ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України

вiд 8 червня 2000 року N 1807-III,
вiд 21 вересня 2000 року N 1986-III,
вiд 5 червня 2003 року N 909-IV,
вiд 3 лютого 2004 року N 1416-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV,
вiд 27 квiтня 2007 року N 995-V,
вiд 19 жовтня 2010 року N 2608-VI,
вiд 9 лютого 2012 року N 4395-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX

(У текстi Закону слова "суб'єкти пiдприємницької дiяльностi" в усiх вiдмiнках замiнено словами "суб'єкти господарювання" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

     Цей Закон визначає правовi основи i принципи державного регулювання видобутку, виробництва, використання, зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контролю за операцiями з ними.

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв та понять

     У цьому Законi термiни та поняття вживаються у такому значеннi:

     1) дорогоцiннi метали - золото, срiбло, платина i метали платинової групи (паладiй, iридiй, родiй, осмiй, рутенiй) у будь-якому виглядi та станi (сировина, сплави, напiвфабрикати, промисловi продукти, хiмiчнi сполуки, вироби, вiдходи, брухт тощо);

     2) дорогоцiнне камiння - природнi та штучнi (синтетичнi) мiнерали в сировинi, необробленому та обробленому виглядi (виробах):

     а) першого порядку - алмаз, рубiн, сапфiр синiй, смарагд, олександрит;

     б) другого порядку - демантоїд, евклаз, жадеїт (iмперiал), сапфiр рожевий та жовтий, опал благородний чорний, шпiнель благородна;

     в) третього порядку - аквамарин, берил, кордiєрит, опал благородний бiлий та вогняний, танзанiт, топаз рожевий, турмалiн, хризоберил, хризолiт, цаворiт, циркон, шпiнель;

     г) четвертого порядку - адуляр, аксинiт, альмандин, аметист, гесонiт, гросуляр, данбурит, дiоптаз, кварц димчастий, кварц рожевий, клiногумiт, кришталь гiрський, кунцит, морiон, пiроп, родолiт, скаполiт, спесартин, сподумен, топаз блакитний, винний та безколiрний, фенакiт, фероортоклаз, хризопраз, хромдiопсид, цитрин;

     3) дорогоцiнне камiння органогенного утворення - перли i бурштин в сировинi, необробленому та обробленому виглядi;

     4) напiвдорогоцiнне камiння - природнi та штучнi (синтетичнi) мiнерали, органогеннi утворення та гiрськi породи в сировинi, необробленому та обробленому виглядi (виробах):

     а) першого порядку - бiрюза, жадеїт, лазурит, малахiт, молдавiт, нефрит, тигрове та кошаче око, хаулiт, хризокола, цоiзит, чароїт;

     б) другого порядку - агат, амазонiт, гагат, гематит, дерево скам'янiле, джеспiлiт, егiринiт, епiдозит, кахолонг, кварцит кольоровий, кремiнь кольоровий, онiкс мармуровий, опал, пегматит, пiрофiлiт, родонiт, сердолiк, серпентинiт, скарни кольоровi, содалiт, халцедон, шпати iризуючi польовi, яшма;

     5) видобуток дорогоцiнних металiв - вилучення дорогоцiнних металiв з надр i вiдходiв гiрничо-збагачувального або металургiйного виробництва (хвости збагачення, вiдвали, шлаки, шлами, недогарки) усiма можливими способами;

     6) видобуток дорогоцiнного камiння та напiвдорогоцiнного камiння - вилучення дорогоцiнного камiння та напiвдорогоцiнного камiння з гiрських порiд усiма можливими способами;

     7) виробництво дорогоцiнних металiв - вилучення дорогоцiнних металiв iз комплексних руд, концентратiв та iнших напiвпродуктiв, вiдходiв i брухту, що мiстять цi метали, та афiнаж дорогоцiнних металiв;

     8) використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння - переробка, обробка, використання i застосування дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння для виробничих, наукових, соцiально-культурних та iнвестицiйних потреб;

     9) операцiї з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням - дiї, пов'язанi з:

     а) виникненням та припиненням права власностi та iнших прав на дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння, в тому числi прийманням пiд заставу ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв;

(пiдпункт "а" пункту 9 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     б) надходженням дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння до мiсць зберiгання фондiв i запасiв, а також їх зберiганням i вiдпуском у встановленому порядку;

     в) змiною вмiсту або фiзичного стану дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння у будь-яких речовинах i матерiалах пiд час їх видобутку, виробництва та використання;

     г) ввезенням дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, виробiв i матерiалiв, що їх мiстять, в Україну з-за кордону та вивезенням з України;

     д) зберiганням та експонуванням дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння.

