КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 березня 2022 р. N 266


Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 лютого 2022 р. N 161, вiд 28 лютого 2022 р. N 167, вiд 1 березня 2022 р. N 173, вiд 4 березня 2022 р. N 191, вiд 5 березня 2022 р. N 203, вiд 7 березня 2022 р. N 219, вiд 8 березня 2022 р. N 226 i вiд 10 березня 2022 р. N 244, змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 березня 2022 р. N 266

ЗМIНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     Доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао
1504 Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматичних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009
2303 Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру, барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння, гранульованi або негранульованi
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи
250100 Сiль (включаючи столову i денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або тi, що мiстять або не мiстять домiшки речовин, якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкiсть сухих продуктiв i плиннiсть рiдких); вода морська
2707 Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi
2804 Водень, iнертнi гази та iншi неметали
2809 Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти визначеного або невизначеного хiмiчного складу
2836 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонiю технiчний, що мiстить карбамат амонiю
2929900000 Сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи iз вмiстом азоту
3701 Фотопластинки та фотоплiвка, плоскi, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках або без них
3810 Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металiв та iнших матерiалiв; матерiали, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв
3902100000 Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах: полiпропiлен
3903 Полiмери стиролу у первинних формах
3905 Полiмери вiнiлацетату або iнших складних вiнiлових ефiрiв у первинних формах; iншi вiнiловi полiмери у первинних формах
3925200000 Дверi, вiкна та їх рами, наличники i пороги з пластмас
4014 Вироби гiгiєнiчнi або фармацевтичнi (включаючи соски) з вулканiзованої гуми, крiм твердої (ебонiту), з фiтингами з твердої гуми або без них
441820 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель: дверi та їх рами, наличники i пороги
4802 Папiр та картон некрейдованi ґатункiв, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфорованi карти i неперфорованi паперовi стрiчки в рулонах або прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм паперу товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та картон ручного вiдливання
4813 Папiр цигарковий, розрiзаний або не розрiзаний за розмiром чи у формi книжечок або трубок
4823908500 Iншi папiр та картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою (або розмiрами); iншi вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон, iншi
5502 Джгут iз штучних ниток
5601 Вата з текстильних матерiалiв та вироби з неї, в тому числi з синтетичних або штучних волокон
6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i пiдслiдники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи компресiйнi панчiшно-шкарпетковi вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без пiдошов, трикотажнi
6212 Бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пояси з пiдв'язками, круглi пiдв'язки i подiбнi вироби та їх частини, трикотажнi або нетрикотажнi
6305339000 Мiшки та пакети пакувальнi
6307901000 Пояси та жилети рятувальнi: трикотажнi
6602000000 Палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та подiбнi вироби
7007 Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове
7009 Дзеркала склянi, у рамах або без рам, включаючи дзеркала заднього огляду
7106 Срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку
7208512000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення, завтовшки понад 10 мм: завтовшки понад 15 мм
7210708000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: iнший
7225404000 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: iнший: завтовшки понад 10 мм
7225406000 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: iнший: завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм
7225409000 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: iнший: завтовшки менш як 4,75 мм
7228506100 Iншi прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному станi, без подальшого оброблення: iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром, 80 мм або бiльше
7228506900 Iншi прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному станi, без подальшого оброблення: iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром, менш як 80 мм
7308905100 Металоконструкцiї (за винятком збiрних будiвельних конструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металiв; листи, стрижнi, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металiв, призначенi для використання у металоконструкцiях: головним чином або в основному виготовленi з листового матерiалу: панелi, якi складаються з двох стiнок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем
7311009100 Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металiв: мiсткiстю менш як 1000 л
7322 Радiатори для центрального опалення з неелектричним нагрiвом та їх частини з чорних металiв; нагрiвачi повiтря та розподiлювачi нагрiтого повiтря (включаючи пристрої, що можуть подавати свiже або кондицiйоване повiтря), з неелектричним нагрiвом, якi мають вентилятор або повiтродувку з двигуном, та їх частини, з чорних металiв
