Документ скасований: Наказ ДнРМ № 300 від 25.05.2004

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДНIПРОВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 15 березня 2001 року N 79


Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi

Зареєстровано
в Днiпропетровському обласному управлiннi юстицiї
29 травня 2001 р. за N 92/906


     Для вдосконалення ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, ефективного проведення в життя митної полiтики України в частинi захисту її економiчних iнтересiв та посилення митного контролю за здiйсненням зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктiв господарювання в Днiпровськiй регiональнiй митницi, вiдповiдно до наказу Державного митного комiтету України вiд 31.05.96 N 237, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317, "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у митних органах" наказую:

     1. Затвердити нову редакцiю Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi (далi - Порядок), що додається, та ввести в дiю через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Днiпропетровському обласному управлiннi юстицiї.

     2. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Днiпровської регiональної митницi вiд 16.01.2001 N 17, зареєстрований у Днiпропетровському обласному управлiннi юстицiї 12.02.2001 за N 21/835, "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi".

     3. Начальникам структурних пiдроздiлiв регiональної митницi:

     3.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог зазначеного Порядку посадовими особами, а також вивчення ними цього Порядку в системi професiйного навчання без вiдриву вiд роботи.

     3.2. Органiзувати проведення замiни дiючих облiкових карток суб'єктiв ЗЕД, для чого у термiн до 01.05.2001 проiнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про обов'язкову замiну облiкових карток.

     3.3. Забезпечити замiну облiкових карток вiдповiдно до роздiлу 3 Порядку.

     4. Начальнику юридичного вiддiлу Онасенко О. В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Днiпропетровського обласного управлiння юстицiї.

     5. Начальнику загального вiддiлу Морозовiй В. В. у 10-денний термiн пiсля державної реєстрацiї наказу забезпечити ознайомлення з цим наказом причетних осiб.

     6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. начальника регiональної митницi В. Л. Кисельов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Днiпровської регiональної митницi
вiд 15 березня 2001 р. N 79
Зареєстровано
в Днiпропетровському обласному управлiннi юстицiї
29 травня 2001 р. за N 92/906

ПОРЯДОК
ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi

     Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi (далi - Порядок) розроблений вiдповiдно до Митного кодексу України, Законiв України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", "Про власнiсть", "Про господарськi товариства", "Про пiдприємництво", "Про пiдприємства в Українi", "Про нотарiат", "Про режим iноземного iнвестування", "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство", Указу Президента вiд 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi", наказу Держмиткому України вiд 31.05.96 N 237, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317, "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах", наказу Держмитслужби України вiд 24.04.99 N 239, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11.05.99 за N 300/3593, "Про затвердження Порядку заповнення й використання картки вiдмови".

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. У цьому Порядку термiни використовуються в такому значеннi:

     Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть (далi - ЗЕД) - дiяльнiсть суб'єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, побудована на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на територiї України, так i за її межами.

     Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi:

     - фiзичнi особи - громадяни України, iноземнi громадяни та особи без громадянства, якi мають цивiльну правоздатнiсть i дiєздатнiсть згiдно з законами України i постiйно проживають на територiї України;

     - юридичнi особи, зареєстрованi як такi в Українi, i якi мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України (пiдприємства, органiзацiї та об'єднання всiх видiв, включаючи акцiонернi та iншi види господарських товариств, асоцiацiї, спiлки, концерни, консорцiуми, торговельнi доми, посередницькi та консультацiйнi фiрми, кооперативи, кредитно-фiнансовi установи, мiжнароднi об'єднання, органiзацiї та iншi), у тому числi юридичнi особи, майно та/або капiтал яких є повнiстю у власностi iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi;

     - об'єднання фiзичних, юридичних, фiзичних i юридичних осiб, якi не є юридичними особами згiдно з законами України, але якi мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України i яким цивiльно-правовими законами України не заборонено здiйснювати господарську дiяльнiсть;

     - структурнi одиницi суб'єктiв господарської дiяльностi України, iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi не є юридичними особами згiдно з законами України (фiлiї, вiддiлення тощо), але мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України;

     - спiльнi пiдприємства за участю суб'єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зареєстрованi як такi в Українi, i якi мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України;

     - iншi суб'єкти господарської дiяльностi, передбаченi законами України.

     Україна в особi її органiв, мiсцевi органи влади й управлiння в особi створених ними зовнiшньоекономiчних органiзацiй, якi беруть участь у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi, а також iншi держави, якi беруть участь у господарськiй дiяльностi на територiї України, дiють як юридичнi особи згiдно з Законом УРСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

     Облiк суб'єктiв ЗЕД - комплекс заходiв щодо прийняття, перевiрки та реєстрацiї пакета документiв та облiкової картки суб'єкта ЗЕД; внесення до електронної бази даних за допомогою спецiальної комп'ютерної програми вiдповiдних даних про особу; надання Мiнiстерству статистики, Мiнiстерству економiки та Головнiй державнiй податковiй адмiнiстрацiї iнформацiї про цей облiк.

