Документ скасований: Наказ КРМ № 1224 від 31.10.2003

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Київ

20.06.2000р. N 470


Про затвердження Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв iз застосуванням ВМД у вiддiлi митних доходiв та платежiв

     З метою удосконалення контролю за справлянням митних платежiв у Київськiй регiональнiй митницi,

     Наказую:

     1. Затвердити "Тимчасову технологiчну схему митного оформлення вантажiв iз застосуванням ВМД у вiддiлi митних доходiв та платежiв" та ввести її в дiю з 22 червня 2000 р.

     2. Начальникам оперативних пiдроздiлiв провести заняття з iнспекторським складом по вивченню даної технологiчної схеми.

     3. Начальнику вiддiлу митних доходiв та платежiв забезпечити контроль виконання даної технологiчної схеми пiдлеглим особовим складом.

     4. Вважати такими, що втратили чиннiсть:

 • Наказ КРМ N 138 вiд 09.03.99р. "Про затвердження Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв iз застосуванням ВМД у вiддiлi митних платежiв"

 • Наказ КРМ N 569 вiд 07.09.99р. "Про внесення змiн до "Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв iз застосуванням ВМД у вiддiлi митних платежiв" затвердженої Наказом по КРМ N138 вiд 09.03.99р."

 • Наказ КРМ N 648 вiд 18.10.99р. "Про внесення змiн до "Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв iз застосуванням ВМД у вiддiлi митних платежiв" затвердженої Наказом по КРМ N138 вiд 09.03.99р."

     5. Начальнику загального вiддiлу довести вимоги данного наказу до оперативних пiдроздiлiв.

     6. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника начальника Київської регiональної митницi Дворака Ю. М. згiдно його функцiональних обов'язкiв.

     7. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник Київської регiональної митницi Симонов О.I.

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Началиник Київської
регiональної митницi
О.I.Симонов
"20" 06 2000 р.

Тимчасова технологiчна схема митного оформлення вантажiв з застосуванням ВМД у ВМП

ЗМIСТ

     1. Загальнi положення.

     2. Порядок контролю надходження коштiв по платiжним дорученням на розрахунковий рахунок Київської регiональної митницi.

     3. Порядок списання нарахованих митних платежiв а платiжних доручень, та заповнення гр. "С" ВМД.

     4. Порядок митного оформлення ВМД з використанням податкового векселя при сплатi ПДВ.

     5. Порядок нарахування та справляння пенi за просрочку термiну неподання експортних ВМД при закриттi ордерних поставок.

     6. Порядок митного оформлення, облiку i погашення простих векселiв на мито, при ввезеннi товару на митну територiю України, в якостi внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, а також за договорами ( контрактами ) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть.

     7. Порядок визначення країни походження вантажу.

     8. Порядок прийому та видачi номерних штампiв "Київська регiональна митниця.Сплачено".

1. Загальнi положення.

     Дана технологiя розроблена вiдповiдно до вимог законодавчих та нормативних актiв України, Митного кодексу України, наказiв ДМКУ та ДМСУ, типової технологiї митного оформлення вантажiв з застосуванням ВМД по Київськiй регiональнiй митницi, затвердженої наказом N 459 вiд 20.06.97 р., Положення про вiддiл митних платежiв, затвердженого наказом ДМСУ N 864 вiд 28.12.99р. iнших законодавчих та нормативних документiв.

I

     1. Вiддiл митних доходiв та платежiв структурно розподiляється на Вiддiл, та Групи митних платежiв при оперативних пiдроздiлах.

     Окремi пiдроздiли у данiй технологiчнiй схемi вживаються у такому значеннi:

     Пiд Вiддiлом - пiдроздiл вiддiлу митних доходiв та платежiв, розташований за адресою б-р Лепсе 8-а.

     Пiд Групою - пiдроздiл вiддiлу митних доходiв та платежiв, розташований при оперативному пiдроздiлi Київської регiональної митницi.

     Пiд оперативним пiдроздiлом - транзитно-вантажний вiддiл, митний пост Київської регiональної митницi.

     2. Iнспектор оперативного пiдроздiлу за мiсцем оформлення вантажу перевiряє фiрми - iмпортери чи експортери, вказанi в ВМД на заборгованiсть, перевiряє правильнiсть заповнення ВМД ( згiдно технологiчної схеми оформлення вантажiв у вiддiлi ), присвоює номер ВМД та проставляє номерний штамп "Пiд митним контролем".

     3.Iнспектор Групи приймає ВМД до оформлення при наявностi на ВМД номеру та штампу "Пiд митним контролем". Дата проставлення штампу "Пiд митним контролем", дата стягнення митних платежiв та дата оформлення ВМД повиннi спiвпадати.

     4. Перевiрка надходження коштiв, нарахування та справляння митних платежiв по ВМД, здiйснюється у Групах виключно з тих суб'єктiв ЗЕД, якi акредитованi у даному ТВВ.

     Виняток становлять вантажi, пiдконтрольнi ДСЕК. Нарахування та справляння митних платежiв по ВМД на зазначенi вантажi проводяться у Групi при ТВВ-8.

     По суб'єктам ЗЕД, митне оформлення вантажiв яких, пiдконтрольне ДСЕК та проводиться за листами-узгодженнями, картка облiку особистого рахунку пiдприємства ведеться як в Групi при ТВВ за мiсцем реєстрацiї так i в Групi, при ТВВ-8.

     Iнформацiя щодо митного оформлення та нарахування коштiв по ВМД, оформленим в ТВВ-8 передається у Групу при оперативному пiдроздiлi за мiсцем акредитацiї суб'єкта ЗЕД щосереди у твердiй копiї, для внесення змiн в картку особистого рахунку пiдприємства в Групi при ТВВ за мiсцем реєстрацiї суб'єкта ЗЕД, нарахованi кошти, у даному випадку, включаються до щоденного звiту iнспекторами Групи при ТВВ-8.

