КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 грудня 2019 р. N 1186


Про затвердження Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень, що додається.

     2. Установити, що надання на ринку та/або введення в експлуатацiю обладнання, що було введено в обiг до дня набрання чинностi цiєю постановою, не може бути заборонено чи обмежено з причин невiдповiдностi такого обладнання всiм або окремим вимогам Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

     3. Внести до перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 50, ст. 1550), змiну, що додається.

     4. Мiнiстерству економiки забезпечити впровадження Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2021р. N 875)

     5. Ця постанова набирає чинностi через рiк з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України О. ГОНЧАРУК

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2019 р. N 1186

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень

Загальнi положення

     1. Цей Технiчний регламент встановлює вимоги до шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень, з метою захисту здоров'я людей, охорони довкiлля та обiгу такого обладнання на ринку України.

     Цей Технiчний регламент розроблено на основi Директиви 2000/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 8 травня 2000 р. щодо наближення законiв держав-членiв стосовно шумового випромiнювання у довкiллi шляхом використання обладнання на вiдкритому повiтрi.

     2. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на обладнання, що використовується ззовнi примiщень, яке зазначено в пунктах 15 i 17 цього Технiчного регламенту та визначення видiв якого наведено в додатку 1. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється тiльки на обладнання, що вводиться в обiг або експлуатацiю як суцiльний об'єкт, придатний для використання за призначенням. Додатковi пристрої, що не потребують пiдключення до елементiв живлення та окремо вводяться в обiг або експлуатацiю, не є об'єктом цього Технiчного регламенту, крiм ручних бетоноломiв та вибiйних молоткiв, а також гiдравлiчних молотiв.

     3. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     обладнання, основним призначенням якого є перевезення вантажiв та людей автомобiльними, залiзничними, водними, повiтряними шляхами;

     обладнання, що спецiально спроектоване та створене для вiйськових цiлей, для охорони громадського порядку, оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту, а також швидкої та невiдкладної медичної допомоги.

     4. У цьому Технiчному регламентi термiни вживаються в такому значеннi:

     обладнання, що використовується ззовнi примiщень, - все обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 р. N 62 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 9, ст. 344), яке є або самохiдним, або може бути рухомим i яке незалежно вiд елементу (елементiв) керування призначене для використання вiдповiдно до його типу на вiдкритому повiтрi та спричиняє шумове випромiнювання в навколишнє середовище. Використання обладнання в мiсцях, де передачi звуку нiщо не заважає чи суттєво не заважає (наприклад, пiд наметами, пiд покрiвлею для захисту вiд дощу або в каркасi будинкiв), вважається використанням ззовнi примiщень. Зазначене також стосується обладнання, що застосовується в промислових або екологiчних цiлях, яке не потребує пiдключення до елементiв живлення, призначене для використання вiдповiдно до його типу на вiдкритому повiтрi та спричиняє шумове випромiнювання в навколишнє середовище. Для всього обладнання, що використовується ззовнi примiщень, на яке поширюються вимоги та процедури цього Технiчного регламенту, надалi використовується термiн "обладнання";

     маркування - видимий, розбiрливий та нанесений у незмивний спосiб знак вiдповiдностi технiчним регламентам, що супроводжується позначкою гарантованого рiвня звукової потужностi;

     рiвень звукової потужностi (LWA) - А-зважений рiвень звукової потужностi у дБ у вiдношеннi до 1 пВт згiдно з ДСТУ EN ISO 3744:2018 (EN ISO 3744:1995, IDT; ISO 3744:1994, IDT) "Акустика. Визначення рiвнiв звукової потужностi джерел шуму за звуковим тиском. Технiчний метод в iстотно вiльному звуковому полi над звуковiдбивальною площиною" (далi - ДСТУ EN ISO 3744) i ДСТУ EN ISO 3746:2018 (EN ISO 3746:1995, IDT; ISO 3746:1995, IDT) "Акустика. Визначення рiвнiв звукової потужностi джерел шуму за звуковим тиском. Орiєнтувальний метод з використанням обгинальної вимiрювальної поверхнi над звуковiдбивальною площиною" (далi - ДСТУ EN ISO 3746);

     вимiряний рiвень звукової потужностi - рiвень звукової потужностi, який визначено згiдно з додатком 3; вимiрянi значення можуть бути визначенi з однiєї одиницi обладнання або з декiлькох одиниць обладнання як середнє значення результатiв вимiрювань;

     гарантований рiвень звукової потужностi - рiвень звукової потужностi, який визначено згiдно з додатком 3 з урахуванням невизначеностi вимiрювання, що зумовлена варiацiями виробництва та методиками вимiрювання, дотримання якого пiдтверджено виробником або його уповноваженим представником незалежно вiд застосованих технiчних засобiв, на якi зроблено посилання в технiчнiй документацiї.

     Iншi термiни вживаються в значеннi, наведеному в Законах України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

Введення в обiг або експлуатацiю

     5. Обладнання не повинно бути введене в обiг або експлуатацiю до того часу, поки виробник або його уповноважений представник не забезпечить:

     вiдповiднiсть обладнання вимогам цього Технiчного регламенту щодо шумового випромiнювання в навколишнє середовище;

     проведення процедури оцiнки вiдповiдностi, зазначеної в пунктi 18 або 19 цього Технiчного регламенту;

     нанесення на обладнання знака вiдповiдностi технiчним регламентам, позначки гарантованого рiвня звукової потужностi та супроводження обладнання декларацiєю про вiдповiднiсть.

     6. У разi коли виробник не є резидентом України та за вiдсутностi його уповноваженого представника, обов'язки виробника згiдно з цим Технiчним регламентом покладаються на осiб, якi вводять обладнання в обiг або експлуатацiю на територiї України.

     7. Вводитися в обiг або експлуатацiю може лише обладнання, що вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, на яке нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, позначку гарантованого рiвня звукової потужностi та яке супроводжується декларацiєю про вiдповiднiсть.

     8. Введення в обiг або експлуатацiю обладнання, що вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, на яке нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, позначку гарантованого рiвня звукової потужностi та яке супроводжується декларацiєю про вiдповiднiсть, не може бути заборонено, обмежено, а також не може бути створено будь-яких iнших перешкод для цього.

     9. Пiд час проведення ярмаркiв, виставок, презентацiй тощо показ обладнання, що не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, здiйснюється за умови, що воно має видимий напис, в якому чiтко зазначено, що обладнання не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту та не може бути введене в обiг або експлуатацiю до приведення обладнання виробником або його уповноваженим представником у вiдповiднiсть з цим Технiчним регламентом. Разом з тим пiд час демонстрацiї обладнання, що не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, повиннi бути вжитi адекватнi заходи безпеки для захисту людей.

     10. Обладнання, на яке нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, позначку гарантованого рiвня звукової потужностi та яке супроводжується декларацiєю про вiдповiднiсть, повинно вважатися органами виконавчої влади таким, що вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту.

Декларацiя про вiдповiднiсть

     11. З метою пiдтвердження вiдповiдностi одиницi обладнання вимогам цього Технiчного регламенту виробник або його уповноважений представник повинен скласти декларацiю про вiдповiднiсть для кожного типу виготовленого обладнання.

     Декларацiя про вiдповiднiсть повинна складатися згiдно iз примiрною структурою, встановленою в додатку 2. Декларацiя про вiдповiднiсть складається державною мовою, а в разi її складення iншою мовою, перекладається державною мовою.

     12. Виробник обладнання або його уповноважений представник зберiгає оригiнал декларацiї про вiдповiднiсть протягом щонайменше 10 рокiв вiд дати вироблення останньої одиницi обладнання разом з технiчною документацiєю, зазначеною в пунктi 3 додатка 5, пунктi 3 додатка 6, пунктi 2 додатка 7, пунктах 3 i 5 додатка 8.

Державний ринковий нагляд

     13. Якщо орган державного ринкового нагляду виявляє, що обладнання, що вводиться в обiг або експлуатацiю, не вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, вiн повинен вжити всiх вiдповiдних заходiв, щоб виробник або його уповноважений представник привiв своє обладнання у вiдповiднiсть iз вимогами цього Технiчного регламенту.

     Якщо вимiряний рiвень звукової потужностi обладнання перевищує значення допустимого рiвня звукової потужностi, зазначеного в пунктi 16 цього Технiчного регламенту, або невiдповiднiсть iншим вимогам цього Технiчного регламенту залишається незважаючи на заходи, що були вжитi згiдно з абзацом першим цього пункту, органи державного ринкового нагляду повиннi вжити всiх вiдповiдних заходiв до обмеження або заборони введення в обiг або експлуатацiю такого обладнання чи забезпечити вилучення його з ринку.

Маркування

     14. На обладнання, що вводиться в обiг або експлуатацiю i яке вiдповiдає вимогам цього Технiчного регламенту, повинен бути нанесений знак вiдповiдностi технiчним регламентам. Форма знака вiдповiдностi технiчним регламентам повинна вiдповiдати формi, затвердженiй постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1184 "Про затвердження форми, опису знака вiдповiдностi технiчним регламентам, правил та умов його нанесення" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 6, ст. 299).

     Знак вiдповiдностi технiчним регламентам повинен супроводжуватися позначкою гарантованого рiвня звукової потужностi. Форма позначки гарантованого рiвня звукової потужностi зазначена в додатку 4.

     Знак вiдповiдностi технiчним регламентам та позначка гарантованого рiвня звукової потужностi наносяться на кожну одиницю обладнання таким чином, щоб вони були видимими, розбiрливими та незмивними.

     Нанесення iнших маркувань або написiв на обладнання, якi вводять в оману щодо значення чи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам або позначкою гарантованого рiвня звукової потужностi, забороняється. Будь-яке iнше маркування може бути нанесено на обладнання за умови, що видимiсть i розбiрливiсть маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам та позначкою гарантованого рiвня звукової потужностi тим самим не погiршується.

     У разi коли на обладнання поширюється дiя iнших технiчних регламентiв, що охоплюють iншi аспекти i також передбачають нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, наявнiсть такого знака на обладнаннi означає, що воно вiдповiдає також iншим технiчним регламентам.

     У разi коли протягом перехiдного перiоду застосування таких технiчних регламентiв виробниковi або його уповноваженому представниковi дозволяється обирати заходи щодо їх застосування, знак вiдповiдностi технiчним регламентам вказує на вiдповiднiсть вимогам лише тих технiчних регламентiв, що були застосованi виробником або його уповноваженим представником. У такому разi особливостi застосування технiчних регламентiв наводяться в декларацiї про вiдповiднiсть.

Об'єкти обмеження звукової потужностi

     15. Гарантований рiвень звукової потужностi обладнання, зазначеного в цьому пунктi, не повинен перевищувати допустимий рiвень звукової потужностi вiдповiдного обладнання, зазначеного в пунктi 16 цього Технiчного регламенту.

     Об'єктами обмеження звукової потужностi є:

     будiвельнi пiдiймачi для вантажiв (з двигуном внутрiшнього згорання), визначення яких наведено в пунктi 3 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 3 частини Б додатка 3;

     ущiльнювальнi машини (тiльки вiбрацiйнi та невiбрацiйнi котки, вiброплити та вiброущiльнювачi), визначення яких наведено в пунктi 8 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 8 частини Б додатка 3;

     компресори (< 350 кВт), визначення яких наведено в пунктi 9 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 9 частини Б додатка 3;

     ручнi бетоноломи та вибiйнi молотки, визначення яких наведено в пунктi 10 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 10 частини Б додатка 3;

     будiвельнi лебiдки (з двигуном внутрiшнього згорання), визначення яких наведено в пунктi 12 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 12 частини Б додатка 3;

     бульдозери (< 500 кВт), визначення яких наведено в пунктi 16 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 16 частини Б додатка 3;

     самоскиди (< 500 кВт), визначення яких наведено в пунктi 18 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 18 частини Б додатка 3;

     екскаватори гiдравлiчнi або канатнi (< 500 кВт), визначення яких наведено в пунктi 20 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 20 частини Б додатка 3;

     екскаватори-навантажувачi (< 500 кВт), визначення яких наведено в пунктi 21 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 21 частини Б додатка 3;

     автогрейдери (< 500 кВт), визначення яких наведено в пунктi 23 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 23 частини Б додатка 3;

     гiдравлiчнi блоки живлення, визначення яких наведено в пунктi 29 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 29 частини Б додатка 3;

     ущiльнювальнi машини (компактори) для полiгонiв твердих побутових вiдходiв типу навантажувач з ковшем (< 500 кВт), визначення яких наведено в пунктi 31 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 31 частини Б додатка 3;

     газонокосарки (крiм сiльськогосподарського та лiсового обладнання i багатофункцiональних засобiв, основний моторизований компонент яких має встановлену потужнiсть > 20 кВт), визначення яких наведено в пунктi 32 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 32 частини Б додатка 3;

     машини для пiдстригання газонiв / машини для вирiвнювання країв газонiв, визначення яких наведено в пунктi 33 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 33 частини Б додатка 3;

     автонавантажувачi з двигуном внутрiшнього згорання з противагою (крiм iнших автонавантажувачiв з противагою, якi зазначено в абзацi третьому пункту 36 додатка 1, та номiнальною вантажнiстю не бiльше 10 тон), визначення яких наведено в пунктi 36 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 36 частини Б додатка 3;

     навантажувачi (< 500 кВт), визначення яких наведено в пунктi 37 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 37 частини Б додатка 3;

     самохiднi крани, визначення яких наведено в пунктi 38 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 38 частини Б додатка 3;

     мотокультиватори (< 3 кВт), визначення яких наведено в пунктi 40 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 40 частини Б додатка 3;

     асфальтоукладальники (крiм асфальтоукладальникiв, оснащених розрiвнювальним брусом з високим ступенем ущiльнення), визначення яких наведено в пунктi 41 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 41 частини Б додатка 3;

     електричнi генератори (< 400 кВт), визначення яких наведено в пунктi 45 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 45 частини Б додатка 3;

     баштовi крани, визначення яких наведено в пунктi 53 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 53 частини Б додатка 3;

     зварювальнi генератори, визначення яких наведено в пунктi 57 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 57 частини Б додатка 3.

     16. Обмеження звукової потужностi зазначено в таблицi.

     Таблиця

Тип обладнання Установлена корисна потужнiсть Р у кВт або електрична потужнiсть Рel* у кВт, або маса обладнання m у кг, або ширина зрiзу L у см Допустимий рiвень звукової потужностi у дБ/1 пВт
Ущiльнювальнi машини (вiбрацiйнi котки, вiброплити та вiброущiльнювачi) P < 8 108 (105)**
8 < P < 70 109 (106)**
P > 70 89 + 11 lg P
(86 + 11 lg P)**
Гусеничнi бульдозери, гусеничнi навантажувачi, гусеничнi екскаватори-навантажувачi P < 55
P > 55
106 (103)**
87 + 11 lg P
(84 + 11 lg P)**
Колiснi бульдозери, колiснi навантажувачi, колiснi екскаватори-навантажувачi, самоскиди, автогрейдери, ущiльнювальнi машини (компактори) для полiгонiв твердих побутових вiдходiв типу навантажувач з ковшем, автонавантажувачi з двигуном внутрiшнього згорання з противагою, самохiднi крани (крiм одномоторних), ущiльнювальнi машини (не вiбрацiйнi котки), асфальтоукладальники, гiдравлiчнi блоки живлення P < 55
P > 55
104 (101)**
85 + 11 lg P
(82 + 11 lg P)**
Одномоторнi самохiднi крани P < 55 101
P > 55 82 + 11 lg P
Екскаватори, будiвельнi пiдiймачi для вантажiв, будiвельнi лебiдки, мотокультиватори P < 15 93
P > 15 80 + 11 lg P
Ручнi бетоноломи та вибiйнi молотки m < 15 105
15 < m < 30 94 + 11 lg m
(92 + 11 lg m)**
m > 30 94 + 11 lg m
Баштовi крани   96 + lg P
Зварювальнi та електричнi генератори Pel < 2 95 + lg Pel
2 < Pel < 10 96 + lg Pel
Pel > 10 95 + lg Pel
Компресори P < 15 97
P > 15 95 + 2 lg P
Газонокосарки, машини для пiдстригання газонiв / машини для вирiвнювання країв газонiв L < 50 96 (94)**
50 < L < 70 98
70 < L < 120 100 (98)**
L > 120 105 (103)**

____________
     * Pel для зварювальних генераторiв: умовний зварювальний струм помножений на умовну напругу на затискачах для найнижчого значення коефiцiєнта навантаження, наданого виробником.

     Pel для електричних генераторiв: основна потужнiсть вiдповiдно до пункту 13.3.2 ДСТУ ISO 8528-1:2004 "Генераторнi установки змiнного струму з приводом вiд поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння. Частина 1. Застосування, номiнальнi та робочi характеристики".

     ** Для таких типiв обладнання значення, наведенi в дужках, є рекомендованими:

     вiбрацiйнi котки, керованi пiшим оператором;

     вiброплити (> 3 кВт);

     вiброущiльнювачi;

     бульдозери (гусеничнi, на сталевих гусеницях);

     навантажувачi (гусеничнi, на сталевих гусеницях, > 55 кВт);

     автонавантажувачi з двигуном внутрiшнього згорання з противагою;

     асфальтоукладальники з ущiльнювальним та розрiвнювальним брусом;

     ручнi бетоноломи з двигуном внутрiшнього згорання та вибiйнi молотки (15 < m < 30);

     газонокосарки, машини для пiдстригання газонiв / машини для вирiвнювання країв газонiв.

     Допустимий рiвень звукової потужностi повинен бути округлений до цiлого числа (менше нiж 0,5 - використовується менша цифра, бiльше нiж або дорiвнює 0,5 - використовується бiльша цифра).