(пункт 9 статтi 1 доповнено пiдпунктом "д" згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють операцiї з дорогоцiнними металами, дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення, напiвдорогоцiнним камiнням, пiдлягають обов'язковiй реєстрацiї в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю;

(пункт 9 статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     10) Державний фонд дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України - вся сукупнiсть дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, якi перебувають у державнiй власностi та вiдповiдно до законодавства зарахованi до нього i призначенi для забезпечення державних виробничих, наукових, соцiально-культурних та iнших потреб, що фiнансуються з державного бюджету;

     11) Iсторичний фонд дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України - частина Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України, що є зiбранням дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, ювелiрних, побутових виробiв, предметiв релiгiйного культу, виготовлених iз застосуванням дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння (покриття з них), якi мають iсторичну, музейну, наукову, художню або iншу культурну цiннiсть, а також унiкальнi золотi та платиновi самородки, дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння;

     12) золотий запас України складається з афiнованого золота в зливках, є державною власнiстю i становить частину державних золотовалютних резервiв України;

     13) банкiвськi метали - це золото, срiбло, платина, метали платинової групи, доведенi (афiнованi) до найвищих проб у зливках i порошках, що мають сертифiкат якостi, а також монети, виробленi з дорогоцiнних металiв;

(пункт 13 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     14) оперативний резерв золота - складова частина Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України, визначена як резерв для забезпечення невiдкладних потреб нацiональної економiки;

     15) Державне сховище дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України - органiзацiя, що входить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику, i забезпечує закупiвлю за рахунок державного бюджету, приймання, зберiгання, продаж дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння у будь-якому виглядi та станi;

(пункт 15 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     16) скарб дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння - прихованi у надрах, на поверхнi землi, на днi водоймищ дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння або вироби з них, власник яких згiдно з чинним законодавством втратив на них право або не може бути встановлений;

     17) первинна обробка - сукупнiсть процесiв сортування, роздiлу, пiротехнiчного i радiацiйного контролю;

     18) переробка брухту i вiдходiв дорогоцiнних металiв i сплавiв - комплекс пiдготовчих пiрометалургiйних i гiдрометалургiйних операцiй, у тому числi афiнаж, для отримання дорогоцiнних металiв i сплавiв iз брухту та вiдходiв;

     19) афiнаж дорогоцiнних металiв - металургiйний процес одержання дорогоцiнних металiв високої чистоти шляхом вiддiлення вiд них забруднюючих домiшок;

     20) рекуперацiя дорогоцiнного камiння - повернення частини дорогоцiнного камiння для повторного використання;

     21) проба - показник, що визначає цiннiсть сплаву, з якого виготовлено вироби з дорогоцiнних металiв, i засвiдчує вмiст вагових одиниць основного дорогоцiнного металу в однiй тисячi вагових одиниць сплаву.

(абзац перший пункту 21 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     В Українi для ювелiрних та побутових виробiв iз дорогоцiнних металiв встановлюються такi проби:

платина - 900 (дев'ятисота)
- 950 (дев'ятсот п'ятдесята)
золото - виключено
- 375 (триста сiмдесят п'ята)
- 500 (п'ятисота)
- 585 (п'ятсот вiсiмдесят п'ята)
- 750 (сiмсот п'ятдесята)
- 958 (дев'ятсот п'ятдесят восьма)
- 999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ята)
срiбло - виключено
- 800 (восьмисота)
- 830 (вiсiмсот тридцята)
- 875 (вiсiмсот сiмдесят п'ята)
- 925 (дев'ятсот двадцять п'ята)
- 960 (дев'ятсот шiстдесята)
паладiй - 500 (п'ятисота)
- 850 (вiсiмсот п'ятдесята)
(абзац другий пункту 21 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 05.06.2003р. N 909-IV, вiд 03.02.2004р. N 1416-IV)

     Залишаються в обiгу i реалiзуються ювелiрнi та побутовi вироби iз золота 333 (триста тридцять третьої) i 583 (п'ятсот вiсiмдесят третьої) проби та срiбла 750 (сiмсот п'ятдесятої) проби з вiдбитком державного пробiрного клейма.

