КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 квiтня 2020 р. N 271


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 квiтня 2020 р. N 271

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Пункт 11 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 66, ст. 2216) - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 226, викласти в такiй редакцiї:

     "11. Установити, що на час дiї пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України та пункту 96 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України введення в обiг засобiв iндивiдуального захисту, включених до перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 26, ст. 971), дозволяється:

     якщо вони вiдповiдають вимогам затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту; або

     на пiдставi повiдомлення Державної служби з питань працi про введення в обiг окремих засобiв iндивiдуального захисту, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, але використання яких необхiдне в iнтересах охорони здоров'я.

     При цьому дiя затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту не поширюється на засоби iндивiдуального захисту, на якi видано таке повiдомлення Державною службою з питань працi.

     Для введення в обiг на пiдставi повiдомлення Державної служби з питань працi таких засобiв iндивiдуального захисту заявник подає до зазначеного органу заяву iз зазначенням мети введення в обiг, iнформацiї щодо виробника, назви виробiв, номера партiї або серiйного номера, обсягу партiї, а також данi щодо призначення виробу та способу дiї. За результатами опрацювання поданих документiв Державна служба з питань працi видає заявнику вiдповiдне повiдомлення. Розгляд документiв та видача повiдомлення здiйснюються на безоплатнiй основi.".

     2. У перелiку товарiв, вивезення (пересилання) яких громадянами за межi митної територiї України не допускається, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 травня 2012 р. N 468 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 41, ст. 1579; 2020 р., N 26, ст. 968):

     1) позицiю

"3926 20 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Водонепроникний лабораторний костюм*"

     замiнити такою позицiєю:

"3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
4818 90 10 00,
4818 90 90 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Водонепроникний лабораторний костюм*";

     2) позицiї

"3926 20 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Халат iзоляцiйний медичний одноразовий*
6307 90 98 00 Маски медичнi (хiрургiчнi)*"

     замiнити такими позицiями:

"3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
4818 90 10 00,
4818 90 90 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Халат iзоляцiйний медичний одноразовий*
4818 50 00 00,
4818 90 10 00,
4818 90 90 00,
6307 90 98 00
Маски, респiратори, не оснащенi змiнними фiльтрами*";

     3) позицiю

"9020 00 00 00 Респiратор класу захисту не нижче FFP2*"

     замiнити такою позицiєю:

"9020 00 00 00 Респiратори, маски, оснащенi легкозмiнними пiсля використання фiльтрувальними або абсорбувальними елементами-фiльтрами*";

     4) виноску до перелiку викласти в такiй редакцiї:

     "* Виключно товари протиепiдемiчного призначення, крiм особистих речей, що перемiщуються громадянами через митний кордон України у ручнiй поклажi, супроводжуваному багажi. Для цiлей цього перелiку до товарiв протиепiдемiчного призначення вiдносяться товари, на якi або на упаковку яких нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам згiдно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у Технiчному регламентi щодо медичних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046), Технiчному регламентi щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3047), Технiчному регламентi щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 755 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3048), Технiчному регламентi засобiв iндивiдуального захисту, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 761 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 66, ст. 2216).".

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046; 2016 р., N 28, ст. 1112) - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 226:

     1) пункт 24 постанови викласти в такiй редакцiї:

     "24. Установити, що на час дiї пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України та пункту 96 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України введення в обiг та/або експлуатацiю медичних виробiв, включених до перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 26, ст. 971), дозволяється:

     якщо вони вiдповiдають вимогам затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту; або

     на пiдставi повiдомлення Мiнiстерства охорони здоров'я про введення в обiг та/або експлуатацiю окремих медичних виробiв, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, але використання яких необхiдне в iнтересах охорони здоров'я.

     При цьому дiя затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту не поширюється на медичнi вироби, на якi видано таке повiдомлення Мiнiстерством охорони здоров'я.

     Для введення в обiг та/або експлуатацiю на пiдставi повiдомлення Мiнiстерства охорони здоров'я таких медичних виробiв заявник подає до зазначеного органу заяву iз зазначенням мети введення в обiг та/або експлуатацiю, iнформацiї щодо виробника, назви виробiв, номера партiї або серiйного номера, обсягу партiї, призначення виробу та способу дiї. До заяви також додаються:

     документ про вiдповiднiсть, виданий за межами України (у разi наявностi);

     лист-пiдтвердження заявника про те, що не проведено оцiнки вiдповiдностi медичних виробiв.

