Соглашения о свободной торговле

УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ

     Згiдно з мiжнародними договорами України при торгiвлi товарами з країнами, з якими укладенi угоди про вiльну торгiвлю, можливе звiльнення вiд сплати ввiзного мита. Таке звiльнення може застосовуватись до товарiв у разi дотримання вставновлених вiдповiдною угодою умов:

     - наявнiсть правильно оформленого сертифiката про походження товару / сертифiката з перевезення товару;

     - виконання правила прямого транспортування.

     Якщо не виконується принаймнi одна зi встановлених умов, то до товарiв не можливе застосування пiльгової ставки мита, а якщо країна походження не встановлена - повна ставка мита (див. роздiли "ВВIЗНЕ МИТО", "КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ, СЕРТИФIКАТИ").

     Для визначення країни походження товарiв у вiдношеннi товарiв, що походять з держав-учасниць Угоди про Правила визначення країни походження товарiв у Спiвдружностi Незалежних Держав та таких, що знаходяться у торгiвельному обiзi мiж цими державами, до яких застосовуєтся торгiвельний режим, передбачений Договором про зону вiльної торгiвлi, слiд керуватися вiдповiдними Правилами визначення країни походження товарiв.

     Для визначення країни походження товарiв у вiдношеннi товарiв, що походять з держав-пiдписантiв Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, слiд керуватися Протоколом 1 цiєї Угоди.

     Правила визначення походження товарiв також мiстяться в Додатку II до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї.

     Протокол С Угоди про вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною також встановлює правила визначення країни походження товару та пов'язанi з цим методи адмiнiстративної спiвпрацi.

     Протокол про правила визначення походження Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ встановлює правила визначення походження та методи адмiнiстративного спiвробiтництва.

     Правила та процедури визначення походження наведено в Главi 3 Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою.

     При здiйсненнi митного оформлення товарiв, якi ввозятся на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, митнi органи України можуть здiйснювати перевiрку достовiрностi сертифiкатов про походження товарiв (див. Порядок направлення до Держмитслужби звернень митних органiв щодо проведення перевiрки сертифiкатiв про походження товару, затверджений наказом Державної митної служби України вiд 13.09.2010 N 1050).

     Також Протоколом 1 Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, Додатком II до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї, Протоколом С Угоди про вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною та Протоколом про правила визначення походження Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ передбачено, що подальшi перевiрки пiдтверджень походження мають здiйснюватись у довiльному порядку або тодi, коли митнi органи країни iмпорту мають обґрунтованi сумнiви в достовiрностi таких документiв, статусi походження вiдповiдних товарiв або виконаннi iнших вимог цього Протоколу (Додатку). З метою реалiзацiї цих положень митнi органи країни iмпорту повиннi повернути сертифiкат з перевезення товару EUR.1 та iнвойс, якщо вiн був поданий, декларацiю iнвойс або копiї цих документiв митним органам країни експорту, вказавши, якщо це доречно, причини запиту.

     Якщо у випадку обґрунтованих сумнiвiв вiдповiдь на запит про перевiрку не надiйшла протягом десяти мiсяцiв з дати подання цього запита, або якщо вiдповiдь не мiстить достатньої iнформацiї для визначення достовiрностi розглядуваного документа або справжнього походження товарiв, митнi органи, що подали запит, повиннi за вiдсутностi виняткових обставин вiдмовити у наданнi права на преференцiї.

     При здiйсненнi митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, митнi органи України можуть здiйснювати перевiрку автентичностi сертифiкатiв про походження товарiв форми СТ-1 (див. Методичнi рекомендацiї щодо перевiрки правильностi визначення країни походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, затвердженi наказом Державної митної служби України вiд 25.06.2004 N 472).