(абзац третiй пункту 21 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 05.06.2003р. N 909-IV)

     22) державне пробiрне клеймо - знак установленого єдиного зразка, що засвiдчує цiннiсть виробiв iз дорогоцiнних металiв. Опис державного пробiрного клейма та його форма затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики. Виготовлення державних пробiрних клейм здiйснюється за замовленням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю;

(пункт 22 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     23) клеймування - пробiрно-технологiчна операцiя нанесення вiдбитку державного пробiрного клейма на ювелiрнi та побутовi вироби з дорогоцiнних металiв. Не пiдлягають обов'язковому клеймуванню в органах, якi здiйснюють державний пробiрний контроль напiвфабрикати i зливки з дорогоцiнних металiв; вироби з дорогоцiнних металiв, якi мають iсторичну або археологiчну цiннiсть, а також ордени, медалi i монети; дрiбна насiчка (iнкрустацiя) золотом i срiблом на зброї, предметах побуту, релiгiйного культу тощо; сухозлiтка жовта i сухозлiтка срiбна; прилади, лабораторний посуд та iншi вироби, що виготовляються з дорогоцiнних металiв i призначенi для наукових, виробничих, медичних та iнших цiлей;

(пункт 23 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000р. N 1986-III)

     24) iменник - спецiальний знак, що засвiдчує виготовлювача ювелiрних та побутових виробiв iз дорогоцiнних металiв.

     Суб'єкти господарювання, якi виготовляють ювелiрнi та побутовi вироби з дорогоцiнних металiв, зобов'язанi мати iменник, вiдбиток якого проставляється виготовлювачем або за його дорученням державною установою пробiрного контролю на всiх виробах.

     Вiдбиток iменника пiдлягає щорiчнiй реєстрацiї в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю, в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     Використання незареєстрованого iменника забороняється.

     Вiдбитки iменникiв, зареєстрованi суб'єктами господарювання, дозволяється наносити тiльки на вироби, виготовленi цим суб'єктом господарювання;

(пункт 24 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000р. N 1986-III, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     25) суб'єктами правовiдносин у сферi видобутку, виробництва, використання, зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та проведення операцiй з ними можуть бути суб'єкти господарювання незалежно вiд форм власностi, якi провадять свою господарську дiяльнiсть згiдно iз законом.

(пункт 25 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV)

     26) державний пробiрний контроль - система органiзацiйно-технiчних i правових заходiв, спрямованих на здiйснення державного контролю за видобуванням, виробництвом, використанням, обiгом, облiком i зберiганням дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння та дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння, виробiв iз них, виконанням операцiй iз зазначеними цiнностями, а також на забезпечення залучення до вторинної переробки вiдходiв i брухту, що мiстять дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння;

(статтю 1 доповнено пунктом 26 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     27) державний пробiрний контроль за якiстю виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння - перевiрка вiдповiдностi виробiв вимогам чинних нормативно-правових актiв (положень, правил) у частинi вмiсту основного дорогоцiнного металу у сплавi (сплавах), з якого (яких) виготовлено вироби, наявностi на виробах вiдбитка (вiдбиткiв) державного пробiрного клейма, мiжнародного або iноземного клейма погодженого зразка, iменника та їхньої вiдповiдностi встановленим вимогам i правилам, а також вiдповiдностi вставки (вставок) iз дорогоцiнного камiння та дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння найменуванню та ваготехнiчним характеристикам, зазначеним на товарному ярлику.

(статтю 1 доповнено пунктом 27 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, пункт 27 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 2. Законодавство про державне регулювання видобутку, виробництва, використання, зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними

     Вiдносини, пов'язанi з видобутком, виробництвом, використанням, зберiганням дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння та контролем за операцiями з ними, регулюються цим Законом, iншими законами України та нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до них.

     Стаття 3. Державне управлiння у сферi видобутку, виробництва, використання, зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контролю за операцiями з ними

     1. До функцiй управлiння органiв виконавчої влади України у сферi видобутку, виробництва, використання, зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння та контролю за операцiями з ними належать:

     розроблення i проведення єдиної державної полiтики видобутку, виробництва, використання та зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;

     абзац третiй частини першої статтi 3 виключено

(абзац третiй частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     закупiвля дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння в Державний фонд дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України;

     формування i використання Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України та оперативного резерву золота;

(абзац п'ятий частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1416-IV)

     державний контроль за видобутком, виробництвом, зберiганням, використанням дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, їх вiдходiв та брухту;

     випробування, аналiз та клеймування державним пробiрним клеймом ювелiрних та побутових виробiв iз дорогоцiнних металiв.

     2. Положення цього Закону поширюються i на вiдносини у сферi державного регулювання видобутку, виробництва, використання, зберiгання та контролю за операцiями з дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням.

