20 хв у потоцi гарячого повiтря при початковiй температурi не нижче 350° C чи протягом 15 хв у потоцi гарячого повiтря при початковiй температурi вище 700° C;

     сушiння на сонцi впродовж щонайменше 42 днiв за середньої температури не нижче 20° C;

     обробка кислотою, що забезпечує пiдтримання рiвня pH у товщi менше шести протягом щонайменше однiєї години перед сушiнням;

     2) шкiр та шкур свiйських жуйних тварин, шкiр свиней та свiйської птицi, шкiр та шкур диких тварин, що походять з потужностей, якi знаходяться пiд контролем компетентного органу країни походження та якi пiдданi таким видам обробки:

     обробка лугом, що забезпечує досягнення рiвня pH > 12 у товщi з подальшим солiнням упродовж щонайменше семи днiв (строк обробки може включати час, необхiдний для транспортування);

     сушiння протягом щонайменше 42 днiв за температури не нижче 20° C (строк обробки може включати час, необхiдний для транспортування);

     обробка кислотою, що забезпечує пiдтримання рiвня pH менше п'яти у товщi впродовж щонайменше 1 години;

     обробка лугом, що забезпечує досягнення рiвня pH > 12 протягом щонайменше 8 годин;

     3) кiсток, вiдмiнних вiд ризикового матерiалу, шкiр та шкур свiйських жуйних тварин, шкiр свиней та свiйської птицi, шкiр та шкур диких тварин, якi пiдданi обробцi, вiдмiннiй вiд видiв обробки, визначеної пiдпунктами 1 - 2 цього пункту та якi походять з потужностей, що знаходяться пiд контролем компетентного органу країни походження.

     5. Желатин та колаген мають бути виробленi iз сировини, що вiдповiдає вимогам пунктiв 1 - 4 цiєї глави.

     6. Колаген вироблено вiдповiдно до таких вимог:

     1) сировина, отримана iз кiсток жуйних тварин, народжених, вирощених або забитих у країнi чи зонi iз контрольованим або невизначеним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ вiдповiдно до вимог МЕБ, має пiддаватись процесу, який забезпечує ретельне подрiбнення та знежирення кiсткового матерiалу гарячою водою й обробку розчином соляної кислоти (мiнiмальної концентрацiї 4 % та pH < 1,5) упродовж не менше двох дiб, пiсля чого матерiал пiддається обробцi коригуванням показника pH з використанням кислоти чи лугу з подальшим одним або кiлькома промиваннями, а також фiльтрацiї/екструзiї/подрiбненню чи будь-якому iншому еквiвалентному за ефектом процесу;

     2) сировина, вiдмiнна вiд сировини, визначеної пiдпунктом 1 цього пункту, має бути пiддана обробцi, що включає миття, коригування показника pH з використанням кислоти або лугу, пiсля чого матерiал має пiддаватись одному або кiльком промиванням/фiльтрацiї/екструзiї/подрiбненню чи будь-якому iншому еквiвалентному за ефектом процесу;

     3) пiсля завершення процесiв, визначених пiдпунктами 1 - 2 цього пункту, колаген має пiддаватись процесу сушiння.

     7. Желатин виготовлено вiдповiдно до таких вимог:

     1) сировина, отримана iз кiсток жуйних тварин, народжених, вирощених або забитих у країнi чи зонi з контрольованим або невизначеним ризиком щодо губчастоподiбної енцефалопатiї ВРХ вiдповiдно до вимог МЕБ, має пiддаватись процесу, що забезпечує ретельне подрiбнення усього кiсткового матерiалу та його знежирення гарячою водою, й обробцi розчином соляної кислоти (iз концентрацiєю не менше 4 % та pH < 1,5) протягом не менше двох дiб, пiсля чого матерiал пiддається такiй обробцi:

     лужна обробка насиченим розчином вапна (pH > 12,5) упродовж щонайменше 20 днiв iз нагрiванням до температури 138° C протягом не менше 4 с; або

     кислотна обробка (pH < 3,5) упродовж щонайменше 10 годин з нагрiванням до температури 138° C протягом не менше 4 с; або

     обробка одночасно високою температурою i тиском - насиченою парою за температури вище 133° C та бiльше 3 бар упродовж щонайменше 20 хв; або

     будь-який iнший еквiвалентний за ефектом процес;

     2) сировина, вiдмiнна вiд сировини, визначеної пiдпунктом 1 цього пункту, має пiддаватись обробцi кислотою або лугом, пiсля чого бути пiдданою промиванню. Показник pH має бути вiдповiдним чином скоригований. Желатин екстрагується одно- або багатократним нагрiванням з подальшим очищенням шляхом фiльтрацiї та термiчної обробки.

     8. Желатин та колаген, призначенi для споживання людиною, i желатин та колаген, не призначенi для споживання людиною, можуть вироблятись та зберiгатись одночасно на однiй i тiй самiй потужностi за умови, що сировина й виробничий процес вiдповiдають вимогам, встановленим для желатину та колагену, призначеним для споживання людиною.

     9. Максимально допустимi рiвнi залишкiв для желатину та колагену, призначених для споживання людиною, мають вiдповiдати значенням, наведеним у додатку 1 до цих Вимог.

     10. Сировина для виробництва желатину та колагену має транспортуватися i зберiгатися охолодженою або замороженою (ця вимога не поширюється на сировину, яка переробляється впродовж 24 годин пiсля вiдправлення). Знежиренi та висушенi кiстки, осеїн, солена, висушена й удобрена шкiра, а також шкiра, оброблена лугом чи кислотою, мають транспортуватися та зберiгатися за температури навколишнього середовища.

22. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України меду та iнших продуктiв бджiльництва, призначених для споживання людиною

     1. До ввезення в Україну допускається гомогенiзований мед та продукти бджiльництва, якi отриманi вiд здорових бджiл з господарств, офiцiйно вiльних вiд заразних хвороб, що мають дозвiл компетентного органу країни-експортера / країни-походження на постачання продукцiї на експорт i перебувають пiд її постiйним контролем.

     2. Мед та пилок, зiбранi медоносними бджолами, бджолиний вiск, прополiс та маточне молочко (далi - мед та iншi продукти бджiльництва) виготовляються i вiдвантажуються з господарств та адмiнiстративних територiй, вiльних вiд заразних хвороб бджiл, у тому числi американського гнильцю, європейського гнильцю, варроатозу (наявнiсть резистентних форм клiща до акарицидiв), екзотичних хвороб та шкiдникiв (тропiлелапсозу, порошковидного гнильцю).

     3. Мед та iншi продукти бджiльництва мають вiдповiдати вимогам законодавства України щодо залишкiв ветеринарних препаратiв i забруднюючих речовин або еквiвалентним вимогам.

     4. Мед та iншi продукти бджiльництва мають бути виробленi, запакованi та зберiгатись вiдповiдно до гiгiєнiчних вимог, встановлених законодавством України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв.

IV. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки

1. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України переробленого тваринного бiлка, включаючи сумiшi та продукти (за винятком кормiв для домашнiх тварин), якi мiстять зазначений бiлок

     1. Перероблений тваринний бiлок, включаючи сумiшi та продукти (за винятком кормiв для домашнiх тварин), якi мiстять зазначений бiлок (далi - перероблений тваринний бiлок та продукти, якi мiстять зазначений бiлок) мають бути виробленi та зберiгатись на потужностi (об'єктi), що затверджена та знаходиться пiд наглядом компетентного органу країни-експортера / країни походження.

     2. Тваринний бiлок має бути пiдданий таким видам переробки:

     1) нагрiвання до внутрiшньої температури вище 133° C безперервно протягом щонайменше 20 хв пiд тиском (абсолютним) щонайменше 3 бари, що виробляється насиченою парою, з розмiром часток до переробки не бiльше 50 мм; або

     2) у випадку тваринного бiлка iншого, нiж рибне борошно, отриманого з тварин, що не є ссавцями, - методу переробки побiчних продуктiв тваринного походження I - V та VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог; або

     3) у випадку рибного борошна - методу переробки I - VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог; або

     4) у випадку кровi, отриманої зi свиней, - методу переробки I - V та VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог, а в разi використання методу переробки VII бiлок пiддано термiчнiй обробцi по всiй речовинi за температури не нижче 80° C.

     3. Перероблений тваринний бiлок та продукти, якi мiстять цей бiлок, мають мiстити виключно перероблений тваринний бiлок, не призначений для споживання людиною та приготований виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1 - 11 перелiку побiчних продуктiв тваринного походження вiдповiдно до додатка 3 до цих Вимог.

     4. Безпосередньо перед вiдправленням вибiрковi зразки переробленого тваринного бiлка та продуктiв, якi мiстять цей бiлок, мають пiддаватись дослiдженню, проведеному пiд контролем державного ветеринарного iнспектора країни-експортера / країни походження, а результати такого дослiдження мають пiдтвердити вiдповiднiсть продукту зазначеним нижче мiкробiологiчним показникам:

     сальмонела - вiдсутня в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

     ентеробактерiї: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 в 1 г,

     де:

     n - кiлькiсть дослiджуваних зразкiв;

     m - показник граничної кiлькостi бактерiй (результат вважається задовiльним, якщо кiлькiсть бактерiй у всiх зразках не перевищує m);

     M - показник максимальної кiлькостi бактерiй (результат вважається незадовiльним, якщо кiлькiсть бактерiй в одному або декiлькох зразках дорiвнює M або бiльше);

     c - число зразкiв, у яких кiлькiсть бактерiй може бути мiж m i M (зразки вважаються прийнятними, якщо кiлькiсть бактерiй в iнших зразках не перевищує m).

     5. Кiнцевий продукт має бути запакований у новi або стерилiзованi пакети, а у випадку нефасованого тваринного бiлка - перевозитись у контейнерах або iнших транспортних засобах, якi були ретельно очищенi та продезiнфiкованi перед використанням. Такi пакети та/або контейнери чи iншi транспортнi засоби мають мiстити етикетку з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ".

2. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України молока, продуктiв на основi молока та продуктiв, отриманих iз молока

     1. Молоко, продукти на основi молока та продукти, отриманi з молока (далi - молоко та/або молочнi продукти) мають бути виробленi й отриманi на територiї країни чи зони, що внесенi до реєстру країн i потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) молока та молочних продуктiв, призначених для споживання людиною, на митну територiю України, i:

     якi є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру;

     де протягом останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та де не проводилась вакцинацiя проти цього захворювання.

     2. Молоко та/або молочнi продукти мають бути виробленi iз сирого молока, отриманого вiд тварин, якi на момент збору молока не мали клiнiчних ознак захворювань, що можуть передаватись через молоко людям чи тваринам, та якi впродовж щонайменше 30 останнiх днiв перед початком виробництва утримувались у господарствi, стосовно якого компетентним органом країни походження молока не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо ящуру та/або чуми ВРХ.

     3. Молоко та/або молочнi продукти:

     1) пiдданi одному з видiв обробки, визначеному у пунктi 4 цiєї глави; або

     2) мiстять сироватку, що використовується для годування тварин, якi належать до видiв, сприйнятливих до ящуру, а така сироватка була зiбрана з молока, що пiддавалось одному з видiв обробки, визначеному у пунктi 4 цiєї глави, та:

     була зiбрана щонайменше через 16 годин пiсля згортання молока i має рiвень pH нижче 6; або

     була виготовлена щонайменше за 21 день до вiдправлення й упродовж цього часу в країнi походження не було зафiксовано випадкiв ящуру; або

     була виготовлена щонайменше за 21 день до її ввезення (пересилання) на митну територiю України.

     4. Молоко та/або молочнi продукти мають бути обробленi за допомогою одного iз зазначених нижче методiв:

     1) високотемпературна короткочасна пастеризацiя за температури 72° C протягом щонайменше 15 с або пастеризацiя, що досягає негативної реакцiї тесту на фосфатазу в молоцi ВРХ у поєднаннi з такими дiями:

     повторна високотемпературна короткочасна пастеризацiя за температури 72° C упродовж щонайменше 15 с або рiвноцiнна пастеризацiя, що досягає негативної реакцiї тесту на фосфатазу в молоцi ВРХ; або

     подальший процес сушiння, поєднаний, у випадку молока, призначеного для годування тварин, iз пiдiгрiванням до температури не нижче 72° C; або

     подальший процес зниження pH до показника нижче шести та утримання на цьому рiвнi протягом 1 години; або

     молоко та/або молочнi продукти були виготовленi щонайменше за 21 день перед вiдправленням та впродовж цього часу в країнi походження не було зафiксовано випадкiв ящуру; або

     молоко та/або молочнi продукти були виготовленi щонайменше за 21 день до ввезення (пересилання) товару на митну територiю України; або

     стерилiзацiя, достатня для досягнення показника Fo, що є рiвний або вищий трьох;

     2) ультрависока температурна обробка (УВТ) за температури не нижче 132° C протягом щонайменше 1 с у поєднаннi iз:

     подальшим процесом сушiння, що у випадку молока, призначеного для годування тварин, поєднаний з пiдiгрiванням до температури не нижче 72° C; або

     подальшим процесом зниження pH до показника нижче шести та утримання на цьому рiвнi впродовж щонайменше 1 години; або

     молоко та/або молочнi продукти були виготовленi щонайменше за 21 день перед вiдправленням, а протягом цього часу в країнi походження не було зафiксовано випадкiв ящуру; або

     молоко та/або молочнi продукти були виготовленi щонайменше за 21 день до ввезення (пересилання) товару на митну територiю України.

     5. Молоко та/або молочнi продукти мають бути запакованi у новi контейнери, у транспортнi засоби або контейнери для нефасованих вантажiв, якi перед завантаженням мають бути продезiнфiкованi за допомогою засобiв, затверджених компетентним органом країни-експортера / країни походження. Такi контейнери та/або транспортнi засоби мають бути маркованi iз зазначенням виду молока та/або молочного продукту й мають мiстити етикетку iз зазначенням, що цей продукт належить до побiчних продуктiв тваринного походження категорiї III та не призначений для споживання людиною.

3. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України молозива та продуктiв на основi молозива

     1. Молозиво та/або продукти на основi молозива мають бути виробленi й отриманi на територiї країни чи зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру, де протягом останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ i впродовж зазначеного перiоду не проводилось вакцинацiї проти чуми ВРХ.

     2. Молозиво та/або продукти на основi молозива мають бути виробленi iз сировини, що отримана вiд тварин, якi на момент збору молока не мали клiнiчних ознак захворювань, що можуть передаватись через молозиво людям чи тваринам, та якi протягом щонайменше останнiх 30 днiв перед початком виробництва утримувались у господарствi, стосовно якого не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо ящуру та чуми ВРХ.

     3. Молозиво та/або продукти на основi молозива, отриманi вiд ВРХ, пiдданi високотемпературнiй короткочаснiй пастеризацiї за температури 72° C упродовж щонайменше 15 с або обробцi, рiвноцiннiй пастеризацiї, що досягає негативної реакцiї тесту на фосфатазу в молоцi ВРХ, та таке молозиво та/або продукти на основi молозива:

     1) виготовленi щонайменше за 21 день перед вiдправленням, а протягом цього часу в країнi походження не було зафiксовано випадкiв ящуру або були виготовленi щонайменше за 21 день до поставки товару на митну територiю України; або

     2) отриманi вiд тварин, що пiддаються регулярному ветеринарному iнспектуванню компетентним органом країни походження з метою перевiрки того, що тварини походять з господарств, у яких всi стада ВРХ є вiльними вiд:

     бруцельозу та туберкульозу вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ або стосовно таких стад не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо цих захворювань компетентним органом країни походження;

     лейкозу вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ або включенi до офiцiйної системи контролю лейкозу ВРХ, а впродовж останнiх двох рокiв у стадi не було виявлено ознак цiєї хвороби в результатi клiнiчних чи лабораторних дослiджень.

