ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.07.2021 N 08-1.4/15-04-01/7/6480

 

Митницям як вiдокремленим пiдроздiлам Держмитслужби
Спецiалiзована лабораторiя з питань експертизи та дослiджень Держмитслужби


Про впровадження Методичних рекомендацiй щодо класифiкацiї окремих товарiв згiдно з вимогами УКТ ЗЕД

     З метою вдосконалення роботи за напрямом класифiкацiйної роботи надаються Методичнi рекомендацiї щодо класифiкацiї окремих товарiв згiдно з вимогами УКТ ЗЕД.

     Методичнi рекомендацiї розроблено на виконання статтi 68 Митного кодексу України щодо тлумачення термiнiв та класифiкацiйних вимог в УКТ ЗЕД та мають бути врахованi при класифiкацiї товарiв.

     Додаток: на 15 арк. в 1 прим.

Заступник Голови Сергiй ЗВЯГIНЦЕВ

 

     Згiдно з УКТ ЗЕД у товарнiй позицiї 8415 класифiкуються "Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо".

     У поясненнях до товарної позицiї 8415 зазначено, що до цiєї товарної позицiї включаються установки, що пiдтримують температуру та вологiсть в закритих примiщеннях.

     До цiєї товарної позицiї входять лише установки:

     (1) обладнанi вентилятором або нагнiтачем з двигуном; та

     (2) призначенi для змiни як температури (нагрiвання або охолодження або i те, i iнше), так i вологостi (зволоження або осушення або i те, i iнше) повiтря; та

     (3) в яких елементи, зазначенi в пунктах (1) та (2), поданi разом.

     Кондицiонери цiєї товарної позицiї повиннi мати, крiм вентилятора з двигуном або нагнiтача, принаймнi, ще такi елементи:

     пристрiй нагрiвання повiтря (що використовує трубки з гарячою водою, парою чи гарячим повiтрям або електричний опiр тощо) та зволожувач повiтря (що складається зазвичай з водяного розпилювача) чи осушувач; або

     змiйовик холодної води чи випарник холодильного агрегату (обидва змiнюють температуру i вологiсть повiтря конденсацiєю); або

     iнший тип охолоджувального елемента з окремим приладом, що змiнює вологiсть повiтря.

     У вiдповiдностi до положень Примiток 2 (b) до Роздiлу XVI до цiєї товарної позицiї включаються окремо представленi внутрiшнi та зовнiшнi блоки сплiт-системи установок для кондицiонування повiтря компресiйного типу даної товарної позицiї.

     Iншi частини кондицiонерiв (включаючи компоненти, призначенi для установки в автономнi блоки) повиннi класифiкуватися у вiдповiдностi з положеннями Примiток 2(а) до Роздiлу XVI (товарнi позицiї 8414, 8418, 8419, 8421, 8479 i т.п.) або, якщо Примiтки 2(а) не застосовано, то у вiдповiдностi з Примiтками 2 (b) або 2(с) до Роздiлу XVI в залежностi вiд того, iдентифiкуючi вони як придатнi для використання чи головним чином з кондицiонерами, частинами яких вони є, або нi.

     У поясненнях до товарної пiдпозицiї 8415 90 зазначено, що у цiй пiдпозицiї класифiкуються як внутрiшнi так i зовнiшнi блоки сплiт-системи пристроїв кондицiонування повiтря товарної пiдпозицiї 8415 10, представлених окремо. Блоки розрахованi, безпосередньо, на з'єднання електропроводки та мiдних трубок, по яким мiж зовнiшнiми та внутрiшнiми блоками циркулює холодоагент.

     Згiдно з УКТ ЗЕД у товарнiй позицiї 8418 класифiкуються "Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415".

     У пунктi (II) пояснень до товарної позицiї 8418 зазначено, що у цiй позицiї класифiкуються тепловi насоси.

     Тепловий насос являє собою прилад, який переносить тепло вiд придатного джерела тепла (пiдземнi чи наземнi води, ґрунт чи повiтря) i, використовуючи додаткове джерело енергiї (наприклад, газ чи електрика), перетворює його в джерело з бiльш високою температурою.