РОЗДIЛ II
РЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУТКУ, ВИРОБНИЦТВА, ВИКОРИСТАННЯ ТА РЕАЛIЗАЦIЇ ДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ I ДОРОГОЦIННОГО КАМIННЯ

     Стаття 4. Порядок видобутку, виробництва та реалiзацiї видобутих i вироблених дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

     1. Частину першу статтi 4 виключено

(частина перша статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     2. Всi суб'єкти господарювання незалежно вiд форми власностi, що займаються операцiями з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням, ювелiрними виробами з них, виробами та матерiалами, що мiстять дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння, проводять їх облiк за встановленим порядком i подають звiтнiсть. Оперативний облiк видобутку, переробки, перемiщення дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, ювелiрних виробiв з них, виробiв та матерiалiв, що мiстять дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння, ведеться суб'єктами господарювання окремо по кожному виду операцiй з урахуванням особливостей технологiї, виду утворених вiдходiв та виробничих втрат. Особливостi облiку дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння та звiтностi про операцiї з ними визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

(частина друга статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     3. Видобутi дорогоцiннi метали з руд, пiскiв, шлiхiв та iншi продукти збагачення, брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв передаються за договорами купiвлi-продажу або на умовах давальницької сировини для афiнажу пiдприємствам або можуть вивозитися вiдповiдно до законодавства на умовах давальницької сировини за межi України для афiнажу, виготовлення i реалiзацiї виробiв з використанням дорогоцiнних металiв.

(частина третя статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, вiд 19.10.2010р. N 2608-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     4. Афiнованi дорогоцiннi метали в установленому законодавством України порядку закуповуються, в тому числi i за кордоном, в Державний фонд дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України за рахунок коштiв державного бюджету i в Державну скарбницю - за рахунок коштiв Нацiонального банку України.

     Афiнованi дорогоцiннi метали у стандартному виглядi, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцiнне камiння в розсортованому виглядi при продажу суб'єктами їх видобування i виробництва, скупленi, не викупленi з-пiд застави ювелiрнi та побутовi вироби з дорогоцiнних металiв, брухт дорогоцiнних металiв, а також дорогоцiнне камiння першого порядку першочергово пропонуються Нацiональному банку України та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю.

(абзац другий частини четвертої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.06.2003р. N 909-IV, абзац другий - четвертий частини четвертої статтi 4 замiнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 09.02.2012р. N 4395-VI, абзац другий частини четвертої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     5. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, незалежно вiд форми власностi, та фiзичнi особи в установленому порядку набувають у власнiсть дорогоцiннi метали в зливках та виробах, дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння на ринках дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння за договорами купiвлi-продажу, дарування, iншими цивiльно-правовими договорами, а також за правом спадкоємства.

     Стаття 5. Державний фонд дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України

     1. До Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України зараховуються дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння, закупленi на територiї України та за її межами за рахунок коштiв державного бюджету, вiдходи i брухт дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння у будь-якому виглядi та станi, дорогоцiннi метали та дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння у виробах i брухтi, скупленi у населення i юридичних осiб, конфiскованi вiдповiдними органами згiдно з законодавством України чи зданi як скарб, а також одержанi за правом спадкоємства чи дарування, цiнностi Iсторичного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України.

     Державний фонд дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України формується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю.

(абзац другий частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Державний фонд дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України призначений для забезпечення виробничих, фiнансових, наукових, соцiально-культурних та iнвестицiйних потреб України.

     Цiнностi, зарахованi в Державний фонд дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України, є державною власнiстю.

     2. Цiнностi Iсторичного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України неподiльнi, вони є надбанням народу України i можуть бути використанi виключно з метою експозицiї та наукового дослiдження на пiдставi рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України. Зарахування цiнностей до Iсторичного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, на пiдставi експертних висновкiв.

(частина друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     3. Положення про порядок формування та зберiгання Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України та його складової частини - Iсторичного фонду, а також про мiсце знаходження зазначених фондiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 6. Державний резерв розвiданих родовищ дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

     1. Для забезпечення перспективних потреб держави у дорогоцiнних металах i дорогоцiнному камiннi, дорогоцiнному камiннi органогенного утворення та напiвдорогоцiнному камiннi та регулювання обсягу їх видобутку утворюється державний резерв розвiданих родовищ дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння.

     2. Державний резерв розвiданих родовищ дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння є частиною державного фонду надр України i мiстить данi про розвiданi родовища дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння.

     До державного резерву розвiданих родовищ дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння включаються всi попередньо оцiненi родовища.

     3. Державний резерв розвiданих родовищ дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння формується Державним комiтетом України по геологiї i використанню надр.

     Стаття 7. Державне сховище дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України

     1. Цiнностi, зарахованi до Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України, зберiгаються у Державному сховищi дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України, Положення про яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

(абзац перший частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Положення про Державний фонд дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України визначає порядок i умови зберiгання цiнностей в iнших спецiально визначених мiсцях для їх зберiгання або експонування.

     2. Державне сховище дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України здiйснює закупiвлю, приймання, зберiгання та продаж дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, зарахованих до Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України.

     3. Самородки дорогоцiнних металiв, дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння у виробах i брухтi, скупленi у населення, юридичних осiб, конфiскованi або реквiзованi, безхазяйнi, що за правом спадкоємства перейшли у власнiсть держави, та скарби надходять до Державного сховища дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України без вiдповiдної переробки.

