КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 лютого 2022 р. N 153


Про перелiк товарiв критичного iмпорту

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 лютого 2022 року N 161,
вiд 28 лютого 2022 року N 167,
вiд 1 березня 2022 року N 173,
вiд 4 березня 2022 року N 191,
вiд 5 березня 2022 року N 203,
вiд 6 березня 2022 року N 211,
вiд 7 березня 2022 року N 219,
вiд 8 березня 2022 року N 226,
вiд 10 березня 2022 року N 244,
вiд 13 березня 2022 року N 266,
вiд 16 березня 2022 року N 289,
вiд 19 березня 2022 року N 324,
вiд 20 березня 2022 року N 336,
вiд 21 березня 2022 року N 340,
вiд 26 березня 2022 року N 371,
вiд 12 квiтня 2022 року N 444,
вiд 3 травня 2022 року N 553,
вiд 7 травня 2022 року N 554,
вiд 7 червня 2022 року N 673

     Вiдповiдно до Законiв України "Про правовий режим воєнного стану", "Про валюту i валютнi операцiї" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк товарiв критичного iмпорту згiдно з додатком.

     2. Рекомендувати Нацiональному банку забезпечити здiйснення транскордонних валютних платежiв за операцiї з iмпорту товарiв, зазначених у перелiку, затвердженому цiєю постановою.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 21

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 лютого 2022 р. N 153

ПЕРЕЛIК
товарiв критичного iмпорту

Код згiдно з УКТЗЕД* Назва
  Оплата товарiв (продукцiї, послуг, витрат), пов'язаних iз перевезенням пасажирiв, вантажiв (включаючи розрахунки за пальне, оплату аеропортових та портових зборiв, наземного обслуговування повiтряних та морських суден, оплату дорiг, морське фрахтування, ремонт транспорту та iншi, пов'язанi з цiєю дiяльнiстю продукцiю, послуги та витрати), а також послуг iнтернет-зв'язку; утримання, ремонт залiзничної iнфраструктури
Розрахунки за договорами лiзингу транспортних засобiв
  Послуги iз зберiгання товару на складах за кордоном та пов'язанi з цим iншi супутнi витрати, пов'язанi iз перевезенням пасажирiв, вантажiв, а також послуги, у тому числi хмарнi послуги, послуги взаємоз'єднання мереж електронних комунiкацiй, роумiнгу, iншi мiжоператорськi послуги та програмне забезпечення для функцiонування операторiв процесiнгових платiжних систем, операторiв систем комунiкацiй та зв'язку, Iнтернету та/або постачальникiв електронних комунiкацiйних мереж та обладнання (включаючи оплату лiцензiй програмного забезпечення та/або програмного забезпечення/обладнання, плату за обслуговування програмного забезпечення/обладнання, технiчну пiдтримку програмного забезпечення/обладнання та комплектуючi для обслуговування iнформацiйних систем та мереж операторiв систем комунiкацiй та зв'язку)
  Оптичнi та радарнi супутниковi знiмки, продукти їх обробки
  Зображення та вiдеоматерiали, одержанi через супутники (радiолокацiйнi, багатоспектральнi, гiперспектральнi, повнокадровi та пов'язанi рiшення, продукти чи послуги)
  Послуги монiторингу на базi супутникової зйомки, послуги з доступу та отримання даних з архiвiв супутникових даних, послуги iз замовлення супутникової зйомки (зокрема через онлайн-системи або iншим способом)
  Лiцензiї на супутниковi данi та продукти їх обробки; послуги з надання бортового ресурсу космiчних апаратiв
  Програмна продукцiя, зокрема результат комп'ютерного програмування у виглядi операцiйної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентiв), а також у виглядi iнтернет-сайтiв та/або онлайн-сервiсiв та доступу до них
  Примiрники (копiї, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентiв у матерiальнiй та/або електроннiй формi, зокрема у формi коду (кодiв) та/або посилань для завантаження комп'ютерної програми та/або їх частин, компонентiв у формi коду (кодiв) для активацiї комп'ютерної програми чи в iншiй формi
  Будь-якi змiни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функцiоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змiн, додаткiв, доповнень протягом певного перiоду
  Криптографiчнi засоби захисту iнформацiї
  Електроннi комунiкацiйнi послуги, зокрема послуги з органiзацiї, оренди та включення мiжнародних каналiв електрозв'язку, надання ємностi мережi DWDM, користування мiжнародними каналами електрозв'язку, органiзацiї та пiдключення до Iнтернету, послуги доступу до Iнтернету та IР-транзиту, пiдтримка сигнальних лiнкiв, послуги мiжнародного телефонного зв'язку, оренди IP-адрес, голосового трафiку з мiжнародними партнерами, оренди оптичних волокон
  Перевезення вантажiв дорожнiми транспортними засобами
  Перевезення вантажiв залiзничним транспортом
  Послуги морського та каботажного вантажного транспорту
  Послуги щодо складування та зберiгання
  Послуги, сумiжнi з наземним перевезенням
  Послуги, сумiжнi з водним перевезенням
  Послуги щодо транспортного оброблення вантажiв
  Послуги допомiжнi щодо транспортування iншi
  Механiчна обробка ротору турбiни (заготовки)
  Послуги медичних лабораторiй
  Оренда автотранспорту
  Послуги з ремонту валiв та iншого обладнання для целюлозно-паперової промисловостi
  Послуги (роботи) з проведення сертифiкацiйних випробувань та пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї нормам та стандартам
  Послуги з реєстрацiї та перереєстрацiї лiкарських засобiв
  Послуги з документального та iнформацiйного супроводу для реєстрацiї, перереєстрацiї, видачi реєстрацiйних документiв, отримання дозволiв, внесення змiн до реєстрацiйних документiв на товари українських виробникiв на територiї держав, де така реєстрацiя є необхiдною для продажу товарiв українських виробникiв
  Послуги з монтажу обладнання
  Послуги з пуску в роботу обладнання
  Рекламна дiяльнiсть
  Послуги з ремонту та технiчного обслуговування пристроїв на рiдких кристалах, лазерiв, крiм лазерних дiодiв
  Послуги з ремонту та технiчного обслуговування приладiв та апаратури для автоматичного регулювання або керування
  Послуги та програмне забезпечення для постачальникiв машин та апаратiв для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричних (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазерного або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвукових, електронно-променевих, магнiтно-iмпульсних або плазмодугових; електричних машин та апаратiв для гарячого напилення металiв або металокерамiки, включаючи оплату лiцензiй програмного забезпечення та/або розробку програмного забезпечення/обладнання, щорiчну плату за обслуговування програмного забезпечення/обладнання, технiчну пiдтримку програмного забезпечення/обладнання
  Послуги з фармаконагляду щодо лiкарських засобiв для зовнiшнiх ринкiв
  Послуги з проведення або монiторингу клiнiчних дослiджень на лiкарськi засоби для зовнiшнiх ринкiв
  Послуги з проведення експертизи, сертифiкацiї, валiдацiї, лабораторних дослiджень лiкарських засобiв
  Послуги iз сертифiкацiї та внесення змiн у сертифiкацiйнi досьє медичних виробiв для зовнiшнiх ринкiв
  Розрахунки за лiцензiйними договорами, у тому числi роялтi
  Роботи та послуги з модернiзацiї обладнання, пуско-налагоджувальних робiт, технiчного обслуговування, синхронiзацiї, перевiрки функцiонування обладнання пiсля замiни запасних частин
  Послуги, пов'язанi з участю резидентiв України в тендерах за межами України, у тому числi послуги, пов'язанi з реєстрацiєю резидента України та контрактiв, пiдписаних з резидентом України на державних товарних бiржах iнших держав
  Послуги акредитованих європейських лабораторiй для проведення випробувань продукцiї (металопластикових конструкцiй, дверей металевих)
  Участь у меблевiй виставцi, м. Познань (Польща), 16 - 19 травня 2022 р.
  Технiчнi послуги з регенерацiї каталiзатора iз зниженою активнiстю
  Ремонт салонiв автомобiлiв
  Послуги з вiдновлення гумового/полiуретанового покриття на вiджимнi ролики
  Монтаж та введення в експлуатацiю модулiв електролiзерiв, проведення випробувань, iнспекцiя (визначення актуального стану) компонентiв електролiзерiв
  Ремонт обладнання доменної печi, iнженерно-консультацiйнi послуги з монтажу та налагодження обладнання доменної печi, дiагностика обладнання доменної печi
  Послуги з модернiзацiї, капiтального та поточного ремонтiв локомотивiв дизель-електричних, вузлiв та запчастин до локомотивiв дизель-електричних
  Послуги з дiагностики, капiтального та деповського ремонтiв вагонiв (цистерн, платформ, напiввагонiв, хоперiв, окатишевозiв, цементовозiв та iнших типiв вантажних вагонiв)
  Пiдписка на Iнтернет-платформи та iншi доступи до програм
  Послуги з перероблення матерiальних ресурсiв, що належать iншим сторонам
  Надання iнших iнформацiйних послуг
  Технiчний контроль та аналiз
  Монтування промислових машин i устаткування
  Послуги з технiчного випробування i аналiзу
  Послуги з сертифiкацiї продукцiї
  Послуги з надання права на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi/авторського права (у тому числi творiв меблевого дизайну)
  Участь у виставцi "Bridal Fashion" у 2022 р.
  Послуги з iнспекцiї технiчного стану обладнання, призначеного для виробництва скла порожнистого, та послуги з перевiрки стану вогнетривкої структури скловарних печей
  Послуги iноземних дата-центрiв
  Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть: розмiщення ресурсiв IТ-систем у дата-центрах, доступ до хмарних сервiсiв, зберiгання даних у дата-центрi
  Послуги з розмiщення фiзичних серверiв та обладнання в iноземних дата-центрах
  Послуги сертифiкованих європейських лабораторiй з проведення аналiзiв мастильних матерiалiв
  Сертифiкацiя FSC (Лiсова наглядова рада)
  Сертифiкацiя CE (вiдповiднiсть Європейським нормам)
  Сертифiкацiя CARB та EPA вiдповiдно фанери ФСФ та ФК (жорстке регулювання видiлення формальдегiду)
  Послуги з процедури тестування та сертифiкацiї кабелiв
  Послуги з аудиту виробництва кабелiв (для пiдтвердження сертифiкацiї)
  Роялтi (лiцензiйний збiр) за право використання програмного продукту/невиключну лiцензiю на програмний продукт
  Послуги з транспортування вантажiв всiма видами транспорту, послуги iз зберiгання, охорони вантажiв та iншi транспортно-експедицiйнi послуги, винагорода комiсiонера, компенсацiя iнших витрат нерезидентам, якi пов'язанi з перемiщенням товарiв, що iмпортуються в Україну або експортуються з неї
  Ремонт анiлоксових цилiндрiв для друкарської машини
  Послуги з ремонту та монтажу машин, устаткування, запасних частин
  Послуги посередникiв з оптової торгiвлi
  Послуги, що надаються iноземними постачальниками i необхiднi для пiдтримки виробничих процесiв (технiчне обслуговування обладнання, калiбрування обладнання тощо)
  Послуги з розробки лiкарських засобiв
  Послуги з оформлення результатiв наукових дослiджень та експериментальних розробок
  Професiйнi послуги: юридичнi, аудиту i податкового консалтингу
  Послуги у сферi реалiзацiї та захисту прав iнтелектуальної власностi
  Послуги архiтектурнi та iнженернi, пов'язанi з ними послуги з технiчного консультування
  Послуги з формування документiв i звiтностi та консультацiйнi послуги
  Послуги поштового зв'язку
  Послуги з виготовлення друкарських клiше для нанесення дизайнiв на пакувальнi матерiали
  Послуги з утилiзацiї невикористаного пакування
  Iнжинiринговi послуги
  Участь у мiжнародних текстильних виставках "Texprocess", "Techtextil", "Heimtextil" у Франкфуртi-на-Майнi (Нiмеччина) 21-24 червня 2022 р.
