Документ скасований: Наказ Мінфіну № 1278 від 05.12.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

вiд 9 листопада 2009 року N 1070


Про затвердження Порядку роботи вiддiлу митних платежiв регiональної митницi, митницi при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, та прийняття рiшень про визначення країни походження товару

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 грудня 2009 р. за N 1268/17284


     Згiдно з пунктом 5 Порядку визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1864, пiдпунктом 7 пункту 4 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 N 940, та з метою впорядкування контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, наказую:

     1. Затвердити Порядок роботи вiддiлу митних платежiв регiональної митницi, митницi при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, та прийняття рiшень про визначення країни походження товару, що додається (далi - Порядок).

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Державної митної служби України вiд 28.12.99 N 864 "Про затвердження Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 за N 50/4271.

     3. Департаменту митно-тарифного регулювання (Демченко В. I.) i Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.) протягом 45 днiв пiсля видання цього наказу внести змiни до дiючого програмного забезпечення вiдповiдно до вимог цього Порядку.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 45 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С. Д.

Голова Державної митної служби А. В. Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
Заст. Мiнiстра фiнансiв України В. М. Матвiйчук
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва О. Кужель

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 9 листопада 2009 р. N 1070
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 грудня 2009 р. за N 1268/17284

Порядок роботи вiддiлу митних платежiв регiональної митницi, митницi при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, та прийняття рiшень про визначення країни походження товару

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок визначає послiдовнiсть дiй посадових осiб вiддiлу митних платежiв регiональної митницi, митницi при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв пiд час здiйснення процедур митного контролю та митного оформлення товарiв i пiсля випуску їх вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     1.2. Контроль за правильнiстю визначення країни походження товарiв здiйснюється на основi принципiв мiжнародної практики вiдповiдно до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур вiд 18.05.73, до якої Україна приєдналась згiдно iз Законом України "Про приєднання України до Протоколу про внесення змiн до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур", Порядку визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1864, Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.

     1.3. Термiни вживаються в цьому Порядку в такому значеннi:

     вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi (далi - вiддiл) - структурний пiдроздiл митного органу, який здiйснює контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю та повнотою нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та за правильнiстю визначення країни походження товарiв;

     преференцiйний сертифiкат про походження товару (далi - преференцiйний сертифiкат) - документ, який застосовується для пiдтвердження країни походження товару, що ввозиться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, укладених Україною;

     рiшення про визначення країни походження товару (далi - Рiшення) - документ установленої форми, який оформлюється посадовими особами митного органу пiд час здiйснення процедур митного контролю та митного оформлення товарiв або пiсля випуску товарiв у вiльний обiг вiдповiдно до заявленого митного режиму;

     сертифiкат про походження товару (далi - сертифiкат) - документ, яким пiдтверджується країна походження товару, виданий уповноваженим органом даної країни. Сертифiкат про походження товару може бути виданий в країнi вивезення товару на пiдставi сертифiката, ранiше виданого уповноваженим органом у країнi походження товару.

     Термiни "країна походження товару", "декларацiя про походження товару", "додатковi вiдомостi про країну походження товару" вживаються у тому ж значеннi, що i в Митному кодексi України та Порядку визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1864.

     1.4. Порядок визначення країни походження встановлюються для товарiв:

     походженням з країн, з якими Україною в установленому законодавством порядку укладено мiжнароднi договори, - положеннями таких договорiв;

     походженням з країн або економiчних союзiв, якi користуються в Українi режимом найбiльшого сприяння, - Митним кодексом України;

     повнiстю вироблених або достатньо перероблених у спецiальних економiчних зонах, розташованих на територiї України, при ввезеннi на митну територiю України - Законом України "Про Єдиний митний тариф".

     1.5. Пiд час здiйснення контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв застосовуються форми митного контролю, передбаченi статтями 41, 60, 69 Митного кодексу України.

     1.6. Рiшення приймається посадовими особами митного органу у разi:

     1.6.1. Визнання сертифiката пiдробленим (фальсифiкованим) за результатами перевiрки уповноваженим органом.

     1.6.2. Визнання преференцiйного сертифiката недiйсним вiдповiдно до Порядку проведення митними органами перевiрки преференцiйних сертифiкатiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 13.10.2003 N 683, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11.12.2003 за N 1145/8466.

