ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 3 вересня 2020 року N 129


Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України у вiдповiднiсть до вимог законодавства України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 грудня 2003 року N 516 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення банками України вкладних (депозитних) операцiй з юридичними i фiзичними особами", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 грудня 2003 року за N 1256/8577 (зi змiнами), такi змiни:

     1) у заголовку слова "з юридичними i фiзичними особами" виключити;

     2) у пунктi 1 слова "з юридичними i фiзичними особами" виключити.

     2. Затвердити Змiни до:

     1) Iнструкцiї про порядок вiдкриття i закриття рахункiв клiєнтiв банкiв та кореспондентських рахункiв банкiв - резидентiв i нерезидентiв, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 01 квiтня 2019 року N 56) (зi змiнами) (далi - Змiни до Iнструкцiї), що додаються;

     2) Положення про порядок здiйснення банками України вкладних (депозитних) операцiй з юридичними i фiзичними особами, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 грудня 2003 року N 516, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 грудня 2003 року за N 1256/8577 (зi змiнами), що додаються.

     3. Департаменту платiжних систем та iнновацiйного розвитку (Ольга Василєва) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Олексiя Шабана.

     5. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування, крiм пункту 6, пiдпунктiв 4, 5 пункту 13 та пункту 14 Змiн до Iнструкцiї, якi набирають чинностi 05 вересня 2020 року.

Голова К. Шевченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
03 вересня 2020 року N 129

Змiни до Iнструкцiї про порядок вiдкриття i закриття рахункiв клiєнтiв банкiв та кореспондентських рахункiв банкiв - резидентiв i нерезидентiв

     1. У роздiлi I:

     1) перше речення абзацу чотирнадцятого пункту 3 доповнити словами ", а термiн "пiдзвiтний рахунок" у значеннi, наведеному в Податковому кодексi України";

     2) пункти 7, 9, 92, 10, 111, 12 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Умови вiдкриття рахунку та особливостi його функцiонування передбачаються в договорi, що укладається мiж банком i його клiєнтом, i не повиннi суперечити вимогам цiєї Iнструкцiї.

     Договiр банкiвського рахунку, договiр банкiвського вкладу та договiр рахунку умовного зберiгання (ескроу) укладаються мiж банком та клiєнтом з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     Договiр, який укладається банком з клiєнтом - фiзичною особою, може бути пiдписаний фiзичною особою цифровим власноручним пiдписом.

     Текст заяви про вiдкриття поточного рахунку, рахунку умовного зберiгання (ескроу) може бути зазначений у договорi банкiвського рахунку, договорi рахунку умовного зберiгання (ескроу) у довiльнiй формi, але iз збереженням реквiзитiв, передбачених у вiдповiдних додатках до цiєї Iнструкцiї.

     Письмова форма договору банкiвського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника пiдтверджено договором банкiвського вкладу з видачею вiдповiдного документа або ощадного (депозитного) сертифiката.";

     "9. Клiєнт (крiм фiзичної особи, фiзичної особи - пiдприємця та фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть) подає/надсилає до банку пiд час вiдкриття поточного рахунку перелiк осiб, якi мають право розпоряджатися рахунком i пiдписувати розрахунковi документи (далi - перелiк).

     Перелiк складається клiєнтом у довiльнiй формi або у формi, визначенiй банком, та має мiстити такi обов'язковi реквiзити: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) розпорядника рахунку та його пiдпис. Кiлькiсть розпорядникiв рахунку в перелiку не обмежується. Перелiк, поданий клiєнтом-резидентом, засвiдчується пiдписом керiвника (уповноваженої особи) / керiвника (уповноваженої особи) органiзацiї, якiй клiєнт адмiнiстративно пiдпорядкований. Пiдпис розпорядника рахунку клiєнта не зазначається в перелiку, якщо розпорядження рахунком здiйснюватиметься лише за допомогою систем дистанцiйного обслуговування.

     Вимоги до перелiку, який подається/надсилається клiєнтом-нерезидентом до банку пiд час вiдкриття поточного рахунку, а також форма перелiку, порядок подання/надсилання клiєнтами перелiку, унесення змiн до перелiку встановлюються банком самостiйно у внутрiшнiх документах.";

     "92. Розпорядження рахунками фiзичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та фiзичних осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, здiйснюється за розпорядженням власника або за його дорученням на пiдставi довiреностi (копiї довiреностi), засвiдченої нотарiально, а у випадках, визначених законодавством України, - iншими уповноваженими на це особами. Довiренiсть може бути засвiдчена уповноваженим працiвником банку, якщо вона складається в банку (у присутностi власника рахунку та довiрених осiб). Така довiренiсть додаткового засвiдчення не потребує.

     Довiренiсть, засвiдчена уповноваженим працiвником банку, може мiстити право довiрених осiб вiдкривати/розпоряджатися/закривати рахунки клiєнта у цьому банку.