     Тепловi насоси можуть бути представленi як один вирiб, що складається з рiзних вузлiв. Такий вирiб називається моноблоком. Насоси також можуть бути представленi як кiлька окремих виробiв. Деякi тепловi насоси можуть бути представленi без випарникiв, якщо вони монтуються на установку, де вже є випарник. У цьому випадку вони вважаються некомплектними виробами, зберiгаючи при цьому основнi властивостi складеного виробу, i включаються до цiєї товарної позицiї.

     За умови додержання загальних положень щодо класифiкацiї частин (див. Загальнi положення до Роздiлу XVI), частини товарiв цiєї товарної позицiї (побутових чи промислових) також включаються до цiєї товарної позицiї, наприклад, конденсатори, абсорбери, випарники, генератори, шафи, прилавки та iнше обладнання, перерахованi вище, у пунктi 2, не обладнанi повним холодильним блоком або випарником, але безумовно призначенi для встановлення такого обладнання.

     Компресори вiдносяться як такi до товарної позицiї 8414, навiть якщо розробленi для встановлення в холодильниках. Неспецiалiзованi частини (тобто трубки i баки) включаються у вiдповiднi товарнi позицiї.

Заступник начальник Управлiння - начальник вiддiлу кодування та класифiкацiї товарiв Оксана ТРОЦЕНКО

 

Додаток 1

Методичнi рекомендацiї щодо класифiкацiї окремих товарiв згiдно з вимогами УКТ ЗЕД

N п/п Назва товару Методологiя класифiкацiї Обґрунтування класифiкацiї Визначений код згiдно УКТ ЗЕД
1. Замiнник какао-масла Замiнник какао-масла, що мiстить 55,2 % пальмоядрової олiї, 43,3 % пальмової олiї, 1,5 % харчових добавок (сорбiтан тристеарат Е 492 (емульгатор), лецитин Е 322 (антиоксидант, емульгатор), який використовується для виготовлення харчових продуктiв та для додавання у тiсто. Визначенi шляхом лабораторних дослiджень фiзична форма та склад товару: пластичнi однорiднi грудочки бiлого кольору з кремовим вiдтiнком, тверда сумiш хiмiчно не модифiкованих рослинних олiй без вмiсту молочних жирiв.

Харчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв або олiй, або фракцiй рiзних жирiв або олiй товарної групи 15, крiм харчових жирiв, або олiй, або їх фракцiй товарної позицiї 1516, включаються до товарної позицiї 1517.

Товарна пiдкатегорiя 1517 90 99 11 включає замiнники, еквiваленти та аналоги какао-масла, якi використовуються для виробництва харчових продуктiв.

В Українi дiє державний стандарт ДСТУ 5005:2014 "Жири рослиннi. Еквiваленти, полiпшувачi, замiнники та сурогати какао-масла". У цьому стандартi визначенi:

термiни "еквiваленти какао-масла ЕКМ (cocoa butter equivalents CBE)", "полiпшувачi какао-масла ПКМ (cacao butter improvers CBI)", "замiнники какао-масла ЗКМ (cocoa butter replacers CBR)", сурогати какао-масла СКМ (ccocoa butter CBS);

вимоги до сировини (рослиннi олiї), з яких цi продукти виробляються;

норми фiзико-хiмiчних показникiв, яким мають вiдповiдати ЕКМ, ПКМ, ЗКМ, СКМ.

Товар класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 1517 90 99 11 у разi, якщо жирно-кислотнiй склад та iншi фiзико-хiмiчнi показники вiдповiдають вимогам ДСТУ 5005:2014.

Вищезазначений жирно-кислотний склад товару не вiдповiдає ДСТУ 5005:2014.

Правила 1 та 6 Основних правил iнтерпретацiї УКТ ЗЕД (далi - ОПI). 1517 90 99 19
2. Душовий набiр для роздрiбної торгiвлi Душовий набiр для роздрiбної торгiвлi, який складається з таких компонентiв: лiйка (насадка) для стацiонарного душу, лiйка (насадка) для ручного душу, трубка стацiонарного душу, шланги, перемикач подачi води iз стацiонарного душу на ручний душ i навпаки, тримач ручного душу, крiплення; матерiали виготовлення: внутрiшнiй корпус насадок (лiйок) стацiонарного та ручного душа, тримач ручного душу - ацетатний пластик, зовнiшнiй корпус насадок (лiйок) - АБС-пластик, хромування; частина насадок (лiйок) з отворами для розподiлу води - синтетичний каучук; трубка стацiонарного душу, корпус перемикача - латунь, хромування; крiплення трубки стацiонарного душу - сталь, цинк, хромування, шланги: внутрiшнiй шланг - силiконовий каучук, зовнiшнiй шланг - нержавiюча сталь.

