КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 лютого 2022 р. N 153


Про окремi питання щодо забезпечення здiйснення iмпорту

(назва у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2022 р. N 761)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 лютого 2022 року N 161,
вiд 28 лютого 2022 року N 167,
вiд 1 березня 2022 року N 173,
вiд 4 березня 2022 року N 191,
вiд 5 березня 2022 року N 203,
вiд 6 березня 2022 року N 211,
вiд 7 березня 2022 року N 219,
вiд 8 березня 2022 року N 226,
вiд 10 березня 2022 року N 244,
вiд 13 березня 2022 року N 266,
вiд 16 березня 2022 року N 289,
вiд 19 березня 2022 року N 324,
вiд 20 березня 2022 року N 336,
вiд 21 березня 2022 року N 340,
вiд 26 березня 2022 року N 371,
вiд 12 квiтня 2022 року N 444,
вiд 3 травня 2022 року N 553,
вiд 7 травня 2022 року N 554,
вiд 7 червня 2022 року N 673,
вiд 7 липня 2022 року N 761,
вiд 22 липня 2022 року N 814

     Вiдповiдно до Законiв України "Про правовий режим воєнного стану", "Про валюту i валютнi операцiї" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк послуг, робiт, прав iнтелектуальної власностi, iнших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачi), за операцiями з iмпорту яких рекомендовано Нацiональному банку забезпечити здiйснення переказiв, згiдно з додатком.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2022 р. N 761)

     2. Рекомендувати Нацiональному банку забезпечити здiйснення переказiв за операцiями з iмпорту товарiв, що класифiкуються в товарних групах 01 - 97 УКТЗЕД згiдно iз Законом України "Про Митний тариф України", а також iмпорту послуг, робiт, прав iнтелектуальної власностi, iнших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачi), за перелiком згiдно з додатком до цiєї постанови.

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2022 р. N 761)

Прем'єр-мiнiстр України
Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 21

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 лютого 2022 р. N 153
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 липня 2022 р. N 814)

ПЕРЕЛIК
послуг, робiт, прав iнтелектуальної власностi, iнших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачi), за операцiями з iмпорту яких рекомендовано Нацiональному банку забезпечити здiйснення переказiв

