ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ, КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТI ТА МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

29.12.2020 N 15/351

 

Департамент митних iнформацiйних технологiй та технологiчного забезпечення


Про мiжнародну угоду та графiки зниження ввiзних та вивiзних (експортних) мит

     Верховною Радою України Законом України вiд 16 грудня 2020 року N 1100-IX ратифiковано Угоду про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю та стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року (далi - Угода) (опублiковано в газетi "Голос України" вiд 29 грудня 2020 року N 240 (7497).

     Згiдно з повiдомленням Мiнiстерства закордонних справ України Угода набере чинностi з 1 сiчня 2021 року (Угода про асоцiацiю Україна - ЄС припиняє дiяти по вiдношенню до Сполученого Королiвства з набранням чинностi Угодою).

     Про оподаткування ввiзним митом товарiв походженням зi Сполученого Королiвства Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї (далi - Сполучене Королiвство)

     Частиною першою статтi 29 глави 1 роздiлу IV "Торгiвля i питання, пов'язанi з торгiвлею" Угоди встановлено, що Сторони скасовують усi ввiзнi мита на продукцiю походженням з iншої Сторони, за винятком передбачених графiками, зазначеними у Додатку I-А до Угоди (далi - Графiки).

     Вiдповiдно до листа Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України вiд 28.12.2020 N 4321-06/76466-03 Угода зi Сполученим Королiвством базується на Угодi про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, ставки ввiзного мита та графiки їх скасувань на товари походженням зi Сполученого Королiвства є аналогiчними ставкам ввiзного мита та графiкам їх скасувань на товари походженням з Європейського Союзу.

     До товарiв походженням зi Сполученого Королiвства, включених до Додатка I-А "Тарифний графiк України", використовується код тарифної преференцiї "424" згiдно з Класифiкатором звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв У країни вiд 20 вересня 2012 року N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй" (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22 грудня 2020 року N 797) (далi - Класифiкатор).

     Про оподаткування ввiзним митом вживаного одягу i додаткових речей до одягу та їх частин за кодом 6309 00 00 20 згiдно з УКТ ЗЕД походженням зi Сполученого Королiвства

     Вiдповiдно до абзацу другого частини другої статтi 29 до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" Угоди для вживаного одягу i додаткових речей до одягу та їх частин за кодом 6309 00 00 20 згiдно з УКТЗЕД, Україна скасує ввiзне мито вiдповiдно до умов, встановлених у Додатку I-В "Додатковi умови для торгiвлi одягом, що використовувався" до Угоди.

     Пунктом 1 статтi 1 Додатку I-В встановлено, що для вживаного одягу i додаткових речей до одягу та їх частин за кодом 6309 00 00 20 згiдно з УКТЗЕД Україна запровадить вхiднi цiни, визначенi у євро за кiлограм чистої ваги.

     У 2021 роцi "вхiдна цiна" на вказаний товар складатиме 7,70 євро за кг.

     З урахуванням викладеного та вiдповiдно до листа Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України вiд 28.12.2020 N 4321-06/76466-03 для вживаного одягу i додаткових речей до одягу та їх частин за кодом 6309 00 00 20 згiдно з УКТЗЕД застосовується звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом якщо заявлена митна вартiсть на вказанi товари буде вищою нiж "вхiдна цiна".

     У разi якщо митна вартiсть буде меншою за "вхiдну цiну", ввiзне мито справляється за ставкою 5,3 вiдс. Митного тарифу України.

     Для застосування тарифної преференцiї до товарiв за кодом 6309 00 00 20 згiдно з УКТ ЗЕД походженням зi Сполученого Королiвства вiдповiдно до Класифiкатора використовується код тарифної преференцiї "426".

     Про застосування тарифних квот на iмпорт в Україну товарiв походженням зi Сполученого Королiвства

     Вiдповiдно до частини першої статтi 29 глави 1 роздiлу IV "Торгiвля i питання, пов'язанi з торгiвлею" Угоди звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом товари походженням зi Сполученого Королiвства у межах встановлених обсягiв, включенi до доповнення Додатка 1-А до частини В "Сукупнiсть тарифних квот для iмпорту до України".

     Тарифнi квоти для поставок в Україну розподiляються за принципом "перший прийшов - перший обслуговується".