В УКТ ЗЕД класифiкацiя товару, представленого у виглядi душового набору для роздрiбної торгiвлi, здiйснюється iз застосування правила 3 (b) ОПI, яке передбачає класифiкацiю такого товару за компонентом (матерiалом), що надає товару основної розпiзнавальної ознаки. Розпiзнавальна ознака (критерiй) може визначатись рiзними чинниками залежно вiд виду товару: природою матерiалу чи компоненту, його об'ємом, кiлькiстю, масою, вартiстю або роллю, що вiдiграє матерiал (компонент) у використаннi товару.

У даному випадку розпiзнавальну ознаку товару з точки зору мети використання надають виготовленi з пластмаси насадки (лiйки) до стацiонарного та ручного душу, якi забезпечують розподiл води та процес приймання душу.

Товарна позицiя 3922 включає ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них, бачки зливнi та аналогiчнi вироби санiтарно-технiчного призначення з пластмас. У поясненнях до цiєї товарної позицiї зазначено, що до неї включаються, крiм фiтингiв, призначених для того, щоб бути стацiонарно закрiпленими на одному мiсцi у примiщеннi тощо, iншi вироби для санiтарно-технiчних цiлей, подiбнi за розмiрами i використанням, такi як переноснi бiде, дитячi ванни i туалети для кемпiнгу.

Насадки (лiйки) для душу не є товарами, подiбними тим, що включаються до товарної позицiї 3922, тому їх класифiкацiя у цiй товарнiй позицiї не розглядається.

За правилом 1 ОПI класифiкацiя насадок (лiйок) для душу та, вiдповiдно, товару (набору), здiйснюється у товарнiй позицiї 3924.

Правила 1, 3 (b) ОПI, рiшення 59-й сесiї Всесвiтньої митної органiзацiї. 3924
3. Електронна цигарка одноразового використання Електронна цигарка одноразового використання iз вбудованою батареєю, яка iмiтує традицiйний процес палiння цигарок без горiння, без диму, без тютюну, шляхом випаровування рiдини з нiкотином чи без нього, в упаковцi для роздрiбної торгiвлi, постачається з рiзними смаками в асортиментi.

Одноразова електронна сигарета є композицiйним виробом, який в одному корпусi об'єднує декiлька компонентiв, зокрема акумулятор, нагрiвальний пристрiй (випаровувач), картридж з рiдиною. Пiсля використання рiдини у картриджi така сигарета як пристрiй не може бiльше використовуватись, оскiльки картридж з рiдиною не пiдлягає замiнi, акумулятор не пiдлягає зарядцi.

Класифiкацiя одноразової електронної сигарети як пристрою у товарнiй групi 85 (товарна позицiя 8543 "Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому мiсцi цiєї групи не описанi або не зазначенi") не розглядається. В товарнiй позицiї 8543 розглядаються електроннi сигарети багаторазового використання.

Класифiкацiя одноразової електронної сигарети як товару, що здiйснюється за правилами 1, 3 (b), 6 ОПI.

Наявнiсть рiдини у картриджi є визначальною умовою для використання одноразової електронної сигарети. Зазвичай розчин, яким заповняється картридж, є штучною сумiшшю речовин, тому класифiкацiя картриджу з рiдиною за правилом 1 ОПI та, вiдповiдно, одноразової електронної цигарки, здiйснюється у товарнiй позицiї 3824.

Правила 1, 3 (b), 6 ОПI, рiшення 46-й та 47-й сесiй Всесвiтньої митної органiзацiї 3824
4. Розкидач органiчних добрив Товарна позицiя 8432 охоплює "Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення грунту". У поясненнях до товарної позицiї 8432 зазначено, що машини, якi включенi до цiєї товарної позицiї, можуть буксируватися тваринною тягою чи транспортним засобом (наприклад, трактором) або можуть монтуватися на будь-якому транспортному засобi (наприклад, на тракторi або на шасi з кiнною тягою).