Об'єкти маркування позначкою гарантованого рiвня звукової потужностi

     17. Обладнання, зазначене в цьому пунктi, не є об'єктом обмеження звукової потужностi, але на нього повинна бути нанесена позначка гарантованого рiвня звукової потужностi:

     пiдйомнi платформи з двигуном внутрiшнього згорання, визначення яких наведено в пунктi 1 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 1 частини Б додатка 3;

     кущорiзи, визначення яких наведено в пунктi 2 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 2 частини Б додатка 3;

     будiвельнi пiдiймачi для вантажiв (з електричним двигуном), визначення яких наведено в пунктi 3 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 3 частини Б додатка 3;

     будiвельнi стрiчко-вiдрiзнi верстати, визначення яких наведено в пунктi 4 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 4 частини Б додатка 3;

     будiвельнi дисковi вiдрiзнi верстати, визначення яких наведено в пунктi 5 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 5 частини Б додатка 3;

     ланцюговi пили переноснi, визначення яких наведено в пунктi 6 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 6 частини Б додатка 3;

     комбiнованi машини для промивання пiд високим тиском та машини для всмоктування, визначення яких наведено в пунктi 7 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 7 частини Б додатка 3;

     ущiльнювальнi машини (тiльки трамбувачi вибухової дiї), визначення яких наведено в пунктi 8 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 8 частини Б додатка 3;

     бетонозмiшувачi або розчинозмiшувачi, визначення яких наведено в пунктi 11 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 11 частини Б додатка 3;

     будiвельнi лебiдки (з електричним двигуном), визначення яких наведено в пунктi 12 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 12 частини Б додатка 3;

     конвеєрне та розприскувальне обладнання для бетону та розчину, визначення якого наведено в пунктi 13 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 13 частини Б додатка 3;

     стрiчковi конвеєри, визначення яких наведено в пунктi 14 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 14 частини Б додатка 3;

     охолоджувальне обладнання на транспортних засобах, визначення якого наведено в пунктi 15 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 15 частини Б додатка 3;

     обладнання для бурiння, визначення якого наведено в пунктi 17 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 17 частини Б додатка 3;

     обладнання для завантаження та розвантаження бункерiв або цистерн на вантажних автомобiлях, визначення якого наведено в пунктi 19 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 19 частини Б додатка 3;

     контейнери для переробки скла, визначення яких наведено в пунктi 22 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 22 частини Б додатка 3;

     машини для пiдстригання трави (мотокоси) / машини для вирiвнювання бордюрiв, визначення яких наведено в пунктi 24 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 24 частини Б додатка 3;

     машини для обрiзання живоплоту, визначення яких наведено в пунктi 25 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 25 частини Б додатка 3;

     машини для промивання пiд високим тиском, визначення яких наведено в пунктi 26 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 26 частини Б додатка 3;

     гiдравлiчнi машини високого тиску, визначення яких наведено в пунктi 27 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 27 частини Б додатка 3;

     гiдравлiчнi молоти, визначення яких наведено в пунктi 28 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 28 частини Б додатка 3;

     швонарiзувачi, визначення яких наведено в пунктi 30 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 30 частини Б додатка 3;

     повiтродуви (вентилятори) для прибирання (опалого) листя, визначення яких наведено в пунктi 34 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 34 частини Б додатка 3;

     всмоктувачi (пилососи) для прибирання (опалого) листя, визначення яких наведено в пунктi 35 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 35 частини Б додатка 3;

     автонавантажувачi з двигуном внутрiшнього згорання з противагою (тiльки iншi автонавантажувачi з противагою, якi зазначено в абзацi третьому пункту 36 додатка 1, та номiнальною вантажнiстю не бiльше 10 тон), визначення яких наведено в пунктi 36 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 36 частини Б додатка 3;

     мобiльнi контейнери для вiдходiв, визначення яких наведено в пунктi 39 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 39 частини Б додатка 3;

     асфальтоукладальники (оснащенi розрiвнювальним брусом з високим ступенем ущiльнення), визначення яких наведено в пунктi 41 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 41 частини Б додатка 3;

     обладнання для забивання паль, визначення якого наведено в пунктi 42 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 42 частини Б додатка 3;

     трубоукладачi, визначення яких наведено в пунктi 43 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 43 частини Б додатка 3;

     гусеничнi машини для роботи на снiгу, визначення яких наведено в пунктi 44 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 44 частини Б додатка 3;

     електричнi генератори (> 400 кВ), визначення яких наведено в пунктi 45 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 45 частини Б додатка 3;

     пiдмiтально-прибиральнi машини, визначення яких наведено в пунктi 46 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 46 частини Б додатка 3;

     смiттєвози, визначення яких наведено в пунктi 47 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 47 частини Б додатка 3;

     машини дорожнi фрезернi, визначення яких наведено в пунктi 48 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 48 частини Б додатка 3;

     скарифiкатори, визначення яких наведено в пунктi 49 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 49 частини Б додатка 3;

     шредери/подрiбнювачi, визначення яких наведено в пунктi 50 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 50 частини Б додатка 3;

     снiгоприбиральнi машини з роторними робочими органами (самохiднi, без пристосувань), визначення яких наведено в пунктi 51 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 51 частини Б додатка 3;

     машини для всмоктування, визначення яких наведено в пунктi 52 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 52 частини Б додатка 3;

     траншеєкопачi, визначення яких наведено в пунктi 54 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 54 частини Б додатка 3;

     автобетонозмiшувачi, визначення яких наведено в пунктi 55 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 55 частини Б додатка 3;

     водянi помповi агрегати (не для використання пiд водою), визначення яких наведено в пунктi 56 додатка 1, а методику вимiрювання рiвня звукової потужностi - у пунктi 56 частини Б додатка 3.

Оцiнка вiдповiдностi

     18. Перед введенням в обiг або експлуатацiю будь-якого обладнання, зазначеного в пунктi 15 цього Технiчного регламенту, виробник або його уповноважений представник повинен провести одну з таких процедур оцiнки вiдповiдностi для кожного типу обладнання:

     процедуру внутрiшнього контролю виробництва з оцiнюванням технiчної документацiї та перiодичними перевiрками згiдно з додатком 6;

     процедуру перевiрки одиницi обладнання згiдно з додатком 7;

     процедуру цiлковитого забезпечення якостi згiдно з додатком 8.

     19. Перед введенням в обiг або експлуатацiю будь-якого обладнання, зазначеного в пунктi 17 цього Технiчного регламенту, виробник або його уповноважений представник повинен провести процедуру внутрiшнього контролю виробництва згiдно з додатком 5 для кожного типу обладнання.

Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi

     20. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi для виконання ними завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з пунктом 18 цього Технiчного регламенту здiйснюється вiдповiдно до закону.

     Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi вiдповiдати загальним вимогам, установленим законом, та спецiальним вимогам, зазначеним у додатку 9.

Таблиця вiдповiдностi

     21. Таблиця вiдповiдностi положень Директиви 2000/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 8 травня 2000 р. щодо наближення законiв держав-членiв стосовно шумового випромiнювання у довкiллi шляхом використання обладнання на вiдкритому повiтрi та цього Технiчного регламенту наведена в додатку 10.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

     1. Пiдйомна платформа з двигуном внутрiшнього згорання - обладнання, що складається як мiнiмум з робочої площадки, висувної (або подовжуючої) конструкцiї та шасi. Робоча площадка є огородженою платформою або клiткою, яку можна пересувати пiд навантаженням до потрiбної робочої позицiї. Висувна конструкцiя пов'язана з шасi й опорою робочої площадки та забезпечує перемiщення робочої площадки до потрiбної позицiї.

     2. Кущорiз - портативний ручний пристрiй, оснащений двигуном внутрiшнього згорання та обертальними ножами, що виробленi з металу чи пластику та призначенi для пiдрiзання бур'янiв, кущiв, невеликих дерев та подiбних рослин. Рiзальний пристрiй функцiонує на площинi, що майже паралельна до землi.

     3. Будiвельнi пiдiймачi для вантажiв - тимчасово встановленi будiвельнi пiдiймачi з механiчним приводом, що призначенi для використання робочим персоналом, який має право перебувати на будiвельному майданчику та об'єктi будiвництва, обслуговуючи:

     (а) платформу рiзних рiвнiв пiдiймання:

     - спроектовану тiльки для перемiщення вантажiв;

     - що дає доступ особам пiд час завантаження та розвантаження;

     - що дає доступ та перемiщення вiдповiдальних осiб пiд час монтажу, демонтажу та технiчного обслуговування;

     - що є регульованою (керованою);

     - що перемiщується вертикально чи за траєкторiєю з вiдхиленням вiд вертикалi не бiльше нiж на 15°;

     - що пiдтримується чи має як опору канат, трос, ланцюг, гвинт i гайку, рейку та шестерню, гiдравлiчний домкрат (прямий або телескопiчний) або висувний з'єднувальний механiзм;

     - мачта якої повинна або не повинна пiдтримуватися окремими конструкцiями;

     (б) пристрiй, що перемiщає вантаж, для одного верхнього розвантаження чи розширеної робочої зони в кiнцi пiдiймання (наприклад, на покрiвлi):

     - спроектований тiльки для перемiщення вантажiв;

     - спроектований таким чином, що немає потреби наступати на нього для завантаження, розвантаження або для технiчного обслуговування, монтажу та демонтажу;

     - перебування в якому заборонено в будь-який час;

     - що є регульованим (керованим);

     - що призначений для перемiщення вантажiв пiд кутом щонайменше 30° вiд вертикалi, але може бути використаний пiд iншим кутом;

     - що має як опору стальний трос i жорсткий привiд;

     - що контролюється за допомогою регулятора постiйностi тиску;

     - що не потребує для використання будь-якої противаги;

     - що має номiнальне навантаження до 300 кг;

     - що має максимальну швидкiсть до 1 м/с;

     - з напрямною, яка вимагає пiдтримки окремою конструкцiєю.

     4. Будiвельний стрiчко-вiдрiзний верстат - машина вагою до 200 кг, що заводиться вручну та має один рiзальний iнструмент у формi цiльної стрiчки, що встановлена та працює мiж двома або бiльше шкiвами.

     5. Будiвельний дисковий вiдрiзний верстат - машина вагою до 200 кг, що заводиться вручну та має одну дискову пилу (що рiзниться вiд зубчастої пили) дiаметром вiд 350 мм до 500 мм, зафiксовану пiд час звичайного циклу рiзання, та горизонтальний стiл, який повнiстю або частково зафiксований пiд час циклу рiзання. Рiзальний диск встановлений на горизонтальному шпинделi, позицiя якого є незмiнною пiд час рiзання. Машина може мати будь-яку з таких особливостей:

     спроможнiсть дискової пили пiднiматися чи опускатися через стiл;

     рама машини, що прилаштована нижче стола, може бути вiдкритою або закритою;

     може бути обладнана додатковим керованим вручну пересувним столом (не сумiжним з дисковою пилою).

     6. Ланцюгова пила переносна - призначений для розрiзання деревини iнструмент iз механiчним приводом та пиляльним ланцюгом, що складається iз вбудованих компактних рукояток, джерела живлення та рiзального устаткування та спроектований таким чином, що потребує тримання двома руками.

     7. Комбiнована машина для промивання пiд високим тиском та машина для всмоктування - транспортний засiб, що може працювати як машина для промивання пiд високим тиском, так i машина для всмоктування.

     8. Ущiльнювальна машина - обладнання, що ущiльнює матерiали, наприклад, камiння, ґрунт або асфальтне покриття, шляхом прокатки, трамбування або вiбрацiї робочого iнструмента. Вона може бути самохiдною, причiпною, керованою пiшим оператором або приєднаною до машини-носiя. Ущiльнювальнi машини подiляються на:

     котки з робочим мiсцем оператора: самохiднi ущiльнювальнi машини з одним або кiлькома металевими цилiндричними частинами (барабанами) чи гумовими шинами, де робоче мiсце оператора є невiд'ємною частиною машини;

     котки, керованi пiшим оператором: самохiднi ущiльнювальнi машини з одним або кiлькома металевими цилiндричними частинами (барабанами) чи гумовими шинами, в яких механiчнi засоби для перемiщення, керування, гальмування та вiбрацiї розмiщеннi таким чином, що обладнання має управлятися супутнiм механiзмом пiд наглядом оператора або дистанцiйно;

     причiпнi котки: ущiльнювальнi машини з одним або кiлькома металевими цилiндричними частинами (барабанами) чи гумовими шинами, що не мають самостiйної системи керування i робоче мiсце оператора знаходиться на тягачi;

     вiброплити (вiброплатформи) та вiброущiльнювачi: ущiльнювальнi машини, робочою частиною яких є плоска опорна плита (пiдошва), призначена для вiбрування. Машиною керує пiший оператор або її використовують як пристосування до машини-носiя;

     трамбувачi вибухової дiї: ущiльнювальнi машини, робочою частиною яких є плоска опорна плита (пiдошва), призначена для перемiщення переважно у вертикальному напрямку пiд тиском вибуху. Машиною керує пiший оператор.

     9. Компресор - будь-яка машина, що використовується iз замiнним обладнанням, що стискає повiтря, гази або пари до тиску бiльшого, нiж вхiдний тиск. Компресор складається з самого компресора, приводу та будь-якого доданого компонента чи приладу, що необхiдний для безпечної експлуатацiї компресора.

     До цього обладнання не належать такi категорiї приладiв:

     вентилятори, тобто механiзми для забезпечення циркуляцiї повiтря пiд надлишковим тиском не бiльше нiж 110000 Па;

     вакуумнi насоси, тобто механiзми або пристрої для витяжки повiтря iз закритого примiщення пiд тиском, що не перевищує атмосферний;

     газотурбiннi двигуни.

     10. Ручний бетонолом та вибiйний молоток - керований (у будь-який спосiб) бетонолом та вибiйний молоток, що використовуються для проведення робiт на об'єктах будiвництва та будiвельних майданчиках.

     11. Бетонозмiшувач або розчинозмiшувач - машина для приготування бетону або розчину незалежно вiд процесiв завантаження, перемiшування та розвантаження. Вона може працювати перiодично або постiйно. Бетонозмiшувачi на вантажних автомобiлях є автобетонозмiшувачами, визначення яких наведено в пунктi 55 цього додатка.

     12. Будiвельна лебiдка - тимчасово встановлений пiднiмальний пристрiй з механiчним приводом, оснащений засобами для пiднiмання та опускання пiдвiшеного вантажу.

     13. Конвеєрне та розприскувальне обладнання для бетону та розчину - обладнання, що вiдкачує та розприскує бетон або розчин (з перемiшувачем чи без нього), в якому матерiал, який потрiбно транспортувати, доставляють до мiсця укладання трубопроводами, розподiлювальними пристроями або розподiлювальними стрiлами. Транспортування виконується:

     для бетону - механiчно через поршневий або роторний насоси;

     для розчину - механiчно через поршневий, помповий, шланговий i роторний насоси або пневматично через компресори з повiтряною камерою чи без неї.

     Таке обладнання може монтуватися на вантажних автомобiлях, причепах або спецiальних транспортних засобах.

     14. Стрiчковий конвеєр - тимчасово встановлена машина, що призначена для транспортування матерiалiв iз застосуванням стрiчки, що приводиться в рух двигуном.

     15. Охолоджувальне обладнання на транспортних засобах - холодильнi установки вантажного вiдсiку транспортних засобiв категорiй N2, N3, O3 i O4 згiдно з класифiкацiю колiсних засобiв, що є додатком до єдиних вимог до конструкцiї та технiчного стану колiсних транспортних засобiв, що експлуатуються, визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 2010 р. N 1166 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 98, ст. 3483).

     Холодильнi установки можуть приводитися в дiю невiд'ємною частиною холодильної установки, окремою частиною, що приєднана до корпусу транспортного засобу, двигуном транспортного засобу або незалежним чи резервним джерелом живлення.

     16. Бульдозер - самохiдна колiсна або гусенична машина, що використовується для створення сили штовхання або тяги за допомогою встановленого обладнання.

     17. Обладнання для бурiння - машина, що використовується для бурiння отворiв на будiвельних майданчиках шляхом:

     ударного бурiння;

     обертального бурiння;

     обертально-ударного бурiння.

     Обладнання для бурiння є стацiонарним пiд час бурiння. Його можна перемiщувати з одного мiсця роботи на iнше автономно. Самохiдним обладнанням для бурiння є машини, що змонтованi на вантажiвках, колiсних шасi, тягачах, гусеничному ходу, рамах (якi перемiщують за допомогою лебiдок). Якщо обладнання для бурiння змонтовано на вантажiвках, тягачах або причепах чи на колiсних шасi, його можна транспортувати з бiльш високою швидкiстю дорогами загального користування.

     18. Самоскид - самохiдна колiсна або гусенична машина з вiдкритим кузовом, що призначена для перевезення, розвантаження чи розподiлення матерiалiв. Самоскиди можуть бути оснащенi вбудованим самозавантажувальним обладнанням.

     19. Обладнання для завантаження та розвантаження бункерiв або цистерн на вантажних автомобiлях - приводнi пристрої, приєднанi до бункерiв або цистерн на вантажних автомобiлях з метою завантаження або розвантаження рiдких чи сипучих матерiалiв за допомогою насосiв або подiбного обладнання.

     20. Екскаватор гiдравлiчний або канатний - самохiдна гусенична або колiсна машина, що має верхню частину, здатну до обертання мiнiмум на 360°, яка викопує, перемiщує та викидає матерiал за допомогою ковша, прикрiпленого до стрiли, плеча або телескопiчної стрiли, без перемiщення шасi чи ходової частини пiд час будь-якого робочого циклу машини.

     21. Екскаватор-навантажувач - самохiдна колiсна або гусенична машина, що має основну опорну конструкцiю, спроектовану для навiшування ковшового завантажувального механiзму на передню частину та зворотної лопати на задню частину. У режимi екскаватора (використання зворотної лопати) машина здiйснює копання нижче рiвня землi пiд час руху ковша назад. Зворотна лопата пiднiмає, перемiщує та викидає матерiали, коли машина є нерухомою. У режимi навантажувача (використання ковша) машина здiйснює наповнення або риття пiд час руху машини вперед, а також пiднiмання, перемiщення та викидання матерiалу.

     22. Контейнер для переробки скла - контейнер, виготовлений з будь-якого матерiалу, що використовується для збору пляшок. Вiн має отвiр (отвори) для наповнення пляшками та спустошення контейнера.

     23. Автогрейдер - самохiдна колiсна машина, що має регульований вiдвал, розташований мiж передньою та задньою вiсями, який зрiзає, перемiщує та розкидає матерiали для вирiвнювання та профiлювання земляного полотна.

     24. Машина для пiдстригання трави (мотокоса) / машина для вирiвнювання бордюрiв - портативний ручний прилад з двигуном внутрiшнього згорання, обладнаний гнучкою стрiчкою (стрiчками), струною (струнами) або подiбними неметалевими гнучкими рiзальними елементами, такими як поворотнi рiзальнi системи, що призначений для пiдрiзання невеликих кущiв, трави або подiбної рослинностi.

     Рiзальний пристрiй функцiонує майже паралельно (мотокоса) або перпендикулярно (машина для вирiвнювання бордюрiв) до землi.

     25. Машина для обрiзання живоплоту - портативне механiчне обладнання, що використовується одним оператором, призначене для обрiзання живоплоту та кущiв iз застосуванням одного або декiлькох лез iз лiнiйним зворотно-поступальним рухом.

     26. Машина для промивання пiд високим тиском - транспортний засiб, оснащений пристроєм для очищення каналiзацiйних або подiбних установок за допомогою струменя води високого тиску. Пристрiй може встановлюватися як на ходовiй частинi вантажного транспортного засобу, так i бути вмонтованим у власну ходову частину. Обладнання може бути незнiмне чи знiмне, наприклад у разi замiни кузовної системи.

     27. Гiдравлiчна машина високого тиску - обладнання з форсунковим або iншим отвором, що пiдвищує швидкiсть i дозволяє водi, зокрема з домiшками, формуватися у вiльний струмiнь. Гiдравлiчнi машини високого тиску складаються з приводу, генератора тиску, шланга, пристрою для розпилення, механiзмiв безпеки, елементiв керування та засобiв вимiрювання.

     Гiдравлiчнi машини високого тиску можуть бути рухомими чи стацiонарними:

     рухомi гiдравлiчнi машини високого тиску - мобiльнi, готовi до транспортування машини, призначенi для використання на рiзних об'єктах i з цiєю метою обладнанi власною ходовою частиною та шасi або перемiщуються за допомогою транспортного засобу. Усi необхiднi лiнiї постачання є гнучкими та легко вiдключаються;

     стацiонарнi гiдравлiчнi машини високого тиску призначенi для використання на одному майданчику протягом тривалого часу, але можуть бути перемiщенi на iнший майданчик з вiдповiдним обладнанням. Рама або каркас з лiнiєю постачання можуть бути вiд'єднанi.

     28. Гiдравлiчний молот - обладнання, що використовує джерело гiдравлiчної енергiї машини-носiя для штовхання поршня (iнодi за допомогою струменя газу), який вдаряє по робочому пристрою. Хвиля напруги, генерована кiнетичною дiєю, передається робочим пристроєм до матерiалу та спричиняє його руйнування. Гiдравлiчнi молоти потребують для функцiонування стисненої оливи. Комплектним агрегатом "машина-носiй/молот" керує оператор, який, зазвичай, сидить у кабiнi машини-носiя.

     29. Гiдравлiчний блок живлення - будь-яка машина для використання iз взаємозамiнним обладнанням, яка стискує рiдини до тиску, вищого за вхiдний тиск. Вона є сукупнiстю елементiв, що складається з головного двигуна, помпи з резервуаром або без нього та допомiжного устаткування (органи керування, запобiжний клапан).

