МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

06.11.2012 N 1145


Про затвердження Порядку оформлення аркуша коригування та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв Державної митної служби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
28 листопада 2012 р. за N 1995/22307

     Вiдповiдно до пункту 37 Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450, та пiдпункту 64 пункту 4, пiдпункту 3 пункту 10 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, наказую:

     1. Затвердити Порядок оформлення аркуша коригування, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Державної митної служби України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) та Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва М. Ю. Бродський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
06.11.2012 N 1145
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
28 листопада 2012 р. за N 1995/22307

Порядок оформлення аркуша коригування

     1. Цим Порядком визначається порядок оформлення митним органом аркуша коригування, форму якого наведено в додатку 4 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450.

     2. Термiни вживаються в цьому Порядку в значеннях, наведених в Митному кодексi України.

     3. Аркуш коригування складається у випадках, визначених пунктом 37 Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450, посадовою особою митного органу, яким здiйснювався випуск товарiв за митною декларацiєю (далi - МД), у строк, що не перевищує 10 робочих днiв з дня надходження до митного органу iнформацiї про доплату (повернення) сум митних платежiв або реєстрацiї заяви декларанта (уповноваженої особи) у митному органi.

     4. У разi припинення митного органу, яким здiйснювався випуск товарiв за МД, аркуш коригування складається митним органом, що є правонаступником припиненого митного органу (за наявностi), або митним органом, до зони дiяльностi якого належить питання здiйснення митного оформлення товарiв, вiдносно яких складається аркуш коригування.

     5. Посадова особа митного органу, яка складає аркуш коригування, у разi застосування МД на паперовому носiї, для перевiрки правильностi вiдомостей, що вносяться до аркуша коригування, використовує аркушi з позначенням "1/6" єдиного адмiнiстративного документа (далi - ЄАД), якi зберiгаються у митному органi, та аркушi з позначенням "3/8" ЄАД (у разi їх подання з письмовим зверненням декларанта (уповноваженої особи)).

     6. У разi необхiдностi до перевiрки правильностi вiдомостей, що вносяться до аркуша коригування, залучаються вiдповiдно до компетенцiї посадовi особи спецiалiзованих пiдроздiлiв митного органу.

     7. Посадова особа пiдроздiлу митного органу складає аркуш коригування за допомогою автоматизованої системи митного оформлення.

     8. Складений аркуш коригування роздруковується у двох примiрниках на аркушах формату А4.

     9. Посадова особа пiдроздiлу митного органу, що склала аркуш коригування:

     проставляє пiдпис та дату на обох примiрниках аркуша коригування та завiряє їх особистою номерною печаткою;

     вносить електронний примiрник аркуша коригування до локальних баз даних митного органу i Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України.

     10. Примiрники аркуша коригування розподiляються в такому порядку:

     один примiрник аркуша коригування та копiї документiв, на пiдставi яких складено аркуш коригування, зберiгаються у пiдроздiлi митного органу, яким було складено аркуш коригування;

     другий примiрник аркуша коригування та аркушi з позначенням "3/8" ЄАД (у разi їх подання) видаються декларанту або уповноваженiй ним особi пiд особистий пiдпис такої особи.

     11. У разi складання аркуша коригування у випадку, не пов'язаному з доплатою або поверненням митних платежiв, заповнюється роздiл I аркуша коригування в такому порядку:

     у колонцi "Номер товару в митнiй декларацiї" зазначаються вiдомостi з графи 32 МД, а саме, проставляється порядковий номер товару, що декларується в графi 31 МД;

     у колонцi "Графа митної декларацiї" зазначається графа МД, до якої необхiдно внести новi вiдомостi;

     у колонцi "зазначенi у митнiй декларацiї" зазначаються у повному обсязi вiдомостi, наведенi у вiдповiдному пiдроздiлi графи МД (полi електронної копiї МД), якi необхiдно коригувати.

     У разi необхiдностi внесення нових вiдомостей до графи 44 МД зазначаються у повному обсязi вiдомостi, наведенi у вiдповiдному рядку цiєї графи МД, окремо щодо кожного документа;

     у колонцi "повиннi бути зазначенi у митнiй декларацiї" зазначаються новi вiдомостi, що стали вiдомi пiсля закiнчення митного оформлення вiдповiдного товару.

     12. У разi складання аркуша коригування у випадку доплати або повернення митних платежiв, штрафних санкцiй (у разi наявностi) заповнюються роздiли II та III аркуша коригування.

     У роздiлi II аркуша коригування вiдображається розрахунок сум митних платежiв за новими вiдомостями (графа 47 МД на бланку єдиного адмiнiстративного документа).