Товарна позицiя 8716 охоплює причепи та напiвпричепи для будь-яких транспортних засобiв.

У пунктi (3) Пояснень до товарної позицiї 8716 УКТ ЗЕД зазначено, що у цiй позицiї класифiкуються саморозвантажнi причепи для перевезення рiзних вантажiв (фуражу, гною тощо) з рухомою пiдлогою для розвантаження; такi транспортнi засоби можна укомплектовувати рiзними пристроями (пристроєм для подрiбнювання гнойової маси, для сiчення фуражу тощо) для того, щоб пристосувати їх для використання як розкидач гною, фуражного кузову чи причепу для перевезення коренеплодiв.

Розкидачi, що представляють собою вантажну платформу у виглядi бункера на мiцному шасi та оснащенi ланцюговим скребковим транспортером з гiдравлiчним приводом, який є рухомим днищем, що забезпечує розкидання твердих добрив (наприклад, компост, курячий або iндичий послiд, гнiй, торф тощо) класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 8716 20 00 00.

Лист Секретарiату Всесвiтньої митної органiзацiї вiд 11.01.2019 N 18NL0282-YN 8716 20 00 00
5. Радiатор/ конденсатор кондицiонера для автомобiлiв Кондицiонер являє собою герметичну систему, в якiй вiдбувається циркуляцiя фреону. Схема роботи кондицiонера принципово не вiдрiзняється вiд роботи холодильного обладнання. Речовиною, яка циркулює в системi кондицiонування є фреон (холодоагент), завданням якого є поглинати тепло в салонi автомобiля, пiдтримуючи таким чином комфортну температуру. У газоподiбному станi фреон поглинає тепло, а в рiдкому видiляє.

Система кондицiонування складається:

Конденсатор являє собою алюмiнiєвий або мiдний теплообмiнник, в якому конденсується холодоагент;

Випарник є теплообмiнником в алюмiнiєвому або мiдному виконаннi, в якому холодоагент переходить з рiдкої фази в газоподiбну;

Вентилятори обдування. Завдання вентилятора конденсатора знiмати з нього надлишки тепла. Завдання вентилятора випарника - подавати прохолодне повiтря в салон автомобiля.

У товарнiй позицiї 8415 УКТ ЗЕД класифiкуються "Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо".

Проте у поясненнях до товарної позицiї 8415 УКТ ЗЕД зазначено, що до цiєї товарної позицiї включаються окремо представленi внутрiшнi та зовнiшнi блоки сплiт-системи установок для кондицiонування повiтря компресiйного типу даної товарної позицiї.

Iншi частини кондицiонерiв (включаючи компоненти, призначенi для установки в автономнi блоки) повиннi класифiкуватися у вiдповiдностi з положеннями Примiток 2(а) до Роздiлу XVI (товарнi позицiї 8414, 8418, 8419, 8421, 8479 тощо) або, якщо Примiтки 2(а) не застосовано, то у вiдповiдностi з Примiтками 2 (b) або 2(с) до Роздiлу XVI в залежностi вiд того, iдентифiкуючi вони як придатнi для використання чи головним чином з кондицiонерами, частинами яких вони є, або нi.

У поясненнях до товарної позицiї 8418 УКТ ЗЕД в якiй класифiкуються холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415 прописано, що частини товарiв цiєї товарної позицiї (побутових чи промислових) також включаються до цiєї товарної позицiї, наприклад, конденсатори, абсорбери, випарники, генератори, шафи, прилавки та iнше обладнання. Радiатор/ конденсатор кондицiонера для автомобiлiв класифiкується в товарнiй пiдпозицiї 841899 згiдно УКТ ЗЕД.

Правила 1, 6 ОПI, примiтка 2 (а) до роздiлу XVI УКТ ЗЕД.
Лист Секретарiату Всесвiтньої митної органiзацiї вiд 05.09.2018 N 18NL0213-YN.
8418 99
6 Пластикове яйце всерединi якого знаходиться iграшка та пакетик з цукерками Товар у виглядi пластмасового яйця, всерединi якої знаходиться iграшка та пакетик з цукерками може розглядатись у товарних позицiях 1704 та 9503 згiдно УКТ ЗЕД.