     Стаття 8. Золотий запас України

     1. Золотий запас України створюється Нацiональним банком України i є державною власнiстю.

     Управлiння золотим запасом України здiйснюється Нацiональним банком України у межах повноважень, визначених законодавством.

     Золотий запас формується шляхом закупiвлi афiнованого золота в зливках у фiзичних та юридичних осiб, резидентiв та нерезидентiв за рахунок коштiв Нацiонального банку України.

     Золотий запас України зберiгається у Державнiй скарбницi Нацiонального банку України та на металевих рахунках, вiдкритих Нацiональним банком України в центральних банках iнших країн та комерцiйних банках, в тому числi в iноземних.

     2. Нацiональний банк України органiзовує дiяльнiсть Державної скарбницi України.

     3. Нацiональний банк України щорiчно iнформує Президента України та Верховну Раду України про стан накопичення та використання золотого запасу.

     Стаття 9. Оплата дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

     1. Оплата дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, якi закуповуються до Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України i знаходяться на зберiганнi у Державному сховищi дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України, а також продаж цiнностей iз Державного сховища дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України здiйснюються за ринковими цiнами, дiючими на день продажу.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю, i Нацiональний банк України здiйснюють операцiї iз купiвлi-продажу дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, iнших коштовностей на внутрiшньому i зовнiшньому ринках, Нацiональний банк України також проводить розмiщення золотого запасу (в тому числi в iноземних банках) самостiйно або через банки, iншi фiнансово-кредитнi установи, уповноваженi Нацiональним банком України на здiйснення валютних операцiй з банкiвськими металами у порядку, встановленому нормативно-правовими актами України.

(частина друга статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.02.2004р. N 1416-IV, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 10. Право власностi на дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння

     1. Дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння, нагромадженi в надрах, є об'єктами права власностi Українського народу.

     Дорогоцiннi метали та дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння можуть перебувати у державнiй та iнших формах власностi, у власностi юридичних та фiзичних осiб. Право власностi на дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння та захист права власностi регулюються законодавчими актами України.

     2. Видобутi з надр дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння, iнша продукцiя i прибутки, отриманi вiдповiдно до законодавства при видобуваннi дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, тощо є власнiстю суб'єктiв видобування, якщо iнше не встановлено спецiальним дозволом на користування надрами, договорами державного замовлення, укладеними за участю цих суб'єктiв, мiжнародними договорами України, ратифiкованими Верховною Радою України.

(частина друга статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV)

     Стаття 11. Використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

     Використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння провадиться суб'єктами господарювання вiдповiдно до закону, якщо iнше не передбачене законами України.

(стаття 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.06.2000р. N 1807-III, вiд 19.01.2006р. N 3370-IV)

     Стаття 12. Використання вторинних ресурсiв дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

     1. Збирання, облiк i здавання вiдходiв та брухту дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, якi утворюються в процесi виробництва, провадиться суб'єктами господарювання незалежно вiд форм власностi у порядку, визначеному законодавством України.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     2. Продукти первинної обробки вiдходiв та брухту дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння здаються на переробнi пiдприємства для афiнажу дорогоцiнних металiв i рекуперацiї дорогоцiнного камiння у порядку, визначеному законодавством України.

     Стаття 13. Порядок ввезення в Україну i вивезення з України дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння та виробiв з них

     1. Ввезення в Україну i вивезення з України дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння та виробiв з них провадиться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та фiзичними особами у порядку i на умовах, визначених законодавчими актами України.

     2. Ввезення в Україну ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв суб'єктами пiдприємницької дiяльностi провадиться за умови їх наступного обов'язкового клеймування в органах, якi здiйснюють державний пробiрний контроль.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000р. N 1986-III)

     3. Вивезення з України ювелiрних виробiв з дорогоцiнних металiв суб'єктами пiдприємницької дiяльностi може провадитися без клеймування пробiрним клеймом за наявностi такої умови у договорi (контрактi) про виготовлення та (або) поставку зазначених ювелiрних виробiв.

     Стаття 14. Торгiвля дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них

     1. Купiвля-продаж цiнностей iз Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України здiйснюється за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, виходячи з необхiдностi забезпечення поточних та перспективних потреб в обсягах, необхiдних для:

(абзац перший частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     забезпечення виробничих, наукових, соцiально-культурних та iнвестицiйних потреб держави;

     для продажу суб'єктам пiдприємницької дiяльностi;

     закладення резерву до Державного сховища дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України;

     продажу Нацiональному банку України банкiвських металiв;

     продажу на свiтовому ринку;

     продажу на iншi цiлi, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Правила торгiвлi дорогоцiнними металами (крiм банкiвських металiв) i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням у сирому та обробленому виглядi та виробами з них, що належать суб'єктам пiдприємницької дiяльностi на правi власностi, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Абзац другий частини другої статтi 14 виключено

(частину другу статтi 14 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, абзац другий частини другої статтi 14 виключено згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     3. Продаж дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння з Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України суб'єктам пiдприємницької дiяльностi здiйснюється Державним сховищем у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Порядок торгiвлi банкiвськими металами встановлюється Нацiональним банком України.

