ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.08.2008 р. N 11/2-9/9557-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про порядок здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються поїздами комбiнованого транспорту

     З метою створення сприятливих умов для прискорення транзитного перемiщення товарiв митною територiєю України, удосконалення форм i методiв митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються засобами залiзничного транспорту (поїздами комбiнованого транспорту), повiдомляємо.

     Згiдно зi статтею 155 Митного кодексу України прохiдний митний транзит - це перемiщення товарiв пiд митним контролем вiд одного пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту ввезення на митну територiю України - до iншого пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту вивезення за межi митної територiї України.

     Статтею 6 Закону України вiд 20.10.99 N 1172-XIV "Про транзит вантажiв" (зi змiнами) встановлено, що в разi транзиту вантажiв залiзничним транспортом до митних органiв на дiльницях, на якi поширюється сфера застосування Конвенцiї про мiжнароднi залiзничнi перевезення (КОТIФ), подається накладна ЦIМ (СIМ). У разi транзиту вантажiв залiзничним транспортом на iнших дiльницях до митних органiв подається накладна УМВС (СМГС) або накладна ЦIМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС), що мiстить вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю.

     Вiдповiдно до статтi 165 Митного кодексу України власником товарiв чи уповноваженою ним особою може бути обрано, за наявностi пiдстав, один iз заходiв гарантування доставки товарiв до митного органу призначення, визначених статтею 161 Митного кодексу України, а саме:

     1) надання власником товарiв (уповноваженою ним особою) гарантiй митним органам;

     2) охорона та супроводження товарiв митними органами;

     3) перевезення товарiв митним перевiзником;

     4) перевезення на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенцiї МДП 1975 року).

     Митний контроль, оформлення та пропуск через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв (автотранспортних засобiв або контейнерiв), що перемiщуються митною територiєю України (прохiдний митний транзит) поїздами комбiнованого транспорту (ввозяться на митну територiю України засобами водного транспорту для подальшого їх транзитного перевезення поїздами комбiнованого транспорту чи ввозяться на митну територiю України та перевозяться митною територiєю України поїздами комбiнованого транспорту для подальшого їх вивезення за межi цiєї територiї засобами водного транспорту), здiйснюються посадовими особами митних органiв на пiдставi таких документiв:

     якщо товари перемiщуються митною територiєю України без застосування до них заходiв гарантування доставки до митницi призначення, - без вантажної митної декларацiї за накладними ЦIМ (СIМ), УМВС (СМГС) або ЦIМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС);

     якщо товари перемiщуються iз застосуванням до них заходiв гарантування доставки до митницi призначення, - за вантажною митною декларацiєю типу ТР 80 (далi - ВМД), заповненою в порядку, установленому Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Державної митної служби України вiд 09.08.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 07.11.07 N 933), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi - Iнструкцiя).

     При цьому потрiбно враховувати такi особливостi.

     1. На товари, що пiдлягають експортному контролю, заповнюється окрема ВМД у встановленому порядку.

     2. Особливостi заповнення граф ВМД

     2.1. При заповненнi ВМД на товари, щодо доставки яких до митницi призначення перевiзником обрано один iз заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України (один захiд гарантування на всi товари (вантажi) у поїздi комбiнованого транспорту), враховується таке:

     у разi, якщо мiжнародне перевезення деяких товарiв здiйснюється iз застосуванням книжки МДП, то операцiя МДП призупиняється митницею вiдправлення на митнiй територiї України вiдповiдно до пункту 2 статтi 26 Конвенцiї МДП 1975 року. При цьому митниця вiдправлення починає процедуру МДП й одразу засвiдчує її припинення шляхом одночасного вилучення вiдривних листкiв N 1 i N 2 книжки МДП; у такому випадку гарантiя МДП не дiє;

     пiд номером 1 у графi 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв" зазначається опис товару вiдповiдно до товаросупровiдних документiв в обсязi, достатньому для його розпiзнання та вiднесення до коду згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД), що наводиться в графi 33 ВМД.

     Якщо код декларованого товару згiдно з УКТЗЕД збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товар за своїм описом або характеристиками не вiдповiдає товаровi, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарiв має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються характеристики товару, якi вiдрiзняють його вiд товару, що пiдлягає експортному контролю.

     У разi, якщо заповнюється графа 6 ВМД, пiд номером 2 зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць та пакування товарiв;

     у першому пiдроздiлi графи 33 "Код товару" зазначається код товару згiдно з УКТЗЕД на рiвнi щонайменше шести знакiв;

     у графi 47 "Нарахування платежiв" основного й додаткових аркушiв ВМД наводяться вiдомостi про нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     З метою єдиного пiдходу при митному оформленнi товарiв i транспортних засобiв у разi їх декларування iз зазначенням коду товару на рiвнi шести знакiв згiдно з УКТЗЕД у колонцi "Ставка" графи 47 необхiдно вказувати максимальний розмiр ставки мита та акцизного збору, що застосовуються до товарiв вiдповiдного коду згiдно з УКТЗЕД (на рiвнi шести знакiв). При нарахуваннi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) застосовуються ставки мита згiдно з Митним тарифом України та ставки акцизного збору, встановленi вiдповiдними законодавчими актами з питань оподаткування цим збором.