Враховуючи положення Правила 3 b) ОПI, примiтки 4 до товарної групи 95 УКТ ЗЕД, пояснення до товарної позицiї 9503, опис товару, який є єдиним багатокомпонентним виробом, що має вигляд запакованої i обклеєної пластмасової прозорої упаковки у форми яйця, всерединi якої знаходиться iграшка та пакетик з цукерками, класифiкацiю слiд здiйснювати у межах товарної позицiї 9503, оскiльки їхня комбiнацiя має основну властивiсть iграшок.

Правила 1, 3 (b) ОПI, примiтка 4 до товарної групи 95 УКТ ЗЕД, рiшення 45-й сесiї Всесвiтньої митної органiзацiї. 9503
7 Штативи для смартфона для фото-вiдеозйомки зi свiтлодiодним кiльцем-свiтильником Штативи для смартфона для фото-вiдеозйомки зi свiтлодiодним кiльцем-свiтильником, якi представляють собою набори до складу яких входять: телескопiчний штатив-трипод, кiльцева лампа, мультифункцiональний пульт керуванням, тримач для телефона на гнучкому крiпленнi, сумiсний з бiльшiстю смартфонiв, регульований кут нахилу лампи, живлення вiд USB.

6480-02.jpg (29717 bytes)

Телескопiчний штатив-трипод використо- вується в якостi безпечної пiдставки для смартфону та забезпечує можливiсть регулювання необхiдної висоти для проведення зйомки рiзноманiтного контенту.

Кiльцеву свiтлодiодну лампу, яка входить до складу комплекту розглядається, як корисний аксесуар, який призначений для збiльшення дiапазону операцiй, а саме для забезпечення рiвномiрного освiтлення, тому такий комплект розглядається в межах товарної позицiї 9620 згiдно УКТ ЗЕД.

Правила 1,3 b), ОПI, примiтка 1 (m) до товарної групи 94 УКТ ЗЕД. 9620
8 Бiкарбонатний картридж Окремi хiмiчнi елементи та окремi сполуки визначеного хiмiчного складу, зокрема бiкарбонат натрiю, якi мiстять або не мiстять домiшки класифiкуються у 28 групi (примiтка 1 (a) до групи 28 УКТ ЗЕД).

Згiдно правила 5(b) Основних правил iнтерпретацiї УКТ ЗЕД пакувальний матерiал та пакувальнi контейнери, що постачаються разом з товарами, класифiкуються разом з товарами, якщо вони вiдносяться до такого типу упаковки, яка звичайно використовується для упакування цих товарiв.

Вiдповiдно до правил 1, 5(b) та 6 ОПI, примiтки 1 (а) до товарної групи 28 бiкарбонат натрiю (чистота не менше 99%) упакований в картридж, контейнер або пластиковий пакет, розглядається у товарнiй пiдкатегорiї 2836 30 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД.

Бiкарбонатний картридж являє собою бiкарбонат натрiю (чистота не менше 99%), хiмiчна формула NaHCO3, упакований в картридж або пластиковий пакет, масою вiд 550 до 900гр та використовується за призначенням лiкаря тiльки з кислотним концентратом для бiкарбонатного дiалiзу у виглядi розчину. Бiкарбонат натрiю складається iз натрiю, зазвичай представленого в кровi у виглядi iонiв Na+, якi дозволяють регулювати потiк кровi, води та iонiв бiкарбонату, а також регулювати рiвень рН. Упаковка товару спецiально призначена для безпосереднього пiдключення до трубок апарату дiалiзу, з метою видалення сечовини та iнших продуктiв обмiну речовин, якi знаходяться в кровi. Кожний картридж або пакет використовується для однiєї процедури дiалiзу.

6480-03.jpg (12442 bytes)

В данiй упаковцi продукт використовується тiльки для процедури дiалiзу i спецiально дозований для цих цiлей.