     1.6.3. Визнання країни походження товару, заявленої у митнiй декларацiї вiдповiдно до Класифiкацiї валют та держав свiту, затвердженої наказом Держкомстату вiд 08.07.2002 N 260, невiдомою (за винятком товарiв, наведених у статтi 282 Митного кодексу України).

     1.6.4. Вiдновлення до товару режиму вiльної торгiвлi/найбiльшого сприяння згiдно з законодавством України.

     1.7. Рiшення пiд час здiйснення процедур митного контролю та митного оформлення приймається посадовими особами митного органу у строк, що не перевищує 10 календарних днiв.

     У виняткових випадках цей строк може продовжуватися за рiшенням керiвника митного органу, але не бiльше нiж на 5 календарних днiв.

2. Органiзацiя контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв

     2.1. Контроль за правильнiстю визначення країни походження товарiв у митному органi здiйснюють:

     2.1.1. Пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв:

     посадовi особи вiддiлу або посадовi особи вiддiлу, що працюють на постiйнiй основi в iнших пiдроздiлах митного органу;

     посадовi особи пiдроздiлу митного оформлення (далi - ПМО), уповноваженi на здiйснення таких функцiй наказом митного органу.

     2.1.2. Пiсля випуску товарiв у вiльний обiг вiдповiдно до заявленого митного режиму:

     посадовi особи вiддiлу.

     2.2. Посадовi особи ПМО або посадовi особи вiддiлу, що працюють на постiйнiй основi в iнших пiдроздiлах митного органу, попередньо проходять вiдповiдну пiдготовку та/або стажування у вiддiлi та отримують допуск до необхiдних баз даних та iнформацiї, що використовуються для виконання покладених на вiддiл завдань щодо правильностi визначення країни походження товарiв.

3. Послiдовнiсть дiй посадових осiб вiддiлу при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв

     3.1. Контроль за правильнiстю визначення країни походження товарiв пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв здiйснюється посадовими особами ПМО або посадовими особами вiддiлу, що працюють на постiйнiй основi в iнших пiдроздiлах митного органу, шляхом використання вiдомостей, унесених декларантом до граф вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) у частинi, що належать до визначення країни походження товарiв), та перевiрки вiдомостей, що мiстяться в документах, поданих разом з ВМД.

     3.2. Якщо за результатами документального контролю пiдтверджуються вiдомостi про країну походження товару, заявленi декларантом у графi 34 ВМД, то посадовими особами ПМО або посадовими особами вiддiлу, що працюють на постiйнiй основi в iнших пiдроздiлах митного органу, результати здiйсненого контролю фiксуються шляхом проставляння вiдбитка вiдповiдного штампа у вiдповiднiй графi ВМД пiсля завершення етапу митного оформлення товару вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.

     3.3. Посадовi особи вiддiлу здiйснюють контроль за правильнiстю визначення країни походження товарiв пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв за запитами ПМО або посадових осiб вiддiлу, що працюють на постiйнiй основi в iнших пiдроздiлах митного органу (далi - запит), у разi:

     3.3.1. Коли в декларацiї про походження товару та в iнших документах, що подаються митному органу для здiйснення митного контролю та митного оформлення, є розбiжностi у вiдомостях про країну походження товару або митним органом встановлено iншi вiдомостi про країну походження товару, нiж тi, що зазначенi у ВМД.

     3.3.2. Виникнення обґрунтованих сумнiвiв вiдносно достовiрностi сертифiката (у тому числi преференцiйного сертифiката) або вiдомостей, що мiстяться в ньому.

     3.3.3. Необхiдностi перевiрки критерiю достатньої переробки товару.

     3.3.4. Спрацювання автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками.

     Форма запиту наведена в додатку 3 до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.