     4. Молозиво та/або продукти на основi молозива мають бути запакованi у новi контейнери або перевозитись у транспортних засобах чи контейнерах для нефасованих вантажiв, якi перед завантаженням були продезiнфiкованi за допомогою засобiв, затверджених компетентним органом країни-експортера / країни походження. Такi контейнери та/або транспортнi засоби мають бути маркованi iз зазначенням виду молозива або продукту на основi молозива та мають мiстити етикетку iз зазначенням, що цей продукт належить до побiчних продуктiв тваринного походження категорiї III та не призначений для споживання людиною.

4. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України консервованих кормiв для домашнiх тварин

     1. Консервованi корми для домашнiх тварин мають бути виробленi та зберiгатись на потужностi (об'єктi), що затверджена та знаходиться пiд наглядом компетентного органу країни-експортера / країни походження.

     2. Консервованi корми для домашнiх тварин мають бути виробленi виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1 - 10, 12 додатка 3 до цих Вимог.

     3. Консервованi корми для домашнiх тварин мають бути пiдданi термiчнiй обробцi в герметичних контейнерах для досягнення мiнiмального значення Fс = 3.

     4. Для забезпечення належної термiчної обробки вiдповiдно до пункту 3 цiєї глави вибiрковi зразки, вiдiбранi щонайменше з п'яти контейнерiв кожної обробленої партiї, мають бути обстеженi державним ветеринарним iнспектором країни-експортера / країни походження за допомогою лабораторно-дiагностичних методiв.

5. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України перероблених кормiв для домашнiх тварин

     1. Переробленi корми для домашнiх тварин (окрiм консервованих кормiв для домашнiх тварин) мають бути виробленi та зберiгатись на потужностi (об'єктi), що затверджена та знаходиться пiд наглядом компетентного органу країни-експортера / країни походження.

     2. Переробленi корми для домашнiх тварин мають бути виробленi виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1 - 13 додатка 3 цих до Вимог.

     3. Переробленi корми для домашнiх тварин мають бути пiдданi термiчнiй обробцi за температури не нижче 90° C по всiй речовинi або сушiнню чи ферментацiї, що дозволенi компетентним органом країни походження, або (у випадку водних i наземних безхребетних iнших, нiж види, якi є збудниками захворювань, що можуть передаватись людям чи тваринам) обробцi, затвердженiй компетентним органом країни походження та гарантує, що корм для домашнiх тварин не становитиме загрози для здоров'я людей i тварин, або у якостi iнгредiєнтiв для кормiв було використано виключно:

     1) побiчнi продукти тваринного походження або похiднi продукти з м'яса чи м'ясних продуктiв, що пiдданi термiчнiй обробцi за температури не нижче 90° C по всiй речовинi;

     2) молоко та продукти на основi молока, якi:

     пiдданi процесу пастеризацiї, достатньому для отримання негативної реакцiї тесту на фосфатазу; або

     пiдданi процесу пастеризацiї, достатньому для отримання негативної реакцiї тесту на фосфатазу (для молока та продуктiв на основi молока з pH, зменшеним до рiвня нижче шести); або

     пiдданi процесу стерилiзацiї чи подвiйнiй термiчнiй обробцi, де кожна з них була достатньою для отримання негативної реакцiї тесту на фосфатазу;

     3) желатин, вироблений iз застосуванням процесу, який забезпечує обробку непереробленого матерiалу, визначеного пунктом 2 цiєї глави, кислотою чи лугом, що супроводжується щонайменше одним промиванням iз подальшим коригуванням рiвня pH та проведенням (за необхiдностi - повторним проведенням) екстракцiї желатину шляхом нагрiвання й очищенням за допомогою фiльтрування та стерилiзацiї;

     4) гiдролiзований бiлок, вироблений iз застосуванням виробничого процесу, який включає застосування заходiв для мiнiмiзацiї зараження непереробленого матерiалу, визначеного пунктом 2 цiєї глави, а у випадку, якщо гiдролiзований бiлок походить повнiстю або частково зi шкiр та шкур жуйних тварин, його виготовлено на переробнiй потужностi (об'єктi), призначенiй виключно для цiлей виробництва гiдролiзованого бiлка, iз застосуванням лише матерiалу з молекулярною масою нижче 10000 дальтонiв i процесу, що включає пiдготовку непереробленого матерiалу, визначеного пунктом 2 цiєї глави, шляхом витримування в розсолi, золiння та iнтенсивного промивання, пiсля чого матерiал:

     пiддається обробцi, що забезпечує досягнення рiвня pH вище 11 протягом бiльше 3 годин за температури вище 80° C, пiсля чого пiддається термiчнiй обробцi за температури вище 140° C упродовж 30 хв пiд тиском бiльше 3,6 барiв; або

     пiддається обробцi, що забезпечує досягнення рiвня pH вiд 1 до 2, пiсля чого пiддається обробцi з досягнення рiвня pH вище 11 та наступнiй термiчнiй обробцi за температури 140° C протягом 30 хв пiд тиском 3 бари;

     5) яєчнi продукти, пiдданi будь-якому з методiв переробки вiд I до V чи VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог або виробленi вiдповiдно до гiгiєнiчних вимог, встановлених законодавством України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв для яєчних продуктiв, призначених для споживання людиною;

     6) колаген, пiдданий процесу, що забезпечує обробку непереробленого матерiалу, визначеного пунктом 2 цiєї глави, за допомогою миття, коригування рiвня pH iз використанням кислоти чи лугу, що супроводжується щонайменше одним промиванням, фiльтрацiєю та екструзiєю, при чому забороняється вживання консервантiв iнших, нiж тi, що дозволенi законодавством України;

     7) продукти з кровi, пiдданi будь-якому з методiв переробки вiд I до V чи VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог;

     8) перероблений тваринний бiлок, отриманий iз ссавцiв, пiдданий будь-якому з методiв переробки вiд I до V чи VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог;

     9) продукти кровi, отриманi зi свиней, що пiдданi будь-якому з методiв переробки вiд I до V чи VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог, за умови, що у випадку використання методу переробки VII застосовано термiчну обробку за температури не нижче 80° C у всiй речовинi;

     10) перероблений тваринний бiлок, отриманий з тварин, окрiм ссавцiв, за винятком рибного борошна, що пiдданий будь-якому з методiв переробки вiд I до V чи VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог;

     11) рибне борошно, пiддане будь-якому з методiв переробки, що забезпечує вiдповiднiсть кiнцевого продукту мiкробiологiчним показникам, зазначеним в пунктi 4 глави 1 цього роздiлу.

     12) топлений жир (включаючи риб'ячий жир), пiдданий будь-якому з методiв переробки вiд I до V чи VII (у випадку риб'ячого жиру - методу переробки VI) вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог або виготовлений вiдповiдно до гiгiєнiчних вимог, що вiдповiдають вимогам законодавства України чи еквiвалентним вимогам; топленi жири, отриманi iз жуйних тварин, мають бути очищенi у спосiб, який забезпечує досягнення максимального рiвня нерозчинних залишкових домiшок, що не перевищує 0,15 % ваги;

     13) двокальцiйфосфат, вироблений за допомогою процесу, що включає подрiбнення всiх кiсток, якi належать до матерiалу, визначеного пунктом 2 цiєї глави, та знежирення за допомогою гарячої води, а також подальшу обробку розведеною соляною кислотою (в мiнiмальнiй концентрацiї 4 % i з рiвнем pH нижче 1,5) протягом щонайменше двох днiв, пiсля чого здiйснюється обробка отриманого фосфорного розчину вапном, що має наслiдком випадiння осаду двокальцiйфосфату при pH вiд 4 до 7, а осад двокальцiйфосфату пiддано сушiнню повiтрям за вихiдної температури вiд 65° C до 325° C та кiнцевої температури 30 - 65° C;

     14) трикальцiйфосфат, вироблений за допомогою процесу, що включає:

     подрiбнення всiх кiсток, що належать до матерiалу, визначеного пунктом 2 цiєї глави, та їх знежирення iз застосуванням зустрiчного потоку гарячої води (частки кiсток мають бути меншi нiж 14 мм);

     безперервну обробку парою за температури 145° C протягом 30 хв пiд тиском 4 бари;

     вiддiлення бiлкового бульйону вiд гiдроксиапатиту (трикальцiйфосфату) центрифугуванням;

     грануляцiю трикальцiйфосфату пiсля висушування в рiдкому середовищi повiтрям за температури 200° C;

     15) побiчнi продукти тваринного походження, що використовуються як сенсорнi (смаковi) iнгредiєнти, пiдданi будь-якому з методiв переробки, який забезпечує вiдповiднiсть кiнцевого продукту мiкробiологiчним показникам вiдповiдно до вимог пункту 4 цiєї глави.

     4. Щонайменше п'ять вибiркових зразкiв, вiдiбраних iз кожної обробленої партiї впродовж або пiсля зберiгання на переробнiй потужностi (об'єктi), мають пiддаватись дослiдженню, проведеному пiд контролем державного ветеринарного iнспектора країни-експортера / країни походження, а результати такого дослiдження мають пiдтвердити вiдповiднiсть продукту мiкробiологiчним показникам, зазначеним в пунктi 4 глави 1 цього роздiлу.

     5. Переробленi корми для домашнiх тварин мають бути запакованi у новi упаковки. Якщо переробленi корми для домашнiх тварин вiдправляються не в готових для продажу упаковках, на яких чiтко вказано, що їх вмiст призначений лише для годiвлi домашнiх тварин, такi упаковки мають мiстити етикетки з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ".

6. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України жувальних предметiв для домашнiх тварин

     1. Жувальнi предмети для домашнiх тварин мають бути виробленi виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1 - 4, 8 додатка 3 до цих Вимог.

     2. Жувальнi предмети мають бути пiдданi таким видам обробки:

     1) для жувальних предметiв, виготовлених iз риби або шкiр та шкур копитних тварин, - обробка, достатня для знищення хвороботворних органiзмiв, включаючи сальмонелу (жувальнi предмети мають бути сухими);

     2) для жувальних предметiв, виготовлених iз побiчних продуктiв тваринного походження (iнших, нiж риба або шкiри та шкури копитних тварин), - термiчна обробка за температури не нижче 90° C по всiй речовинi.

     3. Щонайменше п'ять вибiркових зразкiв, вiдiбраних з кожної обробленої партiї пiд час або пiсля зберiгання на переробнiй потужностi (об'єктi), мають пiддаватись дослiдженню, проведеному пiд контролем державного ветеринарного iнспектора країни-експортера / країни походження, та результати зазначеного дослiдження мають пiдтвердити вiдповiднiсть продукту мiкробiологiчним показникам, зазначеним в пунктi 4 глави 1 цього роздiлу.

7. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України сирих кормiв для домашнiх тварин та побiчних продуктiв тваринного походження для годування хутрових тварин

     1. Сирi корми для домашнiх тварин, призначенi для безпосередньої реалiзацiї кiнцевому користувачу, та побiчнi продукти тваринного походження для годування хутрових тварин (далi - сирi корми для домашнiх тварин та побiчнi продукти тваринного походження для хутрових тварин) мають складатись iз побiчних продуктiв тваринного походження, отриманих:

     1) iз м'яса тварин, якi походять iз:

     територiї країни чи зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру;

     територiї країни/зони/компартмента, де протягом останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв (для видiв тварин, сприйнятливих до вiдповiдних хвороб) чуми ВРХ, класичної чуми свиней, африканської чуми свиней, везикулярної хвороби свиней, хвороби Ньюкасла, грипу птицi, та де впродовж цього перiоду не проводилось вакцинацiї проти зазначених вище захворювань;

     2) iз тварин, забитих на бiйнi, якi протягом 24 годин перед забоєм пiдданi передзабiйному огляду, результати якого показали вiдсутнiсть у тварин захворювань, визначених пiдпунктом 1 цього пункту;

     3) iз тварин, поводження з якими до забою та пiд час забою вiдповiдає вимогам законодавства України про благополуччя тварин або еквiвалентним вимогам;

     4) у випадку кормiв для хутрових тварин, отриманих iз водних органiзмiв (гiдробiонтiв), зазначенi воднi органiзми (гiдробiонти) мають вiдповiдати вимогам для об'єктiв аквакультури, встановленим главою 12 роздiлу II Вимог щодо ввезення на митну територiю України живих тварин та їхнього репродуктивного матерiалу.

     2. Сирi корми для домашнiх тварин мають складатись виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1, 14 додатка 3 до цих Вимог.

     3. Побiчнi продукти тваринного походження для хутрових тварин мають складатися з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1, 3 - 14 додатка 3 до цих Вимог.

     4. Щонайменше п'ять вибiркових зразкiв, вiдiбраних iз кожної партiї сирих кормiв для домашнiх тварин протягом зберiгання (перед вiдправленням), мають пiддаватись дослiдженню, проведеному пiд контролем державного ветеринарного iнспектора країни-експортера / країни походження, а результати цього дослiдження мають пiдтвердити вiдповiднiсть продукту зазначеним нижче показникам:

     сальмонела - вiдсутня в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

     ентеробактерiї: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5000 в 1 г,

     де:

     n - кiлькiсть дослiджуваних зразкiв;

     m - показник граничної кiлькостi бактерiй (результат вважається задовiльним, якщо кiлькiсть бактерiй у всiх зразках не перевищує m);

     M - показник максимальної кiлькостi бактерiй (результат вважається незадовiльним, якщо кiлькiсть бактерiй в одному або декiлькох зразках дорiвнює M або бiльше);

     c - число зразкiв, у яких кiлькiсть бактерiй може бути мiж m i M (зразки вважаються прийнятними, якщо кiлькiсть бактерiй в iнших зразках не перевищує m).

     5. Сирi корми для домашнiх тварин мають бути виробленi на потужностi (об'єктi), що затверджена та знаходиться пiд наглядом компетентного органу країни-експортера / країни походження.

     6. Сирi корми для домашнiх тварин та побiчнi продукти тваринного походження для хутрових тварин мають бути отриманi та приготованi без контакту з матерiалом, що не задовольняє вимог цього роздiлу.

     7. Поводження iз сирими кормами для домашнiх тварин та побiчними продуктами тваринного походження для хутрових тварин має здiйснюватися у спосiб, що унеможливлює зараження цих продуктiв збудниками захворювань.

     8. Сирi корми для домашнiх тварин та побiчнi продукти тваринного походження для хутрових тварин мають бути запакованi у готовi для продажу упаковки, що мають мiстити етикетку з написом "СИРИЙ КОРМ ДЛЯ ДОМАШНIХ ТВАРИН - НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ" або "ПОБIЧНI ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ХУТРОВИХ ТВАРИН - НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ", пiсля чого

     мають бути помiщенi у герметичнi контейнери/ящики, якi мають мiстити напис "СИРИЙ КОРМ ДЛЯ ДОМАШНIХ ТВАРИН - НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ" або "ПОБIЧНI ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ХУТРОВИХ ТВАРИН - НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ", а також найменування та адресу потужностi призначення. Запечатування ящикiв/контейнерiв має здiйснюватися пiд контролем державного ветеринарного iнспектора країни-експортера / країни походження.

8. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України побiчних продуктiв тваринного походження, призначених для використання в якостi смакових (сенсорних) iнгредiєнтiв у виробництвi кормiв для домашнiх тварин

     1. Побiчнi продукти тваринного походження, призначенi для використання в якостi смакових (сенсорних) iнгредiєнтiв у виробництвi кормiв для домашнiх тварин (далi - смаковi (сенсорнi) iнгредiєнти), мають бути виробленi виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1 - 10, 12 додатка 3 до цих Вимог.

