ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 5 лютого 2004 року N 1461-IV,
вiд 6 липня 2010 року N 2436-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 5 вересня 2013 року N 442-VII,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 15 сiчня 2015 року N 124-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII,
вiд 8 грудня 2015 року N 867-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX

(У текстi Закону слова "державнi органи ветеринарної медицини" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

     Цей Закон визначає основнi правовi i органiзацiйнi засади забезпечення якостi та безпеки риби, iнших водних живих ресурсiв, виготовленої з них харчової продукцiї для життя i здоров'я населення та запобiгання негативному впливу на довкiлля у разi вилову, переробки, фасування та перемiщення через митний кордон України.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     абзац другий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     ветеринарне свiдоцтво або ветеринарна довiдка - виданий в установленому порядку документ, що пiдтверджує вiдповiднiсть конкретної партiї продуктiв лову вимогам ветеринарно-санiтарної безпеки.

(абзац третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     У разi здiйснення експорту продуктiв лову та харчової продукцiї з них ветеринарне свiдоцтво пiдлягає обмiну на мiжнародний ветеринарний сертифiкат;

     критичнi точки виробництва - етапи чи операцiї в процесi виготовлення харчової продукцiї, проведення контролю пiд час яких запобiгає можливостi виробництва неякiсної чи небезпечної продукцiї;

     партiя вирощених живої риби або iнших водних живих ресурсiв - кiлькiсть риби або iнших водних живих ресурсiв, вирощених в окремому ставку, iншому водному об'єктi (його дiлянцi), незалежно вiд об'єму воду в них та їх площi;

     партiя продуктiв лову - кiлькiсть продуктiв лову одного найменування, гатунку, одного суб'єкта господарювання, вилучених у перiод не бiльше п'яти найближчих дат i оформлених одним документом про якiсть;

     партiя харчової продукцiї - кiлькiсть продукцiї одного найменування, ґатунку, одного суб'єкта господарювання, виробленої в перiод не бiльше п'яти найближчих дат. Партiя не повинна перевищувати вантажопiдйомностi спецiально обладнаних: одного залiзничного вагона, одного трюму рибальського судна, танкера або цистерни тощо;

(абзац восьмий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     переробне виробництво - комплекс будiвель, механiзмiв, технологiчних процесiв тощо для здiйснення переробки продуктiв лову;

     переробка продуктiв лову - розбирання, охолодження, заморожування, копчення, солiння, маринування, сушiння, в'ялення, консервування, фасування, нагрiвання чи поєднання цих процесiв;

     пресерви - солоний продукт з риби, iнших водних живих ресурсiв з додаванням консервантiв чи антисептикiв, розфасованих у герметизовану тару, що пiдлягає зберiганню при температурi вiд 0 (град.) С до мiнус 15 (град.) С;

     продукти лову - вилученi риба та iншi воднi живi ресурси;

     риба та iншi воднi живi ресурси (воднi бiоресурси) - сукупнiсть водних органiзмiв (гiдробiонтiв), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у водi. До водних живих ресурсiв належать: прiсноводнi, морськi, анадромнi та катадромнi риби на всiх стадiях розвитку, круглоротi, воднi безхребетнi, у тому числi молюски, ракоподiбнi, черви, голкошкiрi, губки, у тому числi молюски, кишковопорожниннi, наземнi безхребетнi у воднiй стадiї розвитку, головоногi, водоростi та iншi воднi рослини;

     абзац чотирнадцятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     спецiальне використання риб та iнших водних живих ресурсiв - усi види використання риб, iнших водних живих ресурсiв (за винятком любительського та спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здiйснюється шляхом їх вилучення (лов, добування, збирання тощо) з середовища перебування;

     харчова продукцiя - переробленi продукти лову, призначенi окремо чи з iншою харчовою продукцiєю для подальшої переробки та (або) споживання.

     Стаття 2. Вимоги до вирощування риби, iнших водних живих ресурсiв

     Вирощування риби, iнших водних живих ресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх дiлянках) та континентальному шельфi України дозволяється суб'єктам господарювання за наявностi позитивної ветеринарно-санiтарної оцiнки стану (визначає центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини) водних об'єктiв.

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Якiсть та безпека живої риби, iнших водних живих ресурсiв, вирощених у ставках, iнших водних об'єктах (їх дiлянках), пiдтверджуються ветеринарним свiдоцтвом, яке видається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, один раз на рiк на всю партiю вирощених живої риби або iнших водних живих ресурсiв.

     Стаття 3. Спецiальне використання риби, iнших водних живих ресурсiв та вимоги до продуктiв лову

     Спецiальне використання риби, iнших водних живих ресурсiв здiйснюється суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями переважним чином за плату в межах встановлених лiмiтiв (квот) за наявностi лiцензiй (дозволiв) та позитивних ветеринарно-санiтарних оцiнок стану промислових дiлянок рибогосподарських водних об'єктiв загальнодержавного значення i показникiв безпеки риби, iнших водних живих ресурсiв (визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини).

     Порядок видачi лiцензiй (дозволiв) та порядок здiйснення спецiального використання риби, iнших водних живих ресурсiв визначаються чинним законодавством.

     Частину третю статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Перiодичнiсть контролю показникiв безпеки продуктiв лову визначається чинним законодавством.

     Продукти лову, якi мiстять токсичнi речовини, що перевищують встановленi допустимi рiвнi, чи з наявнiстю паразитiв понад встановленi норми за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, пiдлягають утилiзацiї згiдно з вимогами чинного законодавства.

     У перiод ускладнення санiтарно-епiдемiчної або епiзоотичної ситуацiї у рибогосподарських водних об'єктах спiльне рiшення щодо реалiзацiї чи утилiзацiї продуктiв лову приймається центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, у сферi ветеринарної медицини.

