КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 6 березня 2019 р. N 403


Деякi питання реалiзацiї пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України

     Вiдповiдно до пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок ввезення товарiв (крiм пiдакцизних), якi ввозяться з метою реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї" у перiод його реалiзацiї та тимчасово звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом;

     обсяги ввезення товарiв (крiм пiдакцизних), що не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають вимогам проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", якi ввозяться з метою реалiзацiї проекту у перiод його реалiзацiї та тимчасово звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 березня 2019 р. N 403

ПОРЯДОК
ввезення товарiв (крiм пiдакцизних), якi ввозяться з метою реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї" у перiод його реалiзацiї та тимчасово звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом

     1. Цей Порядок визначає процедуру ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв, що не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають вимогам проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2014 р. N 450 "Деякi питання пiдготовки проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї" (далi - проект), якi ввозяться з метою реалiзацiї проекту у перiод його реалiзацiї та тимчасово звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом.

     2. У цьому Порядку термiн "японський суб'єкт з реалiзацiї проекту" вживається у значеннi, наведеному в пунктi 9 пiдроздiлу 1 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, термiн "український замовник з реалiзацiї проекту" - у значеннi, наведеному в пiдпунктi "г" пункту 47 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України.

     3. Ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв здiйснюється в порядку та на умовах, що встановленi Митним кодексом України, iншими законодавчими актами, а також згiдно з вiдповiдними угодами (договорами), укладеними з метою реалiзацiї проекту.

     4. Ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв здiйснюється японським суб'єктом з реалiзацiї проекту, який має право вiдповiдно до законодавства здiйснювати операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв.

     5. Японський суб'єкт з реалiзацiї проекту, що планує ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв, подає українському замовнику з реалiзацiї проекту не пiзнiше нiж протягом десяти робочих днiв до дня ввезення у паперовiй формi та на електронному носiї:

     заяву про видачу довiдки про пiдтвердження того, що товари вiдповiдають вимогам проекту i ввозяться з метою реалiзацiї проекту у перiод його реалiзацiї (далi - довiдка), за формою згiдно з додатком 1;

     зовнiшньоекономiчний договiр (контракт);

     наявнi транспортнi (перевiзнi) документи;

     лист-зобов'язання щодо використання товарiв виключно з метою реалiзацiї проекту у перiод його реалiзацiї.

     6. Український замовник з реалiзацiї проекту протягом п'яти робочих днiв з дати отримання документiв, зазначених у пунктi 5 цього Порядку, видає японському суб'єкту з реалiзацiї проекту довiдку за формою згiдно з додатком 2 або надсилає у письмовiй формi обґрунтовану вiдмову в її видачi.

     7. Довiдка оформлюється у трьох примiрниках, пiдписується уповноваженою особою українського замовника з реалiзацiї проекту. Два примiрники довiдки видаються японському суб'єкту з реалiзацiї проекту, один з яких подається до органу доходiв i зборiв пiд час оформлення товарiв, другий залишається в японського суб'єкта з реалiзацiї проекту. У разi здiйснення електронного декларування з використанням електронної митної декларацiї, засвiдченої квалiфiкованим електронним пiдписом, для митного оформлення подається електронна (сканована) копiя довiдки, засвiдчена квалiфiкованим електронним пiдписом декларанта або уповноваженої ним особи. Третiй примiрник довiдки залишається в українського замовника з реалiзацiї проекту, який веде облiк видачi довiдок.

     8. Пiдставою для вiдмови у видачi довiдки є:

     подання японським суб'єктом з реалiзацiї проекту документiв, зазначених у пунктi 5 цього Порядку, не в повному обсязi;

     виявлення в зазначених документах недостовiрних вiдомостей.

     9. Пiсля усунення причин, що стали пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову у видачi довiдки, японський суб'єкт з реалiзацiї проекту може повторно подати українському замовнику з реалiзацiї проекту заяву про видачу довiдки.

     10. У разi змiни даних, зазначених у довiдцi, японський суб'єкт з реалiзацiї проекту звертається iз заявою до українського замовника з реалiзацiї проекту для видачi нової довiдки. При цьому ранiше видана довiдка пiдлягає анулюванню, про що український замовник з реалiзацiї проекту невiдкладно iнформує органи доходiв i зборiв.

     У заявi зазначаються iнформацiя про те, що японський суб'єкт з реалiзацiї проекту звертається у зв'язку iз змiною даних, та номер i дата довiдки, яка пiдлягає анулюванню.

     11. Японський суб'єкт з реалiзацiї проекту подає довiдку до органу доходiв i зборiв, який здiйснює митний контроль та митне оформлення товарiв.

     12. Органи доходiв i зборiв на пiдставi довiдки здiйснюють митний контроль з урахуванням обсягiв ввезення товарiв (крiм пiдакцизних), що не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають вимогам проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", якi ввозяться з метою реалiзацiї проекту у перiод його реалiзацiї та тимчасово звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом, з визначенням кодiв товарiв згiдно з УКТЗЕД, а також митне оформлення таких товарiв без сплати ввiзного мита.

     13. Контроль за цiльовим використанням товарiв, що тимчасово звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом у рамках проекту, здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

 

Додаток 1
до Порядку
Українському замовнику з реалiзацiї проекту
 
(найменування пiдприємства,
 
мiсцезнаходження,
 
код згiдно з ЄДРПОУ,
 
iндивiдуальний податковий номер
 
платника податку на додану вартiсть)

ЗАЯВА

Просимо видати довiдку про пiдтвердження того, що товари вiдповiдають вимогам проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї" i ввозяться з метою реалiзацiї проекту у перiод його реалiзацiї.