     5. Начальникам митних постiв та старшим Групи (щоденно) пiд особисту вiдповiдальнiсть надавати iнформацiю, стосовно нарахованих та сплачених сум митних платежiв, по оформленим за добу "ВМД", до Вiддiлу в телефонному режимi, iнформацiя надається по кожному виду платежу окремо (шифр 01.03.10.12.14.15.20.27.28.пеня).

     Вiддiл узагальнює iнформацiю, яка надходить з Груп та митних постiв по фактичнiй сплатi суб'єктами митних платежiв, та наступного дня передає узагальнену iнформацiю у вiддiл бухоблiку та звiтностi.

II

     1. Проводиться перевiрка заборгованостi суб'єктiв ЗЕД ( митного брокера ) по сплатi митних платежiв та податкiв.

     2. До виключної компетенцiї iнспекторського складу Вiддiлу та Груп належить контроль за правильнiстю даних, вказаних у таких графах ВМД : 23,36,47,48, В, С.

     З метою здiйснення такого контролю Вiддiл та Групи використовують iнформацiю, достовiрнiсть якої перевiряється iншими пiдроздiлами митницi у тому числi за 12,15,22,24,31,33,34,37,41 графами ВМД.

     У випадках, коли до оформлення ВМД не залучається вiддiл тарифiв та митної вартостi митницi, до компетенцiї Вiддiлу та Групи належить перевiрка правильностi даних у 12,22,34,42,45 графах ВМД.

     3. Перевiряється правильнiсть застосування валютного курсу.

     4. Перевiряється правильнiсть визначення митної вартостi, в залежностi вiд умов поставки.

     5. Перевiряється правильнiсть визначення країни походження згiдно пред'явлених документiв ( оригiнали сертифiкатiв походження, довiдок Мiнфiна та УНАРЄI, залишаються у справах Групи).

     6. Здiйснюється контроль цiни товарiв та iнших предметiв.

     7. Перевiряється правильнiсть нарахування митних зборiв, мита, податкiв та iнших платежiв, згiдно чинного законодавства, та їх надходження на депозитний рахунок митницi.

     Контроль за правильнiстю нарахування митних зборiв (шифр 001, 003) здiйснюється iнспекторами оперативних пiдроздiлiв, контроль за правильнiстю стягнення здiйснюється iнспекторами Групи.

     7.1 Враховуючи введення в дiю нових ставок ввiзного мита, та з метою запобiгання недоборiв митних платежiв вимагати вiд суб'єктiв ЗЕД ( на товари щодо яких застосовуються ставки : за шт., за пару, за кв.м. та iн.) документи, якi б засвiдчували данi визначенi в гр. "31" та "41" ВМД, а саме :

 • рахункiв-фактур, iнвойсiв

 • пакувальнi листи на вантаж

 • листи пiдприємства за пiдписом головного бухгалтера про кiлькiсть товару по данiй ВМД

 • iншi.

     7.2 Спiвробiтники Груп, як правило, повиннi обмежуватися мiнiмальною кiлькiстю документiв, яка 6 забезпечувала повноту iнформацiї.

     7.3 При нарахуваннi мита звертати увагу на гр."31" та "41" ВМД, коди одиниць вимiру повиннi спiвпадати з гармонiзованою системою.

     7.4 Спiвробiтники Груп несуть вiдповiдальнiсть за правильнiсть нарахування митних платежiв по данним, вказаним у вiдповiдних графах ВМД та документах у п.7.1 цiєї технологiї.

     7.5 Документи визначенi у п.7.1. залишати у справах Групи.

     8. Перевiряються пiдстави для надання пiльг та преференцiй i правильнiсть їх застосування.

     9. Перевiряються банкiвськi реквiзити учасника ЗЕД, митного брокера у всiх поданих документах та ВМД.

     10.Проводиться списання коштiв за платiжним дорученням, платiжне доручення гаситься повнiстю або залишається залишок, в цих випадках на платiжному дорученнi проставляється дата, пiдпис iнспектора та проставляється номерний штамп "Сплачено", пiсля цього оригiнал платiжного доручення вiддається на руки платнику (брокеру).

     11. Пiсля оформлення ВМД iнспектором Групи проставляється штамп "Сплачено", ставиться дата та засвiдчується пiдписом на всiх екземплярах ВМД. ВМД разом з iншими документами направляються до iнспектора оперативного пiдроздiлу для подальшого митного оформлення та догляду.

     12. В разi вiдмови у митному оформленнi вантажу, iнспектор Групи на зворотньому боцi ВМД пише причину вiдмови, яку засвiдчує своїм пiдписом та пiдписом старшого Групи, далi направляє суб'єкта ЗЕД до керiвництва Вiддiлу для прийняття-рiшення або оформлення картки вiдмови.

     13. Заповнення графи "36" ВМД з використанням преференцiй "69" та "99" проводиться виключно з дозволу ДМСУ.

     14. Необхiдна iнформацiя заноситься до вiдповiдних журналiв (якi ведуться в електронному виглядi) (Додаток N1) та карток. (Додаток N2)

     15. Документи, необхiднi для митного оформлення ВМД у Групах пiдшиваються у папку-швидкосшивач та складуються у архiв.

     16. У справах Групи залишається наступнi документи:

 • 3-й примiрник ВМД

 • оригiнали сертифiкатiв походження, довiдок Мiнфiну, Мiнекономiки та т.i.

 • копiя п/д про сплату митних платежiв

 • копiї договору (контракту) (у разi необхiдностi)

 • копiї рахункiв-фактур (iнвойсiв)

 • довiдка-розрахунок митної вартостi

 • копiя лiцензiї, картки-реєстрацiї контракту

 • пакувальнi листи на вантаж

 • копiї простих векселiв при сплатi мита та ПДВ

 • iншi документи, що пiдтверджують митну вартiсть та правильнiсть нарахування митних платежiв.

     17. У разi змiн в законодавствi України будуть внесенi вiдповiднi змiни в дану технологiю.

     18. Керiвному складу Вiддiлу, старшим Груп здiйснювати перевiрку правильностi митного оформлення iнспекторським складом згiдно з Наказом по Київськiй регiональнiй митницi N 592 вiд 21.08.97 р.

2. Порядок контролю надходження коштiв по платiжним дорученням на розрахунковий рахунок Київської регiональної митницi.

