ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

31.03.05 N 231


Про скасування деяких наказiв Держмитслужби України

     З метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Скасувати такi накази Держмитслужби України (Держмиткому України):

     вiд 29.06.93 N 155 "Про заходи по реалiзацiї Указу Президента України "Про невiдкладнi заходи щодо посилення валютного контролю";

     вiд 10.08.94 N 246 "Про полiпшення бухгалтерського облiку та зберiгання в митницях вилучених предметiв, цiнностей та товарiв";

     вiд 31.05.95 N 229 "Про введення державної статистичної звiтностi за формою N 1-К(митниця) "звiт по кримiнальних справах та злочинах про контрабанду";

     вiд 27.05.96 N 224 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок та процедури вiдбору проб для аналiзу спирту, при його перемiщеннi через митний кордон України";

     вiд 02.08.96 N 358 "Про експеримент щодо застосування голографiчних етикеток з метою захисту вiд пiдробки результатiв митного оформлення";

     вiд 05.03.97 N 100 "Про затвердження Iнструкцiї про атестацiю службових осiб митних органiв України";

     вiд 24.04.97 N 181 "Про порядок укладення договорiв регiональними митницями (митницями) про охорону i супроводження пiдакцизних товарiв";

     вiд 03.06.97 N 246 "Про затвердження Тимчасової iнструкцiї щодо органiзацiї охорони i митного супроводження пiдакцизних товарiв та iнших предметiв i дiяльнiсть чергової служби митної варти по контролю за їх перемiщенням";

     вiд 03.07.97 N 296 "Про затвердження Перелiку пунктiв пропуску на митному кордонi України, через якi дозволяється ввезення, вивезення та транзит через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв";

     вiд 07.07.97 N 301 "Про механiзм виконання митними органами спiльного наказу Держкомкордону України i Держмитслужби України вiд 21 травня 1997 року N 203/220" ;

     вiд 18.07.97 N 336 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок вiдкриття, функцiонування та контролю за дiяльнiстю магазинiв безмитної торгiвлi";

     вiд 12.09.97 N 425 "Про декларування транзитних товарiв, що перемiщуються магiстральними трубопроводами та лiнiями електропередач";

     вiд 31.07.98 N 460 "Про посилення контролю за ввезенням на митну територiю України та митним оформленням окремих пiдакцизних товарiв";

     вiд 16.12.98 N 784 "Про затвердження Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення";

     вiд 23.09.99 N 178 "Про деякi питання контролю за доставкою вантажiв";

     вiд 23.09.99 N 179 "Про порядок введення в дiю наказу Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771";

     вiд 15.02.00 N 79 "Про здiйснення фактичного митного контролю за обсягами природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом";

     вiд 03.03.00 N 124 "Про функцiонування мiсць прибуття автотранспорту";

     вiд 08.08.00 N 431 "Про затвердження Порядку заповнення вантажної митної декларацiї при митному оформленнi нафти, що надходить для переробки на нафтопереробний завод ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття";

     вiд 29.09.00 N 543 "Щодо виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.00 N 1392";

     вiд 28.11.00 N 678 "Про вдосконалення митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв";

     вiд 08.12.00 N 704 "Про використання бланкiв квитанцiй ф.МД-1 старого зразка";

     вiд 08.12.00 N 706 "Про здiйснення митного контролю за обсягами природного газу, що перемiщується через митний кордон України для зберiгання в пiдземних сховищах газу";

     вiд 15.12.00 N 730 "Про проведення митного оформлення транспортних засобiв";

     вiд 09.01.01 N 3 "Про затвердження Положення про проведення експерименту зi спрощеного митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад";

     вiд 28.03.01 N 221 "Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через межi територiї спецiальної економiчної зони "Донецьк";

     вiд 06.05.01 N 298 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307";

     вiд 17.05.01 N 328 "Про затвердження Положення про пам'ятний знак "За сумлiнну службу в митних органах України";

     вiд 22.08.01 N 575 "Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через межi територiї спецiальної економiчної зони "Азов";

     вiд 01.09.01 N 587 "Про внесення змiн до Iнструкцiї про атестацiю службових осiб митних органiв України";

     вiд 17.04.02 N 204 "Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення товарiв та iнших предметiв через територiю спецiальної економiчної зони "Миколаїв";

     вiд 28.12.02 N 741 "Про затвердження форми акта про взяття проб i зразкiв товарiв для митного оформлення";

     вiд 25.03.03 N 193 "Про затвердження перелiку приоритетних тем подання аналiтичних матерiалiв";

     вiд 30.06.04 N 476 "Про затвердження Iнструкцiї про облiк бланкiв суворого облiку (звiтностi) у митних органах, спецiалiзованих митних установах i органiзацiях України";

     вiд 11.11.04 N 811 "Про проведення спецiальних заходiв у зонах дiяльностi окремих митних органiв".

     2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Салагора М.М.

Голова Служби В.В.Скомаровський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.