     2. Смаковi (сенсорнi) iнгредiєнти мають бути пiдданi будь-якому з методiв переробки, що забезпечує вiдповiднiсть кiнцевого продукту мiкробiологiчним показникам, зазначеним в пунктi 4 глави 1 цього роздiлу.

     3. Вибiрковi зразки смакових (сенсорних) iнгредiєнтiв безпосередньо перед вiдправленням мають пiддаватись дослiдженню, проведеному пiд контролем державного ветеринарного iнспектора країни-експортера / країни походження, а результати такого дослiдження мають пiдтвердити вiдповiднiсть продукту мiкробiологiчним показникам, зазначеним в пунктi 4 глави 1 цього роздiлу.

     4. Кiнцевий продукт має зберiгатись у закритому примiщеннi.

     5. Кiнцевий продукт має бути запакований у новi або стерилiзованi пакети чи перевозитись у контейнерах або iнших транспортних засобах, якi були ретельно очищенi та продезiнфiкованi перед використанням за допомогою засобiв, затверджених компетентним органом країни-експортера / країни походження. Зазначенi вище пакети та/або контейнери чи iншi транспортнi засоби мають мiстити етикетку з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ".

9. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України побiчних продуктiв тваринного походження, призначених для виробництва кормiв для домашнiх тварин

     1. Побiчнi продукти тваринного походження, призначенi для виробництва кормiв для домашнiх тварин, мають бути отриманi:

     1) на територiї країни/зони/компартмента, внесених до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв свiйських i диких тварин на митну територiю України;

     2) iз тварин, якi утримувались на територiї такої країни/зони/компартмента з моменту народження чи протягом останнiх трьох мiсяцiв перед забоєм або були забитi на таких територiях у межах дикої природи.

     2. Побiчнi продукти тваринного походження, призначенi для виробництва кормiв для домашнiх тварин, мають бути отриманi з тварин, що вiдповiдають таким вимогам:

     1) для свiйських тварин:

     тварини походять з господарств, де:

     протягом останнiх 30 днiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, везикулярної хвороби свиней, хвороби Ньюкасла, високопатогенного грипу птицi та впродовж останнiх 40 днiв не було зафiксовано випадкiв африканської чуми свиней, класичної чуми свиней, в господарствах, розташованих у радiусi 10 км навколо них, протягом останнiх 30 днiв не було виявлено випадкiв цих захворювань;

     не було зафiксовано випадкiв ящуру впродовж останнiх 60 днiв, а в господарствах, розташованих у радiусi 25 км навколо них, протягом останнiх 30 днiв не було зафiксовано випадкiв цього захворювання;

     тварини не були забитi з метою лiквiдацiї будь-якого iнфекцiйного захворювання;

     тварини утримувались у господарствах походження впродовж щонайменше останнiх 40 днiв перед транспортуванням на бiйню, пiсля чого були перевезенi безпосередньо до бiйнi без контактiв iз тваринами, що мають нижчий ветеринарно-санiтарний статус;

     пiд час перебування на бiйнi тварини протягом 24 годин перед забоєм пiддавались передзабiйному огляду, результати якого показали вiдсутнiсть ознак захворювань, що до них є сприйнятливими цi тварини;

     поводження з тваринами перед забоєм або пiд час забою має вiдповiдати вимогам законодавства України про благополуччя тварин або еквiвалентним вимогам;

     2) для диких тварин:

     тварини були впiйманi та забитi в умовах дикої природи на територiї:

     в радiусi 25 км навколо якої не було зафiксовано випадкiв ящуру, чуми ВРХ, везикулярної хвороби свиней, хвороби Ньюкасла або високопатогенного грипу птицi протягом останнiх 30 днiв i класичної чи африканської чуми свиней - упродовж останнiх 40 днiв;

     яка розташована на вiдстанi, що перевищує 20 км вiд кордонiв, що вiддiляють цю територiю вiд iншої країни або її частини, не внесених до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) побiчних продуктiв тваринного походження, призначених для виробництва кормiв для домашнiх тварин, на митну територiю України; або

     пiсля забою протягом 12 годин пiдданi охолодженню або перевезенi до центру збору тварин та вiдразу пiсля цього - до потужностi з переробки диких тварин.

     3. Побiчнi продукти тваринного походження, призначенi для виробництва кормiв для домашнiх тварин, мають бути отриманi на потужностi (об'єктi), навколо якої в радiусi 10 км упродовж останнiх 30 днiв не було зафiксовано випадкiв захворювань, визначених пунктом 2 цiєї глави, або, у випадку фiксування цих захворювань, пiдготовка сировини для ввезення (пересилання) на митну територiю України чи перемiщення транзитом можлива пiсля видалення з такої потужностi (об'єкта) усього м'яса та повного очищення/дезiнфекцiї потужностi (об'єкта), проведеного пiд контролем державного ветеринарного iнспектора країни походження.

     4. Побiчнi продукти тваринного походження, призначенi для виробництва кормiв для домашнiх тварин, мають складатися виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1 - 2, 4 - 5, 7 - 10 додатка 3 до цих Вимог.

     5. Побiчнi продукти тваринного походження, призначенi для виробництва кормiв для домашнiх тварин, мають бути пiдданi глибокому замороженню на потужностi (об'єктi) походження або iншому видi обробки, за якої цi продукти будуть захищенi вiд процесу псування.

     6. Для матерiалу, отриманого зi свiйських жуйних, якi походять з територiї країни (або її окремої частини) Пiвденної Америки або Пiвденної Африки, з яких дозволене ввезення в Україну витриманого та вiддiленого вiд кiсток свiжого м'яса свiйських жуйних, призначеного для споживання людиною, а також жувальних м'язiв ВРХ:

     1) для окремих країн Пiвденної Америки - побiчнi продукти тваринного походження у вантажi отриманi з тварин, якi утримувались на територiї країни або зони, визначених пунктом 1 цiєї глави, де проводять регулярнi вакцинацiї свiйської ВРХ проти ящуру, а зазначенi програми вакцинацiї мають здiйснюватися пiд контролем компетентного органу країни-експортера / країни походження;

     2) для окремих країн Пiвденної Америки або Пiвденної Африки - побiчнi продукти тваринного походження у вантажi складаються виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, отриманих iз обрiзкiв нутрощiв свiйських жуйних, витриманих за температури навколишнього середовища не вище + 2° C протягом щонайменше 3 годин або, у випадку жувальних м'язiв ВРХ та вiддiленого вiд кiсток м'яса свiйських тварин, упродовж щонайменше 24 годин.

     7. Побiчнi продукти тваринного походження, призначенi для виробництва кормiв для домашнiх тварин, мають бути отриманi та виробленi без контакту з матерiалом, що не задовольняє вимог цього роздiлу.

     8. Поводження з побiчними продуктами тваринного походження, призначених для виробництва кормiв для домашнiх тварин, має здiйснюватися у спосiб, що унеможливлює зараження цих продуктiв збудниками захворювань.

     9. Побiчнi продукти тваринного походження, призначенi для виробництва кормiв для домашнiх тварин, мають бути запакованi в нову герметичну упаковку та запечатанi контейнери, що мають мiстити етикетку з написом "СИРИЙ МАТЕРIАЛ ЛИШЕ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОРМУ ДЛЯ ДОМАШНIХ ТВАРИН" iз зазначенням найменування та адреси потужностi (об'єкта) призначення. Запечатування контейнерiв здiйснюється пiд контролем компетентного органу країни-експортера / країни походження.

10. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України кровi та продуктiв кровi, що призначенi для використання за межами кормового ланцюга й отриманi з тварин родини конячих

     1. Кров та продукти кровi, що призначенi для використання за межами кормового ланцюга й отриманi з тварин родини конячих (далi - кров та продукти кровi, отриманi з тварин родини конячих), мають бути отриманi з тварин родини конячих, що походять з територiї країни/зони/компартмента, на усiй територiї яких обов'язковому повiдомленню пiдлягають такi хвороби: африканська чума коней, парувальна хвороба, сап (Burkholderia mallei), енцефаломiєлiт коней (всiх видiв, включаючи венесуельський енцефаломiєлiт коней), iнфекцiйна анемiя, везикулярний стоматит, сказ, сибiрка.

     2. Продукти кровi мають бути виготовленi з кровi, зiбраної пiд наглядом державного ветеринарного iнспектора країни походження / країни збору кровi на бiйнi або на iншiй потужностi (об'єктi), що затвердженi та знаходяться пiд наглядом компетентного органу країни походження/країни збору кровi.

     3. Кров та продукти кровi мають бути отриманi з кровi тварин родини конячих, якi вiдповiдають таким вимогам:

     1) результати iнспектування, проведеного в день збору кровi, показали вiдсутнiсть у тварин родини конячих ознак захворювань, визначених 1 цiєї глави, а також грипу коней, пiроплазмозу, ринопневмонiї, вiрусного артерiїту;

     2) тварини родини конячих в день збору кровi та протягом 30 останнiх днiв перед збором кровi утримувалися пiд ветеринарним наглядом у господарствi, стосовно якого не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень щодо африканської чуми коней;

     3) тварини родини конячих не мали контактiв iз тваринами, що походять або утримуються у господарствi, щодо якого компетентним органом країни походження встановлено ветеринарно-санiтарнi обмеження.

     4. Перiод ветеринарно-санiтарних обмежень, визначених пiдпунктами 2 - 3 пункту 3 цiєї глави, визначається у такий спосiб:

     1) у випадку, якщо не усi тварини господарства, сприйнятливi до вiдповiдних видiв захворювань, були забитi, а примiщення - продезiнфiкованi, перiод ветеринарно-санiтарних обмежень має становити щонайменше:

     у випадку сапу (Burkholderia mallei) - шiсть мiсяцiв вiд дати забою заражених тварин родини конячих;

     у випадку енцефаломiєлiту коней будь-якого типу, включаючи венесуельський енцефаломiєлiт коней, - шiсть мiсяцiв вiд дати забою заражених тварин родини конячих;

     у випадку iнфекцiйної анемiї коней - до дати, на яку зараженi тварини були забитi, а iншi тварини мали негативну реакцiю на два тести Коггiнса, проведених iз промiжком у три мiсяцi;

     у випадку везикулярного стоматиту - шiсть мiсяцiв вiд дати останнього зафiксованого випадку везикулярного стоматиту;

     у випадку сказу - один мiсяць вiд дати останнього зафiксованого випадку сказу;

     у випадку сибiрки - 15 днiв вiд дати останнього зафiксованого випадку сибiрки;

     2) якщо усi тварини господарства, сприйнятливi до вiдповiдних видiв захворювань, були забитi, а примiщення продезiнфiкованi, перiод ветеринарно-санiтарних обмежень має становити 30 днiв, а у випадку сибiрки - 15 днiв, починаючи з дати забою останньої тварини та дезiнфекцiї примiщень.

     5. Продукти кровi мають бути виготовленi з кровi, яка вiдповiдає вимогам пунктiв 3 - 4 цiєї глави i яка:

     1) була отримана з тварин родини конячих, якi протягом трьох останнiх мiсяцiв перед збором кровi або з моменту народження (для тварин, вiк яких становить менше трьох мiсяцiв) утримувались у господарствi пiд наглядом державного ветеринарного iнспектора у країнi збору кровi, де на перiод такого утримання тварин та на дату збору кровi не було зафiксовано випадкiв:

     африканської чуми коней - упродовж щонайменше двох рокiв;

     венесуельського енцефаломiєлiту коней - упродовж щонайменше двох рокiв;

     сапу - упродовж трьох рокiв або протягом шести мiсяцiв, якщо тварини пiддавалися пiслязабiйному огляду на бiйнi, включаючи обстеження слизових оболонок iз трахеї, гортанi, носових порожнин i пазух та їх вiдгалужень пiсля розтину голови через сагiтальну площину й вiддiлення носової перегородки;

     везикулярного стоматиту - протягом щонайменше шести мiсяцiв (для продуктiв кровi iнших, нiж сироватка або плазма); або

     2) з метою виявлення наявностi збудникiв африканської чуми коней, енцефаломiєлiту коней всiх видiв, включаючи венесуельський енцефаломiєлiт коней, iнфекцiйної анемiї коней, везикулярного стоматиту та сапу (Burkholderia mallei), була пiддана обробцi щонайменше одним iз зазначених нижче методiв, пiсля чого було проведено перевiрку на ефективнiсть цiєї обробки:

     термiчна обробка за температури 65° C протягом щонайменше 3 годин; та/або

     обробка шляхом гамма-опромiнення в дозi 25 к/Гр; та/або

     змiна рiвня pH до pH 5 упродовж 2 годин; та/або

     термiчна обробка за температури не нижче 80° C по всiй речовинi.

     6. Виготовлення, обробка i пакування кровi та продуктiв кровi, отриманих iз тварин родини конячих, мають здiйснюватися у спосiб, що унеможливлює зараження цих продуктiв збудниками захворювань.

     7. Кiнцевий продукт має зберiгатись у закритому примiщеннi.

     8. Кров та продукти кровi мають бути запакованi у герметичнi контейнери, якi мають мiстити етикетку з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ або ТВАРИНАМИ" iз зазначенням:

     1) у випадку кровi - номера дозволу, отриманого на потужнiсть (об'єкт) збору такої кровi;

     2) у випадку продуктiв кровi - номера дозволу, отриманого на потужнiсть (об'єкт) виробництва продуктiв кровi.

11. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України продуктiв кровi, що можуть використовуватись як кормовий матерiал

     1. Продукти кровi, що можуть використовуватись як кормовий матерiал (далi - продукти кровi), мають бути виробленi виключно з кровi забитих тварин, придатної для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України, але не призначена для споживання людиною у зв'язку з комерцiйними цiлями, та/або непридатної для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України кровi забитих тварин, якi не виявили ознак захворювання, що передається через кров людинi чи тваринi, i яка отримана з туш тварин, що були забитi на бiйнi, а внаслiдок передзабiйного огляду визнанi придатними для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України.

     2. Продукти кровi мають пiддаватись одному з таких видiв переробки:

     1) один iз методiв переробки вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог;

     2) метод переробки, який забезпечує вiдповiднiсть кiнцевого продукту мiкробiологiчним показникам, зазначеним в пунктi 4 глави 1 цього роздiлу;

     3) у випадку продуктiв кровi (включно з плазмою кровi та кров'ю, що пiддана розпилювальному сушiнню), отриманих iз тварин родини свиневих i призначених для годування тварин родини свиневих, - термiчна обробка за температури не нижче 80° C по всiй речовинi, причому частка вологи у плазмi кровi та кровi, пiдданiй розпилювальному сушiнню, має становити не бiльше 8 % iз активнiстю води (Aw) не бiльше 0,60.

     3. Безпосередньо перед вiдправленням вибiрковi зразки продуктiв кровi мають пiддаватись дослiдженню, проведеному пiд контролем державного ветеринарного iнспектора країни-експортера /к раїни походження, а результати такого дослiдження мають пiдтвердити вiдповiднiсть продукту мiкробiологiчним показникам, зазначеним в пунктi 4 глави 1 цього роздiлу.

     4. Продукти кровi (включно з плазмою кровi та кров'ю, що пiддана розпилювальному сушiнню), отриманi з тварин родини свиневих та призначенi для годування тварин родини свиневих, мають зберiгатись на сухому складi за кiмнатної температури протягом щонайменше шести тижнiв.