     1. Перевiрка надходження коштiв на р/р Київської регiональної митницi здiйснюється суб'єктами ЗЕД виключно у Вiддiлi.

     2. При перевiрцi надходження коштiв суб'єкт ЗЕД повинен пред'явити iнспектору ВМП ( вiдповiдальному згiдно функцiональних обов'язкiв) оригiнал платiжного доручення та картку акредитацiї у вiдповiдному оперативному пiдроздi.

     3. Iнспектор Вiддiлу перевiряє фактичне надходження коштiв по виписцi банку, на лицевiй сторонi п/д проставляє штамп " Київська регiональна митниця. Для перевiрки надходження коштiв ", ставить дату надходження коштiв, посаду, прiзвище та засвiдчує особистим пiдписом. Пiсля цього п/д повертає суб'єкту ЗЕД.

     4. Водночас у виписцi банку, супроти строки, де зазначено дане п/д, проставляється вiдмiтка про надходження коштiв та через риску номер оперативного пiдроздiлу де акредитований суб'єкт ЗЕД (згiдно картки акредитацiї).

     5. Старший Групи отримує виписку банку по модему.

     6.Пiсля пред'явлення п/д суб'єктом ЗЕД, до Групи, старший Групи (або особа яка його замiщає) перевiряє наявнiсть штампа " Київська регiональна митниця. Для перевiрки надходження коштiв "на оригiналi п/д, представленого вiдповiдно до п.3  даної технологiчної схеми, перевiряє фактичне надходження коштiв по виписцi банку (яка знаходиться у Групi), при пiдтвердженнi надходження коштiв на лицьовому боцi п/д проставляється дата, номерний штамп " Київська регiональна митниця. Сплачено." та засвiдчується пiдписом iнспектора який здiйснив перевiрку.

     7. У своїй копiї виписки банку супроти строки в якiй вказане дане п/д робиться вiдмiтка про перевiрку коштiв, через риску проставляється номер штампу. Пiсля цього п/д повертається суб'єкту ЗЕД.

     8. Iнспектор Групи приймає в роботу п/д тiльки з оригiналами вiдмiток зазначених у даному порядку.

     9. В зв'язку з тим, що деякi суб'єкти ЗЕД сплачують кошти день у день, дозволяється iнспектору Вiддiлу (вiдповiдальному за перевiрку коштiв) перевiряти кошти безпосередньо по робочому мiсцю банк-клiєнт, при цьому на перевiреному п/д додатково робиться запис " Перевiрено по модему. Контроль."

     10. Iнспектор Групи приймає таке п/д з обов'язковим наступним контролем щодо надходження коштiв. В разi не пiдтвердження надходження коштiв на слiдуючий день, негайно iнформує про це начальника ВМП.

     11. Вiдповiдальнiсть за збереження твердої копiї виписки банку, покладається на старших Груп та iнспектора Вiддiлу, вiдповiдального за перевiрку коштiв.

3. Порядок списання нарахованих митних платежiв з платiжних доручень та заповненая гр. "С" ВМД

     1. Суб'єкт ЗЕД, при оформленнi ВМД у Групах, повинен пред'явити всi необхiднi для митного оформлення документи, згiдно iснуючого законодавства, додатково надати у Групу оригiнал п/д на якому проставленi вiдповiднi вiдмiтки, а також ксерокопiю п/д з обох сторiн (ксерокопiя залишається в випуску у справах Групи). Кiлькiсть ксерокопiй повинна вiдповiдати кiлькостi оформлених ВМД

     2.Порядок заповнення графи "С" ВМД iнспекторським складом Груп. Перший випадок : Якщо суб'єкт ЗЕД при митному оформленнi надає платiжне доручення з проплатою коштiв пiсля 15.12.97 р.( включаючи 15.12.97 р.), гр."С" заповнюється наступним чином :

Приклад :

     10
     20 п/д N 25 вiд 20.12.97 р.
     28 1 000 грн.

     Другий випадок : Якщо суб'єкт ЗЕД при митному оформленнi надає декiлька платiжних доручень з проплатою коштiв пiсля 15.12.97 р. ( включаючи 15.12.97 р.), гр."С" заповнюється наступним чином :

Приклад :

     10 п/д N25 вiд 20.12.97 р
     20 300 грн.
     28 п/д N 28 вiд 25.12.97

700 грн.

     I. У всiх випадках розглядається сума сплачених платежiв, вiдповiдно до гр. "В "у таких сумах : 10-100 грн. 20-500 грн. 28-400 грн.

     II. При використаннi засобом платежу простого векселю, у гр. "С" пiсля занесення N та дати простого векселю у графi "засiб платежу" - проставляється (03) для простого векселю по сплатi мита, (08) - для векселя по сплатi ПДВ.

     III. З 01.07.98 р. п/д з проплатою до 15.12.97 р. в роботу прийматись не будуть. Кошти по вказаним п/д будуть повернутi суб'єкту ЗЕД вiдповiдно з чинним законодавством.

     Пiсля заповнення гр. "С" ВМД ставиться дата, пiдпис та засвiдчується особовим номерним штампом "Сплачено" на всiх аркушах ВМД.

     3. На зворотнiй сторонi п/д (оригiналу) iнспектор Групи робить такий запис:

 • дата;

 • N ВМД по якiй робиться списання (якщо була ПД або АД вказується її номер);

 • загальна сума списаних платежiв;

 • сума залишка (якщо вона є);

 • пiдпис iнспектора Групи та штамп "Сплачено".

     Якщо п/д списується повнiстю, це п/д перекреслюється, на зворотнiй сторонi робиться запис: "Залишка немає", пiдпис iз обох сторiн проставляється штамп "Сплачено".

     4. Пiсля оформлення ВМД та списання коштiв з оригiналу п/д , iнспектор Групи, який здiйснив оформлення, дублює даний запис на копiї п/д та засвiдчує пiдписом. Ксерокопiя п/д залишається в кожному випуску.