     3.4. До вiддiлу разом iз запитом передаються завiренi штампом "Пiд митним контролем" копiї (в разi необхiдностi оригiнали):

     сертифiката, у тому числi преференцiйного (у разi наявностi);

     ВМД, згiдно з якою заявлено товар до митного контролю та митного оформлення;

     зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     товарних накладних, пакувальних листiв, вiдвантажувальних специфiкацiй, сертифiкатiв (вiдповiдностi, якостi, фiтосанiтарних, ветеринарних тощо), митної декларацiї країни експорту, якими супроводжується товар, а також паспортiв, технiчної документацiї, висновкiв-експертиз митних та iнших уповноважених органiв (в разi наявностi), iнших матерiалiв, що можуть бути використанi для пiдтвердження вiдомостей про країну походження товару;

     документiв, якi свiдчать про те, що цей товар повнiстю вироблено або пiддано достатнiй переробцi у вiдповiднiй країнi (у разi наявностi);

     акта про взяття проб i зразкiв товарiв (оригiнал i копiя) разом iз зразками (у разi необхiдностi).

     3.5. Запит, що надiйшов до вiддiлу, реєструється у встановленому порядку в журналi реєстрацiї та облiку рiшень та запитiв з питань визначення країни походження товару (далi - журнал). Журнал ведеться в електронному виглядi за допомогою програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор-2006" за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

     3.6. Посадова особа вiддiлу має право при перевiрцi вiдомостей про країну походження товару у визначеному законодавством України порядку:

     3.6.1. Запитувати в декларанта сертифiкат або додатковi вiдомостi про країну походження товару (далi - додатковi вiдомостi).

     3.6.2. Готувати звернення митного органу до уповноваженого органу, що видав преференцiйний сертифiкат, з приводу перевiрки на достовiрнiсть преференцiйного сертифiката чи вiдомостей, що в ньому мiстяться, включаючи вiдомостi про країну походження товару (у тому числi в разi необхiдностi перевiрки критерiю достатньої переробки товару).

     3.6.3. Проводити необхiднi консультацiї з iншими пiдроздiлами митного органу.

     3.6.4. Направляти звернення до Держмитслужби з приводу перевiрки на достовiрнiсть сертифiката чи вiдомостей, що в ньому мiстяться, включаючи вiдомостi про країну походження товару, в разi неможливостi визначення країни походження товару на пiдставi додаткових вiдомостей. Звернення повинно вiдповiдати вимогам пункту 3.4 цiєї глави.

     3.6.5. Iнiцiювати залучення в установленому порядку спецiалiстiв та експертiв iнших пiдприємств, установ та органiзацiй (за згодою).

     3.7. Декларант має право протягом 10 календарних днiв з дня надходження запиту до вiддiлу надати митному органу сертифiкат або додатковi вiдомостi.

     3.8. Якщо декларант не надає у визначений пунктом 3.7 цiєї глави сертифiкат або додатковi вiдомостi, то посадовою особою вiддiлу приймається Рiшення на пiдставi наявних документiв i вiдомостей про країну походження.

     3.9. Запит не повинен перешкоджати випуску товару з метою його перемiщення через митний кордон України, за винятком випадкiв, коли митний орган має достатнi пiдстави для висновку, що товар походить з країни, товари якої не пiдлягають випуску згiдно iз законами України та мiжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.

     3.10. Якщо поданi декларантом сертифiкат або додатковi вiдомостi пiдтверджують вiдомостi про країну походження товару, заявленi декларантом у графi 34 ВМД, то посадовою особою вiддiлу на вiльному мiсцi запиту або на його зворотному боцi проставляються дата, прiзвище, iнiцiали, пiдпис, вiдбиток номерного штампа "Правильнiсть визначення країни походження товару пiдтверджено" або робиться запис аналогiчного змiсту, пiсля чого запит пiдписується начальником вiддiлу або особою, що його замiщує.

     Рiшення в такому разi за встановленою формою не приймається, копiї документiв, на пiдставi яких було визначено країну походження товару, залишаються у справах вiддiлу разом iз запитом.

     3.11. У разi вiдсутностi належним чином оформленого сертифiката чи додаткових вiдомостей про походження товару або у разi неможливостi достовiрно визначити країну походження товару, посадовою особою вiддiлу приймається рiшення про визнання країни походження товару, заявленої у ВМД вiдповiдно до Класифiкацiї валют та держав свiту, затвердженої наказом Держкомстату вiд 08.07.2002 N 260, невiдомою.

     3.12. Рiшення, прийняте вiдповiдно до пiдпунктiв 1.6.2 та 1.6.3 пункту 1.6 глави 1 цього Порядку, є обов'язковим для виконання при митному оформленнi товару.