     Пiд час здiйснення операцiй за рахунками фiзичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та фiзичних осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, використовується зразок пiдпису власника рахунку / довiреної особи, зазначений у договорi банкiвського рахунку / довiреностi або в iншому документi, визначеному внутрiшнiми положеннями банку.";

     "10. Банк формує справу з юридичного оформлення рахунку з документiв, що подаються клiєнтом пiд час вiдкриття рахунку, а також iнформацiї, отриманої з офiцiйних та/або надiйних джерел пiд час виконання вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Нацiонального банку з питань фiнансового монiторингу (далi - законодавство з питань фiнансового монiторингу), та документiв, що пiдтверджують повноваження представника (довiреної особи, розпорядника) клiєнта на розпорядження рахунком клiєнта. Порядок зберiгання документiв у справi з юридичного оформлення рахунку банк встановлює самостiйно згiдно з його внутрiшнiми документами.

     Справа з юридичного оформлення рахунку клiєнта банку пiсля його закриття має зберiгатися банком протягом строку, установленого законодавством з питань фiнансового монiторингу.";

     "111. Банк має право вiдкрити рахунок клiєнту, який не має рахункiв у цьому банку, на пiдставi поданих клiєнтом (представником клiєнта) документiв пiд час вiддаленого встановлення дiлових вiдносин iз дотриманням вимог, установлених нормативно-правовим актом Нацiонального банку з питань фiнансового монiторингу.

     12. Вимоги щодо створення, зберiгання електронних документiв та використання цифрового власноручного пiдпису фiзичною особою, електронних пiдписiв пiд час вiдкриття та закриття банками рахункiв клiєнтiв у випадках, передбачених цiєю Iнструкцiєю, регулюються Законами України "Про електроннi документи та електронний документообiг", "Про електроннi довiрчi послуги" та нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань застосування цифрового власноручного пiдпису, електронного пiдпису в банкiвськiй системi України.";

     3) в абзацi першому пункту 14 слова "суб'єктам-господарювання" замiнити словами "клiєнтам-резидентам";

     4) у другому реченнi пункту 15 слова "рахунки iноземних iнвесторiв (фiзичних i юридичних осiб, банкiв), номiнальних утримувачiв та" виключити;

     5) роздiл пiсля пункту 15 доповнити новим пунктом 151 такого змiсту:

     "151. Банк пiд час вiдкриття рахунку фiзичнiй особi, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, або фiзичнiй особi, яка має статус особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, отримує вiдомостi про взяття цiєї особи на облiк у контролюючому органi з даних про взяття на облiк як платникiв податкiв юридичних осiб, їх вiдокремлених пiдроздiлiв, фiзичних осiб - пiдприємцiв та осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, що оприлюдненi на офiцiйному вебсайтi Державної податкової служби України.";

     6) у пунктi 16:

     в абзацi п'ятому пiдпункту 3 слова "в банку" виключити;

     пiдпункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) подати повiдомлення про вiдкриття/закриття рахунку полiтичної партiї / мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї за формою, наведеною в додатку 1 до цiєї Iнструкцiї, у строк, визначений статтею 14 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi".".

     2. У роздiлi II:

     1) пункт 18 викласти в такiй редакцiї:

     "18. Банкам забороняється вiдкривати та вести анонiмнi (номернi) рахунки та встановлювати кореспондентськi вiдносини з банками-оболонками, а також iз банками та iншими фiнансовими установами-нерезидентами, щодо яких вiдомо, що вони пiдтримують кореспондентськi вiдносини з банками-оболонками. Банк вiдкриває рахунок клiєнту лише пiсля здiйснення його iдентифiкацiї та верифiкацiї, а також iнших заходiв, передбачених законодавством з питань фiнансового монiторингу. Iдентифiкацiя та верифiкацiя клiєнта не здiйснюється в разi вчинення правочинiв мiж банками, зареєстрованими в Українi.";

     2) у пунктi 19 слова "Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Нацiонального банку з питань фiнансового монiторингу (далi - законодавство з питань фiнансового монiторингу)" замiнити словами "законодавства з питань фiнансового монiторингу";

     3) пункт 20 викласти в такiй редакцiї:

     "20. Повторна iдентифiкацiя та верифiкацiя клiєнта (його представника) не є обов'язковою пiд час вiдкриття рахунку, якщо ця особа ранiше була iдентифiкована та верифiкована згiдно з вимогами законодавства з питань фiнансового монiторингу, за умови вiдсутностi у банку пiдозр та/або пiдстав вважати, що наявнi документи, данi та/або iнформацiя про клiєнта (представника клiєнта) є нечинними (недiйсними) та/або неактуальними.".

     3. У роздiлi III:

     1) друге речення пiдпункту 1 пункту 41 виключити;

     2) абзац п'ятий пункту 42 виключити;

     3) пiдпункт 3 пункту 43 доповнити двома новими реченнями такого змiсту: "Вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї такий документ не подають. Банк отримує вiдомостi про вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї з Єдиного державного реєстру.";

     4) пiдпункт 2 пункту 45 виключити.

     4. У роздiлi IV:

     1) абзаци четвертий та п'ятий пункту 57 виключити;

     2) пункт 58 викласти в такiй редакцiї:

     "58. Банк вiдкриває окремий поточний рахунок приватному нотарiусу в порядку, передбаченому пунктом 57 роздiлу IV цiєї Iнструкцiї, з метою вчинення нотарiальних дiй з прийняття в депозит грошової суми.

     Зазначений рахунок використовується виключно для здiйснення розрахункiв, визначених законодавством України, що регулює дiяльнiсть нотарiусiв.";

     3) у пунктi 59:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "59. Банк вiдкриває окремi поточнi рахунки приватному виконавцю в порядку, передбаченому пунктом 57 роздiлу IV цiєї Iнструкцiї, для здiйснення примусового виконання рiшень.";

     абзац сьомий виключити.

