ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.09.11 N 11.1/2-15/13523-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо оподаткування товарiв в залежностi вiд обраного митного режиму

     Вiдповiдно до статей 185 та 186 Митного кодексу України, мети перемiщення товарiв через митний кордон України, та на пiдставi документiв, що подаються митному органу для здiйснення митного контролю та митного оформлення, декларантом можуть бути самостiйно визначенi такi види митного режиму:

     1) iмпорт;

     2) реiмпорт;

     3) експорт;

     4) реекспорт;

     5) транзит;

     6) тимчасове ввезення (вивезення);

     7) митний склад;

     8) спецiальна митна зона;

     9) магазин безмитної торгiвлi;

     10) переробка на митнiй територiї України;

     11) переробка за межами митної територiї України;

     12) знищення або руйнування;

     13) вiдмова на користь держави.

     Вiдповiдно до пункту 1.2 статтi 1 Податкового кодексу України правила оподаткування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, визначаються цим Кодексом, крiм оподаткування ввiзним (iмпортним) митом або вивiзним (експортним) митом, якi встановлюються Митним кодексом України та iншими законами з питань митної справи.

     Пунктом 3.1 статтi 3 Податкового кодексу України встановлено, що податкове законодавство України складається з Конституцiї України, цього Кодексу, Митного кодексу України та iнших законiв з питань митної справи у частинi регулювання правовiдносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням ввiзним або вивiзним митом операцiй з перемiщення товарiв через митний кордон України, чинних мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України i якими регулюються питання оподаткування, нормативно-правових актiв, прийнятих на пiдставi та на виконання цього Кодексу та законiв з питань митної справи.

     У вiдповiдностi до пункту 3.2 статтi 3 Податкового кодексу України якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Кодексом, застосовуються правила мiжнародного договору.

     Керуючись положеннями податкового законодавства та законами з питань митної справи при обраннi суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдного митного режиму оподаткування товарiв, що перемiщуються ним через митний кордон України, здiйснюється наступним чином.

     1. Iмпорт

     Вiдповiдно до статтi 188 Митного кодексу України iмпорт - це митний режим, вiдповiдно до якого товари ввозяться на митну територiю України для вiльного обiгу без обмеження строку їх перебування на цiй територiї та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень. Вiдповiдно до пункту 2 статтi 189 цього Кодексу ввезення товарiв на митну територiю України в режимi iмпорту передбачає сплату податкiв i зборiв, якими обкладаються товари пiд час ввезення на митну територiю України вiдповiдно до законiв України.

     1.1. Ввiзне (iмпортне) мито справляється вiдповiдно до Закону України "Про Єдиний митний тариф" за ставками Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України", чинними на день подання митної декларацiї (далi - МД), якщо iнше не передбачено законом або мiжнародними договорами України.

     1.2. Акцизний податок справляється вiдповiдно до роздiлу VI Податкового кодексу України з товарiв та за ставками, визначеними у статтi 215 цього Кодексу, чинними на день подання МД.

     Вiдповiдно до пiдпункту 222.2.2 пункту 222.2 статтi 222 Податкового кодексу України у разi ввезення маркованої пiдакцизної продукцiї на митну територiю України акцизний податок сплачується пiд час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разi потреби) на день подання МД.

     1.3. Податок на додану вартiсть (далi - ПДВ) сплачується вiдповiдно до пiдпункту в) пункту 185.1 статтi 185 роздiлу V Податкового кодексу України за ставкою, чинною на день подання МД.

     2. Реiмпорт

     Вiдповiдно до статтi 190 Митного кодексу України реiмпорт - це митний режим, вiдповiдно до якого товари, що походять з України та вивезенi за межi митної територiї України згiдно з митним режимом експорту, не пiзнiше нiж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територiю України для вiльного обiгу на цiй територiї.

     2.1. Ввiзне (iмпортне) мито не сплачується вiдповiдно до пункту "є" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" за умови документального пiдтвердження українського походження товару. Звiльнення не поширюється на товари за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 1701, 1702, 1703, 1704, 1806, 2106 90 20 00, 2106 90 30 00, 2106 90 51 00, 2106 90 55 00, 2106 90 59 00, 2106 90 98 90; товари, що виробленi на територiях, де запроваджено митний режим спецiальної митної зони; товари, виробленi в митному режимi переробки на митнiй територiї України з давальницької сировини iноземного замовника.