     5. Торгiвля ювелiрними та побутовими виробами з дорогоцiнних металiв здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на територiї України тiльки за наявностi державного пробiрного клейма.

     Стаття 15. Державний контроль за якiстю дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння та виробiв з них

     1. Державний пробiрний контроль за якiстю дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, виробiв з них та матерiалiв, що мiстять дорогоцiннi метали, за виконанням операцiй iз зазначеними цiнностями провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю, та державними установами пробiрного контролю, якi належать до сфери його управлiння.

(частина перша статтi 15 в редакцiї Закону України вiд 21.09.2000р. N 1986-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю, та державнi установи пробiрного контролю в порядку, встановленому нормативно-правовими актами, провадять:

(абзац перший частини другої статтi 15 в редакцiї Закону України вiд 21.09.2000р. N 1986-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     обов'язкове клеймування ювелiрних та побутових виробiв, виготовлених з дорогоцiнних металiв суб'єктами господарювання в Українi, якщо зазначенi суб'єкти не мають атестованої центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань технiчного регулювання, або центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю, в установленому порядку лабораторiї;

(абзац другий частини другої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     обов'язкове клеймування всiх ввезених на територiю України юридичними та фiзичними особами ювелiрних та побутових виробiв, виготовлених з дорогоцiнних металiв з метою їх реалiзацiї (крiм ввезених для власних потреб); клеймування провадиться за наявностi митної декларацiї та документа про сплату ввiзного мита;

(абзац третiй частини другої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     клеймування ювелiрних та побутових виробiв, виготовлених з дорогоцiнних металiв, за заявками юридичних та фiзичних осiб;

     випробування, контрольнi та арбiтражнi аналiзи матерiалiв, що мiстять дорогоцiннi метали, ювелiрних та побутових виробiв, що мiстять дорогоцiннi метали, за заявками суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, фiзичних осiб та зверненнями правоохоронних органiв;

     експертизи дорогоцiнних металiв, виробiв з них, вставок дорогоцiнного камiння, музейних предметiв, якi мiстять дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння, вiдбиткiв пробiрних клейм та оцiнку дорогоцiнних металiв, виробiв з них, вставок дорогоцiнного камiння;

(частину другу статтi 15 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     3. Частину третю статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000р. N 1986-III)

     3. Суб'єкти господарювання, що виготовляють ювелiрнi та побутовi вироби з дорогоцiнних металiв, мають право за наявностi атестованої центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань технiчного регулювання, або центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю, в установленому порядку лабораторiї на клеймування виробiв власного виробництва державним пробiрним клеймом. Перелiк таких суб'єктiв господарювання визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

(частина третя статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.06.2003р. N 909-IV, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     5. Частину п'яту статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000р. N 1986-III, у зв'язку з цим частини четверту, шосту i сьому вважати вiдповiдно частинами третьою, четвертою та п'ятою)

     4. Державний гемологiчний центр України вiдповiдно до законодавства проводить незалежну експертизу та контроль за якiстю сировини i виробiв з дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, а також виробiв з ними, експертну оцiнку дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, зарахованого до Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України, подає методологiчну допомогу геологорозвiдувальним, видобувним i переробним пiдприємствам для пiдвищення якостi робiт та методичному їх забезпеченнi, проводить гемологiчнi дослiдження сировини, а також виконує iншi роботи за розпорядженнями уповноважених органiв, пов'язанi з незалежною експертизою дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння.

     5. Державний гемологiчний центр України належить до сфери управлiння уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України центрального органу виконавчої влади i дiє на пiдставi затвердженого ним Положення.

(частина п'ята статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 16. Функцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, у сферi державного регулювання видобутку, виробництва, використання та зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

(назва статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, у межах своєї компетенцiї:

(абзац перший статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     розробляє разом з iншими органами виконавчої влади державну полiтику в сферi видобутку, виробництва, використання i зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;

     здiйснює мiжгалузеву координацiю дiяльностi суб'єктiв видобутку, виробництва, переробки та реалiзацiї дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;

     абзац четвертий статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     встановлює порядок облiку i звiтностi операцiй з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням;

(абзац п'ятий статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     розробляє i приймає нормативно-правовi акти, що регулюють вiдносини у сферi виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;

     здiйснює iншi функцiї у межах повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України.