     У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом сьомим.

     5. У роздiлi V:

     1) у пунктi 62:

     друге речення пiдпункту 2 виключити;

     пiдпункт 3 виключити;

     2) у пунктi 66:

     абзац перший доповнити словами "або уповноваженим працiвником банку";

     перше речення абзацу другого доповнити словами "(крiм довiреностi, яка засвiдчена уповноваженим працiвником банку та зберiгається у справi з юридичного оформлення рахунку)".

     6. У роздiлi VI:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

"VI. Порядок вiдкриття i закриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народнi депутати України";

     2) пункти 76 - 81 викласти в такiй редакцiї:

     "76. Банки вiдкривають за вiдповiдним балансовим рахунком поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народнi депутати України в одномандатному виборчому окрузi згiдно iз Законом України "Про вибори народних депутатiв України" пiд час проведення промiжних виборiв народних депутатiв України.

     Цей рахунок вiдкривається в нацiональнiй валютi.

     77. Банк у разi вiдкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народнi депутати України в одномандатному виборчому окрузi його представником здiйснює iдентифiкацiю та верифiкацiю представника вiдповiдно до роздiлу II цiєї Iнструкцiї.

     78. Кандидат у народнi депутати України в одномандатному виборчому окрузi вiдкриває один поточний рахунок виборчого фонду в банку України за мiсцезнаходженням окружної виборчої комiсiї.

     79. Банк вiдкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народнi депутати України в одномандатному виборчому окрузi на пiдставi таких документiв:

     1) заяви про вiдкриття рахунку (додаток 5);

     2) копiї рiшення Центральної виборчої комiсiї про реєстрацiю кандидата, засвiдченої Центральною виборчою комiсiєю;

     3) паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу кандидата;

     4) документа, виданого контролюючим органом, що засвiдчує реєстрацiю фiзичної особи - кандидата в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв.

     80. Банк не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня вiдкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народнi депутати України в одномандатному виборчому окрузi повiдомляє Центральну виборчу комiсiю, Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї та окружну виборчу комiсiю пiсля її утворення про вiдкриття рахунку та його реквiзити.

     81. Банк закриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народнi депутати України в одномандатному виборчому окрузi на третiй календарний день з дня офiцiйного оприлюднення Центральною виборчою комiсiєю результатiв виборiв народних депутатiв України у вiдповiдному одномандатному виборчому окрузi.";

     3) пункти 82 - 92 виключити.

     7. У роздiлi VII:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

"VII. Порядок вiдкриття i закриття поточних рахункiв iнвесторам за угодами про розподiл продукцiї";

     2) пункти 93 - 95 замiнити п'ятьма новими пунктами 93 - 952 такого змiсту:

     "93. Банк вiдкриває поточний рахунок iнвестору (представництву iноземного iнвестора на територiї України) за угодою про розподiл продукцiї (далi - iнвестор), призначений для обслуговування дiяльностi за угодою про розподiл продукцiї, у такому порядку.

     Особа, яка вiдкриває рахунок, має:

     1) пред'явити паспорт або iнший документ, що посвiдчує особу, i документи, що пiдтверджують її повноваження. Фiзичнi особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий вiдповiдним контролюючим органом, що засвiдчує її реєстрацiю в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв;

     2) подати документи, визначенi в роздiлi VII цiєї Iнструкцiї.

     Мiж банком та iнвестором укладається в письмовiй формi договiр банкiвського рахунку.

     94. Банк вiдкриває поточний рахунок iнвестору - юридичнiй особi - резиденту на пiдставi таких документiв:

     1) заяви про вiдкриття поточного рахунку (додаток 2). У заявi в рядку "Додаткова iнформацiя" зазначається, що поточний рахунок вiдкривається для обслуговування дiяльностi за угодою про розподiл продукцiї;

     2) копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю угоди про розподiл продукцiї, стороною якої є iнвестор;

     3) копiї свiдоцтва про реєстрацiю iнвестора та угоди про розподiл продукцiї як платника податкiв у вiдповiдному контролюючому органi (подається в разi призначення iнвестора - юридичної особи - резидента оператором за угодою про розподiл продукцiї).

     95. Банк вiдкриває поточний рахунок iнвестору - представництву iноземного iнвестора на пiдставi таких документiв:

     1) заяви про вiдкриття поточного рахунку (додаток 2). У заявi в рядку "Додаткова iнформацiя" зазначається, що поточний рахунок вiдкривається для обслуговування дiяльностi за угодою про розподiл продукцiї;

     2) копiї свiдоцтва про реєстрацiю представництва iноземного iнвестора в уповноваженому органi виконавчої влади України;

     3) копiї легалiзованої або засвiдченої шляхом проставлення апостиля довiреностi, виданої представниковi iноземного iнвестора в Українi, яка надає право розпоряджатися рахунком та пiдписувати розрахунковi документи вiд iменi iноземного iнвестора;

     4) копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю угоди про розподiл продукцiї, стороною якої є юридична особа - нерезидент (iноземний iнвестор), iнтереси якої представляє на територiї України таке представництво;

     5) копiї свiдоцтва про реєстрацiю iнвестора та угоди про розподiл продукцiї як платника податкiв у вiдповiдному контролюючому органi (подається в разi призначення iнвестора - представництва iноземного iнвестора оператором за угодою про розподiл продукцiї).

