КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 19 березня 2022 р. N 324


Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2022 р. N 167, вiд 10 березня 2022 р. N 244 та вiд 13 березня 2022 р. N 266, змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 березня 2022 р. N 324

ЗМIНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     1. Виключити такi позицiї:

"0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао";
"Оплата товарiв (продукцiї, послуг, витрат), пов'язаних iз перевезенням пасажирiв, вантажiв (включаючи розрахунки за пальне, оплату аеропортових та портових зборiв, наземного обслуговування повiтряних та морських суден, оплату дорiг, морське фрахтування, ремонт транспорту та iншi, пов'язанi з цiєю дiяльнiстю продукцiю, послуги та витрати), а також послуг iнтернет-зв'язку; утримання, ремонт залiзничної iнфраструктури";
"0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi".

     2. Позицiю

"2710 Нафта та нафтопродукти"

     замiнити такими позицiями:

"Оплата товарiв (продукцiї, послуг, витрат), пов'язаних iз перевезенням пасажирiв, вантажiв (включаючи розрахунки за пальне, оплату аеропортових та портових зборiв, наземного обслуговування повiтряних та морських суден, оплату дорiг, морське фрахтування, ремонт транспорту та iншi, пов'язанi з цiєю дiяльнiстю продукцiю, послуги та витрати), а також послуг iнтернет-зв'язку; утримання, ремонт залiзничної iнфраструктури
Розрахунки за договорами лiзингу транспортних засобiв
Послуги iз зберiгання товару на складах за кордоном та пов'язанi з цим iншi супутнi витрати, послуги та програмне забезпечення для функцiонування операторiв процесiнгових платiжних систем, операторiв систем комунiкацiй та зв'язку, Iнтернету та/або постачальникiв електронних комунiкацiйних мереж та обладнання (включаючи оплату лiцензiй програмного забезпечення та/або програмного забезпечення/обладнання, щорiчну плату за обслуговування програмного забезпечення/обладнання, технiчну пiдтримку програмного забезпечення/обладнання), пов'язанi iз перевезенням пасажирiв, вантажiв
Оптичнi та радарнi супутниковi знiмки, продукти їх обробки
Зображення та вiдеоматерiали, одержанi через супутники (радiолокацiйнi, багатоспектральнi, гiперспектральнi, повнокадровi та пов'язанi рiшення, продукти чи послуги)
Послуги монiторингу на базi супутникової зйомки, послуги з доступу та отримання даних з архiвiв супутникових даних, послуги iз замовлення супутникової зйомки (зокрема через онлайн-системи або iншим способом)
Лiцензiї на супутниковi данi та продукти їх обробки;
послуги з надання бортового ресурсу космiчних апаратiв";
"2710 Нафта та нафтопродукти".

     3. Позицiю

"0401
0402
0405
0406
0407
Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi"

     замiнити такими позицiями:

"0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти
0406 Сири всiх видiв i кисломолочний сир
0407 Яйця птахiв у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi".