     30. Швонарiзувач - мобiльне обладнання, призначене для утворення канавок у бетонному, асфальтному та iншому подiбному дорожньому покриттi. Рiзальний iнструмент є диском з високою швидкiстю обертання. Рух рiзака вперед може здiйснюватися:

     вручну;

     вручну з механiчною допомогою;

     за допомогою механiчного приводу.

     31. Ущiльнювальна машина (компактор) для полiгонiв твердих побутових вiдходiв типу навантажувач з ковшем - самохiдна колiсна ущiльнювальна машина, що має завантажувальний механiзм iз ковшем у переднiй частинi, сталевi колеса (котки), призначенi для ущiльнення, перемiщення, вирiвнювання, завантаження землi та вiдходiв, зокрема санiтарних матерiалiв.

     32. Газонокосарка - машина з робочим мiсцем оператора чи керована пiшим оператором, призначена для зрiзання трави, або машина, що оснащена газонокосильним обладнанням, де леза, що зрiзають траву, розташованi майже паралельно до землi та використовують поверхню землi, колеса, повiтряний зазор, салазки тощо для визначення висоти зрiзання, в якiй двигун внутрiшнього згорання або електричний двигун слугує джерелом рушiйної сили. Рiзальнi iнструменти подiляються на:

     жорсткi;

     неметалевi струни або неметалевi леза, що вiльно обертаються з кiнетичною енергiєю бiльше 10 Дж кожне; кiнетична енергiя визначається згiдно з додатком В до ДСТУ EN 786:2002 "Садове обладнання. Машини з електроприводом для пiдстригання газонiв, для вирiвнювання бордюрiв, керованi пiшим оператором. Вимоги безпеки (EN 786:1996, IDT)" (далi - ДСТУ EN 786).

     Також газонокосаркою є машина з робочим мiсцем оператора чи керована пiшим оператором, призначена для зрiзання трави, або машина, що оснащена газонокосильним обладнанням, де леза, що зрiзають траву, обертаються навколо горизонтальної осi, забезпечуючи зрiзальну дiю стацiонарним рiзальним блоком або ножем (цилiндрична косарка).

     33. Машина для пiдстригання газонiв / машина для вирiвнювання країв газонiв - електроприводна пересувна або переносна машина для обрiзання трави з рiзальним елементом (рiзальними елементами) з неметалевих струн або неметалевих лез, що вiльно обертаються з кiнетичною енергiєю бiльше 10 Дж кожне, призначена для обрiзання трави або подiбної м'якої рослинностi. Рiзальний елемент (елементи) дiють приблизно паралельно (машина для пiдстригання газонiв) або перпендикулярно (машина для вирiвнювання країв газонiв) до землi; кiнетична енергiя визначається згiдно з додатком В до ДСТУ EN 786.

     34. Повiтродув (вентилятор) для прибирання (опалого) листя - керована машина, що призначена для очищення газонiв, дорiжок, дорiг, вулиць та iнших об'єктiв вiд листя та iнших матерiалiв за рахунок високої швидкостi потоку повiтря. Вона може бути портативна (малогабаритна) або непортативна, але мобiльна.

     35. Всмоктувач (пилосос) для прибирання (опалого) листя - керована машина, що призначена для збирання листя та iншого смiття шляхом використання всмоктувального елемента, що складається з джерела живлення, який виробляє вакуум всерединi машини, та всмоктувального сопла, а також контейнера для зiбраних матерiалiв. Вона може бути портативна (малогабаритна) або непортативна, але мобiльна.

     36. Автонавантажувач з двигуном внутрiшнього згорання з противагою - колiсний автонавантажувач, оснащений двигуном внутрiшнього згорання, противагою та пiдйомним устаткуванням (щогла, телескопiчна стрiла або шарнiрна стрiла). Розрiзняють:

     навантажувачi для експлуатування у важких дорожнiх умовах (колiснi навантажувачi з противагою, призначенi для використання на природнiй ґрунтовiй мiсцевостi або на пересiченiй мiсцевостi, наприклад, будiвельних майданчиках);

     iншi автонавантажувачi з противагою, крiм тих автонавантажувачiв з противагою, що спецiально сконструйованi для пiднiмання та перемiщення контейнерiв.

     37. Навантажувач - самохiдна колiсна або гусенична машина, що має невiд'ємну ковшопiдтримувальну структуру та з'єднувальний засiб, розмiщенi в переднiй частинi, що завантажує, виконує землянi роботи через переднiй хiд машини та пiднiмає, транспортує або розвантажує матерiали.

     38. Самохiдний кран - самохiдний кран iз стрiлою, що має здатнiсть рухатися, завантажувати та розвантажувати без необхiдностi встановлення спецiальної колiї, використовуючи силу тяжiння для стiйкостi системи. Вiн працює на шинах, гусеницях або iнших самохiдних пристроях. У зафiксованому положеннi може бути пiдтриманий виносними опорами або iншими конструкцiйними елементами, що пiдвищують його стiйкiсть. Верхня частина самохiдного крана може бути з повним або з обмеженим поворотом чи неповоротного типу. Вiн обладнаний одним або бiльше пiдйомними механiзмами та/або гiдравлiчними цилiндрами для пiднiмання та опускання стрiли крана i вантажу. Мобiльнi крани можуть бути обладнанi телескопiчними стрiлами, шарнiрно зчленованими стрiлами, ґратчастими стрiлами або їх комбiнацiєю, що може бути легко змiнена. Вантаж, пiдвiшений до стрiли, може бути закрiпленим за крюкоблок або за допомогою iнших вантажопiдйомних засобiв для спецiальних потреб.

     39. Мобiльний контейнер для вiдходiв - спецiально сконструйований контейнер, оснащений колесами та кришкою, що призначений для тимчасового зберiгання вiдходiв.

     40. Мотокультиватор - самохiдна машина, що призначена для керування пiшим оператором:

     з/без пiдтримуючого колеса (колiс), який працює в такий спосiб, що його робочi елементи дiють як культиваторнi елементи та забезпечують рух вперед (мотокультиватор);

     що рухається за допомогою одного чи декiлькох колiс, якi прямо приводяться в дiю двигуном та обладнанi культиваторними елементами (мотокультиватор з ведучим колесом (ведучими колесами).

     41. Асфальтоукладальник - мобiльна дорожня будiвельна машина, що використовується для нанесення шарiв будiвельних матерiалiв, таких як бiтумна сумiш, бетон i гравiй. Асфальтоукладальники можуть бути оснащенi розрiвнювальним брусом з високим ступенем ущiльнення.

     42. Обладнання для забивання паль - обладнання для забивання та витягування паль, наприклад, ударнi молоти, екстрактори, вiбратори або статичнi штовхальнi пристрої, якi складаються з набору машин i обладнання, використовуваного для забивання або витягування паль, що також включає:

     копер для забивання паль, який у своєму складi має машину-носiй (гусеничну машину, колiсну або на залiзничному ходу, ведучу систему);

     аксесуари, наприклад, пальний ростверк, наголовники палi, плити, ведучi механiзми, затиснення, завантажувально-розвантажувальний пристрiй для паль, напрямну деталь палi, акустичний ковпак та апарат, блок живлення / генератор потужностi та особистi пiдйомнi механiзми чи платформи для обслуговуючого персоналу.

     43. Трубоукладач - самохiдна гусенична або колiсна машина, спецiально призначена для оброблення та прокладання труб i транспортування обладнання трубопроводу. Машина, конструкцiя якої заснована на тракторi, має спецiально сконструйованi компоненти, такi як ходова частина, рама-шасi, противага, механiзм стрiли та лебiдки, вертикально поворотна бокова стрiла.

     44. Гусенична машина для роботи на снiгу - самохiдна гусенична машина, що використовується для штовхання чи буксирування на снiгу та кризi через силу, що впливає на встановлене обладнання.

     45. Електричний генератор - будь-який пристрiй, що складається з двигуна внутрiшнього згорання, який керує роторним електричним генератором, що здiйснює постiйне постачання електричної енергiї.

     46. Пiдмiтально-прибиральна машина - пiдмiтальна машина для збору смiття, що має обладнання для прибирання смiття на шляху всмоктувального отвору, який потiм пневматично за допомогою високошвидкiсного повiтряного потоку або механiчної системи захоплення перемiщує смiття в накопичувальний бункер. Пристрої для пiдмiтання та збирання можуть бути вмонтованi до шасi вантажних автомобiлiв або змонтованi на власнiй ходовiй частинi. Обладнання може бути стацiонарним або знiмним у разi взаємозамiнної каркасно-кузовної системи.

     47. Смiттєвоз - транспортний засiб, призначений для збирання та транспортування побутових i великогабаритних вiдходiв, якi завантажуються з контейнерiв або вручну. Транспортний засiб може бути оснащений механiзмом ущiльнення. Смiттєвоз складається з шасi з кабiною, на якi встановлено кузов. Вiн може бути обладнаний пристроєм для пiднiмання контейнера.

     48. Машина дорожня фрезерна - мобiльна машина, що використовується для видалення матерiалу з асфальтованих поверхонь за допомогою цилiндричного корпусу з механiчним приводом, на поверхнi якого встановленi фрезернi iнструменти; рiзальнi барабани обертаються пiд час операцiї рiзання.

     49. Скарифiкатор - керована оператором або самохiдна машина, що використовує рiвень землi, щоб визначити глибину розпушення, обладнана пристроєм, пристосованим для рiзання або дряпання поверхнi газону в садах, парках та iнших подiбних мiсцях.

     50. Шредер/подрiбнювач - машина, призначена для використання стацiонарно, що має один або бiльше рiзальних пристроїв для зменшення об'єму органiчних матерiалiв. Вона має вхiдний отвiр для подачi матерiалу (який може утримуватися приладом або не утримуватися), пристрiй, що зменшує матерiал у будь-який спосiб (рiзання, рубання, дроблення тощо) та вивантажувальний лоток. Може бути прикрiплений пристрiй для збирання обробленого продукту.

     51. Снiгоприбиральна машина з роторними робочими органами - машина, за допомогою якої снiг може бути вилучений з дорожнiх шляхiв за допомогою обертальних пристроїв, прискорений i випущений засобами повiтродувки.

     52. Машина для всмоктування - транспортний засiб, оснащений пристроєм для збирання води, бруду, шламу, вiдходiв або подiбного матерiалу з каналiзацiйних труб чи подiбних установок за допомогою вакууму. Пристрiй може бути встановлений на шасi вантажного автомобiля чи оснащений власним шасi. Обладнання може бути стацiонарним або знiмним у разi взаємозамiнної каркасно-кузовної системи.

     53. Баштовий кран - поворотний консольний кран iз стрiлою, розташованою на верхiвцi крану, що стоїть майже вертикально в робочiй позицiї. Цей привiдний пристрiй обладнаний засобами для пiднiмання та опускання пiдвiсного вантажу i перемiщення такого вантажу шляхом змiни вантажопiдйомного радiуса, повороту, перемiщення повного пристрою. Певнi пристрої виконують кiлька, але не обов'язково всi цi рухи. Пристрiй може бути встановлено в фiксованiй позицiї чи обладнано засобами для перемiщення або пiднiмання.

     54. Траншеєкопач - самохiдна, пристосована для керування водiєм чи пiшим оператором гусенична або колiсна машина, яка має на переднiй або заднiй частинi екскаваторне обладнання, пристрої i яка призначена для безперервного копання канав рухом машини.

     55. Автобетонозмiшувач - транспортний засiб, оснащений барабаном для транспортування готового бетону з бетонозмiшувального заводу до будiвельного майданчика; барабан може обертатися, коли автомобiль рухається або стоїть на мiсцi. Барабан спорожнюється на будiвельному майданчику шляхом повертання барабана. Барабан керується двигуном автомобiля або додатковим двигуном.

     56. Водяний помповий агрегат - машина, що складається з водяної помпи (насоса) та системи приводу. Водяна помпа (насос) - машина для пiднiмання води з нижчого рiвня на бiльш високий.

     57. Зварювальний генератор - будь-який обертальний пристрiй, що виробляє зварювальний струм.

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

ПРИМIРНА СТРУКТУРА
декларацiї про вiдповiднiсть

     Декларацiя про вiдповiднiсть повинна мiстити:

     найменування та адресу виробника або його уповноваженого представника;

     найменування та адресу особи, яка зберiгає технiчну документацiю;

     опис обладнання;

     процедуру оцiнки вiдповiдностi, яку було проведено, та в разi залучення призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi - його найменування та адресу;

     вимiряний рiвень звукової потужностi обладнання;

     гарантований рiвень звукової потужностi обладнання;

     посилання на Технiчний регламент шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень;

     заяву, що обладнання вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень;

     у разi коли на обладнання поширюється дiя iнших технiчних регламентiв, заяву про вiдповiднiсть обладнання таким технiчним регламентам;

     мiсце та дату складання декларацiї про вiдповiднiсть;

     реквiзити довiреностi, якою виробник або його уповноважений представник надав право особi пiдписувати декларацiю про вiдповiднiсть.

 

Додаток 3
до Технiчного регламенту

МЕТОДИКИ
вимiрювання шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень

Сфера застосування

     Цей додаток визначає методики вимiрювання шумового випромiнювання, що повиннi використовуватися для визначення рiвнiв звукової потужностi обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень (далi - Технiчний регламент), з урахуванням процедур оцiнки вiдповiдностi, передбачених Технiчним регламентом.

     Частина A цього додатка для вимiрювання рiвня звукового тиску на вимiрювальнiй поверхнi, що охоплює джерело, та для обчислення рiвня звукової потужностi, що виробляється джерелом, для кожного типу обладнання, зазначеного в пунктi 2 Технiчного регламенту, визначає:

     базовi нацiональнi стандарти шумового випромiнювання;

     загальнi доповнення до цих базових нацiональних стандартiв шумового випромiнювання.

     Частина Б цього додатка для кожного типу обладнання, зазначеного в пунктi 2 Технiчного регламенту, визначає:

     - рекомендований базовий нацiональний стандарт шумового випромiнювання, зокрема:

     посилання на базовi нацiональнi стандарти шумового випромiнювання, вибранi з частини A;

     випробувальне середовище;

     значення константи K2A;

     форму вимiрювальної поверхнi;

     кiлькiсть i позицiї мiкрофонiв, що будуть використовуватися;

     робочi умови, зокрема:

     посилання на нацiональний стандарт, якщо вiн iснує;

     вимоги до монтажу обладнання;

     методику розрахунку отриманих рiвнiв звукової потужностi в разi проведення кiлькох випробувань з рiзними робочими умовами;

     - iншу iнформацiю.

     Пiд час випробування визначених типiв обладнання виробник або його уповноважений представник може обирати один з базових нацiональних стандартiв шумового випромiнювання, зазначених в частинi А, та застосовувати робочi умови, зазначенi в частинi Б, для визначеного типу обладнання. У спiрному випадку рекомендований базовий нацiональний стандарт шумового випромiнювання, визначений у частинi Б, повинен використовуватися в робочих умовах, визначених у частинi Б.

Частина А
Базовi нацiональнi стандарти шумового випромiнювання

     Для визначення рiвня звукової потужностi обладнання, що використовується ззовнi примiщень, зазначеного в пунктi 2 Технiчного регламенту, використовуються такi базовi нацiональнi стандарти шумового випромiнювання:

     ДСТУ EN ISO 3744:2018 (EN ISO 3744:1995, IDT; ISO 3744:1994, IDT) "Акустика. Визначення рiвнiв звукової потужностi джерел шуму за звуковим тиском. Технiчний метод в iстотно вiльному звуковому полi над звуковiдбивальною площиною" (далi - ДСТУ EN ISO 3744);

     ДСТУ EN ISO 3746:2018 (EN ISO 3746:1995, IDT; ISO 3746:1995, IDT) "Акустика. Визначення рiвнiв звукової потужностi джерел шуму за звуковим тиском. Орiєнтувальний метод з використанням обгинальної вимiрювальної поверхнi над звуковiдбивальною площиною" (далi - ДСТУ EN ISO 3746).

     Повиннi бути врахованi такi додатковi загальнi положення.

     1. Невизначенiсть вимiрювання

     Невизначенiсть вимiрювання не беруть до уваги в рамках процедур оцiнки вiдповiдностi на етапi проектування.

     2. Функцiонування джерела шуму пiд час випробування

     2.1. Швидкiсть вентилятора

     Якщо двигун обладнання чи його гiдравлiчна система оснащенi вентилятором (вентиляторами), вiн (вони) повиннi функцiонувати пiд час випробування. Швидкiсть вентилятора визначає та врегульовує виробник обладнання вiдповiдно до однiєї з наведених нижче умов. Таку швидкiсть повинно бути подано в протоколi випробування, оскiльки її використовуватимуть пiд час подальших вимiрювань.

     (а) Вентилятор, безпосередньо поєднаний iз двигуном

     Якщо вентилятор безпосередньо поєднаний iз двигуном та/або гiдравлiчним обладнанням (наприклад, пасом, що приводить вентилятор у рух), вiн повинен функцiонувати пiд час випробування.

     (б) Вентилятор з кiлькома рiзними швидкостями

     Якщо вентилятор може працювати з кiлькома рiзними швидкостями, то випробування потрiбно проводити:

     або на максимальнiй робочiй швидкостi;

     або пiд час першого випробування з вентилятором, установленим на нульову швидкiсть, а пiд час другого випробування з вентилятором, установленим на максимальну швидкiсть. Кiнцевий рiвень звукового тиску L p A потрiбно обчислювати поєднанням обох результатiв випробувань за формулою:

L p A = 10 lg {0,3 ґ 100,1 L p A ,0 % + 0,7 ґ 100,1 L p A ,100 %},

     де L p A , 0 % - рiвень звукового тиску, визначений з вентилятором, установленим на нульову швидкiсть;

     L p A ,100 % - рiвень звукового тиску, визначений з вентилятором, установленим на максимальну швидкiсть.

     (в) Вентилятор iз плавно змiнюваною швидкiстю

     Якщо вентилятор може функцiонувати iз плавно змiнюваною швидкiстю, то випробування потрiбно проводити або вiдповiдно до пiдпункту 2.1 (б) цього пункту, або iз швидкiстю, яку визначив виробник i яка не є меншою нiж 70 вiдсоткiв максимальної швидкостi.

     2.2. Випробування механiзованого обладнання без навантаження

     Для цих вимiрювань двигун i гiдравлiчну систему обладнання потрiбно прогрiти вiдповiдно до iнструкцiї виробника та виконати вимоги до безпеки.

     Випробування проводять з обладнанням стацiонарно, не приводячи в дiю робочi органи та механiзм пересування. Для цiлей цього випробування двигун перебуватиме в режимi неробочого ходу на швидкостi, рiвнiй номiнальнiй швидкостi, що вiдповiдає кориснiй потужностi (потужностi у кВт, що отримана на стендi випробувань на кiнцi колiнчастого валу, або її еквiвалента, яку вимiрюють вiдповiдно до методики вимiрювання потужностi двигунiв внутрiшнього згорання для дорожнiх транспортних засобiв, за винятком того, що вентилятор охолодження двигуна виключений).

     Якщо машина живиться вiд генератора чи мережi живлення, частота струму живлення, яку встановив для двигуна виробник, повинна бути стабiльно в межах ± 1 Гц, якщо машину оснащено асинхронним двигуном, а напруга живлення в межах ± 1 вiдсотка номiнальної напруги, якщо машину оснащено колекторним двигуном. Напругу живлення вимiрюють на штепсельнiй вилцi невiдокремленого кабелю або шнура чи на входi машини, якщо передбачено вiдокремлений кабель. Форма кривої струму вiд генератора повинна бути подiбною до отримуваної вiд мережi живлення.

     Якщо машина живиться вiд батареї, то батарея повинна бути повнiстю заряджена.