     951. Банк вiдкриває поточний рахунок iнвестору, який вже має в цьому банку рахунок, призначений для обслуговування дiяльностi, пов'язаної з угодою про розподiл продукцiї, цей клiєнт iдентифiкований та верифiкований банком i сформована справа з юридичного оформлення рахунку, за умови подання клiєнтом заяви про вiдкриття поточного рахунку та укладення договору банкiвського рахунку.

     952. Поточний рахунок iнвестора закривається в порядку, установленому в пунктах 148 i 149 роздiлу XIV цiєї Iнструкцiї.".

     8. У роздiлi IX:

     1) пiдпункт 3 пункту 103 виключити;

     2) у пунктi 107:

     абзац перший доповнити словами ", або уповноваженим працiвником банку";

     перше речення пiдпункту 2 доповнити словами "(крiм довiреностi, яка засвiдчена уповноваженим працiвником банку та зберiгається у справi з юридичного оформлення рахунку)";

     3) в абзацi першому пункту 108 слова "установленому цiєю Iнструкцiєю" замiнити словами та цифрами "установленому роздiлом IX цiєї Iнструкцiї";

     4) пункт 109 виключити.

     9. У роздiлi X:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

"X. Порядок вiдкриття вкладних (депозитних) рахункiв iнвесторам за угодами про розподiл продукцiї";

     2) пункт 115 викласти в такiй редакцiї:

     "115. Банк вiдкриває вкладний (депозитний) рахунок iнвестору, який не має рахунку в цьому банку, у такому порядку.

     Особа, яка вiдкриває рахунок, має:

     1) пред'явити паспорт або iнший документ, що посвiдчує особу, i документи, що пiдтверджують її повноваження. Фiзичнi особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий вiдповiдним контролюючим органом, що засвiдчує їх реєстрацiю в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв;

     2) подати документи (копiї документiв, засвiдченi в установленому порядку) за перелiком, зазначеним у роздiлi VII цiєї Iнструкцiї, для вiдкриття iнвестору поточного рахунку за угодою про розподiл продукцiї (крiм заяви про вiдкриття поточного рахунку).

     Мiж банком та iнвестором укладається в письмовiй формi договiр банкiвського вкладу.";

     3) пункт 116 виключити;

     4) пункт 117 викласти в такiй редакцiї:

     "117. Вiдкриття вкладного (депозитного) рахунку iнвестору здiйснюється на пiдставi договору банкiвського вкладу, якщо iнвестор уже має в цьому банку рахунок, призначений для обслуговування дiяльностi, пов'язаної з угодою про розподiл продукцiї, цей клiєнт iдентифiкований та верифiкований банком i сформована справа з юридичного оформлення рахунку.".

     10. У роздiлi XI:

     1) в абзацi першому пункту 121 цифри "1 - 3" замiнити цифрами "1, 2";

     2) друге речення абзацу першого пункту 124 виключити.

     11. Пiдпункт 4 пункту 135 роздiлу XIII викласти в такiй редакцiї:

     "4) змiни порядку бухгалтерського облiку рахункiв клiєнтiв. Банк у разi отримання iнформацiї вiд контролюючих органiв про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця та перевiрки її в Єдиному державному реєстрi у виглядi безоплатного доступу через портал електронних сервiсiв або виявлення банком таких вiдомостей в Єдиному державному реєстрi, закриває поточний рахунок фiзичної особи - пiдприємця, на якому є залишок коштiв, та вiдкриває цiй особi поточний рахунок для власних потреб. Залишок коштiв з поточного рахунку фiзичної особи - пiдприємця перераховується на вiдкритий банком або вже дiючий у цьому банку поточний рахунок цiєї фiзичної особи для власних потреб. Видатковi операцiї за поточним рахунком фiзичної особи для власних потреб, вiдкритим банком у порядку, визначеному пiдпунктом 4 пункту 135 роздiлу XIII цiєї Iнструкцiї, здiйснюються пiсля звернення фiзичної особи до банку, пред'явлення нею документiв, що дають змогу банку її iдентифiкувати та верифiкувати, i укладення договору банкiвського рахунку.".

     12. У роздiлi XIV:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

"XIV. Закриття рахункiв клiєнтiв банкiв та кореспондентських рахункiв банкiв";

     2) пiдпункт 1 пункту 142 доповнити словами та цифрами ", крiм випадкiв, визначених пунктом 143 роздiлу XIV цiєї Iнструкцiї";

     3) пункт 143 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Банк не має права за заявою клiєнта закрити поточний рахунок, якщо грошовi кошти, що розмiщенi на вiдповiдному рахунку, замороженi або фiнансовi операцiї за вiдповiдним рахунком зупиненi вiдповiдно до законодавства з питань фiнансового монiторингу.";

     4) пункти 144, 145 викласти в такiй редакцiї:

     "144. Банк має право вiдмовитися вiд договору банкiвського рахунку та закрити поточний рахунок клiєнта, якщо:

     1) немає операцiй за рахунком клiєнта протягом трьох рокiв пiдряд та немає залишку грошових коштiв на цьому рахунку;

     2) є пiдстави, передбаченi законодавством з питань фiнансового монiторингу. Залишок коштiв з поточного рахунку клiєнта повертається клiєнту.

