Документ скасований: Наказ Мінфіну № 1145 від 06.11.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 23 сiчня 2006 року N 30


Про затвердження Порядку справляння митними органами ввiзного (вивiзного) та особливих видiв мита пiд час митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
8 лютого 2006 р. за N 109/11983

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 25 вересня 2008 року N 1045,
вiд 14 вересня 2009 року N 856


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022 (зi змiнами), та з метою вдосконалення нормативної бази з питань справляння мита наказую:

     1. Затвердити Порядок справляння митними органами ввiзного (вивiзного) та особливих видiв мита пiд час митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України (додається).

     2. Уважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмитслужби України вiд 23.07.97 N 344 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 12.09.97 за N 397/2201 (зi змiнами).

     3. Департаменту митних платежiв (Джигалов С. О.) i Юридичному департаменту (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 45 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Шейка О. П.

Голова Державної митної служби України О. Б. Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України В. Пинзеник
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва А. В. Дашкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 23 сiчня 2006 р. N 30
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
8 лютого 2006 р. за N 109/11983

Порядок
справляння митними органами ввiзного (вивiзного) та особливих видiв мита пiд час митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до Законiв України "Про Єдиний митний тариф", "Про Митний тариф України", "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур", "Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв", "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину", "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту", "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту", "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну", "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України", вiд 04.02.2009 N 923-VI "Про внесення змiн до деяких законiв України з метою полiпшення стану платiжного балансу України у зв'язку iз свiтовою фiнансовою кризою", Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України", мiжнародних угод (договорiв), що набрали чинностi в установленому порядку, з метою визначення процедури справляння митними органами мита з товарiв, що перемiщуються через митний кордон України суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi - юридичними особами та громадянами-пiдприємцями, та тимчасової надбавки до дiючих ставок ввiзного мита.

(пункт 1.1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 14.09.2009р. N 856)

     1.2. Товари, якi при перемiщеннi через митний кордон України не пiдлягають обкладенню митом, визначено законодавством України.

2. Увiзне мито

     2.1. Увiзне мито справляється при здiйсненнi митного оформлення товарiв, що ввозяться за вантажною митною декларацiєю (далi - ВМД) на митну територiю України, з урахуванням виняткiв, передбачених законодавством.

     2.2. Увiзне мито справляється за ставками, установленими Законом України "Про Митний тариф України".

     2.3. Вiдповiдно до Закону України "Про Єдиний митний тариф" увiзне мито є диференцiйованим:

     1) до товарiв, що походять з тих країн, якi входять разом з Україною до митних союзiв або утворюють з нею спецiальнi митнi зони, i в разi встановлення будь-якого спецiального преференцiйного митного режиму згiдно з мiжнародними договорами за участю України, застосовуються преференцiйнi ставки ввiзного мита Митного тарифу України;

     2) до товарiв, що походять з країн або економiчних союзiв, якi користуються в Українi режимом найбiльшого сприяння, який означає, що iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi цих країн або союзiв мають пiльги щодо мита, за винятком випадкiв, коли зазначене мито та пiльги щодо нього встановленi в рамках спецiального преференцiйного митного режиму, застосовуються пiльговi ставки ввiзного мита Митного тарифу України;

     3) до товарiв, що походять з України, застосовуються пiльговi ставки ввiзного мита, визначенi Митним тарифом України, за винятком товарiв, якi звiльняються вiд сплати мита вiдповiдно до законодавства України;

(пункт 2.3 доповнено новим пiдпунктом 3 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 14.09.2009р. N 856)

    4) до товарiв, що походять з держав - членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi (СОТ), застосовуються пiльговi ставки ввiзного мита, що застосовуються у режимi найбiльшого сприяння;

(пункт 2.3 доповнено новим пiдпунктом 4 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 14.09.2009р. N 856, у зв'язку з цим пiдпункти 3 та 4 вважати вiдповiдно пiдпунктами 5 та 6)

     5) при митному оформленнi товарiв, що ввозяться в Україну з країн, з якими укладено угоди про вiльну торгiвлю, за умови виконання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi всiх норм, установлених вiдповiдними мiжнародними угодами, застосовуються положення мiжнародної угоди.