     2.2. Акцизний податок сплачується вiдповiдно до роздiлу VI Податкового кодексу України з товарiв та за ставками, визначеними у статтi 215 цього Кодексу, чинними на день подання МД.

     Вiдповiдно до пiдпункту 213.2.2 пункту 213.2 статтi 213 Податкового кодексу України у разi ввезення на митну територiю України ранiше експортованих пiдакцизних товарiв (продукцiї), у яких виявлено недолiки, що перешкоджають реалiзацiї цих товарiв на митнiй територiї країни iмпортера, для їх повернення експортеру без подальшої реалiзацiї на митнiй територiї України, акцизний податок не справляється.

     2.3. ПДВ сплачується вiдповiдно до пiдпункту в) пункту 185.1 статтi 185 роздiлу V Податкового кодексу України за ставкою, чинною на день подання МД.

     3. Експорт

     Вiдповiдно до статтi 194 Митного кодексу України експорт - це митний режим, вiдповiдно до якого товари вивозяться за межi митної територiї України для вiльного обiгу без зобов'язання про їх повернення на цю територiю та без встановлення умов їх використання за межами митної територiї України.

     Вiдповiдно до пункту 2 статтi 195 Митного кодексу України вивезення товарiв за межi митної територiї України в режимi експорту передбачає сплату податкiв i зборiв, встановлених на експорт товарiв.

     3.1. Вивiзне (експортне) мито сплачується за ставками, встановленими законами про експортне мито та чинними на день подання МД.

     3.2. Акцизний податок не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 213.2.1 пункту 213.2 статтi 213 роздiлу VI Податкового кодексу України.

     3.3. ПДВ не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 195.1.1 пункту 195.1 статтi 195 роздiлу V Податкового кодексу України.

     4. Реекспорт

     Вiдповiдно до статтi 196 Митного кодексу України реекспорт - це митний режим, вiдповiдно до якого товари, що походять з iнших країн, не пiзнiше нiж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територiю України вивозяться з цiєї територiї в режимi експорту.

     Вiдповiдно до статтi 198 Митного кодексу України звiльнення вiд оподаткування товарiв, що реекспортуються, регулюється виключно податковими законами України.

     4.1. Вивiзне (експортне) мито сплачується за ставками, встановленими законами про експортне мито та чинними на день подання МД.

     4.2. Акцизний податок не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 213.2.1 пункту 213.2 статтi 213 роздiлу VI Податкового кодексу України.

     4.3. ПДВ не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 195.1.1 пункту 195.1 статтi 195 роздiлу V Податкового кодексу України.

     5. Транзит

     Вiдповiдно до статтi 200 Митного кодексу України транзит - це митний режим, вiдповiдно до якого товари i транспортнi засоби перемiщуються пiд митним контролем мiж двома митними органами або в межах зони дiяльностi одного митного органу без будь-якого використання таких товарiв i транспортних засобiв на митнiй територiї України.

     Вiдповiдно до статтi 3 Закону України "Про транзит вантажiв" свобода транзиту вантажiв забезпечується шляхом звiльнення вiд сплати будь-яких iнших платежiв, крiм єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України (далi - єдиний збiр).

     Єдиний збiр сплачується вiдповiдно до Закону України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України", за ставками, визначеними в статтi 5 цього Закону, та в порядку, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон" вiд 24.10.2002 N 1569.

     Товари, що перемiщуються транзитом, при дотриманнi умов, передбачених статтею 201 Митного кодексу України, вiдповiдно до Законiв України "Про транзит вантажiв" та "Про Єдиний митний тариф", пiдпункту 206.2.2 пункту 206.2 статтi 206 роздiлу V i пiдпункту 213.3.3 пункту 213.3 статтi 213 роздiлу VI Податкового кодексу України не пiдлягають оподаткуванню митом, акцизним податком та ПДВ.

     6. Тимчасове ввезення (вивезення)

     Вiдповiдно до статтi 204 Митного кодексу України тимчасове ввезення (вивезення) - це митний режим, вiдповiдно до якого товари можуть ввозитися на митну територiю України чи вивозитися за межi митної територiї України з обов'язковим наступним поверненням цих товарiв без будь-яких змiн, крiм природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.

