КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 березня 2022 р. N 219


Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 лютого 2022 р. N 161, вiд 28 лютого N 167, вiд 1 березня 2022 р. N 173, вiд 4 березня 2022 р. N 191, вiд 5 березня 2022 р. N 203 i вiд 6 березня 2022 р. N 211, змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 березня 2022 р. N 219

ЗМIНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     1. Позицiю

"7407301000 Старi та непроданi примiрники газет i журналiв, телефоннi довiдники, брошури та рекламнi видання"

     замiнити такою позицiєю:

"4707301000 Старi та непроданi примiрники газет i журналiв, телефоннi довiдники, брошури та рекламнi видання".

     2. Доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
8518 Мiкрофони та пiдставки для них; гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус; навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи бiльше; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi звукопiдсилювальнi комплекси
8519 Звукозаписувальна або звуковiдтворювальна апаратура
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього
8523 Диски, стрiчки, твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї, "smart-картки" та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, записанi або незаписанi, включаючи матрицi та форми для виготовлення дискiв, крiм виробiв групи 37
8527 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником
8528 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення
8530 Електричне устаткування сигналiзацiйне, для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залiзницях, трамвайних колiях, автомобiльних дорогах або внутрiшнiх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах чи аеродромах (крiм обладнання товарної позицiї 8608
8531 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530
8532 Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi
8533 Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв
8535 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, перемикачi, роз'єднувачi, запобiжники плавкi, блискавковiдводи, обмежувачi напруги, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги понад 1 000 В
8538 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 або 8537
8539 Електричнi лампи розжарення або газорозряднi, включаючи лампи герметичнi спрямованого свiтла, ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи; дуговi лампи; свiтлодiоднi (LED) лампи
8540 Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi дуговi випрямнi лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальнi трубки)
8544 Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями
8545 Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi, вугiлля для ламп або гальванiчних елементiв та iншi вироби з графiту чи iнших видiв вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехнiцi
8546 Iзолятори електричнi з будь-яких матерiалiв
8547 Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повнiстю зроблена з iзоляцiйних матерiалiв, або така, що мiстить простi металевi компоненти (наприклад, рiзьбовi патрони), вмонтованi пiд час формування лише з метою складання, крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546; iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, з внутрiшньою iзоляцiєю
2831100000 Дитiонiти та сульфоксилати натрiю
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4107190000 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або у виглядi шкiряного краста, включаючи шкiру, вичинену пiд пергамент, шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри товарної позицiї 4114: iншi
4115100000 Шкiра композицiйна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон, у виглядi пластин, листiв або стрiчок, у рулонах або не в рулонах
4820103000 Записнi книжки, блокноти для листiв та книжки-пам'ятки для записiв
5705008000 Iншi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, готовi або неготовi з iнших текстильних матерiалiв
6406905000 Частини взуття: устiлки та iншi знiмнi деталi
8214900000 Iншi вироби ножовi (наприклад, машинки для пiдстригання волосся, спецiальнi ножi для м'ясникiв, рiзаки, спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi або педикюрнi iнструменти та набори (включаючи пилочки для нiгтiв): iншi
83112000 Дрiт електродний для електродугового зварювання з недорогоцiнних металiв
8416208000 Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу виключно газовi, моноблоковi з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування iншi
3210009000 Iншi фарби та лаки (включаючи емалi, полiтури та клейовi фарби); готовi воднi пiгменти, якi використовують для остаточної обробки шкiри: iншi
3209900090 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi: iншi
2833292000 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати): iншi сульфати: iншi: кадмiю; хрому; цинку
4104 Дублена (чинена) шкiра чи шкiряний краст iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки
4101503000 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi): цiлi шкури масою бiльш як 16 кг: мокросолонi
4101203000 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi): шкури цiлi, неспилок, кожна масою не бiльш як 8 кг у прiсносухому, 10 кг у сухосолоному або 16 кг у свiжому, мокросолоному або iншому консервованому виглядi: мокросолонi
4107921000 Шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв)
3102210000 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi: сульфат амонiю
2519909000 Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя випалена (спечена) iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед спiканням; iншi оксиди магнiю, з домiшками або без домiшок: iншi: iншi
2522200000 Вапно гашене
3201909000 Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi, ефiри простi i складнi та iншi похiднi".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.