ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.07.2000 р. N 15/3-2510-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення товарiв та iнших предметiв iз застосуванням пiльг в оподаткуваннi

     Державна митна служба України для використання в роботi надсилає наказ Держмитслужби України вiд 17.05.2000 N 285 "Про затвердження перелiкiв товарiв та iнших предметiв, митне оформлення яких при ввезеннi на митну територiю України (вивезеннi за межi митної територiї України) здiйснюється iз застосуванням податкових пiльг вiдповiдно до актiв законодавства, i документiв, подання яких потрiбне для використання пiльгового режиму оподаткування, зареєстрований Мiнiстерством юстицiї України 29.06.2000 за N 374/4595.

     Разом з цим на пiдставi п.5 Порядку подання документiв, якi пiдтверджують право суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на користування встановленими чинним законодавством податковими пiльгами пiд час митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться з митної територiї України, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 22.12.99 N 845, роз'яснюємо.

     1. Наявнiсть зазначених в перелiках документiв необхiдна виключно для використання пiльгового режиму оподаткування товарiв та iнших предметiв. При їх вiдсутностi митне оформлення товарiв здiйснюється у загальному порядку зi сплатою належних платежiв на загальних пiдставах.

     2. В перелiках не зазначенi товари та iншi предмети, якi вiдповiдно до чинного законодавства не є об'єктами оподаткування.

     3. При здiйсненнi митного оформлення товарiв, якi ввозяться в Україну вiдповiдно до угод про виробничу кооперацiю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i урядами держав-учасниць СНД, нарахування сум вiдповiдних податкiв повинно здiйснюватися в загальному порядку з заповненням графи 36 ВМД - "00/00/00" та зазначенням у графi 47 ВМД коду способу розрахунку "14" - подання векселя при здiйсненнi митного оформлення товарiв, якi ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї.

     В зв'язку з вищевикладеним до внесення змiн до вiдповiдних наказiв Держмитслужби код пiльги 66 при заповненнi графи 36 ВМД не застосовувати.

     4. Заповнення графи 36 ВМД з застосуванням коду пiльги 99 здiйснювати пiсля письмового пiдтвердження Держмитслужби.

     Також, у зв'язку з зверненнями митних органiв, наголошуємо.

     1. Код пiльги "98" зазначається тiльки при ввезеннi (вивезеннi) товарiв та iнших предметiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (вивезення). При застосуваннi iнших наведених у роздiлi 2 класифiкаторiв видiв пiльг, в тому числi при зворотному вивезеннi (ввезеннi) товарiв, попередньо оформлених вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (вивезення), код пiльги "98" не зазначається.

     2. Умовне нарахування сум вiдповiдних податкiв у графi 47 ВМД здiйснюється тiльки при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв iз застосуванням пiльг, яким присвоєний класифiкацiйний код вiдповiдно до класифiкаторiв пiльг, затверджених наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 (в редакцiї наказу вiд 24.05.2000 N 300).

     3. При здiйсненнi митного оформлення товарiв та iнших предметiв iз застосуванням пiльг без присвоєння класифiкацiйного коду (крiм випадку зворотного ввезення (вивезення) товарiв, попередньо оформлених вiдповiдно до режиму тимчасового вивезення (ввезення)) нарахування сум вiдповiдних податкiв здiйснюється в загальному порядку з заповненням графи 36 ВМД - "00/00/00" та зазначенням у графи 47 ВМД вiдповiдного способу розрахунку, наведеного у класифiкаторi способу розрахунку, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 (в редакцiї наказу вiд 24.05.2000 N 300).

     4. При здiйсненнi митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що знову ввозяться на митну територiю України (вивозяться за межi митної територiї України), попередньо оформлених вiдповiдно до режиму тимчасового вивезення (ввезення), нарахування податкiв не здiйснюється взагалi з заповненням графи 36 ВМД при цьому - "00/00/00/".

      Iнформуємо також, що слiд вважати такими, що втратили чиннiсть такi листи Держмитслужби:

вiд 25.03.98 N 15/1-569-ЕП;
вiд 05.01.99 N 15/1-022-ЕП;
вiд 16.02.99 N 15/1-416-ЕП;
вiд 28.09.99 N 15/1-3084-ЕП;
вiд 20.10.99 N 15/1-3326-ЕП.

     Додаток: на 46 арк.

В.о. Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.