Порядковий номер Номер i дата договору (контракту) Опис товару Код товару згiдно з УКТЗЕД Кiлькiсть товару Вартiсть товару, гривень
Усього на суму   гривень.
(словами)
Додаток на _______ арк. у ____ прим.
     
(найменування посади уповноваженої особи пiдприємства, що планує ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

___ ____________ 20__ р.

 

Додаток 2
до Порядку

ДОВIДКА

Український замовник з реалiзацiї проекту  
 
(найменування пiдприємства, мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ,
 
 iндивiдуальний податковий номер платника податку на додану вартiсть)
пiдтверджує, що  
 
(найменування пiдприємства, мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ,
 
iндивiдуальний податковий номер платника податку на додану вартiсть)

планує ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв, що вiдповiдають вимогам проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї" i ввозяться з метою реалiзацiї проекту у перiод його реалiзацiї.

Порядковий номер Номер i дата договору (контракту) Опис товару Код товару згiдно з УКТЗЕД Кiлькiсть товару Вартiсть товару, гривень
Усього на суму   гривень.
(словами)
     
(найменування посади уповноваженої особи українського замовника з реалiзацiї проекту) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

___ ____________ 20___ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 березня 2019 р. N 403

ОБСЯГИ
ввезення товарiв (крiм пiдакцизних), що не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають вимогам проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", якi ввозяться з метою реалiзацiї проекту у перiод його реалiзацiї та тимчасово звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом

Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару Одиниця вимiру Кiлькiсть
3917 21 10 00 Система подачi повiтря комплектiв 56
3917 22 10 00 Труба полiпропiленова, армована алюмiнiєвою фольгою метрiв 61
3917 29 00 90 Повiтропровiд iз пластику, армованого скловолокном - " - 1015
3917 29 00 90 Труба iз пластику, армованого скловолокном, завдовжки 6 м штук 675
3917 29 00 90 Труба iз пластику, армованого скловолокном, завдовжки 3 м - " - 14
3917 29 00 90 Труба iз пластику, армованого скловолокном метрiв 11442
3917 40 00 90 Вiдвiд iз пластику, армованого скловолокном штук 240
3917 40 00 90 Глухий фланець iз пластику, армованого скловолокном - " - 1
3917 40 00 90 Глухий фланець iз пластику, армованого скловолокном, i сталi - " - 4
3917 40 00 90 Муфта з'єднальна iз пластику, армованого скловолокном, для трубопроводiв - " - 246
3917 40 00 90 Патрубок iз пластику, армованого скловолокном, з фланцем iз сталi - " - 56
3917 40 00 90 Перехiд iз пластику, армованого скловолокном - " - 34
3917 40 00 90 Трiйник iз пластику, армованого скловолокном - " - 80
3917 40 00 90 Фланець iз пластику, армованого скловолокном - " - 43
3917 40 00 90 Фланець полiпропiленовий iз сталевим шаром штук 22
3917 40 00 90 Штуцер iз труби з пластику, армованого скловолокном - " - 101
3920 43, 3920 49 Дошка з полiвiнiлхлориду комплектiв 12
3925 10 00 00 Полiмерний бак для реагенту штук 10
3925 90 80 00 Гребiнчастий водозлив iз листа з полiвiнiлхлориду комплектiв 41
3926 90 97 90 Кришка штук 45
3926 90 97 90 Скло захисне iз пластику - " - 39
4016 91 00 00 Килимок гумовий дiелектричний - " - 48
5603 13 90 00 Геосинтетична тканина кв. метрiв 15860
5603 14 90 00 Геотекстиль термiчно скрiплений - " - 96244
6906 00 00 00 Труба керамiчна каналiзацiйна метрiв 11468
7202 29 Електрод заземлення анодний - " - 11
7303 00 90 00 Труба з високомiцного чавуну з кулястим графiтом - " - 20820
7304 39 93 90 Труба з низьковуглецевої сталi iз внутрiшнiм силiконовим покриттям - " - 208
7304 39 98 10 Труба з низьковуглецевої сталi iз зовнiшньою iзоляцiєю та внутрiшнiм силiконовим покриттям - " - 250
7304 39 98 90 Труба з низьковуглецевої сталi iз внутрiшнiм вогнетривким покриттям, iз внутрiшнiм i зовнiшнiм силiконовим покриттям - " - 374
7305 31 00 90 Труба сталева електрозварна - " - 5472
7306 40 80 90 Димохiд iз сталевої труби штук 4
7307 19 10 00 Вiдвiд iз високомiцного чавуну з кулястим графiтом та ущiльненням - " - 120
7307 19 10 00 З'єднання iз високомiцного чавуну з кулястим графiтом, розтрубом, фланцем та ущiльненням - " - 35
7307 19 10 00 Муфти прямi короткi з ковкого чавуну iз цилiндричною рiзьбою з максимальним умовним проходом 65 мм - " - 2840
7307 19 10 00 Патрубок iз високомiцного чавуну з кулястим графiтом, фланцем, гладким кiнцем - " - 32
7307 19 10 00 Патрубок двофланцевий чавунний штук 6
7307 19 10 00 Перехiд iз високомiцного чавуну з кулястим графiтом, ексцентричний, з фланцями - " - 1
7307 19 10 00 Перехiд розтрубний iз високомiцного чавуну з кулястим графiтом та ущiльненням - " - 2
7307 19 10 00 Перехiд фланцевий з чавунної труби на полiетиленову трубу - " - 8
7307 19 10 00 Трiйник iз високомiцного чавуну з кулястим графiтом та ущiльненням - " - 4
7307 19 10 00 Частини фасоннi чавуннi, з'єднувальнi, для чавунних напiрних труб тонн 30
7307 19 10 00 Фланець iз високомiцного чавуну з кулястим графiтом, перехiдний штук 2
7307 19 10 00 Розподiльчий пристрiй пари високого тиску - " - 1
7307 19 10 00 Розподiльчий пристрiй пари низького тиску - " - 1
7307 93 Трiйник сталевий iз цементно-пiщаним покриттям внутрiшньої поверхнi - " - 10
7308 40 00 00 Риштування пересувне для обслуговування та ремонту кранiв - " - 10
7308 90 Конструкцiя крiплення шинного мосту КШМ (компенсатор шинний мiдний) - " - 18
7308 90 59 00 Бокс розширення - " - 1
7308 90 98 00 Затвор щитовий - " - 397
7308 90 98 00 Драбина безпечна, пересувна, з огорожами платформи по всiх сторонах, для обслуговування таля - " - 3
7308 90 98 00 Модуль з ламелями - " - 4
7308 90 98 00 Решiтка - " - 31
7308 90 98 00 Шандор - " - 268
7309 00 59 00 Резервуар - " - 22
7309 00 90 00 Бункер - " - 44
7309 00 90 00 Контейнер смiттєзбiрний - " - 5
7310 10 00 00 Бак мембранний - " - 2
7310 10 00 00 Ящик металевий для випробування iзоляцiї захисних засобiв - " - 1
7310 29 90 00 Скриня штук 29
7311 00 99 00 Ресивер - " - 9
7322 90 00 Завiса повiтряно-теплова - " - 24
7322 90 00 98 Агрегат опалювальний - " - 83
7322 90 00 98 Пальник газовий - " - 4