     3. Доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв
0302 Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
0303 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене
0305 Риба сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення, рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування
040310 Йогурт
0504000000 Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi
0904 Перець роду Рiper; плоди роду Сapsicum або роду Pimenta, сушенi, подрiбненi або меленi
0906 Кориця та квiти коричного дерева
0907 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки)
0908 Горiх мускатний, мацiс i кардамон
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумiну, кмину; ягоди ялiвцю
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi
1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi
1211 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi, охолодженi, замороженi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або меленi
1301 Шелак природний, неочищений; природнi камедi, смоли, гумiсмоли та живицi (наприклад бальзами)
150500 Вовняний жир (жиропiт) i жировi речовини, отримуванi з нього (включаючи ланолiн)
1509 Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1515 Iншi нелеткi жири i олiї рослиннi (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас.% какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас.% у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та їх концентрати
2103 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця
2201 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматичних речовин; лiд та снiг
2403 Iнший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї
2502000000 Пiрит невипалений
2505100000 Пiски природнi всiх видiв, забарвленi або незабарвленi, крiм металоносних пiскiв групи 26: пiски кремнеземнi i пiски кварцовi
2509 Крейда
2512000000 Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кiзельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi кременистi землi, кальцинованi або некальцинованi, з вiдносною густиною1 або менше
2519 Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя випалена (спечена) iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед спiканням; iншi оксиди магнiю, з домiшками або без домiшок
2525200000 Слюда в порошку
2526 Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк
2529220000 Флюорит (плавиковий шпат): iз вмiстом фтористого кальцiю бiльш як 97 мас.%
25309000 Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших товарних позицiй
2606000000 Руди та концентрати алюмiнiєвi
2614 Руди та концентрати титановi
2703000000 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований
2712109090 Вазелiн нафтовий (петролатум): iнший: iнший
2713110000 Кокс нафтовий некальцинований
2806100000 Водень хлористий (соляна кислота)
2807000000 Сiрчана кислота; олеум
2810 Оксиди бору; борнi кислоти
2811 Iншi неорганiчнi кислоти та iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв
2815 Гiдроксид натрiю (каустична сода); гiдроксид калiю (їдкий калiй); пероксиди натрiю чи калiю
2818300000 Гiдроксид алюмiнiю
2823000000 Оксиди титану
2825 Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi; iншi неорганiчнi основи; iншi оксиди, гiдроксиди та пероксиди металiв
2826300000 Гексафтороалюмiнат натрiю (синтетичний крiолiт)
2832 Сульфiти; тiосульфати
2833 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати)
2834 Нiтрити; нiтрати
2839 Cилiкати; силiкати лужних металiв технiчнi
2840 Борати; пероксоборати (перборати)
2843290000 Сполуки срiбла: iншi
2849100000 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом: з кальцiю
284990300 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом: iншi, вольфраму
2849905000 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом: iншi, алюмiнiю; хрому; молiбдену; ванадiю; танталу; титану
2852 Сполуки ртутi, неорганiчнi або органiчнi, визначеного або невизначеного хiмiчного складу, крiм амальгам
2853 Фосфiди, визначеного або невизначеного хiмiчного складу, за винятком ферофосфору; iншi неорганiчнi сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогiчної чистоти); рiдке повiтря (з вилученням або без вилучення iнертних газiв); стиснене повiтря; амальгами, крiм амальгам дорогоцiнних металiв
2901 Вуглеводнi ациклiчнi
2903 Галогенованi похiднi вуглеводнiв
2914 Кетони та хiнони, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2929 Сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи iз вмiстом азоту
3006 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi
3206 Iншi барвниковi матерiали; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що вiдрiзняються вiд матерiалiв товарних позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi продукти видiв, якi використовують як люмiнофори, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом
3207 Готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники, склоподiбнi емалi та глазурi, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати видiв, якi використовують для виробництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподiбна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв
3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи
3209 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi
3212 Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводних середовищах, у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; фарбувальнi матерiали та iншi барвники, розфасованi у форми або упаковки для роздрiбної торгiвлi
3305 Засоби для догляду за волоссям
3306 Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi
3401 Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини та мийнi засоби, якi застосовуються як мило, у формi брускiв, брикетiв або фiгурних формованих виробiв з вмiстом або без вмiсту мила; поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему, розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило; папiр, вата, повсть, фетр та нетканi матерiали, просоченi або покритi (частково або повнiстю) милом чи детергентом
3404 Воски штучнi та готовi
3406000000 Свiчки будь-якi (парафiновi, стеариновi, сальнi, восковi, простi та фiгурнi) та аналогiчнi вироби
3605000000 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604
3802 Вугiлля активоване; продукцiя мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугiлля
3804000000 Луг, що залишається вiд виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, пiдданий чи не пiдданий хiмiчнiй обробцi, включаючи сульфонати лiгнiну, крiм талової олiї товарної позицiї 3803
3805 Скипидар живичний, деревний або сульфатний i олiї терпеновi iншi, одержанi шляхом перегонки або iз застосуванням iншого виду обробки деревини хвойних порiд; дипентен неочищений; скипидар сульфiтний i n-цимол неочищений iнший; соснова олiя з вмiстом альфа-терпiнеолу як головного компонента
3806 Канiфоль та смолянi кислоти, їх похiднi; спирт канiфольний та канiфольнi олiї; смолянi залишки пiсля перегонки (переплавленi смоли)
3812399000 Антиоксиданти та iншi сполуки для стабiлiзацiї гуми або пластмаси
381400 Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв
38200000 Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi
3823 Промисловi монокарбоновi жирнi кислоти; кислотнi олiї пiсля рафiнування; промисловi жирнi спирти
3902 Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах
3907 Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах
3908 Полiамiди у первинних формах
39100000 Силiкони у первинних формах
3911 Смоли нафтовi, смоли кумароно-iнденовi, полiтерпени, полiсульфiди, полiсульфони та iншi речовини, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй
3914000000 Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв товарних позицiй 3901 - 3913, у первинних формах
3916 Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльш як 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiмерних матерiалiв
3918 Покриття пластмасовi для пiдлоги, самоклейнi або несамоклейнi, у рулонах або пластинах; покриття пластмасовi для стiн або стелi, зазначенi у примiтцi 9 до цiєї групи
3924900090 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi або туалетнi вироби з пластмас: iншi
3925 Вироби будiвельнi з пластмас, не зазначенi в iншому мiсцi
4001 Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогiчнi природнi смоли у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок
4002 Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних формах або у формi пластин, листiв чи стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001 з одним з продуктiв цiєї товарної позицiї у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок
4004 Вiдходи, уламки та скрап каучуку або гуми (крiм твердої гуми), порошки i гранули, одержанi з каучуку або гуми
4008 Пластини, листи, стрiчки, смужки, прутки i фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми
4012 Шини та покришки пневматичнi гумовi, вiдновленi або тi, що використовувалися; масивнi шини (литi шини) або еластик-шини (подушковi шини), шиннi протектори, ободовi стрiчки, гумовi
4107 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або у виглядi шкiряного краста, включаючи шкiру, вичинену пiд пергамент, шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри товарної позицiї 4114
4202 Саквояжi, чемодани, дорожнi дамськi сумки-чемоданчики, кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi, футляри та чохли для окулярiв, бiноклiв, фото-, кiно- та вiдеокамер, для музичних iнструментiв, зброї, кобури та аналогiчнi чохли; сумки дорожнi, сумки-термоси для харчових продуктiв та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамськi, сумки господарськi, портмоне, гаманцi, футляри для географiчних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих iнструментiв, сумки спортивнi, футляри для пляшок, пудреницi, скриньки для ювелiрних виробiв, футляри для рiзальних предметiв та аналогiчнi речi, виготовленi з натуральної або композицiйної шкiри, пластмасових листiв або текстильних матерiалiв, вулканiзованих волокон або картону, або з повним покриттям усiєї поверхнi або переважно покритi такими матерiалами чи папером
4203 Предмети одягу та додатковi речi до одягу, з натуральної або композицiйної шкiри
420500 Iншi вироби з натуральної або композицiйної шкiри
4403 Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi
4407 Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мм
