КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 березня 2022 р. N 244


Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 лютого 2022 р. N 161, вiд 28 лютого 2022 р. N 167, вiд 1 березня 2022 р. N 173, вiд 4 березня 2022 р. N 191, вiд 5 березня 2022 р. N 203, вiд 6 березня 2022 р. N 211, вiд 7 березня 2022 р. N 219 i вiд 8 березня 2022 р. N 226, змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 березня 2022 р. N 244

ЗМIНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     Доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi
0511 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для вживання
0802 Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)
1104193000 Зерно, плющене або у виглядi пластiвцiв з жита
110710 Солод необсмажений: iнший
1109000000 Клейковина пшенична, суха чи сира
1513 Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1514 Олiї свирiпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1516 Жири, масла i олiї, твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi
1517 Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олiй та їх фракцiй товарної позицiї 1516
1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао
1801000000 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi
1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена
1804000000 Какао-масло, какао-жир
18050000 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
190110 Готовi харчовi продукти, призначенi для немовлят або дiтей молодшого вiку, розфасованi для роздрiбної торгiвлi
1901200000 Сумiшi та тiсто для виробництва хлiбобулочних та борошняних кондитерських виробiв товарної позицiї 1905
1901901900 Екстракт солодовий: iнший
1901909900 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi: iншi
2005 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006
2301 Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, непридатнi для споживання; шкварки
250700 Каолiн та iншi глини каолiновi, кальцинованi або некальцинованi
2508100000 Бентонiт
2707992000 Антрацен (технiчний), C14H10
2808000000 Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти
2809200000 Фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти
2814 Амiак, безводний або у водному розчинi
281511, 2815120090 Гiдроксид натрiю (каустична сода) у твердому станi та у водному розчинi
2817000000 Оксид цинку, ZnO
2827200000 Хлорид кальцiю
2829 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати
283210 Сульфiти натрiю
2834210000 Нiтрати калiю
2836300000 Гiдрогенкарбонат (бiкарбонат) натрiю
2942 Гексахлоретан, C2Cl6
3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi
3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi
3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi
3208109090 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи, на основi складних полiефiрiв, iншi
3208209090 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи, на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв, iншi
3208909900 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи, iншi, на основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв
3209100000 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi, на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв
3212100000 Фольга для тиснення
3404900010 Воски готовi, включаючи сургучi
35 Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3601000000 Порохи
360300 Шнури вогнепровiднi, шнури детонуючi; капсулi ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори
3802 Приладдя для засобiв хiмiчної розвiдки (саше для обiгрiву рук)
3802909000 Вугiлля активоване; продукцiя мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугiлля: iнше
3808 Розчини для заправки деконтамiнацiйних систем
3822 00 00 00 Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали
3903909000 Полiмери стиролу у первинних формах, iншi
3917101000 Оболонки штучнi (для ковбасних виробiв) iз затвердiлих протеїнiв
3917320020 Оболонки штучнi для ковбасних виробiв
39202021 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами: з полiмерiв пропiлену: завтовшки не бiльш як 0,10 мм: бiаксеально орiєнтованi
4005 Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок
4015 Костюми, комбiнезони хiмiчного захисту (гума); рукавички хiмiчного захисту (гума, неопрен)
4202 Кейси пластиковi
4703 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв
4802559000 Папiр та картон iншi, без вмiсту волокон, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом, або тi, в яких такi волокна становлять не бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна, з масою 1 м2 40 г або бiльше, але не бiльш як 150 г у рулонах, з масою 1 м2 80 г або бiльше
4802570000 Папiр та картон iншi, без вмiсту волокон, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом, або тi, в яких такi волокна становлять не бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна, iншi, з масою 1 м2 40 г або бiльше, але не бiльш як 150 г
4806401000 Пергамiн
4810 Папiр та картон, покритi з одного або двох бокiв каолiном (китайською глиною) або iншими неорганiчними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, та без будь-якого iншого покриття, iз забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надрукованi або ненадрукованi, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах, будь-якого розмiру
4811900000 Iншi папiр, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон
4819 Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листiв та аналогiчнi вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогiчних цiлях
5503 Волокна штапельнi синтетичнi, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню i не обробленi iншим способом для прядiння
5808 Тасьма плетена у куску; декоративнi оздоблювання у куску без вишивки, крiм трикотажних; китицi, помпони та подiбнi вироби
6111301000 Рукавички нейлоновi
6210 Костюми, комбiнезони хiмiчного захисту (CLF; матерiал, покритий пластиком)
6211 Фiльтруючi костюми, комбiнезони хiмiчного захисту
6306 Деконтамiнацiйнi кабiни, пневматичнi намети
6307 Серветки для екстреної дегазацiї
6401 Захисне взуття (хiмiчний захист)
7005 Скло термiчно полiроване та скло з шлiфованою або полiрованою поверхнею у листах з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом
7304 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва)
7306 Iншi труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) з чорних металiв