     За результатами опрацювання поданих документiв Мiнiстерство охорони здоров'я видає заявнику вiдповiдне повiдомлення. Розгляд документiв та видача повiдомлення здiйснюються на безоплатнiй основi.";

     2) пункт 31 Технiчного регламенту щодо медичних виробiв, затвердженого зазначеною постановою, пiсля абзацу третього доповнити новими абзацами такого змiсту:

     "Виключення iнформацiї з Реєстру здiйснюється на пiдставi наказу Держлiкслужби, який видається вiдповiдно до прийнятого рiшення.

     Пiдставами для виключення iнформацiї з Реєстру є:

     припинення дiяльностi особи, вiдповiдальної за введення виробiв в обiг;

     невiдповiднiсть виробiв встановленим вимогам;

     надання недостовiрної iнформацiї особою, вiдповiдальною за введення виробiв в обiг;

     закiнчення строку дiї декларацiї про вiдповiднiсть та/або сертифiката вiдповiдностi;

     припинення дiї або закiнчення строку дiї доручення вiд виробника уповноваженому представнику (довiреностi, договору, контракту тощо);

     письмова заява особи, вiдповiдальної за введення виробiв в обiг.".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом дванадцятим.

     4. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3047; 2016 р., N 28, ст. 1112) - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 226:

     1) пункт 23 постанови викласти в такiй редакцiї:

     "23. Установити, що на час дiї пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України та пункту 96 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України введення в обiг та/або експлуатацiю медичних виробiв для дiагностики in vitro, включених до перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 26, ст. 971), дозволяється:

     якщо вони вiдповiдають вимогам затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту; або

     на пiдставi повiдомлення Мiнiстерства охорони здоров'я про введення в обiг та/або експлуатацiю окремих медичних виробiв для дiагностики in vitro, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, але використання яких необхiдне в iнтересах охорони здоров'я.

     При цьому дiя затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту не поширюється на медичнi вироби для дiагностики in vitro, на якi видано таке повiдомлення Мiнiстерством охорони здоров'я.

     Для введення в обiг та/або експлуатацiю на пiдставi повiдомлення Мiнiстерства охорони здоров'я таких медичних виробiв, включених до зазначеного перелiку, заявник подає до зазначеного органу заяву iз зазначенням мети введення в обiг та/або експлуатацiю, iнформацiї щодо виробника, назви виробiв, номера партiї або серiйного номера, обсягу партiї, призначення виробу та способу дiї. До заяви також додаються:

     документ про вiдповiднiсть, виданий за межами України (у разi наявностi);

     лист-пiдтвердження заявника про те, що не проведено оцiнки вiдповiдностi медичних виробiв.

     За результатами опрацювання поданих документiв Мiнiстерство охорони здоров'я видає заявнику вiдповiдне повiдомлення. Розгляд документiв та видача повiдомлення здiйснюються на безоплатнiй основi.";

     2) пункт 23 Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro, затвердженого зазначеною постановою, доповнити абзацами такого змiсту:

     "Виключення iнформацiї з Реєстру здiйснюється на пiдставi наказу Держлiкслужби, який видається вiдповiдно до прийнятого рiшення.

     Пiдставами для виключення iнформацiї з Реєстру є:

     припинення дiяльностi особи, вiдповiдальної за введення виробiв в обiг;

     невiдповiднiсть виробiв встановленим вимогам;

     надання недостовiрної iнформацiї особою, вiдповiдальною за введення виробiв в обiг;

     закiнчення строку дiї декларацiї про вiдповiднiсть та/або сертифiката вiдповiдностi;

     припинення дiї або закiнчення строку дiї доручення вiд виробника уповноваженому представнику (довiреностi, договору, контракту тощо);

     письмова заява особи, вiдповiдальної за введення виробiв в обiг.".

     5. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 755 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3048; 2016 р., N 28, ст. 1112) - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 226:

     1) пункт 23 постанови викласти в такiй редакцiї:

     "23. Установити, що на час дiї пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України та пункту 96 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України введення в обiг та/або експлуатацiю активних медичних виробiв, якi iмплантують, включених до перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 26, ст. 971), дозволяється:

     якщо вони вiдповiдають вимогам затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту; або

     на пiдставi повiдомлення Мiнiстерства охорони здоров'я про введення в обiг та/або експлуатацiю окремих активних медичних виробiв, якi iмплантують, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, але використання яких необхiдне в iнтересах охорони здоров'я.