(абзац сьомий статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 161. Функцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю, у межах своєї компетенцiї:

     формує та поповнює Державний фонд дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України;

     здiйснює державний пробiрний контроль за якiстю дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, виробiв з них та матерiалiв, що їх мiстять;

     здiйснює контроль за додержанням вимог законодавства при здiйсненнi операцiй, за обiгом та облiком дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, виробiв з них та матерiалiв, що їх мiстять;

     здiйснює управлiння визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України державними установами пробiрного контролю;

     забезпечує розроблення технiчної документацiї на державнi пробiрнi клейма, здiйснює контроль за виготовленням та використанням зазначених клейм;

     проводить пiдготовку та (або) пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з питань пробiрного контролю;

     здiйснює iншi функцiї у межах повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України.

(Закон доповнено статтею 161 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

РОЗДIЛ III
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАЦIЯМИ З ДОРОГОЦIННИМИ МЕТАЛАМИ I ДОРОГОЦIННИМ КАМIННЯМ

     Стаття 17. Органи державного контролю за операцiями з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням

     Контроль за операцiями з дорогоцiнними металами та дорогоцiнним камiнням в Українi здiйснює Рахункова палата, Нацiональний банк України, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю, та iншi органи виконавчої влади у межах повноважень, визначених законодавством України.

(стаття 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 18. Мета i види контролю за операцiями з дорогоцiнними металами та дорогоцiнним камiнням

     1. Державний контроль за операцiями з дорогоцiнними металами та дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням здiйснюється з метою забезпечення:

     дотримання законодавства, що регулює питання видобутку, виробництва, використання i реалiзацiї дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння та здiйснення операцiй з ними;

     рацiонального використання природних ресурсiв дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння та стабiльного забезпечення ними потреб нацiональної економiки;

     використання екологiчно рацiональних i матерiально обгрунтованих органiзацiйно-технологiчних схем вилучення та виробництва дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;

     зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння в установленому законодавством порядку.

     2. В Українi за операцiями з дорогоцiнними металами та дорогоцiнним камiнням здiйснюється у встановленому законодавством порядку:

     контроль за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання незалежно вiд форм власностi, якi вилучають, переробляють i використовують дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння, а також скуповують, приймають у заставу ювелiрнi та побутовi вироби з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, торгують ними або надають посередницькi послуги в торгiвлi, зберiгають i експонують рiзноманiтнi предмети, що мiстять зазначенi цiнностi, збирають i переробляють вiдходи та брухт дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння. Контроль здiйснюється також у вiйськових частинах, пiдроздiлах, органiзацiях та установах Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної полiцiї, Служби безпеки України, а також в органiзацiях i установах iнших центральних органiв виконавчої влади;

(абзац другий частини другої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     державний пробiрний контроль за якiстю ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв;

     державний контроль за операцiями з алмазами вiдповiдно до вимог Сертифiкацiйної схеми Кiмберлiйського процесу;

(частину другу статтi 18 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 995-V)

     контроль якостi вимiрювань у лабораторiях суб'єктiв господарювання всiх форм власностi, якi здiйснюють операцiї з дорогоцiнними металами.

(частину другу статтi 18 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 995-V)

     Стаття 19. Повноваження органiв державного контролю за операцiями з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням

     1. Органи державного контролю за операцiями з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням в Українi у межах своєї компетенцiї:

     з метою здiйснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання законодавства, що регулює питання видобутку, виробництва, використання i реалiзацiї дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, проводять у встановленому порядку перевiрку дiяльностi суб'єктiв господарювання незалежно вiд форм власностi щодо вилучення, переробки та використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, перевiрку якостi виробiв iз дорогоцiнних металiв;

(абзац другий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     проводять у встановленому законодавством порядку у суб'єктiв господарювання та iнших установах i органiзацiях, якi перевiряються, вiдбiр проб продукцiї з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, зразкiв виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння для перевiрки i проведення аналiзiв у лабораторiях центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю, або державних установ пробiрного контролю.

(абзац третiй частини першої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     абзац четвертий частини першої статтi 19 виключено

(абзац четвертий частини першої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     2. Повноваження органiв державного контролю за операцiями з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням визначаються вiдповiдним законодавством.

     Стаття 20. Права посадових осiб органiв державного контролю за операцiями з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням

     1. Посадовi особи органiв, якi здiйснюють функцiї державного контролю за операцiями з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням та їх експертизу, у межах своєї компетенцiї мають право за наявностi письмового розпорядження вiдповiдного органу державного контролю за операцiями з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням проводити зазначенi в розпорядженнi дiї.