     145. Банк закриває поточний рахунок юридичної особи - резидента, фiзичної особи - пiдприємця (якщо немає залишку коштiв на поточному рахунку фiзичної особи - пiдприємця) на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд контролюючих органiв та перевiрки її в Єдиному державному реєстрi у виглядi безоплатного доступу через портал електронних сервiсiв про державну реєстрацiю припинення юридичної особи / пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця або самостiйного виявлення таких вiдомостей в Єдиному державному реєстрi.

     Банк перераховує залишок коштiв з поточного рахунку юридичної особи, що лiквiдувалася, на балансовий рахунок 2903 "Кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками".";

     5) в абзацi другому пункту 147:

     друге речення доповнити словами "або продовжує функцiонувати як поточний рахунок юридичної особи вiдповiдно до Кодексу України з процедур банкрутства";

     абзац доповнити новим реченням такого змiсту: "Банк за наявностi коштiв на поточному рахунку, який закривається лiквiдатором пiсля завершення лiквiдацiйної процедури, здiйснює завершальнi операцiї за рахунком вiдповiдно до цього Кодексу.";

     6) у першому реченнi абзацу третього пункту 149 слова "(паперовiй копiї заяви в електроннiй формi)" виключити;

     7) роздiл доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "156. Банк має право закрити пiдзвiтний рахунок клiєнта за наявностi пiдстав, передбачених статтею 69 Податкового кодексу України. Залишок коштiв iз рахунку клiєнта повертається цьому клiєнту.".

     13. У додатках до Iнструкцiї:

     1) у додатку 1 слова "Рахункова палата України" виключити;

     2) у додатку 2 слова та цифру "пiдпункт 1 пункту" замiнити словом "пункт";

     3) у додатку 3 слова та цифри "пiдпункт 1 пункту 60" замiнити словами та цифрами "пiдпункт 2 пункту 62";

     4) додаток 5 викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 5
до Iнструкцiї про порядок вiдкриття i закриття рахункiв клiєнтiв банкiв та кореспондентських рахункiв банкiв - резидентiв i нерезидентiв (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України
(пiдпункт 1 пункту 79 роздiлу VI)

Заява
про вiдкриття рахунку

1. Найменування банку   .
2. Особа, яка вiдкриває рахунок виборчого фонду,  
[прiзвище, iм'я, по батьковi
  .
(за наявностi) кандидата / представника кандидата]
3. Реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв кандидата /
представника кандидата
 

4. Прошу вiдкрити поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народнi депутати України в одномандатному виборчому окрузi N

 
[прiзвище, iм'я,
 
по батьковi (за наявностi) кандидата]

5. Даю дозвiл на надання окружнiй виборчiй комiсiї та Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї вiдомостей про операцiї за цим рахунком.

6. Додаткова iнформацiя  
  .
7. Кандидат / представник кандидата  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
8. "___" ____________ 20__ року
 
9. Вiдмiтки банку
10. Вiдкрити рахунок виборчого фонду дозволяю.
11. Керiвник (пiдпис)
(уповноважена керiвником особа)
14. Документи на оформлення вiдкриття рахунку перевiрив
 
(посада i пiдпис уповноваженої особи, яка вiдповiдно до внутрiшнiх документiв банку має право надавати банкiвську послугу з вiдкриття рахункiв клiєнтам)
12. Дата вiдкриття рахунку
"___" ____________ 20__ р.

13. Номер рахунку

15. Головний бухгалтер
 
(iнша вiдповiдальна особа, яка контролює правильнiсть присвоєння номера рахунку)
(пiдпис)

     Пояснення до заповнення заяви про вiдкриття рахунку (далi - заява)

     1. Фiзичнi особи, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi / запис в електронному безконтактному носiї або в паспортi проставлено слово "вiдмова", зазначають серiю (за наявностi) та номер паспорта в пунктi 3 заяви.";

     5) додаток 6 виключити.

     У зв'язку з цим додатки 7, 8 уважати вiдповiдно додатками 6, 7.

     14. У текстi Iнструкцiї посилання на додатки 7, 8 замiнити посиланнями вiдповiдно на додатки 6, 7.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
03 вересня 2020 року N 129

Змiни до Положення про порядок здiйснення банками України вкладних (депозитних) операцiй з юридичними i фiзичними особами

     1. У заголовку слова "з юридичними i фiзичними особами" виключити.

     2. У преамбулi:

     1) в абзацi першому слова ""Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi"" замiнити словами ""Про депозитарну систему України"";

     2) абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Цим Положенням регулюється загальний порядок залучення банками України та фiлiями iноземних банкiв в Українi (далi - банк) грошових коштiв (як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi) або банкiвських металiв вiд вкладникiв на їх поточнi, вкладнi (депозитнi) рахунки та розмiщення банками України ощадних (депозитних) сертифiкатiв.".