В примiтцi 2 до Роздiлу VI зазначено, що вiдповiдно до положень примiтки 1 товари товарних позицiй 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 або 3808, що подаються в певнiй розфасовцi або поставляються для роздрiбної торгiвлi, повиннi класифiкуватися лише в цих товарних позицiях i нi в яких iнших товарних позицiях УКТ ЗЕД.

Бiкарбонатний картридж спецiально упакований в визначеному дозуваннi та призначений для безпосереднього використання в процедурi гемодiалiзу, вiдповiдає медичним стандартам по вiдношенню до сорту та чистоти, що вiдрiзняє його вiд бiкарбоната натрiя, що використовується, наприклад, при випiчцi.

Бiкарбонатний картридж, який приймає безпосередню участь в процедурi дiалiзу, має профiлактичне використання для видалення небажаних речовин, якi в iншому випадку могли б привести до порушень або захворювань, а також дозований для даних цiлей класифiкується у товарнiй позицiї 3004 згiдно з УКТ ЗЕД.

Правила 1ОПI, примiтка 2 до роздiлу VI, рiшення 62-й сесiї Всесвiтньої митної органiзацiї 3004
9 Плiвка (клейова з ПВХ) пластифiкована на нетканiй основi, гнучка, не пориста, не самоклейна Плiвка (клейова з ПВХ) пластифiкована на нетканiй основi, гнучка, не пориста, не самоклейна є нетканим матерiалом покритим з одного боку плiвкою iз непористого полiвiнiлхлориду.

Класифiкацiя полiмерних матерiалiв та їхнiх сполучень з нетканими матерiалами здiйснюється вiдповiдно до Примiтки 3 до групи 56.

До товарних позицiй 5602 i 5603 включаються вiдповiдно повсть i нетканi матерiали, просоченi, з покриттям чи дубльованi пластмасою або гумою незалежно вiд природи цих матерiалiв (щiльнi або пористi).

До товарних позицiй 5602 i 5603 не включаються:

(а) повсть, просочена, з покриттям або дубльована пластмасою чи гумою з вмiстом не бiльш як 50 мас.% текстильного матерiалу або повсть, повнiстю втоплена у пластмасу чи гуму (група 39 або 40);

(b) нетканi матерiали, повнiстю втопленi у пластмасу чи гуму або покритi одним з цих матерiалiв з обох бокiв за умови, що таке покриття або оболонка можуть бути помiтними неозброєним оком, не беручи до уваги у цьому разi будь-якi змiни кольору (група 39 або 40); або

(c) листи, пластини або смуги з пористої пластмаси або пористої гуми, з'єднанi з повстю або нетканими матерiалами, де текстильнi матерiали додаються для армування (група 39 або 40).

За своїми характеристиками (нетканий матерiал, покритий непористим полiмером), не може бути виключеним з товарної позицiї 5603 та включеним до групи 39 УКТ ЗЕД.

В загальних положеннях до групи 39 УКТ ЗЕД (полiмернi матерiали в сполученнi з текстильним матерiалом) у пунктi (d) зазначено, що плити, листи, смуги, смужки або стрiчки з пористих (комiрчастих) пластмас сполучених з текстильними матерiалами повстю або фетром, або нетканими матерiалами (як визначено в Примiтцi 1 до групи 59), за умови, що цi текстильнi матерiали використовуються тiльки для армування включаються до 39 групи.

Щоб класифiкуватись у групi 39, товар повинен бути з пористих (комiрчастих) пластмас в сполученнi з нетканим матерiалом.

Нетканий матерiал покритий з одного боку плiвкою iз непористого полiвiнiлхлориду розглядається в товарнiй позицiї 5603 в залежностi вiд поверхневої щiльностi.

Правила 1, 6, примiтка 1 (h) до роздiлу XI, примiтка 3 до групи 56, п. (d) полiмернi матерiали в сполученi з текстильним матерiалом загальних положень до групи 39 5603
10 Промислове та лабораторне обладнання для термiчної обробки матерiалiв на основi явища iндукцiї та дiелектричних втрат Вiдповiдно до вимог УКТ ЗЕД товарна позицiя 8419 включає "Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори".