  Базовий та детальний iнжинiринг, що розробляється для комплексу насосного обладнання, яке застосовується для перекачування вiдходiв збагачувального передiлу
  Базовий iнжинiринг, що розробляється для основного технологiчного обладнання, спрямований на пiдвищення масової частки залiза в концентратi iз застосуванням флотацiйної технологiї
2710 Нафта та нафтопродукти
2711 Гази нафтовi
2701 Вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля
3004 Лiкарськi засоби дозованi або фасованi для роздрiбної торгiвлi
8541 Дiоди, транзистори; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади; свiтловипромiнювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух)
3002, 9018, 9019, 9020, 9022, 9025, 9027, 9402 Медичнi вироби (в тому числi медичне обладнання, розхiднi матерiали, засоби iндивiдуального захисту тощо)
8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої
8708 Частини та пристрої транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705
4011 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi
2709 Нафта та нафтопродукти сирi
8502 Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi
8401 Реактори ядернi; паливнi елементи для ядерних реакторiв; обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв
3002 Кров людей, тварин; сироватки, вакцини, токсини
9018 Прилади та пристрої для використання у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї
2704 Кокс i напiвкокс; вугiлля ретортне
9619 00 Гiгiєнiчнi прокладки i тампони, дитячi пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi вироби, з будь-якого матерiалу
2936 Провiтамiни та вiтамiни, їх похiднi
3005 Вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби (наприклад, перев'язувальнi вироби, липкий пластир, гiрчичники), просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами або розфасованi для роздрiбної торгiвлi для застосування у медицинi, зокрема хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї
4818 Папiр, целюлозна вата, iншi вироби санiтарно-гiгiєнiчного, побутового, господарського та медичного призначення
4803 Паперовi туалетнi серветки, рушники, пелюшки, скатертини, вата, полотно
0105 Свiйська птиця
0407 Яйця птахiв у шкаралупi
1005 Кукурудза
1206 Насiння соняшнику подрiбнене або неподрiбнене
3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг
0201
0202
0203
0204
0206
0207
М'ясо та їстiвнi субпродукти
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
0406 Сири всiх видiв i кисломолочний сир
0407 Яйця птахiв у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi
0701, 0703, 0704, 0706, 0707, 0708, 0710, 0711 Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби
0803, 0805, 0808, 0813 Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь
0901, 0902 Кава, чай, мате, або парагвайський чай, i прянощi
1006, 1008 Зерновi культури
1101 Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)
1201 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi:
1302 Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi
1501
1502
1511
1512
1518
Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1601
1602
1604
1605
Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
1701
1702
Цукор i кондитерськi вироби з цукру
Позицiю виключено  
2001
2002
2003
2007
Продукти переробки овочiв, плодiв або iнших частин рослин
2102
2103
2104
Рiзнi харчовi продукти
2207
2208
2209
Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульованi
6211 43 90 00 Бронежилети
72 - 73 Бронеплити
6506 10 80 00 Каски, шоломи
4202 Пiдсумки
61 - 62 Вiйськова та тактична форма
6403 - 6405 Вiйськове та тактичне взуття
3926, 6217 Захисний одяг
9005 10 00 00,
9005 80 00 00
Оптичнi прилади для слiдкування
8802 20 00 00,
8802 30 00 00
Безпiлотнi лiтальнi апарати
9404 30 00 00 Спальнi мiшки
3926 90 92 90 Каремати
30 Засоби для надання домедичної допомоги
1302 Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi
1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока
2812 Галогенiди та галогенiдоксиди неметалiв
2902 Вуглеводнi циклiчнi
2906 Спирти циклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2909 Ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди простих ефiрiв, пероксиди кетонiв (визначеного або невизначеного хiмiчного складу) та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2912 Альдегiди, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група; циклiчнi полiмери альдегiдiв; параформальдегiд
2915 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2916 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi ненасиченi, кислоти циклiчнi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2917 Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2918 Кислоти карбоновi, до складу яких входить додаткова кисневмiсна функцiональна група, та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2920 Складнi ефiри iнших неорганiчних кислот неметалiв (за винятком складних ефiрiв галоїдних сполук водню) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2921 Сполуки з амiнною функцiональною групою
2922 Амiносполуки, до складу яких входить кисневмiсна функцiональна група
2923 Солi та гiдроксиди амонiю четвертиннi; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди, визначеного або не визначеного хiмiчного складу
2924 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксамiдну групу; сполуки вуглекислоти, що мiстять функцiональну амiдну групу
2925 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксiмiдну групу (включаючи сахарин та його солi) та функцiональну iмiнну групу
2932 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) кисню
2933 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) азоту
2934 Нуклеїновi кислоти та їх солi, визначеного або не визначеного хiмiчного складу; iншi гетероциклiчнi сполуки
2935 Сульфонамiди
2936 Провiтамiни та вiтамiни, природнi або одержанi в результатi синтезу (включаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчиненi або не розчиненi у будь-якому розчиннику
2938 Глiкозиди, природнi або одержанi в результатi синтезу, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi
2939 Алкалоїди, природнi або синтезованi, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi
2940 Цукри хiмiчно чистi, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; простi ефiри цукрiв, ацеталi цукрiв та складнi ефiри цукрiв, та їх солi, крiм речовин товарних позицiй 2937, 2938 або 2939
3301 Олiї ефiрнi недетерпенiзованi (якi мiстять терпени) або детерпенiзованi (якi не мiстять терпенiв), включаючи конкрети та абсолюти (екстракти квiткових ефiрних олiй); резиноїди; екстрагованi ефiрнi олiї; концентрати ефiрних олiй у жирах, жирних олiях, восках або в iнших подiбних речовинах, одержанi способом анфлеражу або мацерацiї; терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй; воднi дистиляти та воднi розчини ефiрних олiй
3302 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основi запашних речовин, якi застосовуються у виробництвi напоїв
3504 Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицiй; порошок iз шкiри, хромований або нехромований
3824 (крiм 3824999690) Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi
3912 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами
2930 сполуки сiркоорганiчнi
2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природнi або одержанi в результатi синтезу; їх похiднi i структурнi аналоги, у тому числi з ланцюговими модифiкованими полiпептидами, що використовуються переважно як гормони
2941 Антибiотики
3926 Iншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914
4016 Iншi вироби з вулканiзованої гуми, крiм твердої
9018 Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору
7010 Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi ємностi, склянi для транспортування або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для закупорювання, склянi
2905 Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi;
2801 Фтор, хлор, бром i йод
3507 Ферменти; ферментнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй
2846 Сполуки, органiчнi або неорганiчнi, рiдкiсноземельних металiв, iтрiю чи скандiю або сумiшей цих металiв
2907 Феноли; фенолоспирти
3913 Полiмери природнi (наприклад, альгiнова кислота) та полiмери природнi модифiкованi (наприклад, затвердiлi протеїни (бiлки), хiмiчнi похiднi натурального каучуку) у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй
2842 Iншi солi неорганiчних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилiкати визначеного або невизначеного хiмiчного складу), крiм азидiв
3001 Залози та iншi органи, призначенi для органотерапевтичного використання, висушенi, подрiбненi або не подрiбненi у порошок; екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв, призначенi для органотерапевтичного використання; гепарин та його солi; iншi речовини людського або тваринного походження, пiдготовленi для терапевтичного або профiлактичного застосування, не включенi до iнших товарних позицiй
3003 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi
3923 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарiв; пробки, кришки, ковпаки та iншi вироби з пластмаси для герметизацiї, закупорювання
3904 Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв у первинних формах
1108 (крiм 1108130000) Крохмалi (за виключенням картопляного); iнулiн
3503 Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похiднi; риб'ячий клей; iншi клеї тваринного походження, за винятком казеїнових клеїв товарної позицiї 3501
4808 Папiр та картон гофрованi (обклеєнi або не обклеєнi гладкими зовнiшнiми аркушами), крепованi, тисненi або перфорованi у рулонах або в аркушах, крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803
3901 Полiмери етилену в первинних формах
8421 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв
7607 Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм
8309 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи корончастi пробки i ковпачки, що загвинчуються, та пробки з пристроєм для розливання), кришки для пляшок, заглушки нарiзнi, оболонки пробок та iншi пакувальнi пристрої з недорогоцiнних металiв
9616 Розпилювачi ароматичних речовин та аналогiчнi розпилювачi для гiгiєнiчних цiлей, їх насадки та головки; пушки i подушечки для пудрення або накладання косметичних чи туалетних препаратiв
3917 Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад, з'єднання, колiна, муфти) iз пластмаси
2827 31 00 00 Хлорид магнiю
2904 31 00 00 Перфтороктансульфонова кислота
2904 32 00 00 Перфтороктансульфонат амонiю
2904 33 00 00 Перфтороктансульфонат лiтiю
2904 34 00 00 Перфтороктансульфонат калiю
2904 35 00 00 Iншi солi перфтороктансульфонової кислоти
2904 36 00 00 Перфтороктансульфонiл фтори
2904 99 00 00 Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi вуглеводнiв, галогенованi або негалогенованi
2931 90 00 90 Iншi органо-неорганiчнi сполуки
3204 11 00 00 Барвники дисперснi та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв
3204 14 00 00 Прямi барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв
3204 15 00 00 Кубовi барвники (включаючи тi, що використовуються як пiгменти) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв
3204 16 00 00 Реактивнi барвники (хiмiчно активнi) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв
3204 17 00 00 Пiгменти та препарати, виготовленi на їх основi
3206 49 70 90 Iншi барвники та iншi препарати
3402 90 10 00 Поверхнево-активнi засоби
3403 91 00 00 Засоби для обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра або iнших матерiалiв
3507 90 90 00 Ферменти; ферментнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй
3809 91 00 00 Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави) видiв, якi використовують у текстильнiй промисловостi або аналогiчних виробництвах
3906 90 90 00 Акриловi полiмери у первинних формах
3909 20 00 00 Смоли меламiновi
3909 50 90 90 Полiуретани
3910 00 00 10 Силiконовi масла
3913 10 00 00 Кислота альгiнова, її солi та складнi ефiри
5205 11 00 90 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток) з вмiстом бавовни 85 мас. % або бiльше, не розфасована для роздрiбної торгiвлi; пряжа однониткова, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера); iнша
5205 12 00 90 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток) з вмiстом бавовни 85 мас. % або бiльше, не розфасована для роздрiбної торгiвлi; пряжа однониткова, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера); iнша
5206 12 00 00 Пряжа бавовняна (крiм ниток для шиття) з вмiстом бавовни менш як 85 мас. %, не розфасована для роздрiбної торгiвлi; пряжа однониткова, з волокон, не пiдданих гребенечесанню, з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера)
5209 11 00 00 Тканини бавовнянi з вмiстом бавовни 85 мас. % або бiльше, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, невибiленi (суровi), полотняного переплетення
5209 12 00 00 Тканини бавовнянi з вмiстом бавовни 85 мас. % або бiльше, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, невибiленi (суровi), саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5402 33 00 00 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексiв; нитки текстурованi, з полiефiрiв
5509 51 00 00 Пряжа iз синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi; iнша пряжа з полiефiрних штапельних волокон, змiшана головним чином або винятково iз штучними штапельними волокнами
5510 11 00 00 Пряжа iз штучних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi: з вмiстом 85 мас. % або бiльше штучних штапельних волокон; пряжа однониткова
04, 16, 21, 23 Дитяче харчування
2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин
2716 00 00 00 Електрична енергiя
2804 40 00 00 Кисень
2804 21 00 00 Аргон
2804 30 00 00 Азот
2811 21 00 00 Дiоксид вуглецю
2827 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гiдроксиди; бромiди та бромiд оксиди; йод та йодид оксиди;
2828 Гiпохлорити; гiпохлорит кальцiю технiчний; хлорити; гiпобромiти;
2830 Сульфiди; полiсульфiди визначеного або невизначеного хiмiчного складу;
2904 99 00 00 Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi вуглеводнiв, галогенованi або негалогенованi, iншi
2905 11 00 00 Метанол (метиловий спирт)
2905 31 00 00 Етиленглiколь (етандiол)
2909 19 90 20 Метил-третбутиловий ефiр
2920 90 70 00 Складнi ефiри iнших неорганiчних кислот неметалiв (за винятком складних ефiрiв галоїдних сполук водню) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi; iншi сполуки
2922 11 00 00 Моноетаноламiн та його солi
2931 90 00 90 Iншi органо-неорганiчнi сполуки
3202 Синтетичнi органiчнi дубильнi речовини; неорганiчнi дубильнi речовини; дубильнi препарати iз вмiстом або без вмiсту природних дубильних речовин; ферментнi препарати для обробки матерiалу перед дубленням
3204 Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або невизначеного хiмiчного складу
3206 49 70 90 Iншi барвники
3212 90 00 Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводних середовищах, у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фарбувальнi матерiали та iншi барвники, розфасованi у форми або упаковки
3402 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401)
3403 Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв
3506 Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати;
3809 Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави) видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi
3811 90 00 00 Антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi препарати та iншi готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, якi використовують з тiєю самою метою, що i нафтопродукти
3815 Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в iнших товарних позицiях не зазначенi
3901 Полiмери етилену в первинних формах:
3906 Акриловi полiмери у первинних формах
3907 Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери) у первинних формах
3909 Амiноальдегiднi смоли, феноло-альдегiднi смоли та полiуретани у первинних формах
3913 Полiмери природнi (наприклад, альгiнова кислота) та полiмери природнi модифiкованi (наприклад, затвердiлi протеїни (бiлки), хiмiчнi похiднi натурального каучуку) у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй
3917 10 90 00 Оболонки штучнi (для ковбасних виробiв) iз затвердiлих протеїнiв або з целюлозних матерiалiв: iз целюлозних матерiалiв
3919 Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi плоскi форми з пластмаси самоклейнi, у рулонах або не у рулонах
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами
3921 Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси
3923 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарiв; пробки, кришки, ковпаки та iншi вироби з пластмаси для герметизацiї, закупорювання
3926 Iншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914
4016 93 00 90 Прокладки, сальники, ущiльнювачi, шайби тощо
Позицiю виключено  
5205, 5206 Пряжа бавовняна
5208, 5209, 5210, 5211, 5212 Тканини бавовнянi
5306, 5308 Пряжа лляна; пряжа з iнших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова
5309, 5310 Тканини з льону; тканини з джутових або iнших текстильних луб'яних волокон
5401, 5402, 5404, 5407 Нитки синтетичнi, мононитки синтетичнi, тканини iз синтетичних комплексних ниток
5508 Нитки швейнi iз синтетичних або штучних штапельних волокон
5509 Пряжа iз синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток)
5510 Пряжа iз штучних штапельних волокон (крiм швейних ниток)
5512, 5513, 5514, 5515, 5516 Тканини iз синтетичних штапельних волокон; тканини iз штучних штапельних волокон
5603 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi
5604 Гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми
5605 00 00 00 Нитки металiзованi, позументнi або непозументнi, що є текстильними, стрiчковими нитками та нитками подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, комбiнованi з металом у виглядi ниток, стрiчок, порошку або покритi металом
5607 Шпагат, мотузки, канати i троси, сплетенi чи несплетенi, в обплетеннi або не в обплетеннi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, в оболонцi або без оболонки, з гуми чи пластмаси
5806 32 90 00 Липучка-гермафродитна (текстильна застiбка);
5806 32 90 00 Липучка (текстильна застiбка) самоклеюча;
5806 32 90 00 Репсова стрiчка 38 мм (0,4 мм товщина);
5806 32 90 00 Репсова стрiчка 25 мм (0,55 мм товщина з пiдвищеною щiльнiстю);
5903 Текстильнi матерiали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами
5906 Текстильнi матерiали, прогумованi
5907 00 00 00 Текстильнi матерiали, просоченi або покритi iншим способом; полотна, розписанi для театральних декорацiй, художнiх студiй чи аналогiчного
60 Трикотажне полотно
Позицiю виключено  
6117 90 00 00 Частини до одягу трикотажнi
6307 90 10 00 Еластична тканина 6 дюймiв (15 см)
6307 90 98 00 Подушка з нетканих матерiалiв 15 см * 18 см
6914 90 00 00 Iншi керамiчнi вироби
7010 90 43 Банка скляна
7019 59 00 00 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини)
7225 99 00 00 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше: iнший
7318 15 75 00 Iншi гвинти та болти, з гайками чи шайбами або без них: з шестигранною головкою: з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
7318 22 00 90 Шайби
7319 40 00 00, 7319 90 90 00 Англiйськi шпильки та iншi шпильки
7320 90 10 90 Пружини спiральнi плоскi
7326 90 98 90 Iншi вироби з чорних металiв
7901 11 00 00 Цинк металевий в чушках необроблений, нелегований, з масовою часткою 99,99 % цинку
8203 40 00 00 Труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi iнструменти
8208 90 00 00 Ножi та рiзальнi леза для машин або механiчних пристроїв: iншi
8213 00 00 00 Ножицi звичайнi, кравецькi та аналогiчнi ножицi i леза для них
8305 20 00 00 Фурнiтура для швидкозшивачiв чи папок, канцелярськi затискачi i скрiпки, iндекснi картковi покажчики та аналогiчнi канцелярськi вироби з недорогоцiнних металiв; скоби у блоках (наприклад, для канцелярських потреб, оббивання, пакування) з недорогоцiнних металiв: скоби у блоках