     Для реалiзацiї цiєї частини Угоди застосовуються положення наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 грудня 2014 року N 1203 "Про затвердження Порядку контролю за розподiлом тарифної квоти".

     Звертаємо увагу, що вiдповiдно до листа Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України вiд 21.12.2020 N 4321-06/75263-03 до м'яса птицi та напiвфабрикатiв з м'яса птицi за кодами 0207 44 10 00, 0207 44 71 00, 0207 54 10 00, 0207 54 71 00, 0207 60 10 00, 0207 44 21 00, 0207 54 21 00, 0207 60 21 00 згiдно з УКТ ЗЕД застосовуватимуться ставки ввiзного мита, встановленi Додатком 1-А "Тарифний графiк України" до Угоди (у 2021 роцi ставка ввiзного мита на вказанi товари становитиме 3,8 вiдсотка).

     Вiдповiдно до встановленого Порядку розподiл тарифних квот для застосування звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом здiйснюється програмно-iнформацiйним комплексом єдиної автоматизованої системи митного оформлення "Облiк тарифних квот" Держмитслужби в автоматизованому режимi на пiдставi поданої декларантом митної декларацiї, яка повинна мiстити такi вiдомостi:

     код товару згiдно з УКТ ЗЕД, включений до доповнення до Додатка I-А до частини В "Сукупнiсть тарифних квот для iмпорту до України" (графа 33 МД);

     вiдомостi про країну походження товару - Сполучене Королiвство Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї (лiтерний код альфа-2 "GB" у графi 34 МД);

     реквiзити документа про походження, визначеного Угодою за кодами "0954", "7012", "7016" (графа 44 МД);

     код тарифної преференцiї зi сплати ввiзного мита "425" (графа 36 МД).

     Iнформацiю про тарифнi квоти (залишки) просимо розмiстити на Єдиному державному iнформацiйному веб-порталi Держмитслужби "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

     Про оподаткування вивiзним митом товарiв, що вивозяться до Сполученого Королiвства

     Вiдповiдно до статтi 31 глави 1 роздiлу IV "Торгiвля i питання, пов'язанi з торгiвлею" Угоди iснуючi мита або заходи еквiвалентної дiї, якi застосовуються в Українi, як зазначено у Додатку I-С до Угоди, повиннi поступово анулюватися протягом перехiдного перiоду вiдповiдно до Графiка, включеного до Додатка I-С до Угоди (Додаток I-С у додатку 2 до листа).

     Для застосування тарифної преференцiї до товарiв, що вивозяться до Сполученого Королiвства, згiдно з Класифiкатором використовується код тарифної преференцiї "424".

     Звертаємо увагу, що з 01 сiчня 2021 року пiсля виходу Сполученого Королiвства з Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства оподатковуються за ставками вивiзного мита вiдповiдно до пункту 9 Закону України вiд 03 червня 2008 року N 309-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" при вивезеннi до Сполученого Королiвства:

     газ, природнiй газ в газоподiбному станi - у розмiрi 35 вiдс. митної вартостi таких товарiв, але не менш як 400 гривень за 1000 куб. метрiв;

     природнiй газ у скрапленому станi - у розмiрi 35 вiдс. митної вартостi таких товарiв, але не менш як 400 гривень за одну тонну; якщо бiльшi розмiри не встановленi мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     З метою забезпечення мiжнародних зобов'язань України, взятих в рамках Угоди, згiдно з iнформацiєю, викладеною у листi Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України вiд 21.12.2020 N 4321-06/75263-03, вiдповiдно до Угоди надсилаємо графiки:

     ставок ввiзного мита на 2021 рiк;

     ставок вивiзного (експортного) мита на 2021 рiк;

     обсягiв тарифних квот на 2021 рiк.

     Крiм того, пропонуємо передбачити спрацювання формато-логiчного контролю на предмет неможливостi прийняття митної декларацiї до оформлення у разi заявлення у гр. 36 "Преференцiї" МД коду преференцiї "410", а у графi 34 "Країна походження" та/або у графi 15 "Країна вiдправлення" МД - лiтерного коду альфа-2 "GB".

     Додаток: в електронному виглядi (архiв ZIP:2021).