     5. Кiнцевий продукт має бути запакований у новi або стерилiзованi пакети чи перевозитись у контейнерах або iнших транспортних засобах, якi були ретельно очищенi та продезiнфiкованi перед використанням за допомогою засобiв, затверджених компетентним органом країни-експортера / країни походження. Такi пакети та/або контейнери чи iншi транспортнi засоби мають мiстити етикетку з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ".

12. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України необроблених продуктiв кровi, що отриманi з тварин iнших, нiж тварини родини конячих, та призначенi для виробництва продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження з метою використання за межами кормового ланцюга для тварин, вирощених на фермi

     1. Необробленi продукти кровi, що отриманi з тварин, окрiм тварин родини конячих, та призначенi для виробництва продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження з метою використання за межами кормового ланцюга для тварин, вирощених на фермi (далi - необробленi продукти кровi), мають:

     1) складатися з продуктiв кровi, що вiдповiдають вимогам пунктiв 2 - 6 цiєї глави;

     2) мiстити виключно продукти кровi, не призначенi для споживання людиною.

     2. Необробленi продукти кровi мають бути виробленi на потужностi (об'єктi), що знаходиться пiд наглядом компетентного органу країни походження, виключно з такої кровi та продуктiв кровi:

     1) кров забитих тварин, яка придатна для споживання людиною, але не призначена для споживання людиною у зв'язку з комерцiйними цiлями; та/або

     2) кров забитих тварин, яка вважалася непридатною для споживання людиною, але не виявила ознак хвороб, що можуть передаватись через кров людям або тваринам, i яка отримана з туш тварин, що були забитi на бiйнi, а внаслiдок передзабiйного огляду визнанi придатними для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України; та/або

     3) кров забитих тварин, яка не виявила ознак хвороб, що можуть передаватись через кров людям або тваринам, отримана з туш тварин, що були забитi на бiйнi, а внаслiдок передзабiйного огляду визнанi придатними для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України; та/або

     4) кров та продукти кровi, отриманi вiд виробництва продуктiв, призначених для споживання людиною; та/або

     5) кров та продукти кровi, отриманi iз живих тварин, якi не виявили ознак хвороб, що можуть передаватись через такий продукт людям або тваринам, крiм кровi жуйних тварин, що потребують дослiдження на губчастоподiбну енцефалопатiю.

     3. Необробленi продукти кровi мають бути виготовленi з кровi, яку було зiбрано на бiйнi або на iншiй потужностi (об'єктi), що затверджена та знаходиться пiд наглядом компетентного органу країни походження / країни, де було зiбрано кров тварин.

     4. Необробленi продукти кровi, отриманi з тварин ряду парнокопитних (Artiodactyla), непарнокопитних (Perissodactyla) i хоботних (Proboscidea), а також їх помiсей, мають походити:

     1) з територiї країни, де протягом останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, чуми дрiбних жуйних, лихоманки долини Рiфт, а впродовж щонайменше останнiх 12 мiсяцiв не проводилось вакцинацiї проти зазначених захворювань;

     2) з територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї;

     3) для тварин iнших, нiж тварини родини свиневих (Suidae) i тапiрових (Tayassuidae), - iз територiї країни або зони, де протягом останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв везикулярного стоматиту або блутангу (включаючи присутнiсть серопозитивних тварин), а впродовж щонайменше останнiх 12 мiсяцiв не проводилось вакцинацiї проти зазначених захворювань; якщо на територiї країни або зони присутнi серопозитивнi тварини щодо везикулярного стоматиту чи блутангу, - пiсля проходження державного контролю на державному кордонi України необробленi продукти кровi транспортуються безпосередньо до потужностi (об'єкта) призначення;

     4) для тварин родини свиневих (Suidae) та таясових (Tayassuidae):

     iз територiї країни або зони, де протягом останнiх 12 мiсяцiв щодо сприйнятливих видiв тварин не було зафiксовано випадкiв везикулярної хвороби свиней, класичної чуми свиней, африканської чуми свиней та впродовж щонайменше останнiх 12 мiсяцiв не проводилось вакцинацiї проти зазначених захворювань; або

     з територiї країни або зони, де протягом останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв везикулярного стоматиту (включаючи присутнiсть серопозитивних тварин), та впродовж щонайменше останнiх 12 мiсяцiв не проводилось вакцинацiї проти цього захворювання; якщо на територiї країни або зони присутнi серопозитивнi тварини щодо везикулярного стоматиту, - пiсля проходження державного контролю на державному кордонi України необробленi продукти кровi транспортуються безпосередньо до потужностi (об'єкта) призначення.

     5. Свiйська птиця та iншi види птахiв, з яких отримано необробленi продукти кровi, походять з територiї країни/зони/компартмента:

     1) якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд хвороби Ньюкасла та високопатогенного грипу птицi;

     2) де протягом останнiх 12 мiсяцiв не проводилось вакцинацiї проти грипу птицi;

     3) де тварини, з яких було отримано необробленi продукти кровi, не були вакцинованi проти хвороби Ньюкасла з використанням вакцин, виготовлених iз вихiдного вакцинного штаму хвороби Ньюкасла, що вiдзначається бiльшою патогеннiстю, нiж лентогеннi штами вiрусу.

     6. Кiнцевий продукт має зберiгатись у закритому примiщеннi.

     7. Кiнцевий продукт має бути запакований у новi або стерилiзованi пакети чи пляшки або, у разi нефасованих необроблених продуктiв кровi, перевозитись у контейнерах чи iнших транспортних засобах, якi були ретельно очищенi та продезiнфiкованi перед використанням за допомогою засобiв, затверджених компетентним органом країни-експортера / країни походження. Зазначенi вище пакети чи пляшки та/або контейнери чи iншi транспортнi засоби мають мiстити етикетку з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ або ТВАРИНАМИ".

13. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України оброблених продуктiв кровi, отриманих iз тварин iнших, нiж тварини родини конячих, призначених для виробництва продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження з метою використання за межами кормового ланцюга для тварин, вирощених на фермi

     1. Обробленi продукти кровi, отриманi з тварин iнших, нiж тварини родини конячих, призначенi для виробництва продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження з метою використання за межами кормового ланцюга для тварин, вирощених на фермi (далi - обробленi продукти кровi), мають:

     1) складатися з продуктiв кровi, якi вiдповiдають вимогам пунктiв 2 - 6 цiєї глави;

     2) мiстити виключно продукти кровi, не призначенi для споживання людиною.

     2. Обробленi продукти кровi мають бути виробленi та зберiгатись на потужностi (об'єктi), що знаходиться пiд контролем (наглядом) компетентного органу країни походження, виключно з такої кровi та продуктiв кровi:

     1) кров забитих тварин, яка придатна, але не призначена для споживання людиною у зв'язку з комерцiйними цiлями; та/або

     2) кров забитих тварин, яка вважалася непридатною для споживання людиною, але не виявила ознак хвороб, що можуть передаватись через кров людям або тваринам, i яка отримана з туш тварин, що були забитi на бiйнi, а внаслiдок передзабiйного огляду визнанi придатними для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України; та/або

     3) кров забитих тварин, яка не виявила ознак хвороб, що можуть передаватись через кров людям або тваринам, отримана з туш тварин, що були забитi на бiйнi, а внаслiдок передзабiйного огляду визнанi придатними для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України;

     4) кров та продукти кровi, отриманi iз живих тварин, якi не виявили ознак хвороб, що можуть передаватись через такий продукт людям або тваринам, крiм кровi жуйних тварин, що потребують дослiдження на губчастоподiбну енцефалопатiю.

     3. Обробленi продукти кровi мають бути виготовленi з кровi, зiбраної на бiйнi або на iншiй потужностi, що затверджена та знаходиться пiд наглядом компетентного органу країни походження / країни, де було зiбрано кров тварин.

     4. Обробленi продукти кровi, отриманi з кровi тварин, якi належать до рядiв парнокопитних (Artiodactyla), непарнокопитних (Perissodactyla) i хоботних (Proboscidea) (а також їхнiх помiсей) iнших, нiж тварини родини свиневих (Suidae) i таясових (Tayassuidae), мають бути пiдданi одному iз зазначених нижче методiв обробки, що забезпечує знищення збудникiв ящуру, везикулярного стоматиту, чуми ВРХ, чуми дрiбних жуйних, лихоманки долини Рiфт та блутангу:

     1) термiчна обробка за температури 65° C протягом щонайменше 3 годин, що супроводжується перевiркою ефективностi обробки; або

     2) обробка шляхом гамма-опромiнення в дозi 25 к/Гр, що супроводжується перевiркою ефективностi обробки; або

     3) змiна рiвня pH до pH 5 упродовж двох годин, що супроводжується перевiркою ефективностi обробки; або

     4) термiчна обробка за температури не нижче 80° C по всiй речовинi, що супроводжується перевiркою ефективностi обробки.

     5. Обробленi продукти кровi, отриманi з кровi тварин, якi належать до родини свиневих (Suidae) i таясових (Tayassuidae), а також свiйської птицi та iнших видiв птахiв, мають бути пiдданi одному iз зазначених нижче методiв обробки, що, в залежностi вiд вiдповiдного виду тварин, забезпечує знищення збудникiв ящуру, везикулярного стоматиту, везикулярної хвороби свиней, класичної чуми свиней, африканської чуми свиней, хвороби Ньюкасла, високопатогенного грипу птицi:

     1) термiчна обробка за температури 65° C протягом щонайменше трьох годин, що супроводжується перевiркою ефективностi обробки; або

     2) обробка шляхом гамма-опромiнення в дозi 25 к/Гр, що супроводжується перевiркою ефективностi обробки; або

     3) термiчна обробка:

     для продуктiв кровi, отриманих iз кровi тварин, якi належать до родини свиневих (Suidae) i тапiрових (Tayassuidae), - за температури не нижче 80° C по всiй речовинi, що супроводжується перевiркою ефективностi обробки;

     для продуктiв кровi, отриманих iз кровi свiйської птицi або iнших видiв птахiв, - за температури не нижче 70° C по всiй речовинi, що супроводжується перевiркою ефективностi обробки.

     6. Якщо обробленi продукти кровi отриманi з тварин, що належать до видiв iнших, нiж тi, що передбаченi пунктами 4 - 5 цiєї глави, у мiжнародному сертифiкатi зазначенню пiдлягає вид обробки, що застосовувався.

     7. Кiнцевий продукт має бути запакований у новi або стерилiзованi пакети, пляшки чи, у разi нефасованих оброблених продуктiв кровi, перевозитись у контейнерах або iнших транспортних засобах, якi були ретельно очищенi та продезiнфiкованi перед використанням за допомогою засобiв, затверджених компетентним органом країни-експортера / країни походження. Зазначенi вище пакети чи пляшки та/або контейнери чи iншi транспортнi засоби мають мiстити етикетку з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ або ТВАРИНАМИ".

14. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України свiжих та охолоджених шкiр та шкур копитних тварин

     1. Свiжi й охолодженi шкiри та шкури копитних тварин мають бути отриманi з тварин, якi:

     1) були забитi та їх тушi є придатними для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України; або

     2) були забитi на бiйнi пiсля проведення передзабiйного огляду, за результатами якого тварин було визнано придатними до забою для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України.

     2. Свiжi й охолодженi шкiри та шкури копитних тварин мають походити з територiї країни/зони/компартмента:

     1) що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв тварин на митну територiю України;

     2) де протягом щонайменше останнiх 12 мiсяцiв перед вiдправленням не було зафiксовано випадкiв класичної чуми свиней, африканської чуми свиней та чуми ВРХ;

     3) якi є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї;

     4) у випадку шкiр та шкур, отриманих iз бикових та водяних буйволiв:

     шкiри та шкури отриманi з тварин, якi з моменту народження або впродовж щонайменше останнiх 28 днiв утримувались на територiї країни або зони, що вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд заразного вузликового дерматиту; або

     шкiри та шкури отриманi з тварин, що були пiдданi передзабiйному та пiслязабiйному огляду, за результатами яких щодо зазначених тварин встановлено вiдсутнiсть заразного вузликового дерматиту, а шкiри та шкури пiдданi таким видам обробки: сухе або мокре солiння протягом щонайменше 14 днiв перед вiдправленням чи солiння в морськiй солi з додаванням двохвiдсоткового карбонату натрiю впродовж щонайменше семи днiв або сушiння протягом щонайменше 42 днiв за температури не нижче 20° C. Пiсля завершення процесу обробки щодо шкiр та шкур мають бути вжитi заходи, що забезпечують уникнення можливостi зараження заразним вузликовим дерматитом.

     3. Свiжi й охолодженi шкiри та шкури копитних тварин мають бути отриманi:

     1) з тварин, якi утримувались на територiї країни походження впродовж щонайменше трьох мiсяцiв перед забоєм або з моменту народження (у випадку тварин вiком менше трьох мiсяцiв);

     2) з тварин (для шкiр та шкур парнокопитних), що походять з господарств, на територiї яких протягом останнiх 30 днiв не було зафiксовано спалахiв ящуру та навколо яких у радiусi 10 км упродовж останнiх 30 днiв не спостерiгалося випадкiв ящуру;

     3) з тварин (для шкiр та шкур свиней), що походять з господарств, на територiї яких протягом останнiх 30 днiв не було зафiксовано спалахiв везикулярної хвороби свиней та впродовж останнiх 40 днiв - класичної та африканської чуми свиней, а також навколо яких у радiусi 10 км протягом останнiх 30 днiв не спостерiгалося випадкiв цих хвороб;

     4) з тварин, якi пiд час передзабiйного огляду, що проводився на бiйнi впродовж 24 годин перед забоєм i за результатами якого не виявили ознак ящуру, чуми ВРХ, класичної чуми свиней, африканської чуми свиней, везикулярної хвороби свиней.

15. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України оброблених шкiр та шкур копитних тварин

     1. Обробленi шкiри та шкури копитних тварин мають бути отриманi:

     1) з необроблених шкiр та шкур (за винятком жувальних предметiв), якi пiдданi:

     сухому або мокрому солiнню протягом щонайменше 14 днiв перед вiдправленням;

     солiнню в морськiй солi з додаванням двохвiдсоткового карбонату натрiю впродовж щонайменше семи днiв;

     сушiнню протягом щонайменше 42 днiв за температури не нижче 20° C;

     процесу обробки iншому, нiж дублення;

     2) з тварин, якi:

     були забитi та їх тушi є придатними для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України; або

     були забитi на бiйнi пiсля проведення передзабiйного огляду, за результатами якого вони були визнанi придатними до забою для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України; або

     не виявили клiнiчних ознак захворювань, що можуть передаватись людинi або тваринам через шкiри та шкури, та не були забитi в рамках програми боротьби зi спалахами будь-якого iнфекцiйного захворювання.

     2. Якщо обробленi шкiри та шкури копитних тварин отриманi з тварин, якi походять з територiї країни/зони/компартмента, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв тварин на митну територiю України, шкiри та шкури мають бути пiдданi одному iз зазначених нижче методiв обробки:

     1) сушiння;

     2) сухе або мокре солiння протягом щонайменше 14 днiв перед вiдправленням;

     3) сухе або мокре солiння, що проведено на дату iншу, нiж передбачена пiдпунктом 2 цього пункту, та у разi якщо тривалiсть транспортування буде достатньою, щоб процес солiння шкiр та шкур тривав щонайменше 14 днiв перед їх прибуттям до призначеного прикордонного iнспекцiйного поста на митнiй територiї України;

     4) солiння в морськiй солi з додаванням двохвiдсоткового карбонату натрiю впродовж семи днiв перед вiдправленням;

     5) солiння в морськiй солi з додаванням двохвiдсоткового карбонату натрiю, що проведено на дату iншу, нiж передбачена пiдпунктом 4 цього пункту, та вiдповiдно до декларацiї перевiзника тривалiсть транспортування буде достатньою для того, щоб процес солiння шкiр та шкур тривав щонайменше сiм днiв перед їх прибуттям до призначеного прикордонного iнспекцiйного поста на митнiй територiї України.