     Товари, якi призначенi для митної територiї України та iмпортуються на умовах угод про вiльну торгiвлю з країнами СНД, що набрали чинностi в установленому порядку, не обкладаються ввiзним митом за таких умов:

     товар вiдповiдає критерiям походження, установленим Правилами визначення країни походження товарiв, затвердженими Рiшенням Ради глав урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 30.11.2000. На пiдтвердження походження товарiв митним органам надається сертифiкат форми СТ-1;

     закупiвля товару здiйснюється на основi договору/контракту мiж резидентом України та резидентом однiєї з держав - учасницi угоди про створення зони вiльної торгiвлi;

     товар вивозиться з митної територiї однiєї з держав - учасницi угоди про створення зони вiльної торгiвлi i ввозиться на митну територiю України.

     При цьому товар не повинен покидати територiї держав - учасниць угоди, крiм випадкiв, якщо таке транспортування неможливе внаслiдок географiчного положення держави-учасницi або окремої її територiї, а також випадкiв, погоджених компетентними органами держав-учасниць учасницi угоди.

     До товарiв походженням з Республiки Македонiя, що ввозяться на митну територiю України, застосовуються умови вiльної торгiвлi, установленi Угодою про вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною;

     4) до товарiв, що не ввiйшли до пiдпунктiв 1 - 3, а також країна походження яких не визначена, застосовуються повнi (загальнi) ставки ввiзного мита, передбаченi Митним тарифом України.

     2.4. Країна походження товарiв визначається вiдповiдно до роздiлу XII Митного кодексу України, якщо iнше не передбачено мiжнародними угодами.

3. Вивiзне мито

     3.1. Вивiзне мито справляється при здiйсненнi митного оформлення товарiв, що вивозяться за ВМД за межi митної територiї України, з урахуванням виняткiв, передбачених законодавством.

     3.2. Вивiзне мито справляється за ставками, установленими законами України.

     Перелiк товарiв з визначенням їх кодiв згiдно з УКТ ЗЕД, якi вiдповiдно до деяких законiв пiдлягають обкладенню вивiзним митом, наведено в додатку до цього Порядку.

     3.3. Звiльнення вiд справляння вивiзного мита з товарiв, на якi законодавством установлено вивiзне мито, на пiдставi угод України про вiльну торгiвлю застосовується (якщо iнше не передбачено мiжнародною угодою) за таких умов:

     1) при вивезеннi цих товарiв до країн СНД:

     - пiдтвердження українського походження товарiв шляхом подання сертифiката форми СТ-1;

     - перемiщення товарiв українського походження в країну iмпорту. При цьому товар не повинен покидати територiї держав - учасниць угоди, крiм випадкiв, якщо таке транспортування неможливе внаслiдок географiчного положення держави-учасницi, або окремої її територiї;

     - експорту товару на основi контракту мiж резидентами держав - учасниць угоди про створення зони вiльної торгiвлi (країною призначення та торговельною країною повинна бути одна країна);

     - наявностi в зовнiшньоекономiчному контрактi роздiлу "Застереження про реекспорт" (з урахуванням вимог наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 15.01.2002 N 12 "Про заходи щодо запобiгання реекспорту товарiв українського походження в рамках мiждержавних двостороннiх Угод про вiльну торгiвлю", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.01.2002 за N 73/6361, та наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10.02.2004 N 52 "Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження" (iз змiнами), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.03.2004 за N 270/8869);

     - наявностi в договорах (контрактах) про експорт товарiв українського походження, на якi згiдно iз законодавством України встановлено вивiзне (експортне) мито, зобов'язання покупця про надання продавцю цього товару - резиденту України iнформацiї про перепродаж товару з визначенням країни призначення (з урахуванням вимог наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 15.01.2002 N 12 "Про заходи щодо запобiгання реекспорту товарiв українського походження в рамках мiждержавних двостороннiх Угод про вiльну торгiвлю", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.01.2002 за N 73/6361, та наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10.02.2004 N 52 "Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження" (iз змiнами), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.03.2004 за N 270/8869);

     2) при вивезеннi цих товарiв до Македонiї:

     - пiдтвердження українського походження товарiв шляхом подання сертифiката форми EUR-1;

     - прямого перемiщення товарiв українського походження в Республiку Македонiя на умовах, визначених Протоколом "C" до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною;

     - експорту товару на основi контракту мiж резидентами держав - учасниць угоди (країною призначення та торговельною країною повинна бути Македонiя);