Опис
  Оплата товарiв (продукцiї, послуг, витрат), пов'язаних iз перевезенням пасажирiв, вантажiв (включаючи розрахунки за пальне, оплату аеропортових та портових зборiв, наземного обслуговування повiтряних та морських суден, оплату дорiг, морське фрахтування, ремонт транспорту та iншi, пов'язанi з цiєю дiяльнiстю, продукцiю, послуги та витрати), а також послуг iнтернет-зв'язку; утримання, ремонт залiзничної iнфраструктури
  Послуги з транспортування вантажiв всiма видами транспорту, послуги iз зберiгання, охорони вантажiв та iншi транспортно-експедицiйнi послуги, винагорода комiсiонера, компенсацiя iнших витрат нерезидентам, якi пов'язанi з перемiщенням товарiв, що iмпортуються в Україну або експортуються з неї
  Послуги iз зберiгання товару на складах за кордоном та пов'язанi з цим iншi супутнi витрати, пов'язанi iз перевезенням пасажирiв, вантажiв, а також послуги, у тому числi хмарнi послуги, послуги взаємоз'єднання мереж електронних комунiкацiй, роумiнгу, iншi мiжоператорськi послуги та програмне забезпечення для функцiонування операторiв процесингових платiжних систем, операторiв систем комунiкацiй та зв'язку, Iнтернету та/або постачальникiв електронних комунiкацiйних мереж та обладнання (включаючи оплату лiцензiй програмного забезпечення та/або програмного забезпечення/обладнання, плату за обслуговування програмного забезпечення/обладнання, технiчну пiдтримку програмного забезпечення/обладнання та комплектуючi для обслуговування iнформацiйних систем та мереж операторiв систем комунiкацiй та зв'язку)
  Оптичнi та радарнi супутниковi знiмки, продукти їх обробки
  Зображення та вiдеоматерiали, одержанi через супутники (радiолокацiйнi, багато-, гiперспектральнi, повнокадровi та пов'язанi рiшення, продукти чи послуги)
  Послуги з проведення монiторингу на базi супутникової зйомки, послуги з доступу та отримання даних з архiвiв супутникових даних, послуги iз замовлення супутникової зйомки, зокрема через онлайн-системи або iншим способом
  Лiцензiї на супутниковi данi та продукти їх обробки; послуги з надання бортового ресурсу космiчних апаратiв
  Програмна продукцiя, зокрема результат комп'ютерного програмування у виглядi операцiйної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентiв), а також у виглядi iнтернет-сайтiв та/або онлайн-сервiсiв та доступу до них
  Примiрники (копiї, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентiв у матерiальнiй та/або електроннiй формi, зокрема у формi коду (кодiв) та/або посилань для завантаження комп'ютерної програми та/або їх частин, компонентiв у формi коду (кодiв) для активацiї комп'ютерної програми чи в iншiй формi
  Будь-якi змiни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функцiоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких змiн, оновлень, додаткiв, доповнень протягом певного перiоду
  Криптографiчнi засоби захисту iнформацiї
  Електроннi комунiкацiйнi послуги, зокрема послуги з органiзацiї, оренди та включення мiжнародних каналiв електрозв'язку, надання ємностi мережi DWDM, користування мiжнародними каналами електрозв'язку, органiзацiї та пiдключення до Iнтернету, послуги з доступу до Iнтернету та IP-транзиту, пiдтримка сигнальних лiнкiв, послуги мiжнародного телефонного зв'язку, оренди IP-адрес, голосового трафiку з мiжнародними партнерами, оренди оптичних волокон
  Послуги iз складування та зберiгання
  Послуги з перевезення та сумiжнi з перевезенням вантажiв (всiма видами транспорту)
  Послуги iз транспортного оброблення вантажiв
  Послуги допомiжнi iз транспортування iншi
  Механiчна обробка ротора турбiни (заготовки)
  Послуги медичних лабораторiй
  Послуги з ремонту валiв та iншого обладнання для целюлозно-паперової промисловостi
  Послуги (роботи) з проведення сертифiкацiйних випробувань та пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї нормам та стандартам
  Послуги з реєстрацiї та перереєстрацiї лiкарських засобiв
  Послуги з документального та iнформацiйного супроводу для реєстрацiї, перереєстрацiї, видачi реєстрацiйних документiв, отримання дозволiв, внесення змiн до реєстрацiйних документiв на товари українських виробникiв на територiї держав, де така реєстрацiя є необхiдною для продажу даних товарiв
  Послуги з монтажу обладнання
  Послуги запуску в роботу обладнання