     При цьому дiя затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту не поширюється на активнi медичнi вироби, якi iмплантують, на якi видано таке повiдомлення Мiнiстерством охорони здоров'я.

     Для введення в обiг та/або експлуатацiю на пiдставi повiдомлення Мiнiстерства охорони здоров'я таких медичних виробiв заявник подає до зазначеного органу заяву iз зазначенням мети введення в обiг та/або експлуатацiю, iнформацiї щодо виробника, назви виробiв, номера партiї або серiйного номера, обсягу партiї, призначення виробу та способу дiї. До заяви також додаються:

     документ про вiдповiднiсть, виданий за межами України (у разi наявностi);

     лист-пiдтвердження заявника про те, що не проведено оцiнки вiдповiдностi медичних виробiв.

     За результатами опрацювання поданих документiв Мiнiстерство охорони здоров'я видає заявнику вiдповiдне повiдомлення. Розгляд документiв та видача повiдомлення здiйснюються на безоплатнiй основi.";

     2) пункт 35 Технiчного регламенту щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженого зазначеною постановою, доповнити абзацами такого змiсту:

     "Виключення iнформацiї з Реєстру здiйснюється на пiдставi наказу Держлiкслужби, який видається вiдповiдно до прийнятого рiшення.

     Пiдставами для виключення iнформацiї з Реєстру є:

     припинення дiяльностi особи, вiдповiдальної за введення виробiв в обiг;

     невiдповiднiсть виробiв встановленим вимогам;

     надання недостовiрної iнформацiї особою, вiдповiдальною за введення виробiв в обiг;

     закiнчення строку дiї декларацiї про вiдповiднiсть та/або сертифiката вiдповiдностi;

     припинення дiї або закiнчення строку дiї доручення вiд виробника уповноваженому представнику (довiреностi, договору, контракту тощо);

     письмова заява особи, вiдповiдальної за введення виробiв в обiг.".

     6. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 "Про затвердження перелiку лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 26, ст. 971):

     1) назву та пункт 1 постанови викласти в такiй редакцiї:

"Про затвердження перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть";

     "1. Затвердити перелiк товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, що додається.";

     2) у перелiку лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженому зазначеною постановою:

     назву перелiку викласти в такiй редакцiї:

"ПЕРЕЛIК
товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть
";

     у роздiлi "Лiкарськi засоби для надання медичної допомоги хворим з COVID-19":

     назву роздiлу викласти в такiй редакцiї:

"Лiкарськi засоби, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2";

     доповнити роздiл такими позицiями:

"3004 Hydroxychloroquine таблетки 200 мг
3004 Chloroquine таблетки, капсули  
3004 Lopinavir/Ritonavir таблетки, капсули, флакони  
3004 Tocilizumab ампули, флакони, шприци  
3004 Oseltamivir таблетки, капсули, флакони (пляшки)  
2934 99 90 00,
3003, 3004
Remdesivir    
3004 Favipiravir таблетки, капсули, драже 200 мг
3004 Meropenem ампули, флакони, шприци 500 мг, 1000 мг
3004 Moxifloxacin таблетки, капсули, драже 400 мг";

     назву роздiлу "Дезiнфекцiйнi засоби i антисептики" викласти в такiй редакцiї:

"Дезiнфекцiйнi засоби, антисептики та обладнання для проведення дезiнфекцiї, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2";

     у роздiлi "Медичне обладнання для закладiв охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на COVID-19":

     назву роздiлу викласти в такiй редакцiї:

     "Медичнi вироби, медичне обладнання та iншi товари, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом
SARS-CoV-2
";

     доповнити роздiл пiсля позицiї

"9018 90 84 00 Помпа для безперервного зондового годування"

     такими позицiями:

"9022 12 00 00 Томографи комп'ютернi
9018 90 20 00 Вiдеобронхоскоп
9022 Апарат рентгенiвський дiагностичний
9018 11 00 00 Електрокардiограф портативний
9018 90 84 00 Дефiбрилятор
9018 12 00 00 Апарат УЗД з набором датчикiв";

     у пiдроздiлi "Засоби iндивiдуального захисту":