8308 Застiбки, рами iз застiбками, пряжки, пряжки-застiбки, гачки, петлi, вушка та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв для одягу або речей для одягу, взуття, бiжутерiї, наручних годинникiв, книжок, тентiв, виробiв iз шкiри, дорожнiх речей або шорних виробiв, iнших готових виробiв; заклепки трубчастi або роздвоєнi з недорогоцiнних металiв; намистини та блискiтки з недорогоцiнних металiв
8413 60 39 00 Iншi насоси об'ємнi ротацiйнi шестеренчастi
8421 29 80 00 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв: обладнання для фiльтрування або очищення рiдин: iнше: iнше
8423 81 80 00 Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв: iнше обладнання для зважування: з максимальною масою зважування не бiльш як 30 кг: iнше
8427 10 90 00 Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням: навантажувачi самохiднi з електродвигуном: iншi
8445 40 00 00 Машини мотальнi (включаючи утоковомотальнi) або кокономотальнi
8446 30 00 00 Верстати ткацькi: безчовниковi для виробництва тканин завширшки понад 30 см
8448 42 00 00 Частини та приладдя до ткацьких верстатiв або їх допомiжних пристроїв: берда, ремiзки та ремiзнi рамки
8448 49 00 00 Частини та обладнання, якi застосовуються лише та переважно для машин цiєї товарної позицiї або товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, голкова гарнiтура, гребенi, фiльєри, човники, ремiзки та ремiзнi рамки, трикотажнi голки): частини та приладдя до ткацьких верстатiв або їх допомiжних пристроїв: iншi
8448 51 90 00 Платини, голки та iншi елементи, що використовуються для утворення петель, швiв, стiбкiв, переплетень: iншi
8451 40 00 00 Машини для промивання, вибiлювання або фарбування
8451 80 30 00 Машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин: iнше обладнання: машини для апретування та остаточної обробки
8451 90 00 00 Частини для машин для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин
8452 29 00 00 Iншi машини швейнi
8452 90 00 00 Меблi, основи та футляри, спецiально призначенi для швейних машин, та їх частини; iншi частини швейних машин
8453 10 00 00 Обладнання для пiдготовки, дублення та оброблення шкiри або шкури
8453 20 00 00 Обладнання для виробництва чи ремонту взуття
8453 90 00 00 Частини для обладнання для виробництва чи ремонту шкiряного взуття або iнших виробiв iз шкури чи шкiри, крiм швейних машин
8467 29 85 00 Iнструменти з вмонтованим електричним двигуном
8471 50 00 00 Блоки оброблення що мiстять або не мiстять в одному корпусi один або два таких пристрої: запам'ятовувальнi пристрої, пристрої введення та виведення
8477 90 10 00 Частини для обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, з чавуну або сталi
8480 71 00 90 Форми для лиття гуми або пластмас: для лиття шляхом видування або пiд тиском: iншi
8481 80 59 00 Клапани для контролю за процесом: iншi
8483 60 20 00 Муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри): з чавуну або сталi
8483 90 81 00 Зубчастi колеса, ланцюговi зiрочки та iншi елементи передач, представленi окремо; частини: з чавуну або сталi
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi)
8542 31 90 00 Процесори та контролери, об'єднанi чи не об'єднанi iз запам'ятовувальними пристроями, перетворювачами, логiчними схемами, пiдсилювачами, синхронiзаторами або iншими схемами: iншi
9017 20 39 00 Канцелярськi iнструменти для розмiчання
9017 80 10 00 Вимiрювальнi стержнi та рулетки i лiнiйки з подiлками
9024 80 11 00 Iншi машини електроннi для випробування текстильних матерiалiв, паперу або картону
9025 19 20 90 Електроннi термометри
9029 90 00 90 Частини для лiчильникiв кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометрiв, милеометрiв, крокометрiв та подiбних приладiв; спiдометрiв та тахометрiв
9031 80 80 00 Iншi прилади, пристрої та машини
9606 10 Кнопки, застiбки та їх частини
9607 Застiбки-блискавки та їх частини
9608 60 00 00 Стержнi для кулькових ручок, якi складаються з кулькового наконечника та балончика з чорнилом
9609 Олiвцi простi, олiвцi кольоровi, пастелi, грифелi для олiвцiв чи олiвцi вугiльнi, крейда для писання чи малювання та для кравцiв
9611 00 00 00 Штемпелi для датування, опечатування або нумерацiї та подiбнi пристрої (включаючи пристрої для друкування або тиснення етикеток), призначенi для ручної роботи; компостери ручнi, верстатки ручнi для складання та комплекти ручнi друкарськi, до яких входять такi верстатки
7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього;
7218, 7219, 7220 Сталь корозiйностiйка (нержавiюча), прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi;
4707 30 10 00 Старi та непроданi примiрники газет i журналiв, телефоннi довiдники, брошури та рекламнi видання
4707 90 10 00 Папiр та картон для утилiзацiї (макулатура та вiдходи): iншi, включаючи несортованi вiдходи та макулатуру: несортованi
4707 90 90 00 Папiр та картон для утилiзацiї (макулатура та вiдходи): iншi, включаючи несортованi вiдходи та макулатуру: вiдсортованi
7502, 7504, 7505, 7506, 7508 Нiкель необроблений, порошки, луска, прутки, бруски, профiлi, дрiт, плити, листи, стрiчка, фольга iншi нiкелевi вироби
7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7616 Порошки, луска, плити, листи, стрiчки, прутки, бруски, профiлi, дрiт, фольга, труби, трубки та iншi вироби алюмiнiєвi
8108 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт
8409 Частини, призначенi виключно або переважно для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408
8411, 8412 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни; iншi двигуни та силовi установки
8413, 8414 Насоси для рiдин та насоси повiтрянi або вакуумнi
8477 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв
8482 Пiдшипники кульковi або роликовi
8483 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи
8501 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок)
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi
8514 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне
8525 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення
8526 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування
8529 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536
8543 Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї
8803 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802 (повiтрянi гвинти i несучi гвинти та їх частини, шасi лiтакiв та їх частини, iншi частини лiтакiв i вертольотiв)
9014 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти
9020 Iнша апаратура дихальна та газовi маски, за винятком захисних масок без механiчних частин i змiнних фiльтрiв
1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби
1214 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi
0712 Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки
0713 Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi
0303 53 90 00 Кiлька
0303 53 10 00 Sardina pilchardus
0303 53 30 00 Сардини роду Sardinops Сардинела
7310 Цистерни, бочки, барабани, канiстри, ящики та аналогiчнi ємностi з чорних металiв, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткiстю не бiльш як 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них
2835 Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати (фосфiти) та фосфати; полiфосфати, визначеного або невизначеного хiмiчного складу
2847 Пероксид водню, затвердiлий або незатвердiлий сечовиною
8517 62 00 00, 8517 12 00 00 Пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї; телефоннi апарати для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку
1901 90 91 Стабiлiзатор для харчової промисловостi
2106 90 92 00 Харчовi продукти в iншому мiсцi не зазначенi, без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю
2106 90 98 00 Харчовi продукти в iншому мiсцi не зазначенi, без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю, iншi
1901 90 11 00 Екстракти солодовi
Позицiю виключено  
2803 00 00 0 Вуглець (сажа та iншi форми вуглецю, не включенi до iнших товарних позицiй)
2836 50 00 0 Карбонат кальцiю
3002 49 00 Закваски
3002 90 50 00 Культури мiкроорганiзмiв
3507 10 00 00 Ферменти; ферментнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй: реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко)
3203 00 10 00, 3203 00 90 00 Барвники рослинного або тваринного походження
3204 19 00 Органiчнi, синтетичнi барвники та препарати, виготовленi на основi барвникiв, зазначених у примiтцi 3 до цiєї групи
39 Етикетка sleeve для пляшки
39076 Полiетилентерефталат
3920 Аплiкаторна стрiчка LS MPM
3923 Кришка з пластмаси для джемiни, кришка з пластмаси для пляшки
3923 10 90 00 Коробки, ящики, кошики та аналогiчнi вироби з пластику, iншi
3923 30 10 00 Бутлi, пляшки, фляги та аналогiчнi вироби вмiстом не бiльш як 2 л
Позицiю виключено  
8309 90 90 00 Кришечка з фольги (95 мм, 75 мм)
2931 Iншi органо-неорганiчнi сполуки
2009 Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
85 Вайфай вiд Старлiнк
9025 Тепловiзори
90 Прибори нiчного бачення
8543 70 90 Протидроннi пушки
8507 Павербанки, акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми
8506 Первиннi елементи та первиннi батареї
8513 Лiхтарi електричнi портативнi, що дiють за допомогою власного джерела енергiї
8443 16 00 00 Обладнання друкарське, в якому використовуються пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442: машини для флексографiчного друку
1003 Ячмiнь
1205 Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене
3101 00 00 00 Добрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива, одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження
3214 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо
3505 Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi (наприклад, попередньо желатинiзованi або перетворенi в складнi ефiри (естерифiкованi) крохмалi); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв
4009 Труби, шланги i рукава з вулканiзаваної гуми, крiм твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв
4010 Конвеєрнi стрiчки або привiднi паси, або бельтинг з вулканiзаваної гуми
4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани
4819 Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки
4821 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-якi, надрукованi або ненадрукованi
Позицiю виключено  
5807 Етикетки, емблеми та аналогiчнi вироби з текстильних матерiалiв у куску, у виглядi стрiчок чи розрiзанi за формою або розмiром, але не вишитi:
5909 Шланги для насосiв та подiбнi шланги з текстильних матерiалiв, на пiдкладцi з обшивкою, з пристроями з iнших матерiалiв або без них
5910 Стрiчки конвеєрнi або паси привiднi, чи бельтинг з текстильного матерiалу, просоченi або непросоченi, з покриттям або без нього, дубльованi або недубльованi пластмасами або армованi металом чи iншими матерiалами
Позицiю виключено  
7612 90 80 00 Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємностi трубчастi, що деформуються, i жорсткi) та аналогiчнi ємностi для будь-яких речовин з алюмiнiю (за винятком стисненого або скрапленого газу), мiсткiстю не бiльш як 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них, без механiчного або теплотехнiчного обладнання: iншi; iншi
7307 Фiтинги для труб i трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) з чорних металiв
8432 90 00 00 Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв, частини
8433 90 00 00 Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, частини
9302 Револьвери та пiстолети, крiм зазначених у товарнiй позицiї 9303 або 9304
9303 Iнша зброя вогнепальна та аналогiчнi засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад, спортивна гладкоствольна та нарiзна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi та iншi пристрої пуску сигнальних ракет, пiстолети та револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети для гуманного забою тварин, що стрiляють стрижнями, лiнемети)
3204 90 00 Органiчнi, синтетичнi барвники та препарати, виготовленi на основi барвникiв, зазначених у примiтцi 3 до цiєї групи: iншi
8518 Мiкрофони та пiдставки для них; гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус; навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи бiльше; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi звукопiдсилювальнi комплекси
8519 Звукозаписувальна або звуковiдтворювальна апаратура
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього
8523 Диски, стрiчки, твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї, "smart-картки" та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, записанi або незаписанi, включаючи матрицi та форми для виготовлення дискiв, крiм виробiв групи 37
8527 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником
8528 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення
8530 Електричне устаткування сигналiзацiйне, для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залiзницях, трамвайних колiях, автомобiльних дорогах або внутрiшнiх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах чи аеродромах (крiм обладнання товарної позицiї 8608
8531 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530
8532 Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi
8533 Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв
8535 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, перемикачi, роз'єднувачi, запобiжники плавкi, блискавковiдводи, обмежувачi напруги, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги понад 1000 В
8538 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 або 8537
8539 Електричнi лампи розжарення або газорозряднi, включаючи лампи герметичнi спрямованого свiтла, ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи; дуговi лампи; свiтлодiоднi (LED) лампи
8540 Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi дуговi випрямнi лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальнi трубки)
8544 Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями
8545 Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi, вугiлля для ламп або гальванiчних елементiв та iншi вироби з графiту чи iнших видiв вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехнiцi
8546 Iзолятори електричнi з будь-яких матерiалiв
8547 Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повнiстю зроблена з iзоляцiйних матерiалiв, або така, що мiстить простi металевi компоненти (наприклад, рiзьбовi патрони), вмонтованi пiд час формування лише з метою складання, крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546; iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, з внутрiшньою iзоляцiєю
2831 10 00 00 Дитiонiти та сульфоксилати натрiю
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4107 19 00 00 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або у виглядi шкiряного краста, включаючи шкiру, вичинену пiд пергамент, шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри товарної позицiї 4114: iншi
4115 10 00 00 Шкiра композицiйна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон, у виглядi пластин, листiв або стрiчок, у рулонах або не в рулонах; обрiзки та iншi вiдходи натуральної шкiри або композицiйної шкiри, не придатнi для виробництва шкiряних виробiв; шкiряний пил, порошок та борошно
4820 10 30 00 Записнi книжки, блокноти для листiв та книжки-пам'ятки для записiв
Позицiю виключено  
6406 90 50 00 Частини взуття: устiлки та iншi знiмнi деталi
8214 90 00 00 Iншi вироби ножовi (наприклад, машинки для пiдстригання волосся, спецiальнi ножi для м'ясникiв, рiзаки, спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi або педикюрнi iнструменти та набори (включаючи пилочки для нiгтiв): iншi
83112000 Дрiт електродний для електродугового зварювання з недорогоцiнних металiв
8416 20 80 00 Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу виключно газовi, моноблоковi з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування iншi
3210 00 90 00 Iншi фарби та лаки (включаючи емалi, полiтури та клейовi фарби); готовi воднi пiгменти, якi використовують для остаточної обробки шкiри: iншi
3209 90 00 90 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi: iншi
2833 29 20 00 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати): iншi сульфати: iншi: кадмiю; хрому; цинку
4104 Дублена (чинена) шкiра чи шкiряний краст iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки
4101 50 30 00 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi): цiлi шкури масою бiльш як 16 кг: мокросолонi
4101 20 30 00 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi): шкури цiлi, неспилок, кожна масою не бiльш як 8 кг у прiсносухому, 10 кг у сухосолоному або 16 кг у свiжому, мокросолоному або iншому консервованому виглядi: мокросолонi
4107 92 10 00 Шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв)
3102 21 00 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi: сульфат амонiю
2519 90 90 00 Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя випалена (спечена) iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед спiканням; iншi оксиди магнiю, з домiшками або без домiшок: iншi: iншi
2522 20 00 00 Вапно гашене
3201 90 90 00 Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi, ефiри простi i складнi та iншi похiднi
Позицiю виключено  
0511 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для вживання
0802 Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)
1104 19 30 00 Зерно, плющене або у виглядi пластiвцiв з жита
1107 Солод, обсмажений або необсмажений
1109 00 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира
1513 Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1514 Олiї свирiпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1516 Жири, масла i олiї, твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi
1517 Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олiй та їх фракцiй товарної позицiї 1516
1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi
1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена
1804 00 00 00 Какао-масло, какао-жир
1805 00 00 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
1901 10 Готовi харчовi продукти, призначенi для немовлят або дiтей молодшого вiку, розфасованi для роздрiбної торгiвлi
1901 20 00 00 Сумiшi та тiсто для виробництва хлiбобулочних та борошняних кондитерських виробiв товарної позицiї 1905
1901 90 19 00 Екстракт солодовий: iнший
1901 90 99 00 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi: iншi
Позицiю виключено  
2301 Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, непридатнi для споживання; шкварки
2507 00 Каолiн та iншi глини каолiновi, кальцинованi або некальцинованi
2508 10 00 00 Бентонiт
2707 99 20 00 Антрацен (технiчний), C14H10
2808 00 00 00 Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти
2809 20 00 00 Фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти
2814 Амiак, безводний або у водному розчинi
2815 11,
2815 12 00 90
Гiдроксид натрiю (каустична сода) у твердому станi та у водному розчинi
2817 00 00 00 Оксид цинку, ZnO
2827 20 00 00 Хлорид кальцiю
2829 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати
2832 10 Сульфiти натрiю
2834 21 00 00 Нiтрати калiю
2836 30 00 00 Гiдрогенкарбонат (бiкарбонат) натрiю
2942 Гексахлоретан, C2Cl6
3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi
3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi
3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
3212 10 00 00 Фольга для тиснення
3404 90 00 10 Воски готовi, включаючи сургучi
35 Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3601 00 00 00 Порохи
3603 00 Шнури вогнепровiднi, шнури детонуючi; капсулi ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори
3802 Приладдя для засобiв хiмiчної розвiдки (саше для обiгрiву рук)
3802 90 90 00 Вугiлля активоване; продукцiя мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугiлля: iнше
3808 Розчини для заправки деконтамiнацiйних систем
3822 00 00 00 Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали
3903 90 90 00 Полiмери стиролу у первинних формах, iншi
3917 10 10 00 Оболонки штучнi (для ковбасних виробiв) iз затвердiлих протеїнiв
