КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 лютого 2011 р. N 79


Деякi питання реалiзацiї пiдпункту 197.1.3 пункту 197.1 статтi 197 Податкового кодексу України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 вересня 2015 року N 681,
вiд 14 березня 2018 року N 167,
вiд 19 лютого 2020 року N 132

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     перелiк технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї (крiм автомобiлiв) для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення, операцiї з постачання i послуги з ремонту та доставки яких звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть;

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 132)

     перелiк комплектувальних виробiв i напiвфабрикатiв для виготовлення технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї (крiм автомобiлiв) для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення, операцiї з постачання яких звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть.

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.2020р. N 132)

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 вересня 1997 р. N 982 "Про затвердження перелiку товарiв спецiального призначення для iнвалiдiв, операцiї з продажу яких звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 37, с. 7).

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 лютого 2011 р. N 79

ПЕРЕЛIК
технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї (крiм автомобiлiв) для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення, операцiї з постачання i послуги з ремонту та доставки яких звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування товару, послуги
Протезно-ортопедичнi вироби
9021 10 10 00 Система ортезiв на хребет:
  ортези на крижово-клубовий вiддiл хребта
  ортези на попереково-крижовий вiддiл хребта (бандажi, пояси, корсети)
  ортези на грудний, поперековий i крижовий вiддiли хребта (корсети)
  ортези на шийний вiддiл хребта (головотримачi)
  ортези на шийний i грудний вiддiли хребта (коректори постави, реклiнатори, корсети)
  ортези на шийний, грудний, поперековий i крижовий вiддiли хребта (корсети), у тому числi ортези для сидiння
9021 10 10 00 Система ортезiв на верхнi кiнцiвки:
  шарнiрнi (апарати)
  безшарнiрнi (тутори)
  ортези на пальцi
  ортези на кисть
  ортези на зап'ясток - кисть
  ортези на зап'ясток - кисть - пальцi
  ортези на лiкоть
  ортези на лiкоть - зап'ясток - кисть
  ортези на передплiччя
  ортези на плече
  ортези на плече - лiкоть
  ортези на плече - лiкоть - зап'ясток - кисть, у тому числi компресiйний рукав при лiмфодемi
9021 10 10 00 Система ортезiв на нижнi кiнцiвки:
  шарнiрнi (апарати)
  безшарнiрнi (тутори)
  ортези на стопу безшарнiрнi
  ортези на гомiлковостопний суглоб - стопу
  ортези на колiнний суглоб
  ортези на колiнний - гомiлковостопний суглоби - стопу
  ортези на гомiлку безшарнiрнi
  ортези на тазостегновий суглоб
  ортези на тазостегновий - колiнний суглоби
  ортези на стегно безшарнiрнi
  ортези на тазостегновий - колiнний - гомiлковостопний суглоби - стопу
  ортези на грудний, поперековий вiддiли хребта, тазостегновий - колiнний - гомiлковостопний суглоби - стопу
9021 39 90 00 Система протезiв верхнiх кiнцiвок:
  протези пальцiв кистi
  протези кистi (протези пiсля ампутацiї на рiзних рiвнях кистi)
  протези пiсля вичленення в променезап'ястковому суглобi
  протези передплiччя (протези пiсля ампутацiї нижче лiктя)
  протези пiсля вичленення в лiктьовому суглобi