     Графи роздiлу II аркуша коригування заповнюються вiдповiдно до Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 651, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14 серпня 2012 року за N 1372/21684.

     13. До роздiлу III аркуша коригування вносяться фактичнi вiдомостi про доплату (повернення) митних платежiв, штрафних санкцiй (у разi наявностi);

     у колонцi "Код виду платежу" зазначаються коди видiв митних платежiв, штрафних санкцiй (у разi наявностi) вiдповiдно до класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, ведення яких здiйснюється вiдповiдно до Порядку ведення вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 травня 2012 року N 623, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 червня 2012 року за N 989/21300;

     у колонцi "Сума" зазначається сплачена (повернута) сума вiдповiдних митних платежiв, штрафних санкцiй (у разi наявностi);

     у колонцi "Дата" зазначається дата перерахування коштiв до Державного бюджету України або дата повернення коштiв з Державного бюджету України;

     у колонцi "Пiдстава" зазначається код пiдстави здiйснення доплати (повернення) сум митних платежiв, штрафних санкцiй (у разi наявностi) згiдно з класифiкатором пiдстав здiйснення доплати (повернення) сум митних платежiв, ведення якого здiйснюється вiдповiдно до Порядку ведення вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 травня 2012 року N 623, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 червня 2012 року за N 989/21301;

     у колонцi "Напрям руху коштiв" зазначається код напряму руху коштiв: "1" - у разi здiйснення платником податкiв доплати, "2" - у разi повернення коштiв з Державного бюджету України.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
06.11.2012 N 1145

ПЕРЕЛIК
наказiв Державної митної служби України, що визнаються такими, що втратили чиннiсть

     1. Наказ Державної митної служби України вiд 12 липня 2004 року N 510 "Про затвердження Порядку проведення Держмитслужбою України деталiзацiї товарiв в Українськiй класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на нацiональному рiвнi", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 20 липня 2004 року за N 900/9499.

     2. Наказ Державної митної служби України вiд 23 сiчня 2006 року N 30 "Про затвердження Порядку справляння митними органами ввiзного (вивiзного) та особливих видiв мита пiд час митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 08 лютого 2006 року за N 109/11983.

     3. Наказ Державної митної служби України вiд 22 червня 2006 року N 514 "Про затвердження Порядку подання документiв, якi пiдтверджують право суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на користування встановленими законодавством податковими пiльгами пiд час митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться з митної територiї України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 07 липня 2006 року за N 816/12690.

     4. Наказ Державної митної служби України вiд 27 вересня 2006 року N 821 "Про затвердження Порядку справляння податку на додану вартiсть пiд час митного оформлення товарiв, iмпортованих на митну територiю України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 19 жовтня 2006 року за N 1128/13002.

     5. Наказ Державної митної служби України вiд 17 березня 2008 року N 230 "Про затвердження Порядку випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання при ввезеннi їх на митну територiю України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 27 березня 2008 року за N 259/14950.

     6. Наказ Державної митної служби України вiд 25 вересня 2008 року N 1045 "Про затвердження Порядку вiдображення вiдомостей про доплату (повернення) сум митних платежiв i вiдкоригованих фактичних вiдомостей про товари, якi стали вiдомi пiсля закiнчення митного оформлення, та внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 01 грудня 2008 року за N 1148/15839.

     7. Наказ Державної митної служби України вiд 27 жовтня 2008 року N 1195 "Про внесення змiн до Порядку подання документiв, якi пiдтверджують право суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на користування встановленими законодавством податковими пiльгами пiд час митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться з митної територiї України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 18 листопада 2008 року за N 1114/15805.

     8. Наказ Державної митної служби України вiд 24 червня 2009 року N 602 "Про затвердження Порядку роботи посадових осiб митного органу при здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 21 липня 2009 року за N 669/16685.

     9. Наказ Державної митної служби України вiд 24 червня 2009 року N 603 "Про внесення змiн до Порядку подання документiв, якi пiдтверджують право суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на користування встановленими законодавством податковими пiльгами пiд час митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться з митної територiї України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 16 липня 2009 року за N 648/16664.

     10. Наказ Державної митної служби України вiд 14 вересня 2009 року N 856 "Про затвердження Змiн до Порядку справляння митними органами ввiзного (вивiзного) та особливих видiв мита пiд час митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14 жовтня 2009 року за N 961/16977.

     11. Наказ Державної митної служби України вiд 30 березня 2011 року N 261 "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Держмитслужби", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 07 червня 2011 року за N 684/19422.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.