ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.07.2006 р. N 11/1-10/8101-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць,
Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики


     У зв'язку з численними запитами митних органiв i суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi з питань митного контролю та митного оформлення пiдакцизних та iнших товарiв, призначених для розмiщення в митний режим магазину безмитної торгiвлi, повiдомляємо.

I. Щодо митного контролю та митного оформлення алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, призначених для розмiщення в митний режим магазину безмитної торгiвлi

     Згiдно з пунктом "ж" частини другої статтi 3 Закону України вiд 15.09.95 N 329/95 "Про акцизний збiр на алкогольнi та тютюновi вироби" не пiдлягають оподаткуванню, зокрема, вартiсть та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, якi призначенi для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi, при вiдвантаженнi їх безпосередньо українськими виробниками цiєї продукцiї. Пiдставою для звiльнення вiд сплати акцизного збору продукцiї, яка призначена для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi, є належно оформлена вантажна митна декларацiя, яка оформляється при вiдвантаженнi цiєї продукцiї вiд такого виробника.

     Частиною 1 статтi 7 зазначеного Закону встановлено, зокрема, що не пiдлягають маркуванню марками акцизного збору алкогольнi напої та тютюновi вироби, якi поставляються для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi безпосередньо українськими виробниками цiєї продукцiї за прямими договорами, укладеними мiж українськими виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i власниками магазинiв безмитної торгiвлi. При цьому митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що спрямовуються до магазинiв безмитної торгiвлi, здiйснюється у момент вiдвантаження такої продукцiї вiд виробника.

     Вiдповiдно до частини п'ятої статтi 15 Закону України вiд 19.12.95 N 481/95 "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" вiдвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що призначенi для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi, здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробiв, з оформленням вантажної митної декларацiї, при цьому мiнiмальнi оптово-вiдпускнi цiни для алкогольних напоїв не застосовуються.

     Згiдно зi статтею 227 Митного кодексу України (далi - Кодекс) власник магазину безмитної торгiвлi зобов'язаний своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, i подавати всi документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення.

     Статтею 200 Кодексу передбачено, що транзит - це митний режим, вiдповiдно до якого товари i транспортнi засоби перемiщуються пiд митним контролем мiж двома митними органами або в межах зони дiяльностi одного митного органу без будь-якого використання на митнiй територiї України.

     Ураховуючи викладене, митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що вiдвантажуються виробником до магазинiв безмитної торгiвлi, здiйснюється в митному режимi транзиту iз заповненням вантажної митної декларацiї згiдно з пунктом 4.1 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909 (зi змiнами) (далi - Порядок).

     При цьому, у графi 29 транзитної вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.06 N 335, зазначаються найменування й дев'ятизначний код митного органу, у якому починається перемiщення вищезазначених пiдакцизних товарiв.

     Пiсля надходження таких товарiв у митницю призначення, у зонi дiяльностi якої розташовано магазин безмитної торгiвлi, вони заявляються згiдно з вимогами статтi 227 Кодексу власником цього магазину в митний режим магазину безмитної торгiвлi.

     Звертаємо увагу, що вiдповiдно до частини другої статтi 165 Кодексу, заходи гарантування доставки застосовуються до пiдакцизних товарiв в обов'язковому порядку.

     Стосовно поставлення на контроль електронної копiї транзитної ВМД повiдомляємо, що поставлення на контроль цiєї ВМД здiйснюється митницею вiдправлення, у зонi дiяльностi якої розташований виробник алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв, що призначенi для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi. При цьому, в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України пiд час поставлення на контроль електронної копiї транзитної ВМД здiйснюються такi перевiрки:

     - коду країни вiдправлення; - коду країни призначення - 804;

     - вiдповiдностi коду товару згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД), зазначеного в графi 33 ВМД, кодовi товару, наведеному в Таблицi вiдповiдностi окремих кодiв видiв податкiв кодам товарiв згiдно з УКТЗЕД, затвердженiй наказом Держмитслужби України вiд 28.04.06 N 354.

     Начальникам регiональних митниць, митниць довести цi роз'яснення до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, розташованих у зонi дiяльностi вiдповiдної митницi та до вiдома особового складу з метою їх дотримання.

II. Щодо мiсця здiйснення митного оформлення товарiв у митному режимi магазину безмитної торгiвлi

     Згiдно з положеннями статтi 227 Кодексу, власник магазину безмитної торгiвлi зобов'язаний, зокрема, своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всi документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення.

     Механiзм прийняття митними органами погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв визначено Порядком прийняття митними органами погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 09.11.04 N 801 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 01.12.04 за N 1522/10121 (зi змiнами).

     Ураховуючи викладене, митне оформлення товарiв у митному режимi магазину безмитної торгiвлi здiйснюється в митному органi, у зонi дiяльностi якого розташовано магазин безмитної торгiвлi.

     При цьому, якщо магазин безмитної торгiвлi розташовано в зонi дiяльностi митного органу, поза якою розташований власник цього магазину, то митне оформлення товарiв у митному режимi магазину безмитної торгiвлi повинно здiйснюватися в митному органi, у зонi дiяльностi якого розташовано магазин безмитної торгiвлi, виключно за листом про погодження, реквiзити якого повиннi зазначатися в графi 44 ВМД, заповненої згiдно з пунктом 7.1 Порядку.

     Звертаємо увагу, що вiдповiдно до положень статтi 227 Кодексу власник магазину безмитної торгiвлi зобов'язаний, зокрема, вести облiк товарiв, що надходять до магазину безмитної торгiвлi та реалiзуються ним, i подавати митним органам, в зонi дiяльностi яких знаходиться магазин безмитної торгiвлi, звiт про рух товарiв у магазинi за формою, встановленою спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Крiм того, вiдповiдно до пункту 20 Правил продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.03 N 1089, власник (керiвник) магазину безмитної торгiвлi зобов'язаний щомiсяця проводити декларування товарiв, реалiзованих у магазинi, шляхом заповнення митної декларацiї.

     ВМД на товари, що проданi в магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, заповнюється вiдповiдно до пункту 7.2 Порядку й фактично є формою звiтностi.

     Зважаючи на викладене, митне оформлення товарiв, якi продано в магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, повинно здiйснюватися виключно в митному органi, у зонi дiяльностi якого розташовано магазин безмитної торгiвлi.

     Листи Держмитслужби України вiд 07.12.05 N 11/1-10/15628-ЕП i вiд 24.05.06 N 11/2-10/5655-ЕП вiдкликаються.

Голова Служби О.Б.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.