     3.13. У випадках, визначених пiдпунктами 1.6.2 та 1.6.3 пункту 1.6 глави 1 цього Порядку, посадова особа ПМО або посадова особа вiддiлу, що працює на постiйнiй основi в iнших пiдроздiлах митного органу, оформлює картку вiдмови в митному оформленнi згiдно з Порядком оформлення й використання Картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 12.12.2005 N 1227, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 26.12.2005 за N 1562/11842.

     Для здiйснення митного оформлення товару митному органу подається нова ВМД. При цьому iнформацiя у вiдповiдних графах митної декларацiї повинна вiдповiдати iнформацiї, зазначенiй у Рiшеннi.

     3.14. У справах вiддiлу залишаються копiї оформленої ВМД та документiв, на пiдставi яких було прийнято Рiшення.

     У разi прийняття рiшення про визнання преференцiйного сертифiката недiйсним оригiнал преференцiйного сертифiката залишається у справах вiддiлу.

4. Послiдовнiсть дiй посадових осiб вiддiлу при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв пiсля випуску їх у вiльний обiг вiдповiдно до заявленого митного режиму

     4.1. Якщо є достатнi пiдстави вважати, що мають мiсце порушення законодавства України чи мiжнародного договору, укладеного в установленому законом порядку, в частинi визначення країни походження товару, митний контроль може здiйснюватися посадовими особами вiддiлу незалежно вiд закiнчення операцiй митного контролю, оформлення та пропуску товарiв на пiдставi письмового розпорядження керiвника митного органу або особи, яка його замiщує, шляхом:

     пiдготовки звернень до вiдповiдних органiв iноземних держав, уповноважених видавати преференцiйнi сертифiкати щодо пiдтвердження достовiрностi преференцiйного сертифiката чи вiдомостей, що в ньому мiстяться, поданого пiд час митного оформлення (у тому числi в разi необхiдностi перевiрки критерiю достатньої переробки);

     пiдготовки звернень до Держмитслужби з приводу перевiрки на достовiрнiсть сертифiката чи вiдомостей, що в ньому мiстяться, включаючи вiдомостi про країну походження товару (звернення повинно вiдповiдати вимогам пункту 3.4 глави 3 цього Порядку);

     перевiрки сертифiката (в тому числi преференцiйного), необхiдного для вiдновлення режиму вiльної торгiвлi/найбiльшого сприяння;

     проведення перевiрок згiдно з Порядком проведення митними органами на пiдприємствах перевiрок системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2004 N 1730;

     проведення верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України, якщо це передбачено мiжнародними договорами.

     4.2. Посадовi особи вiддiлу при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв пiсля випуску їх у вiльний обiг вiдповiдно до заявленого митного режиму приймають:

     4.2.1. Рiшення про визнання преференцiйного сертифiката недiйсним.

     4.2.2. Рiшення про визнання сертифiката пiдробленим (фальсифiкованим) за результатами перевiрки уповноваженим органом.

     Про виявленi факти начальник вiддiлу письмово iнформує пiдроздiл по боротьбi з порушеннями митних правил та контрабандою митного органу.

     4.2.3. Рiшення про вiдновлення режиму вiльної торгiвлi/найбiльшого сприяння, Рiшення (у разi наявностi), прийняте пiд час здiйснення процедур митного контролю та митного оформлення товарiв, скасовується.

     Для вiдновлення до товару режиму вiльної торгiвлi/найбiльшого сприяння декларантом/суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - суб'єкт ЗЕД) протягом року з дати митного оформлення має бути подано до митного органу заяву довiльної форми разом з належним чином оформленим сертифiкатом (у тому числi преференцiйним).

     Рiшення про вiдновлення режиму вiльної торгiвлi/найбiльшого сприяння приймається пiсля пiдтвердження уповноваженим органом достовiрностi (автентичностi) сертифiката (у тому числi преференцiйного) чи вiдомостей, що в ньому мiстяться, або на пiдставi iнформацiї (документiв) уповноваженого органу, що видав преференцiйний сертифiкат, яка уточнює вiдомостi, зазначенi у преференцiйному сертифiкатi.

     4.3. У разi здiйснення контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв шляхом проведення перевiрок згiдно з Порядком проведення митними органами на пiдприємствах перевiрок системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2004 N 1730, Рiшення приймається посадовою особою вiддiлу вiдповiдно до пункту 1.6 глави 1 цього Порядку та є додатком до акта вiдповiдної перевiрки. У цьому разi Рiшення (у разi наявностi), прийняте пiд час здiйснення процедур митного контролю та митного оформлення товарiв, скасовується.