     5. Пiсля оформлення ВМД та списання коштiв по п/д, iнспектор Групи, який здiйснив оформлення ВМД, одразу заносить вiдповiдну iнформацiю до картки особистого рахунку пiдприємства, вiдповiдно вимог наказу ДМСУ N864 вiд 28.12.99р.

     6. Iнспектор Групи не приймає в роботу наступнi п/д поки не будуть списанi залишки по попереднiм п/д (виняток становить суб'єкти ЗЕД з великим обсягом експортно-iмпортих операцiй).

4. Порядок митного оформлення ВМД з використанням податкового векселя при сплатi ПДВ.

     При зверненнi суб'єкта ЗЕД з приводу оформлення ВМД, в якiй засобом платежу по ПДВ використовується податковий вексель, проводиться митне оформлення за наступною схемою :

     1. Iнспектором оперативного пiдроздiлу перевiряються всi документи необхiднi для митного оформлення згiдно iснуючих технологiчних схем, додатково перевiряється наявнiсть документiв, якi дають право приймати ВМД до оформлення зi сплатою ПДВ по векселю, а саме :

     а) особа повинна пред'явити довiдку з податкової адмiнiстрацiї про статус iмпортера ( додаток N 3 ) або податковий вексель повинен бути авальований комерцiйним банком (ввалювання фiлiєю банка заборонено), в разi вiдсутностi довiдки про статус iмпортера;

     б) особа повинна бути зареєстрована, як платник податку (повинна пред'явити свiдотство про реєстрацiю, засвiдчене податковим органом за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта (додаток N 4));

     в) особа повинна мати iндивiдуальний податковий номер (додаток N 4) ;

     г) три екземпляри податкового векселю (перший примiрник податкового векселю - це оригiнал вексельного бланка, придбаного платником в установi банку; другий i третiй примiрники податкового векселя - це ксерокопiї оригiналу вексельного бланка (неоформленого першого примiрника), якi мають однаковий з першим примiрником номер вексельного бланка) заповнених друкованим або недрукованим способами, форма заповнення згiдно додатку N5 (екземпляри векселю повиннi бути пронумерованi: N1, N 2, N3).

     Податковий вексель повинен бути оформлений згiдно з п.3. Змiн i доповнень Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 1998 р. N 1076 "Про внесення змiн i доповнень до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України ";

     д) ксерокопiя векселю;

     При вiдповiдностi документiв даному перелiку, iнспектор оперативного пiдроздiлом проставляє на всiх аркушах ВМД штамп "Пiд митним контролем" та присвоює реєстрацiйний номер. В разi подання неповного комплекту документiв, iнспектор вiдмовляє в митному оформленнi, згiдно законодавства.

     2. Iнспектор Групи приймає документи до митного оформлення при наявностi на всiх аркушах ВМД реєстрацiйного номеру та штампу "Пiд митним контролем", перевiряє правильнiсть нарахування митних платежiв, згiдно iснуючої технологи, звертає особливу увагу на суму ПДВ, яка зазначена у ВМД та податковому векселi ( вони повиннi спiвпадати), перевiряє правильнiсть заповнення векселя, наявнiсть документiв, зазначених в п.1 "а" та "б".

     Застосування курсу валют та дата на векселi повинна спiвпадати з днем митного оформлення.

     В разi вiдсутностi зауважень ставиться штамп "Сплачено", дата та пiдпис на всiх необхiдних документах та ВМД згiдно технологiї, а також на зворотi другого примiрника податкового векселя, пiсля чого повертаються всi документи та три примiрника векселя суб'єкту ЗЕД.

     У справах Групи залишаються документи згiдно технологiчної схеми та додатково залишаються ксерокопiї документiв, зазаначених у п.1 "а" та "б", та ксерокопiя векселя.

     В разi вiдмови у митному оформленнi всi екземпляри векселя повертаються суб'єкту.

     3. Iнспектор оперативного пiдроздiлу приймає ВМД , при наявностi на нiй штампу "Вiддiл статистики", штампу "Пiд митним контролем", штампу "Сплачено" та завершує процедуру митного оформлення згiдно технологiчної схеми, та проставляє особисту печатку i пiдпис на всiх примiрниках ВМД.

     На зворотньому боцi трьох екземплярiв податкового векселя робить запис: "N ВМД та дата оформлення" i засвiдчує особистою печаткою та пiдписом.

     Дата видачi векселя, дата стягнення платежiв та дата випуску повиннi спiвпадати,

     4 Три екземпляри векселя, з вiдмiтками iнспекторiв оперативного пiдроздiлу та Групи повертаються суб'єкту ЗЕД для подальшого облiку у Вiддiлi, а весь пакет оформлених документiв залишається у iнспектора оперативного пiдроздiлу.

     5. Суб'єкт ЗЕД звертається у Вiддiл, де пред'являє облiкову картку акредитацiї в оперативному пiдроздiлi, документи зазначенi в п.1"а" , "б" та три екземпляри векселя. Iнспектор Вiддiлу заносить всю необхiдну iнформацiю у журнал облiку податкових векселiв. (Додаток N6)

     У правому верхньому кутi векселя проставляється ( на всiх трьох екземплярах номер повинен спiвпадати) номер по порядку згiдно журналу.

     На зворотньому боцi другого примiрника векселя робиться запис ; "Взято на облiк", ставиться дата, пiдпис, прiзвище та засвiдчується штампом "Київська регiональна митниця. Для облiку простих векселiв ". Перший екземпляр векселя вилучається для вiдправки вiдповiдним податковим адмiнiстрацiям. Другий та третiй екземпляри вiддаються на руки суб'єкту ЗЕД.

     Вiддiл щоп'ятницi кожної недiлi передає векселi за реєстрами, згiдно додатку N 7, у загальний вiддiл для вiдправки вiдповiдним податковим iнспекцiям заказними листами. Реєстр повинен бути пiдписаний керiвництвом митницi та зареєстрований у загальному вiддiлi.

     Пiсля надходження третього екземпляру реєстру з загального вiддiлу до Вiддiлу, iнспектор заносить номер та дату реєстру у "Журнал облiку податкових векселiв". У справах Вiддiлу залишається ксерокопiя першого примiрника векселя з обох сторiн.