     Облiкова картка суб'єкта ЗЕД - належним чином оформлений документ встановленого Держмитслужбою України зразка, що пiдтверджує право суб'єкта ЗЕД щодо здiйснення митного оформлення товарiв та iнших предметiв. Форма облiкової картки суб'єкта ЗЕД наведена в додатку 1 до цього Порядку.

     Пiдприємство, що здiйснює декларування вантажiв на пiдставi договору, - це пiдприємство, яке зареєстроване на територiї України i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України. Для здiйснення декларування таке пiдприємство повинно мати свiдоцтво про визнання його декларантом, а також мати у своєму штатi осiб, уповноважених на декларування, якi отримали вiдповiднi квалiфiкацiйнi свiдоцтва.

     Представництво iноземного суб'єкта господарської дiяльностi - установа або особа, яка представляє iнтереси iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi i має на це належним чином оформленi вiдповiднi повноваження.

     Митний пiдроздiл - оперативний вантажний вiддiл та/або митний пост регiональної митницi.

     Уповноважена особа - посадова особа митного пiдроздiлу або вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики, вiдповiдальна за ведення облiку суб'єктiв ЗЕД у митному пiдроздiлi.

     1.2. Цей Порядок встановлює загальну процедуру проведення облiку суб'єктiв ЗЕД у зонi дiяльностi регiональної митницi, що є обов'язковою для виконання всiма її пiдроздiлами.

     Митний контроль та оформлення товарiв здiйснюється виключно за мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД, крiм випадкiв, передбачених пунктом 5.1 цього Порядку.

     У разi змiни законодавства, за яких виникають суперечностi Порядку новим вимогам чинних законодавчих актiв, необхiдно керуватися положеннями, викладеними в нормативних актах Верховної Ради, Президента, Кабiнету Мiнiстрiв, Держмитслужби України. Розпорядження, накази, технологiї регiональної митницi виконуються в частинi, що не суперечить цьому Порядку.

     1.3. Облiку в регiональнiй митницi пiдлягають суб'єкти ЗЕД виключно за юридичною адресою, яка належить до зони дiяльностi окремих митних пiдроздiлiв регiональної митницi, що визначенi в додатку 2 до цього Порядку.

     У випадках, передбачених Держмитслужбою України, коли митне оформлення окремих видiв товарiв та iнших предметiв повинно здiйснюватися в окремо визначених для цього митницях, суб'єкти ЗЕД пiдлягають подвiйному облiку: у митному пiдроздiлi за мiсцем державної реєстрацiї та у митницi оформлення товарiв та iнших предметiв.

     У випадках, передбачених окремими наказами регiональної митницi, митний контроль та оформлення товарiв та iнших предметiв проводиться в окремо визначених для цього структурних пiдроздiлах регiональної митницi.

     1.4. Облiк суб'єктiв ЗЕД проводиться щоденно протягом робочого дня, за винятком обiдньої перерви, уповноваженими особами регiональної митницi за мiсцем розташування митного пiдроздiлу.

     1.5. За наявностi пiдстав для вiдмови в проведеннi облiку посадова особа митного пiдроздiлу, яка прийняла рiшення про неможливiсть здiйснення облiку суб'єкта ЗЕД, заповнює роздiл II заяви, форма якої наведена у додатку 3 до цього Порядку, iз зазначенням причин такого рiшення.

     1.6. Посадовi особи вiдповiдних митних пiдроздiлiв пiд час здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД несуть персональну вiдповiдальнiсть за неправомiрнi дiї, невиконання або неякiсне виконання покладених на них службових обов'язкiв.

     1.7. Пiсля оформлення облiкової картки та постановки на облiк у вiдповiдному митному пiдроздiлi регiональної митницi суб'єкт ЗЕД набуває права здiйснення митного оформлення товарiв та iнших предметiв за будь-яким митним режимом незалежно вiд виду транспорту, напряму перемiщення, особливостей характеру перемiщення вантажу.

     Вiдсутнiсть облiкової картки суб'єкта ЗЕД є пiдставою для вiдмови у митному оформленнi вантажiв.

     1.8. Пiд час здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД присутнiсть особи, яка подає документ до облiку, обов'язкова.

     1.9. Митне оформлення товарiв та iнших предметiв з поданням суб'єктами ЗЕД податкових векселiв (08 код способiв розрахункiв) здiйснюється тiльки за мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД в митному органi.

2. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ СУБ'ЄКТIВ ЗЕД

     2.1. Облiк суб'єктiв ЗЕД здiйснюється на основi дозволу начальника митного пiдроздiлу або особи, яка його замiщає. Для цього представник суб'єкта ЗЕД подає до митного пiдроздiлу за мiсцем державної реєстрацiї письмову заяву та пакет документiв, необхiдних для ведення облiку (додаток 4).

     2.1.1. Документи подаються у двох примiрниках (один - оригiнал, другий - копiя, завiрена суб'єктом ЗЕД). Перелiк документiв визначено в додатку 4 до цього Порядку залежно вiд форми власностi суб'єкта ЗЕД.