3917 32 00 20 Оболонки штучнi для ковбасних виробiв
3920 20 21 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами: з полiмерiв пропiлену: завтовшки не бiльш як 0,10 мм: бiаксеально орiєнтованi
4005 Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок
4015 Костюми, комбiнезони хiмiчного захисту (гума); рукавички хiмiчного захисту (гума, неопрен)
4202 Кейси пластиковi
4703 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв
4802 55 90 00 Папiр та картон iншi, без вмiсту волокон, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом, або тi, в яких такi волокна становлять не бiльш як 10 мас. % загальної маси волокна, з масою 1 м - 240 г або бiльше, але не бiльш як 150 г у рулонах, з масою 1 м - 280 г або бiльше
4802 57 00 00 Папiр та картон iншi, без вмiсту волокон, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом, або тi, в яких такi волокна становлять не бiльш як 10 мас. % загальної маси волокна, iншi, з масою 1 м - 240 г або бiльше, але не бiльш як 150 г
4806 40 10 00 Пергамiн
4810 Папiр та картон, покритi з одного або двох бокiв каолiном (китайською глиною) або iншими неорганiчними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, та без будь-якого iншого покриття, iз забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надрукованi або ненадрукованi, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах, будь-якого розмiру
Позицiю виключено  
4819 Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листiв та аналогiчнi вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогiчних цiлях
5503 Волокна штапельнi синтетичнi, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню i не обробленi iншим способом для прядiння
5808 Тасьма плетена у куску; декоративнi оздоблювання у куску без вишивки, крiм трикотажних; китицi, помпони та подiбнi вироби
6111 30 10 00 Рукавички нейлоновi
6210 Костюми, комбiнезони хiмiчного захисту (CLF; матерiал, покритий пластиком)
6211 Фiльтруючi костюми, комбiнезони хiмiчного захисту
6306 Деконтамiнацiйнi кабiни, пневматичнi намети
6307 Серветки для екстреної дегазацiї
6401 Захисне взуття (хiмiчний захист)
7005 Скло термiчно полiроване та скло з шлiфованою або полiрованою поверхнею у листах з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом
7304 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва)
7306 Iншi труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) з чорних металiв
7309 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi ємностi з чорних металiв, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткiстю понад 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв
7320 Пружини та листи для них з чорних металiв
7323 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металiв; металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби з чорних металiв
8003 Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов'янi
8205 Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи), що в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi; лампи паяльнi; лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя або частин верстатiв або водоструминних рiзальних машин; ковадла; горна переноснi; шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом
8207 Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з механiчним приводом чи без нього або для верстатiв (наприклад, для пресування, штампування, нарiзування рiзьби, свердлiння, розточування, прошивання, фрезерування, токарної обробки або загвинчування), включаючи фiльєри для волочiння або пресування металу, iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв
8208 Ножi та рiзальнi леза для машин або механiчних пристроїв:
8302 Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у кузовах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв
8311 Дрiт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв або карбiдiв металiв, з покриттям або наповненням флюсовим матерiалом, для паяння, в тому числi тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металiв чи карбiдiв металiв; дрiт i прутки iз спеченого порошку з недорогоцiнних металiв, для металiзацiї напиленням
8415 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо
8422 Машини посудомийнi; обладнання для миття або сушiння пляшок або iнших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящикiв, мiшкiв або iнших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизацiї пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; iнше обладнання для фасування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу); обладнання для газування напоїв
8424 Деконтамiнацiйнi системи
8426 Судновi дерик-крани; пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани; ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном
8428 Iншi машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування (наприклад, лiфти, ескалатори, конвеєри, канатнi дороги)
8438 Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв або олiй
8441 90 90 00 Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу, частини, iнших
8442 50 00 10 Пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, цилiндри та лiтографськi каменi, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi), з нанесеним зображенням
8442 50 00 90 Пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, цилiндри та лiтографськi каменi, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi), iншi
8466 Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для обладнання товарних позицiй 8456, 8465, включаючи пристрої для крiплення iнструментiв або деталей, рiзенарiзнi саморозкривнi головки, дiлильнi головки та iншi спецiальнi пристрої для обладнання; крiплення для iнструментiв будь-якого типу, призначених для ручних робiт
8479 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi
8504 Iндуктивнiсть
8505 Електромагнiти; магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля намагнiчування; електромагнiтнi або з постiйними магнiтами затискнi патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї; електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi головки
8515 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричнi (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазернi або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвуковi, електронно-променевi, магнiтно-iмпульснi або плазмодуговi; електричнi машини та апарати для гарячого напилення металiв або металокерамiки
8517 Мобiльнi Wi-Fi системи (комплекти) широкосмугового доступу
8536 Запобiжники, роз'єми
8541 Дiоди, транзистори, стабiлiтрони, резонатори
8542 Мiкросхеми
8703, 8704 Пiкапи та броньованi автомобiлi, оснащенi куленепробивним склом
8710 Танки та iншi бойовi самохiднi броньованi транспортнi засоби, з озброєнням чи без озброєння, та частини таких транспортних засобiв
9001 Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; iншi кабелi волоконно-оптичнi, крiм кабелiв товарної позицiї 8544; листи та пластини з поляризацiйного матерiалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм таких елементiв з оптично необробленого скла
9013 Пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше названих в iнших товарних позицiях; лазери, крiм лазерних дiодiв; iншi прилади та iнструменти оптичнi в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi
9017 Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад, машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори); ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад, вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi
9025 Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих приладiв
9030 Лiчильники Гейгера-Мюллера; компоненти до дозиметрiв
9031 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi
9301 Зброя бойова, крiм пiстолетiв, револьверiв та зброї товарної позицiї 9307
9302 00 00 Револьвери та пiстолети, крiм зазначених у товарнiй позицiї 9303 або 9304
9303 Iнша зброя вогнепальна та аналогiчнi засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад, спортивна гладкоствольна та нарiзна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi та iншi пристрої пуску сигнальних ракет, пiстолети та револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети для гуманного забою тварин, що стрiляють стрижнями, лiнемети)
9304 00 00 00 Iнша зброя (наприклад, пружиннi, пневматичнi чи газовi рушницi та пiстолети, кийки), крiм включеної до товарної позицiї 9307
9305 Частини та приладдя виробiв товарних позицiй 9301 - 9304
9306 Бомби, гранати, торпеди, мiни, ракети та аналогiчне озброєння i їх частини; патрони, снаряди та iншi боєприпаси i їх частини, включаючи дрiб та пижi до патронiв
9307 00 00 00 Мечi, шпаги, шаблi, палашi, рапiри, багнети, списи та iнша холодна зброя, їх частини та футляри, пiхви до неї
9612 Стрiчки для друкарських машинок або подiбнi стрiчки, просоченi чорнилом або обробленi iншим способом, призначенi для одержання вiдбиткiв, на бобiнах чи касетах або без них; подушечки штемпельнi, просоченi або не просоченi чорнилом, в коробках або без коробок
Позицiю виключено  
1504 Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматичних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009
2303 Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру, барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння, гранульованi або негранульованi
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи
250100 Сiль (включаючи столову i денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або тi, що мiстять або не мiстять домiшки речовин, якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкiсть сухих продуктiв i плиннiсть рiдких); вода морська
2707 Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi
2804 Водень, iнертнi гази та iншi неметали
2809 Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти визначеного або невизначеного хiмiчного складу
2836 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонiю технiчний, що мiстить карбамат амонiю
2929900000 Сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи iз вмiстом азоту
3701 Фотопластинки та фотоплiвка, плоскi, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках або без них
3810 Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металiв та iнших матерiалiв; матерiали, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв
3902100000 Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах: полiпропiлен
3903 Полiмери стиролу у первинних формах
3905 Полiмери вiнiлацетату або iнших складних вiнiлових ефiрiв у первинних формах; iншi вiнiловi полiмери у первинних формах
Позицiю виключено  
4014 Вироби гiгiєнiчнi або фармацевтичнi (включаючи соски) з вулканiзованої гуми, крiм твердої (ебонiту), з фiтингами з твердої гуми або без них
441820 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель: дверi та їх рами, наличники i пороги
4802 Папiр та картон некрейдованi ґатункiв, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфорованi карти i неперфорованi паперовi стрiчки в рулонах або прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм паперу товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та картон ручного вiдливання
4813 Папiр цигарковий, розрiзаний або не розрiзаний за розмiром чи у формi книжечок або трубок
4823908500 Iншi папiр та картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою (або розмiрами); iншi вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон, iншi
5502 Джгут iз штучних ниток
5601 Вата з текстильних матерiалiв та вироби з неї, в тому числi з синтетичних або штучних волокон
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
6305 Мiшки та пакети пакувальнi
6307 20 00 00 Пояси та жилети рятувальнi
6602000000 Палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та подiбнi вироби
7007 Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове
7009 Дзеркала склянi, у рамах або без рам, включаючи дзеркала заднього огляду
7106 Срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
7225404000 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: iнший: завтовшки понад 10 мм
7225406000 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: iнший: завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм
7225409000 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: iнший: завтовшки менш як 4,75 мм
7228506100 Iншi прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному станi, без подальшого оброблення: iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром, 80 мм або бiльше
7228506900 Iншi прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному станi, без подальшого оброблення: iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром, менш як 80 мм
7308905100 Металоконструкцiї (за винятком збiрних будiвельних конструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металiв; листи, стрижнi, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металiв, призначенi для використання у металоконструкцiях: головним чином або в основному виготовленi з листового матерiалу: панелi, якi складаються з двох стiнок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем
7311009100 Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металiв: мiсткiстю менш як 1000 л
7322 Радiатори для центрального опалення з неелектричним нагрiвом та їх частини з чорних металiв; нагрiвачi повiтря та розподiлювачi нагрiтого повiтря (включаючи пристрої, що можуть подавати свiже або кондицiйоване повiтря), з неелектричним нагрiвом, якi мають вентилятор або повiтродувку з двигуном, та їх частини, з чорних металiв
7325 Iншi вироби литi з чорних металiв
73269098 Iншi вироби з чорних металiв: iншi
7410120000 Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без основи або на основi з паперу, картону, пластмаси чи аналогiчних матерiалiв), завтовшки не бiльш як 0,15 мм (без урахування основи): з мiдних сплавiв
7610909000 Металоконструкцiї алюмiнiєвi (крiм збiрних металоконструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмiнiєвi листи, бруски, профiлi, труби тощо, призначенi для використання в металоконструкцiях: iншi
8204110000 Ключi гайковi ручнi та гайковерти (включаючи гайковi та динамометричнi ключi, крiм вороткiв); змiннi головки для гайкових ключiв з ручками або без них: ручнi гайковi ключi та гайковерти: нерозвiднi
8310000000 Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогiчнi таблички, цифри, лiтери та iншi символи з недорогоцiнних металiв, крiм виробiв товарної позицiї 9405
8301 Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодовi, електричнi або неелектричнi), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв
8404 Допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрiвники, сажовибiрники, рекуператори газiв); конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок
8408904500 Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi): iншi двигуни: iншi, новi, потужнiстю: понад 30 кВт, але не бiльш як 50 кВт
8412 Iншi двигуни та силовi установки
8413 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини
8414807500 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього: iншi: компресори об'ємнi роторнi: багатороторнi: гвинтовi
8419 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори
8423892000 Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв: iнше обладнання для зважування: iншi: якi використовують електроннi засоби для облiку ваги
8427 Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням
8431 Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 8425 - 8430
8449 Обладнання для виробництва або обробки фетру та повстi або нетканих матерiалiв у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхiв; болванки для виготовлення капелюхiв
8459490000 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458: iншi верстати розточувальнi: iншi
8462918000 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище: iншi, преси гiдравлiчнi: iншi
8473 Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогiчних виробiв), призначенi винятково або переважно для машин товарних позицiй 8470 - 8472
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi
8483200000 Корпуси пiдшипникiв з вмонтованими кульковими або роликовими пiдшипниками
8483308090 Корпуси пiдшипникiв без вмонтованих кулькових або роликових пiдшипникiв; пiдшипники ковзання для валiв: пiдшипники ковзання для валiв: iншi
8484 Прокладки та аналогiчнi ущiльнювачi з листового металу в поєднаннi з iншим матерiалом або складенi з двох чи бiльше шарiв металу; набори чи комплекти прокладок та аналогiчних з'єднувальних елементiв рiзних за складом, упакованi в пакети, конверти або аналогiчну упаковку; механiчнi ущiльнювачi
8487 Частини обладнання, в iншому мiсцi не зазначенi, що не мають електричних з'єднань, iзоляторiв, контактiв, котушок, проводiв або iнших електричних елементiв
8511 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами
8512 Обладнання електроосвiтлювальне або сигналiзацiйне (крiм виробiв товарної позицiї 8539), склоочисники, пристрої, що запобiгають обмерзанню та запотiванню, якi використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах
8534 Схеми друкованi
8542 Електроннi iнтегрованi схеми
8713 Коляски iнвалiднi з двигуном або без двигуна чи з iншим механiзмом для пересування
8716398000 Iншi причепи та напiвпричепи для перевезення вантажiв: iншi: що використовувались
8716905010 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини: частини: вiсi: до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше
8716905090 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини: частини: вiсi: iншi
8716909010 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини: частини: iншi частини: до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше
8716909090 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини: частини: iншi частини: iншi
9026 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032
9027 Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми
9029 Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи
9030 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання
9032 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування
903300 Частини i приладдя для машин, приладiв, iнструментiв або апаратури групи 90, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi
9401 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини
9404 Основи матрацнi; постiльнi речi та подiбнi вироби (наприклад, матраци, стьобанi ковдри пуховi та пiр'янi, диваннi подушки, пуфи i подушки), з пружинами або заповненi будь-якими матерiалами чи виробленi з пористої гуми або полiмерних матерiалiв, з покриттям чи без покриття
9603 Мiтли та щiтки (включаючи щiтки, що є частинами механiзмiв, приладiв або транспортних засобiв), щiтки ручнi механiчнi без двигуна для прибирання пiдлоги, швабри та вiнички з пiр'я для змахування пилу; вузли та пучки, готовi для виготовлення мiтел або щiток; подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою (крiм гумових валикiв)
0209 10 11 00 Свинячий жир, який вiдокремлений вiд пiсного м'яса, та жир свiйської птицi, не витопленi та не видiленi iншим способом, свiжi, охолодженi, мороженi, соленi або в розсолi, сушенi або копченi: свинячий: пiдшкiрний жир (сало): свiжий, охолоджений, морожений, солоний або в розсолi
1103 11 90 00 Крупи та крупка: м'якої пшеницi та полби
1104 12 90 00 Зерно, плющене або у виглядi пластiвцiв: з вiвса: у виглядi пластiвцiв
1007 Сорго зернове
2304 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi
Позицiю виключено  
2518 10 00 00 Доломiт, некальцинований або неспечений
2529 10 00 00 Польовий шпат
2713 12 00 00 Кокс нафтовий: кальцинований
2820 90 90 00 Оксид марганцю, iнший
2822 00 00 00 Оксиди та гiдроксиди кобальту; оксиди кобальту технiчнi
2833 11 00 00 Сульфат динатрiю
2833 25 00 00 Iншi сульфати мiдi
2914 79 00 00 Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi: iншi
3215 Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та iншi чорнило i туш, концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi або нi
3405 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404