     6.1. Тимчасове ввезення

     6.1.1. Ввiзне (iмпортне) мито:

     - при тимчасовому ввезеннi товарiв, зазначених у статтях 117, 119 i 206 Митного кодексу України та в Додатках B.1 - B.9, C i D до Конвенцiї про тимчасове ввезення, ввiзне (iмпортне) мито не сплачується вiдповiдно до статтi 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та статтi 2 цiєї Конвенцiї,

     - тимчасове ввезення на митну територiю України iнших товарiв здiйснюється зi сплатою мита за ставками, чинними на день подання МД.

     6.1.2. Акцизний податок:

     - при тимчасовому ввезеннi товарiв, зазначених у статтях 117, 119 i 206 Митного кодексу України та в Додатках B.1 - B.9, C i D до Конвенцiї про тимчасове ввезення, акцизний податок не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 213.3.3 пункту 213.3 статтi 213 Податкового кодексу України та статтi 2 цiєї Конвенцiї,

     - тимчасове ввезення на митну територiю України iнших товарiв здiйснюється зi сплатою акцизного податку за ставками, чинними на день подання МД,

     - вiдповiдно до пункту 219.2 статтi 219 Податкового кодексу України пiдакцизнi товари (продукцiя), якi тимчасово ввозяться на митну територiю України i призначенi для показу чи демонстрацiї пiд час проведення виставок, конкурсiв, нарад, семiнарiв та ярмаркiв, спецiальних виставкових заходiв, якщо вони залишаються у власностi нерезидентiв та їх використання на територiї України не має комерцiйного характеру, пропускаються через митний кордон України без сплати акцизного податку пiд зобов'язання, узяте перед органом державної митної служби, про вивезення таких товарiв (продукцiї) у тому самому станi, в якому вони ввозилися, крiм змiн внаслiдок фактичного природного зношення, на строк тимчасового ввезення за умови надання гарантiй (грошової застави) органу державної митної служби.

     6.1.3. ПДВ:

     - при тимчасовому ввезеннi товарiв, зазначених у статтях 117, 119 i 206 Митного кодексу України та в Додатках B.1 - B.9, C i D до Конвенцiї про тимчасове ввезення, а також повiтряних суден, якi ввозяться на митну територiю України українськими авiакомпанiями за договорами оперативного лiзингу, ПДВ не сплачується вiдповiдно до пiдпункту "а" пiдпункту 206.2.4 пункту 206.2 статтi 206 Податкового кодексу України та статтi 2 цiєї Конвенцiї,

     - згiдно з пiдпунктом "б" пiдпункту 206.2.4 пункту 206.2 статтi 206 Податкового кодексу України в разi тимчасового ввезення на митну територiю України товарiв з метою виробництва чи виконання робiт (крiм пiдакцизних та визначених пiдпунктом "а" пiдпункту 206.2.4 пункту 206.2 статтi 206 Податкового кодексу України) та вiдповiдно до вимог статтi 4 додатка E до Конвенцiї про тимчасове ввезення застосовується часткове умовне звiльнення. Перелiк товарiв, щодо яких пiд час тимчасового ввезення на митну територiю України застосовується часткове умовне звiльнення вiд обкладення податком на додану вартiсть, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2010 N 1195.

     6.2. Зворотне вивезення пiсля тимчасового ввезення

     Вiдповiдно до статтi 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф", пiдпункту "а" пiдпункту 206.2.4 пункту 206.2 статтi 206 та пiдпункту 213.2.1 пункту 213.2 статтi 213 Податкового кодексу України вивiзне (експортне) мито, ПДВ та акцизний податок не сплачуються.

     6.3. Тимчасове вивезення

     Вiдповiдно до статтi 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф", пiдпункту "а" пiдпункту 206.2.4 пункту 206.2 статтi 206 та пiдпункту 213.2.1 пункту 213.2 статтi 213 Податкового кодексу України вивiзне (експортне) мито, ПДВ та акцизний податок не сплачуються.