     2.1.2. Разом з документами подаються два примiрники оригiналiв "Облiкової картки суб'єкта ЗЕД", якi заповнюються суб'єктом ЗЕД або особою, уповноваженою на декларування, з використанням ПЕОМ або друкарської машинки.

     Облiковi картки з виправленнями, помилками або виконанi вiд руки уповноваженими особами не приймаються.

     2.1.3. З метою запобiгання втрати пакет документiв приймається тiльки в тецi, в яку повинен бути вкладений реєстр документiв, що подаються до облiку, форма якого наведена в додатку 5 до цього Порядку.

     2.2. Начальник оперативного пiдроздiлу або особа, яка його замiщує, здiйснює попереднiй розгляд документiв, поданих до митного пiдроздiлу, та накладає на заявi вiдповiдну резолюцiю, пiсля чого передає документи уповноваженiй особi.

     2.3. Облiк здiйснюється на пiдставi установчих документiв суб'єктiв ЗЕД, що подаються до митного пiдроздiлу керiвником або особою, внесеною до облiкової картки, яка уповноважена керiвником суб'єкта ЗЕД працювати з митними органами за наявностi паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу.

     Документи можуть також подаватися особами, уповноваженими на декларування, за наявностi копiй свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом, договору з суб'єктом ЗЕД про надання послуг та квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування.

     2.4. Уповноважена особа:

     2.4.1. Перевiряє документи, що пiдтверджують повноваження особи, яка подає документи для постановки суб'єкта ЗЕД на облiк у митному пiдроздiлi.

     2.4.2. Перевiряє пакет документiв на комплектнiсть згiдно з реєстром документiв.

     2.4.3. Звiряє копiї з оригiналами поданих документiв, пiсля чого на копiях документiв чiтко робить запис: "З оригiналом звiрено", проставляє дату, особистий пiдпис, прiзвище, iнiцiали iм'я та по батьковi.

     Оригiнали документiв повертаються представнику суб'єкта ЗЕД.

     2.4.4. Здiйснює ретельну перевiрку наданих документiв на вiдповiднiсть чинному законодавству.

     2.4.5. У разi необхiдностi викликає керiвникiв, бухгалтера та iнших посадових осiб суб'єкта ЗЕД та перевiряє їх повноваження, наявнiсть та паспорт.

     2.4.6. Проводить звiрку даних, внесених до облiкової картки, з даними, зазначеними у наданих до облiку документах. При цьому певнi статутнi, банкiвськi та iншi данi суб'єкта ЗЕД повиннi бути внесенi до облiкової картки стисло, чiтко та тiльки у передбачених для внесення певної iнформацiї мiсцях бланку облiкової картки.

     Iнформацiя, не передбачена у бланку облiкової картки, не повинна бути в нiй вiдображена.

     2.4.7. У разi прийняття рiшення про можливiсть проведення облiку суб'єкта ЗЕД:

     2.4.7.1. Завiряє обидва примiрники облiкової картки суб'єкта ЗЕД особистою номерною печаткою.

     2.4.7.2. Присвоює суб'єкту ЗЕД облiковий номер за такою схемою: код митного органу/порядковий номер митного пiдроздiлу/останнi двi цифри року облiку в митному пiдроздiлi/порядковий номер облiкової картки, наприклад:

     11000/3/00/00123.

     Нумерацiя здiйснюється в хронологiчному порядку за поданням суб'єктами ЗЕД документiв на облiк за принципом наростання номерiв протягом року. Цей номер зазначається на обох примiрниках облiкової картки.

     2.4.7.3. Заносить данi облiкової картки в окремому журналi реєстрацiї облiкових карток суб'єктiв ЗЕД, форма якого наведена у додатку 6 до цього Порядку.

     2.4.7.4. Пiсля реєстрацiї один примiрник облiкової картки залишається у справах митного пiдроздiлу в окремiй тецi "Облiковi картки суб'єктiв ЗЕД". Завiренi копiї поданих на облiк документiв архiвуються за реєстрацiйним номером.

     Другий примiрник облiкової картки видається заявнику як свiдоцтво про облiк в митних органах.

     2.4.8. Всi данi, зазначенi в облiковiй картцi суб'єкта ЗЕД, у цей же день вводяться до центральної бази даних Держмитслужби України та до бази даних суб'єктiв ЗЕД - резидентiв України.

     2.4.9. Щотижнево передає базу даних про облiк суб'єктiв ЗЕД до вiддiлу IАРМС регiональної митницi, який формує загальну базу даних суб'єктiв ЗЕД - резидентiв України.

     2.5. У разi змiни даних, зазначених в облiковiй картцi, керiвник суб'єкта ЗЕД повинен у тижневий термiн подати до митного пiдроздiлу заяву (додаток 3) та два примiрники облiкової картки з оновленими даними та документи, що пiдтверджують змiни. Крiм того, має бути повернутий попередньо оформлений оригiнал облiкової картки. Надалi облiк проводиться згiдно з роздiлом 2 цього Порядку.

3. ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ОБЛIКОВОЇ КАРТКИ СУБ'ЄКТА ЗЕД

     3.1. У випадку втрати оригiналу облiкової картки або необхiдностi її замiни представник суб'єкта ЗЕД подає на розгляд начальнику митного пiдроздiлу або особi, яка його замiщає, мотивовану заяву щодо переоформлення облiкової картки суб'єкта ЗЕД. Разом з заявою подаються два примiрники облiкової картки, якi виконуються згiдно з пунктом 2.1.2 цього Порядку та якi повиннi бути точною копiєю оригiналу облiкової картки.

     У разi позитивного висновку начальник митного пiдроздiлу або особа, яка його замiщає, накладає на заявi вiдповiдну резолюцiю.

     3.2. Уповноважена особа:

     3.2.1. Проводить звiрку даних, зазначених у поданiй облiковiй картцi, з даними, викладеними в оригiналi, що зберiгається у митному пiдроздiлi.

     3.2.2. Якщо данi, внесенi до поданої облiкової картки, вiдповiдають даним, внесеним до оригiналу облiкової картки, засвiдчує обидва примiрники облiкової картки особистою номерною печаткою.

     3.2.3. Присвоює облiковiй картцi суб'єкта ЗЕД новий облiковий номер у порядку, викладеному в пунктi 2.4.7.2 цього Порядку.

     3.2.4. У графi "Примiтки" журналу реєстрацiї облiкових карток суб'єктiв ЗЕД робить запис: "Переоформлено замiсть облiкової картки N _______________".

     У графi "Примiтки" навпроти ранiше оформленої картки робить запис: "Скасовано, дивись облiкова картка N __________________".

     3.2.5. Пiсля реєстрацiї виконує операцiї, передбаченi у пунктах 2.4.7.3 - 2.4.7.4, 2.4.8, 2.4.9 цього Порядку.

     3.2.6. З метою запобiгання випадкiв несанкцiонованого використання загубленої облiкової картки протягом 1 години готує лист-повiдомлення на митнi пiдроздiли та митницi України про втрачену облiкову картку суб'єкта ЗЕД та вносить вiдповiднi змiни до центральної бази даних.

     3.3. Пiсля цього ранiше оформлена облiкова картка суб'єкта ЗЕД вважається недiйсною.

4. ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖIВ ТА ОБЛIК СУБ'ЄКТIВ ЗЕД, ЯКI ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ОБЛIКУ В IНШИХ МИТНИЦЯХ

     4.1. Оформлення вантажiв та облiк суб'єктiв ЗЕД, якi розташованi поза зоною дiяльностi регiональної митницi, проводиться тiльки у випадку звернення до митницi для митного оформлення вантажiв на пiдставi листа-узгодження, оформленого митницею за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта ЗЕД.

     4.2. Для здiйснення митного оформлення вантажiв представник суб'єкта ЗЕД подає через загальний вiддiл ДРМ на розгляд заступнику начальника ДРМ згiдно з розподiлом обов'язкiв або особi, яка його замiщає, лист-узгодження, попередньо оформлений митницею, у якiй взято на облiк суб'єкта ЗЕД, та пакет документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та оформлення вантажiв.

     Пiд час розгляду документiв заступник начальника ДРМ або особа, яка його замiщає, визначає митний пiдроздiл регiональної митницi, у якому доцiльно здiйснити митне оформлення вантажiв, та накладає вiдповiдну резолюцiю на листi-узгодженнi.

     4.3. У разi отримання дозволу на здiйснення митного оформлення вантажiв представник суб'єкта ЗЕД подає лист-узгодження разом з вантажною митною декларацiєю (далi - ВМД) та повним пакетом документiв до чергового iнспектора митного пiдроздiлу.

     Черговий iнспектор митного пiдроздiлу:

     4.3.1. Згiдно з встановленим регiональною митницею загальним порядком виконує операцiї з прийняття, перевiрки на комплектнiсть документiв, реєстрацiї та оформлення ВМД.

     4.3.2. Реєструє лист-узгодження в журналi реєстрацiї та контролю листiв-узгоджень на митне оформлення.

     4.3.3. Передає пакет документiв разом з ВМД та листом-узгодження начальнику митного пiдроздiлу, який на реєстрi документiв дає вiдповiдну вказiвку уповноваженiй особi для здiйснення облiку суб'єкта ЗЕД.

     4.3.4. Облiк проводиться на пiдставi вiдомостей, зазначених у копiї облiкової картки, завiреної митницею, де знаходиться на облiку суб'єкт ЗЕД.

     Для взяття на облiк необхiднi такi документи:

     - оригiнал листа-узгодження встановленої форми з вiдповiдною резолюцiєю начальника регiональної митницi або особи, яка його замiщає;

     - копiя облiкової картки, що завiрена в митницi, де суб'єкт ЗЕД знаходиться на облiку;

     - копiя контракту тощо.