3802 10 00 00 Вугiлля активоване
3814 00 10 00 Розчинник складний органiчний на основi бутилацетату (розчинник)
4006 Iншi форми (наприклад, прутки, трубки, профiлi фасоннi) та вироби (наприклад, диски та кiльця) з невулканiзованої гуми
4008 21 10 00 Лiнолеум для укладання на пiдлогу трамваю
4013 Камери гумовi
4804 Крафт-папiр i крафт-картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, крiм включених до товарної позицiї 4802 або 4803
5801 37 00 00 Тканини ворсовi та iз синелi, крiм тканин, зазначених у товарнiй позицiї 5802 або 5806: тканини iз синтетичних i штучних волокон: тканини з основним ворсом
5801 90 90 00 Ворсова тканина з основними розрiзами ворсу з однiєї сторони, велюрова
6806 90 00 00 Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi види мiнеральної вати; вiдшарований вермикулiт, спученi глини, спiнений шлак та аналогiчнi спученi мiнеральнi продукти; сумiшi та вироби з теплоiзоляцiйних, звукоiзоляцiйних або звукопоглинальних матерiалiв, крiм виробiв товарних позицiй 6811 - 6812 або групи 69: iншi
6815 10 90 00 Вироби з графiту або iнших вуглецевих матерiалiв, якi не використовуються в електротехнiцi: iншi
7001 00 10 00 Склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла
7020 00 80 00 Iншi вироби iз скла: iншi
7205 10 00 00 Гранули з переробного та дзеркального чавуну, чорних металiв
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
7211 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття
7217 Дрiт з вуглецевої сталi
7222 20 31 00 Прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному станi, без подальшого оброблення: нiкелю 2,5 % або бiльше
7225 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше
7226 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм
7228 Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей
7305 Iншi труби i трубки (наприклад, зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм з чорних металiв
7308 Металоконструкцiї (за винятком збiрних будiвельних конструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металiв; листи, стрижнi, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металiв, призначенi для використання у металоконструкцiях
7315 Ланцюги та їх частини з чорних металiв
7411 Труби та трубки мiднi
7412 Фiтинги мiднi для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки)
7419 99 90 00 Iншi вироби мiднi: iншi
8402 12 00 00 Котли водотрубнi продуктивнiстю не бiльш як 45 т пари на годину
8406 Турбiни на водянiй парi та iншi паровi турбiни
8418 99 Частини для холодильникiв, морозильникiв та iншого холодильного або морозильного обладнання
8423 90 90 00 Датчик навантаження
8475 Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машини для виробництва або гарячої обробки скла або скляних виробiв
8480 50 00 00 Форми для лиття скла
8607 Частини до залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая або рухомого складу
8702 10 19 90 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя: тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем): що використовувалися: з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5000 см3
9405 99 00 90 Частини для ламп (свiтильникiв) та освiтлювального обладнання, iншi
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв
0302 Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
0303 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене
0305 Риба сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення, рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування
Позицiю виключено  
0504000000 Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi
0904 Перець роду Рiper; плоди роду Сapsicum або роду Pimenta, сушенi, подрiбненi або меленi
0906 Кориця та квiти коричного дерева
0907 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки)
0908 Горiх мускатний, мацiс i кардамон
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумiну, кмину; ягоди ялiвцю
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi
1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi
1211 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi, охолодженi, замороженi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або меленi
1301 Шелак природний, неочищений; природнi камедi, смоли, гумiсмоли та живицi (наприклад бальзами)
150500 Вовняний жир (жиропiт) i жировi речовини, отримуванi з нього (включаючи ланолiн)
1509 Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1515 Iншi нелеткi жири i олiї рослиннi (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас.% какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас.% у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та їх концентрати
2103 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця
2201 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматичних речовин; лiд та снiг
2403 Iнший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї
2502000000 Пiрит невипалений
2505 Пiски природнi всiх видiв, забарвленi або незабарвленi, крiм металоносних пiскiв групи 26
2509 Крейда
2512000000 Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кiзельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi кременистi землi, кальцинованi або некальцинованi, з вiдносною густиною1 або менше
2519 Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя випалена (спечена) iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед спiканням; iншi оксиди магнiю, з домiшками або без домiшок
2525200000 Слюда в порошку
2526 Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк
2529220000 Флюорит (плавиковий шпат): iз вмiстом фтористого кальцiю бiльш як 97 мас.%
25309000 Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших товарних позицiй
2606000000 Руди та концентрати алюмiнiєвi
2614 Руди та концентрати титановi
2703000000 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований
2712109090 Вазелiн нафтовий (петролатум): iнший: iнший
2713110000 Кокс нафтовий некальцинований
2806 Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота
2807000000 Сiрчана кислота; олеум
2810 Оксиди бору; борнi кислоти
2811 Iншi неорганiчнi кислоти та iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв
2815 Гiдроксид натрiю (каустична сода); гiдроксид калiю (їдкий калiй); пероксиди натрiю чи калiю
2818300000 Гiдроксид алюмiнiю
2823000000 Оксиди титану
2825 Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi; iншi неорганiчнi основи; iншi оксиди, гiдроксиди та пероксиди металiв
2826 Фториди; фторосилiкати, фтороалюмiнати та iншi комплекснi солi фтору
2832 Сульфiти; тiосульфати
2833 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати)
2834 Нiтрити; нiтрати
2839 Cилiкати; силiкати лужних металiв технiчнi
2840 Борати; пероксоборати (перборати)
Позицiю виключено  
2849100000 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом: з кальцiю
284990300 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом: iншi, вольфраму
2849905000 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом: iншi, алюмiнiю; хрому; молiбдену; ванадiю; танталу; титану
2852 Сполуки ртутi, неорганiчнi або органiчнi, визначеного або невизначеного хiмiчного складу, крiм амальгам
2853 Фосфiди, визначеного або невизначеного хiмiчного складу, за винятком ферофосфору; iншi неорганiчнi сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогiчної чистоти); рiдке повiтря (з вилученням або без вилучення iнертних газiв); стиснене повiтря; амальгами, крiм амальгам дорогоцiнних металiв
2901 Вуглеводнi ациклiчнi
2903 Галогенованi похiднi вуглеводнiв
2914 Кетони та хiнони, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2929 Сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи iз вмiстом азоту
3006 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi
3206 Iншi барвниковi матерiали; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що вiдрiзняються вiд матерiалiв товарних позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi продукти видiв, якi використовують як люмiнофори, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом
3207 Готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники, склоподiбнi емалi та глазурi, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати видiв, якi використовують для виробництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподiбна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв
Позицiю виключено  
3209
(крiм 3209 10 00 00)
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi
3212 Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводних середовищах, у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; фарбувальнi матерiали та iншi барвники, розфасованi у форми або упаковки для роздрiбної торгiвлi
3305 Засоби для догляду за волоссям
3306 Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi
3401 Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини та мийнi засоби, якi застосовуються як мило, у формi брускiв, брикетiв або фiгурних формованих виробiв з вмiстом або без вмiсту мила; поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему, розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило; папiр, вата, повсть, фетр та нетканi матерiали, просоченi або покритi (частково або повнiстю) милом чи детергентом
3404 Воски штучнi та готовi
3406000000 Свiчки будь-якi (парафiновi, стеариновi, сальнi, восковi, простi та фiгурнi) та аналогiчнi вироби
3605000000 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604
3802 Вугiлля активоване; продукцiя мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугiлля
3804000000 Луг, що залишається вiд виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, пiдданий чи не пiдданий хiмiчнiй обробцi, включаючи сульфонати лiгнiну, крiм талової олiї товарної позицiї 3803
3805 Скипидар живичний, деревний або сульфатний i олiї терпеновi iншi, одержанi шляхом перегонки або iз застосуванням iншого виду обробки деревини хвойних порiд; дипентен неочищений; скипидар сульфiтний i n-цимол неочищений iнший; соснова олiя з вмiстом альфа-терпiнеолу як головного компонента
3806 Канiфоль та смолянi кислоти, їх похiднi; спирт канiфольний та канiфольнi олiї; смолянi залишки пiсля перегонки (переплавленi смоли)
3812399000 Антиоксиданти та iншi сполуки для стабiлiзацiї гуми або пластмаси
381400 Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв
38200000 Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi
3823 Промисловi монокарбоновi жирнi кислоти; кислотнi олiї пiсля рафiнування; промисловi жирнi спирти
3902 Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах
3907 Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах
3908 Полiамiди у первинних формах
39100000 Силiкони у первинних формах
3911 Смоли нафтовi, смоли кумароно-iнденовi, полiтерпени, полiсульфiди, полiсульфони та iншi речовини, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй
3914000000 Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв товарних позицiй 3901 - 3913, у первинних формах
Позицiю виключено  
3918 Покриття пластмасовi для пiдлоги, самоклейнi або несамоклейнi, у рулонах або пластинах; покриття пластмасовi для стiн або стелi, зазначенi у примiтцi 9 до цiєї групи
3924900090 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi або туалетнi вироби з пластмас: iншi
3925 (крiм 3925200000) Вироби будiвельнi з пластмас, не зазначенi в iншому мiсцi
4001 Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогiчнi природнi смоли у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок
4002 Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних формах або у формi пластин, листiв чи стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001 з одним з продуктiв цiєї товарної позицiї у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок
4004 Вiдходи, уламки та скрап каучуку або гуми (крiм твердої гуми), порошки i гранули, одержанi з каучуку або гуми
4008 Пластини, листи, стрiчки, смужки, прутки i фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми
4012 Шини та покришки пневматичнi гумовi, вiдновленi або тi, що використовувалися; масивнi шини (литi шини) або еластик-шини (подушковi шини), шиннi протектори, ободовi стрiчки, гумовi
4107 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або у виглядi шкiряного краста, включаючи шкiру, вичинену пiд пергамент, шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри товарної позицiї 4114
4202 Саквояжi, чемодани, дорожнi дамськi сумки-чемоданчики, кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi, футляри та чохли для окулярiв, бiноклiв, фото-, кiно- та вiдеокамер, для музичних iнструментiв, зброї, кобури та аналогiчнi чохли; сумки дорожнi, сумки-термоси для харчових продуктiв та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамськi, сумки господарськi, портмоне, гаманцi, футляри для географiчних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих iнструментiв, сумки спортивнi, футляри для пляшок, пудреницi, скриньки для ювелiрних виробiв, футляри для рiзальних предметiв та аналогiчнi речi, виготовленi з натуральної або композицiйної шкiри, пластмасових листiв або текстильних матерiалiв, вулканiзованих волокон або картону, або з повним покриттям усiєї поверхнi або переважно покритi такими матерiалами чи папером
4203 Предмети одягу та додатковi речi до одягу, з натуральної або композицiйної шкiри
420500 Iншi вироби з натуральної або композицiйної шкiри
4403 Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
4504 Корок агломерований, пресований (з використанням сполучних речовин або без них) i вироби з нього
4707100000 Папiр та картон для утилiзацiї (макулатура та вiдходи): невибiленi крафт-папiр або картон чи гофрованi ґатунки паперу або картону
4801000000 Папiр газетний у рулонах або в аркушах
4805 Iншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не пiдданi додатковому обробленню або обробленi, як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи
4806200000 Папiр жиронепроникний
4812000000 Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi, з паперової маси
4816 Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний або перебивний папiр (крiм паперу, включеного до товарної позицiї 4809), трафарети для копiювальних апаратiв та офсетнi пластини з паперу, упакованi або не упакованi у коробки
4823 Iншi папiр та картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою (або розмiрами); iншi вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон
4910000000 Друкованi календарi рiзноманiтнi, включаючи вiдривнi
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60 Шовк; вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу; бавовна; iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi; нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв; синтетичнi або штучнi штапельнi волокна; вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них; спецiальнi тканини; тафтинговi текстильнi матерiали; мережива; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка; текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення; трикотажнi полотна
61 (крiм 6109100000, 6115210000, 6115220000, 6115290000, 611530, 6115940000, 6115950000, 611596, 6115990000) Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi
62 (крiм 621210, 6212200000, 6212300000) Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних
6301 Ковдри та пледи дорожнi
6302 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна
630419 Покривала постiльнi: iншi
6307 Iншi готовi вироби, включаючи викройки одягу
6402 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси
6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiдп'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх частини
6506101000 Захиснi головнi убори з пластмаси
6506999000 Обтуратори
6802 Оброблений камiнь (крiм сланцю) для пам'ятникiв або будiвництва та вироби з цього каменю, за винятком виробiв товарної позицiї 6801; кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби з природного каменю (включаючи сланець), на основi або без неї; гранули, кришка та порошок природного каменю (включаючи сланець), штучно забарвленi
6804 Жорна, каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби без каркасу, призначенi для шлiфування, заточування, подрiбнення, полiрування, розрiзування або розпилювання, каменi для ручного точiння або полiрування та їх частини з природного каменю, з агломерованих натуральних або штучних абразивiв або з керамiки, у поєднаннi з частинами з iнших матерiалiв або без них
6805 Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi на текстильнiй, паперовiй, картоннiй або iншiй основi, розрiзанiй або зшитiй чи обробленiй iншим способом для одержання певної форми, або яка необроблена
6806 Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi види мiнеральної вати; вiдшарований вермикулiт, спученi глини, спiнений шлак та аналогiчнi спученi мiнеральнi продукти; сумiшi та вироби з теплоiзоляцiйних, звукоiзоляцiйних або звукопоглинальних матерiалiв, крiм виробiв товарних позицiй 6811 - 6812 або групи 69
6812 Волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю; вироби з цих сумiшей або з азбесту (наприклад, нитки, тканини, одяг, головнi убори, взуття, прокладки), армованi або неармованi, крiм виробiв товарної позицiї 6811 або 6813
6813 Фрикцiйнi матерiали та вироби з них (наприклад, пластини, рулони, стрiчки, сегменти, диски, шайби, прокладки), немонтованi, для гальм, зчеплення або будь-яких пристроїв на основi азбесту, iнших мiнеральних речовин або целюлози, комбiнованi чи некомбiнованi з текстилем або iншими матерiалами або без них
6814 Слюда оброблена та вироби з неї, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовiй, картоннiй чи iншiй основi або без неї
6815 Вироби з каменю або iнших мiнеральних речовин (включаючи вуглецевi волокна, вироби з цих матерiалiв i торфу), в iншому мiсцi не зазначенi
6901000000 Цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад, з кiзельгуру, триполiту або дiатомiту) або з аналогiчних кремнеземистих порiд
6902 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi будiвельнi матерiали, крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогiчних кремнеземистих порiд
6903 Iншi вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад, реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi), крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогiчних кремнеземистих порiд
6903100000 Iншi вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад, реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi), крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогiчних кремнеземистих порiд: з вмiстом бiльш як 50 мас.% графiту або iнших форм вуглецю або сумiшей цих продуктiв
6909 Посуд та вироби керамiчнi для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного застосування; керамiчнi жолоби, чани та аналогiчнi ємностi, використовуванi в сiльському господарствi; керамiчнi глечики, баки та аналогiчнi вироби, використовуванi для транспортування або упаковування товарiв
7003 Скло лите i прокатне, у виглядi листiв, пластин або профiльоване, з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом
700800 Багатошаровi iзоляцiйнi вироби склянi
7013 Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей, крiм виробiв товарної позицiї 7010 або 7018
7104100000 Дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, штучне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, сортоване чи несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несортоване штучне або реконструйоване дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування: кварц п'єзоелектричний
71051000 Кришиво та порошок з природного або штучного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння: з алмазiв
7201 Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або iнших первинних формах
7202 Феросплави
7205290000 Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металiв: порошки: iншi
7207 Напiвфабрикати з вуглецевої сталi
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
7215 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi
Позицiю виключено  