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1753 від 26.02.1997
Щодо оподаткування товарів, що імпортуються в Україну та експортуються з України у рамках діючих міждержавних угод про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 07.10.1994
Угода між урядом України та Урядом Республіки Вірменія про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 17.12.1992
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про вiльну торгiвлю
Міждержавна угода від 09.01.1995
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 21.11.1995
Угода між Україною та Латвійською Республікою про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 29.08.1995
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 24.06.1993
Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю (Протоколи до угоди)
Міждержавна угода від 29.12.1994
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 28.07.1995
Угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 24.05.1995
Угода між Україною та Естонською Республікою про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 26.05.1995
Угода між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 04.08.1993
Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 05.11.1994
Угоду між Урядом України та Урядом Туркменистану про вільну торгівлю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-11251 від 26.11.1997
Постанова КМУ № 13 від 05.01.1998
Про реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-938 від 28.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2782 від 20.03.1998
Щодо застосування положень угод про вiльну торгiвлю
Постанова КМУ № 203 від 18.02.1998
Про реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю
Міждержавна угода від 18.04.1997
Протокол про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом Україна та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29 грудня 1994 року
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2869-ЕП від 26.11.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-3025-ЕП від 10.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-5780 від 27.05.1999
Постанова КМУ № 1103 від 22.06.1999
Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 1998 р. N 203
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1964-ЕП від 01.07.1999
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.99 N 1103
Міждержавна угода від 15.04.1994
Угода про створення зони вiльної торгiвлi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9155 від 30.08.1999
Щодо застосування положень угод про вiльну торгiвлю
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3206-ЕП від 07.10.1999
Щодо митного оформлення сiльськогосподарської продукцiї
Закон України ВР № 1125-XIV від 06.10.1999
Про ратифiкацiю Угоди про створення зони вiльної торгiвлi та Протоколу про внесення змiн та доповнень до Угоди
Міждержавна угода від 02.04.1999
Протокол про внесення змiн та доповнень до Угоди про створення зони вiльної торгiвлi
Постанова КМУ № 2201 від 03.12.1999
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 сiчня 1998 р. N 13
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3872-ЕП від 09.12.1999
Постанова КМУ № 2355 від 22.12.1999
Про пiдписання Протоколу про правила процедури проведення консультацiй щодо поетапного скасування вилучень з режиму вiльної торгiвлi держав - учасниць Угоди про створення
Міждержавна угода від 17.09.1994
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю
Лист МЗЕЗторгу № 01-23/1468 від 12.11.1999
Относительно вопроса о соблюдении Украинской Стороной при импорте подакцизных товаров положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова
Лист ДПАУ № 18820/7/12-0229 від 14.12.1999
Постанова КМУ № 338 від 17.02.2000
Про затвердження Угоди про порядок митного оформлення та митного контролю товарiв, що перемiщуються мiж державами - учасницями Угоди про створення зони вiльної торгiвлi
Міждержавна угода від 08.10.1999
Угода про порядок митного оформлення та митного контролю товарів, що переміщаються між державами - учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі
Лист КРМ від 29.05.2000
Інше від 19.07.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 376 від 05.07.2000
Про митне оформлення перiодичних видань, виготовлених у країнах, з якими укладено угоди про вiльну торгiвлю
Постанова КМУ № 1485 від 28.09.2000
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 сiчня 1998 р. N 13
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-3778-ЕП від 06.10.2000
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.09.2000 N 1485
Міждержавна угода від 20.06.2000
Рішення про хід виконання Рішень Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав від 2 квітня 1999 року про створення зони вільної торгівлі
Міждержавна угода від 20.06.2000
Угода щодо технічних бар'єрів у зоні вільної торгівлі
Постанова КМУ № 267 від 22.03.2001
Про затвердження Протоколу про правила процедури проведення консультацій про поетапне скасування вилучень з режиму вільної торгівлі
Постанова КМУ № 268 від 22.03.2001
Про схвалення i подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Протоколу про правила лiцензування iмпорту державами- учасницями Угоди про створення зони вiльної торгiвлi
Міждержавна угода від 01.12.2000
Рішення щодо інформації про хід формування зони вільної торгівлі
Наказ ДМСУ (до 2012) № 289 від 04.05.2001
Про затвердження Порядку проведення перевiрки сертифiкатiв про походження товару, який увозиться на митну територiю України з Литовської, Латвiйської чи Естонської Республiки
Міждержавна угода від 18.01.2001
Угода про вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною
Наказ КРМ № 482 від 06.06.2001
Про затвердження Порядку проведення КРМ перевірки сертифікатів про походження товару, який увозиться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.