     4.3.5. Уповноважена особа за наведеними в облiковiй картцi даними:

     4.3.5.1. Звiряє данi, поданi в листi-узгодження, з даними облiкової картки.

     4.3.5.2. Вводить вiдомостi про суб'єкта ЗЕД в базу даних суб'єктiв ЗЕД, якi розташованi поза зоною дiяльностi регiональної митницi.

     4.4. Пiсля проведення облiку документи передаються черговому iнспектору для виконання поетапних процедур контролю та оформлення вантажiв.

     4.5. Листи-узгодження зберiгаються в справах митного пiдроздiлу. По закiнченнi термiну їх дiї вони передаються до архiву митницi.

5. ОФОРМЛЕННЯ ЛИСТА-УЗГОДЖЕННЯ РЕГIОНАЛЬНОЮ МИТНИЦЕЮ

     5.1. Оформлення товарiв поза мiсцем облiку проводиться на пiдставi листа-узгодження, форма якого наведена у додатку 7 до цього Порядку, у випадках здiйснення митного контролю та оформлення:

     5.1.1. Вантажiв у зонi дiяльностi iнших митниць.

     5.1.2. Вантажiв у зонi дiяльностi митних постiв регiональної митницi, якщо власник вантажу перебуває на облiку у вантажному вiддiлi регiональної митницi.

     5.1.3. Вантажiв у зонi дiяльностi вантажних вiддiлiв регiональної митницi, якщо власник вантажу перебуває на облiку на митному посту регiональної митницi.

     5.1.4. Вантажiв у зонi дiяльностi митних постiв регiональної митницi, якщо власник вантажу перебуває на облiку в iншому митному постi регiональної митницi.

     5.2. Для отримання дозволу на митне оформлення товарiв поза мiсцем державної реєстрацiї черговому iнспектору митного пiдроздiлу, в якому взято на облiк суб'єкта ЗЕД, подаються такi документи:

     5.2.1. Заповнений суб'єктом ЗЕД лист-узгодження в трьох примiрниках.

     5.2.2. Пакет необхiдних документiв (контракт, дозвiльнi документи тощо) у двох примiрниках (оригiнал та копiя).

     5.2.3. Оригiнал та копiя облiкової картки, яка знаходиться у суб'єкта ЗЕД. При цьому перший примiрник листа-узгодження разом з копiєю облiкової картки суб'єкта ЗЕД повинен бути прошитий разом з копiями документiв, якi є пiдставою для митного контролю та оформлення товарiв поза мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД. Весь пакет засвiдчується печаткою суб'єкта ЗЕД.

     5.3. Черговий iнспектор митного пiдроздiлу:

     5.3.1. Перевiряє пакет документiв на комплектнiсть та додержання правил заповнення листа-узгодження.

     5.3.2. Реєструє лист-узгодження в журналi реєстрацiї та контролю листiв-узгоджень на митне оформлення.

     5.3.3. Передає пакет документiв разом з листом-узгодженням начальнику митного пiдроздiлу.

     5.4. Начальник митного пiдроздiлу або особа, яка його замiщає, визначає посадових осiб митного пiдроздiлу для здiйснення оформлення листа-узгодження та повертає пакет документiв черговому iнспектору, який надає їх уповноваженiй особi.

     5.5. Уповноважена особа:

     5.5.1. Перевiряє наявнiсть санкцiй, застосованих Мiнiстерством економiки України на проведення зовнiшньоекономiчної операцiї.

     5.5.2. Звiряє вiдомостi, зазначенi в поданiй копiї облiкової картки, з примiрником облiкової картки, яка зберiгається у митному пiдроздiлi, а також з даними поданих документiв.

     У разi позитивного результату перевiрки проставляє на зворотi листа-узгодження номерний штамп "Статистичний контроль проведено".

     Повертає пакет документiв черговому iнспектору.

     5.6. Черговий iнспектор, пiсля перевiрки уповноваженою особою, передає пакет документiв визначенiй начальником митного пiдроздiлу особi оперативного пiдроздiлу, яка в подальшому:

     5.6.1. Перевiряє змiст зовнiшньоекономiчного договору (контракту), договору комiсiї, доручення, а також специфiкацiї, змiни та доповнення до них на предмет вiдповiдностi чинному законодавству.

     5.6.2. Встановлює вiдповiднiсть роздiлiв листа-узгодження iнформацiї поданих документiв.

     5.6.3. Встановлює вiдповiднiсть товару, описаному в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi), iнших угодах, коду товару згiдно з ТН ЗЕД, зазначеному у листi-узгодження.

     5.6.4. Перевiряє необхiднiсть застосування до цих товарiв засобiв тарифного та нетарифного регулювання, а також пред'явленi представником суб'єкта ЗЕД документи з цього приводу.

     5.6.5. Здiйснює iншi дiї, передбаченi чинним законодавством.