7222 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
722300 Дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
7224 Iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей
7227 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти з iнших легованих сталей
7229905000 Дрiт з iнших легованих сталей: iнший: з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше
7311 Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металiв
731210 Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби з чорних металiв, без електричної iзоляцiї: кручений дрiт, троси, канати
7314 Тканина металева (включаючи безперервнi стрiчки), ґрати, сiтки та огорожi з дроту з чорних металiв; просiчно-витяжний лист з чорних металiв
731700 Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, рифленi цвяхи, скоби (крiм тих, що належать до товарної позицiї 8305) та аналогiчнi вироби з чорних металiв, з головками або без головок з iншого матерiалу, крiм виробiв, що мають мiднi головки
7326 Iншi вироби з чорних металiв
7406100000 Порошки та луска мiднi: порошки з нешаруватою структурою
7407100000 Прутки, бруски та профiлi мiднi: з мiдi рафiнованої
7408 Дрiт мiдний
7409290000 Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мм: iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi): iншi
7410110000 Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без основи або на основi з паперу, картону, пластмаси чи аналогiчних матерiалiв), завтовшки не бiльш як 0,15 мм (без урахування основи): без основи: з мiдi рафiнованої
7413000000 Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби мiднi, електрично не iзольованi
7415 Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, скоби (за винятком тих, що включенi до товарної позицiї 8305) та аналогiчнi вироби мiднi або з чорних металiв з мiдними головками; гвинти, болти, гайки, глухарi, гаки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружнi) та аналогiчнi вироби мiднi
7419 Iншi вироби мiднi
7601 Алюмiнiй необроблений
7609000000 Фiтинги для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) алюмiнiєвi
7610 Металоконструкцiї алюмiнiєвi (крiм збiрних металоконструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмiнiєвi листи, бруски, профiлi, труби тощо, призначенi для використання в металоконструкцiях
7612 Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємностi трубчастi, що деформуються, i жорсткi) та аналогiчнi ємностi для будь-яких речовин з алюмiнiю (за винятком стисненого або скрапленого газу), мiсткiстю не бiльш як 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них, без механiчного або теплотехнiчного обладнання
7614 Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби алюмiнiєвi, електрично не iзольованi
7615 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини алюмiнiєвi; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби алюмiнiєвi; обладнання санiтарно-технiчне та його частини алюмiнiєвi
7907000000 Iншi вироби з цинку
8103 Тантал i вироби з танталу, включаючи вiдходи та брухт
8105 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт
8111001100 Марганець металiчний, необроблений, порощки
8201 Iнструменти ручнi: лопати штиковi та совковi, кирки, мотики, сапи, вила та граблi; сокири, сiкачi та аналогiчнi iнструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси та серпи, ножi для рiзання сiна чи соломи, ножицi для пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та iншi ручнi iнструменти, що використовуються у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi
8202 Пилки ручнi; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна для поздовжнього рiзання, для прорiзування пазiв та беззубчастi полотна)
8203 Напилки, надфiлi, рашпiлi, клiщi (включаючи гострозубцi), плоскогубцi, щипцi, пiнцети, ножицi для рiзання металу, труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi ручнi iнструменти
8204200000 Головки для гайкових ключiв з ручками або без них
8206000000 Iнструменти з двох або бiльше товарних позицiй 8202 - 8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi
820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогiчнi вироби для iнструментiв, не встановленi на них, з металокерамiки
8211 Ножi з рiзальним лезом, зубчастi або незубчастi (включаючи ножi для обрiзування дерев), крiм ножiв товарної позицiї 8208, та леза для них
8214200000 Набори та iнструменти манiкюрнi або педикюрнi (включаючи пилочки для нiгтiв)
8402 Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрiтої води
8405 Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них
8407 Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня
8408 Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi)
8414 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього
8416 Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механiчнi, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки, механiчнi пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої
8417 Печi та горна промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415
8420 Каландри або iншi валковi машини, крiм тих, що призначенi для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин
8423901000 Частини обладнання для зважування товарних категорiй 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 або 8423 89 20
8424 Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої
8425 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати
8429 Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, однокiвшовi навантажувачi, машини трамбувальнi та дорожнi котки
8432 Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв
8441101000 Верстати комбiнованi поздовжньо-рiзальнi та перемотувальнi
8442500090 Пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, цилiндри та лiтографськi каменi, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi)
8443 Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442; iншi принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, об'єднанi або нi; частини та аксесуари до них
8448 Обладнання допомiжне для використання з машинами товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, ремiзопiдiймальнi каретки, жакардовi машини, механiзми зупинення утокової та основної ниток, механiзми замiни човникiв); частини та обладнання, якi застосовуються лише та переважно для машин цiєї товарної позицiї або товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, голкова гарнiтура, гребенi, фiльєри, човники, ремiзки та ремiзнi рамки, трикотажнi голки)
8451 Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв та машини для нанесення пасти на текстильну або iншу основу, призначенi для виробництва покриття пiдлог типу лiнолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин
8452300000 Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 8440; меблi, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин: голки для швейних машин
8456 Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини
8459 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458
8460 Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461
8462 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище
8464 Верстати для обробки каменю, керамiки, бетону, азбестоцементу або аналогiчних мiнеральних матерiалiв чи для холодної обробки скла
8467 Iнструменти ручнi пневматичнi, гiдравлiчнi або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном
8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi
8480790000 Форми для лиття гуми або пластмас
8483 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та зубчастi колеса зiбранi з валами; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри)
8503 Частини, призначенi виключно або переважно для машин товарної позицiї 8501 або 8502
8516 Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545
8517 Телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку; iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528
8525 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1 000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517
8539 Електричнi лампи розжарення або газорозряднi, включаючи лампи герметичнi спрямованого свiтла, ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи; дуговi лампи; свiтлодiоднi (LED) лампи
8541 Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди (LED); п'єзоелектричнi кристали, зiбранi
8548 Залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використанi (виснаженi) первиннi елементи, використанi (виснаженi) первиннi батареї та використанi (виснаженi) електричнi акумулятори; електричнi частини апаратури та обладнання, в iншому мiсцi даної групи не описанi або не зазначенi
860900 Контейнери (включаючи ємностi для перевезення рiдин та газiв), спецiально призначенi та обладнанi для перевезення одним або декiлькома видами транспорту
8701 Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709)
8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi
8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв
8705 Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi)
870600 Шасi з установленими двигунами для автомобiлiв товарних позицiй 8701 - 8705
8707 Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705
8709 Транспортнi засоби вантажнi, самохiднi без пiдiймальних або навантажувальних пристроїв, якi використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажiв на короткi вiдстанi; тягачi, що використовуються на залiзничних платформах, їх частини
8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски
871200 Велосипеди двоколiснi та iншi велосипеди (включаючи велосипеди триколiснi для перевезення вантажiв), без двигуна
8714 Частини та пристрої для транспортних засобiв товарних позицiй 8711 - 8713
871500 Коляски дитячi та їх частини
8716 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини
8802 Iншi апарати лiтальнi (наприклад, вертольоти, лiтаки); космiчнi апарати (включаючи супутники) та суборбiтальнi i космiчнi ракети-носiї
8804000000 Парашути (включаючи керованi парашути та параплани) i ротошути; їх частини та пристрої
9002110000 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла: об'єктиви: для камер, проекторiв або фотозбiльшувачiв чи фотозменшувачiв
9002200000 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла: фiльтри
9004 Окуляри, захиснi окуляри та аналогiчнi оптичнi вироби, коригувальнi, захиснi або iншi
9005 Бiноклi, монокуляри та iншi оптичнi труби та їх арматура; iншi астрономiчнi прилади та опори для них, за винятком радiоастрономiчних приладiв
9006590000 Фотокамери (крiм кiнокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539: iншi фотокамери: iншi
9010 Апаратура та обладнання для фото- або кiнолабораторiй в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; негатоскопи; екрани проекцiйнi
9011 Мiкроскопи оптичнi складнi, включаючи мiкроскопи для мiкрофотографування, для мiкрокiнознiмання або мiкропроекцiювання
9015802000 Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри: iншi прилади та iнструменти: iнструменти та прилади для метеорологiї, гiдрологiї та геофiзики
9021 Пристрої ортопедичнi, включаючи хiрургiчнi пояси, бандажi та милицi; шини та iншi пристрої для лiкування переломiв; штучнi частини тiла; слуховi та iншi апарати, якi носять на собi, iз собою або iмплантують в тiло, щоб компенсувати недолiк (дефект) органа чи фiзичну ваду
9022 Апаратура, що використовує рентгенiвське, альфа-, бета- або гамма-випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну та радiотерапевтичну апаратуру, рентгенiвськi трубки та iншi генератори рентгенiвських променiв, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крiсла та подiбнi вироби для обстеження або лiкування
902410 Машини та пристрої для випробування твердостi, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас): машини та пристрої для випробування металiв
Позицiю виключено  
9107000000 Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим механiзмом будь-якого виду або iз синхронним двигуном
9402 Меблi медичнi, хiрургiчнi, стоматологiчнi або ветеринарнi (наприклад, операцiйнi столи, столи оглядовi, лiкарнянi лiжка з механiчним пристроєм, стоматологiчнi крiсла); перукарськi крiсла та аналогiчнi крiсла з пристроєм для обертання, нахиляння i пiдiймання; їх частини
9403 Iншi меблi та їх частини
9405 Лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi
94069010 Мобiльнi будинки
9406903100 Конструкцiї будiвельнi збiрнi: iншi: iншi: з чорних металiв: теплицi
9406903800 Конструкцiї будiвельнi збiрнi: iншi: iншi: з чорних металiв: iншi
96020000 Матерiали обробленi рослинного або мiнерального походження для рiзьблення та вироби з них; вироби формованi або рiзанi з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та iншi формованi або рiзанi вироби, в iншому мiсцi не зазначенi; оброблений нествердiлий желатин (крiм желатину товарної позицiї 3503) i вироби з нествердiлого желатину
9606 Ґудзики, кнопки та застiбки, форми для ґудзикiв та iншi частини цих виробiв; заготовки для ґудзикiв
9608200000 Ручки i маркери з наконечником з повстi та iншого пористого матерiалу
9617000000 Термоси та iншi вакуумнi ємкостi у складеному виглядi, а також їх частини за винятком скляних колб
2503 00 Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої, осадженої та колоїдної
2511 Сульфат барiю природний (барит); карбонат барiю природний (вiтерит), кальцинований або некальцинований, крiм оксиду барiю товарної позицiї 2816
2712 Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, парафiн сирий, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф'яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результатi синтезу або iнших процесiв, забарвленi або незабарвленi
2816 Гiдроксид i пероксид магнiю; оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барiю
2818 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом; оксид алюмiнiю; гiдроксид алюмiнiю
Позицiю виключено  
3602 00 00 00 Готовi вибуховi речовини, крiм порохiв
3812 Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в iнших товарних позицiях не зазначенi; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси
3816 00 00 00 Вогнетривкi цементи, розчини будiвельнi, бетони та аналогiчнi сумiшi, крiм продукцiї товарної позицiї 3801
7229 20 00 00 Дрiт з iнших легованих сталей: iз сталi кремнiєво-марганцевої
7403 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi
7410 Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без основи або на основi з паперу, картону, пластмаси чи аналогiчних матерiалiв), завтовшки не бiльш як 0,15 мм (без урахування основи)
8434 Установки i апарати доїльнi та обладнання для обробки та переробки молока
8436 Iнше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, птахiвництва або бджiльництва, включаючи обладнання для пророщування насiння з механiчним або нагрiвальним обладнанням; iнкубатори та брудери для птахiвництва
8465 Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхiв, скрiпок, склеювання та iнших видiв складання) для обробки дерева, пробки, кiстки, ебонiту, твердих пластмас або аналогiчних твердих матерiалiв
8474 Обладнання для сортування, просiювання, сепарацiї, промивання, подрiбнення, розмелювання, змiшування або перемiшування ґрунту, камiння, руд чи iнших мiнеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподiбний та пастоподiбний) станi; обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання твердого мiнерального палива, керамiчних паст, незатвердiлого цементу, гiпсових матерiалiв або iнших мiнеральних речовин у виглядi порошку або пасти; машини формувальнi для виробництва пiщаних ливарних форм
8486 Машини та апаратура, якi використовуються виключно або переважно у виробництвi напiвпровiдникових булiв або пластин, напiвпровiдникових приладiв, електронних iнтегральних схем або плоских дисплейних панелей; машини та апаратура, зазначенi у примiтцi 9 (C) до цiєї групи; частини та приладдя
1507 Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками
2706000000 Смоли кам'яновугiльнi i буровугiльнi або торф'янi та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, i продукти часткової дистиляцiї, включаючи "вiдновленi" смоли
2708 Пек або кокс пековий, одержаний iз кам'яновугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол
271390 Iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних порiд
4707200000 Iнший папiр або картон, одержанi головним чином з вибiленої целюлози, не забарвленi в масi
8433 Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та сiнокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437
8542319000 Процесори та контролери, об'єднанi чи не об'єднанi iз запам'ятовувальними пристроями, перетворювачами, логiчними схемами, пiдсилювачами, синхронiзаторами або iншими схемами: iншi
90029000 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла: iншi
0102 21 10 00 Нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення)
0511 10 00 00 Сперма бикiв
0602 90 10 00 Мiцелiй грибiв
0905 Ванiль
1106 Борошно, крупи та порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713, iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08
1202 Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений
2008 Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi:
2106 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi
2506 Кварц (крiм природних пiскiв); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми
2518 Доломiт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломiт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломiтова набивна сумiш
2520 Гiпс; ангiдрит; гiпсовi в'яжучi (у виглядi кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю), забарвленi чи незабарвленi, iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi прискорювачiв чи уповiльнювачiв
2522 10 00 00 Вапно негашене
2529 Польовий шпат; лейцит; нефелiн i сiєнiт нефелiновий; флюорит (плавиковий шпат)
2530 20 00 00 Кiзерит, епсомiт (природнi сульфати магнiю)
2802 00 00 00 Сiрка сублiмована або осаджена; сiрка колоїдна
2820 Оксиди марганцю
2841 Солi оксометалевих або пероксометалевих кислот
2844 Хiмiчнi радiоактивнi елементи та радiоактивнi iзотопи (включаючи подiльнi або вiдновлюванi хiмiчнi елементи та iзотопи) та їх сполуки; сумiшi та залишки, якi мiстять цi продукти
2849 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом
2919 Ефiри фосфорної кислоти складнi та їх солi, включаючи лактофосфати; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
3006 10 Кетгут хiрургiчний стерильний, аналогiчнi стерильнi матерiали для накладання швiв (включаючи стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi нитки, що розсмоктуються) i стерильнi адгезиви для тканин для хiрургiчного закриття ран; ламiнарiя стерильна та тампони з ламiнарiї стерильнi; стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi кровоспиннi засоби, що розсмоктуються (гемостатики); стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi адгезивнi засоби, якi розсмоктуються або не розсмоктуються:
3006 20 00 00 Реагенти для визначення групи кровi
3006 30 00 00 Контрастнi препарати для рентгенографiчних обстежень; дiагностичнi реактиви для введення хворим
3006 40 00 00 Зубнi цементи та iншi стоматологiчнi матерiали для пломбування зубiв; цементи для реконструювання (вiдновлення) кiсток
3006 50 00 00 Санiтарнi сумки та набори для надання першої допомоги
3006 60 00 00 Хiмiчнi контрацептивнi засоби на основi гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або спермiцидiв
3006 70 00 00 Препарати у виглядi гелю, призначенi для використання в медицинi або ветеринарiї як засiб для змащення частин тiла в процесi хiрургiчних операцiй або фiзичних обстежень чи як сполучний агент мiж тiлом i медичними iнструментами
3006 91 00 00 Фармацевтичнi товари, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi, пристрої, що iдентифiкуються як пристрої для стомiчного використання
3006 92 00 00 Фармацевтичнi товари, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi, фармацевтичнi вiдходи та не придатнi для використання фармацевтичнi засоби