7309 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi ємностi з чорних металiв, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткiстю понад 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв
7320 Пружини та листи для них з чорних металiв
7323 Приладдя для засобiв хiмiчної розвiдки (пристрої для вiдкривання скляних трубок)
8003 Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов'янi
8205 Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи), що в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi; лампи паяльнi; лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя або частин верстатiв або водоструминних рiзальних машин; ковадла; горна переноснi; шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом
8207 Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з механiчним приводом чи без нього або для верстатiв (наприклад, для пресування, штампування, нарiзування рiзьби, свердлiння, розточування, прошивання, фрезерування, токарної обробки або загвинчування), включаючи фiльєри для волочiння або пресування металу, iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв
8208 Ножi та рiзальнi леза для машин або механiчних пристроїв:
8302 Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у кузовах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв
8311 Дрiт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв або карбiдiв металiв, з покриттям або наповненням флюсовим матерiалом, для паяння, в тому числi тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металiв чи карбiдiв металiв; дрiт i прутки iз спеченого порошку з недорогоцiнних металiв, для металiзацiї напиленням
8415 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо
8422 Машини посудомийнi; обладнання для миття або сушiння пляшок або iнших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящикiв, мiшкiв або iнших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизацiї пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; iнше обладнання для фасування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу); обладнання для газування напоїв
8424 Деконтамiнацiйнi системи
8426 Судновi дерик-крани; пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани; ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном
8428 Iншi машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування (наприклад, лiфти, ескалатори, конвеєри, канатнi дороги)
8438 Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв або олiй
8441909000 Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу, частини, iнших
8442500010 Пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, цилiндри та лiтографськi каменi, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi), з нанесеним зображенням
8442500090 Пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, цилiндри та лiтографськi каменi, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi), iншi
8466 Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для обладнання товарних позицiй 8456, 8465, включаючи пристрої для крiплення iнструментiв або деталей, рiзенарiзнi саморозкривнi головки, дiлильнi головки та iншi спецiальнi пристрої для обладнання; крiплення для iнструментiв будь-якого типу, призначених для ручних робiт
8479 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi
8504 Iндуктивнiсть
8505 Електромагнiти; магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля намагнiчування; електромагнiтнi або з постiйними магнiтами затискнi патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї; електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi головки
8515 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричнi (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазернi або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвуковi, електронно-променевi, магнiтно-iмпульснi або плазмодуговi; електричнi машини та апарати для гарячого напилення металiв або металокерамiки
8517 Мобiльнi Wi-Fi системи (комплекти) широкосмугового доступу
8536 Запобiжники, роз'єми
8541 Дiоди, транзистори, стабiлiтрони, резонатори
8542 Мiкросхеми
8703, 8704 Пiкапи та броньованi автомобiлi, оснащенi куленепробивним склом
8710 Танки та iншi бойовi самохiднi броньованi транспортнi засоби, з озброєнням чи без озброєння, та частини таких транспортних засобiв
9001 Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; iншi кабелi волоконно-оптичнi, крiм кабелiв товарної позицiї 8544; листи та пластини з поляризацiйного матерiалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм таких елементiв з оптично необробленого скла
9013 Пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше названих в iнших товарних позицiях; лазери, крiм лазерних дiодiв; iншi прилади та iнструменти оптичнi в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi
9017 Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад, машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори); ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад, вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi
9025 Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих приладiв
9030 Лiчильники Гейгера-Мюллера; компоненти до дозиметрiв
9031 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi
9301 Зброя бойова, крiм пiстолетiв, револьверiв та зброї товарної позицiї 9307
93020000 Револьвери та пiстолети, крiм зазначених у товарнiй позицiї 9303 або 9304
9303 Iнша зброя вогнепальна та аналогiчнi засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад, спортивна гладкоствольна та нарiзна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi та iншi пристрої пуску сигнальних ракет, пiстолети та револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети для гуманного забою тварин, що стрiляють стрижнями, лiнемети)
9304000000 Iнша зброя (наприклад, пружиннi, пневматичнi чи газовi рушницi та пiстолети, кийки), крiм включеної до товарної позицiї 9307
9305 Частини та приладдя виробiв товарних позицiй 9301 - 9304
9306 Бомби, гранати, торпеди, мiни, ракети та аналогiчне озброєння i їх частини; патрони, снаряди та iншi боєприпаси i їх частини, включаючи дрiб та пижi до патронiв
9307000000 Мечi, шпаги, шаблi, палашi, рапiри, багнети, списи та iнша холодна зброя, їх частини та футляри, пiхви до неї
9612 Стрiчки для друкарських машинок або подiбнi стрiчки, просоченi чорнилом або обробленi iншим способом, призначенi для одержання вiдбиткiв, на бобiнах чи касетах або без них; подушечки штемпельнi, просоченi або не просоченi чорнилом, в коробках або без коробок".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.