     5.6.6. У разi позитивного результату перевiрки щодо надання дозволу на митне оформлення вантажiв поза мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД:

     - робить на зворотнiй сторонi копiї облiкової картки запис: "Копiя надається для пред'явлення в ___________________ митницю (вантажний вiддiл, митний пост)", засвiдчує запис особистою номерною печаткою та особистим пiдписом;

     - засвiдчує прошитий пакет документiв (копiї) штампом "Пiд митним контролем ";

     - проставляє ОНП, особистий пiдпис, прiзвище та iнiцiали на всiх примiрниках листа-узгодження.

     5.6.7. Примiрники листа-узгодження разом з документами та облiковою карткою подає на розгляд начальнику митного пiдроздiлу або особi, яка його замiщає.

     5.7. Начальник митного пiдроздiлу або особа, що його замiщає:

     5.7.1. У разi неможливостi оформлення накладає вiдповiдну резолюцiю на листi-узгодженнi та передає пакет документiв черговому iнспектору для повернення заявнику.

     5.7.2. У разi можливостi оформлення погоджує надання дозволу на митне оформлення товарiв поза мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД шляхом вiзування листа-узгодження, пiсля чого органiзує передачу пакета документiв через загальний вiддiл заступнику начальника регiональної митницi вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

     5.8. У разi позитивного рiшення лист-узгодження реєструється в загальному вiддiлi, перший та другий примiрники видаються разом з пакетом документiв представнику суб'єкта ЗЕД для оформлення вантажiв поза мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД; третiй примiрник передається для контролю до митного пiдроздiлу, що здiйснив перевiрку даних.

     При надходженнi пiдтверджень про митне оформлення вантажiв за листами-узгодженнями в iнших митницях та митних пiдроздiлах загальним вiддiлом ця iнформацiя подається через вiддiл IАРМС до пiдроздiлу, у якому суб'єкт ЗЕД перебуває на облiку.

     5.9. Начальник митного пiдроздiлу або визначена ним особа забезпечує:

     5.9.1. Оперативне отримання у загальному вiддiлi регiональної митницi других примiрникiв листiв-узгоджень, що були оформленi протягом тижня.

     5.9.2. Передачу других примiрникiв листiв-узгоджень вiдповiдальнiй особi митного пiдроздiлу, яка здiйснює певнi функцiї контролю за оформленням вантажiв поза мiсцем облiку суб'єктiв ЗЕД.

     5.10. Випуск товару з МЛС, у т. ч. з подрiбненням партiї товару, тим же суб'єктом ЗЕД здiйснюються на пiдставi того ж листа-узгодження, який є дiйсним для оформлення однiєї партiї товару.

     5.11. При оформленнi ВМД митними пiдроздiлами регiональної митницi у випадках, передбачених окремими наказами регiональної митницi, реквiзити листа-узгодження вказуються в графi 44, роздiл 9, код 9000 ВМД за схемою:

9 9000 N ХХХХХ (N УУУУУ вiд 01.02.99) 03/01/99,

     де - ХХХХХ - реєстрацiйний номер листа в канцелярiї регiональної митницi;

     01.02.99 - дата реєстрацiї листа в канцелярiї регiональної митницi;

     УУУУУ - вих. номер листа пiдприємства-заявника;

     03/01/99 - дата реєстрацiї листа пiдприємством-заявником.

6. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     6.1. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть заявлених в облiковiй картцi вiдомостей та вiдомостей, зазначених у поданих документах, несе керiвник суб'єкта ЗЕД, на якого оформлена облiкова картка.

     6.2. Вiдповiдальнiсть за наявнiсть зазначених в облiковiй картцi вiдомостей несе уповноважена особа митного пiдроздiлу, яка веде облiк.

     6.3. З метою проведення аналiтичної роботи по виявленню фiктивних суб'єктiв ЗЕД, пiдставних осiб, ведення "групи ризику суб'єктiв ЗЕД" вiдповiдальнi особи вiддiлення БК та ПМП використовують базу даних облiку суб'єктiв ЗЕД, яка формується у вiддiлi IАРМС за результатами облiку суб'єктiв ЗЕД митними пiдроздiлами.

     У разi встановлення будь-якого порушення, невiдповiдностi заявлених вiдомостей, виявлення фiктивних суб'єктiв ЗЕД тощо вiдповiдальнi посадовi особи вiддiлення БК та ПМП негайно доводять таку iнформацiю службовою запискою до вiдома начальникiв митних пiдроздiлiв.

     6.4. Загальний термiн проведення операцiй по облiку суб'єктiв ЗЕД встановлюється начальником вiдповiдного пiдроздiлу (не бiльш 1 робочого дня у разi вiдсутностi зауважень).