  Послуги з ремонту та технiчного обслуговування пристроїв на рiдких кристалах, лазерiв, крiм лазерних дiодiв
  Послуги з ремонту та технiчного обслуговування приладiв та апаратури для автоматичного регулювання або керування
  Послуги та програмне забезпечення для постачальникiв машин та апаратiв для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї електричних (у тому числi з електричним нагрiвом газу), лазерного або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвукових, електронно-променевих, магнiтно-iмпульсних або плазмодугових; електричних машин та апаратiв для гарячого напилення металiв або металокерамiки, включаючи оплату лiцензiй програмного забезпечення та/або розроблення програмного забезпечення/обладнання, щорiчну плату за обслуговування програмного забезпечення/обладнання, технiчну пiдтримку програмного забезпечення/обладнання
  Послуги з фармаконагляду щодо лiкарських засобiв для зовнiшнього ринку
  Послуги з проведення або монiторингу клiнiчних дослiджень лiкарських засобiв для зовнiшнього ринку
  Послуги з проведення експертизи, сертифiкацiї, валiдацiї, лабораторних дослiджень лiкарських засобiв
  Послуги iз сертифiкацiї та внесення змiн до сертифiкацiйних досьє медичних виробiв для зовнiшнього ринку
  Роботи та послуги з модернiзацiї обладнання, пусконалагоджувальних робiт, технiчного обслуговування, синхронiзацiї, перевiрки функцiонування обладнання пiсля замiни запасних частин
  Послуги, пов'язанi з участю резидентiв України в тендерах за межами України, у тому числi послуги, пов'язанi з реєстрацiєю резидента України та контрактiв, пiдписаних з резидентом України на державних товарних бiржах iнших держав
  Технiчнi послуги з регенерацiї каталiзатора iз зниженою активнiстю
  Ремонт салонiв автомобiлiв
  Послуги з вiдновлення гумового/полiуретанового покриття на вiджимнi ролики
  Монтаж та введення в експлуатацiю модулiв електролiзерiв, проведення випробувань, iнспекцiя (визначення актуального стану) компонентiв електролiзерiв
  Ремонт обладнання доменної печi, iнженерно-консультацiйнi послуги з монтажу та налагодження обладнання доменної печi, дiагностика обладнання доменної печi
  Послуги з модернiзацiї, капiтального та поточного ремонтiв локомотивiв дизель-електричних, вузлiв та запчастин до локомотивiв дизель-електричних
  Послуги з дiагностики, капiтального та деповського ремонтiв вагонiв (цистерн, платформ, напiввагонiв, хоперiв, окатишевозiв, цементовозiв та iнших типiв вантажних вагонiв)
  Пiдписка на iнтернет-платформи та iншi доступи до програм
  Послуги з перероблення матерiальних ресурсiв, що належать iншим сторонам
  Надання iнших iнформацiйних послуг
  Технiчний контроль та аналiз
  Монтування промислових машин i устаткування
  Послуги з технiчного випробування i аналiзу
  Послуги iз сертифiкацiї продукцiї
  Послуги з надання права на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi/авторського права (в тому числi у сферi реалiзацiї та захисту прав iнтелектуальної власностi)
  Послуги з iнспекцiї технiчного стану обладнання, призначеного для виробництва
  Послуги iноземних дата-центрiв
  Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з цим дiяльнiсть: розмiщення ресурсiв IT-систем у дата-центрах, доступ до хмарних сервiсiв, зберiгання даних у дата-центрi
  Послуги з розмiщення фiзичних серверiв та обладнання в iноземних дата-центрах
  Послуги сертифiкованих та/або акредитованих європейських лабораторiй
  Сертифiкацiя FSC (Лiсова наглядова рада)
  Сертифiкацiя CE (вiдповiднiсть європейським нормам)
  Сертифiкацiя CARB та EPA вiдповiдно фанери ФСФ та ФК (жорстке регулювання видiлення формальдегiду)
  Послуги з тестування та сертифiкацiї
  Сертифiкацiя PEFC (Програма схвалення лiсової сертифiкацiї)
  Послуги з проведення аудиту виробництва кабелiв (для пiдтвердження сертифiкацiї)
  Роялтi (лiцензiйний збiр) за право використання програмного продукту/невиключну лiцензiю на програмний продукт
  Ремонт анiлоксових цилiндрiв для друкарських машин
  Послуги з ремонту та монтажу машин, устаткування, запасних частин
  Послуги посередникiв з оптової торгiвлi
  Послуги, що надаються iноземними постачальниками i необхiднi для пiдтримки виробничих процесiв (технiчне обслуговування обладнання, калiбрування обладнання тощо)
  Послуги з розроблення лiкарських засобiв