     - наявностi в зовнiшньоекономiчному контрактi роздiлу "Застереження про реекспорт" (з урахуванням вимог наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 15.01.2002 N 12 "Про заходи щодо запобiгання реекспорту товарiв українського походження в рамках мiждержавних двостороннiх Угод про вiльну торгiвлю", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.01.2002 за N 73/6361, та наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10.02.2004 N 52 "Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження" (iз змiнами), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.03.2004 за N 270/8869);

     - наявностi в договорах (контрактах) про експорт товарiв українського походження, на якi згiдно iз законодавством України встановлено вивiзне (експортне) мито, зобов'язання покупця про надання продавцю цього товару - резиденту України iнформацiї про перепродаж товару з визначенням країни призначення (з урахуванням вимог наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 15.01.2002 N 12 "Про заходи щодо запобiгання реекспорту товарiв українського походження в рамках мiждержавних двостороннiх Угод про вiльну торгiвлю", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.01.2002 за N 73/6361, та наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10.02.2004 N 52 "Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження" (iз змiнами), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.03.2004 за N 270/8869).

4. Особливi види мита

     Особливi види мита (антидемпiнгове, спецiальне та компенсацiйне) застосовуються з метою захисту економiчних iнтересiв України, українських виробникiв i у випадках, передбачених Законами України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту", "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту", "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну", якщо iнше не передбачено мiжнародними угодами (договорами).

     Особливi види мита справляються на пiдставi рiшень Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi про застосування антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв, прийнятих вiдповiдно до Законiв України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту", "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту", "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну". Подання сертифiката про походження товарiв є обов'язковим для товарiв, увезення яких з вiдповiдної країни регулюється рiшеннями Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi щодо застосування заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, прийнятих в межах повноважень, визначених Законами України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту", "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту", "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну".

(абзац другий глави 4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 14.09.2009р. N 856)

     У разi, якщо iмпорт товару є об'єктом антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв, преференцiї не встановлюються або зупиняються чи припиняються органом, який їх установив, якщо iнше не передбачено мiжнародними угодами (договорами), що набрали чинностi в установленому порядку. Спецiальне мито, антидемпiнгове мито та компенсацiйне мито застосовуються незалежно вiд iнших видiв мита на умовах, визначених чинним законодавством.

5. Нарахування мита

     5.1. Нарахування ввiзного (вивiзного) мита за адвалерними ставками, тобто у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Митна вартiсть визначається вiдповiдно до Митного кодексу України.

     При визначеннi митної вартостi застосовуються офiцiйнi курси iноземних валют, установленi Нацiональним банком України на день подання ВМД до митного оформлення.

     Обчислення суми ввiзного (вивiзного) мита щодо товарiв, якi обкладаються ввiзним (вивiзним) митом за ставками у вiдсотках до митної вартостi товару, здiйснюється за формулою

Сма = (В х Ма) : 100,

     де Сма - сума ввiзного (вивiзного) мита, В - митна вартiсть товару (у грн.), Ма - ставка ввiзного (вивiзного) мита, установлена у вiдсотках до митної вартостi товару.

     5.2. Нарахування ввiзного (вивiзного) мита щодо товарiв, якi обкладаються ввiзним (вивiзним) митом за специфiчними ставками, здiйснюється з урахуванням вимог правила 5 Основних правил iнтерпретацiї класифiкацiї товарiв Митного тарифу України.

     При нарахуваннi сум увiзного мита, справлених за специфiчними ставками, установленими в грошовому виразi за кiлограм маси товару, або комбiнованими ставками зi специфiчною складовою в грошовому виразi за кiлограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невiддiльна вiд товару до його споживання i в якiй товар подається для роздрiбного продажу.

     Щодо товарiв, якi обкладаються ввiзним (вивiзним) митом за ставками в євро за одиницю товару, основою для нарахування є вiдповiдна кiлькiсть товару або фiзична характеристика товару в натуральному виразi.

     Обчислення суми ввiзного (вивiзного) мита щодо товарiв, якi обкладаються ввiзним (вивiзним) митом за ставками в євро за одиницю товару, здiйснюється за формулою

Смс = Н х Мс х Кє,

     де Смс - сума ввiзного (вивiзного) мита, Н - кiлькiсна або фiзична характеристика товару в натуральному виразi, Мс - ставка ввiзного (вивiзного) мита в євро за одиницю товару, Кє - курс євро, установлений Нацiональним банком України на день прийняття ВМД.