7322 90 00 98 Установка припливна комплектна комплектiв 13
7322 90 00 98 Установка припливно-витяжна комплектна - " - 59
7326 90 60 00 Ґрати вентиляцiйнi штук 5
7326 90 60 00 Зонт витяжний - " - 2
7326 90 94 90 Металевий корпус для монтажу в телекомунiкацiйну стiйку завширшки 19 дюймiв - " - 1
7326 90 94 90 Пiдставка для крiплення iзолятора - " - 3
7326 90 98 90 Труба напрямна для мiшалки, у комплектi з крiпленнями - " - 20
7326 90 98 90 Опiрне колiно для встановлення насоса, у комплектi з напрямною штангою та крiпленням - " - 6
7326 90 98 90 Пiрамiда для скла - " - 1
7326 90 98 90 Урна для смiття - " - 29
7411 10 90 00 Труба мiдна метрiв 2019
7616 99 90 00 Драбина-стрем'янка алюмiнiєва для обслуговування таля штук 1
8205 59 80 90 Iнструмент для розрядника - " - 2
8205 59 80 90 Iнструмент кросувальний - " - 2
8205 59 80 90 Штанга iзолювальна оперативна комплектiв 12
8205 70 00 00 Лещата слюсарнi штук 29
8301 40 19 00 Замок електромагнiтний - " - 3
8302 49 00 90 Крiплення для комутаторiв - " - 4
8302 49 00 90 Кронштейн для встановлення вiдеокамери - " - 15
8302 49 00 90 Кронштейн для крiплення замка електромагнiтного - " - 3
8302 49 00 90 Рейка монтажна - " - 1
8302 49 00 90 Комплект монтажний для встановлення модулiв у комунiкацiйну стiйку завширшки 19 дюймiв - " - 2
8302 49 00 90 Профiль монтажний штук 4
8302 49 00 90 Шинотримач - " - 24
8307 10 00 90 Компенсатор сильфонний - " - 30
8307 10 00 90 Рукав металевий гофрований - " - 4
8406 82 00 Турбогенератор пари - " - 1
8413 70 Насос - " - 487
8413 70 81 00 Насос - " - 71
8413 81 00 00 Мулосос для радiального вiдстiйника - " - 26
8413 81 00 00 Насос - " - 74
8414 51 00 90 Вентилятор - " - 6
8414 59 Вентилятор - " - 502
8414 59 20 98 Модуль вентиляторiв - " - 1
8414 60 00 00 Витяжка барабанна механiчна, з витяжним вентилятором - " - 1
8414 60 00 00 Шафа витяжна - " - 1
8414 60 00 00 Шафа для муфельної печi - " - 3
8414 80 Компресор - " - 35
8414 80 19 90 Турбонагнiтач димових газiв - " - 4
8414 80 59 00 Повiтродувка - " - 6
8414 80 73 98 Компресор високошвидкiсний турбiнний, повiтряний - " - 12
8414 80 80 00 Стiл зварника з пiдйомно-витяжним пристроєм, iз вбудованим вентилятором - " - 7
8414 80 80 00 Шафа витяжна - " - 12
8415 10 10 00 Кондицiонери (внутрiшнiй та зовнiшнiй блоки) комплектiв 3
8415 90 00 00 Блок кондицiонера внутрiшнiй, у комплектi з сталевою панеллю - " - 123
8415 90 00 00 Блок кондицiонера зовнiшнiй - " - 21
8415 90 00 00 Блок компресорно-конденсаторний штук 7
8417 80 70 00 Пiч багатошарова iз псевдозрiдженим шаром - " - 4
8417 90 00 90 Блок запалювання - " - 4
8418 21 Холодильник - " - 15
8418 30 Камера морозильна - " - 3
8418 30 20 90 Морозильник штук 9
8418 40 Камера морозильна - " - 3
8418 69 00 90 Осушувач повiтря - " - 8
8418 69 00 90 Холодильник промисловий для зберiгання проб - " - 2
8419 20 00 00 Стерилiзатор - " - 3
8419 32 00 00 Камера лiсосушильна - " - 1
8419 39 00 90 Сушарка вакуумна - " - 1
8419 39 00 90 Сушарка дискова - " - 4
8419 39 00 90 Камера сушильна - " - 8
8419 39 00 90 Пiч сушильна - " - 1
8419 40 00 00 Дистилятор - " - 1
8419 50 00 00 Теплообмiнник - " - 16
8419 50 00 00 Нагрiвач гладкотрубний - " - 4
8419 89 98 00 Баня водяна - " - 2
8419 89 98 00 Термостат - " - 10
8421 19 70 90 Барабан сушильний - " - 4
8421 19 70 90 Центрифуга - " - 2
8421 21 00 00 Фiльтр барабанний сiтчастий - " - 3
8421 21 00 00 Фiльтр водний - " - 1
8421 21 00 00 Гiдроциклон для вiддiлення пiску - " - 8
8421 21 00 00 Деаератор - " - 1
8421 21 00 00 Деiонiзатор - " - 2
8421 21 00 00 Очищувач води - " - 1
8421 21 00 00 Фiльтр адсорбцiйний для видалення ртутi - " - 2
8421 21 00 00 Система фiльтрацiї для бiологiчної стадiї очищення та контролю стокiв - " - 3
8421 21 00 00 Модуль тонкошаровий iз системою видалення осаду - " - 38
8421 39 20 00 Агрегат для вловлювання пилу - " - 16
8421 39 20 00 Фiльтр повiтряний - " - 34
8421 39 20 00 Фiльтр рукавний - " - 12
8421 39 80 10 Очищувач димових газiв - " - 4
8421 39 80 10 Пристрiй для видалення сiрки - " - 4
8421 39 80 10 Скрубер штук 4
8421 39 80 90 Фiльтр вакуумний з насосом - " - 1
8421 99 00 00 Мулосос для радiального вiдстiйника - " - 12
8423 89 00 00 Ваги - " - 5
8424 10 00 90 Модуль газового пожежогасiння, заряджений газом хладоном - " - 3
8424 10 00 90 Модуль порошкового пожежогасiння - " - 68
8424 89 00 00 Душ аварiйний - " - 1
8425 11 00 00 Кран - " - 4
8425 11 00 00 Пiдйомник - " - 33
8425 11 00 00 Таль - " - 2
8425 11 00 00 Тельфер електричний комплектiв 5