  протези плеча (протези пiсля ампутацiї вище лiктя)
  протези пiсля вичленення в плечовому суглобi
  протези пiсля мiжлопатково-грудної ампутацiї
9021 39 90 00 Система протезiв нижнiх кiнцiвок:
  протези пальцiв стопи
  протези стопи (протези пiсля ампутацiї в рiзних частинах стопи)
  протези пiсля вичленення в гомiлковостопному суглобi
  протези гомiлки (протези пiсля ампутацiї нижче колiнного суглоба)
  протези пiсля вичленення в колiнному суглобi
  протези стегна (протези пiсля ампутацiї вище колiнного суглоба)
  протези пiсля вичленення в тазостегновому суглобi
  позицiю виключено
  позицiю виключено
9021 39 90 00 Протези молочної залози:
6212 10 90 00 лiфи для крiплення протезiв молочної залози
9021 10 10 00 Ортопедичне взуття (за видами деформацiй, вад та патологiчними вiдхиленнями вiд K1 до K20, у тому числi допомiжне взуття)
Спецiальнi засоби для самообслуговування та догляду
  Допомiжнi засоби для особистого догляду та захисту:
  захиснi засоби, що надягаються на тiло
  засоби для захисту областi лiктьового суглоба або верхньої кiнцiвки (налокiтники)
  засоби для захисту кистей рук (рукавицi)
  засоби для захисту областi колiнного суглоба або нижньої кiнцiвки (наколiнники)
  Засоби для захисту тулуба або всього тiла:
9021 10 90 00 подушки абдукцiйнi
9021 10 90 00 косинки для пiдтримки руки
6506 99 90 00 обтуратори
9021 10 10 00 суспензорiї
6115 96 99 00 чохли для кукс верхнiх та нижнiх кiнцiвок
  позицiю виключено
9021 39 90 00 вкладишi iз силiконової або гелевої композицiї для кукс верхнiх та нижнiх кiнцiвок
9404 90 90 00 подушки протипролежневi
  позицiю виключено
  Позицiю виключено
8308 позицiю виключено
  позицiю виключено
8302, 8308 позицiю виключено
8308 позицiю виключено
  позицiю виключено
  Допомiжнi засоби для особистої гiгiєни:
9402 90 00 00 крiсла-стiльцi (на колесах i без них) (туалетнi стiльцi для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення)
9021 10 10 00 пiдставки до унiтаза
3922 20 00 00 сидiння-надставки на унiтаз
  позицiю виключено
9401 79 00 00 стiльцi, табурети, сидiння для ванни та душу
7308 90 98 00 схiдцi, пiдставки для ванни
6910 90 00 00 умивальники
Допомiжнi засоби для особистої рухомостi
  Засоби для ходiння, керованi однiєю рукою:
9021 10 10 00,
6602 00 00 00
палицi
6602 00 00 00 палицi-орiєнтири
9021 10 10 00,
6602 00 00 00
палицi з трьома або бiльше нiжками
9021 10 10 00 милицi лiктьовi
9021 10 10 00 милицi з опорою на передплiччя
9021 10 10 00 милицi пахвовi
9021 10 10 00 Засоби для ходiння, керованi обома руками:
  ходунки-рамки
  ходунки на колесах
  ходунки-стiльцi
  ходунки-столи
Засоби для пересування
  Крiсла колiснi (iнвалiднi вiзки):
8713 10 00 00 крiсла-каталки
8713 10 00 00 низькоактивнi крiсла колiснi
8713 10 00 00 середньоактивнi крiсла колiснi
8713 10 00 00 активнi крiсла колiснi
8713 10 00 00 багатофункцiональнi крiсла колiснi
8713 90 00 00 крiсла колiснi з електроприводом
8713 90 00 00 електроскутери
8713 10 00 00 дорожнi крiсла колiснi
8713 10 00 00 дошки для пересування (коляски малогабаритнi)
8712 00 30 00 триколiснi велосипеди для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення
  Допомiжнi засоби для перемiщення або переносу:
9506 91 90 00 мотузковi сходи
9402 90 00 00 кошики (стiльцi) для переносу
  Допомiжнi засоби для пiдйому:
9402 90 00 00,
8428 90 90 00
пiдйомники (пересувнi, стацiонарнi) для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення
Меблi та оснащення
  Меблi:
9401, 9402 столи (робочi, прилiжковi, столи-парти, стiйки-парти, стiйки, пiдставки)