     Швидкiсть, що використовується, та вiдповiдна корисна потужнiсть встановлюються виробником i зазначаються в протоколi випробування.

     Якщо обладнання оснащено кiлькома двигунами, вони повиннi працювати одночасно пiд час випробування. Якщо це неможливо, необхiдно проводити випробування кожної можливої комбiнацiї двигуна (двигунiв).

     2.3. Випробування механiзованого обладнання пiд навантаженням

     Пiд час цих вимiрювань двигун (рушiйний пристрiй) та гiдравлiчну систему обладнання потрiбно прогрiти вiдповiдно до iнструкцiї виробника та виконати вимоги до безпеки. Сигнальнi пристрої, такi як попереджувальний сигнал переднього ходу або попереджувальний сигнал заднього ходу, повиннi бути вимкненi пiд час випробування.

     Швидкiсть обладнання пiд час випробування потрiбно реєструвати та зазначати в протоколi випробування.

     Якщо обладнання оснащено кiлькома двигунами та/або агрегатами, вони повиннi працювати одночасно пiд час випробування. Якщо це неможливо, потрiбно проводити випробування кожної можливої комбiнацiї двигуна (двигунiв) та/або агрегатiв.

     Для кожного типу обладнання, що потрiбно випробувати пiд навантаженням, мають бути встановленi конкретнi умови експлуатацiї, що повиннi призводити до впливiв i напружень, подiбних до тих, якi виникають за фактичних умов функцiонування.

     2.4. Випробування обладнання, керованого вручну

     Для кожного типу обладнання, керованого вручну, мають бути встановленi звичайнi умови експлуатацiї, що призводять до впливiв i напружень, подiбних до тих, якi виникають за фактичних умов функцiонування.

     3. Обчислення рiвня звукового тиску на поверхнi

     Рiвень звукового тиску на поверхнi потрiбно визначати не менше нiж три рази. Якщо не менше нiж два з отриманих значень рiзняться не бiльше нiж на 1 дБ, у подальших вимiрюваннях немає необхiдностi; в iншому разi вимiрювання потрiбно продовжувати доти, доки не буде отримано два значення, що рiзняться не бiльше нiж на 1 дБ. A-зважений рiвень звукового тиску на поверхнi, який потрiбно використовувати для обчислення рiвня звукової потужностi, є середнiм арифметичним двох найбiльших значень, якi рiзняться не бiльше нiж на 1 дБ.

     4. Iнформацiя, яку необхiдно зазначати в протоколi

     A-зважений рiвень звукової потужностi випробовуваного джерела повинен бути округлений до цiлого числа (< 0,5 - використовується менша цифра, > 0,5 - використовується бiльша цифра).

     Протокол повинен мiстити технiчнi данi, необхiднi для iдентифiкацiї випробовуваного джерела, а також нацiональний стандарт щодо випробування на шум та акустичнi данi.

     5. Додатковi позицiї мiкрофонiв на пiвсферичнiй поверхнi вимiрювання (ДСТУ EN ISO 3744)

     Крiм пунктiв 7.2.1 i 7.2.2 ДСТУ EN ISO 3744, можна використовувати масив з 12 мiкрофонiв на пiвсферичнiй поверхнi вимiрювання.

     Розташування 12 позицiй мiкрофонiв на поверхнi пiвсфери радiусом пiвсфери (r) подано в декартовiй системi координат у наведенiй нижче таблицi. Радiус пiвсфери повинен бути рiвним або вдвiчi бiльшим вiд найбiльшого розмiру обвiдного (опорного) паралелепiпеда. Обвiдний паралелепiпед визначено як найменший прямокутний паралелепiпед, що охоплює обладнання (без додаткових пристроїв) та спирається на звуковiдбивальну площину. Радiус пiвсфери необхiдно округлити до найближчого вищого з таких значень: 4 м, 10 м, 16 м.

     Кiлькiсть мiкрофонiв (12) може бути зменшена до шести, але позицiї мiкрофонiв 2, 4, 6, 8, 10 i 12 вiдповiдно до вимог пункту 7.4.2 ДСТУ EN ISO 3744 повиннi бути використанi в будь-якому разi.

     Загалом потрiбно використовувати схему розташування з шiстьма позицiями мiкрофонiв на пiвсферичнiй поверхнi вимiрювання. Якщо є iншi технiчнi вимоги, встановленi в нацiональних стандартах щодо випробування на шум, зазначенi в цьому додатку для конкретного обладнання, потрiбно використовувати такi технiчнi вимоги.

Таблиця

Координати 12 позицiй мiкрофонiв

Номер мiкрофона x/r y/r z
1 1 0 1,5 m
2 0,7 0,7 1,5 m
3 0 1 1,5 m
4 - 0,7 0,7 1,5 m
5 -1 0 1,5 m
6 - 0,7 -0,7 1,5 m
7 0 -1 1,5 m
8 0,7 -0,7 1,5 m
9 0,65 0,27 0,71 r
10 -0,27 0,65 0,71 r
11 -0,65 -0,27 0,71 r
12 0,27 -0,65 0,71 r

     6. Поправка на умови середовища K2A

     Вимiрювання потрiбно проводити для обладнання, встановленого на звуковiдбивальнiй поверхнi з бетону чи непористого асфальту, отже, поправку на умови довкiлля K2A встановлено як K2A = 0. Якщо є iншi технiчнi вимоги, встановленi в нацiональних стандартах щодо випробування на шум, зазначенi в цьому додатку для конкретного обладнання, потрiбно використовувати такi технiчнi вимоги.

     Рис. 1. Додаткове розташування мiкрофонiв на пiвсферi (12 позицiй мiкрофонiв)

Частина Б
Правила випробування на шум конкретного обладнання

     0. Обладнання, яке випробують без навантаження.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     Звуковiдбивальна поверхня з бетону чи непористого асфальту

     Поправка на умови середовища K2A

     K2A = 0

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     (а) Якщо найбiльший розмiр обвiдного паралелепiпеда не перевищує 8 м:

     пiвсфера / шiсть позицiй мiкрофонiв вiдповiдно до пункту 5 частини A / вiдповiдно до пункту 5 частини A.

     (б) Якщо найбiльший розмiр обвiдного паралелепiпеда перевищує 8 м:

     паралелепiпед згiдно з ДСТУ EN ISO 3744 з вимiрювальною вiдстанню d = 1 м.

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування без навантаження

     Випробування на шум потрiбно виконувати вiдповiдно до пiдпункту 2.2 частини A.

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi в разi використання бiльше нiж однiєї робочої умови

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     1. Пiдйомнi платформи з двигуном внутрiшнього згорання.

     Див. пункт 0.

     2. Кущорiзи.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 10884:2018 (ISO 10884:1995, IDT) "Лiсогосподарськi та садово-парковi машини. Визначення параметрiв шуму переносних машин з убудованим двигуном внутрiшнього згоряння. Технiчний метод (клас точностi 2)" (далi - ДСТУ ISO 10884)

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 10884

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     ДСТУ ISO 10884, пункт 5.3

     Перiод (перiоди) спостереження

     ДСТУ ISO 10884

     3. Будiвельнi пiдiймачi для вантажiв.

     Див. пункт 0.

     Геометричний центр двигуна повинен бути розмiщений над центром пiвсфери; пiдiймач повинен перемiщатися без вантажу та вiддалятися вiд пiвсфери, якщо необхiдно, у напрямку точки 1.

     4. Будiвельнi стрiчко-вiдрiзнi верстати.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 7960:2018 (ISO 7960:1995, IDT) "Шум, поширюваний повiтрям, пiд час роботи верстатiв. Умови експлуатацiї деревообробних верстатiв" (далi - ДСТУ ISO 7960), додаток J з d = 1 м

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     ДСТУ ISO 7960, додаток J (тiльки пункт J2(b)

     Перiод (перiоди) спостереження

     ДСТУ ISO 7960, додаток J

     5. Будiвельнi дисковi вiдрiзнi верстати.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 7960, додаток A, вимiрювальна вiдстань d = 1 м

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     ДСТУ ISO 7960, додаток A (тiльки пункт A2(b)

     Перiод (перiоди) спостереження

     ДСТУ ISO 7960, додаток A

     6. Ланцюговi пили переноснi.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 9207:2018 (ISO 9207:1995, IDT) "Пилки ланцюговi переноснi ручнi з двигуном внутрiшнього згорання. Визначення рiвнiв звукової потужностi. Технiчний метод (клас 2)" (далi - ДСТУ ISO 9207)

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 9207

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням / випробування без навантаження

     Пиляння деревини за повного навантаження / максимальне обертання двигуна без навантаження:

     (a) приведення в дiю двигуном внутрiшнього згорання: пункти 6.3 i 6.4 ДСТУ ISO 9207;

     (б) приведення в дiю електричним двигуном: випробування згiдно з пунктом 6.3 ДСТУ ISO 9207 i випробування за максимального обертання двигуна без навантаження.

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi в разi використання бiльше нiж однiєї робочої умови

     ДСТУ ISO 9207, пункти 6.3 i 6.4

     Кiнцевий рiвень звукової потужностi LWA обчислюють за формулою:

L WA = 10 lg 1/2 [100,1LW1 + 100,1LW2],

     де LW1 i LW2 - середнi рiвнi звукової потужностi у двох рiзних режимах роботи, визначених вище.

     7. Комбiнованi машини для промивання пiд високим тиском та машини для всмоктування.

     Якщо є можливiсть увiмкнення обох одиниць обладнання одночасно, то вимiрювання виконуються вiдповiдно до пунктiв 26 i 52 цього додатка. У разi вiдсутностi такої можливостi вимiрювання потрiбно виконати окремо, встановлюючи найбiльшi значення.

     8. Ущiльнювальнi машини.

     (а) Невiбрацiйнi котки.

     Див. пункт 0.

     (б) Вiбрацiйнi котки з робочим мiсцем оператора.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Вiбрацiйнi котки встановлюються на одному чи кiлькох еластичних матерiалах, таких як надувнi подушки. Такi подушки повиннi бути виготовленi з пружного матерiалу (еластомерного чи подiбного матерiалу) i надутi до тиску, за якого машина буде пiднята не менш нiж на 5 см; потрiбно уникати ефектiв резонансу. Розмiр подушки (подушок) повинен забезпечувати стабiльнiсть машини, що випробовується.

     Випробування пiд навантаженням

     Обладнання необхiдно випробовувати стацiонарно з двигуном на номiнальнiй швидкостi (яку зазначив виробник) та з вiд'єднаним механiзмом пересування. Ущiльнювальний (трамбувальний) механiзм повинен працювати з використанням максимальної ущiльнювальної сили, що створюють поєднанням найбiльшої частоти i найбiльшої амплiтуди для цiєї частоти, якi зазначив виробник.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     (в) Вiбрацiйнi плити, вiбрацiйнi трамбувачi, трамбувачi вибухової дiї та вiбрацiйнi котки, керованi пiшим оператором.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     Плоска вiдбивна поверхня бетону чи непористого асфальту

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Обладнання випробовується стацiонарно з двигуном на номiнальнiй швидкостi (яку зазначив виробник), а механiзм (механiзми) для перемiщення вiдключено. Механiзми ущiльнення повиннi експлуатуватися з використанням максимальної потужностi ущiльнення, що вiдповiдає поєднанню найвищої частоти i максимально можливої амплiтуди для частоти, якi зазначив виробник.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     9. Компресори.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     Пiвсфера / шiсть позицiй мiкрофонiв вiдповiдно до пункту 5 частини A / вiдповiдно до пункту 5 частини A

     або

     паралелепiпед згiдно з ДСТУ ISO 3744 з вимiрювальною вiдстанню d = 1 м.

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Компресори повиннi бути встановленi на звуковiдбивальнiй площинi; змонтованi на полоззях компресори повиннi бути розмiщенi на опорi заввишки 0,4 м, якщо iншого не вимагають умови встановлення, якi зазначив виробник.

     Випробування пiд навантаженням

     Випробуваний компресор повинен бути прогрiтий i функцiонувати в стабiльних умовах, що вiдповiдає неперервному експлуатуванню. Його необхiдно належним чином обслуговувати та змащувати вiдповiдно до iнструкцiї виробника.

     Рiвень звукової потужностi потрiбно визначати за повного навантаження або за вiдтворюваних робочих умов, що є репрезентативними для типового використання випробовуваної машини, залежно вiд того, що є бiльш шумним.

     Якщо комплектацiя компресора є такою, що певнi компоненти, наприклад промiжнi охолоджувачi, вiддаленi вiд компресора, необхiдно вжити заходiв до вiдокремлення шуму, утворюваного цими частинами, пiд час випробування. Вiдокремлення рiзноманiтних джерел шуму може потребувати спецiального обладнання для послаблення шуму вiд цих джерел пiд час вимiрювання. Шумовi характеристики та опис умов експлуатацiї цих частин необхiдно зазначати окремо в протоколi випробування.

     Пiд час випробування гази, що викидаються компресором, необхiдно вiдводити iз зони випробування. Повиннi бути вжитi заходи до забезпечення того, щоб шум, зумовлений викидами газiв, був не менше нiж на 10 дБ нижче, нiж шум, який будуть вимiрювати в усiх мiсцях вимiрювання (наприклад, оснащення глушником).

     Необхiдно вжити заходiв, щоб нагнiтання повiтря не спричиняло додаткового шуму через турбулентнiсть на сторонi нагнiтального клапана компресора.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     10. Ручнi бетоноломи та вибiйнi молотки.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     Пiвсфера / шiсть позицiй мiкрофонiв вiдповiдно до пункту 5 частини A та наведеної нижче таблицi / вiдповiдно до маси обладнання, як зазначено в таблицi нижче.

     Таблиця

Маса обладнання (m), кг Радiус пiвсфери (r) z для позицiй мiкрофона 2, 4, 6 i 8
m < 10
m > 10
2 м
4 м
0,75 м
1,5 м

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Всi прилади необхiдно випробовувати у вертикальному положеннi.

     Якщо прилад, який випробовується, має вихлоп повiтря, його вiсь повинна бути рiвновiддалена вiд двох позицiй мiкрофона. Шум джерела живлення не повинен впливати на вимiрювання шумового випромiнювання вiд випробовуваного приладу.

     Пiдпора приладу

     Для цiлей випробування прилад повинен бути посаджений на iнструмент, вбудований у бетонний блок кубiчної форми, помiщений до заглибленого в землю бетонного вмiстилища. Пiд час випробування може бути вставлено промiжну сталеву деталь мiж приладом i тримальним iнструментом. Така деталь повинна забезпечувати жорстке зчеплення мiж приладом i тримальним iнструментом (на рис. 2 зображено схему, що iлюструє цi вимоги).

     Характеристики блока

     Блок повинен мати форму куба правильної форми з ребрами завдовжки 0,6 м ± 2 мм; вiн повинен бути зробленим iз залiзобетону та ретельно ущiльнений вiбруванням з шарами завтовшки до 0,2 м, щоб запобiгти надмiрному осiданню.

     Якiсть бетону повинна вiдповiдати C 50/60 згiдно з ДСТУ ENV 206:2018 (ENV 206:1990, IDT) "Бетон. Технiчнi вимоги, експлуатацiйнi характеристики, виробництво та критерiї вiдповiдностi" (далi - ДСТУ ENV 206).

     Куб повинен бути змiцнений сталевою арматурою дiаметром 8 мм без пов'язей так, щоб стрижнi були незалежними один вiд одного (схему зображено на рис. 3).

     Тримальний iнструмент

     Закладний iнструмент у блоцi повинен бути складений з трамбiвки дiаметром вiд 178 мм до 220 мм i затискного патрона, iдентичного до того, який зазвичай використовують з випробовуваним приладом i який вiдповiдає ДСТУ ISO 1180:2018 (ISO 1180:1983, IDT) "Хвостовики пневматичного iнструменту та приєднувальнi розмiри затискних втулок" (далi - ДСТУ ISO 1180) та є достатньо довгим, щоб зробити можливим практичне випробування.

     Необхiдно виконати належну обробку, щоб поєднати обидва компоненти в одне цiле. Iнструмент повинен бути зафiксований у блоцi так, щоб низ трамбiвки перебував на вiдстанi 0,3 м вiд верхньої гранi блока (див. рис. 3).

     Блок повинен зберiгати всi механiчнi властивостi, особливо на рiвнi зв'язування тримального iнструмента й бетону. Перед i пiсля кожного випробування необхiдно перевiряти, щоб iнструмент, закладений у бетонний блок, становив одне цiле з ним.

     Позицiонування куба

     Куб повинен бути помiщений у повнiстю зацементовану яму, вкриту екранувальною плитою, густиною не менш нiж 100 кг/м2, як зображено на рис. 4, так, щоб верхня грань екранувальної плити була на рiвнi з поверхнею землi. Щоб запобiгти будь-якому паразитному шуму, блок повинен бути iзольований вiд днища та бокiв ями еластичними блоками, гранична частота (частота зрiзу) яких не повинна перевищувати половини частоти повторювання в ударах випробовуваного приладу, виражену в ударах за секунду.

     Отвiр в екранувальнiй плитi, крiзь який проходить затискальний патрон, повинен бути якомога меншим i загерметизованим пружним звукоiзоляцiйним стиком.

     Випробування пiд навантаженням

     Випробуваний прилад повинен бути приєднаний до тримального iнструмента.

     Випробуваний прилад повинен функцiонувати за стабiльних умов, що роблять можливою ту саму звукову стабiльнiсть, що i за нормальної роботи.

     Випробуваний прилад повинен функцiонувати на максимальнiй потужностi, встановленiй в iнструкцiях виробника.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     Рис. 2. Схема промiжної деталi

     Рис. 3. Випробувальний блок

     Рис. 4. Випробувальний пристрiй

     Значення A має бути таке, щоб верхня грань екранувальної плити, що спирається на еластичну з'єднину J, була на рiвнi з поверхнею землi.

     11. Бетонозмiшувачi/розчинозмiшувачi.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Змiшувальний пристрiй (барабан) повинен бути наповнений до його номiнальної вантажностi пiском з грубiстю зерен до 3 мм, вологiсть повинна становити 4 - 10 вiдсоткiв.

     Змiшувальний пристрiй повинен працювати на номiнальнiй швидкостi.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     12. Будiвельнi лебiдки.

     Див. пункт 0.

     Геометричний центр двигуна повинен бути розмiщений над центром пiвсфери; лебiдку повинно бути приєднано, але без навантаження.

     13. Конвеєрне та розприскувальне обладнання для бетону та розчину.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Якщо машину оснащено стрiлою, її встановлюють вертикально, а трубу вiдводять назад до наповнювального бункера. В iншому випадку машина повинна бути оснащена горизонтальною трубою завдовжки принаймнi 30 м, що веде до наповнювального бункера.

     Випробування пiд навантаженням

     (а) Для машин, що транспортують i розприскують бетон:

     система транспортування та труба повиннi бути наповненi матерiалом, подiбним до бетону, при цьому цемент замiнюють домiшкою, наприклад тонкодисперсним попелом. Машина повинна функцiонувати на максимальнiй потужностi, тривалiсть одного робочого циклу повинна бути не бiльша нiж 5 секунд (у разi перевищення цiєї тривалостi до бетону потрiбно додати воду, щоб досягти цього значення).

     (б) Для машин, що транспортують i розприскують розчин:

     система транспортування та труба повиннi бути наповненi матерiалом, подiбним до оздоблювального розчину, при цьому цемент замiнюють домiшкою, наприклад метилцелюлозою. Машина повинна функцiонувати на максимальнiй потужностi, тривалiсть одного робочого циклу повинна бути не бiльша нiж 5 секунд (у разi перевищення цiєї тривалостi до розчину потрiбно додати воду, щоб досягти цього значення).

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     14. Стрiчковi конвеєри.