8425 19 00 00 Кран ручний штук 6
8425 19 00 00 Пристрiй для пiдйому мiшалки - " - 20
8425 19 00 00 Таль ручний - " - 45
8426 11 00 00 Кран мостовий - " - 31
8426 12 00 00 Кран мобiльний пересувний, ручний - " - 3
8427 10 10 00 Штабелер самохiдний - " - 1
8427 90 00 00 Вiзок гiдравлiчний - " - 4
8428 10 20 00 Лiфт пасажирський вантажопiдйомнiстю 1000 кг - " - 2
8428 10 20 00 Лiфт пасажирський вантажопiдйомнiстю 630 кг - " - 1
8428 32 00 00 Ковшовий транспортер для сита для пiску - " - 4
8428 33 00 00 Згущувач стрiчковий - " - 12
8428 33 00 00 Транспортер стрiчковий - " - 8
8428 33 00 00 Транспортер - " - 12
8428 39 90 00 Транспортер шнековий - " - 36
8428 39 90 00 Конвеєр шнековий - " - 6
8428 39 90 00 Транспортер - " - 4
8428 90 90 00 Механiзм скребковий - " - 56
8428 90 90 00 Мулоскреб для радiального мулоущiльнювача - " - 3
8433 11 90 00 Мотокоса бензинова - " - 3
8443 32 10 00 Принтер лазерний штук 15
8450 19 00 00 Машина пральна - " - 8
8451 21 00 00 Машина сушильна - " - 4
8458 19 00 90 Верстат токарно-гвинторiзний - " - 3
8459 29 00 00 Верстат вертикально-свердлильний - " - 7
8459 29 00 00 Верстат свердлильно-пазувальний - " - 1
8460 39 00 00 Верстат заточний - " - 4
8460 39 00 00 Верстат точильно-шлiфувальний - " - 2
8461 20 00 00 Верстат довбальний - " - 1
8462 29 Верстат трубозгинальний - " - 3
8465 10 10 00 Верстат комбiнований, для обробки дерева - " - 1
8465 91 20 00 Верстат циркулярний - " - 1
8465 92 00 00 Верстат рейсмусовий двостроннiй - " - 1
8465 92 00 00 Верстат фрезерний - " - 1
8465 92 00 00 Верстат фуговальний - " - 1
8465 93 00 00 Верстат шлiфувально-полiрувальний - " - 1
8465 99 00 90 Верстат токарний, для обробки дерева - " - 1
8467 29 85 00 Скимер ручний iз корозiйностiйкої сталi - " - 70
8468 20 00 00 Пальник газовий, у комплектi з газовою клапанною групою - " - 4
8471 41 00 00 Комп'ютер промисловий - " - 1
8471 49 00 00 Робоче мiсце автоматизоване комплектiв 29
8471 50 00 00 Сервер - " - 24
8471 50 00 00 Системний блок штук 436
8471 50 00 00 Термiнал засобiв вимiрювань - " - 36
8471 60 60 00 Клавiатура для персонального комп'ютера - " - 1
8471 60 70 00 Зчитувач безконтактний - " - 3
8471 60 70 00 Приставка клавiшна - " - 2
8471 60 70 00 Мишка для персонального комп'ютера - " - 1
8473 30 80 00 Монтажна база для встановлення модулiв - " - 2
8473 30 80 00 Шасi блейд-серверiв - " - 1
8474 10 00 00 Класифiкатор пiску - " - 6
8474 10 00 00 Ковшовий транспортер для сита для пiску штук 4
8474 10 00 00 Сито вiбрацiйне - " - 4
8474 20 00 00 Подрiбнювач - " - 12
8474 39 00 00 Анаеробний змiшувач - " - 56
8474 39 00 00 Змiшувач - " - 64
8474 39 00 00 Станцiя приготування коагулянту - " - 3
8474 80 90 00 Механiзм скребковий дiаметром 34 м - " - 4
8479 82 00 00 Мiшалка - " - 58
8479 82 00 00 Система аерацiї комплектiв 16
8479 89 97 90 Прес-осушувач штук 1
8479 89 97 90 Прес гвинтовий для зневоднення - " - 10
8479 89 97 90 Прес-осушувач гвинтовий - " - 1
8479 89 97 90 Машина для миття пiдлоги - " - 7
8479 89 97 90 Пiпетка механiчна - " - 2
8479 89 97 90 Прес гвинтовий - " - 12
8479 89 97 90 Прес механiчний - " - 1
8479 89 97 90 Цилiндричний бункер iз козваючим живильником - " - 4
8479 89 97 90 Бункер iз шнековим транспортером - " - 8
8481 30 91 00 Клапан зворотний - " - 274
8481 30 99 00 Клапан автоматичний для випуску повiтря - " - 470
8481 30 99 00 Повiтровiдвiдник автоматичний iз запiрним клапаном - " - 36
8481 40 90 00 Клапан електромагнiтний - " - 10
8481 80 61 00 Засувка комплектiв 2188
8481 80 61 00 Затвор дисковий поворотний штук 7
8481 80 71 00 Клапан запiрний ексцентричний - " - 4
8481 80 81 00 Кран кульовий - " - 1917
8481 80 85 00 Засувка дросельна комплектiв 49
8481 80 85 00 Затвор дисковий штук 669
8481 80 87 00 Клапан регулювальний з електричним приводом - " - 47
8481 80 87 00 Кран дiафрагмовий запiрний прохiдний - " - 10
8481 80 99 00 Гiдранти пожежнi пiдземнi, з робочим тиском 1 МПа штук 64
8481 80 99 00 Клапан вогнезатримувальний - " - 630
8504 31 80 00 Трансформатор напруги - " - 28
8504 32 00 90 Автотрасформатор лабораторний - " - 4
8504 32 00 90 Трансформатор струму комплектiв 55
8504 34 00 00 Пiдстанцiя трансформаторна комплектна штук 2
8504 34 00 00 Трансформатор силовий сухий, з литою iзоляцiєю - " - 28
8504 40 30 00 Блок безперебiйного живлення - " - 1
8504 40 30 00 Блок живлення - " - 65
8504 40 30 00 Джерело безперебiйного живлення - " - 31
8504 40 30 00 Джерело живлення постiйного струму - " - 22
8504 40 30 00 Iнжектор живлення - " - 15