     5.3. Нарахування ввiзного (вивiзного) мита щодо товарiв, якi обкладаються ввiзним (вивiзним) митом за комбiнованими ставками, здiйснюється в три етапи:

     Спочатку обчислюється сума ввiзного (вивiзного) мита за адвалерною ставкою у вiдсотках до митної вартостi за формулою, наведеною в пунктi 5.1 цього Порядку.

     Потiм обчислюється сума ввiзного (вивiзного) мита за специфiчною ставкою в євро за одиницю товару за формулою, наведеною в пунктi 5.2.

     Для визначення суми ввiзного (вивiзного) мита, що пiдлягає сплатi, використовується, як правило, найбiльша величина, про що зазначено в Законi України "Про Митний тариф України".

     Сума ввiзного (вивiзного) мита за комбiнованою ставкою визначається за формулами

Смк = Сма, якщо Сма i Смс,

Смк = Смс, якщо Смс i Сма,

     де Смк - сума ввiзного (вивiзного) мита за комбiнованими ставками, Сма - сума ввiзного (вивiзного) мита, обчислена за ставками у вiдсотках до митної вартостi, Смс - сума ввiзного (вивiзного) мита, обчислена за ставками в євро за одиницю товару.

     5.4. Нарахування особливих видiв мит здiйснюється вiдповiдно до рiшень про застосування антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв.

     5.4.1. Нарахування антидемпiнгового, компенсацiйного та спецiального мита у вiдсотках до митної вартостi товару, що є об'єктом антидемпiнгового, антисубсидицiйного або спецiального розслiдувань.

     Митна вартiсть цього товару обчислюється вiдповiдно до базисних умов поставки CIF-кордон України.

     Обчислення суми антидемпiнгового, компенсацiйного та спецiального мита здiйснюється за формулою

Смо = (В х Мо) : 100,

     де Смо - сума антидемпiнгового, компенсацiйного та спецiального мита, В - митна вартiсть товару (у грн.), Мо - ставка антидемпiнгового, компенсацiйного та спецiального мита, установлена у вiдсотках до митної вартостi товару.

     5.4.2. Нарахування антидемпiнгового та компенсацiйного мита при застосуваннi рiзницi мiж мiнiмальною цiною та митною вартiстю товару, що є об'єктом антидемпiнгового або антисубсидицiйного розслiдувань.

     Митна вартiсть цього товару обчислюється вiдповiдно до базисних умов поставки CIF-кордон України.

     Мiнiмальна цiна визначається Мiнiстерством економiки України вiдповiдно до частини дев'ятої статтi 14 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту", частини восьмої статтi 17 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту".

     Обчислення суми антидемпiнгового та компенсацiйного мита здiйснюється за формулою

Смо = (Ц х Кє х Н) - В) х 100,

     де Смо - сума антидемпiнгового, компенсацiйного мита, Ц - мiнiмальна цiна на iмпорт в Україну товару згiдно з вiдповiдним рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi про застосування антидемпiнгових або компенсацiйних заходiв, Кє - курс євро, установлений Нацiональним банком України на день прийняття ВМД, В - митна вартiсть товару (у грн.), Н - кiлькiсна або фiзична характеристика товару в натуральному виразi.

     5.5. Ставки ввiзного мита, визначенi Законом України "Про Митний тариф України", застосовуються з урахуванням чинних мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України".

(главу 5 доповнено пунктом 5.5 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 14.09.2009р. N 856)

6. Сплата мита

     6.1. Мито пiдлягає сплатi до завершення оформлення ВМД, тимчасової чи неповної декларацiй (далi - ТД, НД).

     6.2. Мито сплачується платниками в нацiональнiй валютi України.

     6.3. Мито сплачується за ставками, що дiють на день подання ВМД до митного оформлення.

     При митному оформленнi товарiв iз застосуванням ТД, НД мито сплачується за ставками, що дiють на день подання таких декларацiй до митного оформлення.

     При митному оформленнi товарiв iз застосуванням спрощеного порядку вiдповiдно до статтi 79 Митного кодексу України мито сплачується за ставками, що дiють на день подання митної декларацiї, заповненої в установленому порядку.

     6.4. Сплата мита може бути здiйснена шляхом перерахування суми коштiв за безготiвковим розрахунком або готiвкою на вiдповiдний рахунок митного органу.

7. Повернення надмiру сплачених сум мита

     Повернення надмiрно сплачених сум мита здiйснюється вiдповiдно до Порядку взаємодiї митних органiв з органами Державного казначейства України в процесi повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмiрно зарахованих до бюджету митних та iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладається на митнi органи, затвердженого наказом Державної митної служби України та Державного казначейства України вiд 20.07.2007 N 611/147, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.09.2007 за N 1095/14362, та Порядку повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.07.2007 N 618, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.09.2007 за N 1097/14364.