9401 спецiальнi меблi (меблi для сидiння, стiльцi, табурети)
9021 10 10 00 вертикалiзатори для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення
9402 90 00 00 лiжка для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення
9404 21 90 00,
4016 95 00 00,
9404 90 90 00
матраци протипролежневi
9506 91 90 00 стiнки шведськi
  Оснащення:
7326 перила та поручнi, у тому числi комбiнованi брусся, рукiв'я, опори
Спецiальнi засоби для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю
  Спецiальнi засоби для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю:
8519 магнiтофони
  диктофони
9101, 9102 годинники (за вибором):
  - механiчнi
  - електроннi
8517 мобiльнi телефони для письмового спiлкування
8517 69 10 00 вiдеотелефони
8517 18 00 00,
8525 60 00 00
телефоннi апарати та пристрої спецiальнi (телефоннi апарати з пiдсилювачем звуку)
8443 31 10 00,
8443 32 30 00
факсимiльнi апарати
9105 19 00 00 будильники (вiбротактильнi, свiтловi)
8512 20 прилади освiтлювальної сигналiзацiї або пристосування вiзуальної сигналiзацiї
8517 61 00 00,
8517 62 00 00
апаратура для систем проводового зв'язку на несучiй частотi (спецiальнi сурдотехнiчнi апарати та засоби для забезпечення навчального процесу в спецшколах, спецдитсадках та сурдологiчних кабiнетах для дiтей, якi погано чують та глухих)
8518 50 90 00 електричнi звукопiдсилювальнi установки
8528 приймачi телевiзiйнi, якi вiдтворюють звук або зображення (телевiзори з функцiєю телетексту)
8528 69 10 00 пристрої, що дiють за допомогою плоскопанельного екрану, який здатний вiдображати цифрову iнформацiю, що створена машинами для автоматичної обробки iнформацiї
Спецiальнi засоби для освiти (включаючи лiтературу для слiпих)
  Спецiальнi засоби для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю та спецiальнi засоби для освiти (включаючи лiтературу для слiпих):
4901 99 00 00 книги
8524 озвученi книги для незрячих на лазерних дисках, флеш-картах, магнiтних катушках i касетах iз швидкiстю 2,38 см/сек
4901 плоскодрукованi видання реабiлiтацiйного характеру, призначенi для незрячих i людей iз слабким зором
4901 99 00 00 рельєфнi плакати
4905 географiчнi карти для незрячих
4901 99 00 00 рельєфнi посiбники з математики, фiзики та iнших предметiв шкiльної програми
  рельєфнi посiбники iз спорту, загальної реабiлiтацiї, орiєнтування у просторi
  посiбники з рельєфної грамоти
4901 рельєфнi iлюстрацiї до творiв лiтератури та мистецтва
4909 00 рельєфнi брайлiвськi листiвки
3926 10 00 00 комплект трафаретiв за системою Брайля
4901 альбом-абетка
  альбом рельєфних зображень з плоскодрукованим включенням для осiб з iнвалiднiстю 2 групи по зору
4911 набiр "Графiка для шкiл слiпих"
8443 19 70 00 друкарська машинка за системою Брайля
8469 друкарська машинка для незрячих з брайлiвським принтером чи тактильним термiналом на один i бiльше брайлiвських символiв з можливiстю плоскодрукованого шрифту
7616 99 10 00 прилади для письма за системою Брайля, у тому числi для прямого читання
7319 90 90 00 грифель для письма за системою Брайля
3006 91 00 00,
3926 90 97 90
фiксатор клiтинки
  прилади для вивчення абетки за системою Брайля
4820 10 10 00,
4820 20 00 00
зошити, блокноти i папiр для письма за системою Брайля
3926 зошити i записники з полiмерних плiвок для письма за системою Брайля
4804 11 15 00 папiр у рулонах i пачках для письма за системою Брайля
7616 99 10 00 прилад для письма плоским шрифтом "Рядок"
3006 91 00 00,
3926 90 97 90