     3. Якщо обробленi шкiри та шкури копитних тварин отриманi з тварин, якi походять з територiї країни/зони/компартмента, що не внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв тварин на митну територiю України, шкiри та шкури мають бути пiдданi одному iз зазначених нижче методiв обробки:

     1) солiння в морськiй солi з додаванням двохвiдсоткового карбонату натрiю протягом семи днiв перед вiдправленням;

     2) солiння в морськiй солi з додаванням двохвiдсоткового карбонату натрiю, що проведено на дату iншу, нiж передбачена пiдпунктом 1 цього пункту, та вiдповiдно до декларацiї перевiзника тривалiсть транспортування буде достатньою, щоб процес солiння шкiр та шкур тривав щонайменше сiм днiв перед їх прибуттям до призначеного прикордонного iнспекцiйного поста на митнiй територiї України;

     3) сушiння впродовж 42 днiв за температури не нижче 20° C.

16. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України оброблених шкiр i шкур жуйних тварин та тварин родини конячих, що зберiгаються окремо протягом 21 дня або транспортуються безперервно впродовж 21 дня перед ввезенням (пересиланням) на митну територiю України

     1. Обробленi шкiри та шкури жуйних тварин та тварин родини конячих, що зберiгаються окремо протягом 21 дня або транспортуються безперервно впродовж 21 дня перед ввезенням (пересиланням) на митну територiю України (далi - обробленi шкiри та шкури жуйних тварин та тварин родини конячих), мають бути отриманi з тварин, якi:

     1) були забитi та їхнi тушi є придатними для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України; або

     2) були забитi на бiйнi пiсля проведення передзабiйного огляду, за результатами якого вони були визнанi придатними до забою для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України; або

     3) не виявили клiнiчних ознак захворювань, що можуть передаватись людинi або тваринам через шкiри та шкури, та не були забитi в рамках боротьби зi спалахами будь-якого iнфекцiйного захворювання.

     2. Шкiри та шкури жуйних тварин та тварин родини конячих мають бути пiдданi одному iз зазначених нижче видiв обробки:

     1) сушiння;

     2) сухе або мокре солiння протягом щонайменше 14 днiв перед вiдправленням;

     3) солiння в морськiй солi з додаванням двохвiдсоткового карбонату натрiю впродовж семи днiв.

     3. Обробленi шкiри та шкури жуйних тварин та тварин родини конячих пiсля обробки, визначеної пунктом 2 цiєї глави, протягом 21 дня перед вiдправленням зберiгались окремо вiд iншого матерiалу (сировини) пiд наглядом державного ветеринарного iнспектора країни походження або вiдповiдно до декларацiї перевiзника передбачена тривалiсть транспортування до призначеного прикордонного iнспекцiйного поста на територiї України становить щонайменше 21 день.

17. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України оброблених мисливських трофеїв та iнших заготовок iз птахiв i копитних тварин, що складаються виключно iз кiсток, рогiв, копит, кiгтiв, рогових вiдросткiв, зубiв, шкiр або шкур

     1. Обробленi мисливськi трофеї та iншi заготовки з птахiв i копитних тварин, що складаються виключно iз кiсток, рогiв, копит, кiгтiв, рогових вiдросткiв, зубiв, шкiр або шкур (далi - обробленi мисливськi трофеї та iншi заготовки з птахiв i копитних тварин), мають бути пiдданi зазначеним нижче видам обробки:

     1) сухе або мокре солiння протягом щонайменше 14 днiв перед вiдправленням; та/або

     2) сухе або мокре солiння, що проведено на дату iншу, нiж передбачена пiдпунктом 1 цього пункту, а вiдповiдно до декларацiї перевiзника тривалiсть транспортування мисливських заготовок та iнших трофеїв буде достатньою для того, аби процес солiння мисливських трофеїв чи iнших заготовок тривав щонайменше 14 днiв перед їх прибуттям до призначеного прикордонного iнспекцiйного поста на територiї України;

     3) сушiння.

     2. Мисливськi трофеї та iншi заготовки, що складаються виключно iз кiсток, рогiв, копит, кiгтiв, рогових вiдросткiв або зубiв:

     1) були зануренi в окрiп упродовж часу, який забезпечує усунення будь-яких iнших речовин, нiж кiстки, роги, копита, кiгтi, роговi вiдростки або зуби;

     2) були продезiнфiкованi засобом, затвердженим компетентним органом країни-експортера / країни походження, зокрема перекисом водню, у випадку частин, що складаються iз кiстки.

     3. Обробленi мисливськi трофеї та iншi заготовки з птахiв i копитних тварин безпосередньо пiсля обробки мають бути помiщенi в окремi прозорi й закритi упаковки. Пакування має здiйснюватися у спосiб, що забезпечує уникнення контакту з iншими продуктами тваринного походження та подальшого забруднення або зараження продукту збудниками захворювань.

18. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України мисливських трофеїв та iнших заготовок iз птахiв i копитних тварин, що складаються iз цiлих необроблених частин

     1. Мисливськi трофеї та iншi заготовки з птахiв i копитних тварин, що складаються iз цiлих необроблених частин (далi - мисливськi трофеї та iншi заготовки з птахiв i копитних тварин), мають вiдповiдати вимогам пунктiв 2 - 6 цiєї глави.

     2. Мисливськi трофеї та iншi заготовки з парнокопитних тварин iнших, нiж тварини родини свиневих, мають бути:

     1) отриманi на територiї країни або зони походження:

     де протягом останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та впродовж останнiх 12 мiсяцiв не проводилось вакцинацiї проти зазначеного захворювання;

     що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї;

     2) отриманi з тварин:

     якi були забитi на територiї країни або зони, внесених до реєстру країн i потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв свiйських тварин на митну територiю України, та де протягом останнiх 60 днiв не було встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень стосовно спалахiв захворювань, до яких є сприйнятливими дикi тварини;

     якi були забитi на вiдстанi щонайменше 20 км вiд кордонiв iншої країни або зони, що не мають дозволу на ввезення (пересилання) на митну територiю України необроблених мисливських трофеїв iз парнокопитних тварин iнших, нiж тварини родини свиневих.

     3. Мисливськi трофеї та iншi заготовки з диких свиневих:

     1) отриманi на територiї країни або зони:

     де протягом останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв класичної чуми свиней, африканської чуми свиней, везикулярної хвороби свиней, хвороби Тешена та впродовж останнiх 12 мiсяцiв не проводилось вакцинацiї проти зазначених захворювань;

     що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру без вакцинацiї;

     2) отриманi з тварин:

     якi були забитi на територiї країни або зони, внесених до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв свiйських тварин на митну територiю України, та де протягом останнiх 60 днiв не було встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень стосовно спалахiв захворювань, до яких є сприйнятливими тварини родини свиневих;

     якi були забитi на вiдстанi щонайменше 20 км вiд кордонiв iншої країни або зони, що не мають дозволу на ввезення (пересилання) на митну територiю України необроблених мисливських трофеїв iз тварин родини свиневих.

     4. Мисливськi трофеї та iншi заготовки з диких непарнокопитних тварин отриманi з диких непарнокопитних тварин, якi були забитi на територiї країни-експортера мисливських трофеїв.

     5. Мисливськi трофеї та iншi заготовки з пернатої дичини отриманi з пернатої дичини, забитої на територiї країни або зони, якi вiдповiдно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ є вiльними вiд високопатогенного грипу птицi та хвороби Ньюкасла i де впродовж останнiх 30 днiв не було встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень стосовно спалахiв захворювань, до яких є сприйнятливою перната дичина.

     6. Мисливськi трофеї та iншi заготовки з птахiв i копитних тварин мають бути помiщенi в окремi прозорi й закритi упаковки. Пакування має бути здiйснене у спосiб, що забезпечує уникнення контакту з iншими продуктами тваринного походження та подальше забруднення чи зараження продукту збудниками захворювань.

19. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України щетини свиней

     1. Щетина має бути отримана зi свиней, якi вирощенi та забитi на бiйнi в країнi/зонi походження.

     2. Свинi, з яких отримано щетину:

     1) за результатами iнспектування, проведеного державним ветеринарним iнспектором країни походження, на дату забою не мали ознак захворювань, що можуть передаватись людинi або тваринам;

     2) не були забитi з метою лiквiдацiї будь-якого iнфекцiйного захворювання.

     3. На територiї країни / зони походження протягом щонайменше останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв африканської чуми свиней.

     4. Щетина свиней має перевозитись у сухому виглядi та у запечатаних упаковках.

20. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України побiчних продуктiв тваринного походження для використання за межами кормового ланцюга або як виробничi (дослiднi) зразки

     1. Побiчнi продукти тваринного походження для використання за межами кормового ланцюга або як виробничi (дослiднi) зразки мають бути отриманi:

     1) з матерiалу, iмпортованого з територiї країни/зони/компартмента, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв тварин на митну територiю України;

     2) в країнi-експортерi чи на її окремiй територiї (зона або компартмент) iз тварин, якi:

     утримувались на територiї зазначеної країни/зони/компартмента, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв тварин на митну територiю України впродовж трьох останнiх мiсяцiв перед забоєм; або

     були забитi на цiй територiї в умовах дикої природи (лише для країни/зони/компартмента, що внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса вiдповiдних видiв диких тварин на митну територiю України);

     3) з яєць, молока, гризунiв, зайцеподiбних, водних або наземних безхребетних.

     2. Матерiал, вiдмiнний вiд матерiалу, визначеного пiдпунктом 3 пункту 1 цiєї глави, має бути отриманий з тварин, щодо яких виконуються вимоги пункту 3 або пункту 4 цiєї глави.

     3. Тварини, з яких отримано матерiал вiдповiдно до пункту 2 цiєї глави, мають вiдповiдати таким вимогам:

     1) походити з господарства, де:

     протягом останнiх 30 днiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, везикулярної хвороби свиней, хвороби Ньюкасла, високопатогенного грипу птицi;

     упродовж останнiх 40 днiв не було зафiксовано випадкiв африканської чуми свиней;

     у господарствах, розташованих у радiусi 10 км навколо нього, протягом останнiх 30 днiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ, везикулярної хвороби свиней, хвороби Ньюкасла, високопатогенного грипу птицi, африканської чуми свиней;

     упродовж останнiх 60 днiв не було зафiксовано випадкiв ящуру;

     у господарствах, розташованих у радiусi 25 км навколо нього, протягом останнiх 30 днiв не було зафiксовано випадкiв ящуру;

     2) не бути забитими з метою лiквiдацiї будь-якого iнфекцiйного захворювання;

     3) утримуватись у господарствах походження впродовж щонайменше останнiх 40 днiв перед транспортуванням на бiйню, пiсля чого бути перевезеними безпосередньо до бiйнi без контактiв iз тваринами, що мають нижчий ветеринарно-санiтарний статус;

     4) пiд час перебування на бiйнi протягом 24 годин перед забоєм пiддаватись передзабiйному огляду, результати якого мають показати вiдсутнiсть у цих тварин ознак захворювань, а поводження з такими тваринами перед забоєм або пiд час забою має вiдповiдати вимогам законодавства України про благополуччя тварин.

     4. Тварини, з яких отримано матерiал вiдповiдно до пункту 2 цiєї глави, мають вiдповiдати таким вимогам:

     1) бути пiйманими та забитими в умовах дикої природи на територiї:

     в радiусi 25 км навколо якої не було зафiксовано випадкiв ящуру, чуми ВРХ, везикулярної хвороби свиней, хвороби Ньюкасла або високопатогенного грипу птицi впродовж останнiх 30 днiв, а класичної чи африканської чуми свиней - протягом останнiх 40 днiв;

     яка розташована на вiдстанi, що перевищує 20 км вiд кордонiв iншої країни чи її окремої територiї, з якої не дозволено ввезення (пересилання) на митну територiю України зазначеного матерiалу; або

     2) пiсля забою протягом 12 годин бути пiдданими охолодженню або бути перевезеними до центру збору тварин, а вiдразу пiсля цього - до потужностi з переробки диких тварин.

     5. Матерiал, вiдмiнний вiд матерiалу, отриманого з риби дикого вилову або безхребетних тварин, має бути отриманий на потужностi (об'єктi), навколо якої в радiусi 10 км протягом останнiх 30 днiв не було зафiксовано випадкiв/спалахiв захворювань, визначених пунктом 3 цiєї глави, або, у разi фiксування випадкiв цих захворювань, пiдготовка сировини для ввезення (пересилання) на митну територiю України чи перемiщення транзитом можлива пiсля видалення з такої потужностi (об'єкта) усього матерiалу та повного очищення/дезiнфекцiї потужностi (об'єкта), проведеної пiд керiвництвом державного ветеринарного iнспектора країни походження.

     6. Побiчнi продукти тваринного походження для використання за межами кормового ланцюга або як виробничi (дослiднi) зразки мають складатись виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1 - 13, 15 додатка 3 до цих Вимог.

     7. Побiчнi продукти тваринного походження для використання за межами кормового ланцюга або як виробничi (дослiднi) зразки мають бути пiдданi глибокому замороженню на потужностi (об'єктi) походження або iншому виду обробки, за якої такi продукти будуть захищенi вiд процесу псування до моменту надходження до потужностi (об'єкта) призначення.

     8. Для матерiалу, отриманого зi свiйських жуйних, якi походять з територiї країни (або її окремої частини) Пiвденної Америки чи Пiвденної Африки, з яких дозволено ввезення в Україну витриманого та вiддiленого вiд кiсток свiжого м'яса свiйських жуйних, призначеного для споживання людиною, а також жувальних м'язiв ВРХ:

     1) для окремих країн Пiвденної Америки:

     побiчнi продукти тваринного походження у вантажi отриманi з тварин, якi утримувались на територiї країни чи зони, визначених пунктом 1 цiєї глави, де регулярно проводяться вакцинацiї свiйської ВРХ проти ящуру, а такi програми вакцинацiї мають здiйснюватися пiд контролем компетентного органу країни-експортера / країни походження;

     2) для окремих країн Пiвденної Америки чи Пiвденної Африки:

     побiчнi продукти тваринного походження у вантажi складаються виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, отриманих iз нутрощiв чи м'яса, вiддiленого вiд кiсток.

     9. Побiчнi продукти тваринного походження для використання за межами кормового ланцюга або як виробничi (дослiднi) зразки мають бути отриманi та виробленi без контакту з продуктами, що не задовольняють вимог цього роздiлу для вiдповiдних видiв продуктiв.

     10. Поводження з побiчними продуктами тваринного походження для використання за межами кормового ланцюга або як виробничi (дослiднi) зразки має здiйснюватися у спосiб, що унеможливлює зараження цих продуктiв збудниками захворювань.

     11. Побiчнi продукти тваринного походження для використання за межами кормового ланцюга або як виробничi (дослiднi) зразки мають бути запакованими в нову герметичну упаковку або упаковку, яка була очищена та продезiнфiкована перед використанням, та у випадку вантажiв, що пересилаються в iнший спосiб нiж поштове вiдправлення, - у контейнери, запечатанi пiд контролем компетентного органу країни-експортера / країни походження. Упаковки та/або контейнери мають мiстити етикетку з написом "ПОБIЧНI ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА МЕЖАМИ КОРМОВОГО ЛАНЦЮГА" та/або "ВИРОБНИЧI (ДОСЛIДНI) ЗРАЗКИ НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ" iз зазначенням найменування та адреси потужностi (об'єкта) призначення.

21. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України риб'ячого жиру, призначеного для використання як кормовий матерiал або для використання за межами кормового ланцюга

     1. Риб'ячий жир, призначений для використання як кормовий матерiал або для використання за межами кормового ланцюга (далi - риб'ячий жир), має складатися з риб'ячого жиру, що вiдповiдає вимогам пунктiв 2 - 4 цiєї глави, та мiстити виключно риб'ячий жир, не призначений для споживання людиною.

     2. Риб'ячий жир має бути виготовленим виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 4 - 5, 7 - 8 додатка 3 до цих Вимог.

     3. Риб'ячий жир має бути пiдданим переробцi з використанням методiв переробки I - VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог або будь-якого з методiв переробки, що забезпечує вiдповiднiсть кiнцевого продукту мiкробiологiчним показникам, зазначеним в пунктi 4 глави 1 цього роздiлу.

     4. Риб'ячий жир не має контактувати з iншими видами жирiв, включаючи топленi жири, отриманi з будь-яких видiв наземних тварин.

     5. Фасований риб'ячий жир має бути запакований у новi контейнери або контейнери, якi були очищенi та продезiнфiкованi. Труба, помпи, цистерни та будь-якi iншi контейнери чи автоцистерни, що використовуються для перевезення нефасованого риб'ячого жиру, мають бути проiнспектованi державним ветеринарним iнспектором країни-експортера / країни походження i за результатами зазначеного iнспектування визнанi чистими та придатними для використання.

     6. Контейнери та/або iншi ємностi з риб'ячим жиром мають мiстити етикетку з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ".

22. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України топлених жирiв, призначених для використання як кормовий матерiал

     1. Топленi жири, призначенi для використання як кормовий матерiал, мають бути виробленi на потужностi (об'єктi), що затверджена та знаходиться пiд контролем (наглядом) компетентного органу країни-експортера / країни походження, виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1 - 9, 12 додатка 3 до цих Вимог.

     2. Топленi жири, призначенi для використання як кормовий матерiал, мають походити:

     1) для матерiалу, отриманого з тварин родини свиневих, - iз територiї країни/зони/компартмента, де протягом останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв класичної чуми свиней i африканської чуми свиней та де впродовж останнiх 24 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв ящуру;

     2) для матерiалу, отриманого зi свiйської птицi, - iз територiї країни/зони/компартмента, де протягом останнiх шести мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв хвороби Ньюкасла та грипу птицi;

     3) для матерiалу, отриманого з жуйних тварин, - iз територiї країни/зони/компартмента, де впродовж останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв чуми ВРХ та де протягом останнiх 24 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв ящуру.

     3. Якщо топленi жири не вiдповiдають вимогам пункту 2 цiєї глави й отриманi з тварин, що належать до видiв, сприйнятливих до ящуру, чуми ВРХ, африканської чуми свиней та класичної чуми свиней, цi жири мають пiддаватись термiчнiй обробцi за температури не нижче 70° C протягом 30 хв або за температури не нижче 90° C упродовж щонайменше 15 хв.

     4. Топленi жири, отриманi з жуйних тварин, мають бути очищенi у спосiб, що забезпечує, аби максимальний рiвень нерозчинних залишкових домiшок не перевищував 0,15 % ваги.

     5. Топленi жири мають бути пiдданi будь-якому з методiв переробки I - V, VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог.

     6. Фасованi топленi жири мають бути запакованi у новi контейнери або контейнери, якi були очищенi та продезiнфiкованi. Труба, помпи, цистерни та будь-якi iншi контейнери чи автоцистерни, що використовуються для перевезення нефасованих топлених жирiв, мають бути проiнспектованi державним ветеринарним iнспектором країни-експортера / країни походження i за результатами iнспектування визнанi чистими та придатними для використання.

     7. Контейнери та/або iншi ємностi з топленими жирами мають мiстити етикетку з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ".

23. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України топлених жирiв, призначених для використання за межами кормового ланцюга

     1. Топленi жири, призначенi для використання за межами кормового ланцюга, мають бути виробленi виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 2 - 5 цiєї глави.

     2. Топленi жири, призначенi для виробництва бiодизелю чи олеохiмiчних продуктiв, мають бути виробленi з побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiї I, II та III вiдповiдно до вимог законодавства України про побiчнi продукти тваринного походження.

     3. Топленi жири, призначенi для виробництва поновлюваного палива, мають бути виробленi з побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiї II та III вiдповiдно до вимог законодавства України про побiчнi продукти тваринного походження.

     4. Топленi жири, призначенi для цiлей iнших, нiж виробництво косметичних та лiкарських засобiв, медичних виробiв, мають бути виробленi з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1 - 12, 16 - 20 додатка 3 до цих Вимог.

     5. Топленi жири, призначенi для цiлей iнших, нiж виробництво органiчних добрив чи покращувачiв ґрунту, косметичних i лiкарських засобiв, медичних виробiв або вiдновлюваного палива, можуть бути виробленi з ризикового матерiалу та/або цiлих туш чи частин туш мертвих тварин, що мiстять ризиковий матерiал.

     6. Топленi жири:

     1) пiдданi будь-якому з методiв переробки I - V, VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог;

     2) перед вiдправленням маркувалися глiцерил тригептаноатом (ГТГ) у спосiб, що забезпечує досягнення однорiдної мiнiмальної концентрацiї щонайменше 250 мг ГТГ на 1 кг жиру;

     4) такi, що отриманi вiд жуйних тварин, очищенi у спосiб, який забезпечує, щоб максимальний рiвень нерозчинних залишкових домiшок не перевищував 0,15 % ваги;

     4) транспортуються за умов, що запобiгають забрудненню продукту.

     7. Упаковки та контейнери з топленими жирами мають мiстити етикетку з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ або ТВАРИНАМИ".

24. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України желатину та колагену, призначених для використання як кормовий матерiал або за межами кормового ланцюга

     1. Желатин та колаген, призначенi для використання як кормовий матерiал або за межами кормового ланцюга (далi - желатин/колаген), мають бути виробленi i зберiгатись на потужностi (об'єктi), що затверджена та знаходиться пiд наглядом компетентного органу країни-експортера / країни походження.

     2. Для виробництва желатину/колагену мають використовуватися виключно побiчнi продукти тваринного походження, визначенi пунктами 1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, 12 додатка 3 до цих Вимог.

     3. Желатин має бути приготовлений iз застосуванням процесу, який забезпечує обробку непереробленого матерiалу, визначеного пунктом 2 цiєї глави, кислотою або лугом, що супроводжується щонайменше одним промиванням iз коригуванням рiвня pH, екстракцiєю желатину шляхом нагрiвання й подальшого очищення за допомогою фiльтрування та стерилiзацiї з метою знищення збудникiв захворювань.

     4. Колаген має бути приготовлений iз застосуванням процесу, який забезпечує обробку непереробленого матерiалу, визначеного пунктом 2 цiєї глави, що включає миття, коригування рiвня pH iз використанням кислоти або лугу, що супроводжується щонайменше одним промиванням, фiльтрацiєю та екструзiєю з метою знищення збудникiв захворювань.

     5. Пакування, транспортування та зберiгання желатину/колагену мають здiйснюватися з дотриманням гiгiєнiчних вимог, що вiдповiдають вимогам законодавства України або еквiвалентним вимогам, та iз використанням консервантiв, не заборонених законодавством України.

     6. Упаковки з желатином/колагеном мають мiстити напис "ЖЕЛАТИН/КОЛАГЕН, ПРИДАТНИЙ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ТВАРИНАМИ".

25. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України гiдролiзованого бiлка, двокальцiйфосфату та трикальцiйфосфату, що призначенi для використання як кормовий матерiал або за межами кормового ланцюга

     1. Гiдролiзований бiлок, двокальцiйфосфат та трикальцiйфосфат тваринного походження, призначенi для використання як кормовий матерiал або за межами кормового ланцюга (далi - гiдролiзований бiлок / двокальцiйфосфат / трикальцiйфосфат), мають бути виробленi та зберiгатись на потужностi (об'єктi), що затверджена i знаходиться пiд наглядом компетентного органу країни-експортера / країни походження.

     2. Двокальцiйфосфат, що походить iз знежирених кiсток, має бути виготовлений виключно з туш та частин туш забитих тварин або, у випадку мисливської здобичi, туш цiлих впольованих тварин чи їхнiх частин, придатних для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України, але не призначених для споживання людиною у зв'язку з комерцiйними цiлями.

     3. Матерiал iнший, нiж двокальцiйфосфат, що походить iз знежирених кiсток, має бути виготовлений виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1 - 9, 12 додатка 3 до цих Вимог.

     4. Гiдролiзований бiлок має бути виготовлений iз застосуванням процесу, що забезпечує мiнiмiзацiю зараження сирого матерiалу, що використовується для його виробництва.

     5. Гiдролiзований бiлок, що повнiстю або частково походить зi шкiр або шкур жуйних тварин, має бути вироблений на потужностi (об'єктi), призначенiй виключно для виробництва гiдролiзованого бiлка, за допомогою виробничого процесу, що включає пiдготовку непереробленого (сирого) матерiалу шляхом витримування в розсолi, золiння та iнтенсивного промивання, пiсля чого матерiал пiддається таким видам обробки:

     1) обробка, що забезпечує досягнення рiвня pH вище 11 протягом бiльше трьох годин за температури вище 80° C, пiсля чого пiддається термiчнiй обробцi за температури вище 140° C упродовж 30 хв пiд тиском бiльше 3,6 барiв; або

     2) обробка, що забезпечує досягнення рiвня pH вiд одного до двох, пiсля чого пiддається обробцi, за якої досягається рiвень pH вище 11, та наступнiй термiчнiй обробцi за температури 140° C упродовж 30 хв пiд тиском 3 бари.

     6. Двокальцiйфосфат має бути вироблений за допомогою процесу, що включає подрiбнення всiх кiсток, їх знежирення з допомогою гарячої води та подальшу обробку розведеною соляною кислотою (в мiнiмальнiй концентрацiї 4 % i з рiвнем pH нижче 1,5) упродовж щонайменше двох днiв, пiсля чого здiйснюється обробка отриманого фосфорного розчину вапном iз подальшим випадiнням осаду двокальцiйфосфату при pH вiд чотирьох до семи, а осад двокальцiйфосфату пiддано сушiнню повiтрям за вихiдної температури вiд 65° C до 325° C та кiнцевої температури 30 - 65° C.

     7. Трикальцiйфосфат вироблений за допомогою процесу, що забезпечує:

     1) подрiбнення всiх кiсток, їх знежирення iз застосуванням зустрiчного потоку гарячої води (розмiр часток подрiбнених кiсток не має перевищувати 14 мм);

     2) безперервну обробку парою за температури 145° C протягом 30 хв пiд тиском 4 бари;

     3) вiддiлення бiлкового бульйону вiд гiдроксиапатиту (трикальцiйфосфату) центрифугуванням;

     4) грануляцiю трикальцiйфосфату пiсля висушування в рiдкому середовищi повiтрям за температури 200° C.

     8. Пакування, транспортування та зберiгання гiдролiзованого бiлка / двокальцiйфосфату / трикальцiйфосфату мають здiйснюватися з дотриманням гiгiєнiчних вимог, що вiдповiдають вимогам законодавства України або еквiвалентним вимогам, та з використанням консервантiв, що дозволенi вiдповiдно до вимог законодавства України.

     9. Пакування має мiстити етикетку з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ".

26. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України побiчних продуктiв бджiльництва, що призначенi для використання виключно у бджiльництвi

     1. Побiчнi продукти бджiльництва, що призначенi для використання виключно у бджiльництвi (далi - побiчнi продукти бджiльництва), мають походити з територiї країни/зони/компартмента, де:

     1) не встановлено ветеринарно-санiтарних обмежень стосовно американського гнильцю, акарiозу (акарапiдозу), малого внутрiшньовуликового жука, тропiлелапсозу;

     2) на усiй територiї обов'язковому повiдомленню (в рамках двосторонньої торгiвлi) пiдлягають захворювання, визначенi пiдпунктом 1 цього пункту.

     2. Побiчнi продукти бджiльництва пiддано термiчнiй обробцi за температури -12° C чи нижче протягом щонайменше 24 годин або (для воску) очищенi чи переробленi з використанням методу переробки I - V та VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог.

27. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України продуктiв оброблення, переробки жиру, призначених для використання за межами кормового ланцюга

     1. Продукти оброблення, переробки жиру, призначенi для використання за межами кормового ланцюга, мають бути виробленi та зберiгатись на потужностi (об'єктi), що затверджена i знаходиться пiд наглядом компетентного органу країни-експортера / країни походження.

     2. Продукти оброблення, переробки жиру, призначенi для використання за межами кормового ланцюга, за винятком виробництва органiчних добрив, покращувачiв ґрунту, косметичних та лiкарських засобiв, медичних виробiв, можуть бути виробленi з ризикового матерiалу та/або всiєї тушi чи частини туш загиблих тварин, з яких не видалено ризикового матерiалу на момент утилiзацiї чи видалення.

     3. Продукти оброблення, переробки жиру, що використовуватимуться для виробництва органiчних добрив, покращувачiв ґрунту або для iнших цiлей за межами кормового ланцюга, за винятком виробництва косметичних та лiкарських засобiв, медичних виробiв, мають бути виробленi з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 16 - 18 додатка 3 до цих Вимог.

     4. Iншi продукти оброблення, переробки жиру, призначенi для використання за межами кормового ланцюга, мають бути виробленi з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1 - 9, 12 додатка 3 до цих Вимог.

     5. Продукти оброблення, переробки жиру, виробленi з побiчних продуктiв тваринного походження, що визначенi пунктами 2 - 3 цiєї глави, мають бути виробленi з використанням зазначених нижче методiв:

     1) переетерифiкацiя або гiдролiз за температури не нижче 200° C протягом 20 хв (глiцерин, жирнi кислоти, естери); або

     2) омилення пiд дiєю 12M NaOH (глiцерин i мило): в порцiйному режимi за температури 95° C упродовж 3 годин або у безперервному режимi за температури 140° C пiд тиском 2 бари (2000 гПа) протягом 8 хв; або

     3) гiдрогенiзацiя за температури 160° C пiд тиском 12 барiв (12000 гПа) упродовж 20 хв.

     6. Продукти оброблення, переробки жиру, виготовленi з побiчних продуктiв тваринного походження, що визначенi пунктом 4 цiєї глави, мають бути виготовленi з використанням одного з методiв переробки I - VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог.

     7. Продукти оброблення, переробки жиру для використання за межами кормового ланцюга мають бути запакованi в новi або очищенi контейнери.

     8. Пакування має бути здiйснене у спосiб, що забезпечує уникнення подальшого забруднення або зараження продукту збудниками захворювань.

     9. Контейнери з продуктами оброблення, переробки жиру для використання за межами кормового ланцюга мають мiстити етикетки з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ АБО ТВАРИНАМИ".

28. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України продуктiв оброблення, переробки жиру, призначених для використання як корм або за межами кормового ланцюга

     1. Продукти оброблення, переробки жиру, призначенi для використання як корм або за межами кормового ланцюга, мають бути виробленi та зберiгатись на потужностi (об'єктi), що затверджена i знаходиться пiд наглядом компетентного органу країни-експортера / країни походження, з метою знищення збудникiв захворювань.