     2. Збитки, завданi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi в процесi здiйснення державного контролю посадовими особами при вiдборi проб, проведеннi випробувань, експертизи i аналiзiв, а також шляхом зламу ювелiрних та побутових виробiв iз дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, якi не вiдповiдають установленим вимогам, вiдшкодуванню не пiдлягають. Iншi збитки пiдлягають вiдшкодуванню у порядку, встановленому нормативно-правовими актами України.

     Стаття 21. Охорона об'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що видобувають, виробляють, переробляють та використовують дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння

     1. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi пiд час видобутку, виробництва, переробки, використання та транспортування дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, їх вiдходiв i брухту зобов'язанi забезпечити їх охорону.

     2. Охорона дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння в процесi їх видобутку, виробництва, переробки, реалiзацiї та перевезення, а також виробiв з них здiйснюється в установленому порядку органами Нацiональної полiцiї або органiзацiями, якi мають одержанi в установленому порядку лiцензiї на здiйснення такої дiяльностi, або працiвниками пiдприємств.

(частина друга статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Стаття 22. Вiдповiдальнiсть за порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалiзацiї дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, ювелiрних та побутових виробiв з них

     1. Особи, виннi в порушеннi порядку видобутку, виробництва, використання i реалiзацiї дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння несуть цивiльно-правову, адмiнiстративну i кримiнальну вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавчих актiв України.

     2. Суб'єкти господарювання, що виготовляють ювелiрнi та побутовi вироби з дорогоцiнних металiв та мають право в установленому порядку на їх клеймування пробiрним клеймом, несуть матерiальну вiдповiдальнiсть у повному обсязi за невiдповiднiсть зазначених виробiв чинному законодавству.

(частина друга статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     3. Суб'єкти господарювання, що виготовляють та/або ввозять в Україну ювелiрнi та побутовi вироби з дорогоцiнних металiв, клеймування яких здiйснюють в установленому порядку органи, якi здiйснюють державний пробiрний контроль, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть з органами, якi здiйснюють державний пробiрний контроль за шкоду, заподiяну особам невiдповiднiстю зазначених виробiв чинному законодавству.

(частина третя статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 21.09.2000р. N 1986-III, вiд 05.06.2003р. N 909-IV, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     4. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi несуть вiдповiдальнiсть:

     за торгiвлю на територiї України ювелiрними та побутовими виробами з дорогоцiнних металiв, якi не мають вiдбитка державного пробiрного клейма або мають вiдбиток пiдробленого державного пробiрного клейма, - сплачують штраф у розмiрi ста вiдсоткiв вартостi зазначених виробiв, що знаходяться у продажу.

(абзац другий частини четвертої статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 05.06.2003р. N 909-IV)

     Абзац третiй частини четвертої статтi 22 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.06.2003р. N 909-IV)

     за невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю, спрямованих на усунення порушень законодавства України, що регулює порядок здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами, дорогоцiнним камiнням та виробами з них, або створення перешкод для дiяльностi посадових осiб цього органу - сплачують штраф у розмiрi вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

(частину четверту статтi 22 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     за здiйснення дiяльностi щодо операцiй з дорогоцiнними металами, дорогоцiнним камiнням та виробами з них без обов'язкової реєстрацiї в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю, - сплачують штраф у розмiрi вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(частину четверту статтi 22 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     5. Керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного пробiрного контролю, або його заступники на пiдставi акта перевiрки, оформленого в установленому порядку, за наявностi порушень, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, видають суб'єкту господарювання постанову про накладення штрафу за формою, яка встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

(абзац перший частини п'ятої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000р. N 1986-III, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Абзац другий частини п'ятої статтi 22 виключено

(абзац третiй частини п'ятої статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 27.04.2007р. N 995-V)

     У разi невиконання порушником постанови про накладення штрафу протягом 15 днiв з дня її вручення сума штрафу стягується за рiшенням суду.

(абзац третiй частини п'ятої статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 27.04.2007р. N 995-V)

     Оскарження дiй щодо накладення штрафiв провадиться у судовому порядку.

     Суми стягнених штрафiв зараховуються до Державного бюджету України.

РОЗДIЛ IV
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний термiн пiсля опублiкування цього Закону:

     пiдготувати та подати до Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законодавчих актiв;

     розробити i привести у вiдповiднiсть з цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити розробку, перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Постанову Президiї Верховної Ради України вiд 2 грудня 1991 року "Про створення запасу дорогоцiнних металiв i дорогоцiнних каменiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 7, ст. 62);

     Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 1993 року N 53-93 "Про державний пробiрний нагляд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст. 300).

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
18 листопада 1997 року
N 637/97-ВР

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.