8504 40 90 00 Блок живлення - " - 11
8504 40 90 00 Джерело живлення постiйного струму чотириканальне - " - 19
8504 40 90 00 Перетворювач частоти - " - 1
8504 40 90 00 Блок живлення резервний для шасi - " - 1
8507 20 Батарея акумуляторна номiнальною напругою 12 В - " - 163
8514 10 80 00 Пiч муфельна - " - 4
8515 39 Трансформатор зварювальний однопостовий - " - 12
8516 10 80 00 Водонагрiвач - " - 37
8516 10 80 00 Теплообмiнник трубчастий - " - 4
8516 29 99 00 Обiгрiвач електричний - " - 15
8516 33 00 00 Електрорушник - " - 1
8516 50 00 00 Пiч мiкрохвильова - " - 10
8516 79 70 00 Воронка з електричним обiгрiвом - " - 126
8517 18 00 00 Апарат телефонний - " - 155
8517 61 00 00 Бокс автоматичної телефонної станцiї базовий - " - 1
8517 62 00 00 Модуль - " - 78
8517 62 00 00 Блок - " - 407
8517 62 00 00 Граничний маршрутизатор штук 2
8517 62 00 00 Комутатор - " - 45
8517 62 00 00 Медiаконвертер - " - 28
8517 62 00 00 Панель мережева - " - 6
8517 62 00 00 Екран мiжмережевий - " - 3
8517 62 00 00 Модуль - " - 1
8517 62 00 00 Точка доступу - " - 30
8517 62 00 00 Шлюз комплектiв 1
8517 69 90 00 Пристрiй для дистанцiйної передачi показникiв штук 35
8517 70 90 00 Iнструмент для демонтажу магазину захисту - " - 2
8517 70 90 00 Модуль входу - " - 115
8517 70 90 00 Модуль входу/виходу - " - 204
8517 70 90 00 Модуль контролю доступу - " - 2
8517 70 90 00 Модуль сполучення - " - 179
8517 70 90 00 Модуль сполучення вiдеокамер - " - 46
8517 70 90 00 Модуль сполучення засобiв вимiрювання - " - 15
8517 70 90 00 Панель-заглушка - " - 2
8517 70 90 00 Пристрiй для переключення зовнiшньої лiнiї - " - 1
8517 70 90 00 Стiйка телекомунiкацiйна - " - 12
8517 70 90 00 Шасi для монтажу у стiйку з 14 гнiздами штук 1
8517 70 90 00 Шафа настiнна - " - 13
8517 70 90 00 Шафа телекомунiкацiйна - " - 2
8518 21 00 90 Система акустична - " - 1
8521 90 00 00 Вiдеореєстратор мережевий - " - 1
8523 49 45 00 Система операцiйна комплектiв 1
8523 51 93 00 Веб-клiєнт штук 5
8523 51 99 00 Програмне забезпечення з лiцензiєю комплектiв 431
8523 51 99 00 Лiцензiя для вiдеокамери штук 15
8525 80 19 00 IP вiдеокамера - " - 118
8525 80 99 00 IP вiдеокамера - " - 9
8528 51 00 00 Монiтор штук 444
8528 59 40 00 Вiдеостiна комплектiв 1
8531 20 Детектор переносний для визначення обриву на дiлянках теплотраси - " - 2
8531 90 85 00 Датчик вiдкриття дверей штук 89
8532 10 00 00 Установка компенсацiї реактивної потужностi - " - 1
8533 21 00 00 Магазин опору - " - 4
8533 29 00 00 Резистор - " - 10
8535 Модуль комутацiйний для комiрки комплектної розподiльчої установки комплектiв 11
8535 21 00 00 Вимикач автоматичний штук 3
8535 21 00 00 Вимикач вакуумний з номiнальним струмом вiдключення 1000 А комплектiв 2
8535 30 10 00 Роз'єднувач шинний iз заземленням, з тягами i ручним приводом штук 2
8535 40 00 00 Розрядник трьохелектродний - " - 70
8535 90 00 00 Лiнiйний заземлювач з тягами i ручним приводом - " - 14
8535 90 00 00 Набiр заземлювального модуля - " - 2
8536 10 10 90 Захист модуля з номiнальним струмом вiдключення 150 мА - " - 70
8536 30 Модуль захисту вiд наведених iмпульсних напруг - " - 15
8536 30 Пристрiй захисту вiд наведених iмпульсних напруг - " - 15
8536 30 30 90 Блок iскрозахисту - " - 3
8536 49 00 90 Реле мiкроелектронне з дешунтуванням - " - 5
8536 50 80 00 Ящик з рубильником та запобiжниками - " - 15
8536 69 90 90 Блок 10-дюймовий на 4 розетки - " - 13
8536 69 90 90 Блок 19-дюймовий на 9 розеток - " - 1
8536 69 90 90 Блок з трьох двополюсних розеток iз заземлювальним контактом прихованої установки, iз захисним пристроєм - " - 324
8536 69 90 90 Блок з чотирьох двополюсних розеток iз заземлювальним контактом вiдкритої установки - " - 22
8536 69 90 90 Блок з п'яти двополюсних розеток iз заземлювальним контактом вiдкритої установки штук 40
8536 69 90 90 Блок розеток - " - 4
8536 69 90 90 Патч-панель на 24 порти - " - 50
8536 69 90 90 Патч-панель на 25 портiв - " - 11
8536 69 90 90 Патч-панель оптична на 2 порти - " - 2
8536 69 90 90 Патч-панель оптична на 24 порти - " - 16
8536 69 90 90 Патч-панель оптична на 8 портiв - " - 2
8536 70 00 00 Адаптер прохiдний - " - 84
8536 70 00 00 Бокс оптичний - " - 14
8536 70 00 00 Крос оптичний - " - 17
8536 70 00 00 Органiзатор кабельний - " - 75
8536 90 Пристрiй комплектний розподiльчий номiнальною напругою 6 кВ - " - 1
8536 90 Розгалужувач лiнiйний - " - 7
8536 90 01 90 Шинопровiд алюмiнiєвий з вертикальним крiпленням номiнальною напругою 0,4 кВ комплектiв 33