     6.4. Зворотне ввезення пiсля тимчасового вивезення

     6.4.1. При зворотному ввезеннi тимчасово вивезених за межi України товарiв, зазначених у статтях 117 i 206 Митного кодексу України, ввiзне (iмпортне) мито не сплачується вiдповiдно до статтi 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     При зворотному ввезеннi тимчасово вивезених товарiв, якi знову ввозяться на митну територiю України i походять з iншої територiї, якi були оплаченi митом при первiсному ввезеннi на митну територiю України, ввiзне (iмпортне) мито не сплачується вiдповiдно до пункту "ж" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     6.4.2. При зворотному ввезеннi тимчасово вивезених за межi України товарiв, зазначених у статтях 117 i 206 Митного кодексу України, акцизний податок не сплачується.

     6.4.3. При зворотному ввезеннi товарiв, якi тимчасово вивозились за межi України, ПДВ не сплачується вiдповiдно до пiдпункту "а" пiдпункту 206.2.4 пункту 206.2 статтi 206 Податкового кодексу України.

     Зворотне ввезення на митну територiю України ранiше тимчасово вивезених за межi України не у вiдповiдностi до статтi 206 Митного кодексу України товарiв здiйснюється зi сплатою мита та акцизного податку за ставками, чинними на день подання МД.

     7. Митний склад

     Вiдповiдно до статтi 212 Митного кодексу України митний склад - це митний режим, вiдповiдно до якого ввезенi з-за меж митної територiї України товари зберiгаються пiд митним контролем без справляння податкiв i зборiв i без застосування до них заходiв нетарифного регулювання та iнших обмежень у перiод зберiгання, а товари, що вивозяться за межi митної територiї України, зберiгаються пiд митним контролем пiсля митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межi митної територiї України.

     7.1. Ввiзне (вивiзне) мито не сплачується вiдповiдно до статтi 212 Митного кодексу України.

     7.2. Акцизний податок не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 213.3.3 пункту 213.3 статтi 213 роздiлу VI Податкового кодексу України.

     7.3. ПДВ не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 206.2.3 пункту 206.2 статтi 206 роздiлу V Податкового кодексу України.

     8. Спецiальна митна зона

     Вiдповiдно до статтi 217 Митного кодексу України спецiальна митна зона - це митний режим, вiдповiдно до якого до товарiв, якi ввозяться на територiї вiдповiдних типiв спецiальних (вiльних) економiчних зон iз-за меж митної територiї України, а також до товарiв, якi вивозяться з територiй зазначених зон за межi митної територiї України, не застосовуються заходи тарифного i нетарифного регулювання, якщо iнше не передбачено законом.

     На цей час положеннями законодавства не передбачено застосування митного режиму спецiальної митної зони.

     9. Магазин безмитної торгiвлi

     Вiдповiдно до статтi 225 Митного кодексу України магазин безмитної торгiвлi - це митний режим, вiдповiдно до якого товари, а також супутнi товарам роботи, не призначенi для споживання на митнiй територiї України, знаходяться та реалiзуються пiд митним контролем у пунктах пропуску на митному кордонi України, вiдкритих для мiжнародного сполучення, iнших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податкiв, установлених на експорт та iмпорт таких товарiв, та без застосування заходiв нетарифного регулювання.

     9.1. Ввiзне (вивiзне) мито не сплачується вiдповiдно до статтi 225 Митного кодексу України.

     9.2. Акцизний податок не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 213.3.3 пункту 213.3 статтi 213 роздiлу VI Податкового кодексу України.

     9.3. ПДВ не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 206.2.3 пункту 206.2 статтi 206 роздiлу V Податкового кодексу України.

     10. Переробка на митнiй територiї України

     Вiдповiдно до статтi 229 Кодексу переробка на митнiй територiї України - це митний режим, вiдповiдно до якого ввезенi на митну територiю України товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi без застосування до них заходiв нетарифного регулювання, за умови вивезення за межi митної територiї України продуктiв переробки вiдповiдно до митного режиму експорту.

     Вiдповiдно до частини другої статтi 231 Кодексу операцiї щодо переробки товарiв можуть включати:

     1) власне переробку товарiв;

     2) обробку товарiв - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслiдок чого одержуються iншi товари;

     3) ремонт товарiв, у тому числi вiдновлення та регулювання;

     4) використання окремих товарiв, що не є продуктами переробки, але якi сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктiв переробки, якщо самi вони при цьому повнiстю витрачаються.