7325 Iншi вироби литi з чорних металiв
73269098 Iншi вироби з чорних металiв: iншi
7410120000 Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без основи або на основi з паперу, картону, пластмаси чи аналогiчних матерiалiв), завтовшки не бiльш як 0,15 мм (без урахування основи): з мiдних сплавiв
7610909000 Металоконструкцiї алюмiнiєвi (крiм збiрних металоконструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмiнiєвi листи, бруски, профiлi, труби тощо, призначенi для використання в металоконструкцiях: iншi
8204110000 Ключi гайковi ручнi та гайковерти (включаючи гайковi та динамометричнi ключi, крiм вороткiв); змiннi головки для гайкових ключiв з ручками або без них: ручнi гайковi ключi та гайковерти: нерозвiднi
8310000000 Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогiчнi таблички, цифри, лiтери та iншi символи з недорогоцiнних металiв, крiм виробiв товарної позицiї 9405
8301 Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодовi, електричнi або неелектричнi), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв
8404 Допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрiвники, сажовибiрники, рекуператори газiв); конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок
8408904500 Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi): iншi двигуни: iншi, новi, потужнiстю: понад 30 кВт, але не бiльш як 50 кВт
8412 Iншi двигуни та силовi установки
8413 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини
8414807500 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього: iншi: компресори об'ємнi роторнi: багатороторнi: гвинтовi
8419 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори
8423892000 Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв: iнше обладнання для зважування: iншi: якi використовують електроннi засоби для облiку ваги
8427 Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням
8431 Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 8425 - 8430
8449 Обладнання для виробництва або обробки фетру та повстi або нетканих матерiалiв у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхiв; болванки для виготовлення капелюхiв
8459490000 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458: iншi верстати розточувальнi: iншi
8462918000 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище: iншi, преси гiдравлiчнi: iншi
8473 Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогiчних виробiв), призначенi винятково або переважно для машин товарних позицiй 8470 - 8472
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi
8483200000 Корпуси пiдшипникiв з вмонтованими кульковими або роликовими пiдшипниками
8483308090 Корпуси пiдшипникiв без вмонтованих кулькових або роликових пiдшипникiв; пiдшипники ковзання для валiв: пiдшипники ковзання для валiв: iншi
8484 Прокладки та аналогiчнi ущiльнювачi з листового металу в поєднаннi з iншим матерiалом або складенi з двох чи бiльше шарiв металу; набори чи комплекти прокладок та аналогiчних з'єднувальних елементiв рiзних за складом, упакованi в пакети, конверти або аналогiчну упаковку; механiчнi ущiльнювачi
8487 Частини обладнання, в iншому мiсцi не зазначенi, що не мають електричних з'єднань, iзоляторiв, контактiв, котушок, проводiв або iнших електричних елементiв
8511 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами
8512 Обладнання електроосвiтлювальне або сигналiзацiйне (крiм виробiв товарної позицiї 8539), склоочисники, пристрої, що запобiгають обмерзанню та запотiванню, якi використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах
8534 Схеми друкованi
8542 Електроннi iнтегрованi схеми
8713 Коляски iнвалiднi з двигуном або без двигуна чи з iншим механiзмом для пересування
8716398000 Iншi причепи та напiвпричепи для перевезення вантажiв: iншi: що використовувались
8716905010 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини: частини: вiсi: до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше
8716905090 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини: частини: вiсi: iншi
8716909010 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини: частини: iншi частини: до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше
8716909090 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини: частини: iншi частини: iншi
9026 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032
9027 Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми
9029 Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи
9030 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання
9032 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування
903300 Частини i приладдя для машин, приладiв, iнструментiв або апаратури групи 90, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi
9401 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини
9404 Основи матрацнi; постiльнi речi та подiбнi вироби (наприклад, матраци, стьобанi ковдри пуховi та пiр'янi, диваннi подушки, пуфи i подушки), з пружинами або заповненi будь-якими матерiалами чи виробленi з пористої гуми або полiмерних матерiалiв, з покриттям чи без покриття
9603 Мiтли та щiтки (включаючи щiтки, що є частинами механiзмiв, приладiв або транспортних засобiв), щiтки ручнi механiчнi без двигуна для прибирання пiдлоги, швабри та вiнички з пiр'я для змахування пилу; вузли та пучки, готовi для виготовлення мiтел або щiток; подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою (крiм гумових валикiв)".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.