8536 90 01 90 Шинопровiд мiдний з вертикальним крiпленням - " - 4
8536 90 10 00 Клемник випробувальний штук 6
8537 Мiкропроцесорний пристрiй релейного захисту та автоматики - " - 14
8537 Мiкропроцесорний пристрiй захисту та управлiння фiдером - " - 2
8537 10 Панель мережева на 4 вводи номiнальною напругою 220 В - " - 2
8537 10 91 00 Контролер для управлiння доступом - " - 2
8537 10 91 00 Контролер точок бездротового доступу - " - 2
8537 10 99 90 Блок автоматики комплектiв 52
8537 10 99 90 Блок дистанцiйного керування штук 14
8537 10 99 90 Блок керування - контролер вимiрювальної системи iз ступенем захисту корпусу IP65 - " - 26
8537 10 99 90 Блок комутацiї та контролю на 16 зон - " - 2
8537 10 99 90 Блок комунiкацiйний - " - 10
8537 10 99 90 Блок комутацiйний штук 4
8537 10 99 90 Блок оповiщення - " - 8
8537 10 99 90 Блок узгодження - " - 2
8537 10 99 90 Блок керування для вакуумного вимикача - " - 5
8537 10 99 90 Блок керування пожежним краном - " - 89
8537 10 99 90 Блок керування та iндикацiї - " - 2
8537 10 99 90 Установка розподiльча комплектна номiнальною напругою 0,4 кВ комплектiв 16
8537 10 99 90 Пульт керування вiдеокамерами штук 1
8537 10 99 90 Пункт вимiрювання для контролю роботи обладнання електрохiмiчного захисту вiд корозiї - " - 33
8537 10 99 90 Шафа керування зовнiшнiм освiтленням - " - 4
8537 10 99 90 Шафа оперативного струму - " - 7
8537 10 99 90 Щит безпеки - " - 14
8537 10 99 90 Щит iз пристроєм автоматичного вводу резервного (АВР) джерела живлення - " - 15
8537 10 99 90 Щит дистанцiйного керування - " - 1
8537 10 99 90 Щит електрозасувки - " - 10
8537 10 99 90 Щит збору локальних даних - " - 27
8537 10 99 90 Щит комутацiї - " - 9
8537 10 99 90 Щит мiсцевого керування напругою - " - 156
8537 10 99 90 Щит електричний пульта дистанцiйного управлiння - " - 5
8537 10 99 90 Щит релейного захисту автоматики iз засобами керування та сигналiзацiї - " - 16
8537 10 99 90 Щит силовий - " - 148
8537 10 99 90 Щит телемеханiки - " - 15
8537 10 99 90 Щит термозахисту трансформаторiв - " - 28
8537 10 99 90 Щит керування обладнанням - " - 107
8537 10 99 90 Щит центральної сигналiзацiї - " - 2
8537 10 99 90 Щит навiсний - " - 29
8537 10 99 90 Щит керування опаленням - " - 4
8537 20 91 00 Установка комплектна розподiльча номiнальною напругою 6 кВ комплектiв 18
8543 20 00 00 Генератор пошуковий звуковий штук 1
8543 20 00 00 Генератор сигналiв низькочастотний - " - 5
8543 70 90 00 Блок захисту пiдземних комунiкацiй вiд корозiї - " - 10
8543 70 90 00 Система знезараження ультрафiолетовим випромiнюванням - " - 33
8544 42 10 00 LAN-кабель з полiетиленовою iзоляцiєю метрiв 9000
8544 42 10 00 Шнур з'єднувальний комплектiв 48
8544 42 90 98 Шнур з'єднувальний штук 2
8544 42 90 98 Кабель тестовий - " - 2
8544 42 90 98 Шинопровiд номiнальною напругою 0,4 кВ - " - 6
8544 49 20 00 Кабель - " - 4
8544 70 00 90 Кабель кросовий - " - 19
8544 70 00 90 Кабель мережевий - " - 5
8544 70 00 90 Патч-корд - " - 20
8546 20 00 10 Iзолятор опорний - " - 3
8701 90 20 10 Трактор - " - 1
8701 90 25 00 Трактор - " - 1
8701 90 31 00 Трактор - " - 1
8716 39 50 90 Причiп-самоскид двохосьовий до трактора - " - 1
8716 80 00 00 Вiзок - " - 15
9011 10 90 00 Мiкроскоп - " - 1
9016 00 10 00 Ваги електроннi аналiтичнi - " - 4
9018 20 00 00 Камера для зберiгання стерильного iнструменту - " - 1
9018 20 00 00 Опромiнювач бактерицидний - " - 3
9022 29 00 00 Бета-гамма-спектрометр - " - 1
9025 19 Датчик температури - " - 514
9025 19 20 90 Датчик температури - " - 11
9025 19 80 98 Датчик-реле температури - " - 4
9025 19 80 98 Датчик загрози заморожування капiлярiв - " - 66
9025 80 40 90 Датчик вимiрювання вологостi (мутностi) штук 29
9026 10 21 00 Витратомiр - " - 251
9026 10 21 00 Витратомiрний комплекс на базi обчислювача об'ємної витрати газу - " - 1
9026 10 29 00 Датчик рiвня - " - 79
9026 10 81 00 Вимiрювач швидкостi потоку - " - 11
9026 10 89 00 Датчик рiвня - " - 125
9026 20 20 00 Датчик тиску - " - 410
9026 20 80 00 Автоматичний регулятор перепаду тиску - " - 65
9026 20 80 00 Манометр вантажопоршневий - " - 2
9026 20 80 00 Манометр - " - 3
9026 20 80 00 Мiкроманометр багатограничний - " - 1
9026 20 80 00 Регулятор перепаду тиску - " - 48
9026 20 80 00 Регулятор тиску "до себе" - " - 34
9026 80 20 00 Витратомiр потоку пари - " - 8
9026 80 20 00 Витратомiр продуктiв спалювання - " - 4
9026 80 80 00 Витратомiр повiтря - " - 92
9027 10 10 00 Газоаналiзатор - " - 49
9027 10 90 00 Датчик газу - " - 72