В. о. начальника вiддiлу ОМК В. В. Iваненко

 

Додаток 1
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi
Зразок
  
ОБЛIКОВА КАРТКА N ____/___/___/____
суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, взятого на облiк у
 
(вказується назва митного пiдроздiлу)
Днiпровської регiональної митницi
Повна назва пiдприємства  
Код ЄДРПОУ   Код СПАТО   Код ЗКФВ  
Iндивiдуальний податковий номер  
Номер свiдоцтва про реєстрацiю платника ПДВ  
Юридична адреса, район мiста (областi)  
Поштова адреса, район мiста (областi)  
Свiдоцтво про державну реєстрацiю  
Прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника пiдприємства, тел./факс, пiдпис
 
Прiзвище, iм'я та по батьковi головного бухгалтера пiдприємства, тел./факс, пiдпис
 
Податкова адмiнiстрацiя (назва, адреса, тел.)  
Гривневий розрахунковий рахунок  
Назва банку   МФО  
Юридична адреса банку  
Код ЄДРПОУ банку  
Валютний рахунок  
Назва банку   МФО  
Юридична адреса банку  
Код ЄДРПОУ банку  
Прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, уповноважених на роботу з митницею, тел./факс, пiдпис
 
У разi змiни даних, зазначених у цiй картцi, зобов'язуюсь у тижневий термiн повiдомити про це митний орган ________ пiдпис _________ прiзвище
М. П.
(печатка з кодом
ЄДРПОУ)
_______________ пiдпис керiвника пiдприємства, дата
М. П.
(ОНП)
_________________ пiдпис iнспектора

 

Додаток 2
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi

СХЕМА
розподiлу зон дiяльностi митних постiв та вантажних вiддiлiв Днiпровської регiональної митницi

N
п/п
Митний пiдроздiл, мiсце розташування Зона дiяльностi
1. Митний пост "Днiпродзержинськ" м. Днiпродзержинськ, Криничанський, Верхньоднiпровський, Петрикiвський та Царичанський райони Днiпропетровської областi
2. Митний пост "Павлоград" Павлоградський, Юрiївський, Петропавлiвський, Василькiвський, Покровський та Межевський райони Днiпропетровської областi
3. Митний пост "Новомосковськ" Новомосковський, Синельникiвський та Магдалинiвський райони Днiпропетровської областi
4. Вантажний вiддiл N 1, автопорт "Пiвденний" Правобережна частина Днiпропетровського району, Бабушкiнський, Червоногвардiйський та Жовтневий райони м. Днiпропетровськ
5. Вантажний вiддiл N 3, вул. Осiння, 1 Амур-Нiжньоднiпровський, Iндустрiальний та Самарський райони м. Днiпропетровськ, лiвобережна частина Днiпропетровського району
6. Вантажний вiддiл N 4, автопорт "Пiвденний" Солонянський район Днiпропетровської областi, Ленiнський та Кiровський райони м. Днiпропетровськ

 

Додаток 3
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi
Зразок

ЗАЯВА
 суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi на проведення облiку

Начальнику
 
(назва митного пiдроздiлу)
Днiпровської регiональної митницi
 
I. Звернення
Прошу Вашого дозволу для взяття на облiк (обов'язково зазначити первинне взяття на облiк чи повторне. Якщо повторне, то у зв'язку з чим) у _________________________ Днiпровської регiональної митницi
 
(вказується повна назва суб'єкта ЗЕД)
згiдно з юридичною адресою:  
(поштовий iндекс, область, мiсто, район, вулиця, будинок (квартира)
 
Код ЄДРПОУ, форма власностi  
Характер вантажiв, що перемiщуються  
 
Керiвник: ____________________ / ________________ /
(особистий пiдпис) (П. I. Б.)

М. П.

II. Висновок та пiдстави, за яких неможливо здiйснити облiк суб'єкта ЗЕД:
 
 
 
 
 
Начальник       "__" __________ ___ р.
(назва митного пiдроздiлу) (П. I. Б.) (пiдпис)

 

Додаток 4
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi

ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ,
необхiдних для ведення облiку учасникiв ЗЕД в Днiпровськiй регiональнiй митницi, в залежностi вiд форм власностi 

