ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.08.2005 N 280


Про врегулювання питань iноземного iнвестування в Україну

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 серпня 2005 р. за N 947/11227

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Правлiння Нацiонального банку України
вiд 28 лютого 2009 року N 108,
вiд 23 грудня 2009 року N 762,
вiд 22 грудня 2010 року N 572,
вiд 29 жовтня 2012 року N 450,
вiд 19 травня 2014 року N 286,
вiд 14 квiтня 2015 року N 234,
вiд 11 березня 2016 року N 150,
вiд 28 квiтня 2016 року N 303,
вiд 4 серпня 2016 року N 366,
вiд 22 листопада 2016 року N 403,
вiд 10 жовтня 2017 року N 102,
вiд 28 грудня 2017 року N 147,
вiд 5 лютого 2019 року N 31


     Вiдповiдно до вимог статтi 99 Конституцiї України, статей 390 - 400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України "Про режим iноземного iнвестування", статей 7, 30, 44 Закону України "Про Нацiональний банк України", Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" та з метою врегулювання порядку здiйснення iноземних iнвестицiй в Україну та повернення iноземному iнвестору його iнвестицiї, а також повернення прибуткiв, доходiв, iнших коштiв, одержаних вiд iнвестицiйної дiяльностi в Українi, Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити:

     Абзац другий пункту 1 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.02.2019р. N 31)

     Змiни, затвердженi абзацом третiм пункту 1 втратили чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.01.2003р. N 36 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.04.2015р. N 234)

     Змiни до Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.10.2002 за N 841/7129), що додаються.

     2. Внести до Iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.11.2003 N 492 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 17.12.2003 за N 1172/8493 (iз змiнами) такi змiни:

     2.1. Абзац другий пункту 7.8 глави 7 викласти в такiй редакцiї:

     "З цих рахункiв дозволяється перерахування коштiв лише на рахунки нерезидентiв-iнвесторiв за їх iнвестицiйною дiяльнiстю".

     2.2. Пункти 16.3 та 16.5 глави 16 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "ранiше помилково перерахованi iнвестором з цього рахунку. Зазначенi кошти зараховуються на рахунок iнвестора в сумi, що не перевищує ранiше перераховану".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

     3. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова):

     пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома:

     Операцiйного та територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв для керiвництва i використання в роботi, а банкам - до вiдома їх клiєнтiв;

     Нацiонального депозитарiю України та Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цiєю постановою пiдготувати кодифiкований нормативно-правовий акт з питань регулювання iмпорту та експорту капiталу.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на керiвникiв територiальних управлiнь Нацiонального банку України.

     5. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля її державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

В.о. Голови А.В.Шаповалов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
10.08.2005 N 280
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 серпня 2005 р. за N 947/11227

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок iноземного iнвестування в Україну

Положення втратило чиннiсть

(Положення iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.02.2009р. N 108, вiд 23.12.2009р. N 762, вiд 22.12.2010р. N 572, вiд 29.10.2012р. N 450, вiд 19.05.2014р. N 286, вiд 11.03.2016р. N 150, вiд 28.04.2016р. N 303, вiд 04.08.2016р. N 366, вiд 22.11.2016р. N 403, вiд 10.10.2017р. N 102, вiд 28.12.2017р. N 147, втратило чиннiсть згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.02.2019р. N 31)

 

Директор Департаменту валютного регулювання О.А.Щербакова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
10.08.2005 N 280
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 серпня 2005 р. за N 948/11228

ЗМIНИ
до Положення про порядок видачi резидентам iндивiдуальних лiцензiй Нацiонального банку України на переказування iноземної валюти за межi України з метою оплати валютних цiнностей

Змiни втратили чиннiсть
(у зв'язку з втратою чинностi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29 сiчня 2003 року N 36 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 квiтня 2015 року N 234)

Директор Департаменту валютного регулювання О.А.Щербакова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
10.08.2005 N 280
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 серпня 2005 р. за N 949/11229

ЗМIНИ
до Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв

     1. Пункт 1 Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв викласти в такiй редакцiї:

     "1. Вiльно конвертованi валюти, якi широко використовуються для здiйснення платежiв за мiжнародними операцiями та продаються на головних валютних ринках свiту i дозволяються для здiйснення iнвестицiй в Україну, та банкiвськi метали (1 група)".

Директор Департаменту валютного регулювання О.А.Щербакова
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.