     Див. пункт 0.

     Геометричний центр двигуна повинен бути розмiщений над центром пiвсфери; стрiчка повинна перемiщатися без вантажу та вiддалятися вiд пiвсфери, якщо необхiдно, у напрямку точки 1.

     15. Охолоджувальне обладнання на транспортних засобах.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Охолоджувальне обладнання повинно встановлюватися в реальному або зiмiтованому вантажному вiдсiковi та випробовуватися стацiонарно, при цьому висота охолоджувального обладнання повинна бути репрезентативною для передбачених вимог встановлення вiдповiдно до iнструкцiй виробника. Джерело живлення охолоджувального обладнання повинно функцiонувати в режимi, за якого холодильний компресор i вентилятор обертаються з максимальною швидкiстю, зазначеною в iнструкцiях виробника. Якщо холодильне обладнання призначене для живлення вiд двигуна транспортного засобу, то двигун не використовують пiд час випробування, а охолоджувальне обладнання повинно бути пiдключене до вiдповiдного джерела електроживлення. Знiмнi тяговi елементи повиннi бути знятi пiд час випробування.

     За можливостi використання рiзних джерел живлення для охолоджувального обладнання, встановленого в холодильних агрегатах вантажних вiдсiкiв, випробування виконують окремо для кожного типу живлення. Результати випробування, зазначенi в протоколi випробувань, повиннi вiдображати режим роботи, який призводить до максимального шуму.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     16. Бульдозери.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 6395:2018 (ISO 6395:1988, IDT) "Землерийнi машини. Вимiрювання рiвня акустичної потужностi. Динамiчний режим випробування" (далi - ДСТУ ISO 6395)

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 6395

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Гусеничнi бульдозери необхiдно випробувати на випробувальному майданчику згiдно з пунктом 6.3.3 ДСТУ ISO 6395.

     Випробування пiд навантаженням

     ДСТУ ISO 6395, додаток B

     Перiод (перiоди) спостереження та врахування рiзних умов роботи (за наявностi)

     ДСТУ ISO 6395, додаток B

     17. Обладнання для бурiння.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     ДСТУ EN 791:2018 (EN 791:1995, IDT) "Установки буровi. Вимоги щодо безпеки", додаток A

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     18. Самоскиди.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 6395

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 6395

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     ДСТУ ISO 6395, додаток С (крiм пiдпункту 4.3 пункту 4)

     Двигун повинен функцiонувати на максимальнiй керованiй швидкостi (високих обертах холостого ходу). Орган керування передачею повинен бути встановлений у нейтральне положення. Тричi кузову надають перекинутого положення (спорожнення), що вiдповiдає 75 вiдсоткам його максимального ходу, та вертають його в положення для поступального пересування. Цю послiдовнiсть операцiй вважають одним циклом для стацiонарного режиму роботи гiдравлiки.

     Якщо двигун не використовують для перекидання кузова, то двигун повинен функцiонувати на швидкостi неробочого ходу з передачею в нейтральному положеннi. Вимiрювання потрiбно виконати без перекидання кузова, перiод спостереження повинен тривати 15 секунд.

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi в разi використання кiлькох умов роботи

     ДСТУ ISO 6395, додаток C

     19. Обладнання для завантаження та розвантаження бункерiв або цистерн на вантажних автомобiлях.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Обладнання необхiдно випробовувати з вантажiвкою стацiонарно. Двигун, який приводить в дiю обладнання, повинен функцiонувати на швидкостi, що забезпечує максимальну потужнiсть обладнання, встановлену в iнструкцiях виробника.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     20. Екскаватори.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 6395

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 6395

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     ДСТУ ISO 6395, додаток A

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi в разi використання кiлькох умов роботи

     ДСТУ ISO 6395, додаток A

     21. Екскаватори-навантажувачi.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 6395

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 6395

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     ДСТУ ISO 6395, додаток D

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi в разi використання кiлькох умов роботи

     ДСТУ ISO 6395, додаток D

     22. Контейнери для переробки скла.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Для цiлей цього пункту для вимiрювання рiвня звукового тиску на позицiях мiкрофона використовують рiвень звукового тиску окремої звукової подiї Lpls, як визначено в пунктi 3.2.2 ДСТУ EN ISO 3744.

     Поправка на умови середовища K2A

     Вимiрювання просто неба

     K2A = 0

     Вимiрювання в примiщеннi

     Значення константи K2A, що визначається згiдно з ДСТУ EN ISO 3744, додаток A, i яке < 2 дБ, не враховують.

     Робочi умови протягом випробування

     Вимiрювання шуму необхiдно виконувати протягом повного циклу, що починається за порожнього контейнера та завершується, коли в контейнер буде закинуто 120 пляшок.

     Склянi пляшки повиннi вiдповiдати таким параметрам:

     мiсткiсть: 750 мл;

     маса: 370 ± 30 г.

     Оператор-випробувач тримає кожну пляшку за горлечко, днищем до завантажувального отвору в контейнерi, потiм несильно проштовхує її крiзь завантажувальний отвiр у напрямку до центра контейнера, уникаючи, якщо можливо, ударiв пляшки об стiнки. Для закидання пляшок використовують тiльки один завантажувальний отвiр - найближчий до позицiї мiкрофона 12.

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi в разi використання кiлькох умов роботи

     A-зважений рiвень звукового тиску окремої звукової подiї бажано вимiрювати одночасно для шести позицiй мiкрофонiв для кожної пляшки, яку закидають у контейнер.

     A-зважений рiвень звукової потужностi окремої звукової подiї, усереднений за поверхнею вимiрювання, обчислюють згiдно з пунктом 8.1 ДСТУ EN ISO 3744.

     A-зважений рiвень звукового тиску окремої звукової подiї, усереднений за всiма 120 киданнями пляшок, обчислюють як середнє логарифмiчне A-зважених рiвнiв звукового тиску окремих звукових подiй, усереднених за поверхнею вимiрювання.

     23. Автогрейдери.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 6395

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 6395

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     ДСТУ ISO 6395, додаток B

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi в разi використання кiлькох умов роботи

     ДСТУ ISO 6395, додаток B

     24. Машини для пiдстригання трави (мотокоси) / машини для вирiвнювання бордюрiв.

     Див. пункт 2.

     Машина для пiдстригання повинна бути розмiщена за допомогою придатного пристрою так, щоб її рiзальний пристрiй перебував над центром пiвсфери. Для мотокос центр рiзального пристрою необхiдно утримувати на вiдстанi приблизно 50 мм над поверхнею. Щоб врахувати дiю рiзальних лез, машини для вирiвнювання бордюрiв необхiдно розмiщувати якнайближче до випробувальної поверхнi.

     25. Машини для обрiзання живоплоту.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 11094:2012 "Акустика. Приводнi газонокосарки, газоннi трактори, газоннi та садовi трактори, косарки для професiйного користування, газоннi та садовi трактори з косарковими пристроями. Методи вимiрювання шуму у повiтрi" (далi - ДСТУ ISO 11094)

     У спiрному випадку вимiрювання повиннi виконуватися на вiдкритому повiтрi на штучнiй поверхнi згiдно з пунктом 4.1.2 ДСТУ ISO 11094.

     Поправка на умови середовища K2A

     Вимiрювання на вiдкритому повiтрi

     K2A = 0

     Вимiрювання в примiщеннi

     Значення константи K2A, що визначається без штучної поверхнi та згiдно з ДСТУ EN ISO 3744, додаток A, i яке < 2 дБ, не враховують.

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 11094

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Машина для обрiзання живоплоту повинна утримуватися у спосiб, звичайний для нормального використання, або оператором, або придатним пристроєм так, щоб рiзальний пристрiй перебував над центром пiвсфери.

     Випробування пiд навантаженням

     Машина для обрiзання живоплоту повинна функцiонувати на номiнальнiй швидкостi з працюючим рiзальним пристроєм.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     26. Машини для промивання пiд високим тиском.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Машину для промивання пiд високим тиском потрiбно випробовувати стацiонарно. Двигун i допомiжне приладдя повиннi функцiонувати на швидкостi, яку зазначив виробник для робочих пристроїв; високонапiрнi помпи повиннi функцiонувати на максимальнiй швидкостi та з робочим тиском, якi зазначив виробник. Необхiдно використовувати пристосовану насадку, щоб зробити можливим спрацювання клапана пониження тиску. Шум потоку з насадки не повинен впливати на результати вимiрювань.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 30 секунд.

     27. Гiдравлiчнi машини високого тиску.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     Паралелепiпед (згiдно з ДСТУ EN ISO 3744) з вiдстанню вимiрювання d = 1 м.

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Гiдравлiчну машину високого тиску необхiдно встановлювати на звуковiдбивальнiй площинi; машини, якi монтуються на полоззях, повиннi бути розмiщенi на опорi заввишки 0,4 м, якщо iнше не передбачено умовами встановлення, якi зазначив виробник.

     Випробування пiд навантаженням

     Гiдравлiчна очищувальна машина високого тиску повинна вийти на рiвномiрний режим роботи в дiапазонi, який зазначив виробник. Пiд час випробування до гiдравлiчної очищувальної машини високого тиску необхiдно пiд'єднати насадку (патрубок), що створює найвищий тиск пiд час використання вiдповiдно до iнструкцiй виробника.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     28. Гiдравлiчнi молоти.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     Пiвсфера / шiсть позицiй мiкрофонiв вiдповiдно до пункту 5 частини A/r = 10 м.

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Для випробування молот прилаштовують до носiя i використовують спецiальний випробувальний стенд (на рис. 5 зображено характеристики цього стенда, а на рис. 6 зображено позицiю носiя).

     Носiй

     Носiй, до якого прилаштовують випробуваний молот, повинен вiдповiдати вимогам, наведеним у технiчних специфiкацiях на молот, особливо щодо дiапазону маси, гiдравлiчної вихiдної потужностi, потоку робочої рiдини (оливи) та протитиску у вертальному контурi.

     Монтаж

     Механiчний монтаж, а також з'єднання (шланги, труби тощо) повиннi вiдповiдати специфiкацiям, зазначеним у технiчнiй документацiї на молот. Усi значнi шуми, що походять вiд трубопроводiв та рiзноманiтних механiчних компонентiв, необхiдних для встановлення, повиннi бути усунутi. Усi з'єднання компонентiв повиннi бути щiльно затягнутi.

     Стабiльнiсть молота i статична сила утримання

     Молот повинен жорстко утримуватися носiєм, щоб мати ту саму стабiльнiсть, що i за нормальних умов експлуатацiї. Молот необхiдно приводити в дiю у вертикальному положеннi.

     Робочий iнструмент

     Для вимiрювання використовують тупий iнструмент (довжина iнструмента повинна задовольняти вимоги, зазначенi на рис. 5 (випробувальний блок)

     Випробування пiд навантаженням

     Гiдравлiчна вхiдна потужнiсть i потiк робочої рiдини (оливи)

     Умови експлуатацiї гiдравлiчного молота повиннi бути забезпеченi, вимiрянi та зазначенi в протоколi разом з вiдповiдними технiчними характеристиками. Впродовж випробування молот необхiдно використовувати так, щоб було досягнуто принаймнi 90 вiдсоткiв максимальної гiдравлiчної вхiдної потужностi та потоку робочої рiдини (оливи) молота.

     Сумарна невизначенiсть вимiрювання ланцюгiв p s i Q завжди повинна перебувати в межах ± 5 вiдсоткiв, що дає змогу визначати гiдравлiчну вхiдну потужнiсть iз точнiстю до ± 10 вiдсоткiв. У припущеннi лiнiйної кореляцiї мiж гiдравлiчною вхiдною потужнiстю та випромiнюваною звуковою потужнiстю рiвень звукової потужностi може бути визначено з варiацiєю меншою нiж ± 0,4 дБ.

     Регульованi компоненти, що впливають на потужнiсть молота

     Попереднi налаштування всiх акумуляторiв, центральних клапанiв тиску та iнших можливих регульованих компонентiв повиннi вiдповiдати значенням, наведеним у технiчнiй документацiї. Якщо є вибiр кiлькох фiксованих швидкостей удару, вимiрювання необхiдно виконати з використанням усiх налаштувань. Зазначають максимальнi та мiнiмальнi значення.

     Величини, якi потрiбно вимiряти:

     ps - середнє значення тиску в трубопроводi гiдравлiчного живлення пiд час функцiонування молота, який робить не менше нiж 10 ударiв;

     Q - середнє значення потоку оливи на входi переривача, вимiряне одночасно з ps;

     T - пiд час вимiрювання температура оливи повинна бути вiд 40° C до 60° C. Перед початком вимiрювання температуру центральної частини переривача необхiдно стабiлiзувати до його нормальної робочої температури;

     Pa - тиск газу попереднього наповнення всiх акумуляторiв повинен бути вимiряний у статичному положеннi (переривач не функцiонує) за стабiльної температури довкiлля вiд 15° C до 25° C. Вимiряна температура довкiлля повинна бути зареєстрована разом з вимiряним тиском газу попереднього наповнення акумулятора.

     Параметри, якi необхiдно оцiнювати за вимiряними робочими параметрами:

     PIN - гiдравлiчна вхiдна потужнiсть переривача PIN = ps ґ Q.

     Вимiрювання тиску в трубопроводi гiдравлiчного живлення ps проводиться манометром (мiнiмальний дiаметр 100 мм; клас точностi ± 1 вiдсоток повної шкали) якнайближче до вхiдного отвору (IN-порта) переривача.

     Потiк оливи на входi переривача Q вимiрюється електричним витратомiром (клас точностi ± 2,5 вiдсотка показу витрати) за тиском трубопровода живлення якнайближче до вхiдного отвору (IN-порта) переривача.

     Точка вимiрювання температури оливи T визначається в оливовому резервуарi носiя або на гiдравлiчному трубопроводi, пiд'єднаному до молота. Точку вимiрювання повинно бути зазначено в протоколi. Точнiсть показань температури повинна становити ± 2° C фактичного значення.

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     Вимiрювання повторюють три або за необхiдностi бiльше разiв. Остаточний результат обчислюють як середнє арифметичне двох найбiльших значень, що не рiзняться бiльше нiж на 1 дБ.

     Рис. 5. Характеристики спецiального випробувального стенда

     Рис. 6. Позицiя носiя для випробування на шум гiдравлiчного молота

     Визначення для елементiв, якi зазначенi на рис. 6:

     d - дiаметр iнструмента (мм);

     d1 - дiаметр ковадла, 1200 ± 100 мм;

     d2 - внутрiшнiй дiаметр (дiаметр розточки) опорної конструкцiї ковадла, < 1800 мм;

     d3 - дiаметр стiльницi випробувального стенда, < 2200 мм;

     d4 - дiаметр отвору пiд iнструмент у стiльницi, < 350 мм;

     d5 - дiаметр iзоляцiї iнструмента, < 1000 мм;

     h1 - видима дiлянка iнструмента мiж найнижчою частиною корпусу та верхньою поверхнею iзоляцiї iнструмента (мм), h1 = d ± d/2;

     h2 - товщина iзоляцiї iнструмента над стiльницею, < 20 мм (якщо iзоляцiя iнструмента знаходиться нижче стiльницi, то її товщину не обмежують; вона може бути зроблена з пiногуми);

     h3 - вiдстань мiж верхньою поверхнею стiльницi та верхньою поверхнею ковадла, 250 ± 50 мм;

     h4 - товщина пiногумового iзоляцiйного з'єднання стiльницi, < 30 мм;

     h5 - товщина ковадла, 350 ± 50 мм;

     h6 - глибина проникнення iнструмента, < 50 мм.

     Якщо використовують конструкцiю випробувального стенда квадратної форми, максимальна довжина повинна становити 0,89 ґ вiдповiдний дiаметр.

     Порожнiй простiр мiж стiльницею та ковадлом може бути наповнено еластичною пiногумою чи iншим звукопоглинальним матерiалом з густиною меншою нiж 220 кг/м3.

     29. Гiдравлiчний блок живлення.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Гiдравлiчний блок живлення розмiщується на звуковiдбивальнiй поверхнi; гiдравлiчнi блоки живлення, що монтуються на полоззях, розмiщуються на опорi заввишки 0,4 м, якщо iнше не передбачено умовами встановлення, якi зазначив виробник.

     Випробування пiд навантаженням

     Пiд час випробування жоден робочий iнструмент не повинен бути приєднаний до гiдравлiчного блоку живлення.

     Гiдравлiчний блок живлення повинен вийти на рiвномiрний режим роботи в дiапазонi, який зазначив виробник. Вiн повинен функцiонувати за номiнальної швидкостi та номiнального тиску. Номiнальнi швидкiсть i тиск зазначаються в iнструкцiях виробника.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     30. Швонарiзувачi.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Швонарiзувачi повиннi бути оснащенi найбiльшим лезом, яке зазначив виробник в iнструкцiях виробника. Двигун повинен функцiонувати на його максимальнiй швидкостi з лезом у режимi неробочого ходу.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     31. Ущiльнювальнi машини (компактори) для полiгонiв твердих побутових вiдходiв.

     Див. пункт 37.

     32. Газонокосарки.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 11094

     У спiрному випадку вимiрювання повиннi виконуватися на вiдкритому повiтрi на штучнiй поверхнi згiдно з пунктом 4.1.2 ДСТУ ISO 11094.

     Поправка на умови середовища K2A

     Вимiрювання на вiдкритому повiтрi

     K2A = 0

     Вимiрювання в примiщеннi

     Значення константи K2A, що визначається без штучної поверхнi та згiдно з ДСТУ EN ISO 3744, додаток A, i яке < 2 дБ, не враховують.

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 11094

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Якщо колеса газонокосарки можуть спричинити компресiю штучної поверхнi бiльше нiж на 1 см, колеса повиннi бути розмiщенi на опорi так, щоб вони були на рiвнi iз штучною поверхнею перед компресiєю. Якщо рiзальний пристрiй не може бути вiдокремлений вiд колiс, що рухають газонокосарку, то її потрiбно випробувати на опорах та iз рiзальним пристроєм, що функцiонує на максимальнiй швидкостi, яку встановив виробник. Опори повиннi бути зробленi в такий спосiб, щоб вони не впливали на результати вимiрювань.

     Випробування без навантаження

     ДСТУ ISO 11094

     Перiод (перiоди) спостереження

     ДСТУ ISO 11094

     33. Машини для пiдстригання газонiв / машини для вирiвнювання країв газонiв.

     Див. пункт 32.

     Машина для пiдстригання газонiв повинна бути розмiщена за допомогою придатного пристрою так, щоб її рiзальний пристрiй перебував над центром пiвсфери. Для машин для пiдстригання газонiв центр рiзального пристрою повинен розмiщуватися на вiдстанi приблизно 50 мм над поверхнею. Щоб врахувати дiю рiзальних лез, машина для вирiвнювання країв газонiв повинна бути розмiщена якнайближче до випробувальної поверхнi.

     34. Повiтродуви (вентилятори) для прибирання (опалого) листя.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 11094

     У спiрному випадку вимiрювання повиннi виконуватися на вiдкритому повiтрi на штучнiй поверхнi згiдно з пунктом 4.1.2 ДСТУ ISO 11094.

     Поправка на умови середовища K2A

     Вимiрювання просто неба

     K2A = 0

     Вимiрювання в примiщеннi

     Значення константи K2A, що визначається без штучної поверхнi та згiдно з ДСТУ EN ISO 3744, додаток А, i яке < 2 дБ, не враховують.

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 11094

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Повiтродув повинен бути розмiщений у спосiб, звичайний для нормального використання, так щоб випускний отвiр повiтродувного пристрою був розташований на вiдстанi (50 ± 25 мм) над центром пiвсфери; якщо повiтродув є ручним (портативним), то його повинен тримати або оператор, або придатний пристрiй.