     3. У главi 1:

     1) у пунктi 1.1:

     у другому реченнi абзацу п'ятого слова "операцiй з банкiвськими металами" замiнити словами "операцiй з валютними цiнностями";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "вкладник - суб'єкт господарювання, юридична особа - нерезидент, представництво юридичної особи-нерезидента в Українi, iнвестор (представництво iноземного iнвестора на територiї України) за угодою про розподiл продукцiї (далi - iнвестор) та фiзична особа, якi здiйснили розмiщення готiвкових (безготiвкових) грошових коштiв або банкiвських металiв на рахунок у банку чи придбали ощадний (депозитний) сертифiкат банку України на договiрних умовах;";

     абзац сьомий пiсля слiв "банк", "банку" доповнити словом "України";

     2) у пунктi 1.3 слово "приймання" замiнити словом "залучення";

     3) в абзацi першому пункту 1.4 слова "юридичних i фiзичних осiб" замiнити словами "вiд вкладникiв";

     4) у другому реченнi пункту 1.9 слова "клiєнтiв мiсцi" замiнити словами "вкладникiв мiсцi та на офiцiйному сайтi банку в мережi Iнтернет";

     5) пункт 1.10 викласти в такiй редакцiї:

     "1.10. Вкладники банкiв здiйснюють валютнi операцiї за поточними та вкладними (депозитними) рахунками вiдповiдно до валютного законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку з питань здiйснення операцiй з валютними цiнностями.".

     4. У главi 2:

     1) пункт 2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "2.1. Вiдкриття i закриття поточних та вкладних (депозитних) рахункiв вкладникам у нацiональнiй та iноземнiй валютi або банкiвських металах здiйснюються в порядку, установленому нормативно-правовим актом Нацiонального банку з питань вiдкриття i закриття рахункiв клiєнтiв банкiв.";

     2) друге речення пункту 2.2 викласти в такiй редакцiї: "Вимоги щодо створення, зберiгання електронних документiв та використання цифрового власноручного пiдпису фiзичної особи, електронних пiдписiв пiд час залучення банками вкладiв (депозитiв) регулюються Законами України "Про електроннi документи та електронний документообiг", "Про електроннi довiрчi послуги" та нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань застосування цифрового власноручного пiдпису, електронного пiдпису в банкiвськiй системi України.";

     3) пункт 2.3 викласти в такiй редакцiї:

     "2.3. Договори банкiвського рахунку та банкiвського вкладу визначають права, зобов'язання суб'єктiв вкладних (депозитних) операцiй та iншi умови, визначенi Цивiльним кодексом України, i мають бути пiдписанi сторонами договору (уповноваженими ними особами).

     Договiр банкiвського рахунку та договiр банкiвського вкладу укладаються мiж банком та вкладником з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     Договiр, який укладається банком iз вкладником - фiзичною особою, може бути пiдписаний фiзичною особою цифровим власноручним пiдписом.";

     4) у пунктi 2.5:

     в абзацi першому слова "з юридичною та фiзичною особою", "їй" замiнити вiдповiдно словами "iз вкладником", "йому";

     в абзацi другому слово "клiєнта" замiнити словом "вкладника";

     5) абзац третiй пункту 2.6 викласти в такiй редакцiї:

     "Банк зобов'язаний укласти договiр банкiвського рахунку з вкладником, який звернувся з пропозицiєю вiдкрити рахунок на оголошених банком умовах, що вiдповiдають закону та банкiвським правилам. ".

     5. Пункти 3.1 - 3.6 глави 3 замiнити тринадцятьма новими пунктами 3.1 - 3.13 такого змiсту:

     "3.1. Грошовi кошти або банкiвськi метали на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента, представництва юридичної особи - нерезидента в Українi, iнвестора перераховуються з його/її поточного рахунку i пiсля настання обставин їх повернення, визначених договором банкiвського вкладу, повертаються на поточний рахунок цього вкладника, крiм випадкiв, передбачених законодавством України.

     Банки мають право перераховувати грошовi кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента, представництва юридичної особи - нерезидента в Українi, iнвестора з його/її iншого вкладного (депозитного) рахунку, вiдкритого в цьому банку, лише в разi змiни банком порядку бухгалтерського облiку рахунку цього вкладника, пов'язаної iз:

     1) запровадженням банком процедури змiни рахункiв клiєнтiв не за їх iнiцiативою, у випадках та в порядку, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку;

     2) змiною умов договору банкiвського вкладу.

     3.2. За вкладним (депозитним) рахунком суб'єкта господарювання можуть проводитись операцiї, пов'язанi iз:

     1) вiдступленням власником такого рахунку на користь iншої(их) особи (осiб) - резидента(iв) права вимоги за договором банкiвського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у нацiональнiй валютi та процентiв на неї. У такому разi кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у нацiональнiй валютi особи (осiб) - резидента(iв), якiй(им) були вiдступленi вiдповiднi права вимоги за договором банкiвського вкладу;

     2) реалiзацiєю майнових прав на суму коштiв, що зберiгаються на вкладному (депозитному) рахунку, вiдповiдно до договору застави.

     3.3. За вкладним (депозитним) рахунком юридичної особи - нерезидента можуть проводитися операцiї, пов'язанi iз:

     1) вiдступленням власником такого рахунку на користь iншої(их) особи (осiб) - нерезидента(iв) права вимоги за договором банкiвського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у нацiональнiй або iноземнiй валютi та процентiв на неї. У такому разi кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у нацiональнiй або iноземнiй валютi особи (осiб) - нерезидента(iв), якiй(им) були вiдступленi вiдповiднi права вимоги за договором банкiвського вкладу;

     2) реалiзацiєю майнових прав на суму коштiв, що зберiгаються на вкладному (депозитному) рахунку, вiдповiдно до договору застави.