прилад для письма плоским шрифтом за системою Гебельта для осiб з iнвалiднiстю по зору
7616 99 10 00 прилад для рельєфного малювання "Школяр"
9017 20 11 00 готовальня iз спецiальним креслярським приладдям для осiб з iнвалiднiстю по зору
3926 10 00 00 трикутник
9017 80 10 00 лiнiйки рiзної довжини з рельєфною шкалою
9017 20 11 00 транспортир з рельєфною шкалою для вимiрювання i вiдкладання кутiв на уроках
9017 30 10 00 штангенциркуль для вимiрювання лiнiйних розмiрiв, дiаметрiв з точнiстю до 0,1 мм
  мiкрометр для вимiрювання лiнiйних розмiрiв, дiаметрiв з точнiстю до 0,01 мм
9017 80 10 00 рулетка вимiрювальна з брайлiвськими позначками
  метр складний металевий з рельєфними позначками
9017 80 90 00 сантиметр кравецький з рельєфними позначками
9030 31 00 00,
9030 33 10 00,
9030 33 91 00,
9030 33 99 00
електровимiрювальнi прилади з мовним виводом показань (вольтметри, амперметри, ватметри, лiчильники, дозиметри радiоактивного випромiнювання)
8470 калькулятори з тактильним брайлiвським рядком, у якому iнформацiя подається за допомогою брайлiвських символiв
8471 комп'ютери з брайлiвським дисплеєм
8443 32 10 00 принтери для друкування iнформацiї за допомогою крапково-рельєфного шрифта Брайля
8471 персональнi комп'ютери з мовним доступом до екрану
  машини, якi читають плоскодрукованi тексти
9503 00 69 00 "танграм"
  "ранжир"
8423 терези, якi "говорять"
8536 49 00 90 реле часу для електроприладiв
8471 програмно-апаратнi засоби синтезу мови для читання тексту з комп'ютера
8471 49 00 00 програмнi засоби збiльшення зображення частини екрану дисплея
8517 телефоннi апарати, якi "говорять", з калькулятором i годинником, адаптованi для слiпих
9005 лупи, монокуляри, лупи з пiдсвiтленням
9018 50 лупи годинниковi з тифлодоопрацюванням
8519 спецiальний флеш-програвач для слiпих з мовним озвученням кнопок i меню (застосовується для читання озвучених книг)
  флеш-плеєри з функцiєю диктофона для слiпих з мовним озвученням кнопок i меню (застосовується для читання озвучених книг)
8525 мобiльний телефон з можливiстю пiдключення додаткової карти пам'ятi i спецiального "розмовляючого" пристрою GPS для орiєнтування на мiсцевостi (застосовується як прилад зв'язку i орiєнтування на мiсцевостi)
8471, 8528 брайлiвськi тактильнi дисплеї
4902 газети, журнали
4910 00 00 00 календарi друкованi крапково-рельєфним шрифтом Брайля
7616 99 10 00 трафарет для написання адреси
8471 комунiкатор для слiпоглухих
3926 90 97 90 набори тактильних позначок
9101,
9102
годинники чоловiчi i жiночi наручнi, кишеньковi для незрячих з брайлiвським циферблатом
9106 90 80 00 годинники шаховi i таймери механiчнi для незрячих з брайлiвським циферблатом
8471 органайзер "Pronto"
8519 диктофони i плеєри з функцiєю диктофонiв з мовним доступом до меню i озвученими кнопками керування
8443 32 10 00 принтери для друкування iнформацiї за допомогою крапково-рельєфного шрифта Брайля
8527 магнiтоли з УКВ-дiапазонами, магнiтоли для прослуховування озвучених книг на магнiтних стрiчках, CD-дисках, флеш-картах, аудiоплеєри для слiпих
8519 апарати для записування, тиражування i прослуховування книг, якi "говорять", iз швидкiстю 2,38 см/сек, спецiальнi магнiтоли для слiпих
8525 збiльшувальнi пристрої для читання
  електроннi телевiзiйнi збiльшувачi
9504 90 90 00 шахи
  шашки
  нарди
9101,
9102
годинники з мовним виводом показань
  Послуги з доставки технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї:
  транспортнi послуги
  поштовi послуги
  Послуги з ремонту технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї

____________
     * Коди згiдно з УКТЗЕД в цьому перелiку наведено довiдково. Основною пiдставою для звiльнення вiд оподаткування додатковим iмпортним збором товарiв, що ввозяться на митну територiю України, є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванням та опису виробiв, якi зазначено в перелiку.

(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.09.2015р. N 681, вiд 14.03.2018р. N 167б вiд 19.02.2020р. N 132)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 лютого 2011 р. N 79

ПЕРЕЛIК
комплектувальних виробiв i напiвфабрикатiв для виготовлення технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї (крiм автомобiлiв) для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення, операцiї з постачання яких звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть

Код згiдно з УКТЗЕД* Найменування товару
Для системи ортезiв на хребет
9021 10 10 00 Шини корсетнi (пластини)
  Планшетки
  Шарнiри, амортизатори, пружини
  Елементи ортезiв
Для систем ортезiв та протезiв на верхнi кiнцiвки
  Шарнiри кистi, пальцiв руки
  Шини, шарнiри променезап'ястковi
  Шини, шарнiри лiктьовi
  Шини, шарнiри плечовi
  Елементи ортезiв
Для систем ортезiв та протезiв на нижнi кiнцiвки
  Шини, шарнiри для ортезiв на стопу та протезiв
  Шини безшарнiрнi до гомiлковостопних шарнiрiв
  Шарнiри та шини гомiлковостопнi
  Шини безшарнiрнi гомiлковi
  Шарнiри колiннi, шини шарнiрнi колiннi
  Шини безшарнiрнi стегновi
  Шарнiри тазостегновi, шини шарнiрнi тазостегновi, вертлюги
  Складовi частини шин та шарнiрiв (компенсатори та iншi)
  Елементи ортезiв
  Динамiчнi елементи ортезiв
Для протезiв верхнiх кiнцiвок
9021 39 90 00 Штучнi кистi
  Косметичнi оболонки кистi
  Променезап'ястковi вузли
  Спецiальнi пристосування
  Лiктьовi вузли
  Юстирувальнi пристрої
  Комплектувальнi вироби до систем керування
  Елементи протезiв
  Плечовi вузли
  Комплекти вузлiв i деталей до протезiв верхнiх кiнцiвок
  Адаптери протезiв (для з'єднання елементiв протеза)
  Тримальнi модулi протезiв (для з'єднання елементiв протеза)
  Косметичнi оболонки протезiв (для косметичного оздоблення протеза)
Для протезiв нижнiх кiнцiвок
9021 39 90 00 Штучнi стопи
  Елементи стопи
  Гомiлковостопнi вузли, щиколотки протезiв (для з'єднання елементiв протеза)
  Приймальна гiльза максимальної готовностi
  Юстирувальнi пристрої
  Колiннi вузли
  Елементи протезiв
  Тазостегновi вузли
  Комплекти i деталi до протезiв нижнiх кiнцiвок
  Адаптери протезiв (для з'єднання елементiв протеза)
  Тримальнi модулi протезiв (для з'єднання елементiв протеза)
  Косметичнi оболонки протезiв (для косметичного оздоблення протеза)
  Для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв, у тому числi триколiсних велосипедiв для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення)
8714 20 00 00 Колеса для всiх видiв крiсел колiсних (у тому числi колеса комплектнi для iнвалiдних вiзкiв)
8501 Двигуни для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв) з електроприводом
8507 Акумулятори для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв) з електроприводом
8537 Пульти управлiння для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв) з електроприводом
8544 Кабелi для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв) з електроприводом
8504 Заряднi пристрої для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв) з електроприводом
8414 Насоси ручнi
4013 20 00 00,
4013 90 00 00
Камери для колiс крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
4011 50 00 00,
4011 99 00 00
Покришки, шини для колiс крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8714 92 10 00 Ободи для колiс крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8714 92 90 00 Спицi для колiс крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8714 94 20 00 Гальма для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8714 94 90 00 Частини гальм (супорти, диски, рукоятки, троси) для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8714 99 10 00 Рукоятки (ручки) для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8714 99 90 00 Амортизатори (пружиннi, пневматичнi, гiдравлiчнi, комбiнованi), пристрої протиперекиднi для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8482 10 90 00 Пiдшипники для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
Для крiсел-стiльцiв (туалетних стiльцiв для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення)
9401 90 80 00,
3922 20 00 00
Деталi та вузли (сидiння, горщик iз кришкою, пiдлокiтники) туалетних стiльцiв для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення
8302 20 00 90 Ролики (колеса) туалетних стiльцiв для осiб з iнвалiднiстю та iнших пiльгових категорiй населення

____________
     * Коди згiдно з УКТЗЕД в цьому перелiку наведено довiдково. Основною пiдставою для звiльнення вiд оподаткування додатковим iмпортним збором товарiв, що ввозяться на митну територiю України, є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванням та опису виробiв, якi зазначено в перелiку.

(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2018р. N 167, вiд 19.02.2020р. N 132)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.