9027 10 90 00 Датчик кисню оптичний - " - 24
9027 30 00 00 Аналiзатор амонiйного азоту - " - 12
9027 30 00 00 Аналiзатор зважених речовин - " - 18
9027 30 00 00 Спектрометр атомно-абсорбцiйний - " - 1
9027 30 00 00 Спектрофотометр - " - 1
9027 50 00 00 Аналiзатор промисловий фотометричний - " - 9
9027 80 11 00 Аналiзатор окислювально-вiдновного потенцiалу - " - 22
9027 80 11 00 Датчик - " - 16
9027 80 17 00 Аналiзатор газовий - " - 2
9027 80 17 00 Вимiрювач концентрацiї розчиненого кисню - " - 1
9027 80 17 00 Вимiрювач концентрацiї ртутi - " - 1
9027 80 17 00 Калориметр - " - 1
9027 80 17 00 Мас-спектрометр з iндуктивно зв'язаною плазмою штук 1
9027 80 17 00 Аналiзатор промисловий для визначення концентрацiї хiмiчного споживання кисню у вiдфiльтрованiй водi - " - 3
9027 90 Пробовiдбiрник автоматичний - " - 3
9027 90 50 00 Датчик каламутностi заглибний, високоточний, цифровий - " - 3
9027 90 80 00 Блок аналiзатора газу - " - 10
9027 90 80 00 Електрод порiвняння мiдно-сульфатний - " - 36
9028 Лiчильник електроенергiї - " - 3
9028 Ящик облiку, з лiчильником - " - 2
9028 10 00 00 Вузол облiку газу, iз фiльтром - " - 1
9028 30 19 00 Лiчильник електронний трифазний - " - 6
9028 30 19 00 Лiчильник трифазний активної енергiї - " - 8
9029 90 00 90 Датчик вимiрювання швидкостi - " - 17
9030 31 00 00 Прилад вторинний вимiрювальний - " - 1
9030 31 00 00 Мультиметр - " - 2
9030 31 00 00 Прилад комбiнований елекровимiрювальний - " - 19
9030 33 10 00 Вольтамперфазометр - " - 5
9030 33 10 00 Мегаомметр - " - 2
9030 33 10 00 Мiкроомметр - " - 2
9030 33 10 00 Прилад для вимiрювання опору ланцюга фаза - нуль - " - 2
9030 33 10 00 Прилад електровимiрювальний - " - 2
9030 33 91 00 Вольтметр електромагнiтної системи - " - 4
9030 33 99 00 Амперметр - " - 18
9030 33 99 00 Блок низьковольтних вимiрювань - " - 1
9030 33 99 00 Вимiрювач дiелектричних втрат - " - 1
9030 33 99 00 Вимiрювач опору заземлення - " - 2
9030 33 99 00 Мiлiамперметр магнiтоелектричної системи - " - 3
9030 33 99 00 Покажчик напруги свiтло-звуковий - " - 12
9030 33 99 00 Тестер iзоляцiї високовольтного електрообладнання - " - 3
9030 39 00 00 Клiщi електровимiрювальнi штук 4
9030 39 00 00 Рефлектометр цифровий - " - 1
9030 90 85 00 Вилка вимiрювальна - " - 2
9031 49 90 00 Датчик фотоелектричний - " - 14
9031 80 38 00 Датчик ваги - " - 58
9032 10 20 00 Терморегулятор iз датчиком - " - 23
9032 10 20 00 Регулятор температури - " - 22
9401 30 00 00 Крiсло - " - 368
9401 30 00 00 Стiлець - " - 16
9401 61 00 00 Стiлець - " - 20
9401 71 00 00 Стiлець - " - 27
9401 79 00 00 Лава - " - 39
9401 79 00 00 Стiлець - " - 157
9402 90 00 00 Кушетка медична - " - 3
9402 90 00 00 Лiжко для первинної допомоги - " - 2
9403 10 58 00 Стiл - " - 15
9403 10 58 00 Сушарка для посуду - " - 11
9403 10 58 00 Шафа медична комплектiв 3
9403 10 91 00 Шафа для газового балона - " - 7
9403 10 91 00 Шафа для газових балонiв штук 4
9403 10 91 00 Шафа для зберiгання - " - 20
9403 10 91 00 Шафа металева комплектiв 90
9403 10 98 00 Стiл для ручного розкрою скла штук 1
9403 10 98 00 Стiл паяльщика - " - 5
9403 10 98 00 Верстак - " - 35
9403 10 98 00 Надбудова для титрування - " - 6
9403 10 98 00 Надбудова пристiнна на стiл - " - 1
9403 10 98 00 Надбудова сервiсна острiвна - " - 4
9403 10 98 00 Надбудова сервiсна - " - 15
9403 10 98 00 Стелаж - " - 223
9403 10 98 00 Стiйка для зберiгання балонiв - " - 3
9403 10 98 00 Стiл для ваг - " - 11
9403 10 98 00 Стiл для приладiв - " - 3
9403 10 98 00 Стiл лабораторний - " - 62
9403 10 98 00 Стiл пересувний штук 2
9403 10 98 00 Стiл - " - 1
9403 10 98 00 Стiл-мийка - " - 19
9403 10 98 00 Сушарка для посуду - " - 1
9403 30 11 00 Стiл - " - 258
9403 30 19 00 Стiл - " - 28
9403 30 19 00 Стiл для вантажопоршневого манометра - " - 1
9403 30 19 00 Стiл монтажника - " - 19
9403 30 19 00 Тумба - " - 22
9403 30 19 00 Шафа комплектiв 6
9403 30 91 00 Шафа штук 199
9403 30 99 00 Стелаж для книжок - " - 101
9403 30 99 00 Стiл iз стiльцем - " - 2
9403 30 99 00 Стiл манiпуляцiйний - " - 1
9403 30 99 00 Тумба - " - 2
9403 30 99 00 Шафа - " - 295
9406 00 38 00 Сховище для газових балонiв - " - 3
9406 00 80 00 Модульна станцiя вiдбору проб - " - 1

__________
     * Коди УКТЗЕД наводяться в цьому перелiку довiдково. Пiдставою для звiльнення вiд оподаткування ввiзним митом товарiв, якi ввозяться на митну територiю України, є вiдповiднiсть таких товарiв опису та кiлькостi, що зазначенi в перелiку.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.