     3.4. За вкладним (депозитним) рахунком представництва юридичної особи - нерезидента в Українi, iнвестора можуть проводитися операцiї, пов'язанi з реалiзацiєю майнових прав на суму коштiв, що зберiгаються на вкладному (депозитному) рахунку, вiдповiдно до договору застави.

     3.5. Нарахованi проценти (дохiд в iншiй формi) за вкладом (депозитом) суб'єкта господарювання, юридичної особи-нерезидента, представництва юридичної особи - нерезидента в Українi, iнвестора вiдповiдно до умов договору банкiвського вкладу банки можуть перераховувати на поточний рахунок цього вкладника або зараховувати на поповнення вкладу (депозиту).

     3.6. Грошовi кошти на вкладний (депозитний) рахунок фiзичної особи можуть бути внесенi готiвкою, перерахованi з iншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку i повертаються банками готiвкою або в безготiвковiй формi на зазначений у договорi рахунок вкладника для повернення коштiв чи за заявою вкладника на iнший його рахунок пiсля закiнчення строку, визначеного в договорi банкiвського вкладу, або настання iнших обставин, визначених законодавством України чи договором банкiвського вкладу.

     На вкладний (депозитний) рахунок фiзичної особи можуть зараховуватися кошти, якi надiйшли на iм'я власника рахунку вiд iншої особи, якщо договором банкiвського вкладу не передбачено iнше. Надання власником даних про свiй вкладний (депозитний) рахунок iншiй особi вважається наданням згоди власником рахунку на одержання грошових коштiв вiд iншої особи.

     Банкiвськi метали на вкладний (депозитний) рахунок фiзичної особи перераховуються з її поточного рахунку i пiсля настання обставин їх повернення, визначених договором банкiвського вкладу, повертаються на поточний рахунок цього вкладника.

     3.7. За вкладним (депозитним) рахунком фiзичної особи можуть проводитися операцiї, пов'язанi iз:

     1) вiдступленням власником такого рахунку на користь iншої(их) особи (осiб) - резидента(iв) права вимоги за договором банкiвського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у нацiональнiй валютi та процентiв на неї. У такому разi кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у нацiональнiй валютi особи (осiб) - резидента(iв), якiй(им) були вiдступленi вiдповiднi права вимоги за договором банкiвського вкладу;

     2) реалiзацiєю майнових прав на суму коштiв, що зберiгаються на вкладному (депозитному) рахунку, вiдповiдно до договору застави.

     3.8. Нарахованi проценти (дохiд в iншiй формi) за вкладом (депозитом) фiзичної особи вiдповiдно до умов договору банкiвського вкладу банки мають право перераховувати на її поточний рахунок або зараховувати на поповнення вкладу (депозиту), або виплачувати вкладнику готiвкою.

     3.9. Банк зобов'язаний за договором банкiвського вкладу на вимогу видати вклад або його частину та нарахованi проценти на першу вимогу вкладника.

     Банк зобов'язаний за договором банкiвського строкового вкладу видати вклад та нарахованi проценти за цим вкладом зi спливом строку, визначеного в договорi банкiвського вкладу.

     Повернення вкладнику банкiвського строкового вкладу та нарахованих процентiв за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання iнших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, передбачених умовами договору банкiвського строкового вкладу.

     3.10. Банк зобов'язаний в разi невиконання (неналежного виконання) вимоги вкладника про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ / заява про повернення коштiв тощо) (далi - вимога):

     1) прийняти вимогу шляхом проставлення на нiй дати отримання, пiдпису уповноваженої особи та видачi вкладнику письмового повiдомлення про невиконання (неналежне виконання) цiєї вимоги iз зазначенням причини, дати взяття вимоги на облiк, дати видачi повiдомлення, прiзвища, iм'я та по батьковi уповноважених осiб банку;

     2) взяти вимогу на облiк за вiдповiдним позабалансовим рахунком.

     Банк зобов'язаний виконати вимогу вiдповiдно до умов договору банкiвського вкладу. Пiсля виконання вимоги банк списує вимогу з вiдповiдного позабалансового рахунку.

     3.11. Банк виплачує вкладнику проценти на суму вкладу (депозиту) у розмiрi, який встановлюється в договорi банкiвського вкладу. Якщо договором не встановлений розмiр процентiв, то банк зобов'язаний їх виплатити в розмiрi облiкової ставки Нацiонального банку.

     Банк має право змiнити розмiр процентiв, якi виплачуються на суму вкладу (депозиту) на вимогу, якщо iнше не встановлено договором. У разi зменшення банком розмiру процентiв на суму вкладу (депозиту) на вимогу новий розмiр процентiв застосовується до вкладу (депозиту), унесеного до повiдомлення вкладника про зменшення процентiв, через один мiсяць iз дня надсилання вiдповiдного повiдомлення, якщо iнше не встановлено договором.

     3.12. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу (депозиту) iз закiнченням строку, установленого договором банкiвського вкладу, або повернення суми вкладу (депозиту), унесеного на iнших умовах повернення, то пiсля настання визначених договором обставин договiр уважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо iнше не встановлено договором.

