КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 липня 2007 р. N 953


Про затвердження Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015 р. N 1173)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 листопада 2011 року N 1221,
вiд 30 сiчня 2013 року N 98,
вiд 16 грудня 2015 року N 1173,
вiд 20 лютого 2019 року N 113,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї (додається).

(постановляюча частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 липня 2007 р. N 953

ПОРЯДОК
видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї

(назва Порядку iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

(У текстi Порядку слово "Держкомрибгосп" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Держрибагентство" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2011 року N 1221)

     1. Цей Порядок визначає процедуру видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї (далi - зразки).

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     2. У цьому Порядку термiни "вид", "зразок", "торгiвля", "реекспорт" та "iнтродукцiя з моря" вживаються у значеннi, наведеному у статтi 1 Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення (далi - Конвенцiя).

     Пiд термiнами "iмпорт зразкiв в Україну" та "експорт зразкiв з України" слiд вiдповiдно розумiти "ввезення зразкiв на територiю України (крiм транзиту через територiю України зразкiв, якi перебувають пiд митним контролем)" та "вивезення зразкiв за її межi".

     3. Дозволи на iмпорт та експорт зразкiв, а також сертифiкати на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зразкiв видає Адмiнiстративний орган України, яким є Мiндовкiлля - щодо всiх зразкiв, за винятком осетрових риб i виробленої з них продукцiї, та Держрибагентство - щодо осетрових риб i виробленої з них продукцiї.

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволiв та сертифiкатiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" з урахуванням особливостей, визначених Конвенцiєю.

(пункт 3 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     4. Дозвiл видається на iмпорт чи експорт зразкiв, включених до додатка I Конвенцiї, а також на експорт зразкiв, види яких включено до додаткiв II i III Конвенцiї.

     Сертифiкат видається на реекспорт чи iнтродукцiю з моря зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї.

     Сертифiкат на пересувну виставку видається для багаторазового перемiщення через митний кордон України зразкiв, якi є частиною цирку, пересувної виставки та об'єктом регулювання Конвенцiї.

     Дозвiл на iмпорт чи експорт зразкiв, а також сертифiкат на реекспорт чи iнтродукцiю з моря зразкiв видаються окремо на кожний зразок або партiю зразкiв.

     Сертифiкат на пересувну виставку видається окремо на кожний живий зразок, який є частиною цирку, пересувної виставки та об'єктом регулювання Конвенцiї.

     5. Строк дiї дозволу на iмпорт чи експорт зразкiв (далi - дозвiл) або сертифiката на реекспорт, iнтродукцiю з моря зразкiв чи сертифiката на пересувну виставку (далi - сертифiкат) обчислюється з дня його видачi та становить для:

     зразкiв, якi є частиною цирку або пересувної виставки, - 12 мiсяцiв (у разi, коли здiйснюється одноразовий iмпорт чи експорт, а також у разi реекспорту зразка) або три роки (для зразкiв, зареєстрованих в Адмiнiстративному органi України вiдповiдно до пункту 16 цього Порядку);

     осетрових риб та виробленої з них продукцiї - не бiльше нiж до кiнця поточного року;

     iнших зразкiв на експорт або реекспорт - не бiльше 6, а на iмпорт - не бiльше 12 мiсяцiв.

     6. У дозволi або сертифiкатi зазначається:

     назва Конвенцiї;

     найменування Адмiнiстративного органу України, що його видав;

     мета iмпорту чи експорту зразка (для дозволу);

     мета реекспорту чи iнтродукцiї з моря зразка (для сертифiката);

     iнформацiя про мiсцезнаходження iмпортера, експортера українською та англiйською або французькою чи iспанською мовами (для фiзичної особи зазначається адреса її постiйного мiсця проживання);

     назва виду i роду тварини або рослини, до якого належить зразок, латинською (у разi, коли його латинська назва має синонiми, зазначається назва, за якою вид включений до додаткiв Конвенцiї) та українською мовами;

     номер додатка Конвенцiї (I, II i III), до якого включений вид тварини чи рослини;

     опис зразка (живi тварини iз зазначенням у мiру можливостi статi, вiку, номера мiтки (у разi наявностi) або рослини, шкури, опудала, тушки, черепи, роги, iкла, iкра осетрових риб, насiння, коренi, бульби, цибулини, бульбоцибулини, кореневища, iншi частини, а також вироби з тварин чи рослин) iз зазначенням його кiлькостi або ваги;

     строк дiї дозволу або сертифiката;

     мiсце i дата видачi;

     iншi вiдомостi вiдповiдно до вимог Конвенцiї.