     Випробування пiд навантаженням

     Повiтродув повинен функцiонувати на його номiнальнiй швидкостi та iз номiнальним потоком повiтря, якi зазначив виробник.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     Якщо повiтродув можна також використовувати як всмоктувач (пилосос) для прибирання (опалого) листя, то його потрiбно випробувати в обох конфiгурацiях, i в такому разi необхiдно використовувати бiльше значення.

     35. Всмоктувачi (пилососи) для прибирання (опалого) листя.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 11094

     У спiрному випадку вимiрювання повиннi виконуватися на вiдкритому повiтрi на штучнiй поверхнi згiдно з пунктом 4.1.2 ДСТУ ISO 11094.

     Поправка на умови середовища K2A

     Вимiрювання просто неба

     K2A = 0

     Вимiрювання в примiщеннi

     Значення константи K2A, що визначається без штучної поверхнi та згiдно з ДСТУ EN ISO 374, додаток А, i яке < 2 дБ, не враховують.

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 11094

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Всмоктувач повинен бути розмiщений у спосiб, звичайний для нормального використання, так щоб впускний отвiр всмоктувального пристрою був розташований на вiдстанi (50 ± 25 мм) над центром пiвсфери; якщо всмоктувач є ручним (портативним), то його повинен тримати або оператор, або придатний пристрiй.

     Випробування пiд навантаженням

     Всмоктувач повинен функцiонувати на номiнальнiй швидкостi та з номiнальним потоком повiтря у всмоктувальному пристрої, якi зазначив виробник.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     Якщо всмоктувач можна також використовувати як повiтродув, то його потрiбно випробувати в обох конфiгурацiях, i в цьому разi необхiдно використовувати бiльше значення.

     36. Автонавантажувачi.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Вимоги до безпеки та iнформацiя, подана виробником, повиннi бути дотриманi.

     Пiднiмання

     З навантажувачем у стацiонарному положеннi вантаж (непоглинальний матерiал, наприклад сталь або бетон; не менше нiж 70 вiдсоткiв фактичної вантажностi, зазначеної в iнструкцiї виробника) пiднiмають з найнижчого положення з максимальною швидкiстю на стандартну висоту пiднiмання, яка застосовується до цього типу промислових навантажувачiв згiдно з вiдповiдним нацiональним стандартом серiї "Безпечнiсть промислових навантажувачiв". Якщо фактична максимальна висота пiднiмання є меншою, її може бути використано для цiлей iндивiдуальних вимiрювань. Висота пiднiмання повинна бути зазначена в протоколi випробування.

     Водiння

     Перемiщують навантажувач без вантажу за повного пришвидшення з мiсця стояння на вiдстань втричi бiльшу за його довжину до досягнення лiнiї A - A (лiнiя, що сполучає позицiї мiкрофонiв 4 i 6), продовжують водiння навантажувача за максимального пришвидшення до лiнiї B - B (лiнiя, що сполучає позицiї мiкрофонiв 2 i 8). Коли заднiй край навантажувача перетне лiнiю B - B, акселератор може бути вiдпущено.

     Якщо навантажувач має багатоступеневу трансмiсiю, вибирають передачу, яка забезпечить найвищу швидкiсть на вимiрювальнiй вiдстанi.

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi в разi використання кiлькох умов роботи

     Перiоди спостереження:

     пiднiмання - повний цикл;

     водiння - перiод часу, який починається, коли центр навантажувача перетне лiнiю A - A, та закiнчується, коли центр досягне лiнiї B - B.

     Однак кiнцевий рiвень звукової потужностi для всiх типiв автонавантажувачiв обчислюють за формулою:

LWA = 10 log (0,7 ґ 100,1LWAc + 0,3 ґ 100,1LWAa),

     де iндекс "a" позначає "режим пiднiмання", а iндекс "c" позначає "режим водiння".

     37. Навантажувачi.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 6395

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 6395

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Навантажувальнi машини на гусеничному ходу повиннi бути випробуванi на контрольнiй дiлянцi згiдно з пунктом 6.3.3 ДСТУ ISO 6395.

     Випробування з вантажем

     ДСТУ ISO 6395, додаток C

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi у разi використання бiльше нiж одного режиму роботи

     ДСТУ ISO 6395, додаток C

     38. Самохiднi крани.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Якщо кран оснащений виносними опорами, вони повиннi бути повнiстю витягнутi, а кран повинен бути вирiвняний на своїх опорах у середньому положеннi можливої висоти опори.

     Випробування пiд навантаженням

     Рухомий самохiдний кран, який будуть випробовувати, повинен бути представлений у стандартнiй версiї, як описано виробником. Потужнiсть двигуна, яку розглядають для визначення обмеження шуму є номiнальною потужнiстю двигуна, що використовують для руху крана. Кран повинен бути обладнаний максимально дозволеною противагою, яку монтують на поворотнiй структурi.

     Перед проведенням будь-якого вимiрювання двигун та гiдравлiчна система самохiдного крана повиннi бути доведенi до нормальної робочої температури згiдно з iнструкцiєю виробника та повиннi бути дотриманi всi вiдповiднi процедури безпеки, зазначенi в iнструкцiї.

     Якщо самохiдний кран обладнаний кiлькома двигунами, то повинен бути запущений двигун, що використовують для реалiзацiї функцiй крана. Двигун для транспортування повинен бути вимкнений.

     Якщо двигун самохiдного крана обладнаний вентилятором, то впродовж випробування вiн повинен працювати. Якщо вентилятор може функцiонувати на декiлькох швидкостях, то випробування повинно бути проведено з вентилятором, що працює на найвищiй швидкостi.

     Вимiрювання з самохiдним краном необхiдно проводити за таких трьох (вiд (а) до (в) або чотирьох (вiд (а) до (г) умов.

     Для всiх робочих умов застосовуються:

     швидкiсть двигуна повинна дорiвнювати 3/4 максимальної швидкостi, визначеної для експлуатацiйного режиму крана з допустимим вiдхиленням ± 2 вiдсотки;

     прискорення та гальмування на максимальних величинах повинно здiйснюватися без небезпечних рухiв вантажу або крюкоблока;

     повинен бути забезпечений хiд на максимально можливiй швидкостi, яка зазначена в iнструкцiї виробника в рамках наданих умов.

     (a) Пiднiмання вантажу

     Самохiдний кран повинен бути завантажений вантажем, який становить 50 вiдсоткiв максимальної сили, що може дiяти на трос. Випробування складається з пiднiмання вантажу та негайного опущення його в початкову позицiю. Довжину стрiли необхiдно вибрати так, щоб повне випробування тривало вiд 15 до 20 секунд.

     (б) Поворот

     Iз стрiлою, що встановлена пiд кутом вiд 40° до 50° до горизонтальної поверхнi та без вантажу, верхню каретку швидко обертають на 90° лiворуч, а потiм повертають у початкове положення. Стрiла повинна бути на мiнiмальнiй довжинi. Перiодом спостереження є час, необхiдний для проведення робочого циклу.

     (в) Пiднiмання без вантажу

     Випробування починають з пiднiмання короткої стрiли з найнижчої робочої позицiї, щоб миттєво перейти за пониженням стрiли до її вихiдного положення. Рухи потрiбно виконувати без вантажу. Тривалiсть випробування повинна бути не менше нiж 20 секунд.

     (г) Телескопiчнiсть (у разi можливостi застосування)

     Iз стрiлою, що встановлена пiд кутом вiд 40° до 50° до горизонтальної поверхнi без вантажу, та стрiлою, що повнiстю втягнена, висувний цилiндр для першої секцiї може бути тiльки подовжений разом з першою секцiєю до її повної довжини та негайно втягнений разом з першою секцiєю.

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi в разi використання бiльше нiж одного режиму роботи

     Кiнцевий рiвень звукової потужностi обчислюють шляхом:

     а) якщо застосовують телескопiчнiсть:

     LWA = 10 log (0,4 ґ 100,1LWAa + 0,25 ґ 100,1 LWAб + 0,25 ґ 100,1LWAв + 0,1 ґ 100,1LWAг);

     б) якщо телескопiчнiсть не застосовують:

     LWA = 10 log (0,4 ґ 100,1LWAa +0,3 ґ 100,1LWAб + 0,3 ґ 100,1LWAв),

     де LWAa - рiвень звукової потужностi для вантажопiднiмального циклу;

     LWAб - рiвень звукової потужностi для поворотного циклу;

     LWAв - рiвень звукової потужностi для пiднiмального циклу;

     LWAг - рiвень звукової потужностi для телескопiчного циклу (якщо застосовують).

     39. Мобiльнi контейнери для вiдходiв.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     Вiдбивна поверхня бетону або непористого асфальту або лабораторна кiмната, яка забезпечує вiльний простiр над вiдбивальною поверхнею.

     Поправка на умови середовища K2A

     Вимiрювання просто неба

     K2A = 0

     Вимiрювання в примiщеннi

     Значення константи K2A, що визначається без штучної поверхнi та згiдно з ДСТУ EN ISO 3744, додаток А, i яке < 2 дБ, не враховують.

     Вимiрювальна поверхня / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     Пiвсфера / шiсть позицiй мiкрофонiв вiдповiдно до частини A пункт 5/ r = 3 m.

     Робочi умови протягом випробування

     Усi вимiрювання необхiдно проводити з пустим контейнером.

     Випробування N 1. Вiльне закриття кришки контейнера.

     Для того, щоб мiнiмiзувати вплив на вимiрювання, оператор повинен стояти бiля тильної сторони контейнера (шарнiрна сторона). Кришку необхiдно звiльняти посерединi для того, щоб унеможливити її деформування пiд час падiння.

     Вимiрювання проводять пiд час такого циклу, повторяючи 20 разiв:

     спочатку кришку пiднiмають вертикально;

     кришку вiдкидають вперед, за можливостi без поштовху, з оператором бiля тильної сторони контейнера, не рухаючись доки кришка не закриється;

     пiсля повного закриття кришку пiднiмають до початкової позицiї.

     Примiтка. Якщо необхiдно, то оператор може тимчасово перемiститися, щоб пiдняти кришку.

     Випробування N 2. Повне вiдкриття кришки.

     Для того щоб мiнiмiзувати вплив на вимiрювання, оператор повинен стояти бiля тильної сторони контейнера (шарнiрна сторона) для чотириколiсних контейнерiв або бiля правої сторони контейнера (мiж 10 i 12 позицiєю мiкрофона) для двоколiсних контейнерiв. Кришку потрiбно вiдкидати посерединi чи якомога ближче до середини.

     Для того щоб унеможливити будь-який рух контейнера, колеса необхiдно заблокувати пiд час випробування. Для двоколiсних контейнерiв та для того, щоб унеможливити будь-якi пiдстрибування контейнера, оператор повинен притримувати його, поклавши руку на верхнiй край.

     Вимiрювання проводиться пiд час таких циклiв:

     спочатку кришку вiдкривають горизонтально;

     кришку вiдкидають без будь-якого поштовху;

     пiсля повного закриття та перед можливим з'єднанням кришку пiднiмають до початкової пропозицiї.

     Випробування N 3. Кочення контейнера по штучнiй нерiвномiрнiй дорiжцi.

     Для цього випробування використовують штучну випробувальну дорiжку, що моделює нерiвномiрнiсть ґрунту. Така випробувальна дорiжка складається з двох паралельних стрiчок металевої сiтки (завдовжки 6 м i завширшки 400 мм), зафiксованих на вiдбивальнiй поверхнi приблизно через кожнi 20 см. Вiдстань мiж двома стрiчками встановлюють вiдповiдно до типу контейнера, для того щоб дозволити колесам котитися по всiй довжинi дорiжки. Умови монтажу повиннi забезпечити рiвну поверхню. За необхiдностi дорiжку фiксують на землi за допомогою еластичного матерiалу для того, щоб уникнути випромiнювання паразитних шумiв.

     Примiтка. Кожна стрiчка повинна складатися з кiлькох широких елементiв завширшки 400 мм, скрiплених разом.

     Зразок вiдповiдної дорiжки наведений на рис. 7 i 8.

     Оператор розмiщується бiля шарнiрної сторони кришки.

     Вимiрювання проводять у той час, коли оператор тягне контейнер вздовж штучної дорiжки з постiйною швидкiстю приблизно 1 м/с мiж пунктами A i B (вiдстань 4,24 м - див. рис. 9) i коли вiсь колеса для двоколiсного контейнера або перша вiсь колеса для чотириколiсного контейнера досягне пункту A або пункту B. Таку процедуру повторюють три рази в кожному напрямку.

     Пiд час випробування для двоколiсного контейнера кут мiж контейнером та дорiжкою повинен бути 45°. Для чотириколiсного контейнера оператор повинен забезпечити вiдповiдний контакт усiх колiс з дорiжкою.

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi в разi використання бiльше нiж одного режиму роботи

     Випробування N 1 i 2. Вiльне закриття кришки контейнера та повне вiдкриття кришки.

     У разi можливостi вимiрювання проводять одночасно на позицiях шести мiкрофонiв. В iншому випадку рiвнi звуку, що вимiрянi на кожнiй позицiї мiкрофонiв, класифiкують в порядку збiльшення, рiвнi звукової потужностi розраховують шляхом поєднання значень у кожнiй позицiї мiкрофона вiдповiдно до їх ряду.

     A-зважений рiвень звукового тиску одиночної дiї вимiрюють для кожних 20 закривань i 20 вiдкривань кришки для кожної позицiї вимiрювання.

     Рiвнi звукової потужностi LWAзакриття та LWAвiдкриття розраховують як середнє квадратичне для п'яти найбiльших значень, якi було отриманi.

     Випробування N 3. Кочення контейнера по штучнiй нерiвномiрнiй дорiжцi.

     Перiод спостереження (T) повинен бути еквiвалентним тривалостi часу, що необхiдний для подолання дистанцiї мiж пунктом A i пунктом B по дорiжцi.

     Рiвень звукової потужностi LWAкочення дорiвнює середньому значенню шести вимiрювань, що вiдрiзняються менше нiж на 2 дБ. Якщо цей критерiй не виконується з шiстьма вимiрюваннями, цикл повторюється у разi необхiдностi.

     Кiнцевий рiвень звукової потужностi обчислюють за формулою:

!LWA = 10 log 1/3 (100,1LWAзакриття + 100,1LWAвiдкриття + 100,1LWAкочення)

     Рис. 7. Розмiщення дорiжки для кочення

     Пояснення до рис. 7:

     1. Дерев'яна рейка для арматурної сiтки.

     2. Частини для кочення.

     3. Ширина, адаптована до контейнера.

     Рис. 8. Подробицi конструкцiї та монтажу дорiжки для кочення

     Пояснення до рис. 8:

     1. Негнучка сталева нитка (4 мм).

     Арматурна сiтка (50 мм ґ 50 мм).

     2. Дерев'яна рейка для арматурної сiтки (20 мм ґ 25 мм).

     3. Вiдбивальна поверхня.

     Рис. 9. Вимiрювальна вiдстань

     40. Мотокультиватори.

     Див. пункт 32.

     Механiзм повинен бути вiд'єднаний пiд час вимiрювання.

     41. Асфальтоукладальники.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд вантажем

     Двигун машини повинен працювати за номiнальної швидкостi, яку зазначив виробник. Усi робочi органи повиннi бути задiянi та функцiонувати на такiй швидкостi:

     система транспортування - не менше 10 вiдсоткiв максимального значення;

     система розбризкування - не менше 40 вiдсоткiв максимального значення;

     трамбiвка (швидкiсть, хiд) - не менше 50 вiдсоткiв максимального значення;

     вiбратори (швидкiсть, момент дисбалансу) - не менше 50 вiдсоткiв максимального значення;

     притискнi бруси (частота, тиск) - не менше 50 вiдсоткiв максимального значення.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     42. Обладнання для забивання паль.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 6395

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Обладнання для забивання паль встановлюють зверху палi, яка достатньо закрiплена в ґрунтi, щоб зробити можливим функцiонування обладнання з постiйною швидкiстю.

     Для ударного молота наголовник повинен мати нове дерев'яне набиття. Верхня частина палi повинна розмiщуватися на вiдстанi 0,5 м над випробувальною дiлянкою.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     43. Трубоукладачi.

     Див. пункт 0.

     44. Гусеничнi машини для роботи на снiгу.

     Див. пункт 0.

     45. Електричнi генератори.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Поправка на умови середовища K2A

     Вимiрювання на вiдкритому повiтрi

     K2A = 0

     Вимiрювання в примiщеннi

     Значення константи K2A, що визначається згiдно з ДСТУ EN ISO 3744, додаток А, i яке < 2 дБ, не враховують.

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     Пiвсфера / шiсть позицiй мiкрофонiв вiдповiдно до пункту 5 частини A / вiдповiдно до пункту 5 частини A; якщо l > 2 м: паралелепiпед згiдно з ДСТУ EN ISO 3744 можна використовувати з вимiрювальною вiдстанню d = 1 м.

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Електричнi генератори необхiдно встановлювати на звуковiдбивальну площину; електричнi генератори, якi монтуються на полоззях, необхiдно розмiщувати на опорi заввишки 0,4 м, якщо iнше не передбачено умовами встановлення, якi визначив виробник.

     Випробування пiд навантаженням

     ДСТУ ISO 8528-10:2004 "Установки генераторнi змiнного струму з приводом вiд поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння. Частина 10. Вимiрювання повiтряного шуму методом оточувальної поверхнi" (далi - ДСТУ ISO 8528-10), пункт 9.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     46. Пiдмiтально-прибиральнi машини.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Пiдмiтально-прибиральну машину необхiдно випробувати стацiонарно. Двигун та допомiжне приладдя повиннi працювати на швидкостi, яку передбачив виробник для функцiонування робочого обладнання; щiтка повинна функцiонувати на найвищiй швидкостi, не контактуючи з землею; система всмоктування повинна функцiонувати на її максимальнiй потужностi з вiдстанню мiж землею та вхiдним отвором системи всмоктування не бiльше нiж 25 мм.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     47. Смiттєвози.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Смiттєвоз необхiдно випробувати стацiонарно за таких умов роботи.

     1. Двигун працює з максимальною швидкiстю, яку передбачив виробник. Робоче обладнання не функцiонує. Це випробування не застосовують до транспортних засобiв, якi приводяться в дiю виключно електричною енергiєю.

     2. Механiзм ущiльнення функцiонує.

     Смiттєвоз i смiттєприймальний бункер повиннi бути порожнiми.

     Якщо швидкiсть двигуна автоматично зростає в результатi приведення в дiю механiзму ущiльнення, це значення повинно бути вимiряно. Якщо вимiряне значення є нижчим за швидкiсть, зазначену виробником, бiльше як на 5 вiдсоткiв, то випробування проводиться на двигунi, прискореному акселератором кабiни, для забезпечення швидкостi двигуна, зазначеної виробником.

     Якщо частота обертання двигуна для механiзму ущiльнення не вказана виробником або якщо автомобiль не оснащений автоматичним акселератором, то частота обертання двигуна, що забезпечується акселератором кабiни, повинна становити 1200 об/хв.

     3. Пiднiмальний пристрiй пiднiмають та опускають без вантажу та без контейнера. Частота обертання двигуна визначається i регулюється як при роботi механiзму ущiльнення (пункт 2).

     4. Матерiал закидають у смiттєвоз.

