КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 травня 2022 р. N 554


Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 лютого 2022 р. N 161, вiд 28 лютого 2022 р. N 167, вiд 1 березня 2022 р. N 173, вiд 4 березня 2022 р. N 191, вiд 5 березня 2022 р. N 203, вiд 6 березня 2022 р. N 211, вiд 7 березня 2022 р. N 219, вiд 8 березня 2022 р. N 226, вiд 10 березня 2022 р. N 244, вiд 13 березня 2022 р. N 266, вiд 16 березня 2022 р. N 289, вiд 19 березня 2022 р. N 324, вiд 20 березня 2022 р. N 336, вiд 21 березня 2022 р. N 340, вiд 26 березня 2022 р. N 371 i вiд 12 квiтня 2022 р. N 444, змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 травня 2022 р. N 554

ЗМIНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     1. Виключити такi позицiї:

"2843290000 Сполуки срiбла: iншi";
"2843210000 Нiтрат срiбла";
"2910100000 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що мiстять в структурi тричленний цикл, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi: оксиран (етиленоксид)";
"2910900000 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що мiстять в структурi тричленний цикл, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi: iншi";
"2928 00 10 00 Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну: N,N-бiс(2-метоксиетил) гiдроксиламiн";
"2928 00 90 90 Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну: iншi: iншi".

     2. Позицiю

"2837200000 Комплекснi цiанiди"

     замiнити такою позицiєю:

"2837 Цiанiди, оксиди цiанiдiв та комплекснi цiанiди".

     3. Позицiю

"292690 Сполуки, що мiстять функцiональну нiтрильну групу: iншi"

     замiнити такою позицiєю:

"2926 Сполуки, що мiстять функцiональну нiтрильну групу".

     4. Позицiю

"4823 (крiм 4823701000) Iншi папiр та картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою (або розмiрами); iншi вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон"

     замiнити такою позицiєю:

"4823 Iншi папiр та картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою (або розмiрами); iншi вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон".

     5. Позицiю

"8514 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi)"

     замiнити такою позицiєю:

"8514 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне".

     6. Позицiю

"8544 (крiм 8544111020, 8544111090, 8544119090, 8544492000, 8544499100, 8544499391) Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями"

     замiнити такою позицiєю:

"8544 (крiм 8544111020, 8544111090, 8544119090, 8544492000, 8544499100, 8544499391, 854460, 85447000) Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями".

     7. Пiсля позицiї

     "Рекламна дiяльнiсть"

     доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
  Послуги з ремонту та технiчного обслуговування пристроїв на рiдких кристалах, лазерiв, крiм лазерних дiодiв
  Послуги з ремонту та технiчного обслуговування приладiв та апаратури для автоматичного регулювання або керування
  Послуги та програмне забезпечення для постачальникiв машин та апаратiв для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричних (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазерного або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвукових, електронно-променевих, магнiтно-iмпульсних або плазмодугових; електричних машин та апаратiв для гарячого напилення металiв або металокерамiки, включаючи оплату лiцензiй програмного забезпечення та/або розробку програмного забезпечення/обладнання, щорiчну плату за обслуговування програмного забезпечення/обладнання, технiчну пiдтримку програмного забезпечення/обладнання
  Послуги з фармаконагляду щодо лiкарських засобiв для зовнiшнiх ринкiв
  Послуги з проведення або монiторингу клiнiчних дослiджень на лiкарськi засоби для зовнiшнiх ринкiв
  Послуги з проведення експертизи, сертифiкацiї, валiдацiї, лабораторних дослiджень лiкарських засобiв
  Послуги iз сертифiкацiї та внесення змiн у сертифiкацiйнi досьє медичних виробiв для зовнiшнiх ринкiв
  Розрахунки за лiцензiйними договорами, у тому числi роялтi
  Роботи та послуги з модернiзацiї обладнання, пуско-налагоджувальних робiт, технiчного обслуговування, синхронiзацiї, перевiрки функцiонування обладнання пiсля замiни запасних частин
  Послуги, пов'язанi з участю резидентiв України в тендерах за межами України, у тому числi послуги, пов'язанi з реєстрацiєю резидента України та контрактiв, пiдписаних з резидентом України на державних товарних бiржах iнших держав
  Послуги акредитованих європейських лабораторiй для проведення випробувань продукцiї (металопластикових конструкцiй, дверей металевих)
  Участь у меблевiй виставцi, м. Познань (Польща), 16-19 травня 2022 р.
  Технiчнi послуги з регенерацiї каталiзатора iз зниженою активнiстю".

     8. Доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
0602903000 Рослини овочевих культур, суницi та полуницi
2603000000 Руди та концентрати мiднi
2610000000 Руди та концентрати хромовi
261510 Руди та концентрати цирконiєвi
2843 Метали дорогоцiннi у колоїдному станi; органiчнi або неорганiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, iз визначеним або невизначеним хiмiчним складом; амальгами дорогоцiнних металiв
2845 Iзотопи, крiм включених до товарної позицiї 2844; їх органiчнi або неорганiчнi сполуки, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом
2904910000 Трихлоронiтрометан (хлорпiкрин)
2910 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що мiстять в структурi тричленний цикл, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2913000000 Похiднi речовин товарної позицiї 2912, галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
292800 Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксил амiну
3702440010 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована: плiвка iнша, неперфорована, завширшки бiльш як 105 мм: завширшки бiльш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм: завдовжки не бiльш як 200 м
38140090 Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв: iншi
3916200090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльш як 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiмерних матерiалiв: з полiмерiв вiнiлхлориду: iншi
4418105000 Вiкна, дверi балконнi та їх рами i наличники: з деревини хвойних порiд
4702000000 Целюлоза деревинна, розчиннi сорти
6810190000 Черепиця, кахлi, плити, цегла та аналогiчнi вироби: iншi
6911100000 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi господарськi i туалетнi вироби, з фарфору: посуд та прибори столовi або кухоннi
7004 Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом
7018101900 Намистини склянi: iншi
7602009000 Брухт алюмiнiєвий
8437800000 Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловостi або iнше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах: iнше обладнання
8446210000 Верстати ткацькi: для виробництва тканин завширшки понад 30 см човниковi: з приводом вiд двигуна
9504500000 Консолi та обладнання для вiдеоiгор, крiм зазначених у пiдпозицiї 950430".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.