     4.4. У справах вiддiлу залишаються документи, на пiдставi яких було прийнято Рiшення.

5. Оформлення Рiшення та особливостi заповнення його граф

     5.1. Рiшення оформлюється за допомогою програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор-2006" за пiдписом посадової особи вiддiлу, яка його оформлювала, та начальника вiддiлу або особи, що його замiщує. Форму Рiшення наведено в додатку 2 до цього Порядку.

     5.2. Рiшення друкується у трьох примiрниках:

     перший примiрник Рiшення зберiгається разом з ВМД вiдповiдно до вимог Перелiку документiв, що утворюються в митних органах України, спецiалiзованих митних установах та органiзацiях, iз зазначенням строкiв зберiгання, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 13.01.2006 N 14;

     другий примiрник Рiшення пiдлягає облiку та зберiганню у справах вiддiлу разом з копiями розглянутих документiв вiдповiдно до вимог Перелiку документiв, що утворюються в митних органах України, спецiалiзованих митних установах та органiзацiях, iз зазначенням строкiв зберiгання, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 13.01.2006 N 14;

     третiй примiрник видається або надсилається поштою декларанту.

     5.3. На початку Рiшення зазначаються повне найменування митницi, що видала Рiшення, реєстрацiйний номер i дата його видачi.

     Реєстрацiйний номер рiшення має такий вигляд:

" ХХХХХХХХХ / ХХХХ / ХХХХ / Х ",
1 2 3 4

     де:

     1 - "ХХХХХХХХХ" - код митного органу згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335;

     2 - "ХХХХ" - поточний рiк;

     3 - "ХХХХ" - порядковий номер Рiшення згiдно з дiапазонами номерiв, визначеними митним органом;

     4 - "Х" - Рiшення, прийняте вiддiлом:

     1 - пiд час здiйснення процедур митного контролю та митного оформлення;

     2 - пiсля випуску товару у вiльний обiг вiдповiдно до заявленого митного режиму.

Графа 1 "Декларант/суб'єкт ЗЕД"

     У графi зазначаються вiдомостi про декларанта/суб'єкта ЗЕД вiдповiдно до граф 8 та 14 ВМД.

Графа 2 "Перелiк поданих для розгляду документiв"

     У графi зазначаються реквiзити ВМД, прийнятої до митного оформлення або оформленої, та документiв, якi подаються для пiдтвердження країни походження товару, у тому числi ранiше прийняте Рiшення (у разi наявностi).

     Вiдомостi зазначаються за такою схемою:

хххх - хххх - дд/мм/рр ,
1 2 3

     де:

     1 - код документа вiдповiдно до Класифiкатора документiв, що затверджується Держмитслужбою;

     2 - найменування та номер документа;

     3 - дата документа (дд - день / мм - мiсяць / рр - рiк).

Графа 3 "Вiдомостi про товари, за якими виноситься Рiшення"

     У графi зазначаються вiдомостi граф 31 - 34 електронної копiї ВМД, прийнятої до митного оформлення або оформленої.

Графа 4 "Пiдстави для прийняття Рiшення"

     У графi зазначаються пiдстави для прийняття Рiшення (запит, iнiцiатива вiддiлу, заява декларанта/суб'єкта ЗЕД про вiдновлення до товару режиму вiльної торгiвлi/найбiльшого сприяння, результати перевiрки).

Графа 5 "Додатковi вiдомостi"

     У графi зазначаються документи, наданi митному органу при перевiрцi вiдомостей про країну походження товару, вiдповiдно до пункту 3.6 глави 3 цього Порядку.

     Графа не заповнюється при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв пiсля випуску їх у вiльний обiг вiдповiдно до заявленого митного режиму.

Графа 6 "Нормативно-правовi акти, якими керувалися для прийняття Рiшення"

     Зазначаються нормативно-правовi акти з посиланням на конкретнi статтi (пункти), якими керувалися при прийняттi Рiшення.