     Матерiали вивантажуються навалом за допомогою пiднiмального пристрою в контейнер (спочатку порожнiй). Для цiєї операцiї повинен використовуватися двоколiсний контейнер ємнiстю 240 л, що вiдповiдає ДСТУ EN 840-1:2018 (EN 840-1:1997, IDT) "Контейнери для вiдходiв пересувнi. Частина 1. Контейнери двоколiснi мiсткiстю вiд 80 л до 390 л для гребiнчастих пiдiймальних пристроїв. Розмiри та конструкцiя". Якщо пiднiмальний пристрiй не може пiдняти такий контейнер, слiд використовувати контейнер ємнiстю близько 240 л. Матерiал повинен складатися з 30 труб iз ПВХ, кожна з яких має приблизну масу 0,4 кг i є таких розмiрiв:

     завдовжки: 150 мм ± 0,5 мм;

     номiнальний зовнiшнiй дiаметр: 90 мм + 0,3/ - 0 мм;

     номiнальна товщина: 6,7 мм + 0,9/ - 0 мм.

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi в разi використання кiлькох умов роботи

     Перiод спостереження повинен тривати:

     1) не менше нiж 15 секунд, кiнцевий рiвень звукової потужностi визначається як LWA1;

     2) не менше нiж три повнi цикли, якщо механiзм ущiльнення запускається автоматично. Якщо механiзм ущiльнення запускають не автоматично, а поциклiчно, вимiрювання виконують не менше нiж для трьох циклiв. Кiнцевий рiвень звукової потужностi (LWA2) визначається як середнє квадратичне значення трьох (або бiльше) вимiрювань;

     3) не менше нiж три безперервнi повнi робочi цикли, що охоплюють пiднiмання та опускання пiднiмального пристрою. Кiнцевий рiвень звукової потужностi (LWA3) визначається як середнє квадратичне значення трьох (або бiльше) вимiрювань;

     4) не менше нiж три повнi робочi цикли, кожний з яких охоплює закидання 30 трубок у контейнер. Кожний цикл не повинен перевищувати 5 секунд. Для цих вимiрювань L p A eq,T замiнюють на L p A ,ls. Кiнцевий рiвень звукової потужностi (LWA4) визначається як середнє квадратичне значення трьох (або бiльше) вимiрювань.

     Кiнцевий рiвень звукової потужностi обчислюють за формулою:

     LWA = 10 log (0,06 ґ 100,1LWA1 + 0,53 ґ 100,1LWA2 + 0,4 ґ 100,1LWA3 + 0,01 ґ 100,1LWA4).

     Примiтка. Якщо смiттєвоз приводять в дiю виключно електричною енергiєю, припускають, що коефiцiєнт, що асоцiюється з LWA1, дорiвнює 0.

     48. Машини дорожнi фрезернi.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Поздовжня вiсь машини дорожньої фрезерної повинна бути паралельна до осi y.

     Випробування пiд навантаженням

     Машина дорожня фрезерна повинна вийти на постiйний режим роботи в дiапазонi, встановленому в iнструкцiях для покупця. Двигун i все навiсне обладнання повинне працювати на вiдповiдних номiнальних швидкостях у режимi холостого ходу.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     49. Скарифiкатори.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 11094

     У спiрному випадку вимiрювання повиннi виконуватися на вiдкритому повiтрi на штучнiй поверхнi згiдно з пунктом 4.1.2 ДСТУ ISO 11094.

     Поправка на умови середовища K2A

     Вимiрювання на вiдкритому повiтрi

     K2A = 0

     Вимiрювання в примiщеннi

     Значення константи K2A, що визначається без штучної поверхнi та згiдно з ДСТУ EN ISO 3744, додаток А, i яке < 2 дБ, не враховують.

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 11094

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Скарифiкатор повинен працювати з двигуном на його номiнальнiй швидкостi та з його робочим пристроєм на холостому ходу (функцiонує, але не розпушує).

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     50. Шредери/подрiбнювачi.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Середовище випробування

     ДСТУ ISO 11094

     Поправка на умови середовища K2A

     Вимiрювання на вiдкритому повiтрi

     K2A = 0

     Вимiрювання в примiщеннi

     Значення константи K2A, що визначається без штучної поверхнi та згiдно з ДСТУ EN ISO 3744, додаток А, i яке < 2 дБ, не враховують.

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     ДСТУ ISO 11094

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Шредер/подрiбнювач необхiдно випробувати, подрiбнюючи один або кiлька шматкiв дерева.

     Робочий цикл охоплює подрiбнення шматка дерева круглого перерiзу (суха сосна або фанера) завдовжки не менше нiж 1,5 м, що загострений з одного кiнця та має дiаметр приблизно рiвний максимальному, на оброблення якого конструктивно розраховано шредер/подрiбнювач та який зазначено в iнструкцiях виробника.

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi

     Перiод спостереження закiнчують щойно буде використано весь матерiал у зонi подрiбнення, але вiн не повинен перевищувати 20 секунд. Якщо обидвi умови роботи є можливi, то належить зазначати вищий рiвень звукової потужностi.

     51. Снiгоприбиральнi машини з роторними робочими органами.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Снiгоприбиральну машину потрiбно випробувати стацiонарно. Снiгоприбиральна машина повинна працювати на максимальнiй швидкостi робочого обладнання та вiдповiднiй швидкостi двигуна, якi зазначив виробник.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     52. Машини для всмоктування.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Всмоктувальнi машини необхiдно випробувати стацiонарно. Двигун i допомiжне приладдя повиннi працювати на швидкостi, яку зазначив виробник для функцiонування робочого обладнання; вакуумний (вакуумнi) насос (насоси) повиннi працювати на максимальнiй швидкостi, яку зазначив виробник. Всмоктувальне обладнання повинно працювати так, щоб внутрiшнiй тиск дорiвнював атмосферному тиску (0 вiдсоткiв вакуум). Шум потоку всмоктувального сопла не повинен впливати на результати вимiрювань.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     53. Баштовi крани.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     Вимiрювання на рiвнi землi

     Пiвсфера / шiсть позицiй мiкрофонiв вiдповiдно до пункту 5 частини A / вiдповiдно до пункту 5 частини A.

     Вимiрювання на рiвнi стрiли

     Коли пiднiмальний механiзм розташовано на рiвнi стрiли, поверхнею вимiрювання є сфера радiусом 4 м, центр якої повинен збiгатися з геометричним центром лебiдки.

     Коли вимiрювання виконують з пiднiмальним механiзмом, розмiщеним на контрстрiлi крана, поверхнею вимiрювання є сфера, площа (S) якої дорiвнює 200 м2.

     Позицiї мiкрофонiв повиннi бути такими, як зазначено на рис. 10.

     Чотири позицiї мiкрофонiв повиннi бути розмiщенi на горизонтальнiй площинi, що проходить через геометричний центр механiзму (H = h/2) з L = 2,80 м i d = 2,80 - l/2,

     де L - напiввiдстань мiж двома послiдовними позицiями мiкрофонiв;

     l - довжина механiзму (вздовж осi стрiли);

     b - ширина механiзму;

     h - висота механiзму;

     d - вiдстань мiж опорою мiкрофона та механiзмом у напрямку стрiли.

     Iншi двi позицiї мiкрофонiв мають перебувати в точках перетину сфери та вертикальної лiнiї, що проходить через геометричний центр механiзму.

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Вимiрювання, яке стосується пiднiмального механiзму

     Пiд час випробування пiднiмальний механiзм повинен бути змонтовано одним з наведених нижче способiв. Позицiю необхiдно описати в протоколi випробування.

     (a) Пiднiмальний механiзм на рiвнi землi

     Кран повинен бути розмiщений на плоскiй звуковiдбивальнiй поверхнi з бетону чи непористого асфальту.

     (б) Пiднiмальний механiзм на рiвнi контрстрiли

     Пiднiмальний механiзм повинен бути пiднесений принаймнi на 12 м над землею.

     (в) Пiднiмальний механiзм, закрiплений на землi

     Пiднiмальний механiзм повинен бути закрiплений на плоскiй звуковiдбивальнiй поверхнi з бетону чи непористого асфальту.

     Вимiрювання, що стосується генератора енергiї

     Якщо генератор енергiї (зв'язаний чи не зв'язаний з пiднiмальним механiзмом) прилаштований до крана, то кран повинен бути змонтований на плоскiй звуковiдбивальнiй поверхнi з бетону чи непористого асфальту.

     Якщо пiднiмальний механiзм розмiщено на контрстрiлi, то вимiрювання шуму можна виконувати з механiзмом або змонтованим на контрстрiлi, або закрiпленим на землi.

     Якщо джерело енергiї, що живить кран, є незалежним вiд нього (електричний генератор або мережа електроживлення, або гiдрогенератор чи пневмогенератор), то вимiрювати потрiбно тiльки рiвень шуму вiд лебiдки механiзму.

     Якщо генератор енергiї прилаштовано до крана, то вимiрювання, що стосуються генератора енергiї та пiднiмального механiзму, потрiбно виконувати окремо, у разi, коли пристрої не поєднано. Коли цi два пристрої поєднано, вимiрювання потрiбно виконувати стосовно всього вузла.

     Пiд час випробування пiднiмальний механiзм i генератор енергiї повиннi бути встановленi та використовуватися вiдповiдно до iнструкцiй виробника.

     Випробування без навантаження

     Генератор енергiї, вбудований у кран, повинен працювати на повнiй номiнальнiй потужностi, яку зазначив виробник.

     Пiднiмальний механiзм повинен працювати без вантажу, з барабаном, який обертається iз швидкiстю, що вiдповiдає максимальнiй швидкостi перемiщення гака, у режимах пiднiмання та опускання. Цю швидкiсть повинен зазначати виробник. Як результат випробування необхiдно брати бiльший iз двох рiвнiв звукової потужностi (пiднiмання чи опускання).

     Випробування пiд навантаженням

     Генератор енергiї, вбудований у кран, повинен працювати на повнiй номiнальнiй потужностi, яку зазначив виробник. Пiднiмальний механiзм повинен працювати при натягненнi троса на барабанi, що вiдповiдає максимальному навантаженню (для мiнiмального радiуса дiї / вильоту), на мiнiмальнiй швидкостi перемiщення гака. Значення навантаження та швидкостi повинен зазначити виробник. Швидкiсть необхiдно контролювати пiд час випробування.

     Перiод (перiоди) спостереження / визначення кiнцевого рiвня звукової потужностi в разi використання кiлькох умов роботи

     У разi вимiрювання рiвня звукової потужностi пiднiмального механiзму перiод вимiрювання повинен становити (tr + tf) секунд:

     tr - перiод у секундах до моменту приведення в дiю гальма пiд час роботи пiднiмального механiзму так, як описано вище. Для цiлей випробування tr = 3 секунди;

     tf - перiод у секундах мiж моментом приведення в дiю гальма та моментом, коли гак стане нерухомим.

     При використаннi iнтегрального шумомiра перiод iнтеграцiї повинен становити (tr + tf) секунд.

     Середнє квадратичне значення на позицiї мiкрофона i знаходять за формулою:

Lpi = 10 lg [(tr 100,1Lri + tf 100,1Lfi) / (tr + tf)],

     де Lri - рiвень звукової потужностi на позицiї мiкрофона i за перiод tr;

     Lfi - рiвень звукової потужностi на позицiї мiкрофона i за перiод гальмування tf.

     Рис. 10. Позицiї мiкрофонiв в разi розмiщення пiднiмального механiзму на контрстрiлi

     54. Траншеєкопачi.

     Див. пункт 0.

     55. Автобетонозмiшувачi.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Робочi умови протягом випробування

     Випробування пiд навантаженням

     Автобетонозмiшувач необхiдно випробувати стацiонарно. Барабан наповнюють бетоном середньої консистенцiї (мiра приведення в рух вiд 42 см до 47 см) до номiнальної мiсткостi. Двигун, що приводить у рух барабан, повинен працювати на швидкостi, яка забезпечує максимальну швидкiсть барабана, як зазначено в iнструкцiї виробника.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     56. Водянi помповi агрегати.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     Паралелепiпед / вiдповiдно до ДСТУ EN ISO 3744 з вимiрювальною вiдстанню d = 1 м.

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Водяний помповий агрегат необхiдно встановлювати на звуковiдбивальнiй площинi; водяний помповий агрегат, який монтується на полоззях, необхiдно розмiщувати на опорi заввишки 0,4 м, якщо iнше не передбачено умовами встановлення, якi визначив виробник.

     Випробування пiд навантаженням

     Двигун повинен працювати з найвищою ефективнiстю, наведеною в iнструкцiях виробника.

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

     57. Зварювальнi генератори.

     Базовий нацiональний стандарт щодо шумового випромiнювання

     ДСТУ EN ISO 3744

     Поправка на умови середовища K2A

     Вимiрювання на вiдкритому повiтрi

     K2A = 0

     Вимiрювання в примiщеннi

     Значення константи K2A, що визначається згiдно з ДСТУ EN ISO 3744, додаток А, i яке < 2 дБ, не враховують.

     Поверхня вимiрювання / кiлькiсть позицiй мiкрофонiв / вимiрювальна вiдстань

     Пiвсфера / шiсть позицiй мiкрофонiв вiдповiдно до пункту 5 частини A / вiдповiдно до пункту 5 частини A.

     Якщо l > 2 м: паралелепiпед згiдно з ДСТУ EN ISO 3744 може використовуватися з вимiрювальною вiдстанню d = 1 м.

     Робочi умови протягом випробування

     Монтаж обладнання

     Зварювальний генератор повинен встановлюватися на звуковiдбивальнiй поверхнi; зварювальнi генератори, що монтуються на полоззях, повиннi бути розмiщенi на опорi висотою 0,4 м, якщо iнше не передбачено умовами встановлення, якi визначив виробник.

     Випробування пiд навантаженням

     ДСТУ ISO 8528-10, пункт 9

     Перiод (перiоди) спостереження

     Перiод спостереження повинен тривати не менше нiж 15 секунд.

 

Додаток 4
до Технiчного регламенту

ФОРМА ПОЗНАЧКИ
гарантованого рiвня звукової потужностi

     Позначка гарантованого рiвня звукової потужностi повинна складатися з числового значення гарантованого рiвня звукової потужностi в дБ, знака LWA i мати такий вигляд як на рисунку.

     Рисунок

     У разi коли розмiр позначки зменшується або збiльшується залежно вiд розмiру обладнання, повиннi бути дотриманi пропорцiї його форми, наведенi на рисунку. При цьому висота позначки повинна бути за можливостi не менше 40 мiлiметрiв.

 

Додаток 5
до Технiчного регламенту

ВНУТРIШНIЙ КОНТРОЛЬ
виробництва

     1. Внутрiшнiй контроль виробництва є процедурою оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник або його уповноважений представник, що виконує обов'язки, визначенi в пунктi 2 цього додатка, гарантує та заявляє, що обладнання вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень (далi - Технiчний регламент). Виробник або його уповноважений представник наносить на кожну одиницю обладнання знак вiдповiдностi технiчним регламентам та позначку гарантованого рiвня звукової потужностi, як визначено в пунктi 14 Технiчного регламенту, та складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть згiдно з вимогами пункту 11 Технiчного регламенту.

     2. Виробник або його уповноважений представник складає технiчну документацiю, визначену в пунктi 3 цього додатка, та зберiгає її для подання на запити вiдповiдних органiв державного ринкового нагляду з метою проведення перевiрки протягом не менше нiж 10 рокiв пiсля виготовлення останньої одиницi продукцiї. Виробник або його уповноважений представник може доручити зберiгання технiчної документацiї iншiй особi. У такому випадку вiн зазначає найменування та адресу цiєї особи в декларацiї про вiдповiднiсть.

     3. Технiчна документацiя повинна давати можливiсть оцiнити вiдповiднiсть обладнання вимогам Технiчного регламенту. Технiчна документацiя повинна мiстити такi вiдомостi:

     найменування та адресу виробника або його уповноваженого представника;

     загальний опис обладнання;

     марку обладнання;

     комерцiйне найменування обладнання;

     тип, серiї та номери обладнання;

     технiчнi данi, необхiднi для iдентифiкацiї обладнання та оцiнки його шумового випромiнювання, у тому числi (за потреби) схематичнi креслення та описи i пояснення, необхiднi для їх розумiння;

     посилання на Технiчний регламент iз зазначенням дати прийняття i номера постанови Кабiнету Мiнiстрiв, якою вiн затверджений;

     протокол випробувань за результатами вимiрювань шуму, що проводяться вiдповiдно до положень Технiчного регламенту;

     застосованi технiчнi засоби та результати оцiнювання невизначеностей, обумовлених вiдхиленнями в процесi виробництва, а також їх зв'язок з гарантованим рiвнем звукової потужностi.

     4. Виробник вживає всiх заходiв до того, щоб виробничий процес забезпечував постiйну вiдповiднiсть виготовленого обладнання технiчнiй документацiї, зазначенiй у пунктах 2 i 3 цього додатка, та вимогам Технiчного регламенту.

 

Додаток 6
до Технiчного регламенту

ВНУТРIШНIЙ КОНТРОЛЬ
виробництва з оцiнюванням технiчної документацiї та перiодичними перевiрками

     1. Внутрiшнiй контроль виробництва з оцiнюванням технiчної документацiї та перiодичними перевiрками є процедурою оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник або його уповноважений представник, що виконує обов'язки, визначенi в пунктах 2, 5 i 6 цього додатка, гарантує та заявляє, що обладнання вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень (далi - Технiчний регламент). Виробник або його уповноважений представник наносить на кожну одиницю обладнання знак вiдповiдностi технiчним регламентам та позначку гарантованого рiвня звукової потужностi, як зазначено в пунктi 14 Технiчного регламенту, та складає письмову декларацiю про вiдповiднiсть згiдно з вимогами пункту 11 Технiчного регламенту.

     2. Виробник або його уповноважений представник складає технiчну документацiю, визначену в пунктi 3 цього додатка, та зберiгає її для подання на запити вiдповiдних органiв державного ринкового нагляду з метою проведення перевiрки протягом не менше нiж 10 рокiв пiсля виготовлення останньої одиницi продукцiї. Виробник або його уповноважений представник може доручити зберiгання технiчної документацiї iншiй особi. У такому випадку вiн зазначає найменування та адресу цiєї особи в декларацiї про вiдповiднiсть.

     3. Технiчна документацiя повинна давати можливiсть оцiнити вiдповiднiсть обладнання вимогам Технiчного регламенту. Технiчна документацiя повинна мiстити такi вiдомостi:

     найменування та адресу виробника або його уповноваженого представника;

     загальний опис обладнання;

     марку обладнання;

     комерцiйне найменування обладнання;

     тип, серiї та номери обладнання;

     технiчнi данi, необхiднi для iдентифiкацiї обладнання та оцiнки його шумового випромiнювання, у тому числi за потреби схематичнi креслення та описи i пояснення, необхiднi для їх розумiння;

     посилання на Технiчний регламент iз зазначенням дати прийняття i номера постанови Кабiнету Мiнiстрiв, якою вiн затверджений;

     протокол випробувань за результатами вимiрювань шуму, що проводяться вiдповiдно до положень Технiчного регламенту;

     застосованi технiчнi засоби та результати оцiнювання невизначеностей, обумовлених вiдхиленнями в процесi виробництва, а також їх зв'язок з гарантованим рiвнем звукової потужностi.

     4. Виробник вживає всiх заходiв до того, щоб виробничий процес забезпечував постiйну вiдповiднiсть виготовленого обладнання технiчнiй документацiї, зазначенiй у пунктах 2 i 3 цього додатка, та вимогам Технiчного регламенту.

Проведення призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi оцiнювання перед введенням обладнання в обiг

     5. Виробник або його уповноважений представник подає копiю технiчної документацiї обраному ним призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган) перед введенням першої одиницi обладнання в обiг або експлуатацiю.

     У разi наявностi сумнiвiв у достовiрностi технiчної документацiї призначений орган iнформує про це виробника або його уповноваженого представника i за необхiдностi вносить або доручає внесення змiн до технiчної документацiї чи в разi потреби проводить або доручає проведення випробувань, якi вiн вважає за необхiдне.