N п/п Форма власностi пiдприємства Пiдтвердження статуту пiдприємства Пiдтвердження державної реєстрацiї Пiдтвердження присвоєння коду платника податку Пiдтвердження наявностi рахункiв Пiдтвердження призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею Iншi
1. Державнi пiдприємства Статут та положення не потрiбнi Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з облстатуправлiння та свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
2. Вiйськовi частини, правоохороннi органiзацiї Статут та положення не потрiбнi Свiдоцтво про реєстрацiю в Мiнiстерствi оборони України або в МВС України Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
3. Приватнi пiдприємства Статут, зареєстрований у мiсцевих органах виконавчої влади, протокол загальних зборiв засновникiв про призначення керiвника або наказ Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з облстатуправлiння та свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, копiя документа власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою (напр. договiр оренди) Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
4. Господарськi товариства:
- товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю;
- товариства з додатковою вiдповiдальнiстю;
- акцiонернi товариства закритого типу;
- акцiонернi товариства вiдкритого типу. Пiдприємства з iноземними iнвестицiями
Статут, зареєстрований у мiсцевих органах виконавчої влади, установчий договiр, протокол загальних зборiв засновникiв про призначення керiвника Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з облстатуправлiння та свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, копiя документа власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою (напр. договiр оренди) Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї чотирьох листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
5. Дочiрнi пiдприємства Статут головного пiдприємства з правом ведення ЗЕД i створення структурних пiдроздiлiв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств; статут, зареєстрований у мiсцевих органах виконавчої влади; установчий договiр; протокол загальних зборiв засновникiв про призначення керiвника Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з облстатуправлiння та свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, копiя документа власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою (напр. договiр оренди) Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
6. Представництва iноземних фiрм Положення про представництво, затверджене iноземною фiрмою; протокол загальних зборiв засновникiв про призначення керiвника Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, копiя документа власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою (напр. договiр оренди) Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
7. Приватнi пiдприємцi Лист з паспортними даними приватного пiдприємця, зразком пiдпису, якщо вiн сам працює з митними органами Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку (10-значний) код з її реквiзитами (код ЄДРПОУ, назва, адреса, телефон) Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Трудова угода та наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею з паспортними даними, зразки печаток, штампiв, пiдпису Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
8. Комерцiйнi банки Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Свiдоцтво про реєстрацiю в НБУ Довiдка з облстатуправлiння та свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
9. Оренднi пiдприємства Статут, зареєстрований у мiсцевих органах виконавчої влади, договiр оренди майна i землi Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку, довiдка з облстатуправлiння та копiя договору оренди, засвiдчена нотарiально Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
10. Повнi товариства, командитнi товариства, селянськi (фермерськi) господарства Установчий договiр Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з облстатуправлiння та свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, копiя документа власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою, договiр оренди Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
Сiльськогосподарськi виробничi кооперативи, сiльськогосподарськi приватнi (приватно-оренднi) пiдприємства з орендними вiдносинами Договiр оренди майна i землi
11. Довiрчi товариства Статут, зареєстрований у мiсцевих органах виконавчої влади Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з облстатуправлiння та свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, договiр оренди або документ власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
12. Виробнича кооперацiя, спiльне виробництво та iншi види спiльної дiяльностi без утворення юридичної особи Договiр (контракт) про ведення спiльної дiяльностi, зареєстрований в установленому порядку Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з облстатуправлiння та свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, договiр оренди або документ власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
13. Виробнича кооперацiя, спiльне виробництво та iншi види спiльної дiяльностi без створення юридичної особи за участю iноземних iнвесторiв Договiр (контракт) про ведення спiльної дiяльностi, зареєстрований в установленому порядку Документ про реєстрацiю договору (контракту). Доручення Довiдка з облстатуправлiння та свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, договiр оренди або документ власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
14. Колективне сiльськогосподарське пiдприємство Статут, зареєстрований у мiсцевих органах виконавчої влади Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з облстатуправлiння та свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, договiр оренди майна та землi Облiкова картка (2 примiрники),
лист-заява (2 примiрники),
копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб

 

Додаток 5
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi
Зразок

РЕЄСТР
установчих документiв, що подаються до митного пiдроздiлу для облiку суб'єкта ЗЕД

___________________________________________
(повна назва суб'єкта ЗЕД)

 
Перелiк документiв:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
Iнспектор: / / дата: "___" _______________ р.
Пiдпис П. I. Б.

 

Додаток 6
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi
Зразок

ЖУРНАЛ
реєстрацiї облiкових карток суб'єктiв ЗЕД

_______________________________________________________________
(назва митного пiдроздiлу регiональної митницi)

N
п/п
N облiкової картки Назва суб'єкта ЗЕД П. I. Б. iнспектора Пiдпис iнспектора Юридична адреса (назва району, мiста) Особа, яка отримала облiкову картку (П. I. Б., посвiдчення, пiдпис) Примiтки
1 2 4 5 6 7 8 9

 

Додаток 7
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi
Зразок
Начальнику __________________ митницi
(за мiсцем розташування суб'єкта господарювання - сторони контракта)
Начальнику __________________ митницi
(не за мiсцем розташування суб'єкта господарювання - сторони контракта)
Пiдприємство:  
(назва, адреса, код ЗУКПО, розрахунковий та валютний рахунки)
згiдно з контрактом  
(номер, дата)
просить дозволити оформлення   в  
(назва пiдприємства)
митницi   в кiлькостi  
(назва товару та його код за ТН ЗЕД)
за характером угоди ___ згiдно з карткою реєстрацiї N __ вiд "___" __________ 200_ р.
та/або лiцензiї експортної (iмпортної) N ____ вiд "___" ___________ 200_ р.
Повiдомляємо також наступнi вiдомостi:
- довiдка про декларування валютних цiнностей, доходiв та майна за кордоном N ____ вiд "___" _______________ 200_ р.;
- специфiкацiя N _____________;
- рахунок-фактура (або проформа) N _________.
Директор ______________________________
(прiзвище, iнiцiали)
М. П.
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.