КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 червня 2022 р. N 673


Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" (Офiцiйний вiсник України, 2022 р., N 29, ст. 1562, N 25, ст. 1287, ст. 1306, ст. 1311, N 26, ст. 1409, N 28, ст. 1535) - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 2022 р. N 553 та вiд 7 травня 2022 р. N 554, змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 червня 2022 р. N 673

ЗМIНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     1. Виключити такi позицiї:

"7209 Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття";
"7208 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття";
"3916 (крiм 3916200090) Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльш як 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiмерних матерiалiв";
"7213 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi
7214 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування";
"3916200090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльш як 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiмерних матерiалiв: з полiмерiв вiнiлхлориду: iншi".

     2. Позицiю

  "Послуги iз зберiгання товару на складах за кордоном та пов'язанi з цим iншi супутнi витрати, послуги та програмне забезпечення для функцiонування операторiв процесiнгових платiжних систем, операторiв систем комунiкацiй та зв'язку, Iнтернету та/або постачальникiв електронних комунiкацiйних мереж та обладнання (включаючи оплату лiцензiй програмного забезпечення та/або програмного забезпечення/обладнання, щорiчну плату за обслуговування програмного забезпечення/обладнання, технiчну пiдтримку програмного забезпечення/обладнання), пов'язанi iз перевезенням пасажирiв, вантажiв"

     замiнити такою позицiєю:

  "Послуги iз зберiгання товару на складах за кордоном та пов'язанi з цим iншi супутнi витрати, пов'язанi iз перевезенням пасажирiв, вантажiв, а також послуги, у тому числi хмарнi послуги, послуги взаємоз'єднання мереж електронних комунiкацiй, роумiнгу, iншi мiжоператорськi послуги та програмне забезпечення для функцiонування операторiв процесiнгових платiжних систем, операторiв систем комунiкацiй та зв'язку, Iнтернету та/або постачальникiв електронних комунiкацiйних мереж та обладнання (включаючи оплату лiцензiй програмного забезпечення та/або програмного забезпечення/обладнання, плату за обслуговування програмного забезпечення/обладнання, технiчну пiдтримку програмного забезпечення/обладнання та комплектуючi для обслуговування iнформацiйних систем та мереж операторiв систем комунiкацiй та зв'язку)".

     3. Позицiю

  "Телекомунiкацiйнi послуги"

     замiнити такою позицiєю:

  "Електроннi комунiкацiйнi послуги, зокрема послуги з органiзацiї, оренди та включення мiжнародних каналiв електрозв'язку, надання ємностi мережi DWDM, користування мiжнародними каналами електрозв'язку, органiзацiї та пiдключення до Iнтернету, послуги доступу до Iнтернету та IР-транзиту, пiдтримка сигнальних лiнкiв, послуги мiжнародного телефонного зв'язку, оренди IP-адрес, голосового трафiку з мiжнародними партнерами, оренди оптичних волокон".

     4. Позицiю

"2701 Вугiлля кам'яне, антрацит"

     замiнити такою позицiєю:

"2701 Вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля".

     5. Позицiю

"1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки"

     замiнити такою позицiєю:

"1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi".

     6. Позицiю

"4115100000 Шкiра композицiйна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон, у виглядi пластин, листiв або стрiчок, у рулонах або не в рулонах"

     замiнити такою позицiєю:

"4115 Шкiра композицiйна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон, у виглядi пластин, листiв або стрiчок, у рулонах або не в рулонах; обрiзки та iншi вiдходи натуральної шкiри або композицiйної шкiри, не придатнi для виробництва шкiряних виробiв; шкiряний пил, порошок та борошно".

     7. Позицiю

"2510200000 Фосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна: розмеленi"

     замiнити такою позицiєю:

"2510 Фосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна".

     8. Позицiю

"3214 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки"

     замiнити такою позицiєю:

"3214 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо".

     9. Позицiю

"3925 (крiм 3925200000, 3925901000, 3925908000) Вироби будiвельнi з пластмас, не зазначенi в iншому мiсцi"

     замiнити такою позицiєю:

"3925 (крiм 3925200000) Вироби будiвельнi з пластмас, не зазначенi в iншому мiсцi".