     Дозвiл або сертифiкат пiдписується уповноваженою посадовою особою Адмiнiстративного органу України, що його видав, i скрiплюється печаткою.

     Форма дозволу або сертифiката, а також зразки заяв про їх отримання затверджуються Мiндовкiллям за погодженням з Держрибагентством.

(абзац пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     7. Для отримання дозволу або сертифiката заявник подає до Адмiнiстративного органу України вiдповiдну заяву, в якiй зазначається:

     прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце постiйного проживання, номер телефону або факсу заявника - фiзичної особи;

     повне найменування, мiсцезнаходження, номер телефону або факсу заявника - юридичної особи;

     прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце постiйного проживання, номер телефону або факсу експортера, iмпортера зразка українською та англiйською або французькою чи iспанською мовами - для фiзичної особи;

     повне найменування, мiсцезнаходження, номер телефону або факсу експортера, iмпортера зразка українською та англiйською або французькою чи iспанською мовами - для юридичної особи;

     мета експорту, iмпорту, реекспорту чи iнтродукцiї з моря зразка (комерцiйне використання, науковi дослiдження, цирковi гастролi, поповнення колекцiї зоопаркiв, ботанiчних садiв, музеїв чи приватних осiб, мисливськi трофеї тощо);

     назва виду i роду тварини або рослини, до якого належить зразок, латинською (у разi, коли його латинська назва має синонiми, зазначається назва, за якою вид включений до додаткiв Конвенцiї) та українською мовами;

     опис зразка (живi тварини iз зазначенням у мiру можливостi статi, вiку, номера мiтки (у разi наявностi) або рослини, шкури, опудала, тушки, черепи, роги, iкла, iкра осетрових риб, насiння, коренi, бульби, цибулини, бульбоцибулини, кореневища, iншi частини, а також вироби з тварин чи рослин) iз зазначенням його кiлькостi або ваги;

     походження зразка (вилучення з природного середовища, народження в неволi або розведення чи вирощування в штучних умовах, iмпорт з iншої країни, iнтродукцiя з моря тощо);

     спосiб набуття зразка у власнiсть або володiння та користування;

     строк здiйснення iмпорту, експорту, реекспорту чи iнтродукцiї з моря зразка.

     До заяви додаються документи, що пiдтверджують походження зразка та законнiсть набуття його у власнiсть або володiння та користування. Залежно вiд способу набуття зразка у власнiсть або володiння та користування подаються такi документи:

     витяг з державної книги племiнних тварин або журналу реєстрацiї штучного розведення тварин, вирощування рослин iз зазначенням дати i мiсця розведення чи вирощування, племiнних номерiв та власних кличок тварин (у разi наявностi), а у разi, коли зразок належить до виду, який включено до додатка I Конвенцiї, - данi про його батькiвськi особини до другого поколiння;

     засвiдченi в установленому порядку копiї цивiльно-правових договорiв, iнших правочинiв, за якими зразок набутий у власнiсть або володiння та користування;

     абзац п'ятнадцятий пункту 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015р. N 1173)

     копiя дозволу Адмiнiстративного органу країни, до якої експортується або реекспортується зразок, якщо вiн належить до виду, включеного до додатка I Конвенцiї.

     абзац сiмнадцятий пункту 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2013р. N 98)

     8. У разi експорту особливо цiнних живих зразкiв (як правило, видiв, включених до додатка I Конвенцiї) або видiв, якi чутливi до умов транспортування та змiни умов утримання, Адмiнiстративний орган України може додатково вимагати вiд заявника подати документи, що пiдтверджують згоду iмпортера на iмпорт таких зразкiв та наявностi у нього належних умов для їх утримання.

     9. У разi iснування потенцiйної загрози виживанню виду внаслiдок мiжнародної торгiвлi його зразками дозвiл або сертифiкат видається за наявностi позитивного висновку вiдповiдного наукового органу України з питань виконання Конвенцiї (далi - науковий орган). Висновок готується пiсля одержання звернення Адмiнiстративного органу України або заявника.

     У висновку наукового органу зазначається:

     оцiнка рiвня загрози виживанню вiдповiдного виду внаслiдок запланованого експорту чи iмпорту зразка;

     оцiнка спроможностi iмпортера чи експортера забезпечити належнi умови утримання живого зразка в Українi (особливо тих, що належать до видiв, включених до додатка I Конвенцiї);

     пропозицiя щодо доцiльностi обмеження iмпорту чи експорту живого зразка;

     iнша iнформацiя, необхiдна для прийняття рiшення про видачу дозволу або сертифiката.