     6. Суб'єкт ЗЕД звертається у оперативний пiдроздiл, пред'являє два примiрники векселя, iнспектор оперативного пiдроздiлу перевiряє, що векселi взятi на облiк в митницi, пiсля чого вiддає оформленi у митному вiдношеннi документи суб'єкту.

     Другий примiрник векселя на якому наявнi всi вiдмiтки митницi (штамп "Сплачено", штамп "Київська регiональна митниця. Для облiку простих векселiв", особиста печатка iнспектора) пiдшивається у випуск.

     Третiй примiрник векселю повертається суб'єкту ЗЕД.

5. Порядок нарахування та справляння пенi за просрочку термiну неподання експортних ВМД при закриттi ордерних поставок

     1. Пеня у данному випадку, нараховується на суму своєчасно несплачених митних зборiв (шифр 10) у розмiрi 0,5 % за кожний день просрочення, включаючи день сплати, вiдповiдно до спiльного Наказу ДМСУ, Мiнфiну та Нацбанку N 442/146/90 вiд 12.09.95р.

     2. При наявностi у суб'єкта ЗЕД iндивiдуальної лiцензiї Нацбанку на продовження термiну повернення валютної виручки (термiни передбачаються контрактом, але не пiзнiше 90-то календарних днiв), пеня за перiод з моменту видачi лiцензiї до її закiнчення не нараховується.

     3. Пеня нараховується за формулою:

СЗ 0,5% КД,

     де СЗ - сума митних зборiв (шифр 10), яка нараховується по експортнiй ВМД при закриттi ордерної поставки. КД - кiлькiсть просрочених днiв.

     4. Сума пенi сплачується суб'єктом ЗЕД, як безготiвковим розрахунком, так i безпосередньо до каси митницi.

     5. Iнспектор оперативного пiдроздiлу при зверненнi суб'єкта ЗЕД для закриття ордерної поставки, у гр. "Д" експортної ВМД додатково проставляє запис "Порушення термiну переоформлення О.П."

     6. Сума пенi та номер платiжного документа, заноситься iнспектором Групи до гр. "С" експортної ВМД.

     7. Стягнення пенi здiйснюється за письмовим зверненням суб'єкта ЗЕД пiсля погодження керiвництва митницi (Наказ ДМСУ N 864 вiд 28.12.99р. п.4.3).

     8. При наданнi щоденних звiтiв, сума пенi надається окремо.

6. Порядок митного оформлення, облiку i погашеню простих векселiв на мито, при ввезеннi товару на митну територiю України, в якостi внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, а також за договорами ( контрактами ) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть

     1. Iнспектор оперативного пiдроздiлу за мiсцем оформлення вантажу перевiряє фiрму

 • iмпортера, вказану у ВМД ( згiдно технологiчної схеми оформлення вантажiв у вiддiлi ), перевiряє чи зазначено даний вантаж в установчих документах суб'єкта ЗЕД, проставляє номерний штамп " Пiд митним контролем " та присвоює реєстрацiйний номер ВМД. Особливостi заповнення деяких граф ВМД, гр.36 - преференцiя по ПДВ "00", гр.47

 • ПДВ не нараховується (лист ДМСУ N15/1-2954-ЕП вiд 03.12.98р.).

     2. Для взяття векселю на облiк суб'єкт ЗЕД звертається до Вiддiлу та надає iнспектору слiдуючi документи :

     1) ВМД з реєстрацiйним номером та номерним штампом "Пiд митним контролем";

     2) Установчi документи (статут, статутний договiр, або договiр (контракт) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть), зареєстрованi згiдно чинногозаконодавства ;

     3) Рахунок-фактуру або iнвойс, з вiдмiтками прикордонної митницi;

     4) Лист iнвестора, який пiдтверджує те, що дане майно є внеском до статутного фонду (якщо в рахуноку - фактурi або iнвойсi, з вiдмiтками прикордонної митницi, вказано, що даний вантаж є iнвестицiєю - лист вiд iнвестора не потрiбний.

     5) В випадку оформлення автомобiля - технiчний паспорт, або iнший документ з технiчними характеристиками ( об'єм двигуна, рiк виготовлення i т.п.);

     6) Iншi товаросупровiднi документи ;

     7) Картку акредитацiї в Київськiй регiональнiй митницi;

     8) Оригiнал простого векселю на суму ввiзного мита з двома копiями (згiдно ПКМУ вiд 07.08.96 р. N 937, п.5 ) форма заповнення згiдно додатку N8;

     9) Ксерокопiї документiв зазначених в пунктах 1) - 7);

     3. Iнспектор Вiддiлу, разом з iншими документами, зазначеними у п.2 роздiлу 6, якi залишаються у справах Вiддiлу, при вiдсутностi зауважень щодо митного оформлення, ставить вексель на контроль.

     4. Пiсля взяття векселя на облiк, iнсрекгор Вiддiлу на оригiналi векселя та двох копiях (з оригiнальними печатками пiдприємства) робить запис: "Взято на облiк N __ вiд "_" ______ 200_ р., прiзвище, пiдпис" та засвiдчує пiдписом керiвництва Київської регiональної митницi та печаткою митницi. Оригiнал векселя залишається в справах Вiддiлу, а двi копiї (з оригiнальними печатками митницi) вiддаються на руки суб'єкту ЗЕД для проведення митного оформлення та для вiдмiтки податкової iнспекцiї про зарахування майна на баланс суб'єкта ЗЕД. Вексель реєструється у "Журналi облiку простих векселiв на мито" (додаток N9)

     5. При оформленнi ВМД iнспектор оперативного пiдроздiлу робить вiдмiтку на обох копiях векселю: "Оформлено по ВМД N__ вiд "_" ___200_р.", ставить пiдпис, засвiдчує номерною печаткою та повертає їх суб'єкту ЗЕД для вiдмiтки податкової iнспекцiї про зарахування майна на баланс суб'єкта ЗЕД.