     2.2. До внесення змiн до Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 12.12.07 N 1048 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй, i порядку їх ведення" (зi змiнами), при перемiщеннi товарiв поїздами комбiнованого транспорту транзитом через митну територiю України застосовувати таку особливiсть перемiщення товарiв (першi два знаки у другому пiдроздiлi графи 37 ВМД):

HF Перемiщення товарiв через територiю України транзитом поїздами комбiнованого транспорту

     2.3. Особливостi заповнення граф 18, 21 ВМД

     2.3.1. У разi ввезення засобами водного транспорту автотранспортних засобiв з товарами:

     у графi 18 ВМД "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi" зазначаються назва судна, лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї судна, а також реєстрацiйний номер автомобiля та (за наявностi) причепа (напiвпричепа);

     у графi 21 ВМД "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi" зазначається номер залiзничного вагону або платформи.

     2.3.2. У разi ввезення засобами водного транспорту контейнерiв з товарами:

     у графi 18 ВМД "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi" зазначаються назва судна та лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї судна;

     у графi 21 ВМД "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi" зазначається номер залiзничного вагону або платформи.

     2.3.3. У разi ввезення засобами залiзничного транспорту автотранспортних засобiв з товарами:

     у графi 18 ВМД "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi" зазначаються номер залiзничного вагону або платформи, а також реєстрацiйний номер автомобiля та (у разi наявностi) причепа (напiвпричепа);

     у графi 21 ВМД "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi" зазначаються назва судна та лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї судна.

     2.3.4. У разi ввезення засобами залiзничного транспорту контейнерiв з товарами:

     у графi 18 ВМД "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi" зазначається номер залiзничного вагону або платформи;

     у графi 21 ВМД "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi" зазначаються назва судна та лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї судна.

     2.3.5. Графа 21 не заповнюється, якщо при ввезеннi товарiв i транспортних засобiв засобами залiзничного транспорту у декларанта на момент подання ВМД вiдсутнi вiдомостi про судно, яким товари будуть вивезенi за межi митної територiї України.

     2.4. Товари, щодо доставки яких до митного органу призначення власником товарiв чи уповноваженою ним особою обрано iнший вид заходу гарантування (вiдмiнний вiд обраного перевiзником для всього поїзда комбiнованого транспорту), перемiщуються митною територiєю України засобами залiзничного транспорту на загальних пiдставах. При цьому ВМД оформлюється в установленому Iнструкцiєю порядку.

     3. При перемiщеннi поїздами комбiнованого транспорту товарiв, оформлених у режимi експорту, митний контроль i пропуск цих товарiв через митний кордон України здiйснюються на загальних пiдставах.

     4. При перемiщенi товарiв митною територiєю України поїздами комбiнованого транспорту єдиний збiр справляється вiдповiдно до Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.02 N 1569 (зi змiнами), у частинi, що стосується засобiв залiзничного транспорту.

     5. Митний контроль i пропуск через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України засобами водного транспорту, а також товарiв i транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України засобами залiзничного транспорту, для подальшого їх доставлення у митний орган призначення та оформлення у вiдповiдний митний режим (крiм транзиту), здiйснюються посадовими особами митних органiв iз застосуванням внутрiшнього транзитного документа типу ТР 80 ЗТ (вiдповiдно до вимог пункту 4 Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 05.05.00 N 206 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.05.00 за N 261/4482 (зi змiнами)) або попереднього повiдомлення, оформленого в установленому порядку. Контроль за доставкою товарiв, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезеннi на митну територiю України, перелiк яких затверджено наказом Державної митної служби України вiд 17.04.08 N 396, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 05.06.08 за N 508/15199, здiйснюється на пiдставi попередньої вантажної митної декларацiї.

     Листи Державної митної служби України вiд 27.01.03 N 11/2-09-1230-ЕП, вiд 20.02.03 N 11/4-09-2506-ЕП, вiд 26.02.03 N 11/4-09-2840-ЕП, вiд 01.04.03 N 11/4-4848-ЕП, вiд 03.04.03 N 11/4-09-5021-ЕП, вiд 09.04.03 N 11/4-09-5475-ЕП, вiд 26.05.03 N 11/5-09-8035-ЕП, вiд 06.06.03 N 09/09-1323-ЕП, вiд 09.09.03 N 09/09-2521-ЕП, вiд 16.09.03 N 11/5-09-13457-ЕП, вiд 14.11.03 N 11/5-09-16221-ЕП, вiд 03.03.05 N 16/16-1165-ЕП i вiд 23.03.05 N 25/2-9-18/2885-ЕП уважати такими, що втратили чиннiсть.

Т.в.о. Голови Служби А.Є.Гутник
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.