  Послуги з оформлення результатiв наукових дослiджень та експериментальних розробок
  Професiйнi послуги (юридичнi послуги, послуги з проведення аудиту i податкового консалтингу)
  Послуги архiтектурнi та iнженернi, пов'язанi з ними послуги з технiчного консультування
  Послуги з формування документiв i звiтностi, пов'язанi з ними консультацiйнi послуги
  Послуги поштового зв'язку
  Послуги з виготовлення друкарських клiше для нанесення дизайнiв на пакувальнi матерiали
  Послуги з утилiзацiї невикористаного пакування
  Iнжинiринговi послуги (в тому числi базовий та детальний iнжинiринг)
  Послуги з переробки брухту металiв платинової групи, дозакупки металiв платинової групи та виготовлення каталiзаторних i уловлюючих систем, що мiстять метали платинової групи
  Послуги (роботи) з реєстрацiї майнових прав об'єктiв iнтелектуальної власностi (торговельнi марки, кориснi моделi, виноходи та промисловi зразки) та пiдтримання їх чинностi
  Послуги з монтажу, ремонту i технiчного обслуговування машин i устаткування промислового призначення, в тому числi вентиляцiйного обладнання
  Послуги з ремонту основного та допомiжного енергетичного устаткування, обладнання i передавальних пристроїв атомних електростанцiй та пов'язанi з ними iншi супутнi послуги
  Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
  Послуги (роботи) з пiдтвердження стандартiв вiдповiдностi умов виробництва та системи менеджменту
  Роботи та послуги, пов'язанi з проведенням пошуку, отриманням та наданням гемопоетичних стовбурових клiтин, що здiйснюються суб'єктами мiжнародного спiвробiтництва у сферi застосування трансплантацiї анатомiчних матерiалiв людинi
  Ремонт насосiв крiогенних
  Послуги з оперативного управлiння
  Послуги з органiзацiї та проведення вiдпочинкових, спортивних та оздоровчих таборiв для дiтей, пiдлiткiв та молодi
  Послуги з тестового дослiдження флотацiйного концентрату щодо огрудкування та спiкання для модернiзацiї випалювальних машин, що дасть змогу пiдвищити вмiст залiза у готовому продуктi
  Послуги з ремонту, технiчного обслуговування, тестування та проведення аналiзу машин автоматичного оброблення iнформацiї та їх блокiв, магнiтних або оптичних зчитувальних пристроїв
  Послуги з ремонту, технiчного обслуговування, тестування та проведення аналiзу трансформаторiв електричних, статичних перетворювачiв електричних (наприклад, випрямлячiв)
  Послуги iз виготовлення прес-форм та/або технологiчної оснастки
  Послуги, пов'язанi з пiдготовкою до участi та участю футбольних клубiв "Ворскла" (м. Полтава), "Динамо" (м. Київ), "Зоря" (м. Луганськ), "Шахтар" (м. Донецьк), спортивного клубу "Днiпро-1" (м. Днiпро) у європейських кубкових клубних змаганнях УЄФА (Лiга чемпiонiв, Лiга Європи, Лiга Нацiй) протягом липня 2022 р. - червня 2023 р., а також пов'язанi з цим супутнi послуги (готельнi послуги, послуги з органiзацiї харчування, користування об'єктами спортивної iнфраструктури, транспортнi послуги)
  Послуги, пов'язанi з участю нацiональних збiрних команд України з футболу у мiжнародних змаганнях пiд егiдою УЄФА та ФIФА протягом серпня 2022 р. - червня 2023 р.
  Послуги з ремонту бурового обладнання
  Послуги з ремонту телеметричної системи
  Послуги з обслуговування та ремонту iншого бурового обладнання, яке використовується в нафто- та газодобувнiй галузi
  Послуги з внесення поправки до списку рандомiзацiї
  Послуга з хостингу електронної iндивiдуальної реєстрацiйної форми
  Оплата за використання металевих контейнерiв МВ5
  Оплата послуг з надання персоналу компанiями-нерезидентами на користь резидентiв України

(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.02.2022 р. N 161, вiд 28.02.2022 р. N 167, вiд 01.03.2022 р. N 173, вiд 04.03.2022 р. N 191, вiд 05.03.2022 р. N 203, вiд 06.03.2022 р. N 211, вiд 07.03.2022 р. N 219, вiд 08.03.2022 р. N 226, вiд 10.03.2022 р. N 244, вiд 13.03.2022 р. N 266, вiд 16.03.2022 р. N 289, вiд 19.03.2022 р. N 324, вiд 20.03.2022 р. N 336, вiд 21.03.2022 р. N 340, вiд 26.03.2022 р. N 371, вiд 12.04.2022 р. N 444, вiд 03.05.2022 р. N 553, вiд 07.05.2022 р. N 554, вiд 07.06.2022 р. N 673, у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2022 р. N 761, вiд 22.07.2022 р. N 814)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.