Позицiю виключено  
3606 Фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матерiалiв, зазначенi у примiтцi 2 до цiєї групи
3707 Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв, клеїльних препаратiв (адгезивiв) тощо); продукти незмiшанi, дозованi для застосування у фотографiї або розфасованi для роздрiбної торгiвлi i готовi до використання
3801 Графiт штучний; графiт колоїдний або напiвколоїдний; вироби на основi графiту або iнших форм вуглецю у виглядi паст, блокiв, пластин або iнших напiвфабрикатiв
3811 Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi препарати та iншi готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, якi використовують з тiєю самою метою, що i нафтопродукти
3819 00 00 Гальмiвнi рiдини гiдравлiчнi та iншi готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, або iз вмiстом нафти чи нафтопродуктiв менш як 70 мас. %
3821 00 00 Середовища культуральнi, готовi для вирощування чи пiдтримання життєдiяльностi мiкроорганiзмiв (включаючи вiруси та їм подiбнi) або рослинних, людських чи тваринних клiтин
6505 00 Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi машинного або ручного в'язання, або виготовленi з одного суцiльного полотнища (але не iз смужок) з мережива, фетру або iншого текстильного матерiалу, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення; сiтки для волосся з будь-яких матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення
6807 Вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв (наприклад, з нафтового бiтуму або кам'яновугiльного пеку)
7002 Скло у виглядi куль (крiм мiкросфер товарної позицiї 7018), пруткiв або трубок, необроблене
7006 00 Скло товарних позицiй 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравiроване, свердлене, емальоване або оброблене iншим способом, але не оправлене або не комбiноване з iншими матерiалами
7014 00 00 00 Склянi вироби для сигналiзацiї та оптичнi елементи iз скла (крiм перелiчених у товарнiй позицiї 7015), оптично не обробленi
7015 00 00 00 Скло для годинникiв та аналогiчне скло, скло для окулярiв, звичайних або тих, що коригують зiр, опуклi, центрованi, увiгнутi тощо, оптично не обробленi; склянi порожнистi сфери та їх сегменти для виготовлення такого скла
7301 10 00 00 Палi шпунтовi з чорних металiв, просвердленi або непросвердленi, перфорованi або неперфорованi, монолiтнi або зробленi iз збiрних елементiв; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi зварнi з чорних металiв: палi шпунтовi
7302 Вироби з чорних металiв для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки та зубчастi рейки, перекладнi рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стиковi i пiдкладки опорнi, клини, опорнi плити, крюковi рейковi болти, рейковi подушки та розтяжки, основи рейок, розпiрнi бруски, пластини та iншi деталi, спецiально призначенi для з'єднання або закрiплення рейок
7312 90 00 00 Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби з чорних металiв, без електричної iзоляцiї: iншi
7324 Обладнання санiтарно-технiчне та його частини з чорних металiв
7407 21 Прутки, бруски та профiлi мiднi: iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi)
7407 29 00 00 Прутки, бруски та профiлi мiднi: з мiдних сплавiв: iншi
7409 Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мм
7804 Плити, листи, стрiчки та фольга iз свинцю; порошки та луска свинцевi
7901 12 10 00 Цинк необроблений: цинк нелегований: з масовою часткою менш як 99,99 % цинку: з масовою часткою 99,95 % або бiльше, але менш як 99,99 % цинку
7901 12 30 00 Цинк необроблений: цинк нелегований: з масовою часткою менш як 99,99 % цинку: з масовою часткою 98,5 % або бiльше, але менш як 99,95 % цинку
7901 20 00 00 Сплави цинковi
8001 10 00 00 Олово нелеговане
8204 12 Ручнi гайковi ключi та гайковерти: розвiднi
8212 Бритви та леза до них (включаючи штабовi заготiвки для лез)
8307 Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами або без них
8403 Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402
8423 Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв
8430 Iншi машини та механiзми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне
8442 Машини, апаратура та оснащення (крiм обладнання товарних позицiй 8456 - 8465) для пiдготовки або виготовлення пластин, цилiндрiв та iнших друкарських елементiв; пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, цилiндри та лiтографськi каменi, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi)
8450 Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм
8454 Конвертери, ливарнi ковшi i виливницi та ливарнi машини, призначенi для використання в металургiї або ливарному виробництвi
8455 Стани прокатнi та валки до них
8457 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу
8458 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi
8463 10 10 00 Верстати для волочiння дроту
8468 Обладнання та апаратура для паяння м'якими та твердими припоями або зварювання, придатнi чи непридатнi для рiзання, крiм тих, що включенi до товарної позицiї 8515; машини та апарати для поверхневої термообробки, якi працюють на газу
8601 Залiзничнi локомотиви iз зовнiшнiм джерелом електроживлення або з живленням вiд електричних акумуляторiв
8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя
Позицiю виключено  
9608 Ручки кульковi; ручки i маркери з наконечником з повстi та iншого пористого матерiалу; авторучки чорнильнi, стилографи та iншi авторучки; пера копiювальнi; олiвцi механiчнi; тримачi для пiр'я, тримачi для ручок, тримачi для олiвцiв та подiбнi тримачi; частини цих виробiв (включаючи ковпачки та затискачi), крiм виробiв товарної позицiї 9609
9613 Запальнички сигаретнi та iншi запальнички, включаючи механiчнi або електричнi, та їх частини, крiм кременiв та гнотiв
0811 90 75 00 Плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин: вишня кисла (Prunus cerasus)
1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)
1105 Борошно, крупи, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене
1806 10 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао: какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
2004 10 99 90 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006: картопля: iнша
2006 00 Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (глазурованi, зацукрованi або просоченi цукровим сиропом)
2517 10 20 00 Вапняк, доломiт та iнше камiння iз вмiстом вапняку, подрiбнене
2517 49 00 00 Гранули, дрiбняк i порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi
2523 30 00 00 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв: цемент глиноземистий
2523 90 00 00 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв: iншi цементи гiдравлiчнi
2613 10 00 00 Руди та концентрати молiбденовi: випаленi
2805 30 10 00 Лужнi або лужноземельнi метали; рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах; ртуть: сумiшi або сплави
2819 90 90 00 Оксиди та гiдроксиди хрому
2821 Оксиди та гiдроксиди залiза; мiнеральнi барвники, що мiстять 70 мас.% або бiльше сполук залiза у перерахунку на Fe2O3
Позицiю виключено  
Позицiю виключено  
2819 90 90 00 Оксиди та гiдроксиди хрому
Позицiю виключено  
3201 90 20 00 Екстракт сумаха, екстракт валлонiя (iз чашечок жолудiв деяких видiв дуба), екстракт дуба або каштана
3205 00 00 00 Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi цих лакiв
3211 00 00 Готовi сикативи
Позицiю виключено  
3803 00 Олiя талова, рафiнована або нерафiнована
3825909000 Залишкова продукцiя хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi, в iнших товарних позицiях не зазначена та не включена; вiдходи мiського господарства; шлам стiчних вод; iншi вiдходи, що зазначенi в примiтцi 6 до цiєї групи: iншi
3915 Вiдходи, обрiзки та скрап iз пластмас
3924 10 00 00 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi або туалетнi вироби з пластмас: посуд та прибори столовi або кухоннi
3924 90 00 10 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi або туалетнi вироби з пластмас: iншi: з регенерованої целюлози
4201 00 00 00 Вироби шорно-сiдельнi та упряж для будь-яких тварин (включаючи постромки, поводи, наколiнники, намордники, попони для сiдел, чепраки, сiдельнi кобури, попонки для собак тощо), виготовленi з будь-яких матерiалiв
4704 29 00 00 Целюлоза деревинна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв: напiввибiлена чи вибiлена: з листяних порiд
4706 91 00 00 Механiчна деревинна
4811 Папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просоченi, iз забарвленою або декорованою поверхнею або надрукованi, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм товарiв, що зазначенi у товарнiй позицiї 4803, 4809 або 4810
4901 Друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв
4906 00 00 00 Плани та креслення для архiтектурних, iнженерних, промислових, комерцiйних, топографiчних або аналогiчних цiлей, якi є оригiналами, виконаними вiд руки; тексти рукописнi; фоторепродукцiї на сенсибiлiзованому паперi та копiї, виконанi за допомогою копiювального паперу, зазначених вище товарiв
4907 00 Поштовi марки, гербовi марки або аналогiчнi марки, непогашенi, поточного або нового випуску в державi, в якiй вони мають або будуть мати визначену номiнальну вартiсть; гербовий папiр; банкноти; чековi книжки; акцiї, облiгацiї та аналогiчнi види цiнних паперiв
4911 Iнша друкована продукцiя, включаючи друкованi репродукцiї та фотографiї
6910 Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-технiчнi вироби, з керамiки
7011 10 00 00 Колби iз скла (включаючи балони i трубки), вiдкритi, та їх частини iз скла, без фiтингiв, для електричних ламп, електронно-променевих трубок або аналогiчних виробiв: для електричного освiтлювального обладнання
7018 20 00 00 Мiкросфери iз скла дiаметром не бiльш як 1 мм
7229 90 90 00 Дрiт з iнших легованих сталей: iнший
7404 00 Вiдходи i брухт мiднi
7406 20 00 00 Порошки з шаруватою структурою; луска
7418 20 00 00 Обладнання санiтарно-технiчне та його частини
7806 00 Iншi вироби свинцевi
7903 Пил, порошки та луска цинковi
8101 94 00 00 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт: iншi: вольфрам необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням
8101 96 00 00 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт: iншi: дрiт
8102 94 00 00 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт: iншi: молiбден необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням
8102 96 00 00 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт: iншi: дрiт
8112 21 90 00 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт: хром: необроблений; порошки: iншi
8112 99 30 00 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт: iншi: iншi: нiобiй (колумбiй); ренiй
8214 Iншi вироби ножовi (наприклад, машинки для пiдстригання волосся, спецiальнi ножi для м'ясникiв, рiзаки, спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi або педикюрнi iнструменти та набори (включаючи пилочки для нiгтiв)
8439 30 00 00 Обладнання для обробки паперу або картону
8441 20 00 00 Машини для виробництва мiшкiв, пакункiв або конвертiв
8447 Машини трикотажнi, в'язально-прошивнi для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сiток i тафтинговi машини
8452 10 Побутовi швейнi машини
8452 21 00 00 Iншi машини швейнi: автоматичнi
8463 30 00 00 Верстати для виготовлення виробiв з дроту
8478 Обладнання для пiдготовки або обробки тютюну, в iншому мiсцi не зазначене
8509 Машини електромеханiчнi побутовi з умонтованим електродвигуном, крiм пилососiв товарної позицiї 8508
9015 10 10 00 Далекомiри електроннi
9024 90 00 00 Машини та пристрої для випробування твердостi, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас): частини i приладдя
9106 90 00 00 Апаратура для реєстрацiї часу доби та апаратура для вимiрювання, реєстрацiї або iндикацiї будь-яким способом iнтервалiв часу, з будь-яким годинниковим механiзмом, або iз синхронним двигуном (наприклад, реєстратори часу, самописцi часу): iншi
0102 Велика рогата худоба, жива
0103100000 Свинi, живi: чистопороднi племiннi тварини
0104 Вiвцi та кози, живi
0410000000 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0510000000 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для тимчасового зберiгання
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212
060220 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв: дерева, кущi та чагарники з їстiвними плодами або горiхами, щепленi чи нещепленi
0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом
1210 Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн
1404900000 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi: iншi
1510 Iншi олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин або оливок, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, i сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509
1520 Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг
1802000000 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао
1806907000 Готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв
2004 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006
2102 Дрiжджi (активнi чи неактивнi); iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин товарної позицiї 3002); готовi пекарськi порошки
2308009000 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi: iншi
2504100000 Графiт природний: у виглядi порошку або пластiвцiв
2508400090 Iншi глини: iншi
2510 Фосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна
2513200000 Наждак, корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали
2514000000 Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми
2517101000 Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостiння шосейних дорiг i залiзничних колiй, або як iншi види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi: галька, гравiй, щебiнь
2517108000 Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостiння шосейних дорiг i залiзничних колiй, або як iншi види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi: iншi
2517200000 Макадам (дорожнє покриття) iз шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв iз вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених у пiдпозицiї 2517 10
2517300000 Гудронований макадам (дорожнє покриття)
2522300000 Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне, крiм оксиду i гiдроксиду кальцiю, зазначених у товарнiй позицiї 2825: вапно гiдравлiчне
2523210000 Цемент бiлий, штучно забарвлений або незабарвлений
2530100000 Вермикулiт, перлiт i хлорити, неспiненi
2602000000 Руди та концентрати марганцевi, включаючи залiзистi марганцевi руди та концентрати iз вмiстом марганцю 20 мас.% або бiльше в перерахунку на сухий продукт
2713200000 Бiтум нафтовий
2714 Бiтум i асфальт, природнi; сланцi бiтумiнознi та пiсковики бiтумiнознi; асфальти та асфальтовi породи
27150000 Сумiшi бiтумiнознi на основi природного асфальту або природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних смол чи пеку мiнеральних смол (наприклад, бiтумiнознi мастики, асфальтовi сумiшi для дорожнього покриття)
2804 Водень, iнертнi гази та iншi неметали
2813909000 Сульфiди неметалiв; трисульфiд фосфору технiчний: iншi: iншi
2837 Цiанiди, оксиди цiанiдiв та комплекснi цiанiди
285000 Гiдриди, нiтриди, азиди, силiциди та бориди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом, крiм сполук, що є карбiдами товарної позицiї 2849
2904100000 Похiднi iз вмiстом лише сульфогруп, їх солi та складнi етиловi ефiри
2904200000 Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi вуглеводнiв, галогенованi або негалогенованi: похiднi iз вмiстом лише нiтро- або лише нiтрозогруп
2908 Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi фенолiв або фенолоспиртiв
Позицiю виключено  
2911000000 Ацеталi i напiвацеталi, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2926 Сполуки, що мiстять функцiональну нiтрильну групу
2927000000 Дiазо-, азо- або азоксисполуки
Позицiю виключено  
3208101098 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: на основi складних полiефiрiв: розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi: iншi
3208109090 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: на основi складних полiефiрiв: iншi: iншi
3208201090 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв: розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi
3208209090 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв: iншi: iншi
3208901998 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi: розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi: iншi: iншi
3208909190 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi: iншi: на основi синтетичних полiмерiв: iншi
3208909900 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi: iншi: на основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв
32100010 Олiйнi фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури)
3304990000 Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру: iншi: iншi
3307900000 Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них: iншi
3501 Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї
3702100000 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована: рентгенiвська
3922 Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них, бачки зливнi та аналогiчнi вироби санiтарно-технiчного призначення з пластмас
4003000000 Каучук регенерований у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок
4015 Одяг та додатковi речi (включаючи рукавички) з незатвердiлої вулканiзованої гуми будь-якого призначення
40170000 Гума тверда (наприклад ебонiт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки; вироби з твердої гуми
4409220000 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання: з листяних порiд: з деревини тропiчних порiд
4411929000 Плити деревоволокнистi з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв з додаванням або без додавання смол або iнших органiчних зв'язувальних речовин: iншi: густиною бiльш як 0,8 г/см3: iншi
4418600000 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель: стояки та балки
4418750000 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель: зiбранi панелi для пiдлоги: iншi, багатошаровi
4601211000 Плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння
4706300000 Маса волокниста, одержана з утилiзованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури), або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв: iнша, з бамбука
4707309000 Папiр або картон, одержанi головним чином з механiчної деревної маси (наприклад, газети, журнали та аналогiчна друкована продукцiя): iншi
4809 Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний папiр або перебивний папiр (включаючи покритий або просочений папiр для трафаретiв, копiювальних апаратiв або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах
4817100000 Конверти
4820105000 Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, знiмнi переплетiння (для вiдривних аркушiв або iншi), папки, зшивачi, самокопiювальнi дiловi бланки, поаркушно прокладенi копiювальнi набори та iншi канцелярськi товари з паперу та картону; альбоми для зразкiв або колекцiй та обкладинки для книжок з паперу або картону: журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби: щоденники
4820900000 Iншi канцелярськi товари з паперу та картону
6303929000 Фiранки, гардини та внутрiшнi штори; ламбрекени або запони для лiжок: iншi: iз синтетичних волокон: iншi
6601 Парасольки та парасольки вiд сонця (включаючи парасольки-палицi, садовi парасольки та подiбнi парасольки)
6702900000 Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини; вироби iз штучних квiтiв, листя або плодiв з iнших матерiалiв
6808000000 Панелi, плити, плитки, блоки та аналогiчнi вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, трiски, частинок, тирси тощо, агломерованi з цементом, гiпсом або iншими мiнеральними речовинами
6809 Вироби з гiпсу або сумiшей на основi гiпсу
6810910000 Елементи збiрнi для будiвництва, включаючи житлове
6810990000 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армованi чи неармованi: iншi вироби: iншi