     10.1. Ввезення товарiв для переробки

     10.1.1. Переробка давальницької сировини.

     Оподаткування давальницької сировини, що ввозиться на митну територiю України, здiйснюється з дотриманням вимог статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" та статтi 204 i пiдпункту 213.3.3 пункту 213.3 статтi 213 Податкового кодексу України.

     Сплата ввiзного (iмпортного) мита, акцизного податку та ПДВ здiйснюється українським виконавцем шляхом видачi органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням виконавця простого авальованого векселя iз строком платежу, що дорiвнює строку здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як 90 календарних днiв з моменту оформлення вантажної митної декларацiї. Виходячи з технологiчних особливостей виробництва, Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням вiдповiдного мiнiстерства або iншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати iншi строки виконання окремих видiв операцiй з давальницькою сировиною.

     10.1.2. Операцiї з переробки, монтажу, збирання, монтування та налагодження товарiв, якi не пiдпадають пiд дiю Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

     Вiдповiдно до пiдпункту 206.2.5 пункту 206.2 статтi 206 та пiдпункту 213.3.3 пункту 213.3 статтi 213 Податкового кодексу України й постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про порядок випуску, обiгу i погашення простих векселiв при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України товарiв з метою ремонту" вiд 17.11.2004 N 1524 у разi розмiщення товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України ввiзне (iмпортне) мито, ПДВ та акцизний податок не пiдлягають сплатi за умови надання на суму податкового зобов'язання простого векселя та за умови вивезення продуктiв переробки з митної територiї України у визначений строк.

     Випуск, обiг та погашення простих векселiв здiйснюються у порядку, визначеному Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

     10.1.3. Ремонт товарiв:

     - ввiзне (iмпортне) мито не сплачується вiдповiдно до статтi 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф";

     - ПДВ та акцизний податок вiдповiдно до пiдпункту 206.2.5 пункту 206.2 статтi 206 та пiдпункту 213.3.3 пункту 213.3 статтi 213 Податкового кодексу України не пiдлягають сплатi за умови надання на суму податкового зобов'язання простого векселя та за умови вивезення вiдремонтованих товарiв з митної територiї України у визначений строк. Випуск, обiг та погашення простих векселiв здiйснюються у порядку, визначеному Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

     10.1.4. Використання окремих товарiв, що не є продуктами переробки, але якi сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктiв переробки, якщо самi вони при цьому повнiстю витрачаються:

     - ввiзне (iмпортне) мито сплачується за ставками Митного тарифу України, чинними на день подання МД;

     - ПДВ та акцизний податок вiдповiдно до пiдпункту 206.2.5 пункту 206.2 статтi 206 та пiдпункту 213.3.3 пункту 213.3 статтi 213 Податкового кодексу України не пiдлягають сплатi за умови надання на суму податкового зобов'язання простого векселя та за умови вивезення вiдремонтованих товарiв з митної територiї України у визначений строк. Випуск, обiг та погашення простих векселiв здiйснюються у порядку, визначеному Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

     10.1.5. Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Деякi питання ввезення (пересилання) товарiв у спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони та вивезення товарiв за їх межi" вiд 30.11.2005 N 1119 суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що реалiзують iнвестицiйнi проекти у спецiальних (вiльних) економiчних зонах, на територiї яких забезпечується виконання заходiв i дотримання вимог, передбачених главою 36 Митного кодексу України, при ввезеннi (пересиланнi) товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та товарiв 1 - 24 груп УКТ ЗЕД) в рамках реалiзацiї iнвестицiйних проектiв з метою здiйснення операцiй, зазначених у статтi 231 Митного кодексу України, iз встановленням строку переробки таких товарiв вiдповiдно до статтi 232 Митного кодексу України, можуть за своїм рiшенням надавати митним органам простi авальованi векселi на суму ввiзного мита та ПДВ iз строком погашення, що дорiвнює строку переробки цих товарiв, але не бiльш як 90 днiв, або строку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України у порядку, визначеному частиною третьою статтi 232 Митного кодексу України, за умови вивезення перероблених товарiв за межi митної територiї України. Випуск, обiг та погашення зазначених векселiв здiйснюються у порядку, визначеному Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

     10.2. Вивезення продуктiв переробки

     10.2.1. Оподаткування готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини, що вивозиться за межi митної територiї України, здiйснюється з дотриманням вимог статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" та статтi 204, пiдпункту 206.2.5 пункту 206.2 статтi 206 i пiдпункту 213.3.3 пункту 213.3 статтi 213 Податкового кодексу України:

     - вивiзне (експортне) мито не сплачується;

     - акцизний податок не сплачується;

     - ПДВ не сплачується.