     10. Адмiнiстративний орган України протягом 30 днiв розглядає поданi заявником документи та видає йому вiдповiдний дозвiл або сертифiкат чи надсилає обгрунтовану вiдмову.

     Для пiдготовки висновку наукового органу щодо iснування потенцiйної загрози виживанню виду внаслiдок мiжнародної торгiвлi його зразками строк розгляду поданих документiв продовжується на 30 днiв.

     З метою зменшення можливого негативного впливу на живi зразки Адмiнiстративний орган України вживає заходiв до скорочення строку розгляду документiв, поданих заявником для видачi дозволу або сертифiката.

     11. У разi подання заявником документiв з порушенням вимог цього Порядку його заява про видачу дозволу або сертифiката залишається без розгляду, про що вiн повiдомляється у тижневий строк з дня реєстрацiї вiдповiдної заяви.

     12. Для отримання сертифiката на реекспорт зразка заявник подає заяву вiдповiдно до вимог пункту 7 цього Порядку, до якої додається копiя дозволу на експорт зразка в Україну або сертифiката на реекспорт, що виданi Адмiнiстративним органом країни, звiдки зразок експортується в Україну.

     У разi реекспорту зразка, який експортований в Україну з країни, що не є стороною Конвенцiї, заявник подає також копiю дозволу на його експорт, виданого компетентним органом цiєї країни.

     13. Для експорту або реекспорту зразка, що належить до виду, включеного до додаткiв I, II i III Конвенцiї, Адмiнiстративний орган України видає заявнику оригiнал та двi копiї вiдповiдного дозволу на експорт або сертифiката на реекспорт.

     14. Для iмпорту або експорту зразка, що належить до виду, включеного до додатка I Конвенцiї, Адмiнiстративний орган України видає заявнику оригiнал вiдповiдного дозволу для представлення в Адмiнiстративний орган країни, звiдки зразок експортується в Україну, а також копiю зазначеного дозволу.

     15. Невикористаний дозвiл або сертифiкат пiдлягає поверненню заявником до Адмiнiстративного органу України, який його видав, не пiзнiше 30 днiв з дати закiнчення строку його дiї з поясненнями причин його невикористання.

     У разi потреби замiсть повернутого невикористаного дозволу або сертифiката заявнику видається новий дозвiл або сертифiкат на пiдставi вiдповiдної заяви.

     У разi коли заявник пiсля повернення невикористаного дозволу або сертифiката, строк дiї якого закiнчився, подає заяву про видачу йому такого самого дозволу або сертифiката на новий строк, до зазначеної заяви ним додається документ, що пiдтверджує згоду iмпортера на отримання зразка, на експорт або реекспорт якого видається вiдповiдний дозвiл або сертифiкат.

     16. Для експорту, iмпорту, реекспорту зразкiв, якi є частиною цирку, пересувної виставки, що передбачають багаторазовi перемiщення через митний кордон України, видається сертифiкат на пересувну виставку.

     Заява про видачу сертифiката на пересувну виставку подається пiсля реєстрацiї зразкiв, якi є частиною цирку, пересувної виставки та об'єктом регулювання Конвенцiї, в Адмiнiстративному органi України.

     Зразок, що реєструється, повинен вiдповiдати таким вимогам:

     набутий у власнiсть або володiння та користування з дотриманням вимог законодавства;

     набутий у власнiсть або володiння та користування до 1 липня 1975 р. або до включення виду, до якого належить такий зразок, до додаткiв Конвенцiї;

     народжений в неволi або виведений чи вирощений в штучних умовах.

     Заява про видачу сертифiката на пересувну виставку та документи, що додаються до неї, подаються вiдповiдно до вимог пункту 7 цього Порядку.

     Адмiнiстративний орган України розглядає заяву про видачу сертифiката на пересувну виставку та документи, що додаються до неї, вiдповiдно до вимог пунктiв 8-11 цього Порядку.

     Пiд час видачi заявнику сертифiката на пересувну виставку оформляється його копiя, яка залишається в Адмiнiстративному органi України.

     У разi втрати або пошкодження сертифiката на пересувну виставку Адмiнiстративний орган України видає заявнику дублiкат втраченого або пошкодженого сертифiката на пiдставi вiдповiдної заяви.

     Пiсля використання сертифiкат на пересувну виставку пiдлягає поверненню Адмiнiстративному органу України, що його видав.

     17. Адмiнiстративний орган України веде облiк виданих дозволiв та сертифiкатiв вiдповiдно до пункту 6 статтi 8 Конвенцiї.

     18. Пункт 18 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.02.2019р. N 113)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.