(абзац перший глави 7 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 14.09.2009р. N 856)

     Вiдомостi про повернення надмiрно (помилково) сплачених сум мита вносяться в доповнення до ВМД у порядку, установленому Державною митною службою України.

(абзац другий глави 7 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 25.09.2008р. N 1045)

8. Стягнення сум недобраного мита

     8.1. Процедура погашення сум заборгованостi зi сплати мита визначена Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

     8.2. Вiдомостi про доплату належної суми мита вносяться в доповнення до ВМД у порядку, установленому Державною митною службою України.

(пункт 8.2 глави 8 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 25.09.2008р. N 1045)

9. Тимчасова надбавка до дiючих ставок ввiзного мита

     9.1. Тимчасова надбавка справляється до дiючих ставок ввiзного мита, що визначенi Законом України "Про Митний тариф України", з урахуванням рiвня пiльгових ставок ввiзного мита, визначених у додатку I до Протоколу про вступ до Свiтової органiзацiї торгiвлi вiд 05.02.2008, ратифiкованого Законом України вiд 10.04.2008 N 250-VI "Про ратифiкацiю Протоколу про вступ України до Свiтової органiзацiї торгiвлi", та положеннями iнших чинних законiв України та мiжнародних договорiв України, що регулюють питання справляння ввiзного мита при iмпортi товарiв на митну територiю України.

     9.2. Нарахування тимчасової надбавки здiйснюється пiсля нарахування ввiзного мита окремим рядком в графi 47 ВМД.

     9.3. Обчислення суми тимчасової надбавки щодо товарiв, якi обкладаються ввiзним митом, здiйснюється за формулою:

Сцн = (В х Мцн) : 100,

     де: Сцн - сума тимчасової надбавки; В - митна вартiсть товару (у грн); Мцн - розмiр тимчасової надбавки, встановлений законом.

     9.4. Сплата тимчасової надбавки, повернення надмiрно сплачених сум тимчасової надбавки, погашення сум заборгованостi зi сплати тимчасової надбавки здiйснюються вiдповiдно до порядку, визначеного главами 6 - 8 цього Порядку.

     9.5. Нарахування та сплата тимчасової надбавки здiйснюються при митному оформленнi товарiв вiдповiдно до перелiку, встановленого законом, якi ввозяться на митну територiю України в режимi iмпорту".

(Порядок доповнено главою 9 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 14.09.2009р. N 856)
 
Директор Департаменту митних платежiв
С. О. Джигалов

 

Додаток
до Порядку справляння митними органами ввiзного (вивiзного) та особливих видiв мита пiд час митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

Перелiк товарiв, якi обкладаються вивiзним митом вiдповiдно до законодавства України