В. о. директора Департаменту митних платежiв, контролю митної вартостi та митно-тарифного регулювання ЗЕД Андрiй ВОЙЦЕЩУК

 

Додаток

Ставки ввiзного мита на 2021 рiк

(частина 1 [01-51], частина 2 [52-97])

Ставки вивiзного (експортного) мита України, встановленi Додатком I-С до Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 8 жовтня 2020 року

I. Жива худоба та шкiряна сировина

Код УКТЗЕД
(на ГС 2017)
Опис на 2021 рiк
  Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин:  
0102 29 10 00 Свiйськi види масою не бiльш як 80 кг 4
0102 29 21 00 Свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою 4
0102 29 29 00 Iншi свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг не для забою 4
0102 29 41 00 Свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою 4
0102 29 49 00 Iншi свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг не для забою 4
0102 29 51 00 Нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою 4
0102 29 59 00 Iншi нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою 4
0102 29 61 00 Корови масою понад 300 кг для забою 4
0102 29 69 00 Корови масою понад 300 кг не для забою 4
0102 29 91 00 Свiйськi види, крiм нетелей та корiв, масою понад 300 кг для забою 4
0102 29 99 00 Iншi свiйськi види, крiм нетелей та корiв, масою понад 300 кг не для забою 4
0102 39 90 00 Несвiйськi види великої рогатої худоби живi 4
ex 0102 90 99 00 Несвiйськi види великої рогатої худоби живi 4
  Вiвцi живi:  
0104 10 10 00 чистопороднi (чистокровнi) племiннi тварини 4
0104 10 30 00 Ягнята (вiком до одного року) 4
0104 10 80 00 iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року) 4
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 6,25
4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм виключених згiдно з примiткою 1 с) до цiєї групи 6,25
4103 90 Iншi шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 b) або 1 с) до цiєї групи, крiм рептилiй та свиней. 6,25

     Примiтка: позначка ex поряд з класифiкацiйним кодом означає, що крiм класифiкацiйного коду слiд керуватися також описом товару

II. Насiння деяких видiв олiйних культур

Код УКТЗЕД
(на ГС 2017)
Опис на 2021 рiк
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене 4,5
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене 4,5
1207 99 96 00 Насiння рижiю 4,5

III. Брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв i напiвфабрикати з їх використанням

Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2017 року
Опис на 2021 рiк
7202 99 80 00 ферохром нiкель та iншi феросплави 6,0
7204 21 вiдходи та брухт нержавiючої сталi 5,0
7204 29 00 00 вiдходи та брухт легованої сталi, iншi 5,0
7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi 5,0
7218 10 00 00 сталь нержавiюча у виглядi зливкiв та в iнших первинних формах 5,0
7401 00 00 00 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (осаджена) 5,0
7402 00 00 00 мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 5,0
7403 12 00 00 литi заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафiнованої мiдi 5,0
7403 13 00 00 заготовки з рафiнованої мiдi 5,0
7403 19 00 00 мiдь рафiнована iнша 5,0
7403 21 00 00 сплави на основi мiдi та цинку (латунi) 5,0
7403 22 00 00 сплави на основi мiдi та олова (бронзи) 5,0
7403 29 00 00 iншi мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405); сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) 5,0
7404 00 вiдходи й брухт мiдi 5,0
7405 00 00 00 лiгатури на основi мiдi 5,0
7406 порошки й луска з мiдi 5,0
7419 99 10 00 мiдний дрiт решiтки й сiтки 6,0
7415 29 00 00 iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi) 6,0
7415 39 00 00 iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) 6,0
7418 10 90 00 столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини, iз мiдi (за винятком мочалок для чищення або полiрування, рукавичок тощо, а також кухонного приладдя, яке використовується для готування або пiдiгрiвання їжi в побутових цiлях, неелектричних, та їх частини) 5,0
7419 iншi вироби мiднi 5,0
7503 00 вiдходи та брухт iз нiкелю 5,0
7602 00 вiдходи та брухт з алюмiнiю 5,0
7802 00 00 00 вiдходи та брухт iз свинцю 5,0
7902 00 00 00 вiдходи та брухт iз цинку 5,0
8002 00 00 00 вiдходи та брухт з олова 6,0
8101 97 00 00 вiдходи та брухт iз вольфраму 6,0
8105 30 00 00 вiдходи та брухт iз кобальту та вироби з них 6,0
8108 30 00 00 вiдходи та брухт iз титану та вироби з них 5,0
8113 00 40 00 вiдходи та брухт iз металокерамiки та вироби з них 6,0