     позицiї

"6307 90 98 00 Медична маска
3926 20 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Халат iзоляцiйний медичний одноразовий
3926 20 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Костюм бiологiчного захисту/комбiнезон"

     замiнити такими позицiями:

"6307 90 98 00 Медична маска, респiратор FFP2 або FFP3, маски, не оснащенi змiнними фiльтрами
3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Халат iзоляцiйний медичний одноразовий
3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Костюм бiологiчного захисту/комбiнезон";

     позицiю

"9020 00 00 00 Респiратор FFP2 або FFP3"

     замiнити такою позицiєю:

"9020 00 00 00 Респiратори, маски, оснащенi легкозмiнними пiсля використання фiльтрувальними або абсорбувальними елементами-фiльтрами";

     доповнити пiдроздiл "Медичнi вироби для скринiнгу хворого" пiсля позицiї

"9025 Пiрометр (iнфрачервоний термометр)"

     такими позицiями:

"9018 19 10 00 Портативна медична дiагностична система для збору iнформацiї про фiзiологiчнi параметри органiзму пацiєнта (температура, спiрометрiя, АТ, пульсоксиметрiя, ЕКГ), її зберiгання та передачi до хмарного сервiсу для аналiзу та використання, у тому числi у телемедичних консультацiях
9022, 8471, 9030 Цифровий плоскопанельний детектор та вiдцифровувач рентгензнiмкiв";

     доповнити пiдроздiл "Розхiднi матерiали для надання медичної допомоги хворих на COVID-19" пiсля позицiї

"3926, 9018 Подовжувач до iнфузiйних насосiв"

     такою позицiєю:

"2804 40 00 00 Кисень медичний рiдкий";

     доповнити пiдроздiл "Медичнi вироби, лабораторне обладнання, розхiднi матерiали, реагенти для лабораторних дослiджень "пiсля позицiї

"3926 Контейнер-штатив для зберiгання проб (пробiрки на 1,5-2,0 мл, 4,8-5,0 мл)"

     такими позицiями:

"9027 Аналiзатори полiмеразної ланцюгової реакцiї (ПЛР) для виявлення РНК вiрусу COVID-19
8419, 9027 Автоматизованi портативнi системи виявлення нуклеїнових кислот
3002, 3006,
3822 00 00 00
Дiагностичнi набори для визначення РНК вiрусу COVID-19 для систем ПЛР
3002, 3006,
3822 00 00 00
Дiагностичнi набори для виявлення нуклеїнової кислоти нового коронавiрусу (2019-nCOV) (флуоресцентний ПЛР-аналiз)
8419 20 00 00 Стерилiзатор паровий спецiалiзований для знезараження бiологiчно небезпечних медичних вiдходiв (тиск насиченої пари не менше 4 бар з температурою не менше 145° C)";

     доповнити роздiл пiдроздiлом такого змiсту:

"Транспортнi засоби для закладiв охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та санiтарної авiацiї (авiацiйної медицини)s
8703 Спецiалiзований санiтарний автомобiль екстреної (швидкої) медичної допомоги";

     у примiтках до перелiку:

     пiдпункт 2 пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) термiн "засоби iндивiдуального захисту" вживається у значеннi, наведеному в Технiчному регламентi засобiв iндивiдуального захисту, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 761 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 66, ст. 2216), або Технiчному регламентi щодо медичних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046).";

     доповнити примiтки пунктом 3 такого змiсту:

     "3. Для вiднесення товарiв, зазначених у роздiлi "Медичнi вироби, медичне обладнання та iншi товари, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2", до товарiв, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування на додану вартiсть, повинно бути:

     подано декларацiю про вiдповiднiсть та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровiднi документи, якщо такi документи передбаченi вiдповiдним технiчним регламентом, знак вiдповiдностi технiчним регламентам згiдно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у Технiчному регламентi щодо медичних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046), Технiчному регламентi щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3047), Технiчному регламентi щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 755 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3048), Технiчному регламентi засобiв iндивiдуального захисту, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 761 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 66, ст. 2216); або

     подано повiдомлення Мiнiстерства охорони здоров'я про введення в обiг та/або експлуатацiю медичних виробiв (медичних виробiв для дiагностики in vitro, активних медичних виробiв, якi iмплантують), стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, або повiдомлення Державної служби з питань працi про введення в обiг засобiв iндивiдуального захисту, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв.".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.