Код товару згiдно з УКТЗЕД
(ГС 1996 р.)
Код товару згiдно з УКТЗЕД
(2002 р.)
Назва товару
1. Перелiк товарiв, зазначених у Законi України "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину"
    Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин:
0102 90 05 00 0102 90 05 00 свiйськi види масою не бiльш як 80 кг
0102 90 21 00 0102 90 21 00 свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою
0102 90 29 00 0102 90 29 00 свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг не для забою
0102 90 41 00 0102 90 41 00 свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою
0102 90 49 00 0102 90 49 00 свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг не для забою
0102 90 51 00 0102 90 51 00 нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою
0102 90 59 00 0102 90 59 00 нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою
0102 90 61 00 0102 90 61 00 корови масою понад 300 кг для забою
0102 90 69 00 0102 90 69 00 корови масою понад 300 кг не для забою
0102 90 71 00 0102 90 71 00 свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг для забою
0102 90 79 00 0102 90 79 00 свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг не для забою
0102 90 90 00 0102 90 90 00 несвiйськi види великої рогатої худоби живої
    Вiвцi живi:
0104 10 10 00 0104 10 10 00 вiвцi чистопороднi (чистокровнi) племiннi тварини
0104 10 30 00 0104 10 30 00 ягнята (вiком до одного року)
0104 10 80 00 0104 10 80 00 iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року)
4101 4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, протравленi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок
4102 4102 Необробленi шкури овець або шкури ягнят (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, зольнi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покровом або без вовняного покрову, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 (c) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД
4103 90 00 00 ex 4103 30 00 00
ex 4103 90 00 00
Шкури та шкiри необробленi (шкiрсировина) (свiжа або солона, сушена, оброблена вапном, зольна, пiкельована чи консервована iншим способом, але не дублена, не вироблена пiд пергамент i не пiддана подальшiй обробцi), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 (b) або 1 (c) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД, крiм кiз або козенят та плазунiв
2. Перелiк товарiв, зазначених у Законi України "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур"
120400 120400 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене
120600 120600 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
1207 99 99 00 ex 1207 99 98 00 Насiння рижiю
3. Перелiк товарiв, зазначених у Законi України "Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв"
7204 10 00 00 7204 10 00 00 вiдходи та брухт ливарного чавуну
7204 30 00 00 7204 30 00 00 вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi
7204 41 10 00 7204 41 10 00 токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв
7204 41 91 00 7204 41 91 00 вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi з чорних металiв
7204 41 99 00 7204 41 99 00 вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi з чорних металiв
7204 49 10 00 7204 49 10 00 вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi)
7204 49 30 00 7204 49 30 00 вiдходи та брухт чорних металiв, пакетованi
7204 49 91 00 ex 7204 49 90 00 вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi
7204 49 99 00 ex 7204 49 90 00 вiдходи та брухт чорних металiв, сортованi
7204 50 90 00 ex 7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки з чорних металiв, крiм сталi легованої
4. Перелiк товарiв, зазначених у Законi України "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
7202 99 80 00 7202 99 80 00 ферохромнiкель та iншi феросплави
7204 21 7204 21 вiдходи та брухт легованої сталi, корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
7204 29 00 00 7204 29 00 00 вiдходи та брухт легованої сталi iншi
7204 50 10 00 ex 7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi
7218 10 00 00 7218 10 00 00 сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у виглядi зливкiв та в iнших первинних формах
7401 7401 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена)
7402 00 00 00 7402 00 00 00 мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування
7403 12 00 00 7403 12 00 00 Ваєрбарси (литi заготовки з металу для виробництва дроту) з рафiнованої мiдi
7403 13 00 00 7403 13 00 00 бiлети (заготiвки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшої прокатки сортових профiлiв) з рафiнованої мiдi
7403 19 00 00 7403 19 00 00 мiдь рафiнована iнша
7403 21 00 00 7403 21 00 00 сплави на основi мiдi та цинку (латунi)
7403 22 00 00 7403 22 00 00 сплави на основi мiдi та олова (бронзи)
7403 23 00 00 7403 23 00 00 сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або з мiдi, нiкелю та цинку (нейзильбери)
7403 29 00 00 7403 29 00 00 iншi мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405)
7404 00 7404 00 вiдходи i брухт мiдi
7405 00 00 00 7405 00 00 00 лiгатури на основi мiдi
7406 7406 порошки та луска з мiдi
7414 90 00 00 7414 90 00 00 решiтки та сiтки з мiдного дроту
7415 29 00 00 7415 29 00 00 iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi)
7415 39 00 00 7415 39 00 00 iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок)
7418 19 00 00 7418 19 00 00 господарчi вироби з мiдi та їх частини iншi
7419 7419 iншi вироби мiднi
7503 00 7503 00 вiдходи та брухт нiкелевi
7602 00 7602 00 вiдходи та брухт алюмiнiєвi
7802 00 00 00 7802 00 00 00 вiдходи та брухт свинцевi
7902 00 00 00 7902 00 00 00 вiдходи та брухт цинковi
8002 00 00 00 8002 00 00 00 вiдходи та брухт олов'янi
8101 91 90 00 8101 97 00 00 вiдходи та брухт з вольфраму
8105 10 90 00 8105 30 00 00 штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт: штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт необроблений; вiдходи та брухт; порошки: вiдходи та брухт
8108 10 90 00 8108 30 00 00 вiдходи та брухт з титану
8113 00 40 00 8113 00 40 00 металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт
5. Перелiк товарiв, зазначених у Законi України вiд 03.06.2008 N 309-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України"
  2711 21 00 00 природний газ у газоподiбному станi
  2711 29 00 00 газ (крiм природного) у газоподiбному станi
  2711 11 00 00 природний газ у скрапленому станi
(додаток у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 14.09.2009р. N 856)
 
Директор Департаменту митних платежiв
С. О. Джигалов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.