IV. Вiдходи та брухт чорних металiв

Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2017 року)
Опис на 2021 рiк
7204 10 00 00 вiдходи й брухт ливарного чавуну 5,0 євро за тонну
7204 30 00 00 вiдходи й брухт чорних металiв, лудженi 5,0 євро за тонну
7204 41 10 00 токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки 5,0 євро за тонну
7204 41 91 00 вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi 5,0 євро за тонну
7204 41 99 00 вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi 5,0 євро за тонну
7204 49 10 00 вiдходи й брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi) 5,0 євро за тонну
7204 49 30 00 вiдходи й брухт чорних металiв, пакетованi 5,0 євро за тонну
7204 49 90 00 вiдходи й брухт чорних металiв, несортованi або сортованi 5,0 євро за тонну
7204 50 00 00 вiдходи в зливках (шихтовi зливки) для переплавки iз чорних металiв, крiм сталi легованої 5,0 євро за тонну

 

Обсяги тарифних квот на товари, походженням з Сполученого Королiвства Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї, встановленi Доповненням до Додатку I-A до Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 8 жовтня 2020 року на 2021 рiк

Назва групи Коди товарiв згiдно з УКТЗЕД Початкова квота Од. вимiру Зарезер-
вовано
Списано Залишок
М'ясо свинини 0203 11 10 00, 0203 11 90 00, 0203 12 11 00, 0203 12 19 00, 0203 12 90 00, 0203 19 11 00, 0203 19 13 00, 0203 19 15 00, 0203 19 55 00, 0203 19 59 00, 0203 19 90 00, 0203 21 10 00, 0203 21 90 00, 0203 22 11 00, 0203 22 19 00, 0203 22 90 00, 0203 29 11 00, 0203 29 13 00, 0203 29 15 00, 0203 29 55 00, 0203 29 59 00, 0203 29 90 00 1 700 000 кг чистої ваги      
М'ясо свинини (додатково) 0203 11 10 00, 0203 12 19 00, 0203 19 11 00, 0203 19 15 00, 0203 19 59 00, 0203 21 10 00, 0203 22 19 00, 0203 29 11 00, 0203 29 15 00, 0203 29 59 00 1 700 000 кг чистої ваги      
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi 0207 12 10 00, 0207 12 90 00, 0207 14 10 00, 0207 14 20 00, 0207 14 30 00, 0207 14 40 00, 0207 14 50 00, 0207 14 60 00, 0207 14 70 00, 0207 14 91 00, 0207 14 99 00, 0207 26 10 00, 0207 26 20 00, 0207 26 30 00, 0207 26 40 00, 0207 26 50 00, 0207 26 60 00, 0207 26 70 00, 0207 26 80 00, 0207 26 99 00, 0207 27 10 00, 0207 27 20 00, 0207 27 30 00, 0207 27 40 00, 0207 27 50 00, 0207 27 60 00, 0207 27 70 00, 0207 27 80 00, 0207 27 91 00, 0207 27 99 00, 0207 44 31 00, 0207 44 41 00, 0207 44 61 00, 0207 44 81 00, 0207 44 99 00, 0207 45 31 00, 0207 45 41 00, 0207 45 61 00, 0207 45 71 00, 0207 45 81 00, 0207 45 95 00, 0207 45 99 00, 0207 54 31 00, 0207 54 41 00, 0207 54 61 00, 0207 54 81 00, 0207 54 99 00, 0207 55 31 00, 0207 55 41 00, 0207 55 61 00, 0207 55 71 00, 0207 55 81 00, 0207 55 95 00, 0207 55 99 00, 0207 60 31 00, 0207 60 41 00, 0207 60 61 00, 0207 60 81 00, 0207 60 91 00, 0207 60 99 00 2 000 000 кг чистої ваги      
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi (додатково) 0207 12 10 00, 0207 12 90 00 2 000 000 кг чистої ваги      
Цукор 1701 12 10 00, 1701 12 90 00, 1701 13 10 00, 1701 13 90 00, 1701 14 10 00, 1701 14 90 00, 1701 91 00 00, 1701 99 10 00, 1701 99 90 00 6 668 000 кг чистої ваги      
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.