Згiдно з пунктами (о) та (р) пояснень до товарної позицiї 8419 до цiєї товарної позицiї не включається промислове або лабораторне обладнання для термообробки матерiалiв за допомогою iндукцiї або дiелектричних втрат, включаючи мiкрохвильове обладнання (товарна позицiя 8514) та мiкрохвильовi печi для промислового або комерцiйного використання, використовуванi у ресторанах або подiбних пiдприємствах (товарна позицiя 8514).

До товарної позицiї 8514 УКТ ЗЕД включається ряд машин, апаратiв i пристроїв промислового або лабораторного типу, в яких тепло забезпечується за рахунок електроенергiї (наприклад, за рахунок нагрiвання провiдника електричним струмом; за рахунок електродуги). До цiєї товарної позицiї включаються печi та камери, що функцiонують на основi явища iндукцiї або дiелектричних втрат, та iнше промислове або лабораторне устаткування для термiчної обробки матерiалiв за допомогою явища iндукцiї або дiелектричних втрат (наприклад, промисловi мiкрохвильовi печi i камери та обладнання). До цiєї товарної позицiї не включаються електротермiчнi пристрої побутового типу (товарна позицiя 8516).

В пунктi (II) пояснень до товарної позицiї 8514 УКТ ЗЕД, зокрема зазначається, що до товарної пiдпозицiї 8514 40 "Iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне чи дiелектричне" включається електричне iндукцiйне або дiелектричне обладнання для термооброблення (наприклад, мiкрохвильове устаткування), навiть якщо воно виконане не у виглядi печi чи нагрiвальної камери. Таке обладнання (застосовується переважно для термооброблення невеликих виробiв) являє собою електроустаткування для генерацiї високочастотних коливань, що встановлюється разом з вiдповiдними пластинами чи спiралями, часто спецiальної конструкцiї вiдповiдно до конкретних виробiв, якi пiдлягають нагрiванню.

Правило 1, пункти (о) та (р) пояснень до товарної позицiї 8419 8514
11 Крiсло колiсне (коляска) з електричним приводом з наявною окремою рульовою колонкою 6480-04.jpg (48912 bytes)

У товарнiй позицiї 8713 класифiкуються "Коляски iнвалiднi з двигуном або без двигуна чи з iншим механiзмом для пересування".

Згiдно з додатковими поясненнями до товарної категорiї 8713 90 00 УКТ ЗЕД зазначено, що у цiй категорiї класифiкуються моторизованi транспортнi засоби спецiального призначення для людей, не здатних пересуватися самостiйно.

До основних технiчних характеристик, якi вiдрiзняють їх вiд транспортних засобiв товарної позицiї 8703 УКТ ЗЕД вiдносять:

- максимальну швидкiсть 10 км/год, тобто швидкiсть бистрого ходу;

- максимальну ширину 80 см;

- двi пари колiс, що торкаються землi;

- спецiальнi пристосування для полегшення пересування (наприклад пiдставка для стабiлiзацiї нiг).

Такi транспортнi засоби можуть мати:

- додатковий набiр колiс (протиперекидувачi);

- рульове керування та iншi важелi керування (наприклад, джойстик), зручнi для манiпулювання; такi важелi керування зазвичай прикрiпленi до одного з пiдлокiтникiв; вони не бувають у виглядi окремої рульової колонки з регульованим нахилом.

Вiдповiдно до вимог УКТ ЗЕД до цiєї товарної категорiї не включаються скутери з приводом (мобiльнi скутери), оснащенi окремою рульовою колонкою з регульованим нахилом.

Згiдно з УКТ ЗЕД у товарнiй позицiї 8703 класифiкуються "Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi".

У пунктi (1) пояснень до товарної позицiї 8703 зазначено, що у цiй позицiї класифiкуються транспортнi засоби, спецiально призначенi для руху по снiгу, автомобiлi для перевезення гравцiв у гольф та iншi аналогiчнi транспортнi засоби.

З урахуванням положень правила 1 ОПI, пояснень до товарних позицiй 8703 та 8713 УКТ ЗЕД товар "крiсло колiсне (коляска) з електричним приводом з наявною окремою рульовою колонкою" вiдноситься до мобiльних скутерiв та класифiкується у межах товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД.

Правила 1, 6, додатковi пояснення до товарної категорiї 8713 90 00, рiшення 26 сесiї Всесвiтньої митної органiзацiї 8703 10 18 00
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.