     10. Позицiю

"6809110000 Вироби з гiпсу або сумiшей на основi гiпсу: плити, панелi, листи, пластинки, плитки та аналогiчнi вироби, без орнаменту: покритi або армованi папером або картоном"

     замiнити такою позицiєю:

"6809 Вироби з гiпсу або сумiшей на основi гiпсу".

     11. Позицiю

"8544 (крiм 8544111020, 8544111090, 8544119090, 8544492000, 8544499100, 8544499391, 854460, 85447000) Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями"

     замiнити такою позицiєю:

"8544 Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями".

     12. Позицiю

"8302 (крiм 8302100090, 8302411000, 8302415010, 8302415090) Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у кузовах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв"

     замiнити такою позицiєю:

"8302 Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у кузовах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв".

     13. Позицiю

"8301 (крiм 8301401100, 8301600090) Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодовi, електричнi або неелектричнi), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв"

     замiнити такою позицiєю:

"8301 Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодовi, електричнi або неелектричнi), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв".

     14. Позицiю

"8104110000 Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт: магнiй необроблений: з вмiстом за масою не менш як 99,8 % магнiю"

     замiнити такою позицiєю:

"8104 Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт".

     15. Пiсля позицiї

     "Технiчнi послуги з регенерацiї каталiзатора iз зниженою активнiстю"

     доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
  Ремонт салонiв автомобiлiв
  Послуги з вiдновлення гумового/полiуретанового покриття на вiджимнi ролики
  Монтаж та введення в експлуатацiю модулiв електролiзерiв, проведення випробувань, iнспекцiя (визначення актуального стану) компонентiв електролiзерiв
  Ремонт обладнання доменної печi, iнженерно-консультацiйнi послуги з монтажу та налагодження обладнання доменної печi, дiагностика обладнання доменної печi
  Послуги з модернiзацiї, капiтального та поточного ремонтiв локомотивiв дизель-електричних, вузлiв та запчастин до локомотивiв дизель-електричних
  Послуги з дiагностики, капiтального та деповського ремонтiв вагонiв (цистерн, платформ, напiввагонiв, хоперiв, окатишевозiв, цементовозiв та iнших типiв вантажних вагонiв)
  Пiдписка на Iнтернет-платформи та iншi доступи до програм
  Послуги з перероблення матерiальних ресурсiв, що належать iншим сторонам
  Надання iнших iнформацiйних послуг
  Технiчний контроль та аналiз
  Монтування промислових машин i устаткування
  Послуги з технiчного випробування i аналiзу
  Послуги з сертифiкацiї продукцiї
  Послуги з надання права на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi/авторського права (у тому числi творiв меблевого дизайну)
  Участь у виставцi "Bridal Fashion" у 2022 р.
  Послуги з iнспекцiї технiчного стану обладнання, призначеного для виробництва скла порожнистого, та послуги з перевiрки стану вогнетривкої структури скловарних печей
  Послуги iноземних дата-центрiв
  Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть: розмiщення ресурсiв IТ-систем у дата-центрах, доступ до хмарних сервiсiв, зберiгання даних у дата-центрi
  Послуги з розмiщення фiзичних серверiв та обладнання в iноземних дата-центрах
  Послуги сертифiкованих європейських лабораторiй з проведення аналiзiв мастильних матерiалiв
  Сертифiкацiя FSC (Лiсова наглядова рада)
  Сертифiкацiя CE (вiдповiднiсть Європейським нормам)
  Сертифiкацiя CARB та EPA вiдповiдно фанери ФСФ та ФК (жорстке регулювання видiлення формальдегiду)
  Послуги з процедури тестування та сертифiкацiї кабелiв
  Послуги з аудиту виробництва кабелiв (для пiдтвердження сертифiкацiї)
  Роялтi (лiцензiйний збiр) за право використання програмного продукту/невиключну лiцензiю на програмний продукт
  Послуги з транспортування вантажiв всiма видами транспорту, послуги iз зберiгання, охорони вантажiв та iншi транспортно-експедицiйнi послуги, винагорода комiсiонера, компенсацiя iнших витрат нерезидентам, якi пов'язанi з перемiщенням товарiв, що iмпортуються в Україну або експортуються з неї
  Ремонт анiлоксових цилiндрiв для друкарської машини
  Послуги з ремонту та монтажу машин, устаткування, запасних частин
  Послуги посередникiв з оптової торгiвлi
  Послуги, що надаються iноземними постачальниками i необхiднi для пiдтримки виробничих процесiв (технiчне обслуговування обладнання, калiбрування обладнання тощо)
  Послуги з розробки лiкарських засобiв
  Послуги з оформлення результатiв наукових дослiджень та експериментальних розробок
  Професiйнi послуги: юридичнi, аудиту i податкового консалтингу
  Послуги у сферi реалiзацiї та захисту прав iнтелектуальної власностi
  Послуги архiтектурнi та iнженернi, пов'язанi з ними послуги з технiчного консультування
  Послуги з формування документiв i звiтностi та консультацiйнi послуги
  Послуги поштового зв'язку
  Послуги з виготовлення друкарських клiше для нанесення дизайнiв на пакувальнi матерiали
  Послуги з утилiзацiї невикористаного пакування
  Iнжинiринговi послуги
  Участь у мiжнародних текстильних виставках "Texprocess", "Techtextil", "Heimtextil" у Франкфуртi-на-Майнi (Нiмеччина) 21-24 червня 2022 р.
  Базовий та детальний iнжинiринг, що розробляється для комплексу насосного обладнання, яке застосовується для перекачування вiдходiв збагачувального передiлу
  Базовий iнжинiринг, що розробляється для основного технологiчного обладнання, спрямований на пiдвищення масової частки залiза в концентратi iз застосуванням флотацiйної технологiї".