     6. Для погашення векселю суб'єкт ЗЕД, не пiзнiше 30 календарних днiв з дня оформлення ВМД, здає копiю векселя з оригiналом вiдбитка печатки Державної податкової iнспекцiї про зарахування майна на баланс суб'єкта ЗЕД у Вiддiл.

     7.Якщо вексель не погашено протягом30 календарних днiв з дня оформлення ВМД, векселедавець зобов'язаний внести плату за векселем протягом п'яти календарних днiв на рахунок Київської регiональної митницi. У текстi платiжного доручення додатково до встановленого зазначається: "За векселем вiд "_" ______ 200_ р. N__ в оплату ввiзного мита". Крiм того векселедавець звертається до керiвництва митницi з заявою про погашення векселя.

     8. У випадку, коли векселедавець, протягом п'яти календарних днiв пiсля настання термiну внесення плати за векселем не звернувся до керiвництва митницi про його погашення, сума ввiзного мита по векселю стягується митницею у безспiрному порядку, разом з пенею, за весь час заборгованостi, у розмiрах передбачених законодавством, включаючи день сплати.

     9. У випадку не надходження вексельних сум з пенею на р/р митницi, Вiддiл подає рапорт начальнику митницi для внесення векселедавця до списку боржникiв.

7. Порядок визначення країни походження вантажу

     1. При зверненнi суб'єкта ЗЕД у Групу з приводу митного оформлення ввезених на митну територiю України товарiв, щодо яких неможливо визначити країну походження по товаро-супровiдним документам (вiдповiдно до вимог листа ДМСУ N11/2-5722 вiд 18.06.97р.), iнспектор Групи на зворотi першого примiрника ВМД робить запис наступного змiсту: "У зв'язку з неможливiстю визначення країни походження товару пропоную застосувати повнi ставки ввiзного мита або звернутися до керiвництва оперативного пiдроздiлу."

     2. При зверненнi суб'єкта до керiвництва оперативного пiдроздiлу, за мiсцем знаходження вантажу начальник вiддiлу або його заступник приймає рiшення наступного характеру: "Вважаю необхiдним провести митний огляд товару для визначення країни походження вантажу по його маркуванню". Iнспектор оперативного пiдроздiлу при митному оглядi складає акт митного огляду згiдно визначеного зразку.

     4. Якщо при оглядi неможливо визначити країну походження по маркуванню, то нараховується повна ставка мита, тодi керiвництво оперативного пiдроздiлу на зворотi першого примiрника ВМД робить запис: "Країна походження не визначена".

     5. Якщо при оглядi можливо визначити країну походження, тодi керiвництво оперативного пiдроздiлу на зворотi першого примiрника ВМД робить запис: "Країна походження визначена згiдно маркування, акт додається". Iнспектор Групи при наявностi даного акту та запису на першому примiрнику ВМД нараховує мито по пiльговiй ставцi та залишає ксерокопiю акту у справах Групи, оригiнал акту залишається у оперативному пiдроздiлi.

8. Порядок прийому та видачi номерних штампiв "Київська регiональна митниця. Сплачено" у Групах

     1. Старшi Груп, вiдповiдно до своїх функцiональних обов'язкiв, по закiнченнi робочого часу приймають у iнспекторiв групи номернi штампи.

     2. Iнспектор, який здав номерний штамп розписується у журналi "Прийому та видачi штампiв", журнал повинен бути прошнурований, пронумерований та скрiплений печаткою митницi.

     3. Старший групи розписується у журналi про те, що прийняв номерний штамп.

     4. Пiсля того, як всi iнспектори групи здали штампи, старший групи складає їх у валiзу, яку пломбує особистою металевою печаткою.

     5. Здає опломбовану валiзу начальнику оперативного пiдроздiла (або особi вiдповiдальнiй за видачу (сдачу) особистого забезпечення у даному оперативному пiдроздiлi). Про що робиться запис у журналi по якому здається особисте забезпечення iнспекторiв оперативного пiдроздiлу.

     6. На початку робочого дня старший групи отримує валiзу зi штампами у начальника оперативного пiдроздiлу (або у особи вiдповiдальної за видачу (сдачу) особистого забезпечення у даному оперативному пiдроздiлi). Про що робиться запис у журналi вiдповiдно до п.5.

     7. Видача номерних штампiв проводиться вiдповiдно до п.п. 2, 3 даної технологiї.

     8. Якщо штампи не отриманi (В зв'язку з хворобою, вiдпусткою та т.i. iнспектора), за їх збереження несе вiдповiдальнiсть старший Групи.

 

Додаток 1

Київська регiональна митниця
Вiддiл платежiв
Реєстр проведених ВМД з _______ по ______
     ЕК - всього ВМД
     IМ - всього ВМД
     Загальна кiлькiсть ВМД

ВМД Вiдвравник/
одержувач
Нараховано (гр.47)

Сплачено (гр.С)

Пл. СП Сума Платник  N
п/д
Дата Сума СП Вал

 

Додаток 2

Назва пiдприємства ___________
Код ЗУКПО ___________________
N акредитацiї 10000 _________

ОСОБИСТI РОЗРАХУНКИ ПIДПРИЄМСТВА
( картки, журнали)

 Дана N ВМД Сума
нарахуван
ня по ВМД
N та
дата
п/д
Перерахована
сума по п/д
Списано
по п/д
3алишок

 

Додаток N 3

 

до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України

ДОВIДКА
про вiдповiднiсть статусу iмпортера вимогам абзацу п'ятого
пункту 11.5 Закону України "Про податок на додану вартiсть"

" ___ " ______________ 199 __ р.    N ___

Цю довiдку видано на пiдтвердження того, що платник податку на додану вартiсть _________________________________________________________________ (Iдентифiкацiйний код, назва платника податку, iндивiдуальний _________________________________________________________________ податковий номер платника податку на додану вартiсть)

при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України має право на простий вексель, який не пiдлягає забезпеченню комерцiйним банком шляхом авалю, оскiльки Його господарська дiяльнiсть вiдповiдає вимогам, встановленим пунктом 11.5 Закону України "Про податок на додану вартiсть", а саме:
1) протягом останнiх 12 мiсяцiв обсяг оподатковуваних операцiй з продажу товарiв (робiт, послуг) становить _________ млн.гривень:
2) заборгованостi перед бюджетом станом на" "_______ 199_ р. немає;
3) справи про банкрутство станом на " "_______ 199_ р. не порушено.