6811820000 Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогiчних матерiалiв: без вмiсту азбесту: iншi листи, панелi, плити та подiбнi вироби
6904 Цегла будiвельна, блоки для пiдлоги, плитки несучi або облицьовувальнi та аналогiчнi вироби з керамiки
6905 Черепиця дахова, складовi частини димарiв, дефлектори, оздоби архiтектурнi та iншi будiвельнi керамiчнi вироби
6907 Плитка та плити для мостiння i покриття пiдлоги, печей, камiнiв або стiн, керамiчнi; кубики керамiчнi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї; керамiчнi вироби оздоблювальнi
7017 Посуд скляний для лабораторних, гiгiєнiчних або фармацевтичних цiлей, градуйований або неградуйований, калiбрований або некалiбрований
7018105100 Намистини склянi, вироби, що iмiтують перли, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння та аналогiчнi вироби iз скла: вироби, що iмiтують дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння: огранованi та полiрованi механiчно
702000 Iншi вироби iз скла
7110191000 Бруски, дрiт, стрижнi, профiлi; плитки; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки) з платини
7115100000 Каталiзатори у формi сiтки з дроту або решiтки з платини
7204211000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): вiдходи та брухт легованої сталi: корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi: з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше
7204219000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): вiдходи та брухт легованої сталi: корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi: iншої
7204290000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): вiдходи та брухт легованої сталi: iншi
722100 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
7229 Дрiт з iнших легованих сталей
7313000000 Дрiт колючий з чорних металiв; дрiт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вiльно двiчi кручений дрiт для огорож з чорних металiв
7321 Печi опалювальнi, плити для приготування їжi, пiчнi решiтки, варильнi котли (включаючи печi, якi можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi їжi та аналогiчнi неелектричнi апарати побутового використання та їх частини, з чорних металiв
7507 Труби, трубки та фiтинги для них (наприклад, муфти, колiна, втулки) нiкелевi
7613000000 Ємностi для стисненого або скрапленого газу алюмiнiєвi
7902000000 Вiдходи та брухт цинковi
7904000000 Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинковi
8007008000 Iншi вироби олов'янi: iншi
8101100000 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт: порошки
8101999000 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт: iншi: iншi: iншi
8104 Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт
810600 Вiсмут i вироби з вiсмуту, включаючи вiдходи та брухт
8110900000 Сурма та вироби iз сурми, включаючи вiдходи та брухт: iншi
8112 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт
8113009000 Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт
8435 Преси, дробарки та аналогiчнi машини для виробництва вина, сидру, фруктових сокiв або аналогiчних напоїв
8437100000 Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловостi або iнше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах: машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна або сухих бобових культур
8437900000 Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловостi або iнше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах: частини
8439 Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону
8461 Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в iншому мiсцi не зазначенi
8463900000 Iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу
8470 Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями; бухгалтерськi машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видавання квиткiв та аналогiчнi машини з лiчильними пристроями; апарати касовi
8472 Iнше обладнання конторське (наприклад, гектографiчнi або трафаретнi розмножувальнi апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гострiння олiвцiв, машини для перфорацiї або машини для скрiплення скобами)
8476210000 Автомати торговельнi (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), включаючи автомати для розмiну банкнот та монет: автомати для продажу напоїв: з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями
8480 Опоки для металоливарного виробництва; пiддони ливарнi; моделi ливарнi; форми (крiм виливниць) для лиття металiв, карбiдiв металiв, скла, мiнеральних матерiалiв, гуми або пластмас
8508 Пилососи
8510100000 Електробритви
8510200000 Машинки для пiдстригання волосся
8510300000 Електробритви, машинки для пiдстригання волосся та епiляцiйнi апарати з умонтованим електродвигуном: апарати епiляцiйнi
8510900000 Електробритви, машинки для пiдстригання волосся та епiляцiйнi апарати з умонтованим електродвигуном: частини
8602 Iншi залiзничнi локомотиви; локомотивнi тендери
8608000000 Шляхове обладнання та обладнання для залiзничних чи трамвайних шляхiв; механiчне (включаючи електромеханiчне) сигнальне обладнання, прилади забезпечення безпеки чи управлiння рухом на залiзницi, трамвайних шляхах, автомобiльних дорогах, внутрiшнiх водних шляхах, паркувальних спорудах, у портах або на аеродромах; частини перелiчених приладiв та обладнання
9002190000 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла: об'єктиви: iншi
9003 Оправи та арматура для окулярiв, захисних окулярiв або аналогiчних оптичних виробiв та їх частини
9015 Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри
9019 Апаратура для механотерапiї; апаратура масажна; апаратура для психологiчних тестiв для визначення здiбностей; апаратура для озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапiї, штучного дихання, реанiмацiї та iнша апаратура для дихальної терапiї
9028 (крiм 9028301100, 9028301900) Лiчильники подачi або виробництва газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому числi калiбрувальнi
9108110000 Механiзми годинниковi для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, укомплектованi та складенi електричнi лише з механiчним iндикатором або з пристроєм, який дає змогу приєднати механiчний iндикатор
9108200000 Механiзми годинниковi для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, укомплектованi та складенi з автоматичним пiдзаведенням
9111200000 Корпуси для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою з недорогоцiнних металiв, у тому числi позолоченi або посрiбленi гальванiчним способом
9111900000 Частини корпусiв для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою
9113200000 Ремiнцi, стрiчки та браслети для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, та їх частини з недорогоцiнного металу, покритi або не покритi золотом чи срiблом гальванiчним способом
9113900000 Ремiнцi, стрiчки та браслети для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, та їх частини iншi
9114300000 Циферблати
91149000 Iншi частини годинникiв всiх видiв
9406100000 Конструкцiї будiвельнi збiрнi: з деревини
9406909000 Конструкцiї будiвельнi збiрнi: iншi: iншi: з iнших матерiалiв
9503006900 Головоломки: iншi
9506 Iнвентар та обладнання для занять фiзкультурою, гiмнастикою, легкою атлетикою, iншими видами спорту (включаючи настiльний тенiс) або для гри на свiжому повiтрi, в iншому мiсцi не зазначенi; плавальнi басейни та басейни для дiтей
0602903000 Рослини овочевих культур, суницi та полуницi
2603000000 Руди та концентрати мiднi
2610000000 Руди та концентрати хромовi
261510 Руди та концентрати цирконiєвi
2843 Метали дорогоцiннi у колоїдному станi; органiчнi або неорганiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, iз визначеним або невизначеним хiмiчним складом; амальгами дорогоцiнних металiв
2845 Iзотопи, крiм включених до товарної позицiї 2844; їх органiчнi або неорганiчнi сполуки, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом
2904910000 Трихлоронiтрометан (хлорпiкрин)
2910 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що мiстять в структурi тричленний цикл, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2913000000 Похiднi речовин товарної позицiї 2912, галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
292800 Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксил амiну
3702440010 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована: плiвка iнша, неперфорована, завширшки бiльш як 105 мм: завширшки бiльш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм: завдовжки не бiльш як 200 м
38140090 Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв: iншi
Позицiю виключено  
4418105000 Вiкна, дверi балконнi та їх рами i наличники: з деревини хвойних порiд
4702000000 Целюлоза деревинна, розчиннi сорти
6810190000 Черепиця, кахлi, плити, цегла та аналогiчнi вироби: iншi
6911100000 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi господарськi i туалетнi вироби, з фарфору: посуд та прибори столовi або кухоннi
7004 Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом
7018101900 Намистини склянi: iншi
7602009000 Брухт алюмiнiєвий
8437800000 Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловостi або iнше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах: iнше обладнання
8446210000 Верстати ткацькi: для виробництва тканин завширшки понад 30 см човниковi: з приводом вiд двигуна
9504500000 Консолi та обладнання для вiдеоiгор, крiм зазначених у пiдпозицiї 950430
0106410000 Бджоли
0106490090 Комахи: iншi (джмелi)
0404100200 Молочна сироватка, видозмiнена чи нi, згущена або незгущена, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин: у порошку, гранулах чи iншому твердому виглядi: без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту х 6,38): не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв: не бiльш як 1,5 мас.%
0404902100 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi: iншi: без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин та з вмiстом жирiв: не бiльш як 1,5 мас.%
0405901000 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти: iншi: з вмiстом жиру понад 99,3 мас.% i з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас.%
0702000000 Помiдори, свiжi або охолодженi
0814000000 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю
1208100000 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi: iз соєвих бобiв
1521100000 Воски рослиннi
1902191000 Макароннi вироби, неначиненi, неваренi або не приготовленi iншим способом: iншi: без вмiсту борошна грубого або тонкого помолу з м'якої пшеницi
1902199000 Макароннi вироби, неначиненi, неваренi або не приготовленi iншим способом: iншi (з позначкою "Без глютену")
1904101000 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктiв: виготовленi з кукурудзи (з позначкою "Без глютену")
1904300000 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi: пшениця Bulgur
190531 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти: печиво солодке сухе (з позначкою "Без глютену")
190532 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти: вафлi та вафельнi облатки (з позначкою "Без глютену")
1905401000 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти: сухарi (з позначкою "Без глютену")
190590 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти: iншi (з позначкою "Без глютену")
2508300000 Глина вогнетривка
2508700000 Землi шамотнi або динасовi
2515110000 Мармур i травертин: необробленi або начорно обробленi
2521000000 Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або цементу
2523290000 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв: портландцемент: iншi
3307200000 Дезодоранти для тiла та протипотовi препарати
3407000000 Пасти для лiплення, пластилiн, включаючи тi, що виготовляються для дитячих розваг; "стоматологiчний вiск" або сумiшi для одержання злiпкiв зубiв, розфасованi у наборах, в упаковках для роздрiбної торгiвлi або у виглядi плиток, пiдковок, брускiв тощо; iншi сумiшi для стоматологiї, виготовленi на основi гiпсу (кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю)
3502 Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв iз вмiстом бiльш як 80 мас.% сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв
3813000000 Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати та бомби
3824999690 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi: iншi
3916 Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльш як 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiмерних матерiалiв
4302199900 Шкурки цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них, незiбранi: iншi
4409299900 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання: з листяних порiд: iншi
4410113000 Плити деревостружковi: покритi папером, просоченим меламiном (меламiно-формальдегiдною смолою)
4411139000 Плити деревоволокнистi середньої густини (MDF): завтовшки бiльш як 5 мм, але не бiльш як 9 мм: iншi
4411149000 Плити деревоволокнистi середньої густини (MDF): завтовшки бiльш як 9 мм: iншi
4418109000 Вiкна, дверi балконнi та їх рами i наличники: iншi
4418999000 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель: iншi
4421910000 Iншi вироби з дерева: iншi: iз бамбука
4421991000 Iншi вироби з дерева: iншi: з волокнистих плит
4421999900 Iншi вироби з дерева: iншi
4503101000 Вироби з натурального корка: корки та заглушки: цилiндричнi
4807003000 Папiр та картон багатошаровi (виготовленi методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарiв паперу або картону), якi не мають поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, у рулонах або в аркушах: виготовленi з макулатури, покритi або не покритi папером
6507000000 Стрiчки, пiдкладки, чохли, основи, каркаси для капелюхiв, козирки та зав'язки для головних уборiв
6810111000 Будiвельнi блоки та цегла: з легкого бетону (на основi з подрiбненої пемзи, гранульованого шлаку тощо)
7204100000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): вiдходи та брухт ливарного чавуну
7204300000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi
7204411000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): iншi вiдходи та брухт: токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки, вiдходи обрiзування та штампування, пакетованi або непакетованi: токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки
7204419100 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): iншi вiдходи та брухт: токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки, вiдходи обрiзування та штампування, пакетованi або непакетованi: вiдходи обрiзування або штампування: пакетованi
7204419900 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): iншi вiдходи та брухт: токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки, вiдходи обрiзування та штампування, пакетованi або непакетованi: вiдходи обрiзування або штампування: iншi
7204491000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): iншi вiдходи та брухт: iншi: подрiбненi (рiзанi)
7204493000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): iншi вiдходи та брухт: iншi: iншi: пакетованi
7204499000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): iншi вiдходи та брухт: iншi: iншi: iншi
7204500000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки)
7208512000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: завтовшки понад 10 мм: завтовшки понад 15 мм
7208519100 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: завтовшки понад 10 мм: завтовшки понад 10 мм, але не бiльш як 15 мм, завширшки: 2050 мм або бiльше
7208519800 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: завтовшки понад 10 мм: завтовшки понад 10 мм, але не бiльш як 15 мм, завширшки: менш як 2050 мм
7208521000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм: прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки не бiльш як 1250 мм
7208529100 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм: iнший завширшки: 2050 мм або бiльше
7208529900 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм: iнший завширшки: менш як 2050 мм
7210122000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: з гальванiчним або iншим покриттям оловом: завтовшки менш як 0,5 мм: бiла жерсть
7210490000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: iншим способом оцинкований: iнший
7210610000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: з гальванiчним або iншим покриттям алюмiнiєм: з гальванiчним або iншим покриттям сплавом алюмiнiю i цинку
7210701000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: бiла жерсть та вироби з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi
7210708000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: iнший
7212300000 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: iнакше оцинкований
7213200000 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi: iншi, з автоматної сталi
7214100000 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування: кованi
7214300000 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування: iншi, з автоматної сталi
7214993100 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування: iншi: iншi: з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %: iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром: 80 мм або бiльше
7214997100 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування: iншi: iншi: з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше: круглого поперечного перерiзу дiаметром: 80 мм або бiльше
7216321100 Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з вуглецевої сталi: профiлi U-, I- або H-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки 80 мм або бiльше: профiлi I-подiбнi: заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 220 мм: з паралельними полицями
7216329100 Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з вуглецевої сталi: профiлi U-, I- або H-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки 80 мм або бiльше: профiлi I-подiбнi: заввишки понад 220 мм: з паралельними полицями
7905000000 Листи, пластини, стрiчки та фольга цинковi
8110100000 Сурма необроблена; порошки
8441300000 Машини для виробництва картонних коробок, ящикiв, труб, барабанiв або аналогiчної тари iншим способом, нiж формування
8441800000 Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу: iнше обладнання
8476810000 Автомати торговельнi (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), включаючи автомати для розмiну банкнот та монет: iншi автомати: з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями
8603100010 Самохiднi вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, вантажнi вагони, вагони-платформи, крiм включених до товарної позицiї 8604: iз зовнiшнiм джерелом електроживлення: вагони трамвайнi для широкої колiї
8603100090 Самохiднi вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, вантажнi вагони, вагони-платформи, крiм включених до товарної позицiї 8604: iз зовнiшнiм джерелом електроживлення: iншi
8603900000 Самохiднi вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, вантажнi вагони, вагони-платформи, крiм включених до товарної позицiї 8604: iншi
9016001000 Терези чутливiстю 0,05 г або вище, з важками або без них

____________
     * Коди УКТЗЕД наводяться у цьому перелiку довiдково.
     Основною пiдставою для здiйснення операцiй з iмпорту товарiв критичного iмпорту є вiдповiднiсть таких товарiв їх опису, зазначеному в перелiку, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту".

(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.02.2022 р. N 161, вiд 28.02.2022 р. N 167, вiд 01.03.2022 р. N 173, вiд 04.03.2022 р. N 191, вiд 05.03.2022 р. N 203, вiд 06.03.2022 р. N 211, вiд 07.03.2022 р. N 219, вiд 08.03.2022 р. N 226, вiд 10.03.2022 р. N 244, вiд 13.03.2022 р. N 266, вiд 16.03.2022 р. N 289, вiд 19.03.2022 р. N 324, вiд 20.03.2022 р. N 336, вiд 21.03.2022 р. N 340, вiд 26.03.2022 р. N 371, вiд 12.04.2022 р. N 444, вiд 03.05.2022 р. N 553, вiд 07.05.2022 р. N 554, вiд 07.06.2022 року N 673)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.