     3.13. Оподаткування доходiв вiд вкладних (депозитних) операцiй вкладникiв здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.".

     6. У главi 4:

     1) у пунктi 4.1:

     абзац перший доповнити словом "України";

     абзац шостий доповнити словами "або банкiвських металах";

     абзац сьомий виключити.

     У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий уважати вiдповiдно абзацами сьомим, восьмим;

     абзац сьомий пiсля слова "банки" доповнити словом "України";

     абзац восьмий пiсля слiв "в iноземнiй валютi" доповнити словами "або банкiвських металах";

     2) пункт 4.2 пiсля слiв "банки", "ту валюту" доповнити вiдповiдно словами "України", "або банкiвськi метали";

     3) перше речення пункту 4.6 пiсля слова "банком" доповнити словом "України";

     4) у пунктi 4.7:

     перше речення пiсля слiв "Сума вкладу (депозиту)" доповнити словами "на ощадному (депозитному) сертифiкатi";

     друге речення пiсля слова "валюти" доповнити словами "або банкiвських металiв";

     5) пункти 4.9, 4.11 та 4.12 пiсля слiв "банку", "банк", "банками" доповнити словом "України".

     7. У главi 5:

     1) перше речення пункту 5.1 пiсля слова "банком" доповнити словом "України";

     2) пункт 5.2 викласти в такiй редакцiї:

     "5.2 Ощадний (депозитний) сертифiкат, виданий на користь суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента, представництва юридичної особи - нерезидента в Українi, iнвестора, отримує в банку України його/її керiвник або уповноважена на це особа. Сертифiкат, виданий на користь фiзичної особи, отримує ця особа або iнша уповноважена на це особа згiдно iз законодавством України.";

     3) у пунктi 5.3:

     абзаци перший - третiй пiсля слiв "банк", "банками" доповнити словом "України";

     пункт доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Погашення ощадних (депозитних) сертифiкатiв, якi номiнованi в банкiвських металах, та виплата процентiв за ними здiйснюються банками України в банкiвських металах, а за письмовою заявою вкладника або особи, уповноваженої на здiйснення цiєї операцiї, - у нацiональнiй валютi за курсом Нацiонального банку на дату закiнчення строку, зазначеного в ощадному (депозитному) сертифiкатi.";

     4) пункт 5.4 викласти в такiй редакцiї:

     "5.4. Банк України перевiряє справжнiсть iменного ощадного (депозитного) сертифiката i його вiдповiднiсть записам на корiнцi або в реєстрацiйному журналi. Якщо данi збiгаються, то в реєстрацiйному журналi власникiв iменних ощадних (депозитних) сертифiкатiв робиться позначка про погашення, а на сертифiкатi в правому верхньому його кутi зазначається слово "Погашено".

     Банк перевiряє справжнiсть ощадного (депозитного) сертифiката на пред'явника вiдповiдно до вимог внутрiшнiх документiв банку.";

     5) у пунктi 5.5 слова "юридичних осiб" замiнити словами "суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента, представництва юридичної особи - нерезидента в Українi, iнвестора";

     6) главу пiсля пункту 5.6 доповнити новим пунктом 5.7 такого змiсту:

     "5.7. Розрахунки за придбанi ощаднi (депозитнi) сертифiкати, номiнованi в банкiвських металах, сплата суми та нарахованих процентiв за ними здiйснюються для:

     1) суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента, представництва юридичної особи-нерезидента в Українi, iнвестора в банкiвських металах (без фiзичної поставки) або в нацiональнiй валютi за курсом Нацiонального банку за письмовою заявою вкладника або особи, уповноваженої на здiйснення цiєї операцiї, лише в безготiвковiй формi;

     2) фiзичної особи в банкiвських металах (без фiзичної поставки або з фiзичною поставкою) або в нацiональнiй валютi за курсом Нацiонального банку за письмовою заявою вкладника або особи, уповноваженої на здiйснення цiєї операцiї, як у готiвковiй, так i в безготiвковiй формi.".

     У зв'язку з цим пункти 5.7, 5.8 уважати вiдповiдно пунктами 5.8, 5.9;

     7) пункт 5.8 пiсля слова "банк" доповнити словом "України".

     8. У текстi глави 6 слово "банк" у всiх вiдмiнках замiнити словами "банк України" у вiдповiдних вiдмiнках.

     9. Додаток до Положення викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до Положення про порядок здiйснення банками України вкладних (депозитних) операцiй (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України
(пункт 4.10 глави 4)
Корiнець сертифiката N   на суму  
 
(цифрами та словами)
виданий     року.
1. Дата повернення вкладу (депозиту)     року.
2. Кому (для фiзичної особи)  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання,
  .
реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, iншi реквiзити)

3. Кому (для суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента, представництва юридичної особи-нерезидента в Українi, iнвестора)

 
 
[найменування, мiсцезнаходження в Українi (за наявностi), код за Єдиним державним
 
реєстром пiдприємств та органiзацiй України або реєстрацiйний (облiковий) номер
 
платника податкiв, реквiзити банку України, в якому вiдкритий поточний рахунок та номер цього рахунку]
4. Сертифiкат отримав. З умовами випуску, обiгу та погашення ознайомлений
  .
(пiдпис вкладника або уповноваженої ним особи)".
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.