Документ скасований: Кодекс ВР № 4495-VI від 13.03.2012

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з метою полiпшення стану платiжного балансу України у зв'язку iз свiтовою фiнансовою кризою

     Зважаючи на критичний стан платiжного балансу України, Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 93; 1999 р., N 7, ст. 49; 2003 р., N 7, ст. 62; 2005 р., N 3, ст. 78; 2007 р., N 3, ст. 29):

     1) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Тимчасова надбавка до дiючих ставок ввiзного мита - надбавка до ввiзного мита, яка запроваджується виключно з метою вiдновлення рiвноваги платiжного балансу, стан якого визначено критичним вiдповiдно до дiючих правил, та прирiвнюється до ввiзного мита у розумiннi Закону України "Про Єдиний митний тариф";

     2) частину другу статтi 9 пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змiсту:

     "вiдповiдно до своєї компетенцiї має право зменшувати та скасовувати тимчасову надбавку до дiючих ставок ввiзного мита на деякi товари згiдно з процедурою, визначеною мiжнародними угодами України".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий i дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим i десятим;

     3) у статтi 19:

     а) частину першу доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "у разi досягнення платiжним балансом України критичного стану запровадження тимчасової надбавки до дiючих ставок ввiзного мита на деякi товари";

     б) доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "У разi досягнення платiжним балансом України критичного стану застосовується, як виняток, процедура запровадження, змiн та скасування тимчасової надбавки до дiючих ставок ввiзного мита на деякi товари, яка спирається на норми вiдповiдних статей Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року (ГАТТ 1994)".

     2. Статтю 3 "Прикiнцевi положення" Закону України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., NN 36 - 43, ст. 508) доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3. У випадку досягнення платiжним балансом України критичного стану застосовується, як виняток, процедура запровадження, змiн та скасування тимчасової надбавки до дiючих ставок ввiзного мита на деякi товари (далi - тимчасова процедура).

     3.1. Тимчасова процедура спирається на норми вiдповiдних статей XII - XIII, XV, XVIII ГАТТ 1994, а також на "Тлумачення заходiв, передбачених Генеральною угодою з тарифiв i торгiвлi 1994 року (ГАТТ 1994) щодо платiжного балансу".

     3.2. Для визначення стану критичностi платiжного балансу України застосовується мiжнародна методологiя щодо оцiнки стану i перспектив платiжного балансу та альтернативних заходiв для вiдновлення рiвноваги, а також значного зменшення валютних резервiв чи досягнення їх критичного рiвня.

     3.3. Перелiк товарiв, на якi запроваджується тимчасова надбавка до дiючих ставок ввiзного мита, розмiр цiєї надбавки, змiни до зазначеного перелiку та розмiру тимчасової надбавки встановлюються та вносяться Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України. Законопроекти про запровадження, змiну та скасування тимчасової процедури, внесенi Кабiнетом Мiнiстрiв України, розглядаються Верховною Радою України як невiдкладнi. Законопроекти про запровадження, змiну та скасування тимчасової процедури, поданi iншими суб'єктами законодавчої iнiцiативи, розглядаються Верховною Радою України за наявностi висновку Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Тимчасова надбавка до дiючих ставок ввiзного мита запроваджується виключно з метою вiдновлення рiвноваги платiжного балансу та не може застосовуватись як протекцiонiстський захiд для окремої галузi або товару (групи товарiв).

     Тимчасова надбавка до дiючої ставки ввiзного мита вважається ввiзним митом у розумiннi Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     3.4. Протягом 30 днiв пiсля набрання чинностi законом про запровадження тимчасової процедури, або на його пiдставi - постановою про продовження строку дiї такої тимчасової процедури, Кабiнет Мiнiстрiв України нотифiкує Комiтет з питань обмежень платiжного балансу СОТ за процедурою, встановленою роздiлами 5 - 13 "Тлумачення заходiв, передбачених Генеральною угодою з тарифiв i торгiвлi 1994 року (ГАТТ 1994) щодо платiжного балансу".

     3.5. Якщо внаслiдок консультацiй, проведених за встановленими правилами у межах Комiтету з питань обмеження платiжного балансу СОТ, виникає потреба у зменшеннi розмiру тимчасової надбавки до дiючих ставок ввiзного мита або її скасування, Кабiнет Мiнiстрiв України має право здiйснити таке зменшення (скасування) шляхом видання вiдповiдної постанови, яка набирає чинностi на десятий календарний день пiсля офiцiйного оприлюднення та втрачає чиннiсть у день закiнчення дiї тимчасової процедури.

     3.6. Тимчасова процедура запроваджується строком до шести календарних мiсяцiв, наступних за мiсяцем, в якому вона набирає чинностi. Якщо оцiнка стану i перспектив платiжного балансу свiдчить про подальшу наявнiсть пiдстав для продовження тимчасової процедури (стан платiжного балансу України надалi залишається критичним), то Кабiнет Мiнiстрiв України може прийняти рiшення про таке продовження, але не бiльш як на наступнi шiсть мiсяцiв. Таке рiшення оформлюється вiдповiдною постановою, яка має бути офiцiйно оприлюдненою не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до дня закiнчення першого шестимiсячного перiоду. У цьому випадку вiдновлюється порядок нотифiкацiї Комiтету з питань обмеження платiжного балансу СОТ та консультацiй у його межах, якщо iнше рiшення не було прийняте пiд час попереднiх консультацiй з цим Комiтетом.

     3.7. Незалежно вiд положень пiдпункту 3.6 цього пункту Верховна Рада України має право у будь-який час прийняти рiшення про зупинку дiї тимчасової процедури шляхом скасування закону про її запровадження з урахуванням того, що таке рiшення набирає чинностi через 30 днiв пiсля офiцiйного оприлюднення вiдповiдного закону".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 10 днiв з дня його опублiкування.

     2. Як виняток з процедури розробки та подання законопроекту, визначеної у першому реченнi пiдпункту 3.3 пункту 3 "Прикiнцевих положень" Закону України "Про Митний тариф України" (у редакцiї цього Закону), частинi другiй статтi 2, а також статтi 3 цього Закону, з дня набрання чинностi цим Законом та на строк, встановлений пiдпунктом 3.6 пункту 3 "Прикiнцевих положень" Закону України "Про Митний тариф України", але не менше шести мiсяцiв, запроваджується тимчасова цiльова надбавка до ставок ввiзного мита, дiючих напередоднi набрання чинностi цим Законом, у розмiрi 13 вiдсоткiв митної вартостi товарiв, що ввозяться на митну територiю України в режимi iмпорту, крiм товарiв критичного iмпорту.

     До товарiв критичного iмпорту вiдносяться будь-якi товари, за винятком таких (за групами чи кодами УКТЗЕД): 0202, 0203, 0206 - 0210, 0504 - 0506, 0509, 0511 (крiм товарної позицiї 0511 10 00 00), 0808, 1601 - 1605, 1701, 1702 (крiм патоки крохмальної у товарнiй позицiї 1702 30 99 00), 2204 - 2208, 2701, 4203, 4303, 57, 60 - 65, 6806, 6901, 7201, 7301, 7321, 8401, 8414, 8418, 8501, 8516, 8702, 8703, 8704".

     3. Доходи, отриманi внаслiдок запровадження тимчасової надбавки згiдно з цим Законом, зараховуються до складу доходiв Стабiлiзацiйного фонду, створеного згiдно iз статтею 1 Закону України вiд 31 жовтня 2008 року N 639-VI "Про першочерговi заходи щодо запобiгання негативним наслiдкам фiнансової кризи та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
4 лютого 2009 року
N 923-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.