Довiдка є дiйсною протягом 90 днiв з дня її видачi, до " "________199_року.

Голова Державної податкової адмiнiстрацiї в _______________________
(район, мiсто)
__________ _______________
(пiдпис) (прiзвище)

МП

 

Додаток 4
Форма N 5 - Р
Затверджено Наказом
Державної податкової
адмiнiстрацiї України
вiд 27.05.97 р. N149
НВ N657456

СВIДОЦТВО N_______
про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть

Iндивiдуальний податковий номер юридичної (фiзичної) особи _______
(необхiдно пiдкреслити)

Назва пiдприємства або прiзвище, iм'я, по-батьковi _________
(тiльки для юридичних осiб) (тiльки для фiзичних осiб) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Адреса платники _________________________________________________ _________________________________________________________________

Назва податкового органу, що видав свiдоцтво ________________________ _________________________________________________________________

Дата видачi свiдоцтва "__"__________ року

     м.п.

_____________________________ _____________________
(керiвник податкового органу) (пiдпис)

 

Додаток 5

Заповнення простого векселя на ПДВ,

згiдно ПКМУ вiд 01.10.97 р. N 1104 та листа ДМСУ вiд 06.10.37 р. N 11/1-9456.

1. Проставляється код гривнi 980 та пишеться сума цифрами (обов'язково з копiйками).

2. Вказується мiсце складання векселя.

3. Вказується дата сплачення векселя (через 29 календарних днiв пiсля складання векселя ), вказується ДНА району акредитацiї суб'єкта ЗЕД, пишеться прописом валюта платежу - Грн., та пишеться прописом валюта векселю в гривнях (копiйки пишуться цифрами).

4. Вказується адреса банку, в якому знаходиться р/р векселедавця, назва банку, реквiзити векселедавця.

5. Вказується N екземпляру векселя.

6. Вказується дата складання векселя.

7. Вказується назва векселедавця, його юридична адреса, код ЗУКПО, пишеться посада керiвника та його ПIБ з його пiдписом, ПIБ головного бухгалтера з його пiдписом, та ставиться печатка векселедавця.

8. Заповнюється в випадку авалювання векселя (при вiдсутностi у суб'єкта ЗЕД довiдка про вiдповiднiсть статусу iмпортера вимогам абзацу п'ятого пункту 11.5 Закону України "Про податок на додану вартiсть"). Вказується назва банку, який виступає як авалiст, ПIБ та посада керiвника i головного бухгалтера, ставляться їх пiдписи, печать банку.

Приклад:

     Як авалiст за ТОВ "Коло"
     АКБ "МРIЯ"
     Президент АКБ "МРIЯ" Пиджин К.К.
     Головний бугалтер Тютькiна Е.Г.

 

Додаток 7
Головi Державної
податкової адмiнiстрацiї
________ району м. Києва
(Київської областi)


РЕЄСТР

На виконання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N1104 вiд 01.10.97р. "надсилаємо на Вашу адресу податковi векселi, в кiлькостi _____ шт. Згiдно реєстру.

N
п/п
Банкiвський
номер
податкового
векселю
Назва пiдприємства код ЗКПО Сума в
грн.
Примiтки
           
           
           
           
           
           
           

 

Сдав iнспектор __________

Прийняв iнспектор ______

Начальник Київської регiональної митницi О.I.Симонов

 

Додаток 6

Журнал облiку податкових векселiв

N
з/п
N
ВМД
Дата
ВМД
N
податкового
векселя
Дата
податкового
векселя
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код
за
ЄДРПОУ
Назва
та
реквiзити
банку,
у якому
був
складений
вексель
N
довiдки
про
статус
iмпортера
Дата
довiдки
N
штампа
iнспектора
вiддiлу
N
особистої
печатки
iнспектора
ВВ*
N
реєстру
Дата
реєстру
Дата
оплати
векселя
1                            
2                            

 

Додаток 9

Журнал облiку векселiв

N
з/п
N
ВМД
Дата
ВМД
N
векселя
Дата
векселя
Назва
суб'єкта
ЗЕД
Код за
ЄДРПОУ
Дата
облiку в
митницi
Векселеде-
ржатель
Нарахованi суми
за видами
платежiв, грн.
Вiдмiтка про
погашення,
сплату
                  20 27 28       
1                          
2                          

 

Додаток N 8

 

     1. Вказується код валюти платежу та сума цифрами, обов'язково з сотими. 2. Вказується мiсце складання векселю. 3. Вказуеться дата сплати по векселю (через 30 календарних днiв з дня складання векселю). 4. Вказується назва векселедержателя та призначення платежу. 5. Вказується прописом валюта платежу та сума, сотi вказуються цифрами. 6. Зазначаються назва банку та реквiзити векселедавця. 7. Вказується дата складання векселю. 8. Вказується юридична. назва та адреса векселедавця, П.I.Б. керiвника та головного бухгалтера, скрiпленi печатю.

     До уваги суб'єктiв ВЕД пiсля заповнення векселю з нього необхiдно зробити двi ксерокопiї i тiльки пiсля цього на векселi та ксерокопiях розписуються керiвних та головний бугалтер I ставиться печать.

 

Блок-схема митного оформлення ВМД з
використанням податкового векселя при
сплатi ПДВ.