     16. Доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
0106410000 Бджоли
0106490090 Комахи: iншi (джмелi)
0404100200 Молочна сироватка, видозмiнена чи нi, згущена або незгущена, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин: у порошку, гранулах чи iншому твердому виглядi: без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту х 6,38): не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв: не бiльш як 1,5 мас.%
0404902100 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi: iншi: без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин та з вмiстом жирiв: не бiльш як 1,5 мас.%
0405901000 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти: iншi: з вмiстом жиру понад 99,3 мас.% i з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас.%
0702000000 Помiдори, свiжi або охолодженi
0814000000 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю
1208100000 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi: iз соєвих бобiв
1521100000 Воски рослиннi
1902191000 Макароннi вироби, неначиненi, неваренi або не приготовленi iншим способом: iншi: без вмiсту борошна грубого або тонкого помолу з м'якої пшеницi
1902199000 Макароннi вироби, неначиненi, неваренi або не приготовленi iншим способом: iншi (з позначкою "Без глютену")
1904101000 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктiв: виготовленi з кукурудзи (з позначкою "Без глютену")
1904300000 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi: пшениця Bulgur
190531 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти: печиво солодке сухе (з позначкою "Без глютену")
190532 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти: вафлi та вафельнi облатки (з позначкою "Без глютену")
1905401000 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти: сухарi (з позначкою "Без глютену")
190590 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти: iншi (з позначкою "Без глютену")
2508300000 Глина вогнетривка
2508700000 Землi шамотнi або динасовi
2515110000 Мармур i травертин: необробленi або начорно обробленi
2521000000 Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або цементу
2523290000 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв: портландцемент: iншi
3307200000 Дезодоранти для тiла та протипотовi препарати
3407000000 Пасти для лiплення, пластилiн, включаючи тi, що виготовляються для дитячих розваг; "стоматологiчний вiск" або сумiшi для одержання злiпкiв зубiв, розфасованi у наборах, в упаковках для роздрiбної торгiвлi або у виглядi плиток, пiдковок, брускiв тощо; iншi сумiшi для стоматологiї, виготовленi на основi гiпсу (кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю)
3502 Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв iз вмiстом бiльш як 80 мас.% сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв
3813000000 Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати та бомби
3824999690 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi: iншi
3916 Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльш як 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiмерних матерiалiв
4302199900 Шкурки цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них, незiбранi: iншi
4409299900 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання: з листяних порiд: iншi
4410113000 Плити деревостружковi: покритi папером, просоченим меламiном (меламiно-формальдегiдною смолою)
4411139000 Плити деревоволокнистi середньої густини (MDF): завтовшки бiльш як 5 мм, але не бiльш як 9 мм: iншi
4411149000 Плити деревоволокнистi середньої густини (MDF): завтовшки бiльш як 9 мм: iншi
4418109000 Вiкна, дверi балконнi та їх рами i наличники: iншi
4418999000 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель: iншi
4421910000 Iншi вироби з дерева: iншi: iз бамбука
4421991000 Iншi вироби з дерева: iншi: з волокнистих плит
4421999900 Iншi вироби з дерева: iншi
4503101000 Вироби з натурального корка: корки та заглушки: цилiндричнi
4807003000 Папiр та картон багатошаровi (виготовленi методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарiв паперу або картону), якi не мають поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, у рулонах або в аркушах: виготовленi з макулатури, покритi або не покритi папером
6507000000 Стрiчки, пiдкладки, чохли, основи, каркаси для капелюхiв, козирки та зав'язки для головних уборiв
6810111000 Будiвельнi блоки та цегла: з легкого бетону (на основi з подрiбненої пемзи, гранульованого шлаку тощо)
7204100000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): вiдходи та брухт ливарного чавуну
7204300000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi
7204411000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): iншi вiдходи та брухт: токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки, вiдходи обрiзування та штампування, пакетованi або непакетованi: токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки
7204419100 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): iншi вiдходи та брухт: токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки, вiдходи обрiзування та штампування, пакетованi або непакетованi: вiдходи обрiзування або штампування: пакетованi
7204419900 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): iншi вiдходи та брухт: токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки, вiдходи обрiзування та штампування, пакетованi або непакетованi: вiдходи обрiзування або штампування: iншi
7204491000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): iншi вiдходи та брухт: iншi: подрiбненi (рiзанi)
7204493000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): iншi вiдходи та брухт: iншi: iншi: пакетованi
7204499000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): iншi вiдходи та брухт: iншi: iншi: iншi
7204500000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки)
7208512000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: завтовшки понад 10 мм: завтовшки понад 15 мм
7208519100 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: завтовшки понад 10 мм: завтовшки понад 10 мм, але не бiльш як 15 мм, завширшки: 2050 мм або бiльше
7208519800 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: завтовшки понад 10 мм: завтовшки понад 10 мм, але не бiльш як 15 мм, завширшки: менш як 2050 мм
7208521000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм: прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки не бiльш як 1250 мм
7208529100 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм: iнший завширшки: 2050 мм або бiльше
7208529900 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм: iнший завширшки: менш як 2050 мм
7210122000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: з гальванiчним або iншим покриттям оловом: завтовшки менш як 0,5 мм: бiла жерсть
7210490000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: iншим способом оцинкований: iнший
7210610000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: з гальванiчним або iншим покриттям алюмiнiєм: з гальванiчним або iншим покриттям сплавом алюмiнiю i цинку
7210701000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: бiла жерсть та вироби з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi
7210708000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: iнший
7212300000 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: iнакше оцинкований
7213200000 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi: iншi, з автоматної сталi
7214100000 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування: кованi
7214300000 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування: iншi, з автоматної сталi
7214993100 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування: iншi: iншi: з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %: iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром: 80 мм або бiльше
7214997100 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування: iншi: iншi: з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше: круглого поперечного перерiзу дiаметром: 80 мм або бiльше
7216321100 Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з вуглецевої сталi: профiлi U-, I- або H-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки 80 мм або бiльше: профiлi I-подiбнi: заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 220 мм: з паралельними полицями
7216329100 Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з вуглецевої сталi: профiлi U-, I- або H-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки 80 мм або бiльше: профiлi I-подiбнi: заввишки понад 220 мм: з паралельними полицями
7905000000 Листи, пластини, стрiчки та фольга цинковi
8110100000 Сурма необроблена; порошки
8441300000 Машини для виробництва картонних коробок, ящикiв, труб, барабанiв або аналогiчної тари iншим способом, нiж формування
8441800000 Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу: iнше обладнання
8476810000 Автомати торговельнi (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), включаючи автомати для розмiну банкнот та монет: iншi автомати: з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями
8603100010 Самохiднi вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, вантажнi вагони, вагони-платформи, крiм включених до товарної позицiї 8604: iз зовнiшнiм джерелом електроживлення: вагони трамвайнi для широкої колiї
8603100090 Самохiднi вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, вантажнi вагони, вагони-платформи, крiм включених до товарної позицiї 8604: iз зовнiшнiм джерелом електроживлення: iншi
8603900000 Самохiднi вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, вантажнi вагони, вагони-платформи, крiм включених до товарної позицiї 8604: iншi
9016001000 Терези чутливiстю 0,05 г або вище, з важками або без них".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.