     У разi вивезення готової продукцiї в повному обсязi, передбаченому контрактом, за межi митної територiї України у визначений перiод, вексель погашається i ввiзне (iмпортне) мито, акцизний податок та ПДВ не справляються. Вексель погашається також у разi часткового вивезення готової продукцiї за межi митної територiї України, передбаченого умовами контракту, якщо український виконавець документально пiдтвердить сплату ввiзного мита, податкiв та зборiв, якi повиннi бути сплаченi у разi ввезення в Україну частини сировини, з якої вироблено не вивезену з України готову продукцiю.

     10.2.2. Оподаткування iнших продуктiв переробки:

     - вивiзне (експортне) мито сплачується як при експортi товарiв;

     - акцизний податок не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 213.2.1 пункту 213.2 статтi 213 Податкового кодексу України;

     - ПДВ не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 206.2.5 пункту 206.2 статтi 206 Податкового кодексу України.

     11. Переробка за межами митної територiї України

     Вiдповiдно до статтi 237 Митного кодексу України переробка за межами митної територiї України - це митний режим, вiдповiдно до якого товари, що перебувають у вiльному обiгу на митнiй територiї України, вивозяться без застосування заходiв тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної територiї України та наступного повернення в Україну.

     Вiдповiдно до статтi 238 Митного кодексу України пiд час переробки товарiв за межами митної територiї України можуть здiйснюватися операцiї, зазначенi у частинi другiй статтi 231 цього Кодексу.

     11.1. Вивезення товарiв для переробки

     11.1.1. Оподаткування давальницької сировини, що вивозиться за межi митної територiї України вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах":

     - вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", якщо давальницька сировина, що вивозиться за межi митної територiї України українським замовником, пiдлягає обкладенню вивiзним (експортним) митом, його сплата провадиться українським замовником шляхом видачi простого авальованого векселя з вiдстроченням платежу на перiод здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як на 90 календарних днiв з моменту оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї. Якщо готова продукцiя в обумовленому контрактом обсязi не ввозиться у визначений цим Законом строк або в Україну повертаються кошти вiд реалiзацiї готової продукцiї, український замовник зобов'язаний оплатити вексель.

     У разi непогашення векселедавцем у визначений строк такого векселя векселедержатель може опротестувати його в неплатежi згiдно iз законодавством та протягом одного робочого дня з моменту опротестування звернутися до банку, який здiйснив аваль векселя, з вимогою про його оплату. Банк зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому зазначену у векселi суму.

     Вивезення за межi митної територiї України товарiв, зазначених у статтi 1 Закону України "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням", як давальницької сировини здiйснюється виключно за умови попередньої сплати до бюджету суми вивiзного (експортного) мита грошима (при цьому вексельна або iнша форма розрахункiв не допускається);

     - акцизний податок не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 213.2.1 пункту 213.2 статтi 213 роздiлу VI Податкового кодексу України;

     - ПДВ не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 195.1.1 пункту 195.1 статтi 195 роздiлу V Податкового кодексу України.

     11.1.2. Оподаткування товарiв, що вивозяться за межi України з метою переробки та не пiдпадають пiд дiю Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах":

     - вивiзне (експортне) мито сплачується за ставками, встановленими законами про експортне мито та чинними на день подання ВМД;

     - акцизний податок не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 213.2.1 пункту 213.2 статтi 213 роздiлу VI Податкового кодексу України;

     - ПДВ не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 195.1.1 пункту 195.1 статтi 195 роздiлу V Податкового кодексу України.

     11.2. Повернення продуктiв переробки

     Оподаткування продуктiв переробки, що вивозилися у митному режимi переробки за межами митної територiї України, здiйснюється зi сплатою ввiзного (iмпортного) мита, акцизного податку та ПДВ як при iмпортi товарiв.