     2. Продукти оброблення, переробки жиру мають бути виробленi виключно з побiчних продуктiв тваринного походження, визначених пунктами 1 - 9, 12 додатка 3 до цих Вимог.

     3. Продукти оброблення, переробки жиру мають бути запакованi в новi або очищенi контейнери. Пакування має бути здiйснене у спосiб, що забезпечує уникнення подальшого забруднення або зараження продукту збудниками захворювань.

     4. Контейнери з продуктами оброблення, переробки жиру мають мiстити етикетки з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ".

29. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України яєчних продуктiв, що можуть використовуватись як кормовий матерiал

     1. Яєчнi продукти, що можуть використовуватись як кормовий матерiал (далi - яєчнi продукти), мають бути виробленi та зберiгатись на потужностi (об'єктi), що затверджена та знаходиться пiд наглядом компетентного органу країни-експортера / країни походження.

     2. Для виробництва яєчних продуктiв мають використовуватись виключно такi побiчнi продукти тваринного походження:

     1) побiчнi продукти тваринного походження, отриманi пiд час виробництва продуктiв, призначених для споживання людиною; та/або

     2) продукти тваринного походження або харчовi продукти, що мiстять продукти тваринного походження, якi не призначенi для споживання людиною у зв'язку з комерцiйними цiлями чи внаслiдок виробничих, пакувальних або iнших дефектiв, якi не становлять загрози для здоров'я людей i тварин; та/або

     3) зазначений нижче матерiал, отриманий з тварин, якi не мали ознак захворювань, що можуть передаватись через такий матерiал людям або тваринам:

     побiчнi продукти з iнкубатора;

     яйця, яйцепродукти, включаючи шкаралупи яєць.

     3. Яєчнi продукти мають бути виробленi вiдповiдно до гiгiєнiчних вимог, встановлених законодавством України про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв для яєчних продуктiв, призначених для споживання людиною, або пiдданi таким видам переробки:

     1) метод переробки I - V та VII вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог; або

     2) будь-який з методiв переробки, що забезпечує вiдповiднiсть кiнцевого продукту мiкробiологiчним показникам, зазначеним в пунктi 4 глави 1 цього роздiлу.

     4. Безпосередньо перед вiдправленням вибiрковi зразки яєчних продуктiв мають пiддаватись дослiдженню, проведеному пiд контролем державного ветеринарного iнспектора країни-експортера / країни походження, а результати такого дослiдження мають пiдтвердити вiдповiднiсть продукту мiкробiологiчним показникам, зазначеним в пунктi 4 глави 1 цього роздiлу.

     5. Кiнцевий продукт має зберiгатись у закритому примiщеннi.

     6. Яєчнi продукти мають вiдповiдати вимогам законодавства України щодо залишкiв речовин, що є шкiдливими, можуть змiнювати органолептичнi характеристики продукту або робити його використання в якостi корму небезпечним чи шкiдливим для здоров'я тварин.

     7. Кiнцевий продукт має бути запакований у новi або стерилiзованi пакети та, у випадку нефасованих яєчних продуктiв, перевозитись у контейнерах чи транспортних засобах, якi були ретельно очищенi й продезiнфiкованi перед використанням за допомогою засобiв, затверджених компетентним органом країни походження.

     Такi пакети, контейнери, транспортнi засоби мають мiстити етикетку з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ".

30. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України кiсток i продуктiв з кiсток (за винятком кiсткового борошна), рогiв i продуктiв з рогiв (за винятком борошна з рогiв), а також копит i продуктiв з копит (за винятком борошна з копит), призначених для цiлей iнших, нiж використання у якостi кормового матерiалу, органiчних добрив або покращувачiв ґрунту

     1. Кiстки та продукти з кiсток (за винятком кiсткового борошна), роги та продукти з рогiв (за винятком борошна з рогiв), а також копита та продукти з копит (за винятком борошна з копит), призначенi для цiлей iнших, нiж використання у якостi кормового матерiалу, органiчних добрив або покращувачiв ґрунту (далi - кiстки та продукти з кiсток, роги та продукти з рогiв, копита та продукти з копит), не мають мiстити та бути отриманi з ризикового матерiалу та м'яса механiчного обвалювання (ММО), отриманого з кiсток ВРХ, овець та кiз.

     2. Пiсля ввезення (пересилання) на митну територiю України кiстки та продукти з кiсток, роги та продукти з рогiв, копита та продукти з копит:

     1) на будь-якiй стадiї обiгу не мають використовуватись як кормовий матерiал, органiчнi добрива або покращувачi ґрунту;

     2) мають бути направленi безпосередньо на потужнiсть (об'єкт) призначення для подальшої обробки або переробки.

31. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України переробленого гною, продуктiв оброблення, переробки гною та гуано кажанiв

     1. Перероблений гнiй, продукти оброблення, переробки гною та гуано кажанiв мають походити з потужностей (об'єктiв), якi затвердженi компетентним органом країни-експортера / країни походження i якi здiйснюють виробництво продуктiв для цiлей iнших, нiж для годiвлi тварин, вирощених на фермi, та/або виробництво бiогазу чи компосту.

     2. Перероблений гнiй, продукти оброблення, переробки гною та гуано кажанiв пiдданi термiчнiй обробцi за температури не нижче 70° C протягом щонайменше 60 хв або методом обробки, затвердженим компетентним органом країни походження, який забезпечує досягнення еквiвалентного ефекту.

     3. Перероблений гнiй, продукти оброблення, переробки гною та гуано кажанiв:

     1) пiдданi процесу, що забезпечує зменшення кiлькостi спороутворючих бактерiй та видiлення токсинiв;

     2) вiльнi вiд сальмонели (вiдсутнiсть сальмонели в 25 г обробленого продукту);

     3) вiльнi вiд бактерiї Escherichia coli та вiд ентеробактерiй (на основi аеробного числа - менше 1000 колонiєутворючих одиниць на 1 г обробленого продукту).

     4. Перероблений гнiй, продукти оброблення, переробки гною та гуано кажанiв мають бути запакованi в запечатанi iзотермiчнi контейнери або у запечатанi пластиковi пакети / м'якi контейнери.

32. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України рогiв та продуктiв з рогiв (за винятком борошна з рогiв), копит та продуктiв з копит (за винятком борошна з копит), призначених для виробництва органiчних добрив або покращувачiв ґрунту

     1. Роги та продукти з рогiв (за винятком борошна з рогiв), копита та продукти з копит (за винятком борошна з копит), що призначенi для виробництва органiчних добрив або покращувачiв ґрунту (далi - роги та продукти з рогiв, копита та продукти з копит), мають бути отриманi iз:

     1) туш тварин, якi були забитi на бiйнi та якi внаслiдок передзабiйного огляду визнанi придатними до забою для споживання людиною; або

     2) туш тварин, що не мали ознак захворювань, якi можуть передаватись через цей продукт людинi або тваринам.

     2. Роги та продукти з рогiв, копита та продукти з копит мають бути пiдданi термiчнiй обробцi протягом однiєї години за внутрiшньої температури не нижче 80° C.

     3. Роги мають бути видаленi без розкриття порожнини черепа.

     4. На будь-якiй стадiї переробки, зберiгання або транспортування рогiв та продуктiв з рогiв, копит та продуктiв з копит оператор ринку має вжити запобiжних заходiв з метою уникнення перехресного забруднення цих продуктiв.

     5. Кiнцевий продукт має бути запакований у новi упаковки або контейнери та, у випадку нефасованих продуктiв, перевозитись у контейнерах або транспортних засобах, якi були ретельно очищенi й продезiнфiкованi перед використанням за допомогою засобiв, затверджених компетентним органом країни-експортера / країни походження. Такi упаковки, контейнери або транспортнi засоби мають бути маркованi iз зазначенням виду побiчного продукту тваринного походження i мають мiстити етикетку з написом "НЕ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ АБО ТВАРИНАМИ" iз зазначенням найменування та адреси потужностi (об'єкта) призначення.

33. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України желатину, призначеного для використання у фотографiчнiй промисловостi

     1. Желатин, призначений для використання у фотографiчнiй промисловостi, має складатись виключно з фотографiчного желатину для фотографiчної промисловостi та не використовуватись для будь-яких iнших цiлей.

     2. Желатин має бути вироблений iз побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiї III вiдповiдно до вимог законодавства України про побiчнi продукти тваринного походження.

     3. Для виробництва желатину має використовуватись процес, який забезпечує обробку сировини одним iз зазначених нижче методiв:

     1) стерилiзацiя пiд тиском (метод переробки I вiдповiдно до додатка 2 до цих Вимог); або

     2) обробка кислотою протягом щонайменше двох днiв, промивання водою та обробка лужним розчином упродовж щонайменше 20 днiв, коригування рiвня pH, очищення матерiалу за допомогою фiльтрацiї та стерилiзацiї за температури вiд 138° C до 140° C протягом 4 с; або

     3) обробка лугом упродовж щонайменше двох днiв, промивання водою та обробка розчином кислоти протягом 10 - 12 годин, коригування рiвня pH, очищення матерiалу за допомогою фiльтрацiї та стерилiзацiї за температури вiд 138° C до 140° C упродовж 4 с.

     4. Желатин має бути запакований у новi контейнери.

     5. Желатин має зберiгатись та транспортуватись у герметичних контейнерах, транспортних засобах iз дотримання гiгiєнiчних вимог, що вiдповiдають вимогам законодавства України або еквiвалентним вимогам.

     6. Упаковки з желатином мають мiстити напис "ФОТОГРАФIЧНИЙ ЖЕЛАТИН, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ФОТОГРАФIЧНIЙ ПРОМИСЛОВОСТI".

34. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України необробленої вовни та шерстi

     1. Необроблена вовна та шерсть мають бути вiдмiнними вiд:

     1) вовни та шерстi, що пiдданi виробничому промиванню, отриманi в результатi дублення або пiдданi будь-якому iншому методу обробки;

     2) вовни та шерстi, що отриманi вiд тварин, вiдмiнних вiд тварин родини свиневих, пiдданi виробничому промиванню, що складається iз серiї занурень вовни/шерстi у ванни з водою, милом, гiдроксидом натрiю або гiдроксидом калiю;

     3) вовни та шерстi, що отриманi вiд тварин, вiдмiнних вiд тварин родини свиневих, призначенi для безпосереднього вiдправлення на потужнiсть (об'єкт) iз виробництва продуктiв, отриманих iз вовни/шерстi для текстильної промисловостi, та пiдданi щонайменше однiй з наведених нижче процедур обробки: хiмiчна депiляцiя з використанням гашеного вапна або сульфiду натрiю, фумiгацiя формальдегiдом у герметичному примiщеннi (або камерi) протягом щонайменше 24 годин, промислове промивання шляхом занурення вовни/шерстi у водорозчинний мийний засiб за температури 60 - 70° C; зберiгання (перiод, який може включати перiод транспортування) за температури 37° C протягом восьми днiв, 18° C - протягом 28 днiв або 4° C - протягом 120 днiв;

     2. Необроблена вовна та шерсть має бути отримана:

     1) щонайменше за 21 день перед ввезенням (у тому числi з метою пересилання/транзиту) на митну територiю України;

     2) на територiї країни/зони/компартмента, що внесена до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) свiжого м'яса жуйних тварин на митну територiю України;

     3) вiд тварин iнших, нiж тварини родини свиневi, що утримувались на територiї:

     країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру;

     у випадку вовни та шерстi овець та кiз - країни/зони/компартмента, де протягом останнiх 12 мiсяцiв не було зафiксовано випадкiв/спалахiв вiспи овець та кiз та не проводилась вакцинацiя проти зазначеного захворювання.

35. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України промiжних продуктiв, що призначенi для виробництва лiкарських засобiв, ветеринарних препаратiв, медичних приладiв для медичних або ветеринарних цiлей, активних медичних приладiв для iмплантування, медичних приладiв для дiагностики in vitro для медичних та ветеринарних цiлей, лабораторних реактивiв та косметичних продуктiв

     1. Промiжнi продукти, що призначенi для виробництва лiкарських засобiв, ветеринарних препаратiв, медичних приладiв для медичних або ветеринарних цiлей, активних медичних приладiв для iмплантування, медичних приладiв для дiагностики in vitro для медичних та ветеринарних цiлей, лабораторних реактивiв та косметичних продуктiв (далi - промiжнi продукти), мають бути виробленi в спосiб, що забезпечує їх безпосереднє застосування як компонента продукту, для виробництва якого вони призначенi, за винятком випадкiв, коли промiжний продукт пiдлягає подальшим процесам виробництва (змiшуванню, покриттю, комплектуванню, маркуванню) з метою подальшої реалiзацiї або введення в обiг як лiкарськi засоби, ветеринарнi препарати, медичнi прилади для медичних або ветеринарних цiлей, активнi медичнi прилади для iмплантування, медичнi прилади для дiагностики in vitro для медичних та ветеринарних цiлей, лабораторнi реактиви та косметичнi продукти.

     2. Для виробництва промiжних продуктiв мають використовуватись виключно побiчнi продукти тваринного походження, визначенi пунктами 1 - 12 додатка 3 до цих Вимог, а також:

     1) продукти, що отриманi або походять iз:

     водних тварин та частин таких тварин, за винятком морських ссавцiв, якi не мали ознак захворювань, що можуть передаватись людям або тваринам;

     водних або наземних безхребетних тварин, крiм видiв, що є збудниками захворювань, якi можуть передаватись людям або тваринам;

     та/або тушi та/або частини туш гризунiв, зайцеподiбних хутрових звiрiв, крiм побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiй I та II вiдповiдно до вимог законодавства України про побiчнi продукти тваринного походження;

     2) та/або тварини та частини тварин iншi, нiж тi, що належать до категорiї I та III вiдповiдно до вимог законодавства України про побiчнi продукти тваринного походження:

     якi померли iнакше, нiж внаслiдок забою для споживання людиною, включаючи тварин, забитих з метою знищення хвороб;

     утробнi плоди;

     сперма, ембрiони, ооцити, не призначенi для племiнних цiлей;

     завмерлi ембрiони свiйської птицi;

     3) та/або побiчнi продукти тваринного походження iншi, нiж тi, що належать до категорiї I та III вiдповiдно до вимог законодавства України про побiчнi продукти тваринного походження.

     3. Зовнiшня упаковка промiжного продукту має мiстити етикетку з написом "ЛИШЕ ДЛЯ ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ/ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТIВ/МЕДИЧНИХ ПРИЛАДIВ ДЛЯ МЕДИЧНИХ АБО ВЕТЕРИНАРНИХ ЦIЛЕЙ/АКТИВНИХ МЕДИЧНИХ ПРИЛАДIВ ДЛЯ IМПЛАНТУВАННЯ/МЕДИЧНИХ ПРИЛАДIВ ДЛЯ ДIАГНОСТИКИ IN VITRO ДЛЯ МЕДИЧНИХ ТА ВЕТЕРИНАРНИХ ЦIЛЕЙ/ЛАБОРАТОРНИХ РЕАКТИВIВ/КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБIВ".

     4. Промiжний продукт на будь-якiй стадiї обiгу на територiї України не має використовуватись в цiлях iнших, нiж для виробництва лiкарських засобiв, ветеринарних препаратiв, медичних приладiв для медичних або ветеринарних цiлей, активних медичних приладiв для iмплантування, медичних приладiв для дiагностики in vitro для медичних та ветеринарних цiлей, лабораторних реактивiв та косметичних продуктiв.

     5. Пiсля ввезення на митну територiю України та проходження державного контролю на державному кордонi України вантажi з промiжними продуктами мають бути доставленими безпосередньо на потужнiсть (об'єкт) призначення.

36. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України обробленого пiр'я, оброблених частин пiр'я та обробленого пуху

     1. Оброблене пiр'я, обробленi частини пiр'я та оброблений пух мають супроводжуватися комерцiйним документом, який засвiдчує, що пiр'я, частини пiр'я та пух є сухими, запакованими та обробленими потоком пари або iз застосуванням iншого методу, що забезпечує лiквiдацiю небезпечних факторiв. Ця вимога не поширюється на декоративне пiр'я, оброблене пiр'я, що перевозиться пасажирами для їх особистого використання, а також на вантажi з обробленим пiр'ям та пухом, що пересилаються фiзичним особам для непромислового використання.

     2. Потужнiстю (об'єктом) призначення пiр'я, частин пiр'я та пуху має бути потужнiсть (об'єкт), зареєстрована вiдповiдно до вимог законодавства України про побiчнi продукти тваринного походження для проведення обробки таких продуктiв. Ця вимога не поширюється на пiр'я, частини пiр'я та пух, що супроводжуються комерцiйним документом, яким засвiдчується, що пiр'я, частини пiр'я та пух були пiдданi промиванню на потужностi (об'єктi) та обробцi гарячою парою за температури 100° C упродовж щонайменше 30 хв.

37. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України сiна та соломи

     1. Сiно та солома мають походити з територiї країни або зони, що є офiцiйно визнаними МЕБ вiльними вiд ящуру.

     2. Якщо країна або зона, з яких походять сiно та солома, не задовольняють вимог пункту 1 цiєї глави, до ввезення (пересилання) на митну територiю України допускаються сiно та солома:

     1) щодо яких пiд час огляду державним ветеринарним iнспектором країни-експортера / країни походження не встановлено факту зараження (забруднення) матерiалом тваринного походження;

     2) якi пiдданi одному iз таких методiв обробки (для сiна та соломи, що представленi у формi зв'язки, з подальшою перевiркою ефективностi такої обробки до середини зв'язки):

     обробка парою в закритiй камерi з досягненням температури 80° C всерединi зв'язки протягом 10 хв; або

     обробка парою, що отримана з 35 - 40 % розчину формалiну (формальдегiдного газу), в камерi, закритiй протягом щонайменше 8 годин за мiнiмальної температури 19° C; або

     3) якi впродовж чотирьох мiсяцiв перед вiдправленням зберiгались у формi зв'язки.

Генеральний директор Директорату безпечностi та якостi харчової продукцiї М. Мороз

 

Додаток 1
до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки
(пункт 9 глави 21 роздiлу III)

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМI РIВНI ЗАЛИШКIВ
для желатину та колагену, призначених для споживання людиною

Залишок Рiвень
As 1 ppm
Pb 5 ppm
Cd 0,5 ppm
Hg 0,15 ppm
Cr 10 ppm
Cu 30 ppm
Zn 50 ppm
SO2 (Європейська Фармакопея (останнє видання)) 50 ppm
H2O2 (Європейська Фармакопея (останнє видання)) 10 ppm

 

Додаток 2
до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки
(пункт 2 глави 1 роздiлу IV)

МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ
побiчних продуктiв тваринного походження

1. Метод переробки I (стерилiзацiя пiд тиском)

     1. Побiчнi продукти тваринного походження пiдлягають подрiбненню до часток, розмiр яких не перевищує 50 мм.

     2. Побiчнi продукти тваринного походження з розмiром часток, що не перевищує 50 мм, пiддаються нагрiванню до внутрiшньої температури вище 133° C протягом не менше 20 хв без перерви за абсолютного тиску не менше трьох барiв. Утворення тиску вiдбувається за допомогою вiдкачування всього повiтря в камерi стерилiзацiї i замiною його на пару (насичену пару). Термiчна обробка може застосовуватися до чи пiсля фази стерилiзацiї або як самостiйний процес.

     3. Переробка може здiйснюватися у виглядi порцiйної або безперервної системи.

2. Метод переробки II

     1. Побiчнi продукти тваринного походження пiдлягають подрiбненню до часток, розмiр яких не перевищує 150 мм.

     2. Побiчнi продукти тваринного походження з розмiром часток, що не перевищує 150 мм, пiддаються нагрiванню до внутрiшньої температури:

     вище 100° C протягом не менше 125 хв;

     вище 110° C упродовж не менше 120 хв;

     вище 120° C протягом не менше 50 хв.

     Такi показники внутрiшньої температури можуть досягатися послiдовно або з одночасним поєднанням наведених часових iнтервалiв.

     3. Переробка має здiйснюватися у виглядi порцiйної системи.

3. Метод переробки III

     1. Побiчнi продукти тваринного походження пiдлягають подрiбненню до часток, розмiр яких не перевищує 30 мм.

     2. Побiчнi продукти тваринного походження з розмiром часток, що не перевищує 30 мм, пiддаються нагрiванню до внутрiшньої температури:

     вище 100° C упродовж не менше 95 хв;

     вище 110° C протягом не менше 55 хв;

     вище 120° C упродовж не менше 13 хв.

     Такi показники внутрiшньої температури можуть досягатися послiдовно або з одночасним поєднанням наведених часових iнтервалiв.

     3. Переробка може здiйснюватися у виглядi порцiйної або безперервної системи.

4. Метод переробки IV

     1. Побiчнi продукти тваринного походження пiдлягають подрiбненню до часток, розмiр яких не перевищує 30 мм.

     2. Побiчнi продукти тваринного походження з розмiром часток, що не перевищує 30 мм, мають бути помiщенi в посуд iз додаванням жиру та пiдданi нагрiванню до внутрiшньої температури:

     вище 100° C протягом не менше 16 хв;

     вище 110° C упродовж не менше 13 хв;

     вище 120° C протягом не менше 8 хв;

     вище 130° C упродовж не менше 3 хв.

     Такi показники внутрiшньої температури можуть досягатися послiдовно або з одночасним поєднанням наведених часових iнтервалiв.

     3. Переробка може здiйснюватися у виглядi порцiйної або безперервної системи.

5. Метод переробки V

     1. Побiчнi продукти тваринного походження пiдлягають подрiбненню до часток, розмiр яких не перевищує 20 мм.

     2. Побiчнi продукти тваринного походження з розмiром часток, що не перевищує 20 мм, пiддаються нагрiванню для досягнення куагуляцiї та наступному пресуванню з метою видалення жиру й води з бiлкового матерiалу, пiсля чого вiн пiддається нагрiванню до внутрiшньої температури:

     вище 80° C протягом не менше 120 хв;

     вище 100° C упродовж не менше 60 хв.

     Такi показники внутрiшньої температури можуть досягатися послiдовно або з одночасним поєднанням наведених часових iнтервалiв.

     3. Переробка може здiйснюватися у виглядi порцiйної або безперервної системи.

6. Метод переробки VI (виключно для побiчних продуктiв тваринного походження, що вiдповiдно до законодавства України про побiчнi продукти тваринного походження належать до категорiї III та походять iз водних тварин або водних безхребетних)

     1. Побiчнi продукти тваринного походження пiдлягають подрiбненню до часток, розмiр яких не перевищує:

     50 мм у випадку нагрiвання до внутрiшньої температури вище 90° C протягом щонайменше 60 хв; або

     30 мм у випадку нагрiвання до внутрiшньої температури вище 70° C упродовж щонайменше 60 хв.

     2. Пiсля завершення процесу подрiбнення побiчнi продукти тваринного походження змiшуються iз мурашиною кислотою для зниження рiвня pH до показника 4,0 та утримання його на цьому або нижчому рiвнi. Сумiш має зберiгатися протягом щонайменше 24 год перед подальшим нагрiванням до внутрiшньої температури:

     вище 90° C упродовж щонайменше 60 хв; або

     вище 70° C протягом щонайменше 60 хв.

     3. У разi застосування системи безперервного потоку перемiщення продукту в теплообмiннику має контролюватися за допомогою механiчного керування, яке обмежує його перемiщення у спосiб, що забезпечує проходження продуктом (пiсля закiнчення процесу термiчної обробки) циклу, що є достатнiм з огляду на час та температуру.

     4. Переробка може здiйснюватися у виглядi порцiйної або безперервної системи.

7. Метод переробки VII

     1. Метод переробки VII - будь-який метод переробки, затверджений компетентним органом країни походження, якщо оператор ринку забезпечує:

     1) iдентифiкацiю вiдповiдних загроз у вихiдному матерiалi з урахуванням походження матерiалу та потенцiйних загроз, пов'язаних iз ветеринарно-санiтарним статусом країни або зони, де має застосовуватися зазначений метод;

     2) здатнiсть зазначеного методу переробки зменшити згаданi вище загрози до рiвня, який не становить суттєвого ризику для здоров'я людей або тварин.

     2. Оператор ринку забезпечує щоденний вiдбiр зразкiв кiнцевого продукту впродовж 30 виробничих днiв згiдно iз зазначеними нижче мiкробiологiчними показниками:

     зразки матерiалу, одержанi безпосередньо пiсля термiчної обробки:

     Clostridium perfringens вiдсутнiй в 1 г продуктiв;

     зразки матерiалу, одержанi пiд час зберiгання або безпосередньо пiсля вилучення зi зберiгання:

     сальмонела - вiдсутня в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

     ентеробактерiї: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 в 1 г,

     де n - кiлькiсть дослiджуваних зразкiв;

     m - показник граничної кiлькостi бактерiй (результат вважається задовiльним, якщо кiлькiсть бактерiй у всiх зразках не перевищує m);

     M - показник максимальної кiлькостi бактерiй (результат вважається незадовiльним, якщо кiлькiсть бактерiй в одному або декiлькох зразках дорiвнює M або бiльше);

     c - число зразкiв, у яких кiлькiсть бактерiй може бути мiж m i M (зразки вважаються прийнятними, якщо кiлькiсть бактерiй в iнших зразках не перевищує m).

 

Додаток 3
до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки
(пункт 3 глави 1 роздiлу IV)

ПЕРЕЛIК
побiчних продуктiв тваринного походження

     1. Тушi та частини туш забитих тварин або, у випадку мисливської здобичi, тушi цiлих впольованих тварин чи їх частини, придатнi до споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України, але не призначенi для споживання людиною у зв'язку iз комерцiйними цiлями.

     2. Тушi та їхнi зазначенi нижче частини, отриманi iз туш тварин, якi були забитi на бiйнi та визнанi придатними до забою для споживання людиною внаслiдок передзабiйного огляду, або тушi цiлих тварин та їхнi зазначенi нижче частини, що є мисливською здобиччю, впольованою для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України:

     тушi тварин або частини туш тварин, що визнанi не придатними для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України та щодо яких не виявлено ознак захворювання iнфекцiйними хворобами, що можуть передаватися людинi або тваринi;

     голови свiйської птицi;

     шкiри та шкури, включаючи їхнi шматки та обрiзки, роги та копита, включаючи фаланги, зап'ястковi та п'ястковi кiстки, а також плюсновi та передплюсновi кiстки, отриманi iз нежуйних тварин;

     щетина свиней;

     пiр'я.

     3. Кров тварин, якi не виявили жодних ознак хвороби, що може передаватись через кров людям або тваринам, отримана iз тварин, окрiм жуйних, якi були забитi на бiйнi та внаслiдок передзабiйного огляду визнанi придатними до забою для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України.

     4. Побiчнi продукти тваринного походження, отриманi пiд час виготовлення продуктiв, призначених для споживання людиною, включаючи знежиренi кiстки, шкварки та шлам iз центрифуги або сепаратора вiд переробки молока.

     5. Продукти тваринного походження або харчовi продукти, що мiстять продукти тваринного походження, не призначенi для споживання людиною у зв'язку iз комерцiйними цiлями або внаслiдок виробничих, пакувальних чи iнших дефектiв, якi не становлять загрози для здоров'я людей i тварин.

     6. Кров, плацента, вовна, пiр'я, шерсть, роги, частини копит i сире молоко, отриманi вiд живих тварин, якi не мали жодних ознак захворювань, що можуть передаватись людям або тваринам, крiм кровi жуйних тварин, якi потребують дослiдження на губчастоподiбну енцефалопатiю ВРХ.

     7. Воднi органiзми (гiдробiонти) та їхнi частини, крiм морських ссавцiв, у яких не виявлено ознак захворювання iнфекцiйними хворобами, що можуть передаватися людинi або тваринi, виловленi з метою розмiщення на ринку.

     8. Побiчнi продукти тваринного походження з водних органiзмiв (гiдробiонтiв), виловлених iз метою розмiщення на ринку, якi утворюються пiд час виробництва продукцiї для споживання людиною.

     9. Зазначений нижче матерiал, отриманий iз тварин, якi не мали жодних ознак захворювань, що можуть передаватись людям або тваринам:

     черепашки та панцирi молюскiв i ракоподiбних iз м'якими тканинами чи м'ясом;

     матерiали, отриманi iз наземних тварин, - побiчнi продукти iз iнкубатора, яйця, яйцепродукти, включаючи шкаралупи яєць;

     добовий молодняк, забитий для комерцiйних цiлей.

     10. Побiчнi продукти тваринного походження, отриманi iз водних або наземних безхребетних тварин, окрiм видiв, що є збудниками захворювань, якi можуть передаватись людям або тваринам.

     11. Тушi та/або частини туш гризунiв, зайцеподiбних хутрових звiрiв, крiм побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiй I i II вiдповiдно до вимог законодавства України про побiчнi продукти тваринного походження.

     12. Корми для домашнiх тварин та корми тваринного походження або корми, що мiстять побiчнi продукти тваринного походження чи продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, якi не призначенi для годування тварин у зв'язку iз комерцiйними цiлями або внаслiдок виробничних, пакувальних або iнших дефектiв, якi не становлять загрози для здоров'я людей або тварин.

     13. Побiчнi продукти, отриманi iз свiйської птицi та/або зайцеподiбних, якi не виявили жодних ознак захворювань, що можуть передаватись людям або тваринам, забитих на фермi для прямих поставок виробником невеликих кiлькостей м'яса свiйської птицi та зайцеподiбних кiнцевому споживачу або мiсцевим (локальним) потужностям роздрiбної торгiвлi, що здiйснюють безпосереднє постачання такого свiжого м'яса кiнцевому споживачу.

     14. Частини туш забитих тварин, визнанi непридатними для споживання людиною, проте якi не ураженi жодним iз видiв захворювань, що можуть передаватись людям або тваринам, та при цьому отриманi з туш, придатних для споживання людиною вiдповiдно до вимог законодавства України.

     15. Хутро, отримане iз мертвих тварин, якi не мали жодних ознак захворювань, що можуть передаватись людям або тваринам.

     16. Побiчнi продукти тваринного походження, що мiстять забруднюючi речовини, якi перевищують допустимi рiвнi, встановленi законодавством України.

     17. Продукти тваринного походження, що є непридатними для споживання людиною у зв'язку iз зараженням iнфекцiйними хворобами.

     18. Тварини та частини тварин iншi, нiж тi, що належать до категорiй побiчних продуктiв I та III вiдповiдно до вимог законодавства України про побiчнi продукти тваринного походження, якi померли iнакше, нiж внаслiдок забою для цiлей споживання людиною, включаючи тварин, забитих з метою нерозповсюдження хвороби.

     19. Шкiри та шкури, копита, вовна, роги, шерсть i хутро, отриманi з мертвих тварин, якi не мали жодних ознак хвороби, що може передаватись через цей продукт людинi або тваринам.

     20. Жирова тканина, отримана iз тварин, якi не мали жодних ознак хвороби, що може передаватись через цю тканину людинi або тваринам, були забитi на бiйнi та внаслiдок передзабiйного огляду визнанi придатними до забою для споживання людиною.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.