Графа 7 "Результати перевiрки країни походження товару"

     У цiй графi стисло зазначаються результати перевiрки вiддiлом документiв й вiдомостей про країну походження товару, поданих пiд час здiйснення процедур митного контролю та митного оформлення товарiв i пiсля випуску їх вiдповiдно до заявленого митного режиму.

Графа 8 "Визначена країна походження товару"

     У графi зазначається назва країни походження товару, яка визначена митницею. Якщо за результатами перевiрки країну походження товару не визначено або уповноваженим органом сертифiкат (у тому числi преференцiйний) визнано пiдробленим (фальсифiкованим), то в графi проставляється запис "Невiдома".

Графа 9 "Пiдстави для скасування Рiшення"

     У графi Рiшення зазначаються результати перевiрки уповноваженим органом сертифiката (у тому числi преференцiйного) або перевiрок системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, проведених митними органами на пiдприємствах, якi є пiдставою для скасування Рiшення, прийнятого пiд час здiйснення процедур митного контролю та митного оформлення.

     Посадовою особою вiддiлу у графу вноситься запис "Рiшення вiд ____________ N ___ визнати таким, що не вiдповiдає вимогам законодавства України, та скасувати".

     5.4. Рiшення може бути оскаржено декларантом у порядку, установленому законодавством України.

Директор Департаменту митно-тарифного регулювання В. I. Демченко

 

Додаток 1
до Порядку роботи вiддiлу митних платежiв регiональної митницi, митницi при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, та прийняття рiшень про визначення країни походження товару

 

Журнал реєстрацiї та облiку рiшень та запитiв з питань визначення країни походження товару

N з/п Реєстрацiйний номер та дата запиту (заяви) декларанта Найменування/
П. I. Б. декларанта; мiсцезнаходження/
мiсце проживання декларанта
Дата та номер ВМД Найменування та код товару згiдно з УКТЗЕД Заявлена країна походження товару Визначена країна походження товару Категорiя Рiшення Дата i номер Рiшення, прiзвище посадової особи Примiтка
заявленої оформ-
леної
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

     Примiтки:

     У колонцi 2 журналу зазначаються реєстрацiйний номер, дата запиту або заяви декларанта/суб'єкта ЗЕД про вiдновлення до товару режиму вiльної торгiвлi/найбiльшого сприяння.

     У колонцi 9 журналу зазначається категорiя Рiшення, прийнятого вiдповiдно до пункту 1.6 глави 1 цього Порядку.

     Якщо Рiшення не оформлюється за встановленою формою вiдповiдно до пункту 3.10 глави 3 цього Порядку, то колонки 9 та 10 журналу не заповнюються.

     Якщо Рiшення прийнято вiдповiдно до глави 4 цього Порядку, то допускається не заповнювати колонки журналу, за якими вiдсутня вiдповiдна iнформацiя у вiддiлi.

Директор Департаменту митно-тарифного регулювання В. I. Демченко

 

Додаток 2
до Порядку роботи вiддiлу митних платежiв регiональної митницi, митницi при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, та прийняття рiшень про визначення країни походження товару

Форма

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

____________________ митниця

РIШЕННЯ
про визначення країни походження товару

вiд _________ N _________________

1. Декларант/суб'єкт ЗЕД:  
2. Перелiк поданих для розгляду документiв:
Код Найменування та номер документа Дата
  
3. Вiдомостi про товари, за якими виноситься Рiшення:
N товару у ВМД  
Код товару згiдно з УКТЗЕД  
Опис товару  
Заявлена країна походження товару  
4. Пiдстави для прийняття Рiшення (потрiбне пiдкреслити):
запит, iнiцiатива вiддiлу, заява декларанта/суб'єкта ЗЕД про вiдновлення до товару режиму вiльної торгiвлi/найбiльшого сприяння, результати перевiрки
5. Додатковi вiдомостi:  
6. Нормативно-правовi акти, якими керувались для прийняття Рiшення:
 
7. Результати перевiрки країни походження товару:  
8. Визначена країна походження товару:  
9. Пiдстави для скасування Рiшення:  
Начальник вiддiлу або особа, яка його замiщує ____________
(пiдпис)
___________
(П. I. Б.)
Виконавець ____________
(посада)
__________________
(мiсце печатки, пiдпис)
___________
(П. I. Б.)
 
Директор Департаменту митно-тарифного регулювання
В. I. Демченко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.