     Пiсля видачi призначеним органом звiту, в якому пiдтверджується вiдповiднiсть технiчної документацiї положенням Технiчного регламенту, виробник або його уповноважений представник пiд свою повну вiдповiдальнiсть може наносити знак вiдповiдностi технiчним регламентам на обладнання та складати декларацiю про вiдповiднiсть згiдно з пунктами 11 i 14 Технiчного регламенту.

Проведення призначеним органом оцiнювання пiд час виробництва

     6. Виробник або його уповноважений представник у подальшому залучає призначений орган на етапi виробництва вiдповiдно до однiєї з наведених у цьому пунктi процедур, обраної виробником або його уповноваженим представником.

     Згiдно з першою процедурою призначений орган проводить перiодичнi перевiрки з метою пiдтвердження постiйної вiдповiдностi виготовленого обладнання технiчнiй документацiї та вимогам Технiчного регламенту. Зокрема призначений орган повинен зосередитися на:

     правильностi та повнотi маркування обладнання вiдповiдно до вимог пункту 14 Технiчного регламенту;

     вiдповiдностi складеної декларацiї про вiдповiднiсть вимогам пункту 11 Технiчного регламенту;

     застосованих технiчних засобах i результатах оцiнювання невизначеностей, обумовлених вiдхиленнями в процесi виробництва, а також на їх зв'язку з гарантованим рiвнем звукової потужностi.

     Виробник або його уповноважений представник повинен надавати призначеному органу вiльний доступ до всiєї внутрiшньої документацiї, яка стосується таких процедур, фактичних результатiв внутрiшнiх перевiрок i коригувальних заходiв (якщо вони були вжитi).

     Тiльки у разi коли зазначенi вище перевiрки дають незадовiльнi результати, призначений орган повинен проводити випробування на шум, якi залежно вiд досвiду призначеного органу можуть бути спрощенi або повнiстю виконанi вiдповiдно до положень, визначених у додатку 3 до Технiчного регламенту, для вiдповiдного типу обладнання.

     Згiдно з другою процедурою призначений орган проводить або доручає проведення перевiрок продукцiї через довiльнi iнтервали часу. З метою перевiрки вiдповiдностi продукцiї застосовним вимогам Технiчного регламенту необхiдно дослiдити адекватний зразок готового обладнання, вiдiбраний призначеним органом, та провести вiдповiднi випробування, якi визначенi в додатку 3 до Технiчного регламенту, або еквiвалентнi випробування. Перевiрка продукцiї повинна охоплювати такi аспекти:

     правильнiсть та повнота маркування обладнання вiдповiдно до вимог пункту 14 Технiчного регламенту;

     вiдповiднiсть складеної декларацiї про вiдповiднiсть вимогам пункту 11 Технiчного регламенту.

     Перiодичнiсть перевiрок, що проводяться вiдповiдно до наведених в цьому пунктi процедур, визначається призначеним органом згiдно з результатами попереднiх оцiнювань, у зв'язку з необхiднiстю монiторингу коригувальних заходiв та подальшими вказiвками щодо перiодичностi перевiрок, якi можуть бути наданi на пiдставi рiчних обсягiв виробництва та загальної надiйностi виробника щодо пiдтримання гарантованих значень. При цьому перевiрка повинна проводитися не рiдше одного разу на три роки.

     У разi наявностi сумнiвiв у достовiрностi технiчної документацiї чи дотриманнi технiчної документацiї пiд час виробництва призначений орган повiдомляє про це виробника або його уповноваженого представника.

     У тих випадках, коли перевiрене обладнання не вiдповiдає положенням Технiчного регламенту, призначений орган повiдомляє про це вiдповiдному органу державного ринкового нагляду.

 

Додаток 7
до Технiчного регламенту

ПЕРЕВIРКА
одиницi обладнання

     1. Перевiрка одиницi обладнання є процедурою оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник або його уповноважений представник гарантує та заявляє, що обладнання, для якого був виданий сертифiкат вiдповiдностi, зазначений у пунктi 4 цього додатка, вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень (далi - Технiчний регламент). Виробник або його уповноважений представник наносить на обладнання знак вiдповiдностi технiчним регламентам, доповнений iнформацiєю згiдно з вимогами пункту 14 Технiчного регламенту, та складає декларацiю про вiдповiднiсть, зазначену в пунктi 11 Технiчного регламенту.

     2. Заявка на проведення перевiрки одиницi обладнання подається виробником або його уповноваженим представником до обраного ним призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган).

     Заявка повинна мiстити:

     1) найменування та адресу виробника, а в разi подання заявки його уповноваженим представником - також найменування та адресу уповноваженого представника;

     2) письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана до жодного iншого призначеного органу;

     3) технiчну документацiю, яка мiстить:

     - загальний опис обладнання;

     - комерцiйне найменування обладнання;

     - тип, серiї та номери обладнання;

     - технiчнi данi, необхiднi для iдентифiкацiї обладнання та оцiнки його шумового випромiнювання, у тому числi (за потреби) схематичнi креслення та описи i пояснення, необхiднi для їх розумiння;

     - посилання на Технiчний регламент iз зазначенням дати прийняття i номера постанови Кабiнету Мiнiстрiв, якою вiн затверджений.

     3. Призначений орган повинен:

     дослiдити, чи було обладнання виготовлене вiдповiдно до технiчної документацiї;

     узгодити iз заявником мiсце, в якому згiдно з Технiчним регламентом будуть проведенi випробування на шум;

     провести або доручити проведення необхiдних випробувань на шум згiдно з Технiчним регламентом.

     4. У разi коли обладнання вiдповiдає положенням Технiчного регламенту, призначений орган видає заявнику сертифiкат вiдповiдностi за такою формою.

Форма сертифiката вiдповiдностi

СЕРТИФIКАТ ВIДПОВIДНОСТI
1. Виробник 2. Сертифiкат вiдповiдностi N
3. Сертифiкат видано 4. Технiчний регламент, що застосовується
5. Звiт/протокол лабораторiї
N Дата
Вимiряний рiвень звукової потужностi
___________________ дБ
6. Iнше
7. Опис обладнання:
тип обладнання
комерцiйне найменування обладнання
серiйний номер
тип мотора (моторiв)
тип енергiї
iншi технiчнi характеристики

категорiя

iдентифiкацiйний номер
виробник
потужнiсть
8. Такi документи, що мають номер, зазначений в пунктi 2 цього сертифiката, є додатком до нього
9. Строк дiї сертифiката
М. П. (за наявностi)
Мiсце
Пiдпис
Дата

     У разi коли призначений орган вiдмовляє у видачi сертифiката вiдповiдностi, вiн повинен надати докладне обґрунтування вiдмови.

     5. Виробник або його уповноважений представник зберiгає копiї сертифiката вiдповiдностi разом з технiчною документацiєю протягом 10 рокiв з дня введення обладнання в обiг.

 

Додаток 8
до Технiчного регламенту

ЦIЛКОВИТЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI

     1. Цiлковите забезпечення якостi є процедурою оцiнки вiдповiдностi, за допомогою якої виробник, що виконує обов'язки, зазначенi в пунктi 2 цього додатка, гарантує та заявляє, що обладнання вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень (далi - Технiчний регламент). Виробник або його уповноважений представник наносить на кожну одиницю обладнання знак вiдповiдностi технiчним регламентам, доповнений iнформацiєю згiдно з вимогами пункту 14 Технiчного регламенту, та складає декларацiю про вiдповiднiсть, зазначену в пунктi 11 Технiчного регламенту.

     2. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управлiння якiстю щодо розроблення, виробництва, кiнцевого контролю та випробувань, зазначену в пунктi 3 цього додатка, яка пiдлягає нагляду, встановленому в пунктi 4 цього додатка.

     3. Для оцiнки системи управлiння якiстю виробник подає заявку до призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган) за своїм вибором.

     Заявка повинна мiстити:

     1) всю необхiдну iнформацiю для передбаченої категорiї продукцiї, зокрема технiчну документацiю на все обладнання, що вже перебуває на етапi проектування чи виробництва, яка повинна мiстити такi вiдомостi:

     - найменування та адресу виробника або його уповноваженого представника;

     - загальний опис обладнання;

     - марку обладнання;

     - комерцiйне найменування обладнання;

     - тип, серiї та номери обладнання;

     - технiчнi данi, необхiднi для iдентифiкацiї обладнання та оцiнки його шумового випромiнювання, у тому числi (за потреби) схематичнi креслення та описи i пояснення, необхiднi для їх розумiння;

     - посилання на Технiчний регламент iз зазначенням дати прийняття i номера постанови Кабiнету Мiнiстрiв, якою вiн затверджений;

     - протокол випробувань за результатами вимiрювань шуму, що проводяться вiдповiдно до положень Технiчного регламенту;

     - застосованi технiчнi засоби та результати оцiнювання невизначеностей, обумовлених вiдхиленнями в процесi виробництва, а також їх зв'язок з гарантованим рiвнем звукової потужностi;

     - копiю декларацiї про вiдповiднiсть;

     2) документацiю, що стосується системи управлiння якiстю.

     4. Система управлiння якiстю повинна забезпечувати вiдповiднiсть продукцiї вимогам технiчних регламентiв, що застосовуються до неї.

     Усi елементи, вимоги та положення, прийнятi виробником, повиннi бути задокументованi у виглядi систематизованих i впорядкованих заходiв, процедур i письмових iнструкцiй.

     Документацiя щодо функцiонування системи управлiння якiстю повинна забезпечувати однозначне тлумачення процедур i заходiв, а саме програм якостi, планiв, настанов i протоколiв.

     5. Документацiя щодо функцiонування системи управлiння якiстю повинна мiстити опис:

     цiлей системи управлiння якiстю, органiзацiйної структури, вiдповiдальностi та повноважень керiвництва щодо розроблення та забезпечення якостi продукцiї;

     технiчної документацiї, що повинна бути складена для кожного виду продукцiї та мати iнформацiю, встановлену в пунктi 3 цього додатка, для зазначених технiчних документiв;

     методiв контролю та перевiрки проекту, процесiв i системних дiй, що будуть застосовуватися пiд час розроблення продукцiї, що вiдноситься до категорiй обладнання;

     методiв виробництва, контролю якостi та забезпечення якостi, процесiв i системних дiй, що будуть використовуватися;

     перевiрок i випробувань, що будуть проводитися перед початком виробництва, а також у ходi виробництва i пiсля нього, та частоти їх проведення;

     протоколiв (записiв) щодо якостi (звiтiв про iнспектування, даних випробувань i калiбрувань, звiтiв про квалiфiкацiю вiдповiдного персоналу тощо);

     засобiв монiторингу, що дають змогу контролювати досягнення необхiдної якостi проектування та продукцiї, ефективне функцiонування системи управлiння якiстю.

     Призначений орган повинен оцiнити систему управлiння якiстю, щоб визначити, чи вiдповiдає вона вимогам, зазначеним у пунктi 4 цього додатка. Вiдповiднiсть системи управлiння якiстю вимогам ДСТУ EN ISO 9001 надає презумпцiю вiдповiдностi такiй системi вимогам, зазначеним у цьому пунктi.

     До складу групи аудиторiв з перевiрки системи управлiння якiстю повинна входити принаймнi одна особа, яка має досвiд оцiнювання технологiї виготовлення того типу обладнання, що повинно вироблятися.

     Процедура оцiнки повинна включати перевiрку на пiдприємствi виробника.

     Результати оцiнки системи управлiння якiстю повиннi бути повiдомленi виробнику. Таке повiдомлення повинно мiстити висновки експертизи та обґрунтоване рiшення щодо оцiнки.

     6. Виробник повинен дотримуватися вимог, передбачених схваленою системою управлiння якiстю, та пiдтримувати її в адекватному та ефективному станi.

     Виробник або його уповноважений представник повинен повiдомляти призначеному органу, який схвалив систему управлiння якiстю, про будь-яку заплановану змiну до неї.

     Призначений орган оцiнює запропонованi змiни та приймає рiшення про спроможнiсть модифiкованої системи управлiння якiстю вiдповiдати вимогам, зазначеним у пунктi 4 цього додатка, або про необхiднiсть проведення повторної оцiнки.

     Вiн повинен повiдомити в письмовiй формi виробнику про своє рiшення. Таке повiдомлення повинно мiстити результати оцiнювання та обґрунтування рiшення.

Нагляд пiд вiдповiдальнiстю призначеного органу

     7. Метою нагляду є пересвiдчення в тому, що виробник належним чином виконує зобов'язання вiдповiдно до схваленої системи управлiння якiстю.

     8. Виробник забезпечує призначеному органу доступ до мiсць розроблення, вироблення, кiнцевого контролю, випробувань i зберiгання обладнання та повинен забезпечувати його всiєю необхiдною iнформацiєю, такою як:

     документацiя щодо функцiонування системи управлiння якiстю;

     протоколи (записи) щодо якостi, передбаченi тiєю частиною системи управлiння якiстю, яка стосується проектування (результати аналiзiв, розрахункiв, випробувань тощо);

     протоколи (записи) щодо якостi, передбаченi тiєю частиною системи управлiння якiстю, яка стосується виробництва (звiти про iнспектування, данi випробувань i калiбрувань, звiти про квалiфiкацiю вiдповiдного персоналу тощо).

     9. Призначений орган повинен проводити перiодичнi перевiрки, щоб пересвiдчитися, що виробник пiдтримує в належному станi та застосовує систему управлiння якiстю, та надавати виробнику звiт про перевiрку.

     10. Крiм того, призначений орган може проводити додатковi перевiрки виробника без попередження. Пiд час таких вiдвiдувань призначений орган може в разi необхiдностi проводити випробування або вимагати їх проведення для перевiрки належного функцiонування системи управлiння якiстю. Призначений орган повинен надати виробнику звiт про вiдвiдування та, якщо були проведенi випробування, - протокол випробувань.

     11. Виробник повинен зберiгати доступною для вiдповiдних органiв державного ринкового нагляду протягом 10 рокiв вiд дати вироблення останньої одиницi обладнання:

     документацiю, зазначену в пунктi 3 цього додатка;

     змiни, зазначенi в абзацi другому пункту 6 цього додатка;

     рiшення i звiти призначеного органу, зазначенi в останньому абзацi пункту 6, пунктах 9 i 10 цього додатка.

     12. Кожен призначений орган повинен iнформувати iншi призначенi органи про виданi або скасованi ним документи щодо схвалення системи управлiння якiстю.

 

Додаток 9
до Технiчного регламенту

СПЕЦIАЛЬНI ВИМОГИ,
яким повиннi вiдповiдати призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi

     1. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi, його керiвник i персонал, вiдповiдальнi за проведення перевiрок, не повиннi бути розробником, виробником, постачальником або монтажником обладнання, яке вони перевiряють, а також уповноваженим представником будь-якої з цих сторiн. Вони не повиннi залучатися безпосередньо або як уповноваженi представники до розроблення, виготовлення, реалiзацiї чи технiчного обслуговування такого обладнання. Однак це не повинно виключати можливостi обмiну технiчною iнформацiєю мiж виробником i призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi.

     2. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi та його персонал повиннi проводити оцiнювання та перевiрки з найвищим рiвнем професiйної добросовiсностi та технiчної компетентностi, бути вiльними вiд будь-якого тиску та заохочень, зокрема фiнансових, що можуть впливати на їх оцiнювання чи результати перевiрок, особливо з боку осiб або груп осiб, якi заiнтересованi в результатах перевiрок.

     3. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi повинен мати у своєму розпорядженнi необхiдний персонал та необхiднi засоби, що дозволять йому належним чином виконувати технiчнi та адмiнiстративнi завдання, пов'язанi з перевiрками та наглядом. Вiн також повинен мати доступ до обладнання, необхiдного для проведення особливих перевiрок.

     4. Персонал, вiдповiдальний за перевiрки, повинен мати:

     належну технiчну та професiйну пiдготовку;

     задовiльнi знання вимог щодо оцiнювання технiчної документацiї;

     задовiльнi знання вимог щодо випробувань, якi вiн проводить, i вiдповiдний досвiд проведення таких випробувань;

     вмiння складати сертифiкати, звiти та протоколи, необхiднi для засвiдчення достовiрностi проведених випробувань.

     5. Повинна бути гарантована неупередженiсть персоналу, що проводить перевiрки. Винагорода цього персоналу не повинна залежати вiд кiлькостi проведених випробувань або результатiв таких випробувань.

     6. Персонал призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi повинен бути зобов'язаний зберiгати професiйну таємницю щодо всiєї iнформацiї, одержаної пiд час виконання завдань згiдно з Технiчним регламентом шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень, крiм взаємодiї з органами виконавчої влади вiдповiдно до законодавства.

 

Додаток 10
до Технiчного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВIДПОВIДНОСТI
положень Директиви 2000/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради вiд 8 травня 2000 р. щодо наближення законiв держав-членiв стосовно шумового випромiнювання у довкiллi шляхом використання обладнання на вiдкритому повiтрi та Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень

Положення Директиви Положення Технiчного регламенту
Стаття 1 Абзац перший пункту 1
  Абзац другий пункту 1
Частина перша статтi 2 Пункт 2
Частина друга статтi 2 Пункт 3
Абзац перший статтi 3 Абзац перший пункту 4
Пункт "a" статтi 3 Пiдпункт 1 пункту 4
Пункт "в" статтi 3  
Пункт "с" статтi 3 Пiдпункт 2 пункту 4
Пункт "d" статтi 3 Пiдпункт 3 пункту 4
Пункт "e" статтi 3 Пiдпункт 4 пункту 4
Пункт "f" статтi 3 Пiдпункт 5 пункту 4
  Абзац сьомий пункту 4
Частина перша статтi 4 Пункт 5
Частина друга статтi 4 Пункт 6
Частина перша статтi 5 Пункт 7
Частина друга статтi 5  
Частина перша статтi 6 Пункт 8
Частина друга статтi 6 Пункт 9
Стаття 7 Пункт 10
Частина перша статтi 8 Абзац перший пункту 11
Частина друга статтi 8 Абзац другий пункту 11
Частина третя статтi 8 Пункт 12
Частина перша статтi 9 Абзац перший пункту 13
Частина друга статтi 9 Абзац другий пункту 13
Частина третя статтi 9  
Частина четверта статтi 9  
Стаття 10  
Частина перша статтi 11 Абзац перший пункту 14
Частина друга статтi 11 Абзац другий пункту 14
Частина третя статтi 11 Абзац третiй пункту 14
Частина четверта статтi 11 Абзац четвертий пункту 14
Частина п'ята статтi 11 Абзаци п'ятий i шостий пункту 14
Стаття 12 Пункти 15 i 16
Стаття 13 Пункт 17
Частина перша статтi 14 Пункт 18
Частина друга статтi 14 Пункт 19
Частина третя статтi 14  
Частина перша статтi 15 Абзац перший пункту 20
Частина друга статтi 15 Абзац другий пункту 20
Частина третя статтi 15  
Частина четверта статтi 15  
Частина п'ята статтi 15  
Стаття 16  
Стаття 17  
Стаття 18  
Стаття 18а  
Стаття 19  
Стаття 20  
Стаття 21  
Стаття 22  
Стаття 23  
Стаття 24  
  Пункт 21
Додаток I Додаток 1
Додаток II Додаток 2
Додаток III Додаток 3
Додаток IV Додаток 4
Додаток V Додаток 5
Додаток VI Додаток 6
Додаток VII Додаток 7
Додаток VIII Додаток 8
Додаток IX Додаток 9
Додаток X Додаток 7
  Додаток 10

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2019 р. N 1186

ЗМIНА,
що вноситься до перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд

     Доповнити перелiк пунктом 151 такого змiсту:

"151. Обладнання, що використовується ззовнi примiщень постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1186 "Про затвердження Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень" Держпрацi".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.