КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 травня 2019 р. N 535


Про внесення змiн до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 листопада 2019 року N 917

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1147 "Про заборону ввезення на митну територiю України товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 3, ст. 180; 2018 р., N 2, ст. 72, N 52, ст. 1824, N 70, ст. 2359; 2019 р., N 4, ст. 141, N 32, ст. 1155, ст. 1156), змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 липня 2019 р., крiм позицiй "8606 30 00 00, 8606 91 80 00, 8606 92 00 00" пункту 3 змiн, що вносяться до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї, затверджених цiєю постановою, якi набирають чинностi з 20 листопада 2019 року.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 917)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 травня 2019 р. N 535

ЗМIНИ,
що вносяться до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї

     1. Позицiю

"2523 10 00 00 Клiнкери цементнi"

     замiнити такою позицiєю:

"2523 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв".

     2. Позицiї

"3102 21 00 00 Сульфат амонiю
3102 40 Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами
3104 20 50 00 Хлористий калiй iз вмiстом калiю, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт"

     замiнити такими позицiями:

"3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi
3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi".

     3. Доповнити перелiк такими позицiями:

"0511 99 10 90 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для вживання, сухожилля та жили, обрiзи та аналогiчнi вiдходи необроблених шкур, iншi
2309 90 96 10 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин; попереднi сумiшi (премiкси)
2936 Провiтамiни та вiтамiни, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi, природнi або одержанi в результатi синтезу (включаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчиненi або не розчиненi у будь-якому розчиннику, вiтамiни та їх похiднi, незмiшанi*
2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi, природнi або одержанi в результатi синтезу; їх похiднi i структурнi аналоги, у тому числi iз ланцюговими модифiкованими полiпептидами, що використовуються переважно як гормони, полiпептиднi гормони, бiлковi гормони та глiкопротеїновi гормони, їх похiднi та структурнi аналоги*
2941 Антибiотики, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi*
3002 30 00 00 Вакцини ветеринарнi
3003 10 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi; що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або стрептомiцини або їх похiднi*
3003 20 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi; що мiстять iншi антибiотики*
3004 10 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi; що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або iз вмiстом стрептомiцинiв або їх похiдних*
3004 20 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi; що мiстять iншi антибiотики*
3004 50 00 00 Лiкарськi засоби, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та мiстять вiтамiни або iншi сполуки товарної позицiї 2936*
3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi
3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг
3605 00 00 00 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604
4412 Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини
4814 Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон
6104 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони з шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат
6109 Футболки, майки та iнша натiльна бiлизна, трикотажнi
6110 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та подiбнi вироби, трикотажнi
6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i пiдслiдники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи компресiйнi панчiшно-шкарпетковi вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без пiдошов, трикотажнi
6204 Костюми, комплекти, жакети, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для жiнок або дiвчат
6212 Бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пояси з пiдв'язками, круглi пiдв'язки i подiбнi вироби та їх частини, трикотажнi або нетрикотажнi
6402 Взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси
6403 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи композицiйної шкiри та з верхом з натуральної шкiри
6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiд п'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх частини
7217 10 10 00
7217 10 31 00
7217 10 39 00
7217 10 50 00
7217 10 90 00
7217 20 10 00
7217 20 30 00
7217 20 50 00
7217 20 90 00
7217 30 41 00
7217 30 49 00
7217 30 50 00
7217 30 90 00
7217 90 20 00
7217 90 50 00
7217 90 90 00
Дроти з вуглецевої сталi
7304 23 00 00
7304 29
7304 39
7304 59
7305 31 00
7306 30
7306 61
Труби, трубки
7312 10 20 00
7312 10 41 00
7312 10 49 00
7312 10 61 00
7312 10 65 00
7312 10 69 00
7312 10 81 00
7312 10 83 00
7312 10 85 00
7312 10 89 00
7312 10 98 00
7312 90 00 00
Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби з чорних металiв, без електричної iзоляцiї
7314 14 00 00
7314 19 00 00
7314 41 00 00
Тканина металева, ґрати, сiтки та огорожi з дроту з чорних металiв
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв
7323 93 00 00 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металiв, з нержавiючої сталi
7323 94 00 00 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металiв, з чорних металiв (крiм ливарного чавуну), емальованi
8438 10 10 00 Обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв
8606 30 00 00 Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями, несамохiднi, вагони саморозвантажувальнi (крiм вагонiв товарної пiдпозицiї 8606 10), що були у користуваннi, та якi ввозяться в митному режимi iмпорту *
8606 91 80 00 Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями, несамохiднi, критi i такi, що замикаються, iншi, що були у користуваннi, та якi ввозяться в митному режимi iмпорту*
8606 92 00 00 Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями вiдкритi, iз стацiонарними бортами заввишки понад 60 см, що були у користуваннi, та якi ввозяться в митному режимi iмпорту*
8701 Трактори
8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя
8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi
8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв
8705 Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення
8709 Транспортнi засоби вантажнi, самохiднi без пiдiймальних або навантажувальних пристроїв; тягачi, що використовуються на залiзничних платформах, їх частини
8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски".
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.