(частина шоста статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 4. Переробка продуктiв лову

     Оператори потужностей повиннi розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всi небезпечнi фактори, якi можуть впливати на якiсть та безпечнiсть харчової продукцiї.

(стаття 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.07.2010р. N 2436-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 05.09.2013р. N 442-VII, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII, у редакцiї Закону країни вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Стаття 5. Виключена

(стаття 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Стаття 6. Вимоги до переробки продуктiв лову

     Пiд час переробки продуктiв лову повиннi забезпечуватися:

     ведення облiку надходження продуктiв лову, а також облiку виготовленої з них продукцiї;

     проведення постiйного контролю якостi та безпеки продуктiв лову, що надходять на переробку, а також супутнiх матерiалiв та харчової продукцiї з них вiдповiдно до статтi 7 цього Закону;

     реалiзацiя виготовленої харчової продукцiї та використання продуктiв лову для переробки лише за наявностi документального пiдтвердження їх якостi та безпеки;

     недопустимiсть введення в обiг, вилучення з обiгу та утилiзацiя неякiсної та небезпечної продукцiї;

     дотримання вимог нормативно-правових актiв щодо умов добування, переробки та транспортування i зберiгання продуктiв лову та харчової продукцiї з них;

(абзац шостий частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     недопущення негативного впливу неякiсної та небезпечної продукцiї на життя i здоров'я населення та довкiлля.

     Пiд час переробки продуктiв лову суб'єкти господарювання повиннi дотримуватися iнших вимог, передбачених нормативно-правовими актами.

(частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 7. Забезпечення виробником контролю якостi i безпеки продуктiв лову та харчової продукцiї з них

     З метою забезпечення якостi i безпеки продуктiв лову та харчової продукцiї з них для здоров'я населення суб'єкт господарювання проводить контроль цiєї продукцiї на всiх стадiях її переробки.

     Частину другу статтi 7 виключено

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Частину третю статтi 7 виключено

(частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Частину четверту статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Частину п'яту статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Частину шосту статтi 7 виключено

(частина шоста статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Частину сьому статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Частину восьму статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Стаття 8. Виключена

(стаття 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Стаття 9. Виключена

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз
Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII, виключена згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 10. Порядок перемiщення через митний кордон продуктiв лову та харчової продукцiї з них iноземного виробництва

     Митне оформлення для використання на митнiй територiї України продуктiв лову та харчової продукцiї з них iноземного виробництва здiйснюється згiдно з вимогами митного законодавства України.

     Для здiйснення митного оформлення щодо якостi та безпеки продуктiв лову та харчової продукцiї з них iноземного виробництва суб'єкт господарювання подає:

     сертифiкат походження;

     абзац третiй частини другої статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     ветеринарне свiдоцтво на кожну партiю продукцiї (крiм харчової продукцiї з продуктiв лову).

(абзац четвертий частини другої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац п'ятий частини другої статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац шостий частини другої статтi 10 виключено

(частину другу статтi 10 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, абзац шостий частини другої статтi 10 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац сьомий частини другої статтi 10 виключено

(частину другу статтi 10 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, абзац сьомий частини другої статтi 10 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац восьмий частини другої статтi 10 виключено

(частину другу статтi 10 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, абзац восьмий частини другої статтi 10 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 11. Державний контроль та нагляд за безпечнiстю та якiстю продуктiв лову та харчової продукцiї з них

(назва статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Державний контроль та нагляд за безпечнiстю та якiстю продуктiв лову та харчової продукцiї з них здiйснюються пiд час їх виробництва, зберiгання, транспортування, реалiзацiї, використання, утилiзацiї чи знищення i надання послуг у сферi громадського харчування центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах ветеринарної медицини, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, захисту прав споживачiв, у межах їх повноважень.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в сферi рибного господарства, бере участь у заходах з контролю та нагляду за безпечнiстю та якiстю продуктiв рибного лову, харчової продукцiї при їх виробництвi, зберiганнi, транспортуваннi, реалiзацiї, використаннi та утилiзацiї.

(частину першу статтi 11 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою)

     Державний контроль та нагляд за якiстю та безпекою риби, iнших водних живих ресурсiв та харчової продукцiї з них, що призначаються для експорту, здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини.

(статтю 11 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 05.02.2004р. N 1461-IV, частина третя статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Порядок здiйснення державного контролю та нагляду за суб'єктами господарювання, якi виробляють, зберiгають, транспортують рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них, що експортуються, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi ветеринарної медицини.

(статтю 11 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 05.02.2004р. N 1461-IV, частина четверта статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 12. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi якостi та безпеки харчової продукцiї

     Особи, виннi у порушеннi законодавства у сферi якостi та безпеки харчової продукцiї, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, кримiнальну та цивiльну вiдповiдальнiсть.

     Стаття 13. Мiжнародне спiвробiтництво України у сферi забезпечення якостi i безпеки продуктiв лову та харчової продукцiї з них

     Мiжнародне спiвробiтництво України у сферi забезпечення якостi i безпеки продуктiв лову та харчової продукцiї з них здiйснюється шляхом:

     участi в роботi мiжнародних органiзацiй, конференцiй, симпозiумiв, виставок тощо;

     укладання мiжнародних договорiв;

     гармонiзацiї норм та правил з мiжнародними нормами та правилами, якi визначають вимоги до якостi i безпеки продуктiв лову та харчової продукцiї з них;

(абзац четвертий частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     обмiну з торговельними партнерами iнформацiєю про заходи, якi вживаються в Українi для забезпечення якостi i безпеки продуктiв лову та харчової продукцiї з них.

     У разi якщо мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародних договорiв.

     Стаття 14. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
6 лютого 2003 року
N 486-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.