     Вiдповiдно до пiдпункту 206.2.6 пункту 206.2 статтi 206 Податкового кодексу України пiд час ввезення на митну територiю України продуктiв переробки товарiв, що вивозилися за її межi з метою ремонту в митному режимi переробки за межами митної територiї України, ПДВ не сплачується.

     Вiдповiдно до пункту "ж" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" товари, якi походять з iншої територiї, якi були оплаченi митом при первiсному ввезеннi на митну територiю України, при їх поверненнi на митну територiю України пiсля ремонту звiльняються вiд сплати ввiзного (iмпортного) мита.

     12. Знищення або руйнування

     Вiдповiдно до статтi 243 Митного кодексу України знищення або руйнування - це митний режим, вiдповiдно до якого товари, ввезенi на митну територiю України, знищуються пiд митним контролем чи приводяться у стан, який виключає можливiсть їх використання, без справляння податкiв, установлених на iмпорт, а також без застосування заходiв нетарифного регулювання до товарiв, що знищуються або руйнуються.

     12.1. Ввiзне (iмпортне) мито не сплачується вiдповiдно до пункту "д" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     12.2. Акцизний податок не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 213.3.3 пункту 213.3 статтi 213 роздiлу VI Податкового кодексу України.

     12.3. ПДВ не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 206.2.3 пункту 206.2 статтi 206 роздiлу V Податкового кодексу України.

     Вiдходи (залишки), що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв, оподатковуються в залежностi вiд того, в який митний режим вони були розмiщенi як товари, що ввезенi на митну територiю України i перебувають пiд митним контролем.

     13. Вiдмова на користь держави

     Вiдповiдно до статтi 246 Митного кодексу України вiдмова на користь держави - це митний режим, вiдповiдно до якого власник вiдмовляється вiд товарiв, що перебувають пiд митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимi вiдмови на користь держави на товари не нараховуються i не справляються податки i збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

     13.1. Ввiзне (iмпортне) мито не сплачується вiдповiдно до пункту "г" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     13.2. Акцизний податок не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 213.3.3 пункту 213.3 статтi 213 роздiлу VI Податкового кодексу України.

     13.3. ПДВ не сплачується вiдповiдно до пiдпункту 206.2.2 пункту 206.2 статтi 206 роздiлу V Податкового кодексу України.

     14. Прикiнцевi положення

     Пiдпунктом 14.1.254 пункту 14.1 статтi 14 Податкового кодексу України визначено, що умовне звiльнення вiд оподаткування ПДВ у разi ввезення товарiв на митну територiю України - це звiльнення вiд сплати нарахованого податкового зобов'язання у разi розмiщення товарiв у митних режимах, що передбачають звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог митного режиму. При цьому, пунктом 206.3 статтi 206 та пiдпунктом 213.3.3 пункту 213.3 статтi 213 цього Кодексу встановлено, що у разi порушення умов митних режимiв, пiд час розмiщення в якi надано повне або часткове умовне звiльнення вiд оподаткування, особа, вiдповiдальна за дотримання режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання по ПДВ та акцизному податку, на яку було надане умовне звiльнення.

     Нарахування та справляння плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв, здiйснюється за ставками, визначеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про справляння плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв" вiд 18.01.2003 N 93.

     У разi встановлення податковим законодавством, законами з питань митної справи та мiжнародними договорами України пiльг з оподаткування для окремих категорiй товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, їх митне оформлення здiйснюється вiдповiдно до норм i вимог такого законодавства та таких договорiв.

     Листи Держмитслужби вiд 11.03.2003 N 11/4-15-3513-ЕП, вiд 06.06.2003 N 11/7-09-8709-ЕП, вiд 06.01.2004 N 11/5-15-4-ЕП, вiд 30.01.2004 N 09/09-334-ЕП, вiд 23.02.2005 N 34/34-1007-ЕП, вiд 25.05.2006 N 11/4-15/5724-ЕП вiд 14.05.2007 N 11/7-15/4906-ЕП та вiд 26.12.2008 N 11/2-15/14215-ЕП вважати вiдкликаними.

     Виключити з листа Держмитслужби вiд 03.10.2008 N 11/2-15/10932-ЕП абзац дванадцятий.

Перший заступник Голови Служби О.М.Дороховський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.