 :------------------------:
 |   Декларант     |
 :------------------------:
      | - екземпляри
    1  |  векселя N 1,2,3
      | - ксерокопiя векселя;
      |
 :------------------------:        :-------------------------:
 | Оперативний пiдроздiл |        |  Група IАР та МС   |
 +------------------------+        |             |
 | Перевiрка документiв  |        |- перевiрка електроної  |
 |            |        | копiї ВМД;       |
 |- перевiрка повноважень |    2    |- перевiрка об'єкта ЗЕД |
 | декларанта;      | ------------> | щодо застосування до  |
 |- перевiрка документiв; |        | нього санкцiї МЗЕЗП;  |
 |- присвоєння N ВМД,   |        |- проставлення вiдбитку |
 | проставлення вiдбитку |        | штампу "Вiддiл статис- |
 | штампу "ПМК".     |        | тики" на ВМД      |
 +------------------------+        :-------------------------:
 +------------------------+               |
 | Завершення митного  |              3 |
 | оформлення вантажу  |               |
 |            |        :-------------------------:
 |- перевiрка документiв, |        | Група митних доходiв та |
 | дати видачi векселя, |        |    платежiв     |
 | стягнення митних   |        |             |
 | платежiв та митного  |        |- перевiрка документiв; |
 | оформлення;      |        |- перевiрка правильностi |
 |- проставлення на зво- |        | нарахування митних пла-|
 | ротньому боцi всiх  |        | тежiв та правильностi |
 | екземпл. векселя   |    4    | заповнення векселя;  |
 | N ВМД,дата,оформлення,| <------------ |- перевiрка правильностi |
 | завiрення ОНП та   |        | застосування валютного |
 | пiдписом;       |        | курсу;         |
 |- оформлена ВМД, доку- | ----:     |- проставлення вiдбитку |
 | менти залишаються у  |   |     | штампу "Сплачено" на  |
 | iнспектора;      |   |     | ВМД та зворотньому боцi|
 |- повернення декларанту |   |     | екземпляра N 2 векселя;|
 | N 1,2,3 екземплярiв  |   |     |- вилучення ксерокопiї  |
 | векселя.       |   | 5    | векселя.        |
 |------------------------|   |     :-------------------------:
 |  Видача документiв  |   |     :-------------------------:
 |            |   :-------> | Вiддiл митних доходiв |
 |- перевiрка факту взяття|        |    та платежiв    |
 | векселя на облiк у ВМП|        |             |
 |- екземп. N 2 з вiдмiтка|        |- перевiрка повноважень |
 | залишаються у справах;|        | декларанта;      |
 |- повернення декларанту |    6    |- перевiрка документiв; |
 | екземпл. N 3 векселя. | <------------ |- реєстрацiя в журналi  |
 :------------------------:        | облiку векселiв, прос- |
                     | тавлення на зворотньому|
                     | боцi векселя порядково-|
                     | го N, надпису "Взято на|
                     | облiк" та штампу КРМ; |
                     |- у справах залишається |
                     | ксерокопiя векселя за |
                     | N 2 та оригiнал першого|
                     | екземпляпу векселя.  |
                     :-------------------------:
                          7 |
                            |
                     :--------------------------:
                     |      ДПА      |
                     |             |
                     |  екземпляр N 1 векселя |
                     :--------------------------:

Розподiл екземплярiв векселiв

Екземпляри
векселя
Оперативний
пiдроздiл
Група Вiддiл Декларант ДПА
N 1         +
N 2 +        
N 3       +  
Ксерокопiя   +      
Ксерокопiя з
векселя N2
    +    

 

 

Блок-схема митного оформлення ВМД з використанням простого векселя на мито при ввезеннi iнвестицiй.

 

            :------------------:
            |  Декларант   |
            :------------------:
              |
             1 |
:----------------------------------: :---------------------------------------:
|  Оперативний пiдроздiл     | |    Група IАР та МС        |
+----------------------------------+ +---------------------------------------+
| Прийняття ВМД до митного     | | -перевiрка електронної копiї ВМД   |
| оформлення            | | -перевiрка суб'єкта ЗЕД щодо     |
|-перевiрка повноважень декларанта | |  застосування до нього санкцiї МЗЕЗIТ|
|-перевiрка документiв, установчого| | -проставлення вiдбитку штампу    |
| договора             | |  "Вiддiл статистики" на ВМД.     |
|-присвоєння N ВМД, проставлення  | :---------------------------------------:
| вiдбитку штампу "ПМК"      |      2 ^    |
:----------------------------------:--------------    | 3
                             |
:----------------------------------: :---------------------------------------:
| Завершення митного оформлення  | |  Вiддiл митних доходiв та платежiв  |
|                 | | ------------------------------------- |
|на ксерокопiях векселю проставлен-| | -перевiрка повноважень декларанта   |
|ня вiдмiтки "Оформлено згiдно ВМД"| | -перевiрка документiв         |
|пiдпису та ОНП.          | | -реєстрацiя в журналi облiку векселiв |
:----------------------------------: | на мито,               |
         |      5 ^   | -проставлення на зворотньому боцi   |
         |       |   | оригiнала та двох копiях векселя   |
         |       |   | надпису "Взято на облiк"       |
         |       |   | -проставлення пiдпису керiвництва   |
         |       |   | митницi та гербової печатки     |
         |       |   | у справах залишається оригiнал векселя|
         | 6      |   :---------------------------------------:
   :---------------------: |   :----------------------------------------:
   |   Декларант   | | 9  |     Погашення вескселя       |
   | ксерокопiї векселю |--+----> |                    |
   :---------------------: |   | -протягом 30 днiв надається ксерокопiя |
    7 ^      |    | :----| векселя з оригiналом печатки ДПА,   |
     |      | 8   | |  | для погашення векселю         |
   :---------------------: | |  :----------------------------------------:
   |    ДПА      | | |
   | ксерокопiї векселя | | |  :----------------------------------------:
   :---------------------: | |  |   Група митних доходiв та платежiв  |
                :-+--- |  ------------------------------------ |
                 |  | -перевiрка документiв         |
                 |  | -перевiрка правильностi нарахування  |
                 |  | митних платежiв та правильностi    |
                 :--> | заповнення векселя          |
                 4  | -перевiрка правильностi застосування  |
                   | валютного курсу            |
                   | -проставлення вiдбитку штампу     |
                   | "Сплачено" на ВМД та зворотньому боцi |
                   | екземпляра векселя.          |
                   :----------------------------------------:
Розподiл екземплярiв векселiв
Екземпляри
векселя
Група Вiддiл ДПА
N 1      +  
Ксерокопiя        +
Ксерокопiя      +  
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.