4408 Листи для облицювання (включаючи листи, отриманi роздiленням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери або для подiбної шаруватої деревини та iншi лiсоматерiали, розпилянi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання завтовшки не бiльш як 6 мм
4410 Плити деревостружковi, плити з орiєнтованою стружкою (OSB) або аналогiчнi плити (наприклад вафельнi плити) з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв, просоченi або не просоченi смолами або iншими органiчними зв'язувальними речовинами
4411 Плити деревоволокнистi з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв з додаванням або без додавання смол або iнших органiчних зв'язувальних речовин
4412 Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини
4504 Корок агломерований, пресований (з використанням сполучних речовин або без них) i вироби з нього
4707100000 Папiр та картон для утилiзацiї (макулатура та вiдходи): невибiленi крафт-папiр або картон чи гофрованi ґатунки паперу або картону
4801000000 Папiр газетний у рулонах або в аркушах
4805 Iншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не пiдданi додатковому обробленню або обробленi, як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи
4806200000 Папiр жиронепроникний
4812000000 Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi, з паперової маси
4816 Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний або перебивний папiр (крiм паперу, включеного до товарної позицiї 4809), трафарети для копiювальних апаратiв та офсетнi пластини з паперу, упакованi або не упакованi у коробки
4823 Iншi папiр та картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою (або розмiрами); iншi вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон
4910000000 Друкованi календарi рiзноманiтнi, включаючи вiдривнi
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Шовк; вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу; бавовна; iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi; нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв; синтетичнi або штучнi штапельнi волокна; вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них; килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги; спецiальнi тканини; тафтинговi текстильнi матерiали; мережива; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка; текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення; трикотажнi полотна
61 Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi
62 Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних
6301 Ковдри та пледи дорожнi
6302 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна
630419 Покривала постiльнi: iншi
6307 Iншi готовi вироби, включаючи викройки одягу
6402 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси
6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiдп'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх частини
6506101000 Захиснi головнi убори з пластмаси
6506999000 Обтуратори
6802 Оброблений камiнь (крiм сланцю) для пам'ятникiв або будiвництва та вироби з цього каменю, за винятком виробiв товарної позицiї 6801; кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби з природного каменю (включаючи сланець), на основi або без неї; гранули, кришка та порошок природного каменю (включаючи сланець), штучно забарвленi
6804 Жорна, каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби без каркасу, призначенi для шлiфування, заточування, подрiбнення, полiрування, розрiзування або розпилювання, каменi для ручного точiння або полiрування та їх частини з природного каменю, з агломерованих натуральних або штучних абразивiв або з керамiки, у поєднаннi з частинами з iнших матерiалiв або без них
6805 Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi на текстильнiй, паперовiй, картоннiй або iншiй основi, розрiзанiй або зшитiй чи обробленiй iншим способом для одержання певної форми, або яка необроблена
6806 Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi види мiнеральної вати; вiдшарований вермикулiт, спученi глини, спiнений шлак та аналогiчнi спученi мiнеральнi продукти; сумiшi та вироби з теплоiзоляцiйних, звукоiзоляцiйних або звукопоглинальних матерiалiв, крiм виробiв товарних позицiй 6811 - 6812 або групи 69
6812 Волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю; вироби з цих сумiшей або з азбесту (наприклад, нитки, тканини, одяг, головнi убори, взуття, прокладки), армованi або неармованi, крiм виробiв товарної позицiї 6811 або 6813
6813 Фрикцiйнi матерiали та вироби з них (наприклад, пластини, рулони, стрiчки, сегменти, диски, шайби, прокладки), немонтованi, для гальм, зчеплення або будь-яких пристроїв на основi азбесту, iнших мiнеральних речовин або целюлози, комбiнованi чи некомбiнованi з текстилем або iншими матерiалами або без них
6814 Слюда оброблена та вироби з неї, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовiй, картоннiй чи iншiй основi або без неї
6815 Вироби з каменю або iнших мiнеральних речовин (включаючи вуглецевi волокна, вироби з цих матерiалiв i торфу), в iншому мiсцi не зазначенi
6901000000 Цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад, з кiзельгуру, триполiту або дiатомiту) або з аналогiчних кремнеземистих порiд
6902 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi будiвельнi матерiали, крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогiчних кремнеземистих порiд
6903 Iншi вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад, реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi), крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогiчних кремнеземистих порiд
6903100000 Iншi вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад, реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi), крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогiчних кремнеземистих порiд: з вмiстом бiльш
як 50 мас.% графiту або iнших форм вуглецю або сумiшей цих продуктiв
6909 Посуд та вироби керамiчнi для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного застосування; керамiчнi жолоби, чани та аналогiчнi ємностi, використовуванi в сiльському господарствi; керамiчнi глечики, баки та аналогiчнi вироби, використовуванi для транспортування або упаковування товарiв
7003 Скло лите i прокатне, у виглядi листiв, пластин або профiльоване, з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом
700800 Багатошаровi iзоляцiйнi вироби склянi
7013 Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей, крiм виробiв товарної позицiї 7010 або 7018
7104100000 Дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, штучне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, сортоване чи несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несортоване штучне або реконструйоване дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування: кварц п'єзоелектричний
71051000 Кришиво та порошок з природного або штучного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння: з алмазiв
7201 Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або iнших первинних формах
7202 Феросплави
7205290000 Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металiв: порошки: iншi
7207 Напiвфабрикати з вуглецевої сталi
7212 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям
7213 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi
7214 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування
7215 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi
7216 Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з вуглецевої сталi
7222 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
722300 Дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
7224 Iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей
7227 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти з iнших легованих сталей
7229905000 Дрiт з iнших легованих сталей: iнший: з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше
7311 Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металiв
731210 Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби з чорних металiв, без електричної iзоляцiї: кручений дрiт, троси, канати
7314 Тканина металева (включаючи безперервнi стрiчки), ґрати, сiтки та огорожi з дроту з чорних металiв; просiчно-витяжний лист з чорних металiв
731700 Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, рифленi цвяхи, скоби (крiм тих, що належать до товарної позицiї 8305) та аналогiчнi вироби з чорних металiв, з головками або без головок з iншого матерiалу, крiм виробiв, що мають мiднi головки
7326 Iншi вироби з чорних металiв
7406100000 Порошки та луска мiднi: порошки з нешаруватою структурою
7407100000 Прутки, бруски та профiлi мiднi: з мiдi рафiнованої
7408 Дрiт мiдний
7409290000 Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мм: iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi): iншi
7410110000 Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без основи або на основi з паперу, картону, пластмаси чи аналогiчних матерiалiв), завтовшки не бiльш як 0,15 мм (без урахування основи): без основи: з мiдi рафiнованої
7413000000 Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби мiднi, електрично не iзольованi
7415 Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, скоби (за винятком тих, що включенi до товарної позицiї 8305) та аналогiчнi вироби мiднi або з чорних металiв з мiдними головками; гвинти, болти, гайки, глухарi, гаки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружнi) та аналогiчнi вироби мiднi
7419 Iншi вироби мiднi
7601100000 Алюмiнiй первинний нелегований
7601208000 Сплави алюмiнiєвi iншi
7609000000 Фiтинги для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) алюмiнiєвi
7610 Металоконструкцiї алюмiнiєвi (крiм збiрних металоконструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмiнiєвi листи, бруски, профiлi, труби тощо, призначенi для використання в металоконструкцiях
7612 Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємностi трубчастi, що деформуються, i жорсткi) та аналогiчнi ємностi для будь-яких речовин з алюмiнiю (за винятком стисненого або скрапленого газу), мiсткiстю не бiльш як 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них, без механiчного або теплотехнiчного обладнання
7614 Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби алюмiнiєвi, електрично не iзольованi
7615 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини алюмiнiєвi; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби алюмiнiєвi; обладнання санiтарно-технiчне та його частини алюмiнiєвi
7907000000 Iншi вироби з цинку
8103 Тантал i вироби з танталу, включаючи вiдходи та брухт
8105 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт
8111001100 Марганець металiчний, необроблений, порощки
8201 Iнструменти ручнi: лопати штиковi та совковi, кирки, мотики, сапи, вила та граблi; сокири, сiкачi та аналогiчнi iнструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси та серпи, ножi для рiзання сiна чи соломи, ножицi для пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та iншi ручнi iнструменти, що використовуються у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi
8202 Пилки ручнi; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна для поздовжнього рiзання, для прорiзування пазiв та беззубчастi полотна)
8203 Напилки, надфiлi, рашпiлi, клiщi (включаючи гострозубцi), плоскогубцi, щипцi, пiнцети, ножицi для рiзання металу, труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi ручнi iнструменти
8204200000 Головки для гайкових ключiв з ручками або без них
8206000000 Iнструменти з двох або бiльше товарних позицiй 8202 - 8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi
820900 Пластини, бруски, наконечники та аналогiчнi вироби для iнструментiв, не встановленi на них, з металокерамiки
8211 Ножi з рiзальним лезом, зубчастi або незубчастi (включаючи ножi для обрiзування дерев), крiм ножiв товарної позицiї 8208, та леза для них
8214200000 Набори та iнструменти манiкюрнi або педикюрнi (включаючи пилочки для нiгтiв)
8402 Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрiтої води
8405 Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них
8407 Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня
8408 Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi)
8414 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього
8416 Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механiчнi, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки, механiчнi пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої
8417 Печi та горна промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415
8420 Каландри або iншi валковi машини, крiм тих, що призначенi для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин
8423901000 Частини обладнання для зважування товарних категорiй 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 або 8423 89 20
8424 Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої
8425 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати
8429 Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, однокiвшовi навантажувачi, машини трамбувальнi та дорожнi котки
8432 Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв
8441101000 Верстати комбiнованi поздовжньо-рiзальнi та перемотувальнi
8442500090 Пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, цилiндри та лiтографськi каменi, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi)
8443 Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442; iншi принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, об'єднанi або нi; частини та аксесуари до них
8448 Обладнання допомiжне для використання з машинами товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, ремiзопiдiймальнi каретки, жакардовi машини, механiзми зупинення утокової та основної ниток, механiзми замiни човникiв); частини та обладнання, якi застосовуються лише та переважно для машин цiєї товарної позицiї або товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, голкова гарнiтура, гребенi, фiльєри, човники, ремiзки та ремiзнi рамки, трикотажнi голки)
8451 Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв та машини для нанесення пасти на текстильну або iншу основу, призначенi для виробництва покриття пiдлог типу лiнолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин
8452300000 Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 8440; меблi, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин: голки для швейних машин
8456 Машини, апаратура та оснащення (крiм обладнання товарних позицiй 8456 - 8465) для пiдготовки або виготовлення пластин, цилiндрiв та iнших друкарських елементiв; пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, цилiндри та лiтографськi каменi, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi)
8459 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458
8460 Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461
8462 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище
8464 Верстати для обробки каменю, керамiки, бетону, азбестоцементу або аналогiчних мiнеральних матерiалiв чи для холодної обробки скла
8467 Iнструменти ручнi пневматичнi, гiдравлiчнi або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном
8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi
8480790000 Форми для лиття гуми або пластмас
8483 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та зубчастi колеса зiбранi з валами; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри)
8503 Частини, призначенi виключно або переважно для машин товарної позицiї 8501 або 8502
8516 Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545
8517 Телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку; iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528
8525 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1 000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517
8539 Електричнi лампи розжарення або газорозряднi, включаючи лампи герметичнi спрямованого свiтла, ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи; дуговi лампи; свiтлодiоднi (LED) лампи
8541 Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди (LED); п'єзоелектричнi кристали, зiбранi
8548 Залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використанi (виснаженi) первиннi елементи, використанi (виснаженi) первиннi батареї та використанi (виснаженi) електричнi акумулятори; електричнi частини апаратури та обладнання, в iншому мiсцi даної групи не описанi або не зазначенi
860900 Контейнери (включаючи ємностi для перевезення рiдин та газiв), спецiально призначенi та обладнанi для перевезення одним або декiлькома видами транспорту
8701 Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709)
8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi
8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв
8705 Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi)
870600 Шасi з установленими двигунами для автомобiлiв товарних позицiй 8701 - 8705
8707 Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705
8709 Транспортнi засоби вантажнi, самохiднi без пiдiймальних або навантажувальних пристроїв, якi використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажiв на короткi вiдстанi; тягачi, що використовуються на залiзничних платформах, їх частини
8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски
871200 Велосипеди двоколiснi та iншi велосипеди (включаючи велосипеди триколiснi для перевезення вантажiв), без двигуна
8714 Частини та пристрої для транспортних засобiв товарних позицiй 8711 - 8713
871500 Коляски дитячi та їх частини
8716 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини
8802 Iншi апарати лiтальнi (наприклад, вертольоти, лiтаки); космiчнi апарати (включаючи супутники) та суборбiтальнi i космiчнi ракети-носiї
8804000000 Парашути (включаючи керованi парашути та параплани) i ротошути; їх частини та пристрої
9002110000 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла: об'єктиви: для камер, проекторiв або фотозбiльшувачiв чи фотозменшувачiв
9002200000 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла: фiльтри
9004 Окуляри, захиснi окуляри та аналогiчнi оптичнi вироби, коригувальнi, захиснi або iншi
9005 Бiноклi, монокуляри та iншi оптичнi труби та їх арматура; iншi астрономiчнi прилади та опори для них, за винятком радiоастрономiчних приладiв
9006590000 Фотокамери (крiм кiнокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539: iншi фотокамери: iншi
9010 Апаратура та обладнання для фото- або кiнолабораторiй в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; негатоскопи; екрани проекцiйнi
9011 Мiкроскопи оптичнi складнi, включаючи мiкроскопи для мiкрофотографування, для мiкрокiнознiмання або мiкропроекцiювання
9015802000 Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри: iншi прилади та iнструменти: iнструменти та прилади для метеорологiї, гiдрологiї та геофiзики
9021 Пристрої ортопедичнi, включаючи хiрургiчнi пояси, бандажi та милицi; шини та iншi пристрої для лiкування переломiв; штучнi частини тiла; слуховi та iншi апарати, якi носять на собi, iз собою або iмплантують в тiло, щоб компенсувати недолiк (дефект) органа чи фiзичну ваду
9022 Апаратура, що використовує рентгенiвське, альфа-, бета- або гамма-випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну та радiотерапевтичну апаратуру, рентгенiвськi трубки та iншi генератори рентгенiвських променiв, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крiсла та подiбнi вироби для обстеження або лiкування
902410 Машини та пристрої для випробування твердостi, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас): машини та пристрої для випробування металiв
9028309000 Лiчильники подачi або виробництва газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому числi калiбрувальнi: лiчильники електроенергiї: iншi
9107000000 Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим механiзмом будь-якого виду або iз синхронним двигуном
9402 Меблi медичнi, хiрургiчнi, стоматологiчнi або ветеринарнi (наприклад, операцiйнi столи, столи оглядовi, лiкарнянi лiжка з механiчним пристроєм, стоматологiчнi крiсла); перукарськi крiсла та аналогiчнi крiсла з пристроєм для обертання, нахиляння i пiдiймання; їх частини
9403 Iншi меблi та їх частини
9405 Лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi
94069010 Мобiльнi будинки
9406903100 Конструкцiї будiвельнi збiрнi: iншi: iншi: з чорних металiв: теплицi
94069038 Конструкцiї будiвельнi збiрнi: з чорних металiв: iншi
96020000 Матерiали обробленi рослинного або мiнерального походження для рiзьблення та вироби з них; вироби формованi або рiзанi з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та iншi формованi або рiзанi вироби, в iншому мiсцi не зазначенi; оброблений нествердiлий желатин (крiм желатину товарної позицiї 3503) i вироби з нествердiлого желатину
9606 Ґудзики, кнопки та застiбки, форми для ґудзикiв та iншi частини цих виробiв; заготовки для ґудзикiв
9608200000 Ручки i маркери з наконечником з повстi та iншого пористого матерiалу
9617000000 Термоси та iншi вакуумнi ємкостi